Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
STUDIU DE CAZ-SC AMURCO SRL BACAU-,,PENTRU UN AER CURAT

economie


STUDIU DE CAZ-SC AMURCO SRL BACAU-,,PENTRU UN AER CURAT!"  - RAPORT DE GESTIUNE 2006

Societatea AMURCO SRL BACAU s-a înfiintat în conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990, ca o societate cu raspundere limitata.Societatea a fost înmatriculata la Camera de Comert si Industrie Bacau,cu cererea nr 2301/14.04.2005.,având Cod Fiscal R 17488233,fiind înmatriculata laRegistrul Comertului Bacau cu nr J 04 / 770 / 2005.Sediul oficial al AMURCO SRL BACĂU se afla în Bacau,str Chimiei nr 1,jud Bacau,România.

SC AMURCO SRL BACAU are un capital social de 20000 lei,care este subscris si varsat.Detine un numar de 120 actiuni nominative din capitalul social al firmei SEA CHIMICALS OPERATOR SA CONSTANŢA.Valoarea actiunilor este de 36000 lei-120 actiuni x 300 lei/actiune.

Domeniul de activitate.AMURCO SRL BACAU este producator de îngrasaminte chimice,având ca principala piata de desfacere producatorii agricoli.Tipurile de piata de desfacere :

-intern-57.789.961 lei

-export-23.167.340 lei

Modalitatea folosita pentru exprimarea în moneda nationala ale elementelor patrimoniale,a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial într-o moneda straina este actualizarea la cursul oficial a monedei respective.

Analiza activitatilor economico-financiare este reflectata sintetic în contul de profit si pierdere,desfasurata în 2006,fiind concretizata în modul de realizare a indicatorilor sintetici comparativ cu 2005.

1)Valoarea imobilizarilor corporale a fost la data 1.01.2006 de 470.624 lei si a cunoscut o urcare la o valoare de 4.523.630 lei.Imobilizarile corporale constau în echipamente tehnologice,aparate si instalatii de masurare,mijloace de transport,alte mijloace fixe.Mijloacele fixe sunt înregistrate la costul de achizitie.Metoda de amortizare folosita este metoda liniara.

            Durata de viata a amortizarilor este prezentata în tabelul urmator:

Tabel 1

ACTIV

DURATA(ani)

Echipamente tehnologice

5-10

Aparate si instalatii de masurare

5

Mijloace de transport

4-5

Alte mijloace fixe

3

Sursa:bilantul contabil al firmei pe 2006

2)În ceea ce priveste capitalul social al întreprinderii,alcatuit din capital subscris varsat si capital subscris nevarsat,nu s-a înregistrat nici o fluctuatie,la începutul anului 2005 având valoare egala cu sfârsitul anului 2006,adica valoarea de 20000 lei.Acest lucru putem afirma si în cazul rezervelor legale(1061),în numar de 400 atât la debutul 2006 cât si la finele lui.

Însa cifra de afaceri s-a marit substantial.Daca la începutul anului vorbeam despre firma ca are o cifra de afaceri de 52.086.914 lei,la 31.12.2005 cifra de afaceri create cu o proportie de aproximativ 50%.

Despre creante,putem afirma ca s-au diminuat în 2006 de 4,33 ori.

Din nefericire,concluziile studiului meu au fost faptul ca profitul obtinut în 2006 a fost mic in comaparatie cu anul precedent.Ce putem noi sa deducem din aceasta precizare este ca avem de-a face cu:

1.grad de îndatorare crescut

2.rata a rentabilitatii scazute

3.politica investitionala derizorie

Cum se prezinta situatia de patrimoniu si contul de profit si pierdere:

Tabel 2- SITUAŢIA DE PATRIMONIU sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERE-

SC AMURCO SRL BACĂU                               -lei-

TOTAL ACTIVE

01.12.2005

31.12.2006

<(+/-)

ACTIVE IMOBOLIZATE NETE

Ai=Inc+Ic+If

472.049

4.559.630

4.087.581

-imobilizari necorporale

225

0

-225

-imobilizari corporale

470.624

4.523.630

4.053.006

-imobilizari financiare

1200

36000

-34.800

-imob corp în curs de executie

405.722

2.472.880

2.067.158

STOCURI

3.161.824

6.146.907

2.985.083

MAT PR,MAT CONSUMAB,OBIECTE INVENTAR

2.388.885

3.805.122

1.416.237

PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE

37.133

54.992

17.859

PRODUSE FINITE sI

MĂRFURI

735.806

2.051.776

1.315.970

CREANŢE-TOTAL

6.153.665

1.418.266

-4.735.399

FURNIZORI  DEBITORI

7.967.428

23.698.537

15.731.109

CLIENŢI CREDITORI

581.235,69

CASA sI CONTURI LA BĂNCI

1.896.353

350.624

-1.545.729

DATORII CĂTRE FURNIZORI

7.967.428

23.698.537

-1.545.729

Sursa:bilantul contabil al  firmei pe 2006

Tabel 3 SITUAŢIA FURNIZORILOR LA DATA DE 31.12.2006

- LEI-

FURNIZORI RESTANŢI

31.12.2006

>1 AN

2.833.136

>90 ZILE 10110q165k

2.906.014

>30 ZILE

1.796.010

                                                         TOTAL

7.535.160

Sursa:bilantul contabil al firmei pe 2006

DATORII CĂTRE FURNIZORI

La data de 31.12.2005-23.698.573lei

La data de 01.01.2006-7.967.428 lei

1)COEFICIENTUL IMOBILIZĂRILOR CORPORALE( cuprinde terenuri,constructii,

instalatii tehnice si masini,alte instalatii,utilaje si mobilier).Situatia pe 2006 se prezinta sub forma urmatoare:(lei)

tabel 4

1.Sold initial

6711

2.Amortizari în cursul anului

89.314

3.Amortizari aferente imobil scoase din evidenta

0

4.Amortiz la sfârsitul anului

96.025

Sursa:bilantul contabil al  firmei pe 2006

Coeficientul se calculeaza ca o pondere a capitalurilor fixe din patrimoniul întreprinderii

Ic/A=Cr/A=192.050/193400=0,993.

2)COEFICIENTUL STOCURILOR se calculeaza ca raport între totalul stocurilor și active.

(2006): Kstoc=St/A=6.146.907/193.400=31,783%.

Tabel 5 COEFICIENTUL STOCURILOR

  Sursa:bilantul contabil al firmei pe 2006

                                                                                                                      -lei-

TOTAL

6.146.907

STOCURI

Materii prime si materiale consumabile

3.805.907

Productie în curs de executie

54.992

Produse finite si marfuri

2.051.776

Avansuri pentru cumparari de stocuri

235.017

           

Coeficientul de stocuri exprima valoarea stocurilor în patrimonial firmei si reflecta importanta creantelor comerciale în cadrul patrimoniului.Are o valoare ridicata în cazul acestei întreprinderi deoarece desfasoara o intensa activitate industriala si o valoare scazuta în cazul firmelor de prestari servicii,spre exemplu.Stocurile reprezinta elemente definitorii în realizarea productiei.

Coeficientul creantelor se exprima prin:

Kcr=Cr/A.=1.418.266/193.400

Kcr=7,33%.   

Tabe6  - Coeficientul creantelor                                                                                                  -lei-

TOTAL

1.418.266

Creante comerciale

595.966

Sume de încasat de la entitati afiliate

0

Sume de încasat de la entitati pe baza de interese sociale

0

Alte creante

822.300

Sursa:bilantul firmei pe 2006

Coeficientul datoriilor:gradul de îndatorare globala

            Kdg=Datorii/Pasive=26.755.423/pasive

Datorii pâna la 1 an-26.571.464 lei

Datorii mai mari de 1 an-26.755.423 lei

Datorii totale:26.755.423 lei

Se observa faptul ca unitatea are datorii foarte mari si  neînregistrând profit pe 2006 nu îsi poate acoperi datoriile.

Coeficientul stabilitații financiare.

Se calculeaza ca raport între capitalul permanent al firmei(capital propriu + datorii pe termen mediu si lung) si total pasiv.

RATE DE STRUCTURĂ ALE ACTIVULUI CARE EXPRIMĂ GRADUL DE LICHIDITATE AL CAPITALULUI

                                                                                                                      %

Tabel 7 Coeficientul stabilitații financiare.

Denumire indicator

2006

1.Rata imobilizarilor corporale

Ric = (imobilizari corporale/active total) x100

1,004

2.Rata stocurilor

Rs = (stocuri/active totale) x 100

32,13

3.Rata creantelor

Rc = (creante/active total) x 100

7,41

sursa-bilant contabil al firmei pe 2006

Urmatorii indicatori numiti si rate de finantare,servesc spre a reflecta potentialul financiar al societatii.

1.FONDUL DE RULMENT GLOBAL este reprezentat de diferenta dintre capitaluri proprii si activele imobilizate ale întreprinderii.Fondul de rulment este o marja de siguranta a firmei,impusa de diferentele dintre sumele de încasat si sumele de platit,precum si de decalajul dintre termenul mediu de transformare a activelor circulante în lichiditati si durata medie în care datoriile pe termen scurt devin exigibile.

Valoarea fondului de rulment(FR) este de -11.920.822 lei.

2.NECESARUL DE FOND DE RULMENT(stocuri + creante + active de regularizare)-datorii curente-pasive de regularizare sau nevoia de fond de rulment,este ecartul dintre diferentele temporare si sursele temporare respective, suma necesara finantarii decalajelor care se produc în timp între fluxurile reale si fluxurile de trezorerie,determinate de activitatile de exploatare ,în principal.

3.TREZORERIA NETĂ DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE este indicatorul care exprima corelatia dintre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment în cadrul activitatilor de exploatare,datorata cresterii activelor  circulante de finantat într-o masura mai mare decât cresterea datoriilor nefinanciare iar cresterea fondului de rulment nu a fost destul de mare astfel încât sa se anuleze efectul negativ.

            Valoarea trezoreriei nete din activitati de exploatare este de 2,395,916.00 mii lei.

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1.Indicatorul lichiditatii curente se prezinta ca si raportul dintre active curente si datorii curente.

Ilc = Active curente/Datorii curente = 0,47.2.Lichiditate imediata = Active curente-stocuri/Datorii curente = 0,25.

3.Viteza de rotatie a stocurilor = Costul vânzarilor/Stocul mediu x 365 = 6,395 ori.

4.Numarul de zile de stocare = Stoc mediu/ Costul vânzarilor x365 =20,84 zile.

5.Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti/ Costul vânzarilor = 15 zile.

6.Viteza de rotatie a creditelor-furnizori = Sold mediu furnizori/ Costul vânzarilor = 75 zile.

7.Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/ Active imobilizate = 17,82.

8.Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri/ Total active = 6,51.

Tabel 8

Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:                       -lei-

DENUMIRE INDICATOR

31.12.2005

31.12.2006

∆(+/-)

Cifra de afaceri

52.086.914

81.251.610

29.164.496

VENITURI TOTALE

53.439.858

90.890.835

37.450.977

1.venituri din exploatare

53.394.194

90.874.460

37.480.266

2.venituri financiare

45.664

16.375

-29.289

3.venituri exceptionale

0

0

0

CHELTUIELI TOTALE

51.890.793

98.914.836

47.015.043

1.cheltuieli din exploatare

51.836.649

98.809.994

46.946.345

2.chelt financiare

36.144

104.842

68.698

3.chelt exceptionale

0

0

0

REZULTAT BRUT

1.549.065

-8.024.001

-9.573.066

1.rezultat din exploatare

1.557.545

-7.935.534

-9.573.066

2.rezult financiare

9.520

-88.467

-97.987

3.rezult exceptional

0

0

0

Impozit pe profit

258.446

0

-258.446

Rezultat net

1.281.619

0

-1.281.619

Sursa:bilantul contabil al firmei pe 2006.

PROFITABILITATEA sI RENTABILITATEA

Reprezinta capacitatea întreprinderii de a obtine profitul mult asteptat,acel surplus al cheltuielilor.

Rentabilitatea e determinata ca raport între efectele economice si financiare obtinute si eforturile care au fost depuse în vederea obtinerii lor.Aceste doua concepte sunt ilustrate cu ajutorul urmatorilor indicatori:

Tabel 9 Rentabilitate

DENUMIRE INDICATOR

31.12.2005

31.12.2006

1.Rata profitabilitatii capitalului social

Rcs=(profit net/capital social)x100

-date lipsa-

0

2.Rata marjei nete

Rmc=(profit net/cifra de afaceri)x100

2,46

-1,57

3.Rata marjei brute

Rmb=(profit brut/cifra de afaceri)x100

2,97

-9,87

4.Rentabilitatea economica bruta

Reb=(profitul exploatarii/activ totale)x100

13,33

-63,6

5. Rentabilitate financiara neta

Rfn=(profit net/capitaluri proprii)x100

98,44

109

sursa-bilantul contabil al firmei pe 2006

CONCLUZII

1)se remarca o scadere a profitabilitatii comparativ cu 2005.

2)datoriile cresc,profitul scade

3)nivelul rentabilitatii economice este în crestere fata de anul precedent-2005.

O explicatie în acest sens-scaderea profitabiitatii dar cresterea rentabilitatii, ar fi cresterea mai degraba costurile bunurilor decât a cifrei de afaceri.

2.NOTE ASUPRA BILANŢULUI

2.1.Active imobilizate

Structura activelor imobilizate la data de 31.12.2006 este urmatoarea:

Tabel   10        Active imobilizate                                       -mii lei-

EXPLICATIE

31.12.2006

Imobilizari corporale

4.523.630

Imobilizari necorporale

0

Imobilizari financiare

36000

Imobilizari corporale în curs de executie

2.472.880

Total

7.032.510

Sursa:bilantul contabil pe 2006

Explicatie:

Imobilizarile corporale sunt înregistrate la valoarea de intrare,care reprezinta valoarea de aport pentru bunurile aduse ca aport la capitalul social si valoarea de achizitie,pentru bunurile cumparate ulterior datei de constituire a societatii.

2.2.Stocuri

Categoria de stocuri face parte din active circulante,alaturi de creante,investitii pe termen scurt,case si conturi la banci.

În contabilitate,stocurile sunt reprezentate de:

 • Materii prime si materiale auxiliare
 • Productie în curs de executie
 • Produse finite si marfuri
 • Avansuri pentru cumparare de stocuri.

La 31.12.2006,situatia bilantului contabil în ceea ce priveste existenta stocurilor era urmatoarea

Tabel   11 STOCURI                                                      

STOCURI

1.Mat prime si materiale consumabile

3.659.847

2. Productie în curs de executie

54.992

3.Produse finite si marfuri

2.051.776

4.Avansuri pentru cumparare de stocuri

235.017

SURSA:Bilant contabil al firmei pe 2006      TOTAL       6.146.907    - lei-                   

2.3.    Imobilizari si amortismente                     

Imobilizarile înregistrate în bilant la 31.12.2006 sunt în valoare de 7.032.510 lei,fata de 472.049 lei,la data de 31.12.2005.Diferenta este vizibil mai mare,imobilizarile au crescut substantial.

STRUCURA EVOLUȚIEI IMOBILIZĂRI-valoare bruta-la 31.12.2006

Tabel 12    Imobilizari si amortismente

SURSA:Bilant contabil al firmei pe 2006     

31.12.2005

CREsTERI

DIMINUARI

31.12.2006

1.Imobilizari necorporale

225

0

225

0

2.Imobiliz corpor,din care

470.624

4.053.006

0

4.523.630

-terenuri si constructii

0

0

0

0

-instalatii tehn si masini

64.902

1.985.848

0

2.050.750

-avans+imob corporale în curs de executie

405.722

2.067.848

0

2.472.880

3.Imobilizari financiare

1200

34800

0

36000

 

Se observa o crestere a tuturor imobilizarilor din 2005 in 2006,cu excepția celor necorporale care au cunoscut o scadere de 225 unitați.Inventarierea imobilizarilor în curs,s-a efectuat conform Deciziei 10/25.01.2007,în perioada 25.01/20.02.2006.
2.4.Creante

Reprezinta sumele care urmeaza sa fie încasate dupa o perioada mai mare de un an si care trebuiesc prezentate separat pentru fiecare element.

La 31.12.2006 existau 1.418.266,a caror situatie si structura este prezentata asfel:

Tabel 13    Creante

CREANTE

31.12.2006

1.Creanțe comerciale

595.966

2.Alte creanțe

822.300

TOTAL CREANȚE

1.418.266

SURSA:Bilant contabil al firmei pe 2006        

Valoarea creantelor-clienti este de 581.235,69 lei

Tabel  14

       Clienti                                                                                 -lei-

CLIENŢI INTERNI

2006

1.COMCEREAL VASLUI

177.288

2.VIROMET SA VICTORIA

98.770

3.DONĂU CHEM TR MĂGURELE

77.388

4.ZOOPROD SRL HUsI

47.980

5.SC IEA SRL BACĂU

39.952

6.SANA CONEX SRL BACĂU

23.553

7.CONBAC SA BACĂU

17.598

8.LUC'S IMPEX SRL ITEsTI

15.151

9.LETEA SA BACĂU

11.159

10.UMB REPARAŢII

10.010

11.AGROCOMPLEX LUNCA PAsCANI

8.791

12.GLOBAL INVEST SA

8.218

13.KLEIOSPAN SEBEs

6.473

14.LACTO SOLOMONESCU SRL

4.667

15.DOCSER SRL

2.916

16.CET BACĂU

2.447

17.ICME ECAB SA BUCUREsTI

1.524

SURSA:Bilant contabil al firmei pe 2006        

2.5.Situatia fluxurilor de trezorerie(la data de 31.12.2006)

Tabel 15-Fluxuri de trezorerie

DENUMIREA ELEMENTULUI

EXERCIŢIU FINANCIAR

Precedent

EXERCIŢIU FINANCIAR

Curent

                             A

              1

               2

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare

Încasari de la clienti

55,599,605.00

97,107,970.00

Plati catre furnizori si angajati

53,237,267.00

94,493,732.00

Dobânzi platite

12,066.00

29,771.00

Impozit pe profit platit

-

258,446.00

Alte taxe platite

72,457.00

63,654.00

TVA încasat

-

133,540.00

Încasari din asigurarea împotriva cutremurilor

-

-

TREZORERIA NETĂ DIN ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE

2,227,815.00

2.395,916.00

Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie

Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale

382,821.00

3,878,612.00

Încasari din vânzarea de imobilizari corporale

Dobanzi încasate

1,359.00

2,361.00

Dividende încasate

TREZORERIA NETĂ DIN ACTIVITĂŢI DE INVESTIŢIE

381,462.00

3,876,251.00

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare

Încasari din emisiuni de actiuni

Încasari de împrumuturi pe termen lung

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

-

65,394.00

Dividende platite

-

65,394.00

CREsTEREA NETĂ A TREZORERIEI sI ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE

1,896,353.00

1,545,729.00

TREZORERIA NETĂ DIN ACTIVITĂŢI DE

 FINANŢARE

65,394.00

TREZORERIE sI ECHIVALENŢE DE TREZORERIE LA ÎNCEP EXERC FINANCIAR

-

1,896,353

TREZORERIE sI ECHIVALENŢE DE TREZORERIE LA ÎNCEP EXERC FINANCIAR

1,896,353

350,624.00

Sursa -bilant contabil pe 2006

2.6.Capitaluri proprii

Tabel 16- Capitaluri proprii

Explicatii

Sold la 31.12.2005

Creșteri

Diminuari

Sold la 31.12.2006

Capital social

20000

0

0

20000

Rezerve

4000

0

0

4000

Sursa-bilantul contabil pe anul 2006

2.7.Datorii

Situatia datoriilor societatii la data de 31.12.2006 se prezinta astfel:

Tabel   17-   Datorii                                                          TERMEN DE EXIGIBILITATE

DATORII

SOLD

31.12.2006

<1 an

1-5 ani

>5 ani

1.datorii comerciale

23.698.537

23.698.537

-

-

2.avansuri -ct 419

214.120

214.120

-

-

3.alte datorii

2.842.766

2.658.807

183.959-

TOTAL

26.755.423

26.571.464

183.959

-

Sursa-bilantul contabil pe anul 2006

Datoriile comerciale pe care le are (în principal) societatea sunt(lei):

Tabel 18- Datoriile comerciale

Sursa-bilantul contabil pe anul 2006

INTERAGRO SA Bucuresti

17.404.283,36

SOFERT SA Bacau

3.104.446,31

RAFINĂRIA ASTRA România

73.006,16

MONTICOR INDUSTRIES

311.815,33

TROPELIO SRL Tg Jiu

284.659,93

ISIM TIMIsOARA

109.000,00

GENERAL GRUP INDUSTRY

108.076,99

GA-PRO-CO CHEMICALS

87.129,53

SANA CONEX SRL Bacau

74.864,21

PROCOM DUAL SRL Constanta

71.697,50

MES PLANT SERV SRL Savinesti

68.896,08

AZOCHIM SA Savinesti

68.765,24

ILS SA Bacau

67.201,02

GENERAL TURBO Bucuresti

65.002,41

GLOBAL SERV SRL Bacau

64.333,23

ROCHEM SRL Bacau

64.273,53

LINDE GAZ ROMANIA SRL

60.440,58

SIRIUS SRL Bucuresti

58.310,00

RAGC Bacau

57.834,33

ELECROSERVICE Bucuresti

49.819,53

APELE ROMANE SGA Bacau

49.011,18

METALURGICA SA Alba

47.553,20

CHIMCOMPLEX SA Borzesti

43.183,87

INTERSERV SRL Bacau

42.886,12

PRIMAGRA SRL Suceava

35.049,16

IPROCHIM SA Bucuresti

33.663,66

NITROFOSFOR Bucuresti

28.394,30

SITECH SRL Bacau

27.497,82

TIAB Ploiesti

25.157,19

ECO TRADING Bacau

22.238,34

SIEMENS SRL Bucuresti

21.820,94

AIC BAC Bacau

21.071,80

IMATEC IMPEX SRL

20.876,26

RETROM Pascani

15.242,53

Sursa-bilant al firmei pe 2006

Clieti-creditori la data de 31.12.2006 sunt(în principal):                                  -lei-

TCE TREI BRAZI

200.000,00

PROCOM DUAL SRL

33.967,56

UZINELE SODICE Govora

18.055,67

Sursa-bilant al firmei pe 2006

Alte datorii ,inclusiv datorii fiscale:

Datoriile fiscale la 31.12.2006 au urmatoarea componenta

Tabel 19- Datoriile fiscale

DATORII FISCALE

31.12.2006

-datorii la bugetul asigurarilor sociale

681.716

-datorii la bugetul asigurarilor de stat

449.661

-datorii la fondul de somaj

72.496

-impozit pe salarii

250.687

-comision CM

14.822

-indemnizatii concedii medicale

8.465

-fond de risc si accidente

46.088

-impozit dividende

83.045

 Sursa-bilant al firmei pe 2006                                    TOTAL:                         26.755.423 lei

Din cadrul acestor datorii,732.915 lei sunt datorii aferente lunii decembrie,cu termen de plata 25 ianuarie 2007 si din suma de 873.108 lei,societatea are TVA de recuperat suma de 812.935 lei si se solicita compensarea sumei cu datoriile restante la bugetul de stat consolidate.Pentru datoriile societatii nu sunt depuse garantii si nu au fost efectuate ipotecari.Societatea nu are constituite provizioane privind obligatiile si nici obligatii privind plata pensiilor.

2.8.STRUCTURA EFECTIVULUI DE ANGAJAŢI

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului 2006 este de 748,din care

Tabel 20 Salariatii întreprinderii

NR MEDIU SALARIAŢI

2005

2006

-Personal administrative si directori

-Personal tehnic-administrativ

-personal productive

10

113

369

8

125

615

TOTAL

492

748

Sursa-bilant contabil al firmei pe 2006                                   

Indemnizatiile acordate membrilor consiliului de administratie sunt stabilite la nivelul de 20% din salariul directorului general al unitatii.Pentru anul 2006 sumele brute sunt în valoare totala de 102.294 lei.Cheltuielile cu asigurarile sociale aferente exercitiului financiar 2006 sunt în valoare de 4.308.513,2 lei.Salariile primite,aferente exercitiului financiar 2006,se încadreaza în suma de 13.564.659 lei.

PARTICIPAŢII sI SURSE DE FINANŢARE

SC AMURCO SRL Bacau participa la capitalul SC SEA CHEMICALS OPERATOR SA Constanta cu suma de 36.000 lei-respectiv 3.600 actiuni la valoarea de 10 lei/actiune,reprezentând 12% din capitalul social.

ASOCIAŢII SC AMURCO SRL Bacau sunt:

1)Nicolae R Ioan-persoana fizica de nationalitate româna,domiciliat în Bucuresti,str Capitan Octav Cocarasanu,nr 88,sect 1,detine 50% din capitalul social,reprezentând 100 parti sociale a câte 100 lei fiecare;

2)SC VIROMET SA-persoana juridica de nationalitate româna,cu sediul în localitatea Victoria,Aleea Uzinei nr 8,jud Brasov,numar de înregistrare la Registrul Comertului J/08/340/1991,C.U.I. 1126350,detinând 50% din capitalul social,reprezentând 100 de parti sociale a câte 100 lei fiecare.

În anul 2006,SC AMURCO SRL Bacau a efectuat cumparari de la SC VIROMET SA,în valoare totala de 3.255.996,51 lei(achizitie de formol).

Vânzarile catre SC VIROMET SA în anul 2006 sunt în valoare de 4.852.426,38 lei,reprezentând în principal livrari de uree si amoniac conform comenzilor SC VIROMET SA.

CONCLUZII

Aria competentelor asupra existentei,modalitatilor de însusire si repartizare a profitului,cunoaste o adevarata diversitate atât în timp cât si ca fundamentare socio- economica.

Despre conceptia de profit,rconomisti de seama cum ar fi Samuelson si Nordhaus,îsi exprima parerea în favoarea anularii lui ca atare si luarea în considerare a unor "venituri ce îmbraca forma salariilor,a dobîndei sau a rentei".Alti economisti circumscriu profitul ca o simpla categorie economica,considerându-l "un salariu pentru un anumit fel de munca,conducere si coordonare"(J.B.Say),dobânda(J.StuarT-Mill) sau ca recompensa pentru "incertitudinile tehnice si economice pe care le traverseaza întreprinzatorii,pâna ce ajung sa intre în posesia lor"(A.Marshall).

Profitul reprezinta o valoare real pozitiva,rezultata din procesele economice sau financiar-monetare,conjugate de cerintele pietei,valoare care este acceptata atât de întreprinzatori cât si de stat,deoarece pentru amundoua partile reprezinta sursa esentiala de fonduri necesare consumului si dezvoltarii.Aceasta valoare pozitiva este chiar diferenta dintre veniturile si cheltuielile totale aferente tuturor relatiilor economice si financiare,desfasurate la nivelul întregii întreprinderi cât si de stat,deoarece pentru amundoua partile reprezinta doua surse esentiale de fonduri necesare dezvoltarii si consumului.

Despre masa profitului(sau dimensiunea profitului) putem afirma ca este o expresie valorica,rezultata ca diferenta între suma veniturilor si suma cheltuielilor,elemente de calcul asupra carora actioneaza factori cu influenta directa sau indirecta,conditionând atât marimea cât si sensul de dezvoltare.

Cel mai abstract,greu controlabil si imprevizibil dar cu influenta hotarâtoare asupra derularii optime a activitasii economice îl reprezinta piata,locul de întâlnire al cererii cu oferta de bunuri sau servicii.Piata impune si coordoneaza volumul si structura productiei,nivelul cheltuielilor de exploatare pâna la care produsele devin competitive în raport cu ale concurentei,conceptii tehnologice legate de consumurile specifice,hotarâri manageriale cu privire la utilizarea fortei de munca.În aria factorilor care trebuiesc avuti în vedere,sunt si cei de natura fiscala sau politica care pot stimula sau stagna,stopa initiativele întreprinzatorilor.Astfel.profitul poate fi privit doar ca o interactiune a factorilor de productie,relativ controlati de întreprinzator,ci ca o consecinta a combinarii tuturor factorilor cantitativi,calitativi si conjuncturali atât din mediul intern cât si cel extern.

Privit din prisma ratonalitatii economice,obtinerea profitului apare ca o cerinta a dezvoltarii si progresului,motivata de urmatoarele aspecte:

·        Profitul poate exprima posibilitatea de marire a capitalului ce va fi utilizata ca o cerinta a intrarii secundare la sfârsitul unui ciclu sau exercitiul economico-financiar luat ca referinta.

·        Nici un întreprinzator nu se poate dezvolta si nu are motivatia de a întreprinde activitati economico-financiare daca nu se întrevede posibilitatea de câstig.

·        În lipsa profitului,factorii endogeni si exogeni depreciaza activitatea economica pâna la anularea ei.

Din punct de vedere al obtinerii si existentei profitului(valoare real pozitiva si concretizata în diferentele favorabile de moneda acumulata),el prezinta acelasi grad de interes în sensul ca:

1.      Detinatorii de capital primar au motivatia sporirii patrimoniului firmei fondate prin reinvestirea unei parti din profit si însusirea acelei parti care sa le satisfaca nevoile de consum propriu.

2.      Cei care detin forta de munca au motivatia mentinerii si dezvoltarii potentialului economic al firmei în perspectiva participarii si însusirii,din venituri,a echivalentului muncii depuse.

3.      Statul este direct interesat deoarece prin aceasta profitul reprezinta materia impozabila din care,o cota parte,în functie de politica fiscala promovata,se va mobiliza ca venituri directe la bugetul sau.

BIBLIOGRAFIE

 1. Abraham-Frois,Gilbert, Economie politica, Edit Humanitas,Bucuresti,1998
 1. Blaud, Michel,  Dostaler,Gilles, Gândirea economica de dupa Keynes
 2. Bodea,  Gabriela, Teorie micro si macroeconomica,Edit Risoprint,Cluj 2002
 3. Cioarna,  Alex,Haiducel Cristian,Economie,Edit Servo-Sat
 4. Cojocaru ,C. ,Analiza economico-financiara ,Edit Economica,Bucuresti,1997.
 5. Cornescu ,Viorel Costul si veniturile în economia de piata,Edit Holging Reporter,Bucuresti 1992
 6. Farkas , Alexandru , Economie de piata:micro,macro,mondoeconomie,Edit Libris,Cluj Napoca,1996
 7. Galbraith , J.K.,stiinta si intersul public,Edit politica,Bucuresti
 8. Ghisoiu , Magdalena  ,Paul,Cocioc,Economie politica,Presa Univers Clujeana,Cluj Napoca,1999.
 9. Heyne ,Paul ,Modul de gândire economic,Edit Didactica si Pedagogica,Bucureati,1991.
 10. Hoanta ,Nicolae ,Finantele firmei,Edit Continent,Sibiu,1996
 11. Popescu ,Gh  Evolutia gândirii economice,Edit George Baritiu,Cluj 2000
 12. Prahoveanu, Eugen Economie politica,fundamente de teorie economica Edit Eficient,Bucuresti,1997
 13. Quesnay , Fr-Observation sur l`interet de l`argent
 14. Vasile, Radu  Se inchide cercul?Edit Nemira,Bucuresti 1999
 15. Postelnicu , Gh Elemente de microeconomie Presa Universitara Clujeana,Cluj 2001
 16. Sonea  ,stefan Teorie economica  în context de afaceri,Napoca Star Cluj.
 17. Samuelson ,P., Nordhaus ,Economic,twelth edition,McGraw-Hill Book Company, 1985
 18. Vacarel, Iulian, Finante publice,Edit Didactica si Pedagogica,Bucuresti 1992
 19. Prof Univ Dr Ploae ,Victor Economie politica-macroeconomie,Edit Ex-Pont.
 20. Vorzsak, Magdalena ,Economie pozitiva,Edit Alma -Mater.
 21. http://google.com/despre repartitiaprofitului
 22. Catedra de Econ Pol,ASE,Econ pol,Bucuresti.


loading...Document Info


Accesari: 3906
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )