Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadConsolidarea Democratiei in Romania

administratie
ALTE DOCUMENTE

FORMULAR DE CERERE
Fisa de post Inginer Mecanic
Barometrul de Opinie Publica
Declaratii si Registre date in aplicarea Titlului VI \"TVA\"
CENTRALIZATORUL ACTIVITĂŢII SPITALULUI
Desfacerea casatoriei prin acordul partilor
Содержание
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Bucuresti Ambasada
FISA POSTULUI

Guvernul RomânieiMinisterul Finantelor Publice

Oficiul de Plati si Contractare Phare

Consolidarea Democratiei în România

Componenta 2 - Democratie, drepturile omului, statul de drept, independenta justitiei si lupta împotriva coruptiei

Ghidul solicitantilor

în cadrul cererii de oferta de proiecte

din 2006

Licitatie deschisa

Linia de buget: PHARE/2005/017-553.01.02

Referinta: 02

Data limita de depunere a proiectelor: 09 Martie, 2007


NOTĂ

Va rugam sa aveti în vedere faptul ca procedura s-a modificat. Evaluarea aplicatiei dumnevoastra va fi realizata numai în cazul în care Pre-propunerea a fost selectata. În acest caz aplicatia dumneavoastra va intra în procedura de evaluare completa. Verificarea conformitatii criteriilor de eligibilitate va fi realizata numai pentru propunerile selectate în functie de scorul obtinut dupa evaluarea finala, pe baza documentelor suport care vor fi solicitate de Autoritatea Contractanta[1], precum si a Declaratiei Solicitantului semnata si transmisa odata cu aplicatia.

Va rugam sa aveti în vedere ca rapoartele finale trebuie sa fie însotite obligatoriu de un certificat de audit. Auditul este obligatoriu si, prin urmare, trebuie inclus în planul de activitati al proiectului si reflectat în buget. Va rugam sa acordati o atentie deosebita cerintelor referitoare la auditor si la formatul certificatului de audit.

 

Cuprins

1.         PROGRAMUL CONSOLIDAREA DEMOCRAŢIEI ÎN ROMÂNIEI:

COMPONENTA 2 - DEMOCRAŢIE, DREPTURILE OMULUI, STATUL DE DREPT, INDEPENDENŢA JUSTIŢIEI sI LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI................4

1.1          Contextul general.................................................................................................................................................................. 4

1.2          Obiectivele componentei pentru anul 2006...................................................................................................................... 4

1.3          Suma disponibila pentru finantare nerambursabila, oferita de Autoritatea Contractanta...................................... 4

2.         REGULILE PREZENTEI CERERI DE OFERTĂ DE PROIECTE .............................6

2.1          Criterii de eligibilitate......................................................................................................................................................... 6

2.1.1         Eligibilitatea solicitantilor: cine poate solicita finantare nerambursabila.................................................................. 6

2.1.2         Parteneriate si eligibilitatea partenerilor........................................................................................................................ 7

2.1.3         Eligibilitatea proiectelor: proiecte pentru care se poate solicita finantare nerambursabila.................................... 8

2.1.4         Eligibilitatea costurilor: costuri care pot fi luate în considerare pentru finantare nerambursabila .................... 11

2.2          Cum se completeaza cererea de finantare si procedurile aplicabile......................................................................... 14

2.2.1         Cererea de finantare........................................................................................................................................................ 14

2.2.2         Unde si cum se trimit cererile de finantare.................................................................................................................. 14

2.2.3         Termenul limita pentru primirea cererilor de finantare............................................................................................... 15

2.2.4         Informatii supli 414l1118e mentare.................................................................................................................................................. 15

2.3          Evaluarea si selectia cererilor de finantare................................................................................................................... 16

2.4          Transmiterea documentelor suport pentru propunerile selectate provizoriu......................................................... 20

2.5          Notificarea deciziei Autoritatii Contractante de a acorda finantarea nerambursabila.......................................... 22

2.5.1         Continutul deciziei.......................................................................................................................................................... 22

2.5.2         Grafic de lucru estimativ................................................................................................................................................ 22

2.6          Prevederi aplicabile implementarii proiectului ca urmare a deciziei Autoritatii Contractante de acordare a finantarii nerambursabile.................................................................................................................................................................................... 23

3.         LISTA ANEXELOR..............................          26

PROGRAMUL CONSOLIDAREA DEMOCRAŢIEI ÎN ROMÂNIEI:

COMPONENTA 2 - DEMOCRAŢIE, DREPTURILE OMULUI, STATUL DE DREPT, INDEPENDENŢA JUSTIŢIEI sI LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI

1.1       CONTEXT GENERAL

2006 reprezinta un an crucial pentru România având în vedere preocuparea pentru aderarea la Uniunea Europeana. Pe baza  principiului ca orice tara candidata care doreste unirea cu UE trebuie sa satisfaca acele criterii politice si economice si sa transpuna complet si sa puna în aplicare legeile si standardele UE, România a început negocierile în vederea devenirii membru al Uniunii Europene. De câtiva ani, criteriile politice au fost un subiect criticat, si problemele ce trebuiau rezolvate au stat la baza rapoartelor de monitorizare a tarii de catre Comisia Europeana. România a facut eforturi de îndeplinire a criteriului politic care care nu a fost recunoscut de Uniunea Europeana dar a fost sprijinit.

Un progres constant a fost înregistrat dupa implementarea programelor menite sa promoveze drepturile omului si practicile democratice. Programe specifice precum: Phare Democratie, Initiativa Europeana pentru Democratie si Drepturile Omului (IEDDO) sau Phare 2003 - Consolidarea Societatii Civile în România sau Phare 2004 - Societatea Civila au contribuit la consolidarea democratiei pluraliste si la sprijinirea drepturilor omului si statului de drept.

Raportul de tara din septembrie 2006 prezinta concluziile asteptate ale Comisiei privind aderarea tarii la 1 ianuarie 2007 si subliniaza ca monitorizarea Comisiei va continua daca vor fi îndeplinite conditiile aderarii. Aceasta, odata în plus, subliniaza ca mentinerea si îmbunatatirea conditiilor politice si economice trebuie sa reprezinte un obiectiv permanent pentru statele membre noi. 

În acest context, prezenta componenta se adreseaza proiectelor din domeniul democratiei, al drepturilor omului, statului de drept, independentei justitiei si luptei împotriva coruptiei, împreuna cu recunoasterea rolului specific pe care îl au ONG-urile în promovarea pluralismului si în aducerea în atentia publicului a unei largi game de interese si miscari sociale.

1.2       OBIECTIVELE COMPONENTEI PENTRU ANUL 2006

Prezenta cerere de oferte de proiecte vizeaza continuarea efortului de întarire a rolului de advocacy pe care organizatiile neguvernamentale îl joaca în sustinerea democratiei si a statului de drept, în protejarea drepturilor omului, în asigurarea accesului la informatie, a libertatii de exprimare, în sprijinirea independentei mass-media, independentei justitiei si luptei împotriva coruptiei. 

Pentru prezenta cerere de oferta de proiecte nu au fost stabilite prioritati.

1.3  SUMA DISPONIBILĂ PENTRU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ, OFERITĂ DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Suma totala indicativa disponibila pentru finantarea proiectelor în cadrul prezentei cereri de oferta de proiecte este EUR 920,000. Autoritatea Contractanta îsi rezerva dreptul de a nu distribui întreaga suma disponibila.

Marimea finantarii nerambursabile

 

Orice finantare nerambursabila oferita în cadrul acestui program trebuie sa se încadreze între urmatoarele valori minime si maxime:

·         Suma minima: 10.000 Euro

·         Suma maxima: 60.000 Euro

 

În plus, nici o finantare nerambursabila nu poate depasi 90,00% din totalul costurilor eligibile ale proiectului (vezi si sectiunea 2.1.4). Diferenta trebuie acoperita din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor, sau din alte surse în afara celor din bugetul Comunitatii Europene din Fondul European pentru Dezvoltare, sub forma contributiei în numerar.

Contributiile în natura nu se accepta.

2.     reguliLE prezentEI cererI de oferta de proiecte

Prezentul Ghid stabileste regulile pentru depunerea, selectia si implementarea proiectelor finantate în cadrul acestui program, în conformitate cu prevederile Ghidului Practic (disponibil pe Internet la adresa: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm).

2.1       CRITERII DE ELIGIBILITATE

Exista trei categorii de criterii de eligibilitate, referindu-se la:

·         Organizatiile care pot solicita finantare nerambursabila (2.1.1) si partenerii lor (2.1.2);

·         Proiectele care pot primi finantare nerambursabila (2.1.3);

·         Tipurile de costuri care pot fi luate în considerare pentru stabilirea sumei ce reprezinta finantarea nerambursabila (2.1.4).

2.1.1       Eligibilitatea solicitantilor: cine poate solicita finantare nerambursabila

(1) Pentru a fi eligibili pentru finantare nerambursabila, solicitantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

·         sa fie persoane juridice nonprofit (înregistrate ca organizatii românesti conform legislatiei românesti în vigoare) si

·         sa fie organizatii neguvernamentale (independente fata de autoritatile statului, adica sa îsi determine singure propriile politici si cheltuieli) si

·         sa aiba sediul în România si

·         sa fie organizatii "neexclusiviste" (adica sa nu-si conditioneze sprijinul si actiunile de apartenenta la anumite ideologii, doctrine sau religii) si

·         sa aiba, conform statutului, capacitatea de a actiona în domeniul caruia i se adreseaza proiectul si

·         sa fie direct raspunzatori pentru elaborarea si managementul proiectului si sa nu actioneze ca intermediari.

(2) Potentialii solicitanti nu au dreptul sa participe la cererea de oferta de proiecte sau sa primeasca o finantare nerambursabila daca:

a) sunt în faliment sau în curs de lichidare, sunt intrati în administrarea unei autoritati judiciare, sunt implicati în acorduri cu creditorii, si-au suspendat activitatile, sunt subiect al  procedurilor vizând aceste aspecte sau sunt într-o situatie similara ca urmare a aplicarii unei proceduri similare prevazute în legislatia sau reglementarile nationale în vigoare;

b) au suferit condamnari privind conduita profesionala, printr-o hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva (res judicata) (ex. împotriva careia nu este posibil nici un apel); 

c) sunt vinovati de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care Autoritatea Contractanta le poate justifica;

d) nu si-au îndeplinit obligatiile referitoare la plata contributiilor la asigurarile sociale si la plata taxelor si impozitelor în conformitate cu prevederile legale din tara în care sunt înregistrati, în tara Autoritatii Contractante sau în tara în care se desfasoara proiectul;

e) au suferit condamnari pentru frauda, coruptie, implicarea într-o organizatie ilegala sau orice alta activitate ilegala în detrimentul intereselor financiare ale Comunitatilor, printr-o hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva (res judicata);

f) au fost declarati a fi într-o situatie grava de nerespectare a obligatiilor contractuale privind  procedurile de achizitie sau procedurile de acordare a finantarilor nerambursabile din bugetul  Comunitatii.

Solicitantii sunt de asemenea exclusi de la participarea la cererea de oferta de proiecte sau de la primirea unei finantari nerambursabile daca, în momentul cererii de oferta de proiecte:

g) sunt subiect al unui conflict de interese;

h) sunt vinovati de distorsionari grave în procesul de transmitere a informatiilor solicitate de catre Autoritatea Contractanta, ca si conditie de participare la cererea de oferta de proiecte, sau nu reusesc sa furnizeze informatiile solicitate;

i) au încercat sa obtina informatii confidentiale sau sa influenteze comitetul de evaluare sau Autoritatea Contractanta în timpul procesului de evaluare a prezentei cereri de oferta de proiecte sau a unora anterioare.

În situatiile mentionate la punctele (a), (c), (d), (f), (h) si (i) de mai sus, excluderea se aplica pentru o perioada de doi ani de la data la care se constata situatía. În situatiile mentionate la punctele (b) si (e), excluderea se aplica pentru o perioada de patru ani de la data hotarârii judecatoresti.

În partea VI a Cererii de finantare ("Declaratia solicitantului"), solicitantii trebuie sa declare nu se gasesc în nici una dintre situatiile mentionate la punctele de la (a) la (f). Solicitantii ale caror propuneri au fost provizoriu selectate sau incluse pe lista de rezerve vor trebui sa furnizeze o declaratie pe proprie raspundere (vezi Anexa G) ca nu se gasesc în situatia de la punctul (g).

2.1.2       Parteneriate si eligibilitatea partenerilor

Solicitantii pot actiona individual sau în consortiu cu alte organizatii partenere.

Partenerii

Partenerii solicitantilor participa la elaborarea si implementarea proiectului, iar costurile angajate de acestia sunt eligibile în aceleasi conditii cu cele angajate de Beneficiarul finantarii nerambursabile. Cu toate acestea, în plus fata de categoriile mentionate la sectiunea 2.1.1(1), urmatoarele categorii sunt eligibile:

·        autoritati/institutii publice locale/nationale;

·        organizatii neguvernamentale nonprofit cu sediul în orice alta tara Phare sau membra a UE[2].

Prin urmare, partenerii trebuie sa respecte aceleasi criterii de eligibilitate ca si solicitantii, cu exceptia:

 • celei de-a doua conditii din sectiunea 2.1.1(1) - daca partenerii sunt autoritati/institutii publice locale/nationale;
 • în cazul în care partenerii au sediul în orice alta tara Phare sau tara membra UE, prima conditie de la sectiunea 2.1.1(1) va fi înlocuita astfel: 

Ř      sa fie persoane juridice nonprofit (înregistrate ca organizatii conform legislatiei în vigoare);

 • în cazul în care partenerii îsi au sediul în orice alta tara Phare sau membra a UE, a treia conditie de la sectiunea 2.1.1(1) va fi înlocuita astfel:

Ř      sa aiba sediul în orice tara Phare sau membra a UE.

Urmatoarele categorii nu sunt considerate parteneri si nu trebuie sa semneze "declaratia de parteneriat"

Asociati.

În proiect pot fi implicate si alte organizatii. Acesti asociati au un rol determinat în cadrul proiectului, dar nu pot primi fonduri din finantarea nerambursabila, cu exceptia cheltuielilor de subzistenta si de calatorie. Asociatii nu trebuie sa îndeplineasca criteriile de eligibilitate precizate în sectiunea 2.1.1. Asociatii trebuie sa fie mentionati în partea a IV-a "Asociati ai solicitantului implicati în proiect"a Cererii de Finantare.

Subcontractori

Beneficiarii de finantare nerambursabila au posibilitatea de încheia contracte cu subcontractori. Subcontractorii nu sunt nici parteneri, nici asociati, ci trebuie sa respecte regulile stabilite în Anexa IV a contractului standard de finantare nerambursabila.

Solicitantul va fi organizatia principala si, în cazul în care proiectul va fi selectat pentru finantare, partea contractanta (Beneficiarul).

2.1.3       Eligibilitatea proiectelor: proiecte pentru care se poate solicita finantare nerambursabila

Definitie: Un proiect este compus dintr-un set de activitati.

Durata

Durata unui proiect nu poate depasi 10 luni.

Sectoare sau domenii de activitate

În cadrul prezentei componente, finantarea va fi acordata proiectelor care raspund cel mai bine uneia sau mai multora din urmatoarele teme:

-      Proiecte din domeniul democratiei, statului de drept, drepturile omului, accesul la informatii si transparenta institutiilor;

-      Proiectele care promoveaza libertatea de exprimare si independenta mass-media;

-      Initiative adresate problemelor legate de independenta justitiei  si lupta impotriva coruptiei;

-      Sprijinirea organizatiilor profesionale de magistrati la nivel local si national.

Actiunile trebuie sa se concentreze pe intensificarea interventiei organizatiilor in:

-      Promovarea si protectia drepturilor omului incluzând libertatea de exprimare si independenta mass-media, etc.

-      Consolidarea statului de drept[3], în special prin sprijinirea independentei justitiei

-      Promovarea principiilor bunei guvernari, în special prin sprijinirea luptei împotriva coruptiei, responsabilitatii si transparentei autoritatilor publice în procesul de luare a deciziilor

-      Promovarea participarii si consultarii cetatenilor în procesul de luare a deciziilor

-      Cresterea capacitatii organizatiilor profesionale de magistrati cu scopul de a intensifica implicarea acestor organizatii de magistrati în initiativele destinate problemelor legate de democratie, statului de drept, drepturile omului, accesul la informatii si transparenta institutiilor, independenta justitiei si lupta impotriva coruptiei.

Locatia

Actiunile trebuie sa se desfasoare în România.

Cu toate acestea, daca exista o justificare adecvata si convergenta cu obiectivele componentei programului, sunt permise si exceptii: o parte redusa a activitatilor din cadrul proiectului, cele care implica schimbul de experienta, instruirea, vizitele de studii, participarea la conferinte/seminarii etc. în tari Phare sau membre ale UE.

Tipuri de activitati

Proiectele trebuie sa respecte principiul egalitatii sanselor si sa asigure o abordare echilibrata si comprehensiva, în special în ceea ce priveste egalitatea sexelor si reprezentarea minoritatilor. Proiectele trebuie sa fie coerente cu obiectivele prezentei cereri de oferta de proiecte.

Proiectele trebuie sa reprezinte operatiuni de sine statatoare, care sa se adreseze situatiei si nevoilor specifice din România. Ele trebuie sa contina un set coerent de activitati cu obiective operationale clar definite.

 

Când informarea publica/educationala/campania de constientizare sunt dezvoltate, solicitantul trebuie sa se asigure ca activitatile vor fi implementate cu toate competentele si expertiza necesare, furnizate fie de membri ai echipei de proiect fie de companii specializate în PR/media/publicitate.

Solicitantul trebuie sa prezinte un plan specific al campaniei. Planul va include activitatile si metodele propuse pentru desfasurarea campaniei. Evaluarea impactului activitatilor trebuie de asemenea sa fie inclus (ex. sondaje, monitorizarea media, etc.).

Exemple de posibile activitati care se încadreaza în aceasta sectiune 

Vor fi finantate initiative si activitati concrete în domeniile democratiei, statului de drept, bunei guvernari, drepturilor omului, independentei justitiei, luptei împotriva coruptiei si independentei mass-media, însa nu se vor limita la:

-      Încurajarea organizatiilor societatii civile pentru a actiona ca watch-dog ("câine de paza") în domenii precum: lupta împotriva coruptiei la diferite niveluri ale guvernarii, masurarea impactului masurilor anti-coruptie la nivelul institutiilor statului, crearea de coalitii ale ONG-urilor etc.;

-      Promovarea, monitorizarea si sprijinirea implementarii Reformei Sistemului Judiciar; 

-      Activitati legate de implementarea Codului Etic al Magistratilor sau Monitorizarea Consiliului Suprem al Magistraturii;

-      Schimb de experienta pentru pregatirea magistratilor pentru spete specializate;

-      Cursuri de instruire pentru magistrati în vederea dezvoltarii abilitatilor necesare pentru exercitarea profesiei lor, inclusiv cunostinte non-juridice;

-      Monitorizarea si implementarea Legii privind transparenta decizionala în administratia publica si Legii privind liberul acces la informatiile de interes public, la nivelul administratiei locale;

-      Monitorizarea implementarii noii legislatii privind finantarea partidelor politice si  cresterea transparentei regulilor financiare în acest domeniu;

-      Informarea cetatenilor despre consecintele negative ale coruptiei;   

-       Initiatiative menite sa deschida canale de comunicare si consultare între cetateni si autoritati publice centrale/locale în procesul decizional si în alte procese guvernamentale;

-      Initierea si concretizarea "dialogului civil" în adoptarea diverselor initiative legislative;

-      Încurajarea grupurilor minoritare pentru a-si promova drepturile;

-      Monitorizarea si sensibilizarea publicului în ce priveste cazurile de rele tratamente asupra pacientilor din spitalele de psihiatrie;-      Actiuni care vizeaza îmbunatatirea accesului la angajarea si educarea persoanelor cu disabilitati;

-      Actiuni menite sa contribuie la lupta împotriva discriminarii împotriva pesoanelor cu HIV/SIDA;

-      Dezvoltarea si extinderea serviciilor de prevenire, asistenta si reintegrare acordate victimelor traficului de fiinte umane;

-      Schimb de experienta între organizatii neguvernamentale specializate si institutii responsabile sa actioneze în cazurile de trafic de fiinte umane, luând în consideratie experienta acumulata de sectorul ONG;

-      Consolidarea rolului organizatiilor profesionale ale jurnalistilor în promovarea independentei mass-media si a celor mai bune practici;

-      Activitati menite sa creeze un mediu sanatos de lucru pentru jurnalisti, în special prin monitorizarea si aducerea la cunostinta a publicului aformelor indirecte de presiune si cenzura aplicate de media;

-      Evaluarea consecintelor pe care le are lipsa de transparenta a patronatului în media asupra independentei editoriale si a continutului jurnalistic la nivelul mediei locale;   

-      Alte initiative pentru grupuri/persoane expuse încalcarii drepturilor lor civile si sociale.

Urmatoarele tipuri de proiecte nu sunt eligibile:

 • proiecte care vizeaza numai sau în mod esential sponsorizari individuale pentru participarea la ateliere, seminarii, conferinte, congrese;
 • activitati doar pentru obtinerea unor burse individuale de studiu sau pentru cursuri de specializare;
 • proiecte pentru ajutoare de urgenta, cu exceptia cazului când acestea reprezinta o componenta indispensabila proiectului;

·         proiecte  care au  natura partizana sau care conditioneaza sprijinul si actiunile de apartenenta la anumite ideologii;

·         evenimente singulare: conferinte, activitati de cercetare, studii de fezabilitate, alte evenimente singulare fara impact direct asupra grupului tinta, cu exceptia cazului când acestea reprezinta o componenta indispensabila proiectului;

 • proiecte de infrastructura, ce se concentreaza pe achizitionarea de echipament, birouri sau cladiri, cu exceptia cazului când acestea reprezinta o componenta indispensabila proiectului;

·         activitati de refinantare (adica folosirea fondurilor Phare pentru a acorda finantari nerambursabile, credite sau împrumuturi altor organizatii sau persoanelor fizice/juridice);

 • activitati curente (cererea de finantare  trebuie sa fie elaborata pentru un proiect propriu-zis, ca set de activitati bine definite si corelate, care sa conduca la obtinerea unor rezultate concrete într-un interval de timp definit).

Numarul de cereri de finantare / finantari nerambursabile pentru un solicitant

Un solicitant poate depune una sau mai multe cereri de finantare. 

Un solicitant poate primi mai mult de 1 (o) finantare nerambursabila în cadrul prezentei cereri de oferta de proiecte. 

2.1.4       Eligibilitatea costurilor: costuri care pot fi luate în considerare pentru finantare nerambursabila

Doar "costurile eligibile" pot fi luate în considerare pentru finantarea nerambursabila. Aceste costuri sunt detaliate mai jos. În consecinta, bugetul reprezinta atât o estimare a costurilor, cât si un plafon al "costurilor eligibile". Solicitantul trebuie sa ia în considerare faptul ca aceste costuri eligibile trebuie sa se bazeze pe costuri reale si nu pot lua forma unor sume globale (cu exceptia costurilor de subzistenta, si a costurilor indirecte).

Sunt recomandate pentru finantare acele propuneri care, în procesul de verificare anterior semnarii  unui contract, nu ridica probleme care necesita modificari de buget. Verificarile pot sa conduca la solicitarea de clarificari si pot determina Autoritatea Contractanta sa impuna reduceri[4].

Prin urmare, este în interesul solicitantului sa prezinte un buget realist care sa reflecte un raport optim cost-beneficiu.

Costuri directe eligibile

-      sa fie necesare pentru derularea Proiectului, sa fie prevazute în Contract si sa respecte principiile unui management financiar sanatos, în mod special în privinta eficientei economice si a raportului cost/beneficii;

-      sa fi fost angajate de catre Beneficiar sau partenerii acestuia în perioada de implementare a Proiectului, asa cum este aceasta definita în Articolul 2 din Conditii Speciale indiferent de momentul platii efective de catre Beneficiar sau partenerii sai; aceasta nu afecteaza eligibilitatea costurilor pentru pregatirea raportului final si dupa caz a verificarii cheltuielilor si evaluarii finale. Costurile angajate de catre asociatii beneficiarilor nu sunt eligibile (cu exceptia costurilor de subzistenta si/sau de calatorie)

Sunt considerate ca fiind angajate în timpul perioadei de implementare a Proiectului, costurile privind bunurile/serviciile/lucrarile utilizate/furnizate/livrate în timpul perioadei de implementare a proiectului. Contractele corespunzatoare se poate sa fi fost acordate de catre Beneficiar sau partenerii sai inainte de începerea perioadei de implementare a Proiectului, cu conditia ca prevederile Anexei IV sa fi fost respectate. Aceste tipuri de costuri trebuie platite înainte de finalizarea raportului final.

-       sa fie înregistrate în contabilitatea si documentele fiscale ale Beneficiarului sau ale partenerilor acestuia si sa fie identificabile, verificabile, si sa fie sustinute de actele si documentele justificative originale corespunzatoare

Daca satisfac conditiile mentionate mai sus si, unde este cazul, daca sunt respectate procedurile de achizitie, costurile directe eligibile ale Beneficiarului si partenerilor includ:

-      costul pentru personalul cu atributii în implementarea Proiectului, care sa corespunda salariilor propriu-zise plus taxele pentru asigurari sociale si alte costuri aferente remunerarii; salariile si costurile nu trebuie sa le depaseasca pe cele practicate în mod obisnuit de catre Beneficiar sau, dupa caz, de catre partenerii acestuia, numai daca se justifica prin faptul ca sunt esentiale pentru derularea Proiectului;

Note: Solicitantii trebuie sa mentioneze explicit atât modul în care este implicat în proiect fiecare membru al echipei de proiect (cu norma întreaga, cu norma redusa - cu mentionarea în clar a numarului de ore corespunzatoare normei reduse alese)[5].

-      costurile de transport si de subzistenta pentru personalul si alte persoane implicate în Proiect, daca acestea nu le depasesc pe cele practicate în mod obisnuit de catre Beneficiar sau, dupa caz, de catre partenerii acestuia. Orice rambursare de sume fixe pentru costurile de subzistenta nu trebuie sa depaseasca plafonul aprobat de Comisia Europeana la data semnarii contractului (disponibile pe Internet la adresa:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm);

Note: În cadrul procedurilor Phare, costurile de subzistenta (per diem) includ costurile pentru cazare, masa si transport local, precum si alocatia zilnica prevazuta de legea româna ("diurna")

-      costuri pentru achizitie sau închiriere de echipamente si bunuri (noi sau folosite) în mod special pentru realizarea activitatilor Proiectului, si costuri pentru servicii, cu conditia ca acestea sa  corespunda preturilor pietei;

-      costuri pentru consumabile;

-      costuri pentru subcontractare;

-      cheltuieli generate direct de clauzele Contractului (diseminarea informatiilor, evaluarea Proiectului, audit, traduceri, copiere /tiparire, asigurare etc.) inclusiv costuri pentru serviciile financiare (în special costul pentru transferuri bancare si garantii financiare).

Cheltuieli neprevazute

O cota de cheltuieli neprevazute care sa nu depaseasca 5% din costurile directe eligibile poate fi inclusa in bugetul Proiectului. Aceasta poate fi folosita doar cu autorizarea scrisa prealabila a Autoritatii Contractante

Costuri indirecte eligibile (costuri de regie)

O suma globala care nu depaseste 7% din costurile directe eligibile ale Proiectului, poate fi solicitata ca si costuri indirecte pentru a acoperi costurile administrative/de regie efectuate de Beneficiar pentru Proiect.

Costurile indirecte sunt neeligibile daca Beneficiarul primeste pe de alta parte o finantate nerambursabila  operationala din partea Comisiei Europene.

Contributiile în natura

Orice contributii în natura aduse de Beneficiar, de partenerii acestuia sau orice alta sursa, care trebuie mentionate separat în Sectiunea I.4 a Cererii de Finantare, nu reprezinta cheltuieli propriu-zise si nu sunt costuri eligibile. Acestea nu pot fi luate în considerare ca si cofinantare adusa de Beneficiar. Costul pentru personalul cu atributii în implementarea Proiectului nu este o contributie în natura si poate fi considerat ca si cofinantare in Bugetul Proiectului atunci când este platit de catre Beneficiar sau partenerii sai

Cu toate acestea, Beneficiarul se obliga sa aduca astfel de contributii asa cum sunt ele stipulate în             Cererea de Finantare daca finantarea nerambursabila este acordata.

Costuri neeligibile

Urmatoarele costuri nu vor fi considerate eligibile:

- salariile functionarilor publici, cu exceptia cazului în care acestea sunt acoperite din resursele partenerului(lor);

-      datorii si provizioane pentru pierderi sau datorii;

-      dobânzi datorate;

-      elemente deja finantate prin alte proiecte/finantari;

-      achizitionarea de terenuri sau cladiri cu exceptia cazurilor în care acestea sunt necesare pentru implementarea directa a Proiectului, situatie în care proprietatea trebuie transferata beneficiarilor finali ai Proiectului si/sau partenerilor locali, cel mai târziu la incheierea proiectului;

-      pierderile datorate diferentelor de curs valutar;

-      taxe, inclusiv TVA, în afara cazului în care Beneficiarul (sau partenerii Beneficiarului, dupa caz) nu poate solicita recuperarea lor si reglementarile în vigoare autorizeaza nu interzic acoperirea taxelor;

-      credite catre terte parti

2.2       CUM SE COMPLETEAZĂ CEREREA DE FINANŢARE sI PROCEDURILE APLICABILE

2.2.1       Cererea de finantare

Cererile de finantare trebuie înaintate respectând formularul Cererii de finantare anexat la prezentul Ghid (Anexa A). Formularul poate fi gasit si pe Internet la www.infoeuropa.ro si www.fdsc.ro. Acesta include o pre-propunere, ce trebuie de asemenea completata. Solicitantii trebuie sa respecte cu strictete formatul cererii de finantare si sa completeze toate paragrafele si paginile în ordinea prevazuta.

Solicitantii vor completa aplicatia în limba româna si vor include un rezumat în limba româna si engleza în sectiunea 1.4 din Cererea de finantare. 

Va rugam sa completati formularul de aplicatie cu atentie si cât mai clar posibil pentru a putea fi evaluata corespunzator. Fiti expliciti si furnizati detalii suficiente pentru a asigura claritatea cererii, în special cu privire la modul în care vor fi atinse obiectivele proiectului, schimbarea pozitiva generata de proiect si felul în care proiectul propus este relevant pentru obiectivele programului.

Orice eroare privind punctele de pe lista de verificare (Sectiunea V din aplicatie) sau orice inconsistenta majora din cererea de finantare (de exemplu: suma mentionata în anexa privind bugetul nu este în concordanta cu suma prevazuta în cererea de finanatare) poate conduce la respingerea imediata a propunerii de proiect.

Clarificarile vor fi cerute numai atunci când informatiile furnizate de solicitant sunt neclare, împiedicând astfel Autoritatea Contractanta sa asigure o evaluare obiectiva.

Aplicatiile scrise de mâna nu vor fi acceptate.

Va rugam sa retineti faptul ca vor fi transmise evaluatorilor si asesorilor doar cererea de finantare si anexele publicate care trebuie completate (bugetul, cadrul logic, CV-uri). De aceea este extrem de important ca aceste documente sa contina TOATE informatiile relevante cu privire la proiect. Nu trebuie trimise alte anexe suplimentare.

2.2.2       Unde si cum se trimit cererile de finantare

Cererile de finantare trebuie primite într-un plic sigilat prin posta recomandata, curier sau depunere personala (celui care depune plicul îi va fi înmânat un document semnat si datat, care certifica primirea), la adresele de mai jos:

Adresa postala

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile

CP 22-219 

Bucuresti

În atentia: Ileana Hargalas, Coordonator Program de Finantare

Adresa depunere personala sau prin curier

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile

Splaiul Independentei nr. 2 k, Intrarea 1, et. 4

Bucuresti, sector 3

În atentia: Ileana Hargalas, Coordonator Program de Finantare

Cererile de finantare trimise prin orice alte mijloace (de exemplu, prin fax sau prin e-mail) sau trimise la alte adrese vor fi respinse.

Aplicatiile (pre-propunerea, cererea de finantare, bugetul, cadrul logic, CV-uri) trebuie depuse într-un original si trei copii. Cererea de finantare completa, bugetul si cadrul logic trebuie de asemenea depuse si în format electronic (floppy disc sau CD-Rom). Documentele în suport electronic trebuie sa contina exact aceeasi propunere ca si documentele de pe suport de hârtie incluse în plic. Fiecare componenta a aplicatiei (pre-propunerea, cererea de finantare, bugetul, cadrul logic si CV-uri) trebuie sa fie prezentata într-un fisier separate si unic (de exemplu, formularul cererii de finantare nu trebuie sa fie separat în mai multe fisiere).

Lista de verificare (Sectiunea V din Cererea de finantare) si Declaratia Solicitantului (Sectiunea VI din cererea de finantare) trebuie capsate separat si puse în acelasi plic.

În vederea facilitarii procesarii aplicatiilor, va rugam sa prezentati dosarul original si cele 3 copii în format

A4, fiecare legat sau îndosariat separat.

În cazul în care un solicitant trimite mai multe propuneri, fiecare trebuie transmisa separat de celelalte.

Plicul exterior trebuie sa aiba înscris numarul de referinta si numele cererii de oferta de proiecte, împreuna cu numele complet si adresa solicitantului, precum si mentiunea "Not to be opened before the opening session" si "A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare".

Solicitantii trebuie sa verifice daca aplicatia este completa, utilizând lista de verificare (sectiunea V din Cererea de finantare). Aplicatiile incomplete vor fi respinse.

2.2.3       Termenul limita pentru primirea Cererilor de finantare

Termenul limita de primire a Cererilor de finantare este 09 martie 2007, ora 16:00 (ora oficiala a României). Cererile de finantare primite dupa expirarea termenului limita vor fi respinse automat, chiar daca stampila postei indica o data anterioara termenului limita sau daca depasirea termenului limita este cauzata de serviciul de curierat.

2.2.4       Informatii suplimentare

Sesiunile de informare organizate pentru prezenta cerere de oferta de proiecte vor fi anuntate pe Internet la adresa www.fdsc.ro. 

Pot fi trimise întrebari prin e-mail sau prin fax, pâna cel târziu 17 Februarie 2007 la adresa de mai jos, indicând clar numarul de referinta al prezentei Cereri de oferta de proiecte:

E-mail :                         ileana-h@fdsc.ro

Fax:                              021-310.01.80

În atentia:                      Ileana Hargalas, Coordonator Program de Finantare

Raspunsurile la întrebarile primite vor fi transmise solicitantilor pâna cel târziu 27 Februarie 2007.

Pentru respectarea principiului tratamentului egal pentru toti aplicantii, Autoritatea Contractanta nu-si poate exprima anticipat opinia în ceea ce priveste eligibilitatea vreunui aplicant, partener sau proiect.

Întrebarile care pot fi relevante si pentru alti solicitanti, împreuna cu raspunsurile, vor fi publicate pe Internet la adresa: www.fdsc.ro.

2.3       EVALUAREA sI SELECŢIA CERERILOR DE FINANŢARE

Aplicatiile vor fi examinate si evaluate de catre Autoritatea Contractanta cu posibila asistenta din partea unor experti externi. Toate proiectele solicitantilor vor fi evaluate conform urmatoarelor etape si criterii:

(1)           PASUL 1: SESIUNEA DE DESCHIDERE sI CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ

Vor fi evaluate urmatoarele:

·    Termenul limita a fost respectat. Daca termenul limita nu a fost respectat, cererea va fi respinsa în mod automat (vezi Sectiunea 2.2.3).

·    Cererea de finantare îndeplineste toate criteriile mentionate în Lista de verificare (Sectiunea V din Cererea de finantare). Daca oricare din informatiile cerute lipsesc sau sunt incorecte, cererea de finantare poate fi respinsa numai din acest motiv si nu va mai fi evaluata în continuare.

Dupa sesiunea de deschidere si verificarea conformitatii administrative, Autoritatea Contractanta va transmite o scrisoare fiecarui solicitant, indicând daca aplicatia a fost primita în termen, informându-i asupra numarului de referinta alocat aplicatiei, daca aplicatia a îndeplinit toate criteriile mentionate în lista de verificare si daca pre-propunerea a fost recomandata pentru continuarea evaluarii[6].

(2)          PASUL 2: EVALUAREA PRE-PROPUNERII

Pre-propunerile care au respectat termenul limita si care au îndeplinit toate criteriile mentionate în lista de verificare vor fi evaluate din punct de vedere al relevantei proiectului, metodologiei si sustenabilitatii acestuia, precum si capacitatii operationale si expertizei solicitantului.

Pre-propunerea va primi un punctaj total de maxim 50 de puncte asa cum este aratat în Grila de Evaluare de

mai jos. Aceasta prima evaluare va conduce la o selectie provizorie. Doar aplicatiile care au trecut de aceasta prima selectie vor fi evaluate în totalitate mai departe.

Va rugam sa aveti în vedere ca punctajele acordate pre-propunerii sunt complet separate de cele acordate în a doua faza de evaluare.

1. Rezumatul proiectului

Fara punctaj

2. Relevanta

25

2.1       Cât de relevanta este propunerea pentru nevoile si constrângerile tarii(lor) sau regiunii(lor) vizate? (5)

2.2       Cât de clar sunt identificate problemele si nevoile? (5)

2.3       Cât de clar definiti si strategic alesi sunt factorii implicati (beneficiari finali, grupuri   tinta)? (5)

2.4       Cât de relevanta este propunerea pentru obiectivele si principiile directoare ale prezentei cereri de oferta de proiecte? (5)

2.5       Proiectul propus are valoare adaugata prin referinta la  alte interventii? (5)

 

3. Metodologie si Sustenabilitate

15

3.1 Sunt activitatile propuse adecvate, practice si legate de obiectivele si rezultatele asteptate? (5)

3.2 Nivelul de implicare si participare a partenerilor în proiect este satisfacator? (5)

 

3.3 Rezultatele asteptate ale proiectului este posibil sa aiba un impact sustenabil asupra grupurilor tinta? Va avea acesta efecte multiplicatoare? (5)

 
4. Capacitate operationala si expertiza

10

4.1 Solicitantul are suficienta experienta în managementul de proiect?  (5)

 

 

4.2 Solicitantul si partenerii au suficienta expertiza tehnica? (în special, cunostinte în domeniile carora li se adreseaza proiectul) ?  (5)

 

SCOR TOTAL

50

De retinut:

Acordarea punctajului:

Criteriile de evaluare sunt împartite în sectiuni si subsectiuni. Fiecarei subsectiuni i se acorda un punctaj între 1 si 5 în conformitate cu urmatoarele reguli: 1 = foarte slab; 2 = slab; 3 = satisfacator; 4 = bun; 5 = foarte bun.

Numai solicitantii care au primit un scor total de minim 30 puncte vor avea cererile de finantare evaluate mai departe.

Dupa evaluarea pre-propunerilor, Autoritatea Contractanta va transmite o scrisoare fiecarui solicitant a carui pre-propunere a fost evaluata, indicând punctajele obtinute în aceasta etapa a evaluarii si daca cererea de finantare va fi evaluata mai departe[7].

 

(3)          PASUL 3: EVALUAREA CERERII DE FINANŢARE

Evaluarea calitatii propunerilor, incluzând bugetul propus, si a capacitatii solicitantului si a partenerilor sai va fi efectuata în conformitate cu criteriile de evaluare stabilite în Grila de Evaluare inclusa mai jos. Exista doua tipuri de criterii de evaluare: criterii de selectie si criterii de acordare a finantarii nerambursabile.

Criteriile de selectie sunt destinate evaluarii capacitatii operationale si financiare a solicitantilor, pentru a se

asigura faptul ca acestia:

·         au resurse financiare stabile si suficiente pentru a asigura functionarea continua a organizatiei lor pe perioada derularii proiectului si, daca este necesar, pentru a contribui la finantarea acestuia;

·         au capacitate de management, competente profesionale si calificari necesare pentru implementarea cu succes a proiectului. Acest criteriu se aplica si oricaruia dintre partenerii solicitantului.

Criteriile de acordare a finantarii nerambursabile permit evaluarea calitatii cererilor de finantare din punctul de vedere al obiectivelor si prioritatilor stabilite si acordarea finantarii pentru proiecte care maximizeaza eficacitatea generala a cererii de oferta de proiecte. Acestea fac posibila selectia propunerilor fata de care Autoritatea Contractanta are certitudinea ca se vor conforma obiectivelor si prioritatilor propuse si garanteaza vizibilitatea finantarii Comunitatii. Acestea acopera aspecte precum relevanta proiectului, compatibilitatea acestuia cu obiectivele cererii de oferta de proiecte, calitatea, impactul asteptat, sustenabilitatea si raportul cost-eficacitate.

De retinut:

Acordarea punctajului:

Criteriile de evaluare sunt împartite în sectiuni si subsectiuni. Fiecarei subsectiuni i se acorda un punctaj între 1 si 5 în conformitate cu urmatoarele reguli: 1 = foarte slab; 2 = slab; 3 = satisfacator; 4 = bun; 5 = foarte bun.

Nota cu privire la Sectiunea 1. Capacitate financiara si operationala 

Daca punctajul total obtinut la sectiunea 1 este mai mic de 12 puncte, Comitetul de Evaluare va respinge propunerea.

Nota cu privire la Sectiunea 2. Relevanta

Daca punctajul total obtinut la sectiunea 2 este mai mic de 16 puncte, Comitetul de Evaluare va respinge propunerea.

Selectia provizorie

Dupa evaluare se va alcatui un tabel continând propunerile ordonate în functie de punctajul primit si care se încadreaza în pachetul financiar disponibil, precum si o lista de rezerve urmând aceleasi criterii.  

Nota: Punctajele acordate în aceasta faza sunt complet separate de cele acordate pre-propunerii pentru aceeasi aplicatie.

Grila de Evaluare

Sectiunea

Punctajul Maxim

Cererea de Finantare

1. Capacitatea financiara si operationala

20

1.1 Solicitantul si partenerii au suficienta experienta în managementul de proiect?

5

II.4.1, III.1 si CV-uri

1.2 Solicitantul si partenerii au suficienta expertiza tehnica? (în special, cunostinte în domeniile carora li se adreseaza proiectul)

5

II.4.1, III.1 si CV-uri

1.3 Solicitantul si partenerii au suficienta capacitate de management? (inclusiv personal, echipamente si capacitatea de a administra bugetul proiectului)

5

II.4.2, III.1 si CV-uri

1.4 Solicitantul are surse de finantare suficiente si stabile?

5

II.4.2

2. Relevanta

25

2.1 Cât de relevanta este propunerea pentru obiectivele si una sau mai multe dintre prioritatile cererii de oferta de proiecte?
Nota: Un punctaj de 5 (foarte bun) va fi acordat doar daca propunerea se adreseaza cel putin uneia dintre prioritati.

      Nota: Un punctaj de 5 (foarte bun) va fi acordat doar daca propunerea contine elemente concrete de valoare adaugata, cum ar fi promovarea egalitatii de gen si a sanselor egale .

5 x 2

I.1.6.1

2.2 Cât de relevanta este propunerea pentru nevoile si constrângerile specifice tarii(lor) sau regiunii(lor) vizate? (luându-se în considerare inclusiv evitarea suprapunerii si sinergia cu alte initiative ale Comunitatii Europene)

5

I.1.6.2

2.3 Cât de clar definiti si strategic alesi sunt factorii implicati (beneficiari finali, grupuri tinta) Sunt nevoile lor clar definite si propunerea se adreseaza acestora în mod adecvat?

5 x 2

I.1.6.3 si I.1.6.4

3. Metodologie

25

3.1 Sunt activitatile propuse adecvate, practice si legate de obiectivele si rezultatele asteptate?

5

I.1.7 si I.1.8.5

3.2 Cât de coerent este planul general al proiectului? (în special, reflecta analiza problemelor identificate, ia în considerare factorii externi si include un plan de evaluare?)

5

I.1.8

3.3 Nivelul de implicare si participare a partenerilor în proiect este satisfacator?
Nota: Daca nu exista parteneri, punctajul va fi 1.

5

I.1.7 si I.1.8.5

3.4 Planul de actiune este clar si realizabil?

5

I.1.9

3.5 Propunerea contine indicatori verificabili în mod obiectiv pentru rezultatele proiectului?

5

Cadrul logic


4. Sustenabilitate

15

4.1 În ce masura este posibil ca proiectul sa aiba un impact tangibil asupra grupurilor tinta?

5

I.2.1

4.2 În ce masura propunerea contine posibile efecte multiplicatoare? (inclusiv posibilitatea replicarii si extinderii rezultatelor proiectului si diseminarea informatiei)

5

I.2.2 si I.2.3

4.3 În ce masura rezultatele proiectului propus sunt durabile:

-         financiar (cum vor fi finantate activitatile dupa încheierea finantarii CE?)

-         institutional (structurile care permit desfasurarea activitatilor vor continua sa existe la sfârsitul acestui proiect? Va exista "proprietate" locala asupra rezultatelor proiectului?)

-         la nivelul politicilor (daca e cazul) (care va fi impactul structural al proiectului -  de ex., va conduce la îmbunatatirea legislatiei, a codurilor de conduita, a metodologiilor etc.?)

5

I.2.4


5. Bugetul si eficacitatea costurilor

15

5.1 In ce masura raportul între costurile estimate si rezultatele asteptate este satisfacator?

5

I.3

5.2 În ce masura cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului?

5 x 2

I.3

Punctaj total maxim

100 

(4) PASUL 4: Eligibilitatea solicitantului si a partenerilor.

Verificarea eligibilitatii, pe baza documentelor suport solicitate de Autoritatea Contractanta (vezi sectiunea

2.4) se va realiza doar pentru propunerile care selectate provizoriu în conformitate cu punctajul obtinut

si care se încadreaza în pachetul financiar disponibil.

 • Declaratia socilitantului (Sectiunea VI din Cererea de Finantare) se va verifica în paralel cu documentele support furnizate de solicitant. Orice document suport lipsa sau orice neconcordanta între Declaratia solicitantului si documentele suport poate conduce la respingerea automata a propunerii exclusiv în baza acestui motiv. 
 • Eligibilitatea solicitantului, a partenerilor si a proiectului se va verifica în conformitate cu criteriile stabilite în sectiunile 2.1.1, 2.1.2 si 2.1.3.

În urma analizei de mai sus si daca este necesar, orice propunere de proiect respinsa va fi înlocuita de urmatoarea propunere de proiect din lista de rezerva care se încadreaza în pachetul financiar disponibil, pentru care se verifica apoi eligibilitatea solicitantului si partenerilor sai.

2.4       Transmiterea documentelor suport pentru propunerile selectate provizoriu

Solicitantii ce au fost selectati provizoriu sau au fost inclusi pe lista de rezerva vor fi anuntati în scris de catre Autoritatea Contractanta. Doar acestora li se va solicita sa furnizeze urmatoarele documente pentru a permite

Autoritatii Contractante sa verifice eligibilitatea aplicantilor si a partenerilor lor:

 1. Pentru solicitanti si, unde este cazul, partener(i), care sunt organizatii neguvernamentale nonprofit din România: copie a hotarârii judecatoresti de înfiintare, definitiva si irevocabila, care sa ateste personalitatea juridica a organizatiei. 
 2. Pentru solicitanti si, unde este cazul, pentru partener(i), care sunt organizatii neguvernamentale nonprofit din România:
  1. Copia actului constitutiv al organizatiei;
  2. copia celui mai recent statut autentificat al organizatiei;
  3. copia hotarârii judecatoresti, definitiva si irevocabila, corespunzatoare statutului mai sus mentionat si/sau copia corespunzatoare a certificatului de înscriere în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislatia în vigoare).

Daca statutul initial si modificarile la acesta nu sunt incluse într-un document distinct final (cel mai recent statut), atunci trebuie atasate copii ale statutului initial si ale tuturor documentelor ulterioare/aditionale la statut, inclusiv copii ale hotarârilor judecatoresti corespunzatoare, definitive si irevocabile, si/sau copia/copiile certificatului(elor) de înscriere în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislatia în vigoare).

Pentru statut si, unde este cazul, pentru toate documentele ulterioare/aditionale la statut, trebuie atasate copii ale documentelor autentificate[8].

 1. Pentru parteneri organizatii neguvernamentale nonprofit cu sediul în orice alta tara Phare sau tara 

       membra UE (unde este cazul): traducerea autorizata în limba româna sau limba engleza a

       documentelor statutare, în conformitate cu normele în vigoare din tara respectiva; actele atasate

        trebuie sa ateste respectarea criteriilor de eligibilitate mentionate la sectiunea 2.1.2. a prezentului

        Ghid.

4.       Pentru parteneri autoritati/institutii publice locale/nationale (unde este cazul): copii ale documentelor (decret, decizie, lege, regulament de functionare, etc.) care atesta ca partenerul este o persoana juridica nonprofit constituita conform normelor in vigoare.

Pentru partenerii autoritati publice locale care au fost înfiintati si functioneaza în baza unor acte normative care sunt publicate în Monitorul Oficial, Partea I, o referire detaliata la documentele respective va fi suficienta (numele actului normativ, numarul si data acestuia, indicarea articolului(lelor) si paragrafului(elor) relevante, precum si numarul si data Monitorului Oficial în care a fost publicat).

 1. Copia celor mai recente situatii financiare anuale ale solicitantului (contul de rezultate si bilantul la 31.12.2005) sau copia celei mai recente balante de verificare pentru organizatiile înfiintate în anul 2006[9]
 2. Declaratia de impartialitate semnata si stampilata de solicitant si de partenerii sai care atesta faptul ca acestia nu se regasesc in situatii de conflict de interese mentionate la sectiune 2.1.1. (2) (g) (conform Anexei G) - în original;
 3. În cazul partnerului care contribuie la proiect cu o anumita suma, partenerul va semna o declaratie separata pentru a confirma ca este constient de obligatia asumata si va pune suma respectiva la dispozitia proiectului - în original;

Documentele suport solicitate trebuie transmise în original sau în fotocopie, dupa cum este mentionat mai sus.

În cazul în care aceste documente sunt redactate în alta limba decât cea româna, solicitantul va atasa o traducere autorizata a acestora în limba româna sau în limba engleza, traducere care va fi luata în considerare la evaluarea cererii de finantare.

 

În faza de contractare, solicitantilor selectati pentru finantare ("Beneficiarilor") li se va cere sa prezinte copii legalizate ale documentelor solicitate mai sus în fotocopie[10].

Mai mult, solicitantii selectati trebuie sa fie constienti de faptul ca înainte de semnarea contractului vor trebui înaintate si urmatoarele documente:

·         Certificat de cazier judiciar al persoanei care are dreptul sa reprezinte organizatia in relatiile cu tertii si desemnata sa o reprezinte în relatia cu Autoritatea Contractanta, emis de Politie - în original[11];

·         Certificat de cazier fiscal pentru solicitant, emis de catre autoritatile fiscale competente (Directia Generala a Finantelor Public - Ministerul Finantelor Publice) - în original[12];

·         Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru solicitant, emis de catre autoritatea locala (Primarie - Directia de impozite si taxe locale si alte venituri)

·         Certificat de atestare fiscala pentru solicitant, emis de Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF)  - în original[13];

·         Certificat de înscriere în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sau un certificat echivalent (Certificat de grefa) emis de Judecatoria unde solicitantul este înregistrat în mod oficial;

·         Fisa de identificare financiara conform modelului atasat în Anexa E, certificat de banca unde se va face plata. Aceasta banca trebuie sa fie localizata în tara în care solicitantul este înregistrat;

·         Documente care sa ateste faptul ca persoana ce semneaza documentele oficiale din partea partenerului este autorizata în acest sens (si împuternicirea atunci când o alta persoana semneaza documentele oficiale din partea partenerului).

Daca documentele suport (enumerate de la 1 la 7) nu vor fi trimise înainte de termenul limita (10 zile lucratoare de la primirea scrisorii de la Autoritatea Contractanta), aplicatia va fi respinsa.

2.5       Notificarea deciziei Autoritatii Contractante de a acorda finantarea nerambursabila

2.5.1 Continutul deciziei

Solicitantii vor fi informati în scris cu privire la decizia Autoritatii Contractante în legatura cu cererea de finantare depusa. Decizia de a respinge o cerere de finantare sau de neacordare a finantarii nerambursabile va fi bazata pe unul din urmatoarele motive:

·         Cererea de finantare a fost primita dupa termenul limita;

·         Cererea de finantare a fost incompleta sau neconforma cu conditiile administrative publicate;

·         Solicitantul sau unul sau mai multi parteneri nu a fost eligibil;

·         Proiectul nu a fost eligibil (de exemplu activitatea propusa nu este acoperita de program, propunerea depaseste durata maxima permisa, valoarea finantarii solicitate este mai mare decât suma maxima permisa etc.);

·         Propunerea nu a fost suficient de relevanta si/sau capacitatea financiara si operationala a solicitantului nu a fost suficienta;

·         Propunerea a fost considerata inferioara, din punct de vedere tehnic si financiar, proiectelor selectate.

·         chiar daca propunerea îndeplineste criteriile de calitate necesare pentru o evaluare favorabila, o alta propunere de natura similara a primit un punctaj mai mare;

·         mai multe propuneri au fost trimise de acelasi solicitant si au fost selectate pentru finantare, dar solicitantul nu are capacitatea administrativa sau financiara de a implementa mai multe proiecte în acelasi timp;

·         unul sau mai multe dintre documente suport solicitate nu au fost trimise înainte de termenul limita;

Decizia Autoritatii Contractante de a respinge o Cerere de finantare sau de a nu acorda o finantare nerambursabila este definitiva.

2.5.2 Grafic de lucru estimativ

Data la care Autoritatea Contractanta îsi planifica sa informeze solicitantii cu privire la rezultatul sesiunii de deschidere si de verificare a conformitatii administrative este 06 Aprilie 2007 - aceasta data este doar  orientativa.

Data la care Autoritatea Contractanta îsi planifica sa informeze solicitantii cu privire la rezultatul evaluarii pre-propunerilor este 20 Aprilie 2007 - aceasta data este doar orientativa.

Data la care Autoritatea Contractanta îsi planifica sa informeze solicitantii cu privire la rezultatul evaluarii cererii de finantare nerambursabila este 11 Mai 2007 - aceasta data este doar orientativa.

Data la care Autoritatea Contractanta îsi planifica sa anunte decizia de acordare a finantarii nerambursabile dupa ce a fost verificata eligibilitatea solicitantului si a partenerilor acestuia este 31 Mai 2007 - aceasta data este doar orientativa.

2.6       Prevederi aplicabile implementarii proiectului ca urmare a deciziei Autoritatii Contractante de acordare a finantarii nerambursabile

Dupa decizia de acordare a finantarii nerambursabile, Beneficiarului i se va propune un contract în conformitate cu contractul standard folosit de Autoritatea Contractanta (vezi Anexa D).

Data planificata pentru începerea activitatilor proiectului, dupa semnarea contractului de catre parti, este 1 Iulie 2007 - aceasta data este doar orientativa. Toate proiectele trebuie sa se încheie pâna la data de 30 Aprilie 2008.

Contractul va stipula, în mod special, urmatoarele drepturi si obligatii:

Auditul

Numele si adresa firmei de audit care va realiza verificarea/verificarile cheltuielilor la care se face referire în Articolul 15.6 din Anexa II la contractul standard de finantare nerambursabila, daca sunt solicitate astfel de verificari, vor trebui sa fie mentionate la Articolul 5.2 din contract.

Valoarea finala a finantarii nerambursabile

În contract va fi stipulata suma maxima a finantarii nerambursabile. Asa cum se mentioneaza la punctul 2.1.4, aceasta suma are la baza bugetul, care reprezinta în sine numai o estimare. Prin urmare, aceasta suma devine finala numai dupa finalizarea proiectului si prezentarea situatiilor financiare finale (a se vedea Art. 17.1 si 17.2 din Conditiile Generale).

Esecul în realizarea obiectivelor

Daca Beneficiarul nu reuseste sa implementeze proiectul în conditiile asumate si stipulate în contract, Autoritatea Contractanta îsi rezerva dreptul de a suspenda platile si/sau de a rezilia contractul (a se vedea Art. 11 din Conditiile Generale). Contributia Autoritatii Contractante poate fi redusa si/sau Autoritatea Contractanta poate solicita restituirea totala sau partiala a sumelor deja platite, daca beneficiarul nu respecta termenii contractului (a se vedea. Art. 12.2 si 17.4 din Conditiile Generale).

Modificari ale contractului si variatii în cadrul bugetului

Orice modificare adusa Contractului sau anexelor sale trebuie facut în scris, printr-un addendum la contractul initial (Art. 9.1 din Conditiile Generale). Cu toate acestea, unele modificari (adrese, numar de cont, etc.) pot fi doar notificate Autoritatii Contractante (vezi Art. 9.2 din Conditiile Generale).

Descrierea proiectului (Anexa 1 la Contract) si articolele bugetare pot varia fata de forma originala, daca urmatoarele conditii sunt întrunite:

(1)    nu afecteaza scopul de baza al proiectului; si

(2)    impactul financiar este limitat la un transfer în cadrul unui singur capitol de buget, sau impactul financiar este limitat la un transfer între capitole de buget care implica o modificare mai mica sau egala cu 15% din suma prevazuta initial (sau dupa caz modificata prin addendum) la fiecare dintre capitolele respective.

În aceste situatii, beneficiarul poate aduce modificari bugetului, dar trebuie sa informeze Autoritatea Contractanta.

Aceasta procedura nu poate fi utilizata pentru modificarea capitolelor de cheltuieli administrative sau costuri neprevazute (vezi Art. 9.2 din Conditiile Generale).

În toate celelalte cazuri, trebuie înaintata în prealabil o cerere scrisa catre Autoritatea Contractanta, si un adendum la contract devine necesar.

Rapoarte

Rapoartele trebuie întocmite în limba prevazuta pentru acestea în contract. Rapoarte narative si financiare, în conformitate cu modelele anexate la contract trebuie sa fie furnizate împreuna cu cererile de plata si rapoartele de audit (cu exceptia cererii de plata a avansului).

Informatii supli 414l1118e mentare

În conformitate cu prevederile Articolului 2.2 din Conditiile Generale, Autoritatea Contractanta poate

solicita informatii supli 414l1118e mentare.

Plati

Beneficiarul va primi o plata în avans.

Avansul va reprezenta 80% din valoarea finantarii nerambursabile (vezi Articolul 15.1 Optiunea 1 din

Conditiile Generale).

Diferenta va fi platita dupa depunerea de catre beneficiar si aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a

raportului final (vezi Art. 15.1 din Conditiile Generale).

Platile vor fi facute în contul bancar al proiectului sau într-un subcont în care se identifica fondurile platite

de Autoritatea Contractanta si care permite calcularea dobânzilor generate de aceste fonduri.

Înregistrari si conturi ale proiectului

Solicitantul trebuie sa tina înregistrari exacte si periodice, precum si înregistrari contabile separate si transparente ale implementarii proiectului (vezi Art. 16.1 din Conditiile Generale). Solicitantul trebuie sa pastreze înregistrarile timp de sapte ani dupa data platii diferentei finale la încheierea proiectului.

Verificarea cheltuielilor

Un raport de verificare a cheltuielilor proiectului, realizat de un auditor autorizat, care este membru al unui organism recunoscut pe plan international, organism de supraveghere a efectuarii auditului cu respectarea standardelor de audit în vigoare, trebuie sa însoteasca:

·         orice cerere de plata a diferentei;

·         orice cerere de plata de peste 100 000 EURO pentru un an financiar, în cazul unei finantari nerambursabile operationale.

Într-un raport de verificare a cheltuielilor realizat în conformitate cu modelul atasat în Anexa VII la contract, auditorul va certifica daca costurile declarate de beneficiar sunt reale, exacte si eligibile în conformitate cu Contractul (vezi art. 15.6 din Conditiile Generale).

Contractul va permite Comisiei, Oficiului European Anti-Frauda, Curtii Europene de Auditori si auditorului extern sa realizeze verificari scriptice si la fata locului ale activitatilor (vezi art. 16.2 din Conditiile Generale).

Publicitate

Finantarii din partea Uniunii Europene i se vor acorda vizibilitatea si recunoasterea potrivite, de exemplu, prin intermediul rapoartelor si publicatiilor realizate ca rezultat al proiectului sau în cadrul evenimentelor asociate proiectului etc. (vezi Art. 6 din Conditiile Generale).

Contracte intervenite în implementarea proiectului

În cazul în care Beneficiarul trebuie sa încheie contracte pentru achizitii în cadrul implementarii proiectului, va fi selectat furnizorul care ofera cea mai avantajoasa eficienta pentru suma alocata, cu alte cuvinte, cel mai bun raport pret/calitate, în conformitate cu principiile transparentei si tratamentului egal fata de potentialii contractori si având în vedere evitarea conflictelor de interese. În acest scop, Beneficiarii trebuie sa respecte procedurile de achizitie stipulate în Anexa IV a Contractului.

Nota: Pentru Programul  PHARE/2005/017-553.01.02, pentru toate aspectele legate de monitorizare si implementare, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile actioneaza ca furnizor de asistenta tehnica în numele Autoritatii Contractante (Oficiul de Plati si Contractare Phare).

 

                                                                                                                                                  

3.     LISTA ANEXELOR

DOCUMENTE ÎN FORMAT DE COMPLETARE

ANEXA A:      FORMULARUL DE CERERE DE FINANŢARE  (Format Word)

ANEXA B:      foaia de lucru 1 - Buget (Format Excel)

foaia de lucru 2 - surse de  finantare preconizate (format Excel)

ANEXA C:      CADRUL LOGIC AL PROIECTULUI  (Format Word)

ANEXA G:      DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE (Format Word)

DOCUMENTE PENTRU INFORMARE

ANEXA D:      CONTRACT STANDARD (Format Word), inclusiv anexele

ANEXA E:       FIsA DE IDENTIFICARE FinanciarĂ

ANEXA F:       FORMAT STANDARD PENTRU CV (Format Word) 

ANEXA H:      RATELE DIURNELOR PENTRU ANUL CURENT- disponibile la adresa:

http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm[1] Autoritatea Contractanta este reprezentata de Ministerul Finantelor Publice Oficiul de Plati si Contractare Phare

[2]. Ţarile Phare sunt: Bulgaria, România (Membre UE începând cu 1 Ianuarie 2007), Turcia 

Ţarile Membre ale Uniunii Europene sunt: Austria, Belgia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia si Marea Britanie 

[3] Statul de drept consta în domnia legii, separarea puterilor în stat prin stabilirea unor limite ale prerogativelor statului si anume printr-o legislatura care respecta si da efecte depline drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, o justitie independenta, mijloace de recurs eficiente si accesibile, un sistem juridic care garanteaza egalitatea în fata legii, organe ale politiei aflate în slujba legii si un executiv eficient care aplica legea si este capabil sa asigure conditiile economice si sociale necesare vietii în societate.

[4]           Va rugam sa aveti în vedere ca modificarile de buget nu pot duce la cresterea sumei de finantare nerambursabila din partea Comisiei Europene si nici a procentului de co-finantare.

[5]       Costurile detaliate în cadrul capitolului bugetar 1 - Resurse Umane vor fi justificate prin urmatoarele documente: state de plata pentru acele persoane având contracte de munca sau drepturi de autor; factura pentru persoanele cu profesii liberale (avocati, medici, etc., inclusiv persoane fizice autorizate); facturi pentru acele persoane nominalizate în contractele încheiate de beneficiar cu o persoana juridica, numai daca pozitiile ocupate de acestea erau incluse în propunerea initiala. Contractul încheiat de beneficiar cu o persoana juridica trebuie sa mentioneze în clar numele persoanei desemnate de persoana juridica sa ocupe pozitia din proiect.

[6]           Va rugam sa aveti în vedere ca perioada dintre sesiunea de deschidere si transmiterea acestei scrisori va depinde de numarul de aplicatii primite

[7]           Va rugam sa aveti în vedere ca perioada dintre sesiunea de deschidere si transmiterea acestei scrisori va depinde de numarul de aplicatii primite

[8] Documentele initiale si orice act ulterior/aditional la documentele statutare vor fi luate în considerare numai daca sunt  întocmite si înregistrate legal, conform legislatiei în vigoare, înainte de termenul limita pentru depunerea aplicatiilor

[9] În cazul organizatiilor neguvernamentale nonprofit care îsi organizeaza activitatea în partida simpla, cea mai recenta situatie a  soldurilor elementelor de activ si de pasiv. 

[10] În cazul în care un solicitant are mai mult de o propunere selectata spre finantare, înaintarea unui singur set de documente legalizate în original este suficienta, pentru cealalta/celelate aplicatie/aplicatii fiind suficiente fotocopii dupa documentele legalizate, cu mentionarea în clar a dosarului în care sunt incluse originalele. 

[11] În cazul a doua sau mai multe propuneri selectate provizoriu înaintate de acelasi solicitant, este suficienta înaintarea originalului pentru una dintre propuneri, în timp ce pentru cealalta/celelalte va fi suficienta o fotocopie, cu mentionarea în clar a dosarului în care este inclus originalul.  

[12] IDEM nota de subsol 11.

[13] IDEM nota de subsol 11.
Document Info


Accesari: 1536
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )