Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadCONTRACT DE ANTREPRIZĂ - CONTRAT D'ENTREPRISE

economie
ALTE DOCUMENTE

CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ - ACŢIUNI EXTERNE ALE COMUNITĂŢII EUROPENE -
Indicatorii dinamici de evaluare a eficientei investitiilor
Piata Muncii
Tranzactii comerciale
ORIFLAME - O SANSA PENTRU FIECARE
CONTRACTUL DE VÂNZARE - CUMPĂRARE INTERNAŢIONALĂ DE MĂRFURI
Raport de activitate2
Anunt de angajare în domeniul COMERCIAL
ASIGURAREA CLĂDIRILOR sI BUNURILOR APARŢINÂND PERSOANELOR FIZICE \"ARMONIA\"
POLITICA DE DISTRIBUTIE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ - CONTRAT D'ENTREPRISEContract pentru fabricarea, transportul si montajul unei case din lemn masiv -

Contrat pour la fabrication, le transport et le montage d'une maison en bois massif

Încheiat astazi, 27 aprilie 2006 in localitatea Reghin   

Fait aujourd'hui, le 27 Avril 2006 a  Reghin 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. PODREG PRODAROM S.R.L., cu sediul social în localitatea Reghin, 545300, str. Apalinei, nr. 31/B, judetul Mures,  Romania, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr. J 26-1132/1994, cod fiscal R 6501442, având contul nr. RO 73CARP000EUR0272500771 deschis la Banca Comerciala Carpatica Reghin (code banque - CARP RO 22), tel./fax nr.  0040.265.532.335, reprezentata de d-l Boila Ioan, cu functia de director general, în calitate de antreprenor, pe de o parte,                   

si

1.2. D-l MARC DODEMANT, domiciliat în Aix en Provence, 131000, Place des Tanneurs, nr. 36, cod numeric personal  (SECU) ........................................., tel./fax nr. 0033-............................ în calitate de client, pe de alta par 12512l1124m te,

au convenit sa încheie prezentul contract de antrepriza cu respectarea urmatoarelor clauze:

sont tombęs d'accord de conclure le contrat d'entreprise en respectant les clauses suivantes:


II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obliga sa execute si sa predea cu materialele proprii, pe riscul sau, o casa din lemn masiv, ce include  urmatoarele lucrari:

a) cladire cu structura din lemn masiv, respectiv barne avand dimensiunea de 200 mm x 150 mm asezate orizontal, având destinatia de locuinta;

b)              sarpanta, compusa din: capriori, astereala, sipci de montaj a invelitorii, cu sindrila din lemn, precum si manopera ce tine de montajul invelitorii;

c) pereti interiori despartitori din lemn masiv avand dimensiunea de 200 mm x 150 mm,;

d)              tamplarie interioara, respectiv usi interioare, scari interioare, plafoane, terase si obloane exterioare conforme cu indicatiile planului si cu desenele detaliate anexate acestui contract;

e) alte dotari ...............................................................

2.2. Antreprenorul va executa si conduce executia lucrarilor contractate pâna la receptia si predarea lor finala clientului.

2.3. Lucrarile de constructii vor fi executate de antreprenor conform planurilor, general si de detaliu, precum si proiectului de executie, prezentate de client si

acceptate fara obiectii, de catre antreprenor.

2.4.  Realizarea lucrarilor pe santierul clientului va putea fi începuta de antreprenor, numai dupa obtinerea de catre client a autorizatiei de constructie si a tuturor avizelor prevazute de lege.

2.5. Locul de destinatie al obiectului contractului, respectiv santierul este in localitatea Selonnet, Franta.

II. OBJET DU CONTRAT

2.1 L'antrepreneur s'oblige de realiser et livrer avec ses materiaux propres, une maison en bois massif qui contient les travaux suivants:

a) une construction ŕ structure en bois massif,  respectivement des poutres ayant la dimenssion de 200 mm x 150 mm, assises orisontalement et ayant comme destination  de etablissement;

b) Charpente composee de: chevrons, des aisseaux de montage de la couverture, avec de tuilles en bois, aussi bien que l'execution qui tient du montage de la couverture.

c) les murs interieurs separateurs en bois massifs ayant la dimenssion de 200 mm x 150 mm;

d) la menuiserie interieure, respectivement les portes interieurs, les escaliers interieurs, les plafonds, les terasses et les volets exterieurs faites conformement aux indications du plan et des dessins detaillés anexées ŕ ce contrat.

e) d'autres dotations................

2.2. L'entrepreneur va realiser et coordonner la realisation des travaux contractes jusqu'a la reception et leur livraison finale au client.

2.3. Les travaux de constructions vont etre realises par l'entrepreneur conformement aux plans generaux et detailles aussi bien que le projet d'execution presentes par le client et acceptes, sans d'objection, par l'entrepreneur.

2.4.  La realisation des travaux au chantier du client pourraient etre commoncee par l'entrepreneur, seulement apres que le client ait obtenu l'autorisation de construction et tous les avis prevue par loi.

2.5. Le lieu de destination de l'objet du contrat, respectivement le chantier est dans la localite de Selonnet, la France.

III. EXECUŢIA CONTRACTULUI

3.1. Durata executiei lucrarilor este de 3 luni de la data semnarii contractului si plata avansului, iar termenele încheierii si predarii pe etape a lucrarilor sunt:         a) prima etapa: fabricarea si premontajul la sediul antreprenorului din Romania;

         b) a doua etapa: demontarea, incarcarea pe mijloacele de transport si transportul la locul de destinatie al clientului;

         c)  a treia etapa: asamblarea definitiva si finisajele aferente prevazute de acest contract la locul de destinatie al clientului.

3.2.   Antreprenorul se obliga a fabrica si a asambla pentru prima data in cadrul societatii obiectul acestui contract, a asigura transportul pana la locul de destinatie pe cheltuiala proprie, si a garanta montajul definitiv pe santierul definit prin acest contract.

3.3.   Pentru a asigura derularea optima a contractului, antreprenorul se obliga a respecta toate legile si reglementarile in vigoare legate de procedurile vamale si de exportul definitiv al obiectului acestui contract, precum si a conditiilor legale impuse de catre Statul Roman in ceea ce priveste angajatii proprii aflati in deplasare pe teritoriul Comunitatii Europene pentru realizarea contractului.

3.4.     Este expres stipulat prin acest contract ca toate taxele impuse de catre autoritatile vamale romane pentru exportarea obiectului contractului, sa fie suportate de catre antreprenor,  si sa fie incluse in pretul contractului.

3.5.     De asemenea, este expres stipulat faptul ca toate retributiile salariale ale angajatilor antreprenorului pe durata executarii contractului sunt obligatia acestuia, inclusiv pentru derularea contractului in Franta.

3.6.     Clientul se obliga sa primeasca obiectul contractului, sa asigure realizarea infrastructurilor necesare la momentul sosirii obiectului contractului pe teritoriul francez, respectiv fundatii si canalizare, sa furnizeze materialele necesare pentru montarea acoperisului (tigle, materiale hidroizolatoare, izolatie termica). De asemenea, clientul se obliga a pune la dispozitie pe santier toate sursele de energie ( electricitate, apa etc) necesare pentru asamblarea obiectului contractului.

3.7.     Este expres prevazut faptul ca asigurarea cazarii si a masei angajatilor antreprenorului pe durata realizarii santierului in Franta, respectiv 4-6 saptamani, sunt obligatia clientului.

3.8.     Clientul se obliga sa indeplineasca formalitatile vamale si sa suporte taxele obligatorii prevazute de legislatia franceza.

IV. TERMENE DE EXECUTIE

4.1. Receptia lucrarilor se va efectua la încheierea lucrarilor.

4.2.   Prin semnarea proceselor-verbale de receptie se atesta ca antreprenorul si-a îndeplinit obligatiile contractuale si, concomitent, se naste dreptul sau la plata integrala a lucrarilor contractate si executate.

III. REALISATION DU CONTRAT

3.1.La duree de la realisation des travaux est de 3 mois a partir de la date de la signature du contrat et la remuneration de l'avance, et les termes de la finalisation et de la livraison en etapes des travaux sont:

a) la premiere etape: la fabrication et le pre-montage au siege de l'entrepreneur en Roumanie.

b) la deuxieme etape: le demontage, le chargement sur les moyens de transport et le transport au lieu de destination du client.

c) la troisieme etape: l'assamblage definitif et les travaux de finition afferents prevus dans ce contrat jusqu'au siege du client.

3.2. L'entrepreneur s'oblige a fabriquer et assembler premierement au cadre de son siege l'objet de ce contrat, assurer  la depense propre du transport jusqu'au lieu de destination et garantir le montage definitif sur le chantier defini dans ce contrat.

3.3. Pour assuer la realisations des clauses du contrat, l'entrepreneur s'oblige a respecter toutes les lois et tous les reglementations en application  lies aux procedures douanieres et de l'export definitif de l'objet de ce contrat, aussi bien que la sourveillance des conditions legales que l'Etat Roumain impose en ce qui concerne les employes propres qui se trouvent sur le territoire de la Communaute Europeenne pour realiser le contrat.

3.4. Il est expressement stipule dans ce contrat le fait que toutes les taxes imposees par les autorites douanieres roumaines pour l'export de l'objet du contrat soient supportees par l'entrepreneur et qu'elles soient inclues dans le prix du contrat.

3.5. Il est expressement stipule aussi le fait que toutes les remunerations salariales des employes de l'entrepreneur au cours de la duree du contrat soient sous son obligation, inclussivement pour l'accomplissement  du contrat en France.

3.6. Le client s'oblige a recevoir l'objet du contrat, assurer la realisation des infrastructures necessaires au moment de l'arrivee de l'objet du contrat sur le territoire francais, respectivement les fondations et la canalisation, fournir les materiaux necessaires pour le montage du toit (tuilles, materiaux hidro-isolateurs, isolation thermique).Toujours, le client s'oblige  a poser a la portee sur le chantier de toutes les sources d'energie ( l'electricite, l'eau) necessaires pour l'assamblage de l'objet du contrat.

3.7. Il est expressement prevu le fait que l'assurance de l'hebergement et des repas des employes de l'entrepreneur pendant la realisation du chantier en France, respectivement 4-6 semaines, soient l'obligation du client.    

3.8. Le client s'oblige a accomplir les formalites douanieres et

supporter les taxes obligatoires prevues par la legislation francaise.

IV. TERMES DE REALISATION

4.1 La reception des travaux va se realiser a la fin des travaux.

4.2 Par la signature du proces-verbal de reception on atteste le fait que l'entrepreneur a accompli ses obligations contractuelles et, a la fois, se nait son droit a la remuneration integrale des travaux contractes et realises.
4.3.   Partile contractante stabilesc de comun acord termenele de executie si de plata, cu incepere de la semnarea contractului, dupa cum urmeaza:

a) saptamana 0 : un avans financiar realizat printr-un transfer bancar SWIFT in cuantum de 40% in contul antreprenorului;b) saptamana 0-8: fabricarea de catre antreprenor, in atelierele proprii din Romania, a obiectului contractului;

c) saptamana 9 : realizarea transportului spre santierul clientului;

d) saptamana 9 :  un avans financiar de 40% realizat printr-un transfer bancar SWIFT la sosirea obiectului contractului pe santierul clientului, concomitent cu realizarea formalitatilor legate de vama si transport;

e) saptamana 10-14 : asamblarea obiectului contractului pe santierul clientului;

f) saptamana 14 : receptia finala a obiectului contractului si plata transei de 20 %.

4.4. Platile se  vor realiza exclusiv prin virament bancar SWIFT in contul bancar al antreprenorului deschis la Banca Comerciala Carpatica Reghin cu numarul: RO 73CARP000EUR0272500771

4.5.  Pana la plata integrala a lucrarilor contractate si executate, obiectul acestui contract ramane in proprietatea antreprenorului.

V. CALITATEA LUCRĂRILOR

5.1. Antreprenorul garanteaza calitatea lucrarilor de constructii timp de 10 ani, obligându-se ca în cadrul termenului de garantie sa remedieze eventualele defecte de calitate, cu exceptia celor care se datoreaza culpei clientului.

5.2. Clientul are dreptul sa asiste si sa verifice modul de executie a lucrarilor care fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestora, iar antreprenorul este obligat sa efectueze si sa înlocuiasca materialele, echipamentele etc. care nu corespund planurilor general si de detaliu, proiectului de executie si standardelor de calitate convenite.

VI. PLATA PREŢULUI

6.1. Pentru realizarea obiectului contractului, antreprenorul va fi platit de catre client cu un pret unic definit in suma de  40.000 EURO. Lucrarile se executa la preturi de deviz stabilite în raport cu costul materialelor si a costurilor manoperei pentru fiecare faza de executie în parte.

6.2.  Clientul va efectua plata în mod esalonat, dupa încheierea fiecarei faze a lucrarilor, prin virament bancar SWIFT din contul curent al sau în cel al antreprenorului, mentionate în cap. IV al prezentului contract.

VII.  FORŢA MAJORĂ

7.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

4.3 Les parties contractantes etablissent a la suite d'un accord commun les termes de realisation et de remuneration, au moment de la signature du contrat de la maniere suivante:

a) semaine 0: un avance financier realise par l'entremise d'un transfert bancair SWIFT c'est a dire 40% dans le compte de l'entrepreneur;

b) semaine 0-8: la fabrication de la part de l'entrepreneur dans ses ateliers propres de l'objet du contrat;

c) semaine 9: la realisation du transport vers le chantier du client;

d) semaine 9: un avance financier de 40% realise par un transfert bancaire SWIFT a l'arrivee de l'objet du contrat sur le chantier du client, simultanement a la realisations des formalites liees a la douane et au transport;

e) semaine 10-14: l'assemblage de l'objet du contrat sur le chantier du client;

f) semaine:14; la reception finale de l'objet du contrat et le payement de 20%.

4.4. La remuneration va se realiser exclusivement par virement bancair SWIFT dans le comte bancaire de l'entrepreneur ouvert a Banca Comerciala Carpatica Reghin no: RO 73CARP000EUR0272500771.

4.5.

V.  QUALITE DES TRAVAUX

5.1 L'entrepreneur garantit la qualite des travaux de constructions pendant 10 annees,a la fois, il s'oblige que, au cadre du terme de garantie, il va remedier les eventuelles defauts de qualite, a l'exception  de ceux qui se produissent a la suite de la coulpe du client.

5.2 Le client a le droit d'assister et verifier  la maniere d'execution des travaux qui font l'objet du contrat present pendant toute la duree de ceux-ci, et l'entrepreneur est oblige d'effectuer et remplacer les materiaux, les equipaments etc qui ne correspondent pas aux plans generaux et detailles, au projet d'execution et aux standards de qualites convenus.

VI. LE PAYEMENT DU PRIX

6.1. Pour la realisation de l'objet du contrat , l'entrepreneur sera paye par le client avec un prix unique defini dans la somme de 40.000 EURO. Les travaux se realisent aux prix de devis etablis en rapport avec la coűte des materiaux et la coute de l'execution pour chaque phase d'execution individuelle.

6.2. Le client va effectuer le payement d' une maniere echelonnee, apres la fin de chaque phase des travaux par virement bancaire SWIFT de son compte curent dans celui de l'entrepreneur, mentionne dans le chap. IV du contrat present.

VII. FORCE MAJEURE

7.1. Aucune des parties contactantes ne respond de la non-realisation au terme ou/et de l'execution de maniere qui n'est pas conforme-totallement ou partiellement- a toute obligation  qui lui revienne se basant sur le contrat present, si la non-realisation ou l'execution qui n'est pas conforme a l'obligation respective a ete cause par la force majeure, comme elle est definie par la loi.

 7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, în termen de 3 (trei) zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile în vederea limitarii consecintelor lui.

7.3. Daca în termen de 7 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaza, partile au dreptul sa-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VIII. NOTIFICĂRI

8.1. În acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut în partea introductiva a prezentului contract.

8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

8.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita în prima zi lucratoare dupa cea în care a fost expediata.

8.4. Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

IX. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

9.1. În cazul în care rezolvarea neîntelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare instantelor de judecata romanesti.

X. CLAUZE FINALE

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între partile contractante.

10.2. Prezentul contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si înlatura orice alta întelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

10.3. În cazul în care partile îsi încalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu înseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

10.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un numar de 2 (doua) exemplare, intocmite atat in romana cat si in franceza, inregistrat de catre S.C. PODREG PRODAROM S.R.L. sub nr. 16, astazi  27 aprilie 2006, data semnarii lui.

7.2. La partie qui invoque la force majeure est obligee de notifier a l'autre partie, en terme de 3 jours, la realisation du fait et se prendre toutes les mesures possibles pour limiter ses consequences.

7.3 Si en terme de 7 jours de manifestation, l'evenement respectif ne cesse pas, les parties ont le droit de notifier leur cesse de droit complet du contrat present sans que aucune d'elles ne pretendent des pertes-interes.

VIII. NOTIFICATION

8.1. Dans l'acception des parties contractantes, toute notification adressee par l'une a l'autre est  valable et accomplie si elle est transmise a l'adresse/au siege prevu dans la partie introductive du contrat present.

8.2. Au cas ou la notification se fait par l'entremise de la poste, elle va etre transmise par la lettre recommandee, avec confirmation de reception( A.R) et elle se considere recue par le destinataire a la date mentionnee par l'office postal qui la recoit.

8.3. Si la notification est transmise par telex ou telefax, elle est consideree recue dans la premiere journee de travail apres celle ou elle a ete  envoyee.

8.4 Les notifications verbales ne se prennent en consideration par aucune  des parties si elles ne sont pas confirmees, par l'entremise d'une des manieres prevues aux alineas precedentes.

IX. LA SOLUTION DES LITIGES

9.1 Au cas ou la resolution  des discordes n'est pas possible de maniere amiable, elles vont etre soumises aux instances de jugement roumaines.

X. CLAUSES FINALES

10.1. La modification du contrat present se fait selement par un acte additionnel conclu entre les parties contractantes.

10.2. Le contrat present avec ses annexes qui font partie de son contenu represente la volonte des parties et il ecarte tout autre accord verbal entre elles, soit anterieur ou ulterieur a sa conclusion.

10.3. Au cas ou les parties violent leurs obligations, le fait que la partie qui  souffre un prejudice de son droit de demander l'execution juste ou de l'equivalent en argent de l'obligation respective  et qui n'en sollicite pas, ne signifie pas qu'elle a renonce a ce droit

10.4. Le contrat present a ete conclu en 2 (deux) exemplaires, realise en roumain aussi bien qu'en francais, enregistre par S.C PODREG PRODAROM S.R.L sous no. 16, aujourd'hui le 27 Avril, 2006, a la date de sa signature.


                ANTREPRENOR,                                                                                                      CLIENT,

 S.C. PODREG PRODAROM S.R.L.                                                                                   d-l MARC DODEMANT

                         prin

               d-l Boila Ioan

           -director general-

Document Info


Accesari: 2580
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )