Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadManagementul invatamantului

Legislatie
ALTE DOCUMENTE

INSTITUTUL DE ASIGURARI PENTRU SECURITATEA PE SOSEA
ACHIZITIILE PUBLICE
PLAN DE INTERVENTIE PENTRU CUPLUL MAMA-COPIL AFLAT INTR-UN CENTRU DE PLASAMENT
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau marcare
Terenurile aflate in proprietatea statului
Articolul 805 :Definitii
Iaurt cu mere
INSTRUCTIA DE SEMNALIZARE
SISTEMUL CIRCULATIEI RUTIERE 04
Invatamantul preuniversitar

Managementul invatamantului

CAPITOLUL I - Managementul sistemului national de invatamant

Art. 103 Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

(3)   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   In subordinea Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii functioneaza, de asemenea, si inspectoratele scolare si casele corpului didactic.

Art. 106 Institutul de Stiinte ale Educatiei (ISE)

(2)   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   ISE elaboreaza - pe baza unui plan multianual de cercetare aprobat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si in conformitate cu cerintele prezente sau de perspectiva ale sistemului de educatie - studii si cercetari care fundamenteaza politicile educatiei din Romania.

(3)   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   ISE contribuie la dezvoltarea sistemului de educatie prin:

a)   &n 818j92i bsp;   analize si studii tematice;

b)   &n 818j92i bsp;  propuneri de ameliorare si de inovare;

c)   &n 818j92i bsp;   uporturi metodologice si programe de formare a cadrelor didactice;

d)   &n 818j92i bsp;  realizeaza rapoarte tematice privind starea invatamantului romanesc, analize si studii de evaluare ale sistemului de educatie, in conformitate cu normele metodologice europene si pe baza datelor proprii de cercetare;

e)   &n 818j92i bsp;   dezvolta si piloteaza strategii inovative in domeniul educatiei si formarii profesionale;

f)   &n 818j92i bsp;    propune si implementeaza proiecte nationale sau internationale de cercetare, dezvoltare, inovare si formare, precum si proiecte europene de cooperare in domeniul educatiei;g)   &n 818j92i bsp;  coopereaza cu institutii de cercetare si de educatie, la nivel european si international.

4)   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;  ISE este finantat de la bugetul statului si din alte surse, potrivit legii.

Art. 107 Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP)

(1)   &n 818j92i bsp; ARACIP este institutie publica in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu personalitate juridica si cu buget propriu de venituri si cheltuieli.

(2)   &n 818j92i bsp; Structura organizatorica si regulamentul de functionare ale ARACIP se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(3)   &n 818j92i bsp; Atributiile ARACIP sunt precizate in art. de lege in capitolul Evaluarea sicasigurarea calitatii

Art. 108 Consiliul National pentru Curriculum

CNC elaboreaza politicile educationale in domeniul curriculumului national pentru invatamantul preuniversitar, elaboreaza si revizuieste periodic planurile de invatamant, programele scolare si standardele nationale de evaluare, care vor fi utilizate ca repere pentru elaborarea probelor de evaluare la nivel national.

CNC desfasoara programe de formare pentru cadre didactice, in vederea dezvoltarii competentelor de proiectare, implementare si evaluare a curriculumului.

CNC participa la programe si proiecte de dezvoltare si de inovare curriculara, la nivel national si international.

CNC este finantat de la bugetul statului si din alte surse, potrivit legii.

Art. 109 Centrul National pentru Invatamantul Profesional si Tehnic (CNDIPT)

(1) Misiunea Centrului European UNESCO pentru Invatamantul Superior (CEPES) este aceea de a promova cooperarea in domeniul invatamantului superior intre statele Europene, SUA, Canada si Israel. CEPES monitorizeaza cursul reformei educationale, urmarind prin aceasta crearea si dezvoltarea Ariei Europene a Invatamantului Superior. Directorul CEPES este si reprezentantul UNESCO pentru Romania. Activitatile CEPES se concentreaza mai ales asupra invatamantului superior din Europa Centrala si de Est.

Art. 121 Institutul Limbii Romane

(6)   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   Atributiile consiliului profesoral sunt:

(1)   &n 818j92i bsp; Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de invatamant, in conformitate cu responsabilitatile si atributiile conferite de lege, cu hotararile si deciziile consiliilor locale si cu hotararile consiliului de administratie al unitatii si se bazeaza pe consiliul profesoral.

(2)   &n 818j92i bsp; Atributiile directorului sunt:

d)   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;  propune spre aprobare consiliului de administratie proiectul de dezvoltare institutionala si planurile operationale anuale;

e)   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;  propune spre aprobare consiliului de administratie proiectul de buget si raportul de executie bugetara;

f)   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;    prezinta, la inceputul fiecarui an scolar, un raport privind starea si performantele unitatii de invatamant. Raportul este public;

g)   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;  raspunde de selectia, angajarea, evaluarea periodica, formarea, motivarea, incetarea relatiilor contractuale de munca ale personalului din unitatea de invatamant si organizeaza concursurile de ocupare a posturilor de conducere, didactice, didactice auxiliare si nedidactice din unitatea scolara;

h)   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;  raspunde de selectia, angajarea si incetarea relatiilor contractuale de munca ale personalului didactic de predare din unitatea de invatamant, in baza deciziei emise de inspectorul scolar general, monitorizeaza formarea personalului didactic;

i)   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;    indeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie, conform legislatiei in vigoare;

j)   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;   &n 818j92i bsp;    semneaza contractul institutional cu ordonatorul principal de credite al autoritatii publice locale.

(3)   &n 818j92i bsp; Directorul poate delega autoritatea de decizie directorilor adjuncti, prin Carta scolii si cu aprobarea consiliului de administratie.

(4)   &n 818j92i bsp; Directorii unitatii de invatamant sunt supusi anual sau ori de cate ori este necesar unei evaluari manageriale de catre Inspectoratul Scolar Judetean. Rezultatele acestei evaluari vor fi aduse la cunostinta Consiliului de Administratie.

CAPITOLUL III - Managementul invatamantului superior

Art. 126 Conducerea universitatii

(1)   &n 818j92i bsp; Institutiile de invatamant superior sunt conduse de senate, facultatile si departamentele, de consilii, iar catedrele de biroul catedrei.

(2)   &n 818j92i bsp; Senatele sunt prezidate de rectori, consiliile facultatilor, de decani, consiliile departamentelor, de directori, iar biroul catedrei, de sefii de catedra.

(3)   &n 818j92i bsp; Cu exceptia situatiilor speciale prevazute de lege, hotararile senatelor, ale consiliilor facultatilor, ale departamentelor si catedrelor se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, daca numarul lor reprezinta cel putin doua treimi din totalul membrilor.

(4)   &n 818j92i bsp; Prin Carta universitara se pot infiinta si alte organisme colective specializate.

(5)   &n 818j92i bsp; Institutiile de invatamant superior pot infiinta functia de presedinte al universitatii, cu atributii stabilite prin Carta universitatii.

Art. 127 Senatul universitar

(1)   &n 818j92i bsp; Senatul este compus din reprezentanti ai cadrelor didactice, cercetatorilor, studentilor de la cele trei cicluri de studii universitare, personalului didactic auxiliar si tehnico-administrativ.

(2)   &n 818j92i bsp; Decanii facultatilor, directorii de departamente si directorul general administrativ si reprezentantul sindicatului reprezentativ fac parte de drept din senatul universitar.

(3)   &n 818j92i bsp; Cu exceptia directorului general administrativ, toti membrii senatului sunt alesi conform procedurilor prevazute in Metodologia de alegeri, care este parte componenta a cartei universitare, elaborata si aprobata in aceleasi conditii ca si carta universitara.

(4)   &n 818j92i bsp; Ponderea studentilor in senat nu poate fi mai mica de 25% din totalul membrilor senatului.

(5)   &n 818j92i bsp; Senatul poate avea si membrii supleanti. Modalitatea de alegere si atributiile acestora sunt prevazute de carta universitara.

(6)   &n 818j92i bsp; La sedintele senatului universitar pot participa, ca invitati ai biroului acestuia, reprezentanti ai sindicatelor reprezentative din institutia respectiva, ai organizatiilor studentesti, precum si orice alte persoane din institutie sau din afara acesteia.

(7)   &n 818j92i bsp; Reuniunile senatului sunt de regula lunare.

(8)   &n 818j92i bsp; Senatul se poate intruni in sesiuni extraordinare, dupa o procedura stabilita de carta universitara.

(9)   &n 818j92i bsp; Senatul are in competenta toate domeniile autonomiei universitare.

(10) Senatul lucreaza in plen si pe comisii, consilii, organizate pe domenii specifice de competenta, prin hotarare a Senatului, in functie de necesitati.

(11) Fiecare consiliu este format din membrii ai Senatului, precum si alti reprezentanti ai facultatilor, departamentelor, catedrelor, institutelor, centrelor sau laboratoarelor de cercetare, alte persoane din sau din afara institutiei de invatamant superior sau din afara acesteia, conform cartei universitare.

(12) Consiliile si comisiile sunt prezidate de un membru al senatului. Consiliile desemnate prin Crata au atributiile definite in acest document.

(13) Toate comisiile si consiliile A caror activitate se rasfrange asupra studentilor trebuie sa contina un reprezentant al studentilor.

(14) Senatul acorda titlurile de Doctor Honoris Causa unor personalitati din domeniile stiintei, culturii, artei a caror opera este cunoscuta si apreciata pe plan mondial.

Art. 128 Biroul senatului universitar

(1)   &n 818j92i bsp; Conducerea operativa a institutiei de invatamant superior este asigurata de biroul senatului universitar.

(2)   &n 818j92i bsp; Biroul senatului este format din rector, presedintele universitatii, prorectori, cancelar, directorul general administrativ, reprezentantul studentilor si reprezentantul sindicatelor si alte persoane, conform cartei universitare.

(3)   &n 818j92i bsp; Rectorul invita la sedinta biroului senatului reprezentanti ai sindicatelor si ai asociatiilor studentesti.

(4)   &n 818j92i bsp; Rectorul poate invita la sedinta biroului senatului orice alta persoana din institutie sau din afara acesteia.

Art. 129 Conducerea facultatii, departamentului si a altor unitati si structuri

(1)   &n 818j92i bsp; Facultatea este condusa de consiliul facultatii, prezidat de decan. Consiliul este ales de comunitatea cadrelor didactice titulare, arondate facultatii, si a cercetatorilor stiintifici cu norma de baza, cu titlu de doctor, din catedrele si din departamentele subordonate facultatii. In consiliul facultatii, studentii sunt reprezentati in proportie de cel putin 1/4 din numarul membrilor acestuia.

(2)   &n 818j92i bsp; In consiliul facultatii pot fi alese persoane din toate categoriile de personal didactic titular si de cercetare, cuprinse in statele de functii.

(3)   &n 818j92i bsp; Biroul consiliului functioneaza conform prevederilor cartei universitare.

(4)   &n 818j92i bsp; Departamentul este condus de consiliu, prezidat de director.

(5)   &n 818j92i bsp; Modul de constituire a consiliului departamentului se stabileste prin hotarare a senatului universitar.

(6)   &n 818j92i bsp; Aceleasi prevederi se aplica si unitatilor de cercetare, proiectare, microproductie.

(7)   &n 818j92i bsp; Catedra, ca unitate structurala de baza a facultatii sau a departamentului, functioneaza cu cel putin 15 posturi didactice din care cel putin 50% titulari.

(8)   &n 818j92i bsp; Conducerea catedrei este asigurata de biroul catedrei, alcatuit din seful de catedra si din cel putin 2 membri alesi dintre cadrele didactice din catedra respectiva.

(9)   &n 818j92i bsp; Conducerea operativa revine sefului de catedra.

(10) Seful unei catedre cu mai putin de 12 posturi didactice ocupate cu personal didactic titular nu beneficiaza de indemnizatia de conducere.

Art. 130 Functiile de conducere

(1)   &n 818j92i bsp; Alegerea persoanelor pentru ocuparea posturilor pentru structurile si functiile de conducere din institutia de invatamant superior se face prin vot secret pe o perioada de 5 ani, conform cartei universitare si in conditiile legii. Cadrele didactice din aceste structuri si functii trebuie sa fie titulare in institutia de invatamant superior respectiva.

(2)   &n 818j92i bsp; Situatiile privind conflictul de interese sau incompatibilitatile, inclusiv cele privind gradul de rudenie, vor fi prevazute in carta.

(3)   &n 818j92i bsp; In conditiile legii, orice discriminare privind alegerea in structurile si in functiile de conducere este interzisa.

(4)   &n 818j92i bsp; In cazul eliberarii unui loc in functiile de conducere, se procedeaza la alegeri partiale, potrivit cartei universitare. Aceeasi prevedere se aplica si in situatia descompletarii cu mai mult de 1/3 a structurilor de conducere.

(5)   &n 818j92i bsp; Functiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament, cancelar, sau de unitate de cercetare, proiectare, microproductie si de sef de catedra nu se cumuleaza. Aceste functii pot fi ocupate numai de profesori universitari sau de conferentiari universitari titulari.

(6)   &n 818j92i bsp; O persoana nu poate ocupa functia de rector mai mult de doua mandate succesive complete. Aceeasi prevedere se aplica si pentru functia de decan.

(7)   &n 818j92i bsp; Numarul de prorectori si de prodecani din institutiile de invatamant superior se stabileste in conformitate cu carta universitara, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(8)   &n 818j92i bsp; Atributiile si competentele structurilor si ale functiilor de conducere din invatamantul superior sunt stabilite prin carta universitara a institutiei, potrivit legii.

(9)   &n 818j92i bsp; In senatele universitare si in consiliile facultatilor, la votul pentru ocuparea sau eliberarea posturilor didactice participa numai cadrele didactice.

(10) Functiile de conducere din institutia de invatamant superior, cu exceptia rectorului, se confirma de senatul universitar.

(11) Rectorul, ales de senatul universitar, se confirma prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. Ordinul de confirmare presupune validarea respectarii legalitatii in ceea ce priveste desfasurarea alegerilor. In caz de neconfirmare, universitatea va proceda la reluarea procedurii de alegeri.

(12) Persoana aflata intr-o functie de conducere poate fi revocata din functie prin procedura folosita pentru alegere, la initiativa unei treimi din numarul total al electorilor. Audierea persoanei respective este obligatorie. In caz de neprezentare la audiere, se poate proceda direct la vot.

(13) Ministrul educatiei, cercetarii si inovarii il poate suspenda din functie pe rectorul unei institutii de invatamant superior. Suspendarea, temeinic justificata in scris, se aduce la cunostinta senatului universitar, care are obligatia de a valida sau de a invalida aceasta decizie in termen de 30 de zile. Se considera invalidare, avand drept consecinta mentinerea persoanei respective in functia de rector, daca voteaza impotriva suspendarii cel putin 2/3 din numarul total al membrilor senatului universitar. In caz contrar, se declanseaza procedura de alegere a noului rector. Procedura de suspendare nu se poate declansa in perioada vacantelor universitare.

(14) Postul de director general administrativ se ocupa prin concurs, organizat de institutia de invatamant superior. Presedintele comisiei de concurs este rectorul institutiei.

(15) Din comisie face parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

(16) Validarea concursului se face de senatul universitar, iar numirea pe post, de catre rector. In caz de invalidare, se reia procedura de concurs.

Document Info


Accesari: 1759
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )