Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadProiect de practica economica in cadrul unei institutii publice

economie
ALTE DOCUMENTE

Managementul intreprinderii - Eficienta economica
Economia servicilor
ECONOMIE INTERNATIONALA
Teste de autoevaluare economie agroalimentara
METODOLOGIE PRIVIND CAZAREA STUDENTILOR IN CAMINELE STUDENTESTI IN ANUL UNIVERSITAR 2008-2009
Prezentarea unitatii patrimoniale
Incertitudinea si riscul in economia de piata
Proiect COSTURILE
Venitul, consumul si investitiile
PROPRIETATEA SI AGENTII ECONOMICI

Academia de Studii EconomiceProiect de practica economica in cadrul unei institutii publice

Institutul National de Statistica

1. Prezentarea institutiei

Institutul National de Statistica (I.N.S.) este organ de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica, in subordinea guvernului si in coordonarea primului ministru, cu responsabilitate in coordonarea si elaborarea principalelor statistici oficiale si beneficiind de autonomie in sfera sa de activitate. Prin lege, I.N.S. este autorizat sa stabileasca sistemul indicatorilor statistici, al nomenclatoarelor, clasificarilor, metodologiilor si tehnicilor de culegere, prelucrare, analiza si diseminare a datelor, in v 747d33h ederea asigurarii informatiilor statistice pe deplin obiective, solicitate de utilizatorii interni si externi. Ministerele, Banca Nationala a Romaniei si alte institutii publice realizeaza statistici in domeniile corespunzatoare, acestea facand parte integranta din statisticile oficiale.

Misiunea Institutului National de Statistica

Colectarea, prelucrarea, analiza si diseminarea datelor statistice oficiale necesare fundamentarii si evaluarii politicilor economice si sociale, a deciziilor guvernamentale si ale agentilor economici, informarii opiniei publice, elaborarii cercetarilor stiintifice, transmiterii de date statistice organismelor internationale si altor categorii de utilizatori interni si externi.

Valori promovate de Institutul National de Statistica

Sistemul statistic romanesc este construit in mod definitoriu pe baza Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale aprobate de Comisia Economica pentru Europa a Natiunilor Unite in aprilie 1992, si anume: impartialitate, independenta profesionala, transparenta metodelor aplicate, dreptul de a comenta interpretarea eronata a datelor, utilizarea celor mai eficiente resurse, confidentialitate, transparenta, cooperare interna, aderare la standardele internationale, cooperare internationala.

Sarcini majore ale Institutului National de Statistica

. construirea sistemului statistic national si coordonarea activitatii

statistice nationale;

. continuarea integrarii sistemului statistic romanesc in sistemul statistic

european, absorbtia acquis-ului comunitar in toate domeniile

statistice, cu accent deosebit pe calitatea datelor statistice,

transparenta acestora si pe respectarea termenelor de diseminare a

informatiilor;

. satisfacerea cerintelor utilizatorilor cu date si informatii statistice

relevante;

. dezvoltarea unei culturi statistice prin sustinerea procesului de

instruire in statistica si prin colaborarea cu mass-media;

. intarirea capacitatii administrative si profesionale in vederea obtinerii

de indicatori statistici corespunzatori cerintelor utilizatorilor.

1.1 Baza legala de infintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea

HOTARARE Nr. 488 din 24 mai 2001

privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 283 din 31 mai 2001

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitua Romaniei si ale art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1

Institutul National de Statistica este organul de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului si in coordonarea directa a ministrului dezvoltarii si prognozei, finantat de la bugetul de stat, care organizeaza si coordoneaza statistica oficiala din Romania.

ART. 2

In realizarea obiectului sau de activitate, stabilit potrivit legii, care se intemeiaza pe principiile autonomiei, confidentialitatii, transparentei, relevantei, proportionalitatii, deontologiei statistice si raportului cost/eficienta, Institutul National de Statistica are urmatoarele atributii principale:

a) informeaza opinia publica, precum si autoritatile publice cu privire la starea economica si sociala a tarii si furnizeaza utilizatorilor interesati datele rezultate din cercetarile statistice efectuate;

b) elaboreaza sistemul de indicatori statistici, metodologiile, tehnologiile si standardele specifice;

c) organizeaza si conduce inregistrarea informatiilor referitoare la fenomenele si procesele economico-sociale, prin recensaminte si anchete statistice totale sau prin sondaj;

d) proiecteaza, tipareste si difuzeaza formularele si instructiunile de completare aferente;

e) culege, prelucreaza si stocheaza date si informatii, in vederea asigurarii fondului national de date statistice;

f) coordoneaza elaborarea clasificarilor si a nomenclatoarelor unitare de interes national din domeniul sau de activitate;

g) proiecteaza, realizeaza si exploateaza sistemul informatic statistic national;

h) elaboreaza studii si analize pentru caracterizarea evolutiei economico-sociale;

i) desfasoara activitati de cercetare stiintifica in domeniul statisticii;

j) organizeaza si conduce unitatile subordonate, stabileste atributiile si normele de functionare ale acestora;

k) colaboreaza cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu serviciile publice, pentru compatibilizarea sistemului statisticii oficiale cu celelalte sisteme informationale; sprijina aceste organisme pentru asigurarea pregatirii personalului cu atributii in activitatea de statistica;

l) avizeaza metodologiile cercetarilor statistice organizate de ministere, institutii centrale si de alte servicii publice, in vederea asigurarii oportunitatii si corectitudinii metodelor statistice utilizate;

m) organizeaza perfectionarea pregatirii profesionale in domeniul statisticii a personalului institutului, din unitatile sale subordonate si din celelalte servicii de statistica oficiala si actioneaza pentru formarea unei culturi statistice la nivel national;

n) reprezinta Romania in relatiile internationale in domeniul statistic si coopereaza cu organizatii similare din alte tari, cu organismele de specialitate ale Organizatiei Natiunilor Unite si agentiile sale, cu alte organisme internationale;

o) asigura compatibilitatea sistemului statistic national cu sistemele statistice utilizate de organismele Organizatiei Natiunilor Unite, ale Uniunii Europene si de alte organisme internationale, conform obligatiilor asumate;

p) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.

ART. 3

In exercitarea atributiilor sale Institutul National de Statistica are obligatia sa asigure pe parcursul intregii cercetari statistice - de la inregistrare pana la publicare - masuri de protectie a intereselor persoanelor fizice sau juridice care ar putea fi lezate prin divulgarea datelor referitoare la patrimoniul si la activitatea lor, in concordanta cu principiile confidentialitatii datelor statistice si cu normele legale privind secretul de stat.

ART. 4

In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 2 Institutul National de Statistica este autorizat:

a) sa solicite si sa obtina gratuit datele si informatiile statistice de la toate persoanele fizice si juridice care se afla, detin capital sub orice forma sau desfasoara o activitate de orice fel pe teritoriul Romaniei;

b) sa stabileasca termenele si periodicitatile de furnizare a datelor statistice solicitate;

c) sa efectueze, cu personalul propriu si/sau cu agentii statistici in calitate de colaborator sau prin contractarea de servicii specializate, cercetari statistice prin culegerea directa a datelor statistice privind fenomenele economico-sociale; in categoria agentilor statistici intra anchetatorii, precum si gospodariile populatiei, in cazul in care acestea constituie unitati de observare statistica;

d) sa contracteze, in conditiile legii, servicii specializate pentru realizarea cercetarilor, analizelor si studiilor statistice;

e) sa constate contraventii si sa aplice amenzi, in conditiile legii, pentru refuzul sau intarzierea transmiterii datelor statistice solicitate, pentru comunicarea de date eronate sau incomplete, pentru refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de conducerea serviciilor de statistica oficiala documentele si evidentele necesare in vederea verificarii datelor statistice, precum si pentru neaplicarea masurilor dispuse de serviciile de statistica oficiala.

ART. 5

(1) Persoanele juridice sunt obligate sa furnizeze gratuit Institutului National de Statistica datele si informatiile statistice la termenele, periodicitatile si in forma solicitata, in conformitate cu metodologia cuprinsa in instructiunile emise de Institutul National de Statistica.

(2) Persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze Institutului National de Statistica datele personale si cele privind gospodaria si activitatea economica, necesare in vederea efectuarii recensamintelor si anchetelor statistice. Datele personale de natura celor privind convingerile ideologice, apartenenta politica, cazierul judiciar, sanatatea si viata intima pot fi culese si prelucrate numai cu acordul persoanelor, respectandu-se prevederile referitoare la confidentialitatea datelor statistice.

(3) Pentru domeniile de cercetare statistica specifice, aflate in competenta ministerelor de resort si a altor autoritati publice, Institutul National de Statistica incheie conventii pentru schimbul reciproc de date statistice.

ART. 6

(1) Institutul National de Statistica este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul are atributii directe in problemele activitatii de integrare europeana. In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.

(2) Atributiile vicepresedintilor sunt stabilite prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica.

(3) In cazul in care presedintele Institutului National de Statistica nu isi poate exercita atributiile curente il deleaga pe unul dintre vicepresedinti sa exercite aceste atributii.

(4) Presedintele reprezinta institutia in raporturile cu alte autoritati ale administratiei publice centrale si cu terte persoane juridice, cu persoanele fizice, precum si cu organizatii din tara si din strainatate. Presedintele poate da imputernicire de reprezentare si altor persoane din cadrul Institutului National de Statistica.

(5) Presedintele indeplineste in domeniul sau de activitate urmatoarele atributii generale:

a) organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea legilor, ordonantelor si hotararilor Guvernului, a ordinelor si instructiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei locale a institutiilor publice si a agentilor economici;

b) initiaza si avizeaza proiecte de lege, ordonante si hotarari ale Guvernului, in conditiile stabilite de metodologia aprobata de Guvern;

c) actioneaza pentru aplicarea strategiei proprii a Institutului National de Statistica, integrata celei de dezvoltare economico-sociala a Guvernului;

d) fundamenteaza si elaboreaza propuneri pentru bugetul anual, pe care le inainteaza Guvernului;

e) urmareste proiectarea si realizarea investitiilor din sistemul Institutului National de Statistica, in baza bugetului aprobat;

f) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii internationale ce intereseaza domeniul lor de activitate;

g) urmareste si controleaza aplicarea conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte si ia masuri pentru realizarea conditiilor in vederea integrarii in structurile europene si in alte organisme internationale;

h) colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din sistemul statisticii oficiale;

i) aproba, dupa caz, editarea publicatiilor de specialitate si de informare.

(6) Presedintele este membru de drept in Consiliul de Coordonare a Activitatii de Statistica.

(7) Pe langa presedinte functioneaza Colegiul Institutului National de Statistica, organ cu caracter consultativ. Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale acestuia se stabilesc prin ordin al presedintelui.

ART. 7

(1) Secretarul general al Institutului National de Statistica este subordonat presedintelui.

(2) Secretarul general este functionar public de cariera, numit prin concurs sau prin examen, in conditiile legii.

(3) Secretarul general are urmatoarele atributii principale:

a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional din cadrul Institutului National de Statistica si asigura legatura operativa dintre presedinte si conducatorii tuturor compartimentelor din institut si unitatile subordonate;

b) colaboreaza cu secretarii generali din celelalte institutii in probleme de interes comun;

c) coordoneaza intregul personal al institutului, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor;

d) indeplineste si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare a institutului ori incredintate de presedinte.

ART. 8

(1) Structura organizatorica a Institutului National de Statistica este prevazuta in anexa nr. 1. Structura organizatorica a directiilor generale si a directiilor este stabilita prin ordin al presedintelui.

(2) Numarul maxim de posturi din aparatul central al Institutului National de Statistica este de 436, inclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului presedintelui.

(3) Numarul maxim de posturi al directiilor teritoriale de statistica este de 1.381, a caror repartizare la nivel teritorial se face prin ordin al presedintelui.

(4) Incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat se realizeaza in maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

(5) Atributiile si sarcinile compartimentelor Institutului National de Statistica se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare si functionare si se aproba prin ordin al presedintelui acestuia.

(6) Salarizarea personalului din Institutul National de Statistica, precum si din unitatile sale subordonate se face potrivit legii.

ART. 9

(1) In subordinea Institutului National de Statistica functioneaza:

a) directiile teritoriale de statistica, compuse din 8 directii generale de statistica organizate la nivelul judetelor-centre de regiuni de dezvoltare, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania, si 34 de directii judetene de statistica la nivelul celorlalte judete, ca servicii publice descentralizate;

b) Editura 'Revista Romana de Statistica' si Centrul National de Pregatire in Statistica, institutii publice cu personalitate juridica, finantate din venituri extrabugetare, prevazute in anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorica a directiilor teritoriale de statistica si a Editurii 'Revista Romana de Statistica' se stabileste prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica.

(3) Normativele de personal, constituirea compartimentelor si statele de functii pentru directiile teritoriale de statistica, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica.

(4) Regulamentul de organizare si functionare si statul de functii ale Editurii 'Revista Romana de Statistica' se aproba prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica.

(5) Editura 'Revista Romana de Statistica' poate sa asigure, cu perceperea unui comision de maximum 20%, difuzarea unor publicatii si date pe suport de hartie, magnetic, CD-ROM sau prin acces direct la bazele de date ale Institutului National de Statistica. Comisionul se aplica la costul publicatiilor si al datelor difuzate. Costul publicatiilor si al datelor se vireaza in contul extrabugetar al Institutului National de Statistica.

(6) Prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica pot fi create si in alte orase decat cele resedinta de judet, precum si in sectoarele municipiului Bucuresti colective, birouri si servicii pentru culegerea/diseminarea datelor statistice, in functie de cerintele specifice activitatii lor, in cadrul numarului maxim de posturi aprobat.

ART. 10

(1) Prefecturile impreuna cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor asigura Institutului National de Statistica, potrivit competentelor, spatiile corespunzatoare necesare pentru desfasurarea activitatii unitatilor sale din teritoriu.

(2) Consiliile locale si judetene in a caror raza unitatile teritoriale ale Institutului National de Statistica nu dispun de spatii corespunzatoare vor asigura, in conditiile legii, amplasamente pentru construirea de sedii proprii. Institutul National de Statistica va include in bugetele anuale cheltuielile de capital necesare in vederea construirii unor astfel de obiective.

ART. 11

Numarul de autoturisme din dotarea aparatului central al Institutului National de Statistica si consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit legii, iar unitatile subordonate pot detine cate un autoturism sau microbuz pentru transport de persoane, cu un consum lunar de 350 litri pentru activitatile specifice de culegere a datelor statistice.

ART. 12

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 13

Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.340/2000 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica si Studii Economice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 27 decembrie 2000.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul dezvoltarii si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Presedintele Institutului

National de Statistica,

Aurel Camara

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmanca

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Ministrul muncii si solidaritatii sociale,

Marian Sarbu

ANEXA 1

Numarul maxim de posturi din aparatul central al Institutului National de

Statistica, inclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului

presedintelui, este de 436, iar numarul maxim de posturi din directiile

teritoriale de statistica este de 1.381.

 

ANEXA 2

INSTITUTIILE PUBLICE CU PERSONALITATE JURIDICA aflate in subordinea Institutului National de Statistica, finantate integral din venituri extrabugetare :

1. Editura 'Revista Romana de Statistica'

2. Centrul National de Pregatire in Statistica.

1.2 Structura organizatorica si relatiile cu alte institutii

INS este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat si de un secretar general, care este inalt functionar public.

Presedintele Institutului National de Statistica

CCAS

Cabinetul Presedintelui

In structura de organizare a INS functioneaza sase directii generale, precum si sase directii si compartimente independente subordonate nemijlocit conducerii INS.

0.1. Directia de integrare europeana si cooperare internationala

0.1.1.1.

Serviciul de statistica internationala

0.1.1.2.

Compartimentul de integrare europeana

0.1.2.

Unitatea de implementare a proiectului (UIP)

0.2. Directia de audit si control

0.2.1.

Compartiment de audit

0.2.2

Compartiment de control si investigatii

0.0.1. Serviciul juridic si contencios

0.0.1.1.

Comartiment juridic si contencios

0.0.1.2.

Compartiment pentru evidenta, prelucrarea, procesarea, pastrarea, manipularea si multiplicarea documentelor clasificate

0.3. Directia de buget si contabilitate

0.3.1.1.

Compartiment financiar

0.3.2.

Compartiment buget

0.3.3.

Compartiment contabilitate

0.4. Directia de politici si management resurse umane

0.4.1.1.

Serviciul salarizare

0.4.1.2.

Compartiment de management resurse umane

0.4.2.

Compartiment de politici resurse umane si pregatire profesionala

0.4.3.

Compartiment de administrare a bazei de date a functionarilor publici

0.5. Directia de achizitii, investitii si servicii administratie generala

0.5.1.

Serviciul de achizitii

0.5.2.

Serviciul de investitii

0.5.3.

Biroul de servicii administratie

1. Directia Generala de Conturi Nationale si Sinteze Macroeconomice:

1.1.

Directia de conturi nationale si sinteze macroeconomice

1.1.1.

Serviciul sectoare institutionale

1.1.2

Serviciul tabele intrari- iesiri

1.1.3.

Compartiment de sinteze macroeconomice

1.1.4.

Compartiment de analize macroeconomice

1.1.5.

Biroul de statistica finantelor publice

1.2.

Directia de statistica preturilor

1.2.1.1.

Serviciul de statistica preturilor industriale si de constructii

1.2.1.2.

Serviciul de statistica preturilor de consum

1.2.1.3.

Serviciul de statistica preturilor in agricultura

1.2.2.

Compartiment de analiza a evolutiei preturilor in economie

2. Directia Generala de coordonare, diseminare si relatii cu publicul

2.1.

Directia de coordonare sistem statistic national si teritorial

2.1.1.1.

Compartiment de elaborare, monitorizare a programului anual al cercetarilor statistice

2.1.1.2.

Compartiment de metodologia calitatii datelor statistice

2.1.2.

Serviciul de coordonare sistem statistic teritorial

2.1.3.

Compartiment de documentare si bilioteca

2.2.

Directia de administrare baze de date, diseminare si relatii cu publicul*)

2.2.1.

Serviciul baze de date statistice si administrative

2.2.1.1.

Compartimentul de gestiune baze de date administrative

2.2.2.

Biroul diseminare informatii statistice

2.2.3.

Compartiment de relatii cu publicul si mass media

2.3.

Directia de publicatii statistice

2.3.1.

Serviciul tehnoredactare publicatii statistice

2.3.1.1.

Compartiment dezvoltare aplicatii electronice si internet

2.3.2.

Compartiment Sistem Informatic Geografic

2.3.3.1.

Tipografie

3. Directia Generala de Statistica Intreprinderilor

3.1.

Directia statisticii industriei si constructiilor

3.1.1.

Serviciul statisticii industriei

3.1.2.

Serviciul de statistica resurselor energetice si cercetare stiintifica

3.1.3.

Compartiment statistica constructiilor si investitiilor

3.2.

Directia statisticii comertului si a serviciilor de piata

3.2.1.1.

Compartimentul statistica comertului exterior

3.2.1.2.

Compartimentul statisticii transporturilor, postei si telecomunicatiilor

3.2.2.

Serviciul statisticilor infraanuale de comert interior si servicii de piata

3.2.3.

Compartimentul statisticii turismului

3.3.

Directia statisticii structurale de intreprindere

3.3.1.

Compartiment anchete structurale in industrie si constructii

3.3.2.

Serviciul anchete structurale in comert si servicii, societatea informationala

3.3.3.

Compartiment anchete de opinie

3.4.

Directia registrului statistic al intreprinderilor

3.4.1.

Serviciul administrare registrul intreprinderilor

3.4.2.

Biroul gestiune microdate pentru intreprinderi

3.4.3.

Compartiment tehnici de esantionare

*) include Activitatea "Diseminarea infomatiilor statistice"

3.4.4.

Compartiment clasificari

4. Directia generala de statistici agricole si mediu

4.1.

Directia statisticii agricole*)

4.1.1.

Serviciul conturi economice din agricultura

4.1.1.1.

Compartiment anchete structurale in agricultura

4.1.2.

Serviciul de statistica utilizarii terenurilor si productiei vegetale

4.1.3.

Serviciul de statistica efectivelor de animale si productie animala

4.1.4.

Serviciul de esantionare, administrare baze de date, registre

4.2.

Directia statisticii silviculturii si mediului

4.2.1.

Compartimentul de statistica silviculturii

4.2.2.

Serviciul statistica mediului si dezvoltarii durabile

5. Directia generala de statistica sociala si demografie

5.1.

Directia statisticii pietei muncii

5.1.1.

Serviciul statistica salariilor

5.1.2.

Compartiment statistica ocuparii

5.1.3.

Compartiment statistica protectiei sociale

5.2.

Directia statisticii conditiilor de viata

5.2.1.

Serviciul baze de sondaj in domeniul social

5.2.2.

Compartiment statistici ale conditiilor de viata

5.2.3.

Compartiment statistica bugetelor de familie

5.3.

Directia statisticii serviciilor sociale

5.3.1.

Serviciul statistica educatiei

5.3.2.

Compartiment statistica sanatatii

5.3.3.

Compartiment statistica culturii, justitiei si altor servicii sociale

5.4.

Directia de statistica populatiei si recensaminte

5.4.1.

Compartimentul statistica populatiei

5.4.2.1.

Compartiment de metodologie si analiza a datelor de recesamint

5.4.3.1.

Compartiment productie si disemiare a datelor de recensamant

5.4.3.2.

Compartiment de publicatii date de recensamant

5.5.

Oficiul de studii si proiectii demografice

6. Directia Generala de Coordonare a Sistemului Informatic Statistic

6.1.
Directia de proiectare si intretinerea aplicatiilor informatice statistice

6.1.1.

Serviciul de proiectare aplicatii informatice

6.1.2.

Serviciul de dezvoltare aplicatii informatice

6.1.3.

Compartimentul de proiectare si administrare baze de date

6.1.4.

Serviciul de testare si implementare a aplicatiilor informatice statistice

6.2.

Directia de administrare a sistemului informatic statistic si inginerie de sistem

6.2.1.

Serviciul de administrare resurse partajate si WAN

6.2.2.

Compartimentul de administrare sistem informatic statistic si LAN

*) include Secretariatul tehnic R.G.A.

. 8 directii generale de statistica regionala si 34 directii judetene de statistica

. Revista Romana de Statistica, care asigura difuzarea unor publicatii si date statistice pe suport de hartie sau suport electronic la nivel central si local

. Centrul National de Pregatire in Statistica (C.N.P.S.), institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii, avand ca obiect de activitate:

- formarea profesionala continua in sistem educational a personalului din serviciile de statistica oficiala in diverse domenii statistice, in economie, informatica si alte stiinte conexe;

- promovarea culturii statistice in sistemul administratiei publice centrale si locale, in companii si societati nationale, regii autonome, societati comerciale, persoane juridice de drept public si privat;

- formarea profesionala continua a functionarilor publici debutanti din serviciile de statistica oficiala;

- efectuarea, contra plata, pe baza de contract, de activitati de documentare, cercetare, instruire, asistenta tehnica sau consultanta, la cererea institutiilor sau persoanelor fizice interesate.

. Activitatea finantata integral din venituri proprii - "Diseminarea informatiilor statistice romanesti", infiintata prin H.G. nr.1504/2002 si care are ca atributii:

- difuzarea datelor si a informatiilor statistice din bazele de date statistice prin publicatii pe suport de hartie sau electronic;

- editarea de publicatii, altele decat cele cuprinse in programul cercetarilor statistice;

- realizarea de lucrari statistice in afara celor cuprinse in programul anual aprobat.

Aceasta activitate se deruleaza pe o structura non-profit, fara personalitate juridica si care isi acopera cheltuielile din venituri proprii.

. Consiliul de Coordonare a Activitatii in Statistica (C.C.A.S.) si-a inceput activitatea in anul 1992, sub titulatura de Consiliul de Orientare a Activitatii de Statistica. Obiectul de activitate precizat prin reglementarile legale in vigoare se circumscrie analizei si avizarii strategiei de dezvoltare a sistemului statistic national, a rapoartelor de activitate ale I.N.S. si a Programului anual de cercetari statistice.

Consiliul de Coordonare a Activitatii in Statistica functioneaza din anul 2003 conform Legii nr.311/2002 si are in componenta:

- reprezentanti ai Academiei Romane, ai invatamantului superior de specialitate, institutelor de cercetare, ministerelor si/sau ai organelor de specialitate din subordinea Guvernului, Bancii Nationale a Romaniei, organismelor sindicale, organizatiilor patronale, mijloacelor de informare in masa si asociatiilor profesionale.

Presedintele INS este membru de drept.

. Colegiul I.N.S. - reprezinta organul cu caracter consultativ al I.N.S.

Colegiul dezbate cele mai importante aspecte privind activitatea institutiei si implementeaza deciziile Presedintelui I.N.S., audiaza rapoartele conducatorilor directiilor generale si ale serviciilor subordonate.

. Comitetul de Avizare Metodologica (C.A.M.) infiintat prin Ordinul presedintelui C.N.S nr.161/1998, reprezinta autoritatea profesionala din cadrul I.N.S. responsabila pentru avizarea metodologiilor statistice.

Situatia conventiilor de colaborare privind schimbul de informatii statistice incheiate intre Institutul National de Statistica cu diverse ministere si institutii centrale si a celor in curs de definitivare la data de 15.12.2004

 

Nr.

Denumirea institutiei partenere

 

 

1

Ministerul Tineretului si Sportului

2

Regia Autonoma "Loteria Nationala"

3

Institutul de Geografie Bucuresti

4

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

5

Banca "CEC"

6

Oficiul de Supraveghere a Activitatii de Asigurare si Reasigurare

7

Societatea Nationala de "Radiocomunicatii"S.A.

8

Institutul National de Meteorologie si Hidrologie

9

Administratia Nationala a Rezervelor de Stat

10

Serviciul Roman de Infortii

11

Ministerul de Interne

12

Ministerul Turismului

13

Ministerul Apararii Nationale

14

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor

15

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci

16

Secretariatul de Stat pentru Handicapati

17

Autoritatea pentru Protectia Consumatorilor

18

Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Mun.Bucuresti

19

Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiunilor Statului (F.P.S.)

20

Banca Nationala a Romaniei

21

Consiliul Economic si Social

22

Ministerul Dezvoltarii si Prognozei (A.N.D.R.)

23

Ministerul Finantelor Publice -Directia Generala a Vamilor

24

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

25

Min.Educatiei si Cercetarii (Agentia Nationala de Stiinta, Tehnologie si Inovare)

26

Academia Romana

27

Ministerul Industriei si Resurselor

28

S.N.Tc."Romtelecom" S.A.

29

Biblioteca Nationala

30

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

31

Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

32

Societatea Romana de Televiziune

33

Centrul National al Cinematografiei

34

Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie

35

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei

36

Ministerul Educatiei si Cercetarii

37

C.N."Posta Romana" S.A.

38

Ministerul Culturii si Cultelor

39

Ministerul Sanatatii si Familiei

40

Consiliul National al Audiovizualului

41

Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei

42

Ministerul Finantelor Publice

43

Oficiul national al registrului comertului

44

Ministerul Justitiei

45

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

 

II. Conventii si protocoale cu alte obiective (semnate)

46

MF - Directia Generala a Vamilor[1][1]

47

Banca Nationala a Romaniei[2][2]

48

Ministerul Agriculturii, Apelor, Padurilor si Mediului3

49

Program de actiuni comune Camera de Comert si Industrie 4

50

Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului5

 

III. Conventii in curs de reactualizare si negocieri

1

Ministerul Administratiei si Internelor

2

Autoritatea Rutiera Romana

3

Ministerul Sanatatii

4

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

5

Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor

6

MFP si BNR - PROTOCOL6

1.3. Profil - obiect de activitate

"STATISTICA OFICIALA IN ROMANIA ESTE ORGANIZATA SI COORDONATA DE INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA"

"INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA ESTE ORGAN DE SPECIALITATE AL ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE, CU PERSONALITATE JURIDICA, IN SUBORDINEA GUVERNULUI"

(O.U.G. nr. 9/1992, Art. 2, al. 1 si H.G. 68/2004, Art. 1 al. 1)

-                                             elaboreaza sistemul de indicatori statistici, metodologiile de calcul, tehnologiile si standardele specifice de obtinere a indicatorilor

-                                             organizeaza si conduce cercetarile statistice referitoare la fenomenele si procesele economico-sociale, prin recensaminte, anchete statistice totale sau prin sondaje

-                                             proiecteaza, tipareste si difuzeaza formularele cercetarilor statistice si instructiunile de completare aferente

-                                             culege, prelucreaza si stocheaza date si informatii in vederea asigurarii bazelor de date statistice

-                                             proiecteaza, realizeaza si exploateaza sistemul informatic statistic

-                                             avizeaza metodologiile cercetarilor statistice organizate de ministere, institutii centrale si de alte servicii publice, in vederea asigurarii oportunitatii cercetarilor si corectitudinii metodelor statistice utilizate

-                                             elaboreaza studii si analize pentru caracterizarea evolutiei economico-sociale

-                                             colaboreaza cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu serviciile publice, pentru compatibilizarea sistemului statisticii oficiale cu celelalte sisteme informationale; sprijina aceste organisme pentru asigurarea pregatirii personalului cu atributii in activitatea de statistica

-                                             desfasoara activitati de cercetare stiintifica in domeniul statisticii; informeaza opinia publica, precum si autoritatile publice cu privire la evolutia economica si sociala a tarii si furnizeaza utilizatorilor interesati indicatorii statistici obtinuti

-                                             organizeaza perfectionarea pregatirii profesionale in domeniul statisticii a personalului institutului, din unitatile sale subordonate si din celelalte servicii de statistica oficiala si actioneaza pentru formarea unei culturi statistice la nivel national

-                                             reprezinta Romania in relatiile internationale in domeniul statistic si coopereaza cu organizatii similare din alte tari, cu organismele de specialitate ale Organizatiei Natiunilor Unite si agentiile sale, cu alte organisme internationale

-                                             asigura compatibilitatea sistemului statistic national cu sistemele statistice utilizate de organismele Organizatiei Natiunilor Unite, ale Uniunii Europene si de alte organisme internationale, conform obligatiilor asumate

-                                             coordoneaza elaborarea clasificarilor si a nomenclatoarelor unitare de interes national din domeniul sau de activitate

-                                             organizeaza si conduce unitatile subordonate, stabileste atributiile si normele de functionare ale acestora

Institutul National de Statistica este abilitat, conform Ordonantei Guvernului nr. 9/1992, aprobata prin Legea 11/1994, privind organizarea statisticii oficiale, "sa solicite si sa obtina gratuit datele si informatiile statistice de la toate persoanele fizice si juridice care se afla, detin capital sub orice forma sau desfasoara o activitate de orice fel pe teritoriul Romaniei".

"Persoanele juridice - regii autonome, companii si societati comerciale, indiferent de forma de proprietate, institutii ale administratiei publice centrale sau locale, partide politice, organizatii sindicale si patronale, organizatii neguvernamentale si alte tipuri de organizatii - sunt obligate sa furnizeze gratuit serviciilor de statistica oficiala, la termenele, periodicitatile si in forma solicitata, datele si informatiile statistice, in conformitate cu metodologia cuprinsa in instructiunile emise de Institutul National de Statistica in baza prezentei ordonante".

Principii de organizare si functionare

Institutul National de Statistica se bazeaza pe un set de valori si principii fundamentale ce se constituie intr-o autentica temelie a activitatii sale si de care depinde in mod hotarator calitatea statisticilor oficiale, autoritatea si credibilitatea sa (H.G. 68/2004, Art. 2 al.1):

-                                             principiul autonomiei;

-                                             confidentialitatii;

-                                             transparentei;

-                                             relevantei;

-                                             proportionalitatii;

-                                             deontologiei statistice;

-                                             raportul cost/eficienta.

"Potrivit principiului autonomiei, Institutul National de Statistica este autorizat sa stabileasca in mod impartial si independent, fara ingerinte de pe pozitii de interes ale Guvernului, partidelor politice, gruparilor etnice, sindicatelor, organizatiilor patronale si ale altor organizatii sau persoane fizice, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificarile, metodologiile, tehnicile de inregistrare si prelucrare, sa publice si sa difuzeze datele si informatiile statistice. Acest principiu implica obligativitatea ca datele si informatiile statistice oficiale sa fie puse la dispozitie tuturor categoriilor de utilizatori, in conditii de egalitate, simultaneitate si nediscriminare in privinta calitatii si a termenelor de difuzare" .

"In exercitarea atributiilor sale, Institutul National de Statistica are obligatia sa asigure pe parcursul intregii cercetari statistice - de la inregistrare pana la publicare - masuri de protectie a intereselor persoanelor fizice sau juridice care ar putea fi lezate prin divulgarea datelor referitoare la patrimoniul si la activitatea lor, in concordanta cu principiile confidentialitatii datelor statistice si cu normele legale privind informatiile clasificate".

Locul INS in cadrul sistemului statistic national

Institutului National de Statistica ii revine locul central in cadrul sistemului statisticii oficiale din Romania, in conditiile in care acesta cunoaste un proces de largire si diversificare, determinat, pe de o parte, de cresterea cerintelor informationale ale societatii si, pe de alta parte, de necesitatea apropierii competentelor profesionale de sursele de date.

Sistemul statisticii oficiale din Romania este structurat pe o componenta orizontala si alta verticala:

Componenta orizontala, determinata de sfera domeniilor acoperite de sistemul informational statistic, include: Institutul National de Statistica, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, precum si celelalte autoritati ale administratiei publice, in perspectiva dezvoltarii competentelor de natura statisticii oficiale;

Componenta verticala, determinata de necesitatea specializarii structurilor operationale pe procese omogene din punct de vedere tehnic si functional, cuprinde compartimente de specialitate orientate spre:

-                                             coordonarea, planificarea si organizarea generala a sistemului statisticii nationale si teritoriale;

-                                             proiectarea si dezvoltarea metodologica a cercetarilor statistice;

-                                             culegerea datelor;

-                                             prelucrarea, analiza si interpretarea datelor;

-                                             sinteza datelor statistice;

-                                             organizarea, arhivarea si difuzarea datelor statistice.

1.4. Obiective strategice

Ansamblu coerent de obiective, actiuni si masuri, Strategia dezvoltarii sistemului national statistic si a activitatii Institutului National de Statistica urmareste, intr-o conceptie integratoare, implicarea activa si eficienta a statisticii, atat in programele si politicile nationale de dezvoltare economica si sociala, cat si in procesul complex de integrare a Romaniei in structurile europene. In elaborarea strategiei s-a pornit de la stadiul actual al activitatii INS, de la misiunile si sarcinile sale, conform normelor legale existente, obiectivele fiind definite in concordanta cu cerintele evolutiei societatii romanesti, astfel:

-                                         Cresterea capacitatii de investigatie si comensurare a evolutiilor economice si sociale din societatea romaneasca

-                                         Imbunatatirea si dezvoltarea sistemului de indicatori statistici, a metodologiilor si tehnologiilor specifice, in directa relatie cu dinamica fenomenelor si proceselor economico-sociale

-                                         Armonizarea tuturor metodologiilor de lucru cu normele europene - in special in domeniile agriculturii, mediului, social - astfel incat, pana in anul 2007, sa se asigure compatibilitatea sistemului statistic national cu sistemele statistice ale Uniunii Europene

-                                         Furnizarea, cu sporita rigoare, a datelor si informatiilor statistice necesare procedurilor pentru incheierea tuturor capitolelor aflate inca in negociere cu Uniunea Europeana, in concordanta cu obiectivele Programului National de Preaderare a Romaniei la UE

-                                         Asigurarea compatibilizarii sistemului statistic oficial cu celelalte sisteme si subsisteme informationale ale administratiei publice centrale

-                                         Extinderea considerabila a bazei de date in profil teritorial, precum si a sistemului de indicatori, la nivel judetean si regional, in conformitate cu cerintele politicii dezvoltarii regionale, ce permite, prin descentralizarea deciziilor, o tot mai activa implicare a comunitatilor locale, precum si asigurarea informatiilor necesare, bazate pe standarde prevazute in acquis-ul comunitar, in conditii de comparabilitate si calitate, pentru gestionarea in perspectiva a fondurilor si instrumentelor structurale

-                                         Cresterea si consolidarea fondului national de date statistice, diversificarea si modernizarea mijloacelor de diseminare, in vederea informarii prompte a autoritatilor publice cu privire la starea economica si sociala a tarii, pentru a se putea lua decizii concordante realitatilor si evolutiilor din societatea romaneasca, precum si informarea corecta a opiniei publice si a celorlalti utilizatori

-                                         Fundamentarea unui set de norme si metode, inclusiv prin folosirea unui instrumentar matematic care sa permita in continuare monitorizarea si verificarea calitatii si fiabilitatii datelor statistice, a transparentei acestora

-                                         Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea sustenabila a statisticii, dezvoltare proiectata prin cel putin doua perspective: una vizand filozofia conceptului, atat in plan teoretic, cat si pragmatic, intr-o continua armonizare cu tendintele in domeniu pe plan international, alta ce presupune sporirea credibilitatii si autoritatii statisticii, prin rigurozitatea, corectitudinea si relevanta informatiilor, dar si prin ridicarea culturii specifice si edificarea unei mentalitati consensuale in toate segmentele si categoriile de utilizatori

-                                         Imbunatatirea substantiala a managementului resurselor, in special a celor umane, perfectionarea profesionala a acestora si asigurarea unor structuri de organizare flexibile, precum si a stabilitatii nucleelor de conducere, in masura sa asigure coerenta si continuitate in vederea realizarii obiectivelor propuse si cresterii functionalitatii si randamentului institutiei de statistica.

In perspectiva acestei strategii care ii aliniaza pe deplin activitatea la standardele si normele Europei comunitare, la cerintele dezvoltarii economice si sociale a tarii, Institutul National de Statistica isi continua demersul sau innoitor, consecvent traditiilor care, in cei 145 de ani de existenta, au impus statistica oficiala romaneasca printre cele mai statornice si mai prestigioase institutii publice din Romania.
Statistica oficiala serveste unei functiuni de utilitate publica. Orientarea permanenta catre cerintele utilizatorilor reprezinta, astfel, o conditie intrinseca pentru planificarea si organizarea sa. In conditiile descentralizarii progresive a competentelor catre entitatile statistice ale administratiei publice, coordonarea serviciilor de statistica oficiala este esentiala pentru asigurarea consistentei si eficientei sistemului statistic.

Pentru asigurarea caracterului obiectiv, transparent si stiintific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor si clasificarilor utilizate in activitatea de statistica fiinteaza Consiliul de Coordonare a Activitatii de Statistica (CCAS), organ consultativ care are, in principal, ca obiect de activitate analiza si avizarea strategiei de dezvoltare a sistemului statistic national, a rapoartelor de activitate ale Institutului National de Statistica si a Programului anual de cercetari statistice. Format din 35 de membri, aprobat prin Hotarare de Guvern, CCAS are in componenta reprezentanti marcanti ai vietii academice si universitare, ai cercetarii, ai unor ministere si altor organe de specialitate din subordinea Guvernului, ai presei, sindicatelor, organizatiilor patronale etc.

Pentru asigurarea unitatii metodologice la nivelul tuturor cercetarilor statistice, in cadrul INS functioneaza Comitetul de Avizare Metodologica (CAM), infiintat prin ordinul presedintelui INS.

1.4. Sinteza fondurilor alocate si aprobate pe surse si titluri de cheltuieli pe anii 2003-2008

2. Prezentarea programelor si proiectelor derulate de INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

2.1. Recensamintele - investigatii statistice de importanta nationala

Doua din marile reusite ale ultimului timp. INS a realizat, pe parcursul unui singur an, doua actiuni de exceptionala importanta, atat prin amploarea investigatiilor, cat si prin volumul de informatie statistica obtinut in urma prelucrarii datelor culese. Ne referim la cele doua recensaminte - Recensamantul Populatiei si al Locuintelor din 18 martie 2002 si la Recensamantul General Agricol, decembrie 2002 - ianuarie 2003, probe de competenta si implicare pe care statistica romaneasca le-a trecut cu succes.

Recensamantul Populatiei si al Locuintelor din 18 martie 2002, reprezentand cel de-al zecelea recensamant al populatiei organizat pe principii moderne in tara noastra, prin anvergura si complexitatea sa, prin conceptie si organizare, prin metodologiile implementate, in conformitate cu standardele internationale, ne situeaza in acest domeniu in randul statelor avansate ale Europei. Se impune sublinierea unor particularitati distinctive, ce reprezinta tot atatea ratiuni de interes pentru o cercetare statistica de o asemenea amploare si care-i dau o relevanta aparte:

-                                         recensamantul din martie 2002 prezinta, dupa o perioada relativ indelungata - de 10 ani - principalele componente ale situatiei demografice a tarii;

-                                         ramane inscris ca cea mai importanta si complexa cercetare statistica de la acest inceput de secol si mileniu, cu certe rezonante in timp, rezultatele sale devenind indubitabil, din perspectiva anilor ce vor veni, o importanta zona de referinta;

-                                         evidentiaza demersul activ al societatii noastre pentru integrarea Romaniei in structurile europene si, in particular, al alinierii statisticii oficiale romanesti la standardele si normele comunitare.

-                                         Rezultatele finale si definitive, urmare agregarii complexe a unor informatii furnizate de peste 9 milioane de formulare completate, cu sprijinul deosebit al populatiei, de peste 120.000 de specialisti si recenzori, se afla deja la dispozitia utilizatorilor in primele patru volume - dintr-o serie de cinci - reprezentand peste 4.000 de pagini de tabele, grafice, comentarii.

-                                         Recensamantul General Agricol (decembrie 2002 - ianuarie 2003) s-a desfasurat pe intreg teritoriul tarii cuprinzand exploatatiile agricole din mediul rural si urban care au utilizat suprafete agricole in anul agricol 2001-2002 sau au detinut efective de animale la 1 decembrie 2002. Rezultatele finale, rodul muncii a peste 40.000 anchetatori si specialisti, vor fi prezentate sub forma a 12 volume, dintre care primul se afla deja la dispozitia publicului, si vor constitui un tablou detaliat al nivelului atins in dezvoltarea agriculturii romanesti, prin prisma relevarii caracteristicilor structurale privind marimea si potentialul exploatatiilor, suprafetele agricole utilizate, efectivele de animale, forta de munca si dotarea exploatatiilor, intr-o paleta larga de indicatori statistici, in structuri variate din punct de vedere tematic si al repartizarii teritoriale.

2.2. Un obiectiv prioritar: Realizarea la inalte cote de performanta a Programelor Anuale ale Cercetarilor Statistice

Datele statistice necesare fundamentarii si evaluarii realizarii politicilor de dezvoltare economica si sociala la nivel national si in profil teritorial, precum si satisfacerea cerintelor de informare a tuturor utilizatorilor interni si externi de date statistice sunt obtinute in urma derularii cercetarilor statistice a caror sinteza este rezumata in Programul Cercetarilor Statistice, supus anual aprobarii Guvernului.

Elaborate, realizate si urmarite conform standardelor europene in domeniu, Programele anuale raspund cerintelor de dezvoltare a sistemului statisticii oficiale, prin continuarea procesului de adoptare a acquis-ului comunitar si a recomandarilor institutiilor internationale de specialitate, precum si prin asigurarea continuitatii seriilor de date statistice in conditii de comparabilitate metodologica.

Anchetele realizate de INS cuprind aproape toate domeniile vietii economico-sociale a tarii, oferind o imagine completa a realitatilor romanesti, in masura sa asigure baza informationala necesara elaborarii unor programe de dezvoltare durabila, in consens cu interesele nationale.

Anchetele statistice noi, ce se vor realiza incepand cu anul 2004, urmaresc cu prioritate aprofundarea cunoasterii, prin indicatori statistici, a evolutiilor din sectoare importante ale agriculturii - productia vegetala, efectivele de animale, preturile produselor agricole, productia fizica industriala de carne - dar si din domeniul investitiilor straine si al conditiilor de viata. De remarcat este ca in realizarea acestor cercetari vor fi utilizate cele mai moderne tehnologii de investigare folosite in lume. De pilda, teledetectia folosita in ancheta privind utilizarea terenului.

c.Domenii ale activitatii economico-sociale supuse cercetarilor si anchetelor statistice

Necesitatea de a oferi autoritatilor, tuturor utilizatorilor de date statistice, informatii fiabile si relevante cu privire la starea economica si sociala a societatii romanesti a impus permanenta extindere a ariei de investigatie, diversificarea indicatorilor, perfectionarea tehnologiilor de culegere, prelucrare si analiza a datelor obtinute printr-o multitudine de forme si, in primul rand, prin cercetarile si anchetele statistice din toate domeniile activitatii economico-sociale.

Statistica populatiei si demografie. Datele demografice colectate in cursul anului servesc ca suport pentru lucrari statistice si analize in care au fost prezentate nivelul, evolutia si tendinta fenomenelor demografice cu privire la natalitate, mortalitate, divortialitate, nuptialitate si migratie interna si externa.

Pe baza datelor colectate s-a stabilit numarul si structura populatiei pe sexe, varste, medii de rezidenta, localitati, judete si regiuni pentru 1 ianuarie si 1 iulie a fiecarui an.

Pe baza cercetarilor statistice demografice si in contextul Conventiei incheiate cu Ministerul Administratiei si Internelor au fost colectate, numai in anul 2003, date socio-demografice pentru 1,2 milioane persoane.

Statistica pietei muncii urmareste realizarea unei imagini complete si reale a situatiei resurselor de munca si a modului de folosire a acestora, prin realizarea unui sistem integrat de anchete in gospodarii si intreprinderi, concomitent cu valorificarea informatiilor obtinute din surse administrative. Intr-o conceptie aliniata metodologic standardelor europene s-au obtinut comensurarea populatiei active si a celei inactive, date privind educatia permanenta a tuturor categoriilor de persoane, evolutiile castigurilor salariale si a structurii acestora, nivelul somajului, etc. Evidentiem cateva din cele mai importante anchete:

-                                         Ancheta fortei de munca in gospodarii (AMIGO), asigura colectarea informatiilor necesare pentru masurarea populatiei active - ocupate si in somaj - si a populatiei inactive, in conditii de comparabilitate internationala. Incepand din anul 1996, ancheta se realizeaza trimestrial, ca o cercetare continua, furnizand date conjuncturale privind marimea si structura ofertei de forta de munca pentru evidentierea fenomenelor cu caracter sezonier care se manifesta pe piata fortei de munca. In anul 2004, ancheta se deruleaza pe un esantion de 28.080 gospodarii, reprezentativ la nivel national si regional.

-                                         Ancheta privind structura castigurilor salariale a fost proiectata in conformitate cu standardele si recomandarile Eurostat si a fost lansata pentru prima data la inceputul anului 2003. Volumul esantionului pe care s-a desfasurat ancheta este de circa 10.700 intreprinderi cu cel putin 10 salariati.

-                                         Ancheta costului fortei de munca are ca obiectiv principal determinarea numarului mediu al salariatilor, a castigurilor si veniturilor salariale realizate, precum si a nivelului, structurii si evolutiei costului fortei de munca. Rezultatele permit elaborarea statisticilor privind costul fortei de munca pe activitati ale economiei nationale. Ancheta s-a realizat cu periodicitate anuala, pe un esantion de circa 26.000 intreprinderi.

Statistica protectiei sociale urmareste, prin indicatori specifici, situatia pensionarilor si somerilor inregistrati.

Astfel, trimestrial, se realizeaza cercetarea "Numarul pensionarilor si pensia medie lunara", iar pe baza datelor puse la dispozitie de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, lunar, se elaboreaza lucrarea "Numarul somerilor inregistrati si rata somajului", care ofera un tablou complet asupra somajului definit conform legislatiei nationale.

Statistica privind conditiile de viata utilizeaza indicatori armonizati cu sistemul statistic european la nivelul conceptelor, definitiilor si clasificarilor, pentru urmarirea evolutiei in timp a veniturilor gospodariilor si consumului populatiei, pentru identificarea inegalitatilor sociale, cunoasterea conditiilor de viata sub multiple planuri. In acest sens, au fost dezvoltate urmatoarele anchete:

-                                         Ancheta bugetelor de familie (ABF), realizata pe un esantion de 37.440 gospodarii. Informatiile se colecteaza lunar, pe subesantioane de 3.120 gospodarii. Ancheta integreaza la nivel de chestionar variabile referitoare la: marimea si structura gospodariilor, sursele de formare a veniturilor si destinatia cheltuielilor; consumul gospodariilor pe principalele grupe de produse alimentare, nealimentare si servicii.

-                                         Ancheta conditiilor de viata (ACOVI), se realizeaza in luna iunie a fiecarui an pe un esantion de 10.500 gospodarii, reprezentativ la nivel regional si national. Ancheta a fost astfel conceputa incat sa asigure informatiile necesare pentru evaluarea conditiilor de viata ale populatiei: conditii de locuit, conditii de munca si de viata, starea de sanatate, siguranta vietii, posibilitati de asigurare a bunurilor si persoanelor, inzestrarea gospodariilor cu bunuri de folosinta indelungata.

-                                         Ancheta asupra preturilor de consum, realizata lunar, pe un esantion de peste 6.000 magazine si unitati prestatoare de servicii localizat in 42 localitati urbane din intreaga tara. Inregistrarea preturilor si tarifelor s-a facut cu periodicitate decadata pe un nomenclator de 1.597 sortimente.

Statistica serviciilor sociale. Intr-o viziune unitara, statistica serviciilor sociale a abordat problematica privind sanatatea, educatia, cultura si justitia oferind, la nivel national, imaginea evolutiilor majore din aceste importante sectoare ale vietii publice romanesti. Astfel:

-                                         Statistica sanatatii a realizat, printre altele, cercetarea anuala exhaustiva "Activitatea unitatilor sanitare publice si particulare" privind reteaua si activitatea unitatilor sanitare, cu indicatori referitori la numarul unitatilor sanitare, incadrarea cu personal pe categorii de specializare, durata spitalizarii.

-                                         Statistica invatamantului a fost in masura sa realizeze un tablou complet al mediului scolar romanesc, reteaua scolara, pe tipuri de invatamant, durata scolarizarii, gradul de cuprindere, ponderea invatamantului particular.

-                                         Statistica culturii furnizeaza informatii asupra unitatilor cultural artistice (biblioteci, teatre, muzee), completate prin informatii colectate din surse administrative (productia de filme, emisiuni radio si televiziune, editarile de carti si alte publicatii etc).

-                                         Statistica judiciara a abordat, pe baza datelor colectate de la Ministerul Justitiei si Ministerul Administratiei si Internelor, cercetarea evolutiei fenomenului infractional (tipuri de infractiuni, cauze penale, cauze civile, persoane condamnate etc).

Statistica efectivelor de animale si a productiei animale a fost si este reprezentata prin cercetari cu periodicitate anuala sau lunara, care permit evaluarea nivelului resurselor zootehnice ale tarii, la nivel national, atat pentru sectorul gospodariilor populatiei, cat si pentru cel al agentilor economici.

Statistica productiei vegetale urmareste cunoasterea stadiului de dezvoltare a agriculturii romanesti, perspectivele trecerii la forme superioare de exploatare si valorificare a resurselor naturale ale solului romanesc, pe baza unui evantai diversificat de indicatori privind suprafete recoltate, tipuri de culturi, dinamica imbunatatirilor funciare etc.

Statistica mediului si silviculturii urmareste completarea fondului de date privind silvicultura, exploatarile forestiere si mediul, trei sectoare deosebit de importante pentru asigurarea dezvoltarii durabile a Romaniei. Cercetarile cuprind variabile referitoare la suprafata fondului forestier, suprafata padurilor pe specii, productia unitatilor silvice, masa lemnoasa recoltata, calitatea aerului etc.

Statistica preturilor agricole permite, prin cercetarile efectuate, cunoasterea nivelului actual al preturilor principalelor produse agricole, la nivel national si pe judete, pe categorii de agenti economici si grupe de producatori, oferind informatii esentiale pentru evaluarea perspectivelor de competivitate pe piata europeana. Astfel, in anul 2004 au fost realizate cercetarile statistice:

-                                         Preturile produselor agricole vandute de producatori si asociatii ale acestora in pietele agroalimentare reprezentative din 95 municipii si orase (PPT), cercetare selectiva, decadala, care se desfasoara in 95 de localitati urbane, 100 piete agroalimentare si 82 oboare;

-                                         Preturile produselor agricole achizitionate de la producatorii agricoli, in vederea comercializarii si/sau prelucrarii (PPA), cercetare selectiva, trimestriala, realizata in cca 1.300 unitati de observare.

Statistica energiei se concretizeaza prin efectuarea de opt anchete statistice selective sau exhaustive care, derulate conform metodologiilor europene in materie, pun la dispozitia factorilor decizionali informatii complete privind productia de energie electrica si termica a Romaniei, balanta energetica a tarii, capacitatile de productie, consumurile etc.

Statistica intreprinderilor. Datele necesare caracterizarii sistemului productiv si comercial al intreprinderilor pe sectoare, forme de proprietate, la nivel national si in profil teritorial au constituit o prioritate, in vederea construirii Conturilor Nationale si actualizarii Registrului Statistic al Intreprinderilor (REGIS), precum si obtinerii informatiilor necesare caracterizarii gradului de implementare a societatii informationale in Romania. Cercetarile din acest domeniu se constituie, in principal, din anchete de tip structural, de mare anvergura, armonizate cu cerintele europene si efectuate pe baza unor esantioane reprezentative. Astfel, printre cele mai importante, s-au realizat:

-                                         Anchetele structurale (AS). Esantionul cuprinde un numar de aproximativ 50.000 intreprinderi. In anul 2004 cercetarea statistica a acoperit si domeniul serviciilor financiare, fiind incluse in sfera anchetei structurale societatile bancare si cele de asigurari. Tot in 2004 a fost proiectat si testat "Chestionarul electronic" pentru colectarea datelor, adresat agentilor economici cu peste 100 de salariati. Pentru asigurarea calitatii datelor s-a realizat pregatirea fisierelor din surse administrative (bilanturi contabile), in vederea efectuarii operatiunilor de imputare-redresare-calaj date si analiza comparativa a rezultatelor.

-                                         Ancheta privind Societatea Informationala, ce are drept scop obtinerea informatiilor necesare caracterizarii stadiului de implementare a societatii informationale in Romania si armonizarea cu indicatorii cuprinsi in Planul de actiune "eEurope+" lansat in anul 2001 de Consiliul Europei pentru tarile candidate.

Statistica industriei cuprinde un numar de opt anchete urmarind un complex de indicatori privind productia, cifra de afaceri, preturile productiei industriale, indicii productivitatii muncii, ceea ce asigura o cunoastere riguroasa a realitatilor si perspectivelor de evolutie din acest important sector al economiei nationale, capacitatea sa de restructurare si acomodare cu cerintele europene. Printre cercetarile statistice efectuate in 2004 in domeniul industriei s-au aflat:

-                                         Ancheta statistica infraanuala privind productia fizica industriala, ce a cuprins aproximativ 4.500 agenti economici. Au fost recalculate, totodata, seriile de date (2001-2004) in noua baza (2000), acestea urmand a se difuza incepand cu acest an.

-                                         Ancheta statistica infraanuala privind cifra de afaceri si comenzile noi din unitatile industriale, ce a avut ca obiectiv principal urmarirea evolutiei pe termen scurt a cifrei de afaceri si a comenzilor noi din unitatile industriale.

-                                         Ancheta statistica infraanuala privind preturile productiei industriale, ce a avut ca obiectiv principal urmarirea evolutiei pe termen scurt a preturilor productiei industriale.

-                                         Ancheta statistica anuala privind productia fizica industriala, efectuata pe baza unui nou nomenclator de produse - PRODROM si a unui nou chestionar conform metodologiei anchetelor de acelasi tip realizate de statele membre ale Uniunii Europene. Esantionul asigura o reprezentativitate de peste 90% fata de cifra de afaceri din fiecare ramura (la nivel de clasa conform clasificarii CAEN). In cercetare sunt cuprinse aproximativ 11.000 de intreprinderi, iar metodologia de colectare si prelucrare a datelor este complet armonizata cu cerintele regulamentului CE nr. 3924/1991.

Statistica constructiilor, investitiilor si locuintelor asigura, prin sase anchete exhaustive si selective suportul informational pentru cunoasterea activitatii de investitii, sub raport valoric, pe ramurile economiei nationale, surse de finantare, ritmicitate a punerii in opera, finalizare calendaristica in cursul unui an etc. Astfel, in anul 2004 au fost realizate:

-                                         Ancheta statistica infraanuala privind constructiile si comenzile noi in constructii, ce reprezinta suportul informational pentru stabilirea valorii lucrarilor de constructii, a principalelor grupe de materiale de constructii intrate in opera, precum si situatia comenzilor in cursul trimestrului.

-                                         Ancheta statistica infraanuala privind autorizatiile de construire eliberate pentru cladiri, ce a reprezentat suportul informational pentru stabilirea numarului autorizatiilor de construire eliberate pe parcursul unei luni calendaristice.

-                                         Ancheta statistica anuala privind locuintele, ce reprezinta suportul informational pentru stabilirea numarului locuintelor terminate pe parcursul unui an calendaristic.

Statistica activitatilor edilitare are ca obiective, prin anchetele realizate, urmarirea unor indicatori importanti pentru cunoasterea gradului de confort si de civilizatie de care beneficiaza populatia, precum si caracterizarea infrastructurii publice orasenesti. Anchetele statistice asigura date, atat la nivel national, cat si in profil regional si judetean, pana la nivel de localitate.

Statistici infraanuale de comert distributiv si servicii de piata. Se realizeaza pe baza unor anchete selective lunare privind comertul cu amanuntul, vanzarea, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, comertul cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule (COMAVA); servicii de piata prestate populatiei (PSP).

Incepand cu anul 2003, s-a procedat la schimbarea anului ca baza de referinta (din 1999 in 2000), in vederea armonizarii cu cerintele UE, la indicii cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul si serviciile de piata pentru populatie, procedandu-se la reconstituirea seriilor de date pe anii anteriori.

Pentru activitatea de comert cu ridicata se realizeaza cercetarea statistica selectiva trimestriala COMR, care ofera date referitoare la cifra de afaceri si numarul de personal ocupat ale intreprinderilor din domeniu. Rezultatele sunt cuprinse in lucrarea trimestriala "Cifra de afaceri pentru comertul cu ridicata" pe total, grupe de activitati, forme de proprietate si pe regiuni de dezvoltare.

In vederea armonizarii cu cerintele Regulamentului Uniunii Europene nr.1165/98, a fost proiectata o noua cercetare statistica selectiva trimestriala: "Servicii de transporturi, posta, telecomunicatii, tranzactii imobiliare si servicii prestate in principal intreprinderilor (TPTI), care s-a realizat pentru prima data in anul 2003.

Statistica privind comertul exterior are la baza prelucrarea declaratiilor vamale reusindu-se, printr-o buna colaborare cu Autoritatea Nationala a Vamilor, ca disponibilizarea datelor sa se incadreze in termenele prevazute de legislatia UE.

In cursul anului 2004, s-a trecut de la publicarea datelor valorice de export si import exprimate in dolari SUA la date valorice exprimate in euro. De asemenea, au fost intregite seriile de date de comert exterior din perioada 1990-2002, prin adaugarea datelor valorice exprimate in euro.

In ceea ce priveste pregatirea implementarii sistemului statistic Intrastat dupa aderarea Romaniei la UE, INS, in colaborare cu Autoritatea Nationala a Vamilor si Ministerul Finantelor Publice, a realizat prima ancheta pilot pentru colectarea datelor de comert intracomunitar de la un esantion alcatuit din 75 de firme cu activitate in domeniu. In acest context, a fost realizat instrumentarul anchetei pilot: ghid metodologic, formular statistic etc si a fost asigurata permanent asistenta metodologica firmelor din esantion.

Statistica turismului urmareste, atat indicatorii privind frecventarea de catre turisti a structurilor de primire turistica (lunar), cat si activitatea agentiilor de turism si activitatea de turism international (trimestrial), obtinandu-se informatii utile cunoasterii potentialului de turism al tarii si punerii in valoare a acestuia.

Statistica transporturilor si telecomunicatiilor. Prin cercetari statistice specifice pentru fiecare mod de transport - rutier, fluvial, aerian si naval - se realizeaza tabloul complet al situatiei transporturilor in Romania privind caile si mijloacele de transport, traficul de marfuri si de pasageri intern si international, activitatea de posta, telefonie, telegrafie etc.

Statistica cercetarii-dezvoltarii si inovarii urmareste evaluarea potentialului uman si a resurselor financiare, asigurarea indicatorilor cantitativi si calitativi ai activitatii de cercetare-dezvoltare, avand in vedere respectarea recomandarilor internationale in domeniu, armonizarea metodologiei de lucru cu cea a statisticii europene.

Statistica macroeconomica. Esentiala, prin informatiile oferite, cunoasterii realitatilor de ansamblu la nivel national in ceea ce priveste starea economica a tarii, statistica macroeconomica a cunoscut in ultimii ani un pronuntat proces de innoire, aliniindu-si metodologiile de lucru standardelor europene. Astfel:

-                                         La inceputul anului 2003, in domeniul statisticii macroeconomice au fost realizate estimarile preliminare ale Produsului Intern Brut (PIB) pe anul 2002, precum si varianta semidefinitiva a conturilor nationale prin metoda de productie si a cheltuielilor, in conformitate cu Sistemul European de Conturi (SEC) versiunea 1995. Aceasta metodologie a inlocuit, incepand cu conturile nationale definitive pentru anul 1999, vechea metodologie a Sistemului European de Conturi (SEC) versiunea 1979.

-                                         Astfel, in anul 2004 au fost produse variantele definitive ale Conturilor nationale pe anul 2002 conform metodologiei Sistemului European de Conturi (SEC) versiunea 1995. Aceasta s-a concretizat in construirea conturilor nationale pe sectoare institutionale si ramuri de activitate si realizarea sintezei acestora in cadrul Tabelului Intrari-Iesiri si al Tabelului Conturilor Economice Integrate.

-                                         Pentru caracterizarea sintetica a evolutiei economiei nationale si pe perioade infraanuale, au fost elaborate Conturile nationale trimestriale pe anul 2004, conform metodologiei SEC 1995, prin metoda de productie si metoda cheltuielilor. Au fost revizuite datele trimestriale pentru perioada 2001-2004, in vederea reconcilierii cu datele anuale. De asemenea, a continuat activitatea de elaborare a conturilor trimestriale ale sectorului administratiei publice.

-                                         Activitatea de elaborare a conturilor regionale a continuat prin calcularea PIB pe regiuni pentru anul 2001. Datele au fost calculate conform metodologiei SEC 1995. Principalele agregate ale conturilor nationale, precum si tabelele de sinteza specifice acestora pentru anii 1999 si 2000, au fost prezentate in publicatia "Conturile nationale pentru anii 1999-2000".

O permanenta preocupare: Integrarea in sistemul statistic european

Conditie necesara sustinerii demersurilor de integrare europeana ale Romaniei, asigurarea adoptarii standardelor statistice comunitare a fost urmarita cu consecventa de INS inca din primii ani de dupa 1990. In acest sens, au fost avute in vedere trei directii principale de actiune:

-                                         insusirea si implementarea acquis-ului statistic european;

-                                         pregatirea, prin programele Phare, a personalului propriu la nivelul cerintelor statistice ale UE;

-                                         participarea, prin specialisti si documentatie, la sustinerea negocierilor sectoriale pentru incheierea dosarelor de aderare.

La solicitarile organismelor internationale, INS a furnizat acestora date statistice necesare alimentarii unor banci de date sau elaborarii unor publicatii statistice comparative intre tari, grupe de tari, regiuni.

In anul 2002 a avut loc Evaluarea Globala a Sistemului statistic romanesc. Realizata de Eurostat in cadrul Programului Phare Multi-tari, evaluarea a concluzionat ca sistemul statistic romanesc este aproape complet armonizat si ca, atat cadrul legal, cat si capacitatea interna a INS sunt aliniate celor existente in majoritatea statelor membre.

Raportul anual al Comisiei Europene - 2004 releva bunele rezultate obtinute de Romania pe linia alinierii statisticii oficiale la metodologiile europene, capitolului de statistica rezervandu-i-se aprecieri pozitive. Documentul insista si asupra faptului ca "armonizarea completa cu acquis-ul comunitar necesita asigurarea personalului si resurselor necesare, cresterea calificarii personalului si asigurarea unui mediu adecvat de lucru, asigurarea infrastructurii IT si a pregatirii profesionale continue".

Raspunzand cu promptitudine tuturor solicitarilor primite din partea Ministerului Integrarii Europene, intocmind la termenele prevazute diverse documente programatice si rapoarte de evaluare, specialistii INS au participat si au contribuit direct la lucrarile delegatiilor sectoriale de negocieri pentru 6 capitole (4 - Libera circulatie a capitalului, 6 - Politica in domeniul concurentei, 7 - Agricultura, 10 - Impozitarea, 11 - Uniunea Economica si Monetara, 21 - Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale).

Alinierea statisticii oficiale romanesti la standardele comunitare a continuat prin implementarea de clasificari si nomenclatoare de interes general conforme celor utilizate in Uniunea Europeana. Astfel, s-au elaborat si introdus in practica activitatii statistice:

-                                         Clasificarea activitatilor din economia nationala (editie revizuita) : CAEN Rev.1

-                                         Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor (editie revizuita) - CPSA 2002

-                                         Actualizarea matricei de legatura intre Clasificarea ocupatiilor din Romania - COR si Clasificarea internationala standard a ocupatiilor utilizata in tarile membre ale Uniunii Europene-ISCO 88 (COM), pe toate nivelele pana la grupa de baza

-                                         Actualizarea Nomenclatorului de produse si servicii cu caracter industrial - PRODROM, prin care s-a asigurat: compatibilitatea cu PRODCOM 2003, compatibilitatea cu PRODIND pentru asigurarea continuitatii seriilor de date trimestriale, compatibilitatea cu Tariful Vamal al Romaniei 2003, respectiv Nomenclatorul Combinat 2003

-                                         Actualizarea semestriala a registrului unitatilor administrativ-teritoriale din Romania SIRUTA

-                                         Actualizarea cu noile versiuni de clasificari si nomenclatoare de interes general a serverului - Serverul Nomenclatoarelor de Interes National - SENIN

-                                         Actualizarea lunara a Registrului Statistic al Intreprinderilor (REGIS), pe baza surselor de date administrative si a surselor de date statistice, utilizarea Registrului Statistic pentru elaborarea de statistici privind activitatea si structura numarului de agenti economici, prezentarea acestor rezultate in publicatii statistice

-                                         Reproiectarea registrului statistic al intreprinderilor (baza de date REGIS 2) conform cerintelor emise de Eurostat in cursul anului 2003 si demararea actiunii de transfer a datelor in noua baza de date

-                                         Implementarea metodologiei anchetelor "Crearea intreprinderilor si profilul intreprinzatorilor", ce asigura date reprezentative la nivel national si regional

Tehnologia Informatiei

Preocuparea permanenta pentru inzestrarea cu tehnici de lucru performante - mai ales prin folosirea judicioasa a fondurilor Phare, face ca in acest moment sistemul statisticii oficiale din Romania sa dispuna de o dotare corespunzatoare, ceea ce permite realizarea la termen si in conditii superioare de calitate si operativitate a tuturor sarcinilor. Faptul ca toti lucratorii INS au acces si lucreaza pe calculatoare PC legate in retea si, de asemenea, ca aceasta interconectare integreaza comunicarea interna, sporeste substantial capacitatea INS de culegere, prelucrare si agregare a datelor.

Inzestrarea cu o tehnologie apropiata cerintelor informatice contemporane la nivel european a permis statisticii oficiale romanesti sa-si dezvolte baze de date (BD) conforme standardelor internationale, cu indicatori organizati la nivel de localitati (BDL), de judete (BDJ) si pe termen lung (TEMPO).

Dublarea capacitatii canalului de acces la Internet a asigurat cresterea numarului de utilizatori de posta electronica (e-mail), a facilitatilor si performantelor de utilizare a acestora.

Diseminarea informatiilor statistice

In calitatea sa de principala sursa de date si informatii statistice oficiale, INS si-a desfasurat activitatea de diseminare respectand, cu deosebire, principiile relevantei, transparentei, independentei si confidentialitatii. Principala preocupare a constat in diversificarea formelor de diseminare, astfel incat informatia statistica sa fie mai repede si mai usor accesibila, pentru o gama de indicatori mereu mai diversificata. In acest sens, pe langa formele traditionale de diseminare prin publicatii, comunicate si conferinte de presa au fost dezvoltate modalitatile moderne de comunicare printre care e-mail si internet.

Cererea nemijlocita de date, prin solicitari scrise, de la utilizatorii din tara si din strainatate a sporit constant, an de an, ceea ce a condus la infiintarea, prin Hotarare de Guvern, a unui compartiment special, Activitatea "Diseminarea informatiilor statistice romanesti", operational din septembrie 2003.

Informare prompta si transparenta

Principalii indicatori statistici macroeconomici si sociali sunt comunicati cu operativitate institutiilor publice si mass-media prin comunicate de presa si conferinte de presa reflectate, numai in anul 2004, prin peste 1060 de mediatizari in presa scrisa si audiovizuala, prin contributia celor 65 de ziaristi romani si straini acreditati permanent pe langa INS.

Acces liber pe Internet

Actualizarea permanenta a statisticilor publicate pe site-ul Internet al INS, diversificarea acestora, asistarea tehnica a utilizatorilor a determinat o crestere a numarului celor care au apelat la serviciile de diseminare electronica. In acest moment adresa www.insse.ro fiind accesibila, in timp real, de pe orice computer din lume conectat la web.

Dezvoltarea statisticii teritoriale

In conditiile in care politicile de dezvoltare regionala au devenit parti componente ale strategiilor de dezvoltare pe termen mediu si lung, atat la nivel national, cat si la nivelul Uniunii Europene, a aparut necesitatea de a dezvolta, in cadrul si in completarea statisticii nationale, o statistica regionala puternica, in masura sa asigure, cu operativitate si rigoare, informatii si date statistice relevante pentru fundamentarea unor decizii pe plan local. In acest sens, s-a actionat pentru cresterea gradului de profesionalism si responsabilizare la nivelul directiilor regionale si judetene de statistica a caror activitate s-a concretizat in:

-                                         cresterea numarului de cercetari statistice realizate de DJS-uri care, in anul 2004, a ajuns la 123 - 73 anuale si 50 infraanuale - efortul pentru finalizarea acestora fiind evaluat la 3.800.000 om-ore;

-                                         alocarea unei atentii sporite domeniului social, pentru care s-au consumat 44,4% din resursele de timp;

-                                         diversificarea gamei de indicatori diseminati in profil teritorial, prin elaborarea publicatiei "Buletinul statistic lunar al judetului";

-                                         instruirea, in anii 2003-2004, prin programul Phare, a peste 300 de specialisti din directiile teritoriale implicati in activitati specifice de colectare si procesare a datelor in statistica regionala.

3. Actele administrative utilizate in cadrul institutiei

4. Resursele umane in institutia analizata

Structura functiilor in Institutul National de Statistica

Numarul de personal al Institutului National de Statistica si ale serviciilor publice descentralizate (directiile judetene de statistica si directiile generale de statistica organizate la nivelul judetelor-centre de regiuni) este stabilit prin Hotarare a Guvernului Romaniei.

La nivelul anului 2005 situatia este urmatoarea:

Numarul total de posturi: 1817=100%

din care:

- personal cu studii superioare 1079=59,4%

- personal cu studii medii 664=36,5%

- alt personal cu studii generale (de deservire) 74=4,1%

Institutul National de Statistica 436=100%

aparat central

- personal cu studii superioare 296=67,9%

- personal cu studii medii 122=28,0%

- alt personal cu studii generale (de deservire) 18=4,1%

Institutul National de Statistica 1381=100%

servicii publice descentralizate

- personal cu studii superioare 783=56,7%

- personal cu studii medii 542=39,2%

- alt personal cu studii generale (de deservire) 56=4,1%

Personalul Institutului National de Statistica este incadrat in functii in conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, precum si cu Legea nr. 134/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demintate publica, cu modificarile ulterioare.

1.      Functii publice de executie - categoria A

Nr. crt.

1

Consilier, consilier juridic, auditor clasa I gradul 1, 2, 3.

S1)

2

Expert, inspector de specialitate, consilier juridic, auditor clasa II gradul 1, 2, 3.

S

3

Expert, inspector de specialitate, consilier juridic, auditor clasa III gradul 1, 2, 3.

S

2.      Functii publice de executie - categoria B

Nr. crt.

1

Referent de specialitate clasa I, gradul 1, 2, 4.

SD2)

2

Referent de specialitate clasa II, gradul 1, 2, 3.

SD

3

Referent de specialitate clasa III, gradul 1, 2, 3.

SD3.      Functii publice de executie - categoria C

Nr. crt.

1

Inspector, referent clasa I, gradul 1, 2, 3.

M3)

2

Inspector, referent clasa II, gradul 1, 2, 3.

M

3

Inspector, referent clasa III, gradul 1, 2, 3.

M

4.      Functii de conducere

Nr. crt.

1

Presedinte

2

Vicepresedinte

3

Secretar general

4

Director general

5

Director

6

Director adjunct

7

Sef serviciu

8

Sef birou

Statutul angajatilor in Institutului National de Statistica

Angajarea, evaluarea activitatii, avansarea in functii si salarizarea personalului in Institutul National de Statistica, sunt reglementate de:

-                                         Legea nr. 30/1990 privind angajarea salariatilor in functie de competenta;

-                                         Legea nr. 40/1991, cu privire la salarizarea presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului presedentiei, guvernului, si a celorlalte organe ale puterii executive, republicata cu modificarile ulterioare;

-                                         H.G. nr. 281/1993, cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile ulterioare;

-                                         Legea nr. 154/1998, cu privire la sistemul de stabilire a salariile de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru personalul care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile ulterioare;

-                                         H.G. nr. 749/1998, cu privire la aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite, cu modificarile ulterioare;

-                                         Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, cu modificarile ulterioare.

Cea mai mare parte a angajatilor Institutului National de Statistica sunt functionari publici. Pe langa acestia exista insa si personal angajat pe baza de contract individual de munca.

Functionarii publici sunt debutanti sau definitivi.

Functionarii publici debutanti sunt persoanele care ocupa, in urma concursului sau a examenului, o functie publica pana la definitivare. Perioada de functionar public debutant este de cel putin 6 luni, dar nu mai mare de 2 ani.

Functionarii publici se impart in 3 categorii, definitive in raport cu nivelul studiilor necesare, dupa cum urmeaza:

-                                         categoria A - studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

-                                         categoria B - studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma;

-                                         categoria C - studii medii liceale sau postliceale, absolvite cu diploma.

-                                        

Fiecare dintre cele trei categorii ale functiei publice se imparte in 3 clase. Clasa este o etapa din cariera functionarului public.

Fiecare clasa se imparte in 3 grade de functionari publici definitivi: gradul 3, gradul 2 si gradul 1 ca nivel maxim.

Fiecare grad corespunde unui nivel al salariului de baza din grila de salarizare.

Angajarea

Angajarea personalului in Institutul National de Statistica se face prin concurs, pe un post vacant. Poate ocupa un post vacant, persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

-                                         are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania;

-                                         cunoaste limba romana, scris si vorbit;

-                                         are varsta de 18 ani impliniti;

-                                         are capacitatea deplina de exercitiu;

-                                         are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

-                                         indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

-                                         nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

-                                         a castigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea functiei publice.

Canditatii reusiti la concurs sunt numiti functionari publici debutanti prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica.

Durata perioadei de stagiu este de la 12 luni pentru functionarii din categoria A, 8 luni pentru cei din categoria B si 6 luni pentru cei din categoria C. Perioada de stagiu este luata in considerare la calculul vechimii in functia publica.

Functionarii publici debutanti pot fi definitivati dupa terminarea perioadei de stagiu.

La terminarea perioadei de stagiu, functionarul public debutand redacteaza un raport de stagiu si pe baza rezultatelor evaluarii acestuia, functionarul public debutand este numit functionar public.

Evaluarea activitatii

Evaluarea activitatii angajatilor Institutului National de Statistica se face tinandu-se cont de urmatoarele criterii:

-                                         gradul de indeplinire a standardelor de performanta;

-                                         asumarea responsabilitatii;

-                                         adecvarea la complexitatea muncii;

-                                         initiativa si creativitate.

Pe baza acestor criterii se definesc clasele in cadrul aceleiasi categorii.

Evaluarea activitatii angajatilor Institutului National de Statistica se face in scopul acordarii drepturilor salariale corespunzatoare performantelor profesionale individuale, dar si avansarii.

Avansarea in functii

Functionarii publici din Institutul National de Statistica in urma rezultatelor obtinute la evaluarea performantelor profesionale individuale, beneficiaza de dreptul de avansare in grad, clasa sau in categorie in urma dobandirii unei diplome de studii de nivel superior celei avute.

Salarizarea personalului

Salarizarea personalului statistic se stabileste de catre conducerea Institutului National de Statistica in limita fondului aprobat anual din bugetul de stat, in raport cu pregatirea ceruta pentru ocuparea functiei, vechimea in munca si competenta profesionala.

Salariile de baza pentru personalul de executie sunt diferentiate pe categorii si in cadrul fiecarei categorii, pe clase, iar acestea pe grade. Salariile de baza pentru fiecare clasa sunt stabilite pe 1-3 gradatii.

Persoanele salarizate, potrivit Legii nr. 40/1991, beneficiaza la functia de baza de un spor de vechime in munca de pana la 25% calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:

Transe de vechime in munca

Cota din salariul de baza

de la 3 la 5 ani

5%

de la 5 la 10 ani

10%

de la 10 la 15 ani

15%

de la 15 la 20 ani

20%

peste 20 ani

25%

Sporul de vechime in munca se plateste cu incepere de la 1 al lunii urmatoaer aceleia in care s-a implinit vechimea in munca.

Sporul de vechime in munca se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.

Concediile

Acordarea concediilor de odihna si a altor concedii salariatilor din Institutul National de Statistica, este reglementata de Legea nr. 6/1992 cu privire la concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor si de Hotararea Guvernului nr. 250/1992 cu privire la concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata.

Programul de lucru

Organizarea programului de lucru in reteaua statistica se stabileste de conducerea Institutului National de Statistica tinand seama de timpul necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii si de legaturile institutiei cu alte organisme ale statului.

Programul de lucru in Institutul National de Statistica este de 5 zile saptamanal (Luni-Vineri) cate 8 ore zilnic.

Orele intre care se desfasoara programul de lucru sunt de la 8.30 la 16.30.

Accesul personalului in institut, in afara orelor de program, precum si al persoanelor care nu lucreaza in sistemul statistic, este reglementat de ordin emis de presedintele Institutului National de Statistica.

Pe timpul programului, intre orele 8.30 si 16.30, din institut se poate iesi numai in baza biletului de voie aprobat de director directiei in care isi desfasoara activitatea salariatul respectiv.

Sanctiuni disciplinare

Incalcarea cu vinovatie de catre cei incadratati in munca - indiferent de functie - a indatoririlor de serviciu, constituie abaterea disciplinara, care se sanctioneaza, dupa caz.

Sunt abateri disciplinare:

-                                         intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;

-                                         absente nemotivate de la serviciu;

-                                         interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;

-                                         atitudinile ireverentioase in timpul exercitarii atributiilor de serviciu;

-                                         nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter;

-                                         refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile de serviciu;

-                                         neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;

-                                         manifestari care aduc atingere a prestigiului autoritatii sau institutiei publice din care face parte.

-                                         exprimarea sau desfasurarea, in calitate de functionar public ori in timpul programului de lucru, a unor opinii sau activitati publice cu caracter politic;

-                                         incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitati si interdictii privind functionarii publici.

-                                        

-                                         Sanctiunile disciplinare sunt:

-                                         avertismentul;

-                                         mustrarea;

-                                         diminuarea drepturilor salariale cu 5-10% pe o perioada de 1-3 luni;

-                                         suspendarea dreptului de avansare pe o perioada de 1-3 ani;

-                                         trecerea intr-o functie inferioara, pe o perioada de 6-12 luni, cu diminuarea corespunzatoare a salariului;

-                                         destituirea din functie.

Deplasari in strainatate

Drepturile si obligatiile personalului de specialitate trimis temporar in strainatate sunt reglemetate de prevederile H.G. nr. 518/1995, privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, de art. 21 din Legea nr. 1/1970, privind perfectionarea pregatirii profesionale.

Personalul trimis in strainatate pentru indeplinirea unor actiuni cu caracter temporar cu suportarea cheltuielilor de catre institutia la care isi desfasoara activitatea i se acorda:

-                                         in strainatate : o indemnizatie zilnica in valuta (diurna) destinata acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale si o indemnizatie zilnica in valuta, pentru cazare;

-                                         in tara : salariul si alte drepturi in lei, potrivit legii.

Unitatile trimitatoare mai suporta: costul transportului in trafic international, costul transportului documentatiilor, cheltuielile pentru obtinerea vizelor.

Unitatea trimitatoare incheie cu salariatul trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar un act aditional la contractul de munca din care rezulta si obligatiile persoanei care efectueaza deplasara, cum ar fi obligativitatea de a-si desfasura activitatea in institutie o anumita perioada dupa incheierea misiunii si a carui durata este stabilita in raport de calificarea obtinuta sau de necesitatile institutiei.

In cazul nerespectarii clauzelor actului aditional de catre persoana salariata, aceasta e obligata sa restituie contravaloarea totala a cheltuielilor in lei (la cursul oficial la zi) efectuate de unitatea trimitatoare.

Incetarea activitatii

Activitatea salariatilor Institutului National de Statistica inceteaza potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 sau Codului Muncii.

Incetarea activitatii unui salariat poate avea loc in urmatoarele situatii:

-                                         la solicitarea salariatului (demisie) - in baza cererii acestuia cu un preaviz de 15 zile lucratoare (sau 30 in cazul celor cu functii de conducere);

-                                         ca urmare a acordului dintre persoana incadrata in munca si institutie (situatie in care nu mai este necesar preavizul).

-                                         prin transfer in interesul serviciului sau la cerere - situatie in care persoana incadrata are obligatia de a prezenta o adresa emisa de catre institutia la care urmeaza sa-si continue activitatea;

-                                         pensionarea pentru munca depusa si limita de varsta ori pentru invaliditate de gradul I sau II;

-                                         deces;

-                                         din initiativa institutiei, in situatii cum ar fi:

-                                         reducere de personal;

-                                         unitatea isi inceteaza activitatea prin dizolvare;

-                                         unitatea se muta in alta localitate si isi poate angaja personal local, sau salariatul refuza sa o urmeze;

-                                         salariatul nu corespunde, sub raport profesional, postului in care a fost incadrat;

-                                         salariatul savarseste o abatere grava, sau incalca in mod repetat obligatiil sale de munca;

-                                         cel in cauza este arestat mai mult de 60 de zile;

-                                         in postul ocupat se reintegreaza persoana caer este titulara de post;

-                                         cel mentinut sau reancadrat in munca dupa pensionarea sa pentru limita de varsta nu mai este necesar;

-                                         salariatul este condamnat definitiv pentru o infractiune in legatura cu munca sa, daca aceasta condamnare il face necorespunzator postului pe care il detine;

-                                         instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.

Unele drepturi si obligatii ale personalui statistic

Organizarea statisticii oficiale si desfasurarea activitatii organelor de stat specializate in acest domeniu se intemeiaza pe principiile autonomiei, confidentialitatii, transparentei, relevantei, proportionalitatii si deontologiei statistice si raportului cost/eficienta.

Serviciile de statistica oficiala au dreptul sa solicite si sa primeasca datele si informatiile statistice de la toate persoanele fizice si juridice care se afla, detin capital sau desfasoara o activitate de orice fel pe teritoriul Romaniei.

Serviciile de statistica oficiala au dreptul si obligatia de a difuza datele de interes public, asa cum rezulta din cercetarile statistice efectuate, fara o selectie prealabila efectuata de pe pozitii de interese ale guvernului, partidelor politice, gruparilor etnice, etc.

Serviciile de statistica oficiala si personalul statistic au obligatia sa adopte pe parcursul intregii cercetari statistice - de la inregistrare pana la publicare - masuri de protectie a intereselor subiectilor statistici (persoane fizice sau juridice) ce ar putea fi leazate prin divulgarea datelor referitoare la patrominiul sau la activitatea acestora.

Serviciile de statistica oficiala, personalul cuprins in activitatea de statistica, care potrivit statutului legal iau cunostinta de continutul datelor statistice, sunt obligate sa asigure confidentialitatea acestora.

Salariatii serviciilor de statistica oficiala si agentii statistici folositi la efectuarea de recensaminte si alte cercetari statistice se bucura, pe tot timpul indeplinirii acestei activitati, de protectia legii, fiind socotiti ca indeplinind o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.

Perfectionarea pregatirii profesionale in Institutul National de Statistica

Organizarea perfectionarii pregatirii profesionale in domeniul statistic a personalului Institutului National de Statistica si din unitatile subordonate precum si formarea unei culturi statistice este o atributie a institutie stabilita prin HG nr. 488/2001 de organizare si functionare a institutului, care au o contributie insemnata la dezvoltarea sistemului statistic in Romania.

Valorificarea judicioasa a resurselor umane, factorul ce mai important in producerea informatiei statistice de calitate, se poate face in conditiile elaborarii si realizarii unor programe complexe de formare profesionala in concordanta cu cerintele metodelor statistice moderne de cercetare, proiectare, productie si utilizare a informatiilor statistice precum si cu imbinarea corecta a acestora cu tehnica de calcul avansata.

Formarea profesionala continua in Institutul National de Statistica are ca scop acumularea si dezvoltarea competentelor transversale ale specialistilor din sistemul statisticii oficiale, care sa le faciliteze mobilitatea intre domeniile din sfera de responsabilitati ale serviciilor de statistica publica si adaptabilitatea la dezvoltarile tehnologice si la cerintele societatii.

Pregatirea profesionala a personalului Institutului National de Statistica precum si perfectionarea acestei pregatiri este o activitate continua avand ca obiective:

-                                         crearea unuei culturi statistice comune de baza, caracterizata de rigoare intelectuala si respectul deontologiei profesionale;

-                                         dezvoltarea competentelor de baza ale specialistului: adaptabilitate, polivalenta, aptitudini de comunicare, spirit de initiativa si asumarea responsabilitatii;

-                                         crearea unui mecenism eficient de orientare a politicii de formare si perfectionare profesionala in domeniul statisticii;

-                                         crearea capacitatii de capitalizare a cunostintelor acumulate in toate domeniile specifice serviciilor de statistica oficiala;

-                                         integrarea programelor de formare si perfectionare profesionala continua cu evolutia carierei profesionale astfel incat formarea profesionala sa constituie o conditie si un stimulent pentru promovare;

-                                         crearea infrastructurii necesare organizarii formarii profesionale continue in statistica intr-un mediu flexibil si performant.

Pentru realizarea acestor obiective, Directia generala politici resurse umane si pregatire profesionala elaboreaza Programul anual de pregatire profesionala a personalului in concordanta cu "Strategia dezvoltarii si adaptarii sistemului statistic la noile cerinte ale economiei de piata', in dcare se pune accent pe asimilarea conceptiilor moderne, cunoasterea noilor metode de culegere a datelor prin testari si anchete pilot, acumularea de cunostinte si deprinderi de a lucra cu tehnica moderna de calcul si cunoasterea sistemelor statistice din alte tari. Programul anual de pregatire profesionala are un caracter permanent asigurand pregatirea personalului in domeniile: statistic, economic, informatic si de conducere.

Potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 75/2001, in scopul formarii profesionale continue a personalului din sistemul statisticii oficiale, precum si a promovarii unei culturi statistice in domeniul administratiei publice centrale si locale in companii si societati nationale, regii autonome, societati comerciale, in alte unitati cu personalitate juridica de drept public sau privat, se infiinteaza, in subordinea Institutului National de Statistica, Centrul National de Pregatire in Statistica (C.N.P.S.)

Centrul National de Pregatire in Statistica asigura formarea continua a specialistilor Institutului National de Statistica in domeniul statisticii, economiei, informaticii si a altor stiinte si discipline conexe. Stagiile de pregatire sunt adresate, de asemenea, personalului din administratia publica centrala si locala care desfasoara activitati de natura statistica, si , in sens mai larg, celui din organismele publice, semi-publice si din intreprinderile private.

In afara formarii profesionale continue pe care o realizeaza, centrul are ca responsabilitate crearea si dezvoltarea competentelor de baza ale statisticienilor debutanti, inlesnind stapanirea cunostintelor din domeniul tehnologiilor statistice.

Obiectivul Centrului National de Pregatire in Statistica este acela de a integra acumularile teoretice si practice in statistica si domeniile adiacente, de a stimula transferul de cunostinte si de a contribui la cercetarea statistica si transmiterea cunostintelor.

Centrul are, in primul rand, o misiune nationala de formare. Dar, in acelasi timp, Centrul National de Pregatire in Statistica are vocatia de a participa la circuitul european si international al structurilor de pregatire profesionala.

Formele de pregatire organizate in tara cu resurse proprii sunt completate cu programe de asistenta tehnica acordata de organiazatiile internationale, in special de Comunitatea Europeana, prin Eurostat si oficiile de statistica ale tarilor dezvoltate, precum si Institutul National de Statistica si Studii Economice - Paris.

In sensul formarii unui culturi statistice nationale, Institutului National de Statistica organizeaza seminarii si forme de pregatire cu subiecte de interes general la care sunt invitati sa participe specialisti din domenii de activitate implicate.

Astfel, se colaboreaza cu Academia de Studii Economice - Facultatea de Cibernetica Statistica si Informatica Economica, cu Fundatia Universitara a Marii Negre, cu Institutul Francez din Bucuresti, cu Societatea Romana de Statistica si cu alte institutii si agenti economici.

Periodic se organizeaza simpozioane nationale de statistica in colaborare cu Academia de Studii Economice.

In sprijinul perfesionarii profesionale, dar si a muncii de cercatere si documentare intreprinse in institutie de catre personalul de specialitate, Biblioteca Institutului National de Statistica are un aport important.

Misiunea generala a Bibliotecii Institutului National de Statistica este de a facilita accesul la informatii relevante prin cresterea colectiilor de biblioteca, prin organizarea si aranjaera acestora in vederea accesului si utilizarii, prin asigurarea serviciilor de informare adecvate. Biblioteca trebuie sa achizitioneze documente, in functie de nevoile stringente ale principalilor beneficiari al informatiilor oferite de aceste documente. Menita a satisface nevoi de informare individuala, biblioteca trebuie sa realizeze o legatura cooperativa cu beneficiarii sai determinand nevoile reale de informare/documentare ale acestora.

Biblioteca Institutului National de Statistica se afla, in principal, la dispozitia personalului institutiei. Ea este totusi deschisa si pentru publicul din exterior (studenti in special), pe baza unei aprobari din partea Institutului National de Statistica putandu-se realiza si imprumutul de carti.

5. Elemente privind strategia

Ansamblu coerent de obiective, actiuni si masuri, Strategia dezvoltarii sistemului national statistic si a activitatii Institutului National de Statistica urmareste, intr-o conceptie integratoare, implicarea activa si eficienta a statisticii, atat in programele si politicile nationale de dezvoltare economica si sociala, cat si in procesul complex de integrare a Romaniei in structurile europene. In elaborarea strategiei s-a pornit de la stadiul actual al activitatii INS, de la misiunile si sarcinile sale, conform normelor legale existente, obiectivele fiind definite in concordanta cu cerintele evolutiei societatii romanesti, astfel:

-                                         Cresterea capacitatii de investigatie si comensurare a evolutiilor economice si sociale din societatea romaneasca

-                                         Imbunatatirea si dezvoltarea sistemului de indicatori statistici, a metodologiilor si tehnologiilor specifice, in directa relatie cu dinamica fenomenelor si proceselor economico-sociale

-                                         Armonizarea tuturor metodologiilor de lucru cu normele europene - in special in domeniile agriculturii, mediului, social - astfel incat, pana in anul 2007, sa se asigure compatibilitatea sistemului statistic national cu sistemele statistice ale Uniunii Europene

-                                         Furnizarea, cu sporita rigoare, a datelor si informatiilor statistice necesare procedurilor pentru incheierea tuturor capitolelor aflate inca in negociere cu Uniunea Europeana, in concordanta cu obiectivele Programului National de Preaderare a Romaniei la UE

-                                         Asigurarea compatibilizarii sistemului statistic oficial cu celelalte sisteme si subsisteme informationale ale administratiei publice centrale

-                                         Extinderea considerabila a bazei de date in profil teritorial, precum si a sistemului de indicatori, la nivel judetean si regional, in conformitate cu cerintele politicii dezvoltarii regionale, ce permite, prin descentralizarea deciziilor, o tot mai activa implicare a comunitatilor locale, precum si asigurarea informatiilor necesare, bazate pe standarde prevazute in acquis-ul comunitar, in conditii de comparabilitate si calitate, pentru gestionarea in perspectiva a fondurilor si instrumentelor structurale

-                                         Cresterea si consolidarea fondului national de date statistice, diversificarea si modernizarea mijloacelor de diseminare, in vederea informarii prompte a autoritatilor publice cu privire la starea economica si sociala a tarii, pentru a se putea lua decizii concordante realitatilor si evolutiilor din societatea romaneasca, precum si informarea corecta a opiniei publice si a celorlalti utilizatori

-                                         Fundamentarea unui set de norme si metode, inclusiv prin folosirea unui instrumentar matematic care sa permita in continuare monitorizarea si verificarea calitatii si fiabilitatii datelor statistice, a transparentei acestora

-                                         Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea sustenabila a statisticii, dezvoltare proiectata prin cel putin doua perspective: una vizand filozofia conceptului, atat in plan teoretic, cat si pragmatic, intr-o continua armonizare cu tendintele in domeniu pe plan international, alta ce presupune sporirea credibilitatii si autoritatii statisticii, prin rigurozitatea, corectitudinea si relevanta informatiilor, dar si prin ridicarea culturii specifice si edificarea unei mentalitati consensuale in toate segmentele si categoriile de utilizatori

-                                         Imbunatatirea substantiala a managementului resurselor, in special a celor umane, perfectionarea profesionala a acestora si asigurarea unor structuri de organizare flexibile, precum si a stabilitatii nucleelor de conducere, in masura sa asigure coerenta si continuitate in vederea realizarii obiectivelor propuse si cresterii functionalitatii si randamentului institutiei de statistica.

In perspectiva acestei strategii care ii aliniaza pe deplin activitatea la standardele si normele Europei comunitare, la cerintele dezvoltarii economice si sociale a tarii, Institutul National de Statistica isi continua demersul sau innoitor, consecvent traditiilor care, in cei 145 de ani de existenta, au impus statistica oficiala romaneasca printre cele mai statornice si mai prestigioase institutii publice din Romania.[1][1]colaborare INS/MFP (DGV) pentru realizarea Anchetei Pilot Phare 2002 privind pregatirea si implementarea

sistemului statistic de comert exterior Intrastat

[2][2]colaborare INS/BNR privind realizarea unei cercetari statistice pentu determinarea investitiei straine directe (ISD)

in Romania la data de 31 XII 2002

3 PROTOCOL de colaborare pentru schimb de date statistice in domeniul agriculturii si comertului cu produse agricole, conform Acordului statelor membre CEFTA

4 PROGRAM de actiuni comune CCIRB-INS pe anul 2003, pentru realizarea obiectivelor prevazute in Conventia de colaborare semnata intre cele doua institutii in anul 1999

5 PROTOCOL de cooperare privind dezvoltarea sistemului nationa al agriculturii

6 PROTOCOL de colaborare tripartit pentru raportatea deficitului si datoriei guvernamentale catre Comisia Europeana
Document Info


Accesari: 3757
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )