Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadDirectia privatizare si postprivatizare

economie
ALTE DOCUMENTE

CARNEA SI SUBPRODUSELE EI
FISA POSTULUI AGENT IMOBILIAR
Firma de exercitiu WILD CATS
Strategii, tactici si tehnici de negociere
RECRUTARE,SELECTIE,ANGAJARE
De ce reusesc agentii noi
SISTEMUL DECIZIONAL AL FIRMEI
Afaceri de familie la Romgaz: ginerele vinde, socrul cumpara
EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 1999
Leasingul in viziunea normalizatoare internationala

                                               Directia privatizare si postprivatizare

                                2008

Raport de practica

Numele si prenumele: Gheorghe Elena-Alina

Facultatea de Administratie Publica ,Anul II SNSPA ,Bucuresti

Institutia gazda: Ministerul Transporturilor

Stagiu de practica: 27.02.2008-28.05.2008

Continut

Institutia in care ne-am desfasurat activitatea a fost Ministerul Transporturilor,departamentul Directia Privatizare si Postprivatizare.Obiectivul fundamental al acestei activitati este ca, prin implicare directa a studentilor alaturi de profesionisti ai domeniului,în activitatea efectiva, responsabila sa capete cunostintele, deprinderile si abilitatile specifice practicarii profesiei.

Prezentare generala a stagiului de practica

a)     Identificarea Institutiei - gazda si a Departamentului/Biroului unde a fost efectuat stagiul de practica.

Institutia - gazda in cadrul careia am efectuat stagiul de practica este  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ,Directia Privatizare si Postprivatizare.

b)  Obiectivul stagiului de practica.

Obiectivul principal al acestui stagiu de practica este reprezentat de insusirea unor cunostinte noi in legatura cu atributiile functionarilor publici precum si de familiarizarea cu aceasta profesie si cu mediul in care acestia isi desfasoara activitatea. Printre obiectivele stagiului de practica se numara si punerea in aplicare a cunostintelor acumulate in domeniul administratiei publice de-a lungul anului II de facultate, precum si acumularea de noi cunostinte in acest domeniu. Pot fi considerate ca obiective si munca in echipa si schimbul de experienta. De altfel, de-a lungul stagiului de practica am intrat in contact cu acte oficiale si am luat parte la organizarea mai multor actiuni ale Directiei Privatizare si Postprivatizare.

Coordonatorul stagiului de practica din interiorul institutiei a fost  domnul director  Popa Teodor si in lipsa dansului,domnul Dumitrecu Daniel,sef serviciu, care are urmatoarele functii:

     -conducerea Directiei Privatizare si Postprivatizare este a 12412s183m sigurată de către director, iar în lipsa acestuia, este înlocuit de unul din sefii de serviciu,  în limitele mandatului dat de director.

     -directorul reprezintă directia în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte directii generale, directii si compartimente din structura organizatorică.

       -in lipsa directorului, seful serviciului Privatizare coordonează si gestionează activitătile Directiei Privatizare si Postprivatizare, în limitele mandatului acordat.

        -directorul, în exercitarea atributiilor ce revin directiei, se consultă, pentru adoptarea unor decizii corecte, cu sefii de serviciu, si, după caz, cu personalul din subordine pe probleme specifice.

      

       -directorul si sefii de serviciu au obligatia sa monitorizeze activitatile specifice desfasurate de colectivul pe care îl conduc, cu factori de risc pretabili pentru aparitia fenomenului de coruptie.

           

   STRUCTURA ORGANIZATORICA

 Ministerul Transporturilor îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate. Ministerul Transporturilor conduce întreaga activitate a aparatului propriu al Ministerului Transporturilor si exercita întreaga autoritate asupra unitatilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului.  Ministrul transporturilor este ordonator principal de credite bugetare Ministrul transporturilor reprezinta ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.  În exercitarea atributiilor sale, ministrul transporturilor emite ordine si instructiuni.  Ministrul transporturilor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat.  Secretarii de stat exercita atributiile delegate de ministrul transporturilor.

 În structura organizatorica a Ministerului Transporturilor se organizeaza si functioneaza în subordinea demnitarului cabinetul ministrului si cabinetele secretarilor de stat.În structura organizatorica a Ministerului Transporturilor, prevazuta în anexa nr. 1, functioneaza directii generale si directii.

În cadrul directiilor generale, prin ordin al ministrului transporturilor, se pot organiza directii, servicii, birouri, compartimente, precum si colective temporare.  În cadrul directiilor, prin ordin al ministrului transporturilor, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, precum si colective temporare. Serviciul de informatii clasificate si probleme speciale are în structura Centrul operativ pentru situatii de urgenta. Numarul maxim de posturi este de 635, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului. Personalul Ministerului Transporturilor este compus din functionari publici si din personal angajat cu contract individual de munca.  Ministrul transporturilor desemneaza, prin ordin, specialisti din cadrul ministerului sa îsi desfasoare activitatea corespunzator domeniului lor de competenta, pe lânga structurile specializate ale Uniunii Europene.
În structura organizatorică a Directiei Privatizare si Postprivatizare functioneaza următoarele servicii:

            

              1. Serviciul Privatizare;

2. Serviciul Postprivatizare.

      ATRIBUŢII SPECIFICE SERVICIILOR DIN CADRUL DIRECŢIEI PRIVATIZARE sI POSTPRIVATIZARE

Serviciile care functioneaza în structura organizatorica a Directiei Privatizare si Postprivatizare au urmatoarele atributii specifice:

1.Serviciul privatizare

 Principalele atributii ale serviciului sunt:

1.  verifică modul de întocmire a documentatiei privind privatizarea societătilor/companiilor nationale si societătilor comerciale la care ministerul este actionar în numele statului, precum si materialele elaborate de regiile autonome, privind domeniul sau de activitate, pe care le supune analizei, avizării sau după caz, aprobării si propune solutii, în limitele dispozitiilor legale si a competentelor aprobate de ministru, urmărind si modul de aplicare a acestora;

2.  initiaza si participa la elaborarea propunerilor privind strategiile de privatizare si restructurare a companiilor nationale, societatilor nationale si societatilor comerciale la care ministerul detine actiuni, le înainteaza spre aprobare si urmareste punerea în aplicare a prevederilor acestor strategii;

3.  asigura gestionarea întregului proces de privatizare  pentru companiile nationale, societatile nationale si societatile comerciale la care ministerul detine actiuni în numele statului;

4.  întocmeste si urmăreste realizarea Programului de privatizare a companiilor nationale, societatilor nationale si societatilor comerciale la care ministerul detine actiuni în numele statului;

5.  participa la realizarea atributiilor de implementare, supraveghere, evaluare, analiza, control si interventie, împreuna cu directiile de specialitate din structura organizatorica a ministerului, în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor ministerului privind activitatea de privatizare si postprivatizare;

6.  întocmeste si supune avizarii Comitetului pentru Privatizare:

a.       Listele cu societatile ce urmeaza a fi privatizate si urmareste publicarea acesteia;

b.      Notele privind propunerea de vânzare a actiunilor;

c.       Dosarele/Fisele de prezentare pentru publicarea ofertei de vânzare a actiunilor;

d.       Notele privind propunerea de finalizare a negocierilor;

e.       Contractele de vânzare - cumparare actiuni, ca rezultat al negocierii;

f.        Notele privind derularea contractelor de vânzare - cumparare actiuni ori cele privind activitatea de monitorizare postprivatizare;

g.       Alte documentatii elaborate în scopul realizarii atributiilor din domeniul sau de activitate;

7.        asigura secretariatul Comitetului pentru Privatizare;

8.        realizeaza baze de date necesare pentru evaluari ce preced pregatirea pentru privatizare;

9.        participa, prin reprezentanti desemnati prin ordin al ministrului, la sedintele comisiilor de licitatie/negociere pentru privatizarea companiilor nationale, societatilor nationale si societatilor comerciale la care ministerul detine actiuni;

10.    întocmeste procedurile interne de lucru pentru crearea cadrului general de desfasurare a activitatii de privatizare si postprivatizare  în conformitate cu prevederile legale;

11.    nominalizeaza si transmite datele pentru personalul propriu care participă la întocmirea caietelor de sarcini, licitatii etc.

12.    urmareste asigurarea unei corelari adecvate a diferitelor programe si actiuni în materie de dezvoltare, restructurare, investitii, privatizare si reforma economica cu obiective strategice guvernamentale si cu cele ale Acordului de asociere a României la Uniunea Europeana;

13.    întocmeste rapoarte sintetice privind stadiul realizarii privatizarii si postprivatizarii companiilor nationale, societatilor nationale si societatilor comerciale la care ministerul, în numele statului este/a fost actionar;

14.    furnizeaza directiilor generale si altor factori interesati, la cerere, informatiile privind legislatia nationala în vigoare privind investitiile si procesul de privatizare si/sau postprivatizare în domeniul de activitate al Ministerului Transporturilor sau dupa caz, informatiile referitoare la initiativele privind promovarea legislatiei în domeniu;

15.    participa, prin reprezentanti desemnati, la sedintele comisiilor de licitatie pentru selectarea consultantilor, agentilor de privatizare, firmelor de avocatura, societati de servicii de investitii financiare etc., organizate pentru pregatirea si realizarea procesului de privatizare, precum si a celor desfasurate pentru monitorizarea procesului postprivatizare;

16.    elaborează sau după  caz, propune spre avizare si aprobare, proiectele de acte legislative si normative, precum si ordine ale ministrului ce privesc activitatea de administrare a participatiilor statului, restructurare, privatizare si postprivatizare;

17.    acorda asistenta metodologica adecvata în cadrul ariei de competenta si a specificului domeniului sau de activitate, societatilor/companiilor nationale si societatilor comerciale la care ministerul detine actiuni în numele statului, precum si regiilor autonome aflate sub autoritatea ministerului;

18.    realizeaza baza de date necesara pentru evaluari postprivatizare;

19.    urmareste realizarea obligatiilor contractuale a cumparatorilor stabilite în contractele de vânzare - cumparare de actiuni si propune Comitetului pentru Privatizare masurile ce se impun în situatia nerealizarii acestora sau în cazul îndeplinirii cu întârziere a obligatiilor asumate;

20.    analizeaza documentatia prezentata de cumparator si de societatea privatizata,  privind modul si termenul de îndeplinire a investitiilor angajate prin contractele de vânzare - cumparare de actiuni;

21.    verifica stadiul  realizarii investitiilor angajate de cumparator la societatea privatizata si, dupa caz, efectueaza demersurile necesare în vederea angajarii unei firme de consultanta pentru întocmirea unui studiu tehnic de specialitate;

22.    întocmeste note cu propuneri de modificare a contractelor de vânzare - cumparare încheiate, prin acte aditionale, pe care le supune avizarii Comitetului pentru privatizare si aprobarii conducerii ministerului, la solicitarea justificata a cumparatorilor sau dupa caz, a conducerii ministerului, în calitate de vânzator, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

23.    întocmeste si prezinta conducerii ministerului informari referitoare la îndeplinirea de catre investitori a clauzelor din contractele de privatizare si propune masurile legale ce se impun;

24.    întocmeste si avizeaza Notele privind finalizarea monitorizarii postprivatizare si le supune avizarii Comitetului pentru Privatizare si aprobarii conducerii ministerului.

2. Serviciul postprivatizare

 Principalele atributii ale serviciului sunt:

1.  furnizează conducerii ministerului elementele de sinteză necesare fundamentării unor decizii în domeniul administrarii participatiilor statului si restructurarii pe baza documentatiilor întocmite de catre companiile nationale, societatile nationale si societatile comerciale la care ministerul detine actiuni în numele statului, si dupa caz, pe baza materialelelor elaborate de  consultanti si de firme de avocatura în acest scop;
2.  initiaza, împreuna cu alte compartimente din structura organizatorică a ministerului si dupa caz, pe baza propunerilor consultantilor si agentilor de privatizare, strategiile  de restructurare în contextul legislatiei din domeniul privatizarii;

3.  participă alături de directiile de specialitate la elaborarea programelor de restructurare a regiilor autonome, societătilor/companiilor nationale si societătilor comerciale si urmăreste realizarea acestora;

4.  .întocmeste si actualizează periodic evidenta regiilor si societătilor comerciale pe actiuni de sub autoritatea ministerului, înfiintate în urma reorganizării regiilor autonome, în scopul tinerii evidentei situatiei participatiilor statului si a structurii actionariatului la companiile nationale, societatile nationale si societatile comerciale la care ministerul detine actiuni;

5.  întocmeste, supune aprobării si gestionează mandatele speciale, conform Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr.273/2002 si a celorlalte prevederi legale în vigoare în domeniul privatizarii;

6.  supune Comitetului pentru Privatizare agreerea administratorilor speciali la societătile aflate în proces de privatizare conform legislatiei în vigoare;

7.  elaborează contractele de mandat ale administratorilor speciali si le supune aprobarii conducerii ministerului;

8.  înregistreaza rapoartele periodice întocmite de administratorii speciali;

9.  participa, împreuna cu directiile de specialitate din minister, la realizarea atributiilor de implementare, supraveghere, evaluare, analiza, control si interventie în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor ministerului privind activitatea de administrare a participatiilor statului;

10.    întocmeste si supune avizării Comitetului pentru Privatizare documentatii elaborate în scopul realizarii atributiilor din domeniul sau de activitate;

11.    întocmeste procedurile interne de lucru pentru crearea cadrului general de desfasurare a activitatii de administrare în conformitate cu prevederile legale;

12.    elaborează sau după  caz, propune spre avizare si aprobare, proiectele de acte legislative si normative, precum si ordine ale ministrului ce privesc activitatea de administrare a participatiilor statului;

13.    acorda asistenta metodologica adecvata în cadrul ariei de competenta si a specificului domeniului sau de activitate, societatilor/companiilor nationale si societatilor comerciale la care ministerul detine actiuni în numele statului, precum si regiilor autonome aflate sub autoritatea ministerului.

ALTE ATRIBUŢII  ALE DIRECŢIEI

 Concomitent cu atributiile specifice ce îi revin, Directia Privatizare si Postprivatizare are si urmatoarele responsabilitati:

1.              certifica documentele si actele justificative ce se prezinta pentru obtinerea vizei de control financiar preventiv propriu si raspunde de legalitatea, economicitatea, necesitatea, oportunitatea si realitatea operatiunilor consemnate în documentele prezentate, prin semnatura celui care le-a întocmit si a directorului;

2.              prezinta si sustine controlorului delegat al Ministerului Economiei si Finantelor toate documentele si actele justificative specifice directiei, înainte de aprobarea lor de catre ordonatorul principal de credite, în vederea obtinerii vizei de control financiar preventiv, în conformitate si în limitele prevederilor Legii nr. 84/2003 pentru aprobarea, cu modificari si completari a Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv si a Normelor metodologice privind executarea controlului financiar preventiv delegat, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.              prezinta Directiei Generale Economice si Buget necesarul de cheltuieli, fundamentat, pentru activitatea proprie, la termenele prevazute de lege, în vederea întocmirii proiectului bugetului Ministerului Transporturilor pentru activitatea "administratie centrala", precum si pentru activitatea de privatizare si postprivatizare;

4.              transmite la Directia Generala Informare Publica si Comunicare, în vederea constituirii bazei de date operativa, informarile periodice, conform prevederilor OMTCT nr.452/2003 ;

5.              Directia Privatizare si Postprivatizare, în calitate de initiator al proiectelor de acte normative, are obligatia respectarii Procedurii la nivelul Ministerului Transporturilor pentru elaborarea, avizarea si aprobarea documentelor cu caracter normativ, prevazuta în Partea a IV-a la prezentul regulament;

6.              participa, în conditiile legii, prin conducatorul directiei, la lucrarile comisiilor parlamentare pentru definirea proiectelor de acte normative elaborate de Ministerul Transporturilor;

7.              participa, prin conducatorul directiei, la sedintele Colegiului Ministerului Transporturilor.

 PRINCIPALELE RELAŢII ALE DIRECŢIEI

 RELAŢII IERARHICE

     Principalele relatii ierarhice sunt:

1      de subordonare fată de ministrul transporturilor si fata de secretarul general al ministerului;

2    de subordonare a personalului de executie fată de sefii de serviciu si a acestora fată de director;

3     de coordonare a unitătilor de sub autoritatea si din subordinea ministerului, în limitele  dispozitiilor legale si ale mandatului dat de ministru.

           

RELAŢII FUNCŢIONALE

    Principalele relatii functionale sunt:

1.    prezentarea la secretarul general a  lucrărilor întocmite conform prevederilor legale;

2.    prezentarea la conducerea ministerului, a tuturor documentelor si informatiilor la termenele stabilite;

3.    prezentarea sefilor ierarhici si directiilor cu care are relatii de colaborare, a tuturor documentelor si informatiilor care, potrivit prevederilor legale si competentelor, sunt de natură de a permite acestora adoptarea unor decizii corecte;

4.    colaborarea cu directiile generale, directiile si celelalte compartimente din structura organizatorică a ministerului, precum si cu directiile corespondente din ministere, din celelalte institutii ale administratiei de stat si organisme din domeniile specifice de activitate, în limitele  dispozitiilor legale si ale mandatului acordat de ministru si/sau secretarul general;

5.    colaborarea cu Directia Generală Afaceri Europene si Relatii Internationale în domeniul afacerilor europene ;

6.    informarea Directiei Generale Afaceri Europene si Relatii Internationale despre toate actiunile internationale întreprinse.

   

            

                  Obiectivele Directiei Privatizare : Printre masurile pe care Guvernul le are in vedere in cadrul politicii in domeniul privatizarii si restructurarii se numara si:

- continuarea privatizarii societatilor comerciale de talie mare si mijlocie;
- monitorizarea contractelor postprivatizare;
- lichidarea pachetelor minoritare detinute de catre stat prin mecanisme de piata;
- reorganizarea activitatilor indirect productive (externalizari).

Elementele cele mai importante legate de procesul de privatizare in domeniul transportului feroviar, sunt :
- privatizarea transportului feroviar de marfuri;
- pregatirea transportului feroviar de calatori de lung parcurs pentru privatizare (parteneriat);
Strategia de privatizare a M.T. va viza si alte actiuni ce deriva din principiile si obiectivele generale ale Programului de Guvernare 2005 - 2008
, aplicabile pentru domeniile de activitate specifice ministerului, cu incidenta asupra restructurarii/privatizarii societatilor/companiilor nationale aflate sub autoritatea ministerului si respectiv, asupra externalizarii unor activitati, inclusiv prin constituirea de societati comerciale/filiale.

Jurnalul stagiului de practica

27 februarie 2008

Aceasta a fost prima zi din stagiul de practica, zi in care ni s-a adus la cunostinta directia, respectiv serviciul in cadrul caruia vom desfasura stagiul de practica(Directia Privatizare si Postprivatizare).Tot in aceasta zi ne-au fost prezentate persoanele din staff-ul administrativ si ne-au fost expuse, in mare, atributiile acestora in cadrul

Directiei Privatizare si Postprivatizare din cadrul Ministerului Transporturlor. Ni s-a comunicat ca sefu  acestui serviciu este domnul Dumitrescu Daniel si diector domnul Popa Teodor. Aceasta ne-a dat mai multe detalii atat in legatura cu activitatea prestata in cadrul serviciului cat si despre atributiile si responsabilitatile sale. Tot dumnealui ne-a condus si intr-un "tur" al garzi, ocazie cu care ne-a prezentat cateva din directiile, serviciile si birourile care fac parte din Directia Privatizare si Postprivatizare si atributiile acestora.

                12 martie 2008

                     In aceasta zi ne-au fost comunicate in detaliu atributiile si obligatiile departamentului. De asemenea, ne-a fost prezentat site-ul Directie Privatizare si Postprivatizare pentru a ne familiariza cu obiectivele. Ni s-au prezentat atat actiunile si obiectivele aduse la indeplinire cat si cele in curs de desfasurare. De asemenea ni s-a vorbit despre actiunile si obiectivele pe care doreste sa le desfasoare pe viitor.

21mai 2008

     

          Pe 21 mai am terminat stagiul de practica.

Pe aceasta data am facut o sinteza a activitatii noastre de-a lungul perioadei de practica si am obtinut copii ale documentelor efectuate in acest interval, precum si adeverinta in care se specifica durata stagiul nostru de practica, serviciul la care am efectuat stagiul  precum si calificativul primit in urma celor aproximativ 3 luni de practica.

In majoritatea zilelor de practica domnul director Teodor Popa sau seful serviciului domnul Dumitrescu Daniel ne-a prezentat ceea ce fac dansii in cadrul Directiei Privatizare si Postprivatizare,In unele zile ne-a prezentat documentele care trebuiesc intocmite pentru diferite tranzactii.

Relationarea cu colegii de practica cat si cu seful serviciului sau director  si membrii institutiei s-a desfasurat in conditii optime.A fost o reala placere sa colaborez cu ei,am asimilat cunostinte noi cu privire la activitatile desfasurate.       Deasemenea membrii s-au dovedit a fi foarte primitori si ne-au pus la dispozitie toate materialele necesare cat si timpul efecturarii stagiului.

   

Conditiile de desfasurare a activitatii in cadrul Ministerului Transporturilor ,Directia Privatizare si Postprivatizare sunt optime ,dar consider ca ar fi benefice unele imbunatatiri in privinta calculatoarelor prin inlocuirea acestora cu unele mai performante,Este foarte greu sa intelegi toate demersurile daca nu ai studii de specialitate,dar cei care au incercat san e explice au fost foarte intelegatori si rabdatori sa ne explice lucrurile elementare cum ar fi ce inseamna privatizarea (Privatizarea consta în transferul activelor care sunt în proprietatea statului sau a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat catre investitori privati. În România, primul pas în vederea privatizarii a fost constituit de adoptarea Legii nr.15/1990, prin care fostele întreprinderi de stat din vremea regimului comunist au fost transformate în societati comerciale sau regii autonome.).

Acest stagiu de practica mi-a oferit o cunoastere mai amanuntita a tot ceea ce tine de privatizare,de transformare a institutiilor de stat in institutii detinute de anumiti cumparatori,adica societati comerciale.Este foarte interesant sa lucrezi cu oameni profesionisti care sa te ajute sa descoperi anumite lucruri care cu siguranta te vor ajuta in viata.

                     

                                    Comentariul stagiului de practica

Stagiul de practica efectuat in cadrul Ministerului Transporturilor, Directiei Privatizare si Postprivatizare,  ne-a oferit, in primul rand, posibilitatea cunoasterii acestei institutii si mai ales a serviciului in cadrul caruia am desfasurat stagiul de practica pe perioada celor aproape 3 luni. De asemenea ne-am putut forma o viziune mai ampla asupra domeniului de activitate reprezentat de administratia publica, o experienta directa cu felul in care membrii acestui serviciu relationeaza in cadrul serviciului, dar si cu celelalte servicii si birouri pentru o mai buna indeplinire a sarcinilor.

De-a lungul perioadei stagiului de practica am avut ocazia sa vedem cum se lucreaza intr-o institutie si intr-o oarecare masura sa experimentam ceea ce inseamna profesia de functionar public. Am aflat care sunt atributiile, si obligatiile acestora in diverse departamente, servicii si birouri. De altfel am putut observa modul in care functionarii publici de la Directia Privatizare si Postprivatizare exercita sarcinile care le sunt atribuite de lege si prin intermediul regulamentului de organizare si functionare al institutiei.

                                                        

                                                               Concluzii

             Activitatea desfasurata de-a lungul stagiului de practica a fost benefica atat pentru mine cat si pentru colegii mei, deoarece am avut ocazia de a ne confrunta cu lumea reala a functionarilor publici am avut posibiltatea de a lua contact cu mediul de lucru al acestora si nu in ultimul rand de a ne familiariza cu rigorile si cerintele acestui mediu de lucru.

Un fapt important al stagiului de practica a fost sansa ce ne-a fost acordata, mie si colegilor mei, de a pune in practica ceea ce am invatat pana acum si de a ne testa capacitatile.

In plus am putut observa importanta cruciala a desfasurarii unui stagiu de practica pentru o mai buna asimilare a teoriei. Am observat, de asemenea, ca fara un bun suport teoretic nu ai cum sa faci performanta in acest domeniu si sunt ferm convinsa ca doar prin ingemanarea constanta ale acestor doua aspecte : teoria si practica, se poate crea o administratie pregatita de a intra in UE.

Dupa parerea mea, nu se poate desfasura aceasta activitate, la standarde europene, fara o pregatire temeinica a functionarilor publici, atat teoretic cat si practic, iar persoanele nepregatite care nu au sedimentata teoria nu pot avea loc in adminstratia publica.

Pregatirea angajatilor din acest profil administrativ este astfel o prioritate a actualei conduceri, ceea ce inseamna ca valul de tineri care vin acum de pe bancile scolilor pot folosi cu eficacitate cunostintele acumulate in facultate, in comparatie cu situatia de acum 4 - 5 ani cand se punea accentul mai putin pe instruiri si mai mult pe simpla rezistenta fizica.

Experienta a fost cu atat mai benefica tinand cont de faptul ca am avut sansa sa observam schimbarea de mentalitate a personalului si deschiderea lor catre modificarea in bine a vechilor "canoane". Modul in care au colaborat cu noi si permitandu-ne astfel sa le observam munca, ne-a dat de inteles ca avem o sansa sa schimbam ceva, iar acest lucru ne-a incarcat cu o doza de optimism, intelegand ca noi

reprezentam viitorul, nu atat al administratiei publice, sau a functionarului public, ci a intregii tari.


Document Info


Accesari: 3291
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )