Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE MARFURI

economie
ALTE DOCUMENTE

Gestiunea portofoliului de active
NAVLUL
CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE
STATISTICA
Tehnici de promovare a afacerilor internationale
Formular_de_cerere_de_finantargte_nerambursabila_CBC
Tranzactii comerciale
Tranzitia la economia de piata
CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE MARFURI

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE MARFURI

- CU PLATA PRETULUI IN RATE -

Nr.________/________CAP. I PARTILE CONTRACTANTE

Art.1 Vanzatorul si Cumparatorul

(1) Societatea Comerciala__________ ______ ____ _____ _______ ______ ________,

Sediul: __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____,

Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului__________Nr.____________________,

Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:__________ ______ ____ ___________,

Cont bancar nr.__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________,

Banca__________ ______ ____ sucursala_____ _______ ______ ______________,

Telefon/Fax:__________ ______ ____ __________ ______ ____ _,

E-mail:__________ ______ ____ __________ ______ ____ _____,

reprezentata legal de

  Dl/D-na__________ ______ ____ ___________________,

  in calitate de:__________ ______ ____ ______________,

  identificat(a) prin:__________ ______ ____ _________,

in calitate de VANZATOR, denumita in continuare in prezentul contract Vanzator,

si

(2) Societatea Comerciala__________ ______ ____ _____ _______ ______ ________,

Sediul: __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____,

Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului________Nr._____ _______ ______ _______,

Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:__________ ______ ____ ___________,

Cont bancar nr.__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________,

Banca__________ ______ ____ _sucursala______ _______ ______ ____________,

Telefon/Fax:__________ ______ ____ __________ ______ ____ _,

E-mail:__________ ______ ____ __________ ______ ____ _____,

reprezentata legal de

  Dl/D-na__________ ______ ____ ___________________,

  in calitate de:__________ ______ ____ ______________,

identificat(a) prin:__________ ______ ____ __________, in calitate de CUMPARATOR, denumita in continuare in prezentul contract Cumparator,

(in cazul in care Cumparator este o persoana fizica, se completeaza doar spatiul destinat acesteia)

avand ca temei legal art.60-73 din Codul Comercial, art.1294-1404 Cod Civil, precum si legislatia romana in materie, in vigoare, au convenit incheierea prezentului contract in urmatoarele conditii:  

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Obiectul contractului

(1) Vanzatorul se obliga sa vanda si Cumparatorul se obliga sa cumpere, marfurile prevazute in Anexa nr.1 ce face parte integranta din prezentul contract, in cantitatile, calitatile, la preturile si la termenele de livrare stipulate, in schimbul achitarii de catre Cumparator, Vanzatorului, a contravalorii acestor marfuri, in rate lunare, stabilite in prezentul contract.

(2) Pe parcursul desfasurarii prezentului contract, marfurile, cantitatile, calitatile sau alte date de identificare ale acestora pot fi modificate prin act aditional la prezentul contract, scris si semnat de parti.

(3) In cazul in care Cumparatorul este persoana fizica, acesta declara pe proprie raspundere ca este:

q  casatorit cu __________ ______ ____ _____ _______ ______ __________, si cumpara marfurile prevazute in anexa ca bunuri comune, in temeiul art.30 din Codul familiei;

q  necasatorit, si cumpara marfurile prevazute in anexa ca bunuri proprii, in temeiul art.31 din Codul familiei.

  CAP.III CONDITII DE LIVRARE, TRANSPORT

Art.3 Termene de livrare

(1) Livrarea marfurilor se face la termenele prevazute in Anexa nr.1 la prezentul contract, sau pentru fiecare comanda ulterioara, la termenele mentionate, in locul indicat in anexa. Termenele de livrare prevazute in anexa reprezinta data la care marfurile trebuie sa ajunga in depozitul Cumparatorului.

(2) Marfurile vor fi ridicate si transportate din depozitul Vanzatorului mentionat in anexa, cu cel putin ____________zile inaintea termenului prevazut pentru livrare.

(3) Transportul marfurilor se face cu mijlocul de transport_____ _______ ______ _____________.

(4) Marfurile livrate vor fi insotite de urmatoarele documente:

(5)  Cheltuielile de livrare, respectiv expediere, incarcare, descarcare, transport si alte cheltuieli ocazionate de livrarea marfurilor vor fi suportate de catre _____ _______ ______ ____________.

(6) In cazul in care cheltuielile de livrare sunt in sarcina Vanzatorului, acesta va incheia contractul de transport cu carausul, si va fi raspunzator de ajungerea marfii la termen in depozitul Cumparatorului, daca nu se dovedeste culpa carausului. Astfel, dacaVanzatorul intarzie din culpa lui, livrarea marfurilor, va plati o penalitate pe zi de intarziere de ________% din valoarea marfurilor nelivrate, dar nu mai mult de ________% din valoarea totala a marfurilor. Penalitatea se va calcula prin reducerea proportionala a pretului.

(7) In cazul in care cheltuielile de livrare sunt in sarcina Cumparatorului, acesta va incheia contractul de transport cu carausul, avand obligatia sa ridice marfurile din depozitul Vanzatorului, in termenul stipulat la al.(2) si in anexa. Neridicarea de catre Cumparator a marfurilor in termenul contractual se penalizeaza cu ____% pe zi de intarziere din valoarea totala a marfurilor. In caz de intarziere in ridicarea marfurilor, pe langa penalitati, Cumparatorul va achita Vanzatorului si eventualele cheltuieli necesare si utile pe care acesta le-a facut pentru depozitarea si conservarea marfii. Penalitatile se calculeaza prin majorarea corespunzatoare a ratei urmatoare.

  Art.4 Ambalarea, marcarea, etichetarea si timbrarea

(1) Cheltuielile de ambalare cad in sarcina Vanzatorului, acesta trebuind sa ia toate masurile si sa dispuna ca marfa sa fie ambalata corespunzator.

(2) Marfurile vor fi ambalate astfel:__________ ______ ____ ________________.

(3) In cazul in care transportul este in sarcina sa, Cumparatorul nu raspunde de deteriorarea marfurilor in timpul transportului, daca deterioarea s-a produs exculsiv din cauza ambalarii necorespunzatore a marfurilor de catre Vanzator.

(4) Marfurile se vand impreuna cu ambalajele care trec in proprietatea Cumparatorului. In pretul marfurilor a fost inclusa si contravaloarea ambalajelor.

(5)     Vanzatorul se obliga sa predea marfurile marcate, etichetate si timbrate potrivit cerintelor     legale si precautiilor care se impun referitoare la securitatea marfurilor.

CAP.IV RECEPTIA SI ACCEPTAREA MARFII. GARANTII. RECLAMATII

Art.5 Receptia si acceptarea marfurilor

(1) Receptia marfurilor se face de catre comisia de receptie convenita de parti, si formata din:

a)      delegatul Vanzatorului:_____ _______ ______ ____________;

b)      delegatul Cumparatorului:_____ _______ ______ __________;

c)      alta persoana__________ ______ ____ ____.

Comisia de receptie incheie un proces-verbal de receptie, care va face parte integranta din prezentul contract.

(2) In cazul in care cheltuielile de livrare mentinate la art.3, al.(5) sunt in sarcina Vanzatorului, receptia marfurilor se face la depozitul Cumparatorului, iar in cazul in care cheltuielile de livrare sunt in sarcina Cumparatorului, receptia marfurilor se face:

q   la depozitul Vanzatorului, inainte de incarcare, daca partile convin astfel;

q   la depozitul Cumparatorului, la momentul ajungerii marfii. 

(3) Receptia calitativa si cantitativa trebuie efectuata in maximum __________zile de la data sosirii marfii la Cumparator, conform contractului, astfel:

a)      receptia cantitativa va fi facuta prin cantarire si mentionata in procesul-verbal de receptie, certificandu-se greutatea si eventualele lipsuri, de catre comisia de receptie;

b)      receptia calitativa va fi facuta de persoane de specialitate, prin analizarea calitatii marfurilor cu certificatele de calitate ce le insotesc.

(4) Vanzatorul se obliga, odata cu predarea marfurilor, sa inmaneze Cumparatorului urmatoarele documente:.

a)      procesul verbal de receptie;

b)      facturile semnate, datate si stampilate de ambele parti;

c)      avizele de insotire;

d)      certificatele necesare (calitate, garantii, fito-sanitare, prescriptii tehnice, indicatii de utilizare, prospecte, buletine de analiza etc.);

e)      altceva:_________________

(5) Toate cheltuielile ocazionate de receptia marfurilor sunt suportate de catre Cumparator.

(6) Proprietatea asupra marfurilor se transmit de la Vanzator la Cumparator odata cu semnarea prezentului contract de vanzare-cumparare. Marfurile nu vor fi instrainate, de catre Cumparator, prin vanzare, donatie sau alte moduri de instrainare, mai inainte de a se fi platit integral pretul lor.

Art.6 Garantii.Service

(1) Vanzatorul garanteaza ca marfurile care fac obiectul prezentului contract sunt in concordanta cu standardele de calitate in vigoare.

(2) Marfurile livrate vor fi insotite de Certificat de Calitate si Certificat de Garantie. In Certificatul de garantie se vor indica:

a)      inceperea termenului de garantie si durata lui;

b)      cazurile de incetare sau prelungire a termenului de garantie;

c)      documente de atestare a calitatii marfii.

(3) Termenele de garantie a marfurilor sunt inscrise pe ambalaje, iar pentru sortimentele care nu au inscrisptionari, termenele sunt urmatoarele:

__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ _________

(4) Inauntrul termenului de garantie, Vanzatorul se obliga sa acorde asistenta tehnica pentru marfa livrata si furnizarea de piese de inlocuire, aceste operatiuni efectuandu-se gratuit.

(5) Garantia contra evictiunii: Vanzatorul garanteaza pe Cumparator contra oricarei evictiuni, totala sau partiala a marfurilor vandute, declarand pe proprie raspundere ca nu a instrainat marfurile ce fac obiectul prezentului contract unei terte persoane, si marfurile sunt libere de orice sarcini, nefiind gajate sau revendicate pe vreun alt motiv de catre o terta persoana.

(6) Garantia pentru vicii. Prin "viciu" in sensul prezentului contract se intelege lipsa unei insusiri inerente marfurilor, de natura a le face improprii intrebuintarii ori de natura a le micsora valoarea sau folosinta. Vanzatorul raspunde atat pentru viciile ascunse cat si pentru viciile aparente ale marfurilor, intr-un termen de 3 ani, daca viciile au fost ascunse cu viclenie si 6 luni daca viciile nu au fost ascunse cu viclenie, termen care curge de la data descoperirii viciilor. Descoperirea viciilor trebuie facuta in cadrul termenului de 1 an de la predare.

(7) Pentru marfurile instalate la Cumparator precum si pentru alte marfuri care necesita service, vanzatorul va acorda service in conditiile stabilite in Anexa nr.1 la prezentul contract.

Art.7 Reclamatii

(1) Cumparatorul are dreptul sa refuze marfurile deteriorate sau care nu corespund calitatii convenite, sa semnaleze eventualele lipsuri si sa ceara inlocuirea lor, iar Vanzatorul are obligatia sa inlocuiasca marfurile deteriorate sau necorespunzatoare calitativ si sa completeze lipsurile cantitative constate cu ocazia receptiei.

(2) Reclamatiile pot fi adresate de catre Cumparator Vanzatorului dupa cum urmeaza:

a)      cantitative - in termen de _______zile de la data la care marfurile au fost receptionate pe baza procesului-verbal;

b)      calitative - in termen de ______zile de la data la care marfurile au fost receptionate pe baza procesului-verbal;

c)      viciile - in termen de 1 an de la receptia marfurilor. In acest caz, reclamatiile vor fi insotite de unul din urmatorele documente emise de o organizatie autorizata:certificatul de inspectie, certificatul de control sau buletinul de analiza, fotografii si mostre, dupa caz.

(3) Reclamatiile vor fi facute in scris, si vor cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:

a)      obiectul reclamatiei;

b)      termenul in care au fost formulate;

c)      dovezile abaterilor reclamate;

d)      metoda de verificare ce trebuie folosita;

e)      cauzele care au determinat defectele reclamate;

f)        necesitatea pastrarii marfii reclamate in depozit, pe un termen contractual determinat;

g)      modul de stingere a reclamatiilor.

(4) In maxim _______zile de la data primirii reclamatiei, vanzatorul are obligatia sa-si notifice punctul de vedere, facand cunoscuta parerea sa fata de reclamatiile Cumparatorului. In cadrul acestui termen, Vanzatorul va putea analiza reclamatia si la fata locului. Vanzatorul se obliga sa completeze marfurile si sa remedieze lipsurile sau deficientele de calitate in termen de ________zile de la data la care i-au fost aduse la cunostinta.

(5) Stingerea reclamatiei va consta in:

a)      acordarea unei reduceri corespunzatore a pretului;

b)      inlocuirea marfurilor;

c)      restituire cantitatii livrate in minus;

d)      prin orice alte cai de stingere convenite de parti.

(6) In afara stingerii reclamatiilor pe caile mentionate la alineatul precedent, Cumparatorul va fi indreptatit la compensatii pentru daune-interese si la penalizari.

(7) Daca Cumparatorul nu-l avizeaza pe Vanzator asupra reclamatiei sale in perioada stabilita in contract, Cumparatorul va fi indreptatit la reclamatii ca si in cazul unei incalcari neesentiale a contractului.(8) Refuzul unor marfuri nu il scuteste pe Cumparator de obligatia de a plati marfurile pe care nu le refuza, sau de a executa si celelalte obligatii contractuale.

(9) In cazul in care marfurile lipsa, deteriorate sau necorespunzatoare calitativ reprezinta mai mult de ______% din intreaga cantitate, Cumparatorul are dreptul de a refuza receptia/primirea intregii cantitatii de marfuri.

(10) Cheltuielile efectuate cu inlocuirea marfurilor constatate cu ocazia receptiei ca fiind lipsa, deteriorate sau necorespunzatoare calitativ sau cantitativ se suporta de catre Vanzator.

(11) Defectiunile constatate de parti, in urma transportului defectuos, se vor regasi in reclamatii adresate carausului, cu instiintarea si a celeilalte parti de catre partea contractanta care le-a descoperit.

CAP. V   PRETUL CONTRACTULUI

Art.8 Pretul contractului.Modalitati de plata

(1) Pretul de vanzare-cumparare reprezinta contravaloarea marfurilor, si este cel stipulat in  Anexa nr.1 la prezentul contract, pentru fiecare tip de marfa in parte precum si per total. Preturile includ TVA conform anexei. In cazul pretului in carea valoarea marfurilor este stabilita in valuta, pretul se socoteste la cursul BNR al zilei facturarii.

(2) Cumparatorul va achita pretul astfel: un avans la data semnarii prezentului contract, iar diferenta de pret in _______rate lunare. Cuantumul avansului, a ratelor lunare, modalitatea de plata precum si termenele de plata sunt mentionate in Anexa nr.1 la prezentul contract.

(3) In cazul platii unui avans, daca Cumparatorul refuza partial sau total marfurile, Vanzatorul este obligat sa restituie sumele primite in limita valorii marfurilor refuzate, in termen de _____zile de la data notificarii refuzului.

(4) La data efectuarii fiecarei plati (rate lunare), Vanzatorul va inmana Cumparatorului,   chitanta sau factura descarcatoare, cuprinzand data si suma ce va fi achitata de Cumparator.

(5) Nici  o plata efectuata prin ordin de plata nu va fi considerata primita decat in momentul ajungerii ei in contul bancar al Vanzatorului. Daca data platii coincide cu o zi de sambata sau duminica sau cu o sarbatoare legala in Romania, Cumparatorul va lua toate masurile necesare pentru ca plata sa fie receptionata de Vanzator in ziua lucratoare care precede respectiva sambata, duminica sau zi de sarbatoare.

(6) Cumparatorul poate achita pretul datorat in intregime inainte de terminarea ratelor lunare, sau in avans pentru doua sau mai multe rate consecutiv.

(7) In cazul in care Cumparatorul este persoana fizica:

a)      ratele datorate  se vor putea  retine si prin  lista de plata  din   remuneratie cuvenita Cumparatorului. Cumparatorul se obliga sa faca cunoscut Vanzatorului salariul brut prin prezentarea unei copii legalizate a cartii de munca, cu pastrarea stricta a confidentialitatii de catre Vanzator;

b)      Cumparatorul se obliga sa achite plata ratelor, personal si direct, in modalitatea convenita de parti, sub sanctiunea urmaririi incasarii ratei scadente, prin retinerea pe stat, in caz de neplata a unei rate;

c)      in cazul in care Cumparatorul isi va schimba domiciliul, acesta se obliga ca, in termen de trei zile de la data cand a intervenit schimbarea, sa comunice, in scris, Vanzatorului, noul domiciliu, cunoscand ca, in caz contrar, este pasibil de sanctiunile prevazute de lege.

d)      in cazul cand Cumparatorul este transferat la alta societate, aceasta are obligatia sa anunte in scris, in termen de trei zile, societatea unde este transferat, remitandu-i si contractul de vanzare-cumparare, spre a-i retine, in continuare, incadratului transferat ratele de plata datorate, anuntand in acelasi timp si societatea vanzatoare.

Art.9 Penalitati de intarziere

Pentru neplata la termen a ratei lunare, Cumparatorul va achita Vanzatorului penalitati de intarziere de _____% pe zi, din suma datorata, dar nu mai mult decat suma datorata pentru rata respectiva. Penalitatile se vor calcula prin majorarea corespunzatoare a urmatoarei rate. Debitorul este de drept pus in intarziere.

CAP. VI  DURATA CONTRACTULUI

Art.10 Perioada de desfasurare a contractului. Respectarea termenelor

(1) Prezentul contract se desfasoara pe perioada de achitare a ratelor, respectiv incepand cu data de ________ pana la data de _____________, cand Cumparatorul va achita Vanzatorului ultima rata lunara.

(2) In cazul in care Cumparatorul achita in intregime pretul inainte de data prevazuta mai sus, prezentul contract inceteaza de drept.

(3) Pentru motive temeinice, Vanzatorul poate incuviinta prelungirea perioadei de plata a ratelor si a prezentului contract, prin act aditional la prezentul contract scris si semnat de parti. Sunt considerate motive temeinice:

a)      intarzierea achitarii ratei din cauza de deces in familia Cumparatorului sau caz de boala grava;

b)      altceva precum:__________ ______ ____ _____________ 

CAP. VII  RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE

Art.11 Raspunderea partilor. Clauza penala

(1) In cazul in care Vanzatorul intarzie din culpa livrarea marfurilor, acesta raspunde in conditiile art.3 al.(6) al prezentului contract.

(2) In cazul in care Cumparatorul nu ridica marfurile in termenul contractual, acesta raspunde in conditiile art.3 al.(7) al prezentului contract.

(3) Pentru deficientele de calitate, cantitate, vicii, etc., Vanzatorul raspunde conform obligatiilor asumate privind garantiile (art.6 din prezentul contract), precum si prin modalitatile de stingere a reclamatiilor prevazute in art.7 al prezentului contract.

(4) Intarzierea efectuarii platii de catre Cumparator se sanctioneaza conform art.9 al prezentului contract.

(5) In cazul in care Cumparatorul nu mai doreste sa contracteze in conditiile prezentului contract, acesta pierde suma achitata drept avans, iar in cazul in care Vanzatorul nu mai doreste sa contracteze in conditiile prezentului contract, acesta se obliga sa restituie Cumparatorului de doua ori suma achitata drept avans. In aceste situatii, daca prin refuzul de a contracta s-a produs o paguba in dauna celeilalte parti, partea care refuza contractare este tinuta sa o acopere.

(6) Pentru neexecutarea totala sau partiala sau pentru executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovata se obliga sa plateasca daune-interese:

q   calculate astfel :__________ ______ ____ _____ _______ ______ __________;

q   stabilite de instanta

Art.12 Forta majora si cazul fortuit

(1) Forta majora si cazul fortuit inlatura raspunderea partilor in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract, cu conditia ca evenimentul sa fie notificat de partea care il invoca, celeilalte parti, in termen de ________(zile) de la producerea lui, si partea care il invoca sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

(2) Prin "forta majora" se intelege un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de nebiruit, si care nu putea fi prevazut (ex.calamitati naturale precum inundatiile). Prin "caz fortuit"se intelege o imprejurare care isi are originea in campul de activitate a debitorului sau o imprejurare de origine externa, care nu are caracter extraordinar si poate fi prevazuta si evitata cu diligenta si grija de care este in stare omul cel mai capabil. (ex.arestarea, lipsa din localitate).

(3) Daca in termen de__________(zile) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

(4) Pe perioada existentei cazului fortuit sau a fortei majore derularea contractului se suspenda urmad apoi a se continua dupa incetarea acestuia. Dupa incetarea cazului fortuit sau a fortei majore, daca termenul contractului nu poate fi respectat, sau daca valoarea prestatiilor se modifica datorita acestui eveniment, partile vor incheia Act aditional la prezentul contract, scris si semnat, prin care vor renegocia termenii contractului.

Art.13 Riscuri

(1) Riscul pieirii fortuite a marfurilor inainte de livrare, este suportat de Vanzator astfel:

a)      daca marfurile au pierit sau au fost deteriorate partial,Vanzatorul este obligat sa reduca corespunzator pretul acestora, iar daca Cumparatorul nu mai doreste sa contracteze nici in atare conditii si a achitat un avans, Vanzatorul se obliga sa restituie Cumparatorului avansul;

b)      daca marfurile au pierit in intregime si Cumparatorul a achitat un avans, Vanzatorul se obliga sa restituie acestuia avansul achitat. In cazul bunurilor de gen, Vanzatorul se obliga sa procure bunuri din aceeasi calitate si din aceeasi cantitate cu cele care au pierit, notificand in scris Cumparatorului renegocierea termenilor contractului.

(2) Riscul pieirii fortuite a marfurilor in timpul transportului, este suportat astfel:

a)      de catre Cumparator, in cazul in care acesta a suportat cheltuielile de transport, fiind astfel obligat sa achite contravaloarea marfii;

b)      de catre Vanzator, in cazul in care acesta a suportat cheltuielile de transport, Vanzatorul fiind obligat sa reduca corespunzator pretul marfurilor deteriorate sau pierdute in timpul transportului, iar daca Cumparatorul nu mai doreste sa contracteze nici in atare conditii si a achitat un avans, Vanzatorul se obliga sa restituie Cumparatorului avansul;

(3) Riscul pieirii fortuite a bunurilor dupa efectuarea livrarii se suporta de catre Cumparator.

(4) Partile pot conveni alt mod de suportare a riscurilor, conform vointei lor, astfel:

__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ _________

(se poate inscrie si formula: riscurile se suporta conform legii)

CAP.VIII INVALIDAREA PARTIALA, DIVIZAREA , CESIONAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

Art.14 Invalidarea partiala

(1) Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

(2) Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.

Art.15 Divizarea contractului

(1) Drepturile si obligatiile partilor decurg din respectarea clauzelor intregului contract.

(2) In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide isi vor produce in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala.

(3) In conditiile prevazute la alineatul precedent sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii:

a)      obligatia Vanzatorului de a livra marfurile;

b)      obligatia Vanzatorului de a garanta pe Cumparator;

c)      obligatia Cumparatorului de a ridica/receptiona marfurile;

d)      obligatia Cumparatorului de a achita pretul.

e)      alte obligatii_____ _______ ______ ___________

Art.16 Cesiunea contractului

(1) Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de cealalta parte.

(2) Acordul prevazut la alineatul precedent trebuie comunicat in termen de ________zile de la data cand cedentul i-a cerut acest acord; in caz contrar se prezuma ca partea nu a consimtit cesiunea contractului.

Art.17 Incetarea contractului

(1) Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral /unei instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

a)      la plata ultimei rate lunare;

b)      la plata intregului pret, inainte de data prevazuta in prezentul contract;

c)      prin rezolutiune in conditiile legii.

Art.18 Rezolutiunea contractului

(1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezolutiunea contractului si de a pretinde plata de daune-interese, pentru acoperiorea prejudiciului cauzat prin executarea defectuoasa sau neexecutarea clauzelor contractuale.

(2) In cazul in care produsul informatic comandat special de catre Cumparator nu functioneaza la parametrii garantati de Vanzator, Cumparatorul este obligat sa accepte inlocuirea produsului in termenul de garantie. Dupa trecerea termenului de garantie, daca Vanzatorul nu ofera Cumparatorului un alt produs la aceeasi calitate si la acelasi pret, Cumparatorul poate sa accepte fie produsul la o calitate scazuta, cu reducerea proportionala a pretului, fie sa solicite rezolutiunea contractului cu restituirea pretului si daune-interese daca i s-a cauzat vreun prejudiciu.

(3) In cazul in care Cumparatorul a platit un avans si intarzie achitarea restului de pret mai mult de_________, vanzatorul poate cere rezolutiunea contractului.

CAP. IX  DISPOZITII FINALE

Art.19 Notificari intre parti

(1) In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca este transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

(2) In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. Daca notificarea se transmite prin telex, telefax, e-mail, sau sms, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. Notificarile verbale se iau in considerare in masura in care acestea sunt confirmate si in una din modalitatile descrise mai sus.

Art.20 Litigii

(1) Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.

(2) Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi solutionate astfel:

q   de catre instanta de judecat competenta;

q   vor fi inaintate spre solutionare Curtii de Arbitraj _________________ de pe langa _______________. Curtea de Arbitraj va solutiona litigiile in conformitate cu regulamentul si regulile sale de procedura, pe baza prevederilor prezentului contract si a dreptului material roman.

Art.21 Alte dispozitii finale

(1) Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile legislatiei civile si comerciale in materie, in vigoare.

(2) Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti. Partile convin ca prezentul act sa constituie, prin vointa lor titlu executoriu, oricare dintre parti putand pretinde celeilalte executarea obligatiei sau plata daunelor stipulate in prezentul contract.

(3) Prezentul contract, impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.In cazul incalcarii de catre una din parti a obligatiei(ilor) sale, neexercitarea de catre partea prejudiciata a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent a respectivei obligatii nu inseamna ca partea prejudiciata a renuntat la acest drept.

(4) Prezentul contract s-a incheiat azi, ___________________, (la sediul)_______________, in limba romana si________, continand un numar de IX (noua) capitole, 21 (douazecisiunu) articole, fiind redactat pe un numar de 10 (zece) pagini in format A 4, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.  

(5) Orice act aditional sau anexa semnate ulterior, se vor redacta in acelasi numar de exemplare originale, si se va face mentiune despre acestea pe exemplarele prezentului contract

Acte anexa la prezentul contract :

1)  Anexa nr.1 - Obiectul contractului - marfuri, cantitate, calitate, termene de livrare;

VANZATOR _______________    CUMPARATOR_____ _______ ______ ______      

ANEXA nr. 1 la CONTRACTUL DE VANZARE -CUMPARARE NR.________/____________ - OBIECTUL CONTRACTULUI - MARFURI, CANTITATE, CALITATE, PRETURI, TERMENE DE LIVRARE MODEL ORIENTATIV 1

Tipul marfii

Conditii generale

Pret

Enumerare
Descriere

Cantitate

Per UM

TVA

Total

Pret (cu TVA)

Avans

Rest de plata

UM

Total

Suma

Data

Modalitate de plata

Suma

Rate

Nr. Rata

Suma

Data scadenta

Modalitate de plata

Origine:

I

Calitate:

II

Garantie:

III

Service:

IV

Ambalaj:

V

Etichetare:

Timbrare:

Termen de livrare

Locul livrarii:

Transport:

Alte dateVANZATOR:__________________    CUMPARATOR:__________________

 

MODEL ORIENTATIV 2 ANEXA

Tipul marfii

Conditii generale

Pret

Enumerare

Descriere

Enumerare

Descriere/valoare

Data achitarii/data scadenta

Modalitate de plata

Nr. Rata

Fara TVA

TVA

Total valoare

Cantitate

UM

Per UM

Total

Total

Origine:

Avans

Calitate:

Rest de plata

Garantie:

Rate:

I

Service:

II

Ambalaj:

III

Etichetare:

IV

Timbrare:

V

Termen de livrare

Locul livrarii:

Transport:

Alte date

 

VANZATOR:__________________    CUMPARATOR:__________________loading...Document Info


Accesari: 13467
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )