Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadCONTRACT DE MANDAT

administratie
ALTE DOCUMENTE

Fisa de post - Referent import export
Lege Drepturi de autor
Cerere pentru notarea actiunii pauliene
TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2007
Verificarea valabilitatii Codului de inregistrare in scopuri de TVA
CONTESTATIA DEBITORULUI PENTRU SUSPENDAREA EXECUTARII IMOBILIARE CU OFERIREA VENITURILOR IMOBILULUI
PRESCRIPTIA EXTINCTIVA
Fisa de post - Manager dezvoltare software
GHIDUL CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE AUTORIZARE A INSTALATORILOR DIN SECTORUL GAZELOR NATURALE
CERERE DE RECEPŢIE sI ÎNSCRIERE

 

www.urbansiasociatii.ro

cei mai buni in materie de colectare si recuperare debiteCONTRACT DE MANDAT

Nr. Iesire : ..../................. @urbansiasociatii.ro/.......................

Cod Unic: ...................

Baza legala : prezentul contract de mandat se incheie vazand si respectand dispozitiile art 1532- 1559 Cod Civil si daca mandantul este comerciant prin aplicarea si a dispozitiilor privitoare la mandatul comercial.

Prin prezentul contract de mandat incheiat intre :

MANDANTUL SC ...... SRL, avand sediul in tara Romania, ......,  nr ..., jud .. identificat prin nr. inregistrare Reg. Com.J..., CUI RO ......., cont nr ................ deschis la banca ...............reprezentat legal prin Dl ........., in calitate de director general.

Si MANDATARUL  SC URBAN & ASOCIATII SRL , avand CUI RO17598430 si nr. Reg.Com. J08/1263/2005, cu sediul in Str. Drumul Carului, nr. 21, Judetul Brasov, avand birouri in Brasov, ............................., reprezentat legal prin Dl 21221f517v . Bogdan Balan

[1]Obiectul acestui contract il constituie mandatarea de catre mandant a mandatarului conform art. 1535 Cod Civil in vederea recuperarii debitului de.......RON + eventuale penalitati de la SC ...SRL

[2] Iar prin derogare de la dispozitiile art. 1534 Cod Civil mandantul se obliga sa plateasca mandatarului un onorariu conform anexei I la acest contract..

[3]Mandatarul va putea sa indeplineasca orice acte de procedura fiscala, administrativa, civila, penala, sa indeplineasca orice formalitati de orice natura in fata oricarei institutii de stat, persoana juridica de drept public si/sau privat care ar fi necesare in vederea indeplinirii mandatului primit, acestea fiind recunoscute ca valide, utile si opozabile mandantului, conform programului Urban Debts Collector in vederea recuperarii debitului.

[4]Se recunoaste posibilitatea mandatarului de a substitui in vederea indeplinirii mandatului orice persoana fizica si / sau juridica despre care considera ca are aptitudinile si calitatile necesare in vederea indeplinirii obiectului acestui mandat, inclusiv  incheierea de contracte de asistenta juridica cf.Legii 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat si Legii 514/2003 privind exercitarea profesiei de consilier juridic.

[5] Mandantul declara prin prezenta faptul ca pe perioada de derulare a acestui contact, nu va incheia o conventie similara avand acelasi obiect cu o alta persoana fizica si/sau juridica, acordand exclusivitatea totala mandatarului:de asemenea mandantul se angajaza sa nu incheie nici un fel de tranzactie legata de obiectul mandatului , fara acordul scris preliminar  si asistenta mandatarului.

[6] In indeplinirea obiectului acestui mandat, toate actele de corespondenta destinate mandantului aferente obiectului mandatului se vor comunica pe coordonatele mandatarului : fax: 0268/417.526, adresa postala Str. 15 Noiembrie, bl. 62, sc. B, et. 2, ap. 18, si acestea se vor aduce de mandatar la cunostinta imediata a mandantului.

[7]Mandantul isi asuma intreaga raspundere pentru corectitudinea , realitatea si valabilitatea informatiilor si documentelor  puse la dispozitia mandatarului , pentru realizarea obiectului prezentului contract.Mandatarul nu are obligatia sa verifice realitatea si autenticitatea /validitatea informatiilor si documentelor puse la disozitia sa de catre mandant ,insa daca pe parcursul derularii procedurilor va constata contrariul, va notifica imediat mandantului situatia certa , va cere explicatii ,contractul va inceta ,mandantul urmand sa plateasca toate cheltuielile facute pana la acel moment de catre mandatar, cu anuntarea institutiilor in drept. Pentru cazurile inmanate catre Urban si Asociatii de catre mandant in care se constata ca s-au efectuat plati de catre debitor, anterioare semnarii prezentului contract de mandat, mandantul suporta cheltuielile facute de mandatar si este obligat la plata comisionului convenit prin contract.

[8]Pentru situatiile in care debitorul contesta debitul Clientul are obligatia sa transmita in scris pozitia sa Colectorului in termen de 24 de ore de la data la care a primit de la Colector contestatia debitorului.

[9]Prin semnarea prezentului contract, mandantul este de acord ca datele lui de identificare sa fie folosite in scop de marketing si publicitate si pentru informarea clientului despre noile oferte, promotii, concursuri precum si pentru oferirea de tarife preferentiale. Datele acestea nu vor fi vandute sau folosite in alte scopuri decat cele mentionate mai sus.

[10]Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare originale pentru fiecare parte.

[11]Se aplica juristictia si legislatia comerciala , civila , administrativa si penala romana.

MANDANTUL  MANDATARUL

SC......SRL  SC Urban si Asociatii srl   

  MANAGER DE   CAZ

  ........www.urbansiasociatii.ro

  ANEXA I  la contractul de mandat nr. .... din data de ......

Manager de caz ...... 

[1]Se agreeaza de catre mandant sa plateasca mandatarului cu titlu de onorariu succes pentru indeplinirea obiectului acestui contract de mandat, un onorariu succes egal cu ...% din suma efectiv recuperata + TVA si 40% din penalitatile aferente recuperate, in termen de maxim 3 zile calendaristice de la data la care obiectul contractului de mandat este indeplinit de catre mandatar, sub sanctiunea platii de daune moratorii si cominatorii in valoare de 1 % pe zi de intarziere raportata la valoarea obiectului contractului conform dispozitiilor legii 469 / 2002 privind disciplina contractuala. Prin "onorariu succes" partile inteleg  faptul ca in cazul in care mandatarul nu va reusi sa indeplineasca obiectul contractului ,nu va putea sa ceara mandantului sa fie despagubit cu valoarea cheltuielilor facute in incercarea de realizare a obiectului mandatului. Procentul  de onorariu succes se va aplica si asupra platilor facute fractionat din totalul creantei datorate de debitor catre mandant. Onorariul succes se va achita catre Urban si Asociatii chiar si in cazurile in care intre creditor si debitor datoriile se sting prin compensare, barter sau orice alta forma de stingere in natura sau prin echivalent a datoriilor. Toate platile se vor face de catre client numai prin ordin de plata sau numerar la casieria societatii, acestuia fiindu-i inmanata factura fiscala si chitanta aferenta. In  termen de 24 de ore de la efectuarea platii comisionului succes clientul/mandantul va trimite prin fax catre Urban si Asociatii copia vizata de banca a ordinului de plata pentru confirmarea platii efectuate.

[2] Proprietarul de creanta care solicita conform prezentului contract asistenta de la Urban si Asociatii in vederea colectarii debitelor, declara prin semnarea prezentului act, faptul ca  a inteles imprejurarea ca, nu se poate transmite spre colectare catre Urban si Asociatii decat intregul debit contabil cu care figureaza in evidentele sale la momentul semnarii contractului, debitorul/debitorii dati in lucru catre colectorul de debite; Daca in timpul procesului de colectare a debitelor se descopera ca erau scadente si alte debite sau penalitati datorate de debitorul/debitorii dati in urmarire la Urban si Asociatii, atunci colectorul de debite va urmari, colecta  si comisiona inclusiv aceste sume de bani, in aceleasi conditii contractuale stabilite pentru debitul inscris in contract.

[3]Mandantul va raspunde patrimonial fata de debitorul al carui dosar il trimite in lucru la Urban si Asociatii, si in care nu stia ca debitul era deja platit la data inaintarii cazului spre colectare; de asemenea clientul se angajeaza sa trimita fiecarui asemenea debitor, al carui caz a fost dat eronat la Urban si Asociatii, o scrisoare in care sa prezinte scuze si sa arate ca a fost o eroare in care Urban si Asociatii nu are nici o implicare." 

[4]Mandatarul declara faptul ca va informa in scris mandantul in permanenta asupra stadiului de derulare a demersurilor de indeplinire a prezentului contract de mandat, aceste informari urmand sa fie trimise la numarul de fax ...., e-mail :........, adresa de corespondenta............,despre care mandantul declara ca apartin lui sau unei persoane care le va pune la dispozitia sa imediat ce va primi , documenele transmise de mandatar si care nu va viola secretul acestei corespondente. Daca mandatarul va delega realizarea unei proceduri sau formalitati unui angajat sau subcontractor, acesta se va considera delegat in interes de serviciu pentru mandant. Conform prezentului contract ,mandatarul si managerul de caz mentionat ce este insarcinat de mandatar cu solutionarea acestui dosar, pot semna orice acte in numele si pe seama mandantului care tin si concura la realizaerea obiectului prezentului contract de mandat .

[5]Mandatarul va suporta toate cheltuielile ocazionate de realizarea obiectului prezentului contract de mandat, cu exceptia taxelor de timbru, timbre judiciare, taxe executare si onorariu executor judecatoresc, care vor fi suportate de mandant.

[6]Daca creanta devine disputata/ contestata [creanta nu este certa, lichida si exigibila] si este necesara  judecarea  pe  fond , Urban & Asociatii poate  recomanda continuarea actiunii cu unul din avocatii nostri  - caz in care mandantul va suporta cheltuielile ocazionate de aceasta actiune.

[7]Orice plata destinata mandantului si incasata in contul mandatarului IBAN nr. RO70 RZBR 0000 0600 0668 9514 deschis la banca Raiffeisen Bank - Agentia Lujerului se  va vira imediat [48 ore] in contul mandantului IBAN nr. RO.............. deschis la Banca ......... sucursala  ....... sumele aferente, dupa ce va retine onorariul convenit .

MANDANTUL  MANDATARUL

SC......SRL    SC Urban si Asociatii srl   

  MANAGER DE   CAZ

    ........ 

 

     

_____ _______ ______ ___________ _______ ______ ________________________ _____ _______ ______ __________ pag. 1 a anexei

www.urbansiasociatii.ro
pag 2 a anexei I  la contractul de mandat nr. .... din data de ......

[8]Mandantul se obliga sa puna la dispozitia mandatarului toate inscrisurile, documentele sau orice alte acte necesare indeplinirii contractului de mandat, pe care le detine sau care sunt cerute de mandatar, astfel incat in lipsa lor nu ar putea sa indeplineasca obiectul acestui contract de mandat. De asemenea mandantul declara ca va raspunde la orice solicitare de informare din partea mandatarului , si va sprijini orice demers facut de acesta pentru indeplinirea  obiectului contractului de mandat.

[9]In cazul in care mandantul conform acestui contract este societate comerciala /asociatie sau fundatie , si in timpul derularii de catre mandatar a demersurilor aferente obiectului acestui contract de mandat ,se deschide la instanta de judecata procedura de faliment si reorganizare judiciara impotriva mandantului , atunci administratorul si asociatii mandantului raspund personal fata de mandatar  pentru plata cheltuielilor facute de acesta din urma cu demersurile intreprinse in dosar , pana la data la care mandatarul afla oficial ca s-a deschis procedura de faliment si reorganizare judiciara impotriva mandantului , atunci  administratorul si asociatii mandantului raspund personal fata de mandatar pentru plata cheltuielilor  facute de acesta din urma  cu demersurile intreprinse in dosar , pana la data la care mandatarul a aflat oficial  ca s-a deschis procedura de faliment si reorganizare judiciara impotriva mandantului [daca procedura era deja deschisa la data semnarii acestui contract , insa mandantul a ascuns acest aspect mandatarului ] sau pana la data de la care se va deschide procedura de falient si reorganizare judiciara impotriva mandantului [daca acest fapt juridic se intampla dupa semnarea acestui contract ] , afara de cazul in care, mandantul si / sau administratorii/asociatii sai ,va determina administratorul/lichidatorul judiciar desemnat  de instanta de judecata ,sa accepte continuarea derularii acestui contract in forma si termenii actuali , fara sa impuna vreo modificare asupra lor.

[10]Daca pe durata derularii procesului de recuperare a creantelor societatea debitoare intra in faliment, si in urma falimentului se pronunta o hotarare de insolvabilitate, mandatarul  va face demersuri in vederea recuperarii taxei TVA percepute de Statul Roman mandantului pentru suma ce face obiectul prezentului contract. Din valoarea TVA recuparata  un procent de 10 % va fi achitat mandatarului cu titlu de onorariu succes.

[11]Pe perioada de derulare a prezentului contract de mandat, creditorul este de acord sa inscrie creanta/creantele detinute impotriva debitorilor spre vanzare pe site-ul www.brc.ro, urmand ca orice oferte primite de la eventualii cumparatori sa-i fie comunicate imediat spre analiza si decizie.

[12] Conform procedurilor de lucru, un client este obligat ca in faza procesuala daca apar probleme ridicate de debitori in fata instantei de judecata [ acte care nu i-au fost predate, acte prin care contesta creanta creditorului ]  sa ne trimita in termen actele solicitate; daca acestea nu ajung la noi si la avocatii nostri in termenul solicitat astfel incat sa poata fi depuse in timp util la dosarul de instanta, si  din aceasta culpa a clientului se pierde procesul atunci el trebuie sa plateasca comisionul  Urban si Asociatii stabilit pentru acel  caz precum si contravaloarea serviciilor avocatilor nostri.

[13]Daca mandantul doreste incetarea acestui contract, el va plati catre mandatar onorariul de succes cuvenit intrucat se considera ca nu a lasat libertatea de actiune mandatarului si prin aceasta a prejudiciat sansele de rezolvare si colectare/recuperare a debitului/creantei care formeaza obiectul acestui mandat.

[14]Drept pentru care se incheie prezenta anexa in doua exemplare , cate unul pentru fiecare parte contractanta.

MANDANTUL  MANDATARUL

SC......SRL  SC Urban si Asociatii srl     

  MANAGER DE   CAZ

  ........   

_____ _______ ______ ___________ _______ ______ ________________________ _____ _______ ______ ___________

www.urbansiasociatii.ro

Document Info


Accesari: 4209
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )