Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadDefinire termeni

diverse
ALTE DOCUMENTE

Scutire medicala
Ba gua - Trigrame cu Ba gua
Capitolul 1- Cam asa a inceput totul
ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
FESTIVALUL ZILE sI NOPŢI DE TEATRU EUROPEAN - 7-14 SEPT. 2008
STIINTA SI RELIGIE ... din cugetarile lui Petre Tutea
ORAsUL LITERELOR
Accidente nucleare
Felicitare FLUTURAs DECUPAT
A day in the life of a Romanian farmer

20____________________________

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law 3. (titlu de valoare) share; stock

~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden share ~ directa - (presiuni exercitate de muncitori asupra patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista - strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste  promovarea  prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law

~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for restauration, restitutio in integrum;

trover

~ mixta - (civila si penald) mixed

action

~ pentru daune - action for damages

~ reala - (pentru arestarea unei nave)

actiuni achitate integral - fully paid

~ active - (frecvent tranzactionate)

~ ale administratorilor - (acfiuni pe

care administratorii unei societdti


____________________ACT-ACT

anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului) qualifying shares ~ ale companiilor care exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.) plantations

~ ale companiilor de navigatie -shipping shares

~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de servicii publice -public utilities

~ ale societatilor din industria aviatica - aviation shares ~ ale societatilor din industria cauciucului - rubbers ~ ale societatilor din industria distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune,    teatru)    amusement/ entertainment shares

~ ale societatilor din industria de automobile  -  automotive  shares, motors

~ ale societatilor din industria mulwaL - mming, shares ~ ale societatilor din industria textila

- textiles

~ ale societatilor din industria

tutunului - tobaccos

~   ale  societatilor  din   sectorul

asigurarilor - insurance shares

~  ale  societatilor  din   sectorul

comercial - commercials

~  ale  societatilor  din   sectorul

extractiei si al prelucrarii aurului -

gold shares

~  ale  societatilor  din  sectorul

extractiei si al prelucrarii cuprului -

coppers

~ alfa - (foarte sigure §i rentabile)


ACT-ACT                                                                                                                                                         21


~ amanate - (cu plata dividendelor

dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni

aufost achitate) - deferred shares

~ americane - (ale societdtilor din

SUA) Yankees

~ atractive - (frecvent tranzactionate)

leaders

~ australiene - (ale societdtilor din

Australia, mai ales din industria

minierd si a prelucrdrii tutunului)

Kangaroos

~ - barometru - barometer stock

~ comune/obisnuite - common/

ordinary shares/stock, equity shares

~ cotate/listate - listed shares

~ cu drept de vot - voting shares

~ cu drept de vot restrictiv -

restricted voting shares

~ cu drepturi multiple de vot -

multiple voting shares

~ cu perspective de crestere - growth

shares/stock

~ cu profit mare - high yielders

~ cu sau fara drept de vot - (SUA)

classified common stock

~ de compensare - (actiuni ale

statului oferite in compensate actiona-

rilor de la unele societdti nationalizate)

compensation stock

~ de folosinta - (titlu emis in locul

unei acfiuni rambursate si care da

drept la o parte din activele ce ar

rezulta din lichidarea societdtii) bonus

shares

~ de fondator - founder's/vendor's

shares

~ de tezaur - (actiuni comune

rdscumpdrate de societatea emitentd de

la   actionari)   (SUA)   Treasury

shares/stock


~ detinute de public - outstanding

shares

~ divizate - (in alte actiuni cu valoare

mai mica) split shares

~ emise la preturi foarte scazute -

(pentru speculatii) penny stock

~  emise  pentru  obtinerea  de

lichiditati - cash capital/shares

~ excedentare - (actiuni preferentiale

necumpdrate la emisiune de actionarii

existent!) excess shares

~ fara drept de vot - nonvoting/

voteless shares

~ fara valoare nominala - shares of

no par value/without par value,

unvalued shares

~ feroviare - (ale companiilor

feroviare) railway/rail shares, rails;

(SUA) railroads

~  fictive/diluate  -  (emise prin supraevaluarea  activelor)  watering stock, waters

~ gemene - (actiunile a doud societdti independente din punct de vedere juridic care au aceiasi actionari) twin shares

~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de capital ale societdtii si care sunt distribute actionarilor existenti pro­portional cu actiunile detinute) bonus issue/shares

~ indivize -joint shares ~ industriale - (emise de societdti comerciale   industriale)   industrial shares, industrials

~ la moda - (foarte cdutate pentru o scurtd perioadd de timp) fashion shares ~ la purtator - bearer shares, shares to bearer

~ la societati de investitii financiare -trust units


22                                                                                                                                                                         ACT-ACU


~  manageriale  -  management/

managers' shares

~ marcate - (al cdror certificat de

acfiuni poartd  dovada  exercitdrii

drepturilor specifice) marked shares

~ neparticipative - (care nil participd

la profit, dar au un dividend fix)

nonparticipating shares

~  nepreferentiale/neprivilegiate  -

ordinary/common shares/stock

~ nesigure - bazaar shares

~ noi - (emise in cadrul cresterii

capitahdui social) new shares

~ nominale - registered shares/stock

~ petroliere - codicil; (la o polita)

slip

~ comercial - (trade) markup

~ la greutate - makeweight

adauga v.t. to add

adaptabilitate s.f. adaptability

~ a factorilor de productie -

(capacitated de asociere a unei unitati

dintr-nn factor cu mai miilte unitati din

alt factor de productie) production

factors adaptability

adecvat adj. adequate; (potrivit) fit,

suitable

adept 5. m. partisan, follower, adherent;

(sprijinitor)     supporter,     backer,

advocate

~ al cartelarii - cartelist

"- al economiei planificate/dirijate -

statist

adeverinta s.f.      congress,

convention

~ a actionarilor - shareholders'/

stockholders' meeting

~ a creditorilor - creditors' meeting

~ generala a actionarilor - general

meeting of shareholders


ADU-AFL                                                                                                                                                           25


~ generala anuala - (a actionarilor)

annual general meeting

~ generala extraordinara - (a

actionarilor)   extraordinary   general

meeting

~ legislative - legislative assembly

~ statutara - (prima adunare generala

a actionarilor) statutory meeting/report

advertorial s.n. (articol de fond,

editorial special conceput pentru a face

publicitate unuiprodus) advertorial

aeroports.n. airport

afacere s.f. 1. conversion a "en:


AGE-AGR                                                                                                                                                         27


~ de schimb valutar - foreign

exchange broker/dealer

~ de scont - discount broker, bill

broker

~ de subscriere - subscription agent

~ de transfer - (care inregistreazd

transferal titlurilor de valoare) (SUA)

transfer agent

~ de transport - transport agent

~ de transport si expeditie - shipping

and forwarding agent

~ de tranzitari - transit agent

~ de vanzare a navei - ship sale

broker

~ de vanzari - selling agent, sales

agent/representative

~ del credere - del credere agent

~ electoral - canvasser

~ fiscal - tax collector, exacter,

exactor;  (care fixeazd impozitele)

assessor

~ frigorific - cold carrier, cooling

agent, refrigerant

~ frigorific lichid - refrigerant fluid

~ general al armatorului - (mar.)

husband

~ imobiliar - real estate agent/

operator, estate agent; (SUA) realtor

~ intermediar - (comisionar cu

ridicatd) factor

~ maritim - marine agent, ship agent/

broker; (de expeditie) shipping agent

~ monetar - circulating medium

~ pentru brevete - patent agent

~ platitor - paying agent

~ sanitar - health officer

agentie a./' agen;,)1, uffice

~  comerciala      conii-iserciaL'ti-ciJi.,

agency~ de bilete - ticket agciicy


~ de garantare a creditelor de export

- export credit agency

~ de informatii de credit - credit

reference agency

~ de informatii financiare - (despre

firme) status enquiry agency

~ de navigatie - shipping agency

~ de plasare - employment agency/

bureau

~ de presa - press agency

~ de publicitate - advertising agency

~ de rating - rating agency

~ de recuperare a datoriilor - debt-

-recovery agency

~ de stiri - news agency

~ de verificare a solvabilitatii - (unui

client sau a unei firme) credit agency

~ de voiaj - travel/tourist agency

~ guvernamentala - government

agency

~ imobiliara - estate agency

~ maritima - maritime agency

~ portuara - port agency

~ vamala - customs agency

agio s.n. (bur., fin.) agio; premium

agiota v.t. to job, to speculate on the

stock exchange, to bull and bear

agiotaj s.n. agiotage

agiotor.y.m. agio/stockjobber

agitare s.f. (a pietei bursiere prin

cumpdrarea masivd de actiiim ale unei

societdti neperfbrmante cu intentia de

u-i create artificial valoarea) bubble

agitat adj. (despre piata bursieru}

excited

agrar adj. agrarian

agregat s.n i. (uti/a]) (engine) unit,

plani. unit. :"-seinbly, geiieratsng sc;

2. to fine, to

penalize

amendamenti-.n. amendment

amenda s.f. fine, penalty; (penalitate

pentru  mcalcarea  unui  contract)

forfeit, penalty

amiralitate s.f. admiralty

amnistia v.t. to amnesty

amortiza v.t. 1. to depreciate amortizabil adj. depreciable amortizare s.f. 1. (a unei datorii) amortization,   sinking   2.   (cont.) depreciation, wear and tear ~ accelerata - accelerated depreciation ~    cumulata    -    accumulated depreciation

~ fixa - fixed depreciation ~ in  cote  egale - straight-line depreciation

~ in sume fixe - level payment amortization

~ libera - free depreciation ~ normala - fair wear and tear amplasa v.t. to place, to lay out, to site, to locate

amplasament^.n. site, location an s.m. year

~ civil/calendaristic - civil/calendar year

~ comercial - commercial business ~ contabil - accounting year ~ cu vin de calitate - vintage year ~ curent - current year ~ de productie - working year ~ de referinta - base year ~ financiar - financial year ~ fiscal/bugetar - fiscal year ~ - record/de varf- peak year ~ universitar - academic year ani de munca - (socotiti la calcularea pensiei) pensionable service analists.m. analyst


32                                                                                                                                                       ANA-ANA


~ al pietei bursiere - (care intocmeste

grafice, tabele) chartist

~ de investitii - investment analyst

analiza v.t. to analyse; (a defaica) to

break down

analiza   s.f.   analysis;   (defalcare)

breakdown

~   a   breselor   -   (identificarea

oportunitdtilor de marketing pe o

piata) gap analysis

~ a calitatii - quality survey

~ a cheltuielilor de capital - capital

expenditure analysis

~ a componentelor activitatii -

operation breakdown

~ a componentelor postului - job

breakdown

~ a concurentei - (de cdtre firmele

rivale) competitor analysis

~ a drumului critic - (analiza etapelor

pentru realizarea fiecdrei activitdti

succesive in vederea implementdrii

intregii strategii) critical path analysis

~ a fluxului de numerar - (cont., fin.)

funds-flow analysis

~ a investitiei - investment analysis

~ a postului -job analysis

~ a pragului de rentabilitate -

(metodd de a stabili ce nivel al

vdnzdrilor este necesar pentru ca un

produs nou so. depdseascd pragul de

rentabilitate, adicd veniturile sdfie mat

man decdt costurile) (cont.) break-

-even analysis

~ a preturilor - breakdown of prices

~ a proportiilor - (pentru deter-

minarea performantelor unui agent

economic) ratio analysis

~ a riscului - (fin.) risk analysis

~ a riscului politic - (evaluat de un

investitor, referitor la politico guver-


namentald a unui stat) political risk

analysis

~ a scadentelor - due date analysis

~ a seriilor cronologice - (pentru

elaborarea previziunilor comerciale)

time-series analysis

~ a sistemului - system analysis

~ a timpului necesar miscarilor - (in

procesul muncii) motion time analysis

~ a titrului - assay

~ a tranzactiei - (cont.) transaction

analysis

- a valorii - (analiza componentelor fi

a operatiilor pentru obtinerea unui

produs, in vederea realizdrii aceleia^i

calitdti la un cost mai redus) value

analysis

~ a vanzarilor - sales analysis,

breakdown of sales

~ a vanzarilor cu amanuntui -

(debuseuri, stocuri, publicitate etc.}

shop audit

~ a vanzarilor in adancime - (de la

primirea comenzii pdnd la expedierea

mdrfii §i afacturilor) sales depth test

~ a vechimii debitorilor - debtor age

analysis

~ asociata - (tehnicd de lucru utilizatd

in dezvoltarea noilor produse) conjoint

analysis

~ calitativa - (studiu de piata)

qualitative analysis

~ cantitativa - (studiu de piata}

quantitative analysis

~ comportamentala - (initiatd dc

conducerea unei intreprinderi pentru u

afia cauza relafiilor necorespunzdtoare

dintre patronat si salariati) attitude

survey

~ contabila - accounting analysis


ANA-AND                                                                                                                                                       33


~ cost - beneficiu - (metoda de

evaluare a oportunitdtii implementdrii

unui protect, a continuant unei afaceri

prin compararea beneficiilor obtinute

cu   costurile   /acute)   cost-benefit

analysis

~ de expertiza/arbitraj - umpire

analysis

~ de grup - (tehnicd de analizd

statisticd prin intermediul cdreia o

mostrd este incadratd intr-o serie de

grupuri cu anumite trdsdturi comune)

cluster analysis

~ de piata - market analysis

~ de portofoliu - (analiza unui depozit

de titluri avdnd drept criteriu valoarea

bursierd a acestora, profitui etc.)

portfolio analysis

~ de trend - (analiza evolutiei situatiei

financiare mregistratd de o firmd)

trend analysis

~ dispersionala/de variants - (analiza

diferentelor dintre costurile si veni-

turile alocate si cele actuate) variance

analysis

~ economics - economic analysis

~ factorials - factorial analysis

~ financiara - financial analysis

~ globala - bulk analysis

~ incrementala - incremental analysis

~ intrare-iesire - (metoda de studiere

a interdependentelor cantitative dintre

activitdti  economice  corelate,   de

analizare a relafiilor dintre divers ele

industrii producdtoare fi consumatoare

din cadrul unei economii nationale)

input-output analysis

~ in sectiune transversals - (calculul

ratelor financiare la doud momente

diferite   de   timp)   cross-sectional

analysis


~ macroeconomics - macroeconomic

analysis

~ marginala - marginal analysis

~ pe categorii - category analysis

~ procentuala - percentage analysis

~ statistics - statistical analysis

~ strategics - (analiza factorilor-cheie
care pot asigura succesul) (man.)

strategic analysis

~ structurala - (a unei ramuri indus-

triale, a unei economii nationale)

structural analysis

~ volumetrica - measure analysis

ancheta s.f. 1. (dr.) inquest, inquiry,

investigation    2.    (sociald    etc.)

investigation; (studiu) survey

~ de opinie - opinion survey

~ de piata - market survey

~ de teren - field research

-judiciara -judicial investigation

~ prin sondaj - sample survey

~ sociala - social investigation

andoca v.t. (mar.) to dock, to drydock

andosa v.t. (un efect de comert) to

endorse, to back

andosabil adj. endorsable

andosant v. andosator

andosare s.f. endorsement

~ completa - endorsement in full

conditionata   -   conditional endorsement

~ cu rezerve - qualified endorsement ~ de complezenta - accommodation endorsement

~ defectuoasa - incorrect endorsement ~ facultativa - facultative endorsement ~ in alb - endorsement in blank ~ neconditionata - unconditional/ absolute endorsement

~  prin  procura  - procuration endorsement


34                                                                                                                                                      AND-ANS


~ reglementara - regular endorsement ~ restrictiva - restrictive/restricted endorsement

speciala/nominala   -   special endorsement

andosatar^.rn. endorsee andosator-y./n. endorser, backer ~ precedent - previous endorser ~ ulterior - subsequent endorser al doilea ~ - second endorser anex adj. annexed; enclosed anexa v.t. to annex, to append, to join;

rider, schedule; (in plic) enclosure 2.

   annex;   dependency,

appurtenance

angaja v.t. 1. to employ, to hire (on);

to take in one's service; (ca ucenic) to

indent, to indenture 2. (o nava) to book,

to hire, to fix 3. (a implied} to involve

v.r. 1. (a se obligd) (sd) to engage

oneself (to), to pledge/to bind oneself

(to) 2. (intr-un serviciu) to become

employed, to go into service

~ raspunderea - to pledge the liability

of

angajament s.n.   1.  engagement,

commitment;  pledge;  (de  naturd

contractuala) indenture 2. (dr.) escrow

angajare  s.f.   employment,   hire;

(intr-un post) induction

~ continua - (perioadd de functionare

nemtreruptd la o firmd, folositd pentru

calcularea unor beneficii) continuous

employment

~ de forta de munca excedentara -

(pentru a evita lips a acesteia in viitor)

labour hoarding

~ de personal - staffing

angajat.s-.rn. person engaged/employed

~ cu norma intreaga - whole timer,

full-time employee

angro adv. wholesale

angrosist   s.m.   wholesale   dealer/

merchant, wholesaler; (comerciant care

se aprovizioneazd de la un anumit

producdtor, pdstrdnd un anumit stoc de

marfd, in schimbul unor bonificatii)

stockist

animal s. n. animal

- de povara - pack animal, beast of

burden

~ de tractiune - beast of draught

~ producator de lana - wool bearer

animate de reproductie - bloodstock,

pedigree stock

~ vii - to

tenant

arendare s.f. (dare sau luare in

arenda) lease,  leasing; (luare in

arenda) tenancy

arenda? s.m. leaseholder, lessee, tenant

~ abuziv - (care continud sd ocupe o

proprietate dupd expirarea contrac-

tului fdrd acordul proprielarului)

tenant at sufferance

~ cu contract - (valabil un anumit

numdr de ani) tenant for years

~ cu contract valabil un an - tenant

from year to year

- fara contract -- tenant at will ~ in cota indiviza - tenant in common ~ pe viata - tenant for life, life tenant arenda s.f. (drept) lease; (plata) rent

-- excesiva - rack-rent

- pe viata - perpetual lease

- supiimentara - (p'ldtitd pentru terenuri cdnd aceslea sunt insuficiente) scarcity rent

a da in ~ - to grant/to iet out on lease a lua in ~ - to lake on lease ar^mts.n. silver

-. in. liiigoiiri - silver bullion


~ monetar/cu titlu legal - standard/

sterling silver

arhivar s.m. archivist, keeper of the

records

arhivas.f. archives, records

arhivele statului - public records

arie s.f.  area; (siiprafatd) surface;

(zond) zone; (intindere) extent, expanse ~ a vanzarilor - (de care rdspunde un agent de vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva - (arie petroliferd} payable area/zone

arierat^.n. arrear, overdue debt arima v.t. (afrxa incdrcdtura unei. nave sau a unm avion pentru mentinerea mini centra/ favorabil stabilitdtii) to stow

arimare s.f. stowing, stowage ~ a marfurilor - stowing goods ~ corecta - sound stowage arma v.t. 1. (o nava) to fit out, to outfit, to commission 2. (a incadra cu echipaj o navd) to man armare .s'./ (mar.) 1. (dotare cu echipament si materiale) fitting out, outfit, commission 2. (incadrare cu echipaj) manning

armatorA'./H. (mar.) shipowner, owner ~ - administrator - managing owner ~ al navei de linie - berth owner/ shipowner

~ al navei-tramp - tramp owner ~ - ciimparator - merchant shipper

independent/necartelat nonconference carrier ~ - Inchirietor - chartered/freight contractor

- » to harmonize 2. (d!fe"te'


ARM-ARU                                                                                                                                                       39


tipuri de registre contabile ale unei

societdti) to reconcile

armonizare s.f. hamionization

~ a taxelor vamale - (nniformizarea

nomenclatoarelor ^i a procedurilor

vamale in tdrile care coopereaza)

customs/tariff harmonization

~ strategica -

saSes returns, returns inwards ~ sanitare - sanitary articles ~   semifabricate  -  semifinished semimanufactured articles eel mai avantajos/competitiv ~ - best buy

artizan s.m. artisan, handicraftsman, craftsman

artizan al adj. handmade artizanatj-.n. handicraft arunca v.t. block insurance

~ maritima - marine/sea insurance

~ mobiliara - movable property

insurance

~ mutuala - mutual insurance

~ partiala - partial insurance

~ pe viata - whole life insurance;

(SUA) straight life insurance

~ pe voiaj - (asig. mar.) voyage

insurance

~ pentru accidente de munca -

industrial injuries insurance

~ pentru sectorul tehnic - engineering

insurance

~ pentru toate riscurile - all-risks

insurance


42                                                                                                                                                        ASI-ASO


~ pentru vreme rea - (asig. mar.}

weather insurance

~ perfecta impotriva riscurilor -

(bur., fin.) perfect hedge ~ provizorie - provisional insurance

suplimentara   -   additional/ supplementary insurance asigurari de sanatate - medical/health insurance

- de stat - state/national insurance

- maritime pe caile navigabile

interioare - inland marine/transit

insurance

~ sociale - social/national insurance

~ sociale din fonduri salariale -contributory insurance

asigurat adj. insured s.m. insured

person, insurance carrier

integral - fully insured asigurator s.m. insurer; (asig. mar.) underwriter

- ;il earicului - cargo underwriter

-- casco - hull underwriter

- de navlu - freight underwriter

- Lloyd - Lloyd's underwriter

- maritini - marine underwriter

- principal - leading underwnter asimetrie ..;,,/. asymmetry ~ intre nivelurile de dezvoitare economica - [aspect esential cil eco-nomici    mondiale    conlemporane, conferit de structura elerogend a acesieia, cure este alcutuitd din tdri en niveJuri economice difenie'} asymmetry '1 economic development levels asistent s.m. assistant

-- social - welfare/social worker asistenta s.f. 1, assistance, aici;

tc. i relief ^.


~ economica - economic assistance

~ juridica - legal aid

~ maritima/pe mare - (in caz de

pericol) salvage

~ pentru dezvoitare - development

assistance

~ sociala - social welfare, welfare

work

~ tehnica - technical assistance

asocia v.r. (cu) to associate (with), to

enter into partnership (with)

asocial.?.»;. associate; partner

~ activ - active/acting partner

- - administrator - managing partner

~ cu numele - quasi-partner

~ in participate - (cu raspundere in

limitele capitaliilui subscris) special

partner

~ nominal - nominal partner

~ principal - senior partner

~ putin cunoscut - (comanditar,

partener care nil ia parte acliva la

afaceri) silent/sleeping partner

~ secundar - junior partner

~ unic - sole trader

a lua pe cineva ca - to take smb. into

partnership

asociatie s.f. 1. association; (socielate)

society 2. (economica) partnership

~ de asigurare mutuala - mutual

insurance association

~ de economii si credite - (SUA)

savings and loan association

- de intrajutorare - (a muncitorilor)

jiroviderit society

~ familiala - family firm

nonprofit    -    unicorporated .issociation

-. patronalii - trade' association prolesionala/necomerciai;'


ASO-ATI                                                                                                                                                          43


~ voluntara - (de detailisti care au

convenit sd cumpere de la un singur

angrosist, in schimbul unor facilitdti si

avantaje) voluntary groups

asociere s.f. association; (economica)

partnership

~ fara contract - partnership at will

asolament s.n. (rotatie a cultiirilor

agricole)           rotation/alternation/

succession/shift of crops, crop rotation/

succession

~ de cinci ani - five-course rotation

~ furajer - fodder rotation

asorta v.t. 1. to assort, to sort: to

match, to suit, to fit 2. (a aproviziona

un magazin cu mdrfuri variate) to

assort

asortiment s.'n. (corn.) assortment,

range, variety

~ de e§antionare - variety of patterns

~ in vanzare - sales mix

asumare s.f. assumption

~ a riscului - (acceptarea riscului

chiar si in conditiile in care existd

numeroase incertitudini legate de posi-

bilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i

de    stabilitatea    acestuia)    risk

assumption

~ a riscului de credit - assumption of

credit risk

asa adv. (cum) as

~ cum este prezentat - (refentor Ju

semnarea iinui conosameiit) (nun: i as

presented

~ cum se prezinta - (conditie in

asigurarea maritimd} tale qiiale

a^teptare s.f. 1, waiting 2, (speri.inSe

perspective} expectation 3 (rnvel a!

eforliilui pe care un. salanat cnn.sici(:'i'ci

cd trebuie sa-i depnnu pentrii (.i-fi


mdeplini sarcmile si obiectivele de

lucru) to achie'\ e. to gain, to attain;

hidden damage

~ comuna -

notice of meeting

~ de credit - (care indicd faptui cd in

creditui unui cont a fost fdcutd o

inregistrare) credit advice

~ de debit - (care indicd faptui cd in

debitiil unui cont a fost fdcutd o

inregistrare) debit advice

~ de dispensa - (notd a unuia dintre

titularii unui cont comun prin care

renunta la dreptui de a primi extras de

cont separaf) notice of dispensation

~ de expediere/expeditie - advice of

dispatch, forwarding agent's notice;

(mar.) advice of shipment, shipping advice


48                                                                   AVI-AZI


~ de expeditie pe mare - sailing

advice

~ de incasare - collection advice

~ de incarcare si expeditie - (mar.)

shipping note

~ de incetare a platilor - notice to

suspend payments

~ de livrare - delivery advice

~ de nava ,,gata de operare" acceptat

- (mar.) accepted notice of readiness

~ de neonorare - (a unei cambii)

notice of dishonour

~ de plata - demand note

~ de primire - notice of receipt

~ de retragere de fbnduri -

withdrawal notice

~ de sosire a marfii pe calea ferata -

railway advice

aviza v.t. to advise; to give smb. notice;

(a instiinta) to inform, to notify; (a

avertizd) to warn

avizare s.f. advice; notice, notification

~ a interesului asigurat - (asig.)

notice of interest declared

~ a tncasarii - advice of collection

~ a plecarii - (navei) (mar.) sailing

notice

~ a scadentei - notice to pay

~ a sosirii - (navei, a mdrfurilor)

arrival notice

~ de nava ,,gata de operare" - (mar.)

notice of readiness

~ de nava ,,la rand" - (mar.) stem

note

avizier   s.n.   notice/poster   board,

billboard

avocat s.m. lawyer, advocate, attorney

(-at-law); (in instantele superioare)


barrister; (in instantele inferioare) solicitor; (care pregdteste actele in vederea unui transfer de proprietate) conveyancer

~ cu drept de acces la o anumita instanta - attorney special ~ cu drept de acces la toate instantele - attomey-at-large

a consulta un ~ - to take legal advice avocatura     s.f.     legal/lawyer's profession, bar

avut adj. rich, wealthy, well-off, able in estate; (despre close) propertied, proprietary s. n. wealth; property ~ public - public wealth/property avutie s.f. wealth ~ nationala - national wealth axa s.f. axis

~ temporala - (instrument de analizd monetard prin care se abordeazd evenimentele     dintr-o     anumita conjuncture financiara) time line axioma s.f. assumption ~ a preferintelor revelate - (funda-mentui unei teorii a cererii care se bazeazd numai pe fenomene obser-vabile   si   mdsurabile)   revealed preferences assumption axiomele  preferintelor  consuma-torului - (in teoria subiectivd a consumatorului individual, ipoteze ale analizei   comportamentului   consu­matorului si ale testdrii caracterului rational al acestui comportament) consumer's preferences assumptions azil s.n. asylum; (pentru bdtrdni, sdraci) almshouse

Document Info


Accesari: 2496
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )