Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Ce conditii trebuie sa indepliniesti pt a putea sa iti deschizi o casa de schimb valutar?

Business


Ce conditii trebuie sa indepliniesti pt a putea sa iti deschizi o casa de schimb valutar?

Trebuie infiintata o societate comerciala, cu obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizata de Banca Nationala a Romaniei si care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1) obiectul unic de activitate conform statutului si contractului de societate, sa il constituie schimbul valutar pentru persoane fizice
2) solicitantul sa prezinte dovada posesiei spatiului de lucru destinat exclusiv schimbului valutar, cu acces public direct si adresa identificabila. Se considera in posesia casei de schimb valutar acele spatii dobindite de aceasta prin contracte de vinzare-cumparare, inchiriere, subinchiriere. In cazul contractelor de inchiriere si subinchiriere este necesara dovada inregistrarii acestora la Circumscriptia financiara. Se pot accepta si contracte de asociere, cu conditia ca totalitatea operatiunilor legate de activitatea de schimb valutar sa fie efectuate numai de persoana juridica autorizata de Banca Nationala a Romaniei.
In cazul contractelor de subinchiriere si asociere pentru dobindirea spatiului de catre casa de schimb valutar, solicitantul are obligatia prezentarii tuturor documentelor care atesta dreptul de proprietate al locatorului sau asociatului, precum si consimtamintul proprietarului sau asociatiei de locatari in cazul spatii 151e45b lor comune.
Nu sunt considerate in sensul prezentelor norme spatii de lucru, chioscurile sau alte constructii executate si amplasate in baza unor autorizatii cu caracter provizoriu.
In cazul in care casa de schimb valutar solicita autorizarea unui punct de schimb valutar in cadrul unui spatiu comercial in care se desfasoara si alte activitati, amplasarea punctului de schimb valutar va fi strict delimitata de restul spatiului prin pereti despartitori;
3) solicitantul sa notifice numele si sediul societatii(lor) bancare unde are deschis contul (conturile);
4) solicitantul, trebuie sa prezinte dovada capitalului social subscris si varsat in totalitate in numele casei de schimb valutar ca persoana juridica;
Totodata, solicitantul va prezenta dovada existentei unor disponibilitati in cont, la data depunerii cererii de autorizare la Banca Nationala a Romaniei, echivalente cu 30 milioane lei, dar nu mai putin de 1,5 milioane lei pentru fiecare punct de schimb valutar. Aceste sume trebuie sa se regaseasca permanent sub forma de disponibilitati in lei sau valuta, in conturile si in casieriile casei de schimb valutar.
Dovada existentei capitalului social si a disponibilitatilor (in lei sau valuta) se va face prin prezentarea unui document bancar (extras de cont) care sa ateste existenta sumei in contul casei de schimb valutar. Extrasul de cont va purta data depunerii documentatiei pentru autorizare la Sucursala Bancii Nationale a Romaniei;
5) personalul de conducere si cel angajat al casei de schimb valutar trebuie sa prezinte certificatul de cazier judiciar fara antecedente. Numai personalul angajat are dreptul sa efectueze operatiuni de schimb valutar;
6) casa de schimb valutar trebuie sa aiba asigurata pentru fiecare punct de schimb valutar in parte, dotarea necesara derularii activitatii de schimb valutar. Prin dotare se inteleg urmatoarele:
- aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor;
- conditii necesare pastrarii in deplina securitate a valorilor (sistem de alarma, casa de bani);
7) in cazul societatilor cu aport de capital strain sau cu capital integral strain, partenerul strain sau solicitantul trebuie sa prezinte acordul Bancii Centrale din tara de rezidenta pentru transfer de capital si deschidere de cont in strainatate (tradus si autentificat la Consulatul Romaniei din tara de rezidenta);
8) orice acte sau documente justificative ale operatiunii solicitate de catre Banca Nationala a Romaniei - Oficiul control devize in vederea autorizarii.

Pentru autorizarea casei de schimb valutar, vei depune la sucursala Bancii Nationale a Romaniei o cerere scrisa, insotita de urmatoarele documente (in fotocopie, in doua exemplare):

D1 - certificatul constatator/extrasul din registrul societatilor, emis de Oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data depunerii cererii de autorizare/notificare la Banca Nationala a Romaniei, continand cel putin informatii privind obiectul de activitate (cu precizarea codului CAEN), capitalul social, identitatea actionarilor/asociatilor societaii comerciale;
D2 - copia legalizata/certificata a certificatului de inregistrare emis de catre Oficiul registrului comertului;
D3 - dovada posesiei spatiului de lucru destinat schimbului valutar, cu acces public direct si adresa identificabila. Se considera in posesia casei de schimb valutar acele spatii dobandite cu acte legale si pentru care s-au efectuat inregistrarile si s-au obtinut toate avizele, potrivit prevederilor legale aplicabile,
inclusiv acordul proprietarului pentru desfasurarea activitatii de schimb valutar, in situatia in care contractul prin care s-a dobandit posesia spatiului nu este incheiat direct cu proprietarul acestuia;
D4 - dovada existentei disponibilitatilor banesti in moneda nationala si/sau valuta cotata. La momentul autorizarii dovada se va face printr-un extras de cont eliberat in data depunerii documentatiei de autorizare la Banca Nationala a Romaniei;
D5 - certificatele de cazier judiciar ale personalului de conducere si ale celui angajat in activitatea de schimb valutar, care nu trebuie sa contina mentiuni referitoare la condamnari penale pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive;
D6 - certificatul de clasificare si brevetul de turism pentru persoana fizica ce asigura conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competenta;
D7 - declaratia pe propria raspundere, semnata de persoane imputernicite prin actul constitutiv sa reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte ca au fost mandatate in mod expres sa reprezinte societatea in relatia cu Banca Nationala a Romaniei, din care sa rezulte ca sunt indeplinite toate prevederile legale aplicabile activitatii de schimb valutar pentru persoane fizice.
D8 - orice alte documente solicitate de catre Banca Nationala a Romaniei - Directia Reglementare si Autorizare, daca este cazul;

In termen de 7 zile de la primirea documentatiei complete, solicitata de Banca Nationala a Romaniei, sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei va analiza documentatia si va verifica pe teren existenta faptica a celor prezentate. Un exemplar din documentatia prezentata de solicitant, semnat si stampilat, pe fiecare fila, pentru conformitate cu originalul, impreuna cu referatul intocmit de sucursala Bancii Nationale a Romaniei, avizat de consilierul juridic al acesteia vor fi remise Bancii Nationale a Romaniei Oficiul control devize.
Pe baza analizei efectuate, Banca Nationala a Romaniei - Oficiul control devize va transmite sucursalei subordonate autorizatia de functionare sau ii va comunica respingerea cererii si motivul respingerii.
Autorizatia de functionare sau respingerea cererii vor fi trimise solicitantului de catre sucursala Bancii Nationale a Romaniei.


Case de schimb valutar

Reglementarile referitoare la modul de organizare si functionare a caselor de schimb valutar au fost cuprinse in Regulamentul B.N.R. nr. 4 din 1 aprilie 2005 privind regimul valutar (M. Of. nr. 297 din 8 aprilie 2005) si in Norma nr. 4 din 1 aprilie 2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar (M. Of. nr. 297 din 8 aprilie 2005).

Casele de schimb valutar sunt organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice prin intermediul punctelor de schimb valutar. Activitatile secundare ale unei astfel de societati pot fi numai cele incluse in grupa 67 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN - actualizata.
Atat la infiintare, cat si pe parcursul desfasurarii activitatii de schimb valutar, disponibilitatile banesti in moneda nationala si/sau valute cotate ale caselor de schimb valutar trebuie sa fie in echivalent de minimum 75.000 EURO la cursurile de schimb ale pietei valutare comunicate de B.N.R. in ziua anterioara datei la care se face evaluarea.

Casele de schimb valutar pot efectua urmatoarele operatiuni de schimb valutar:

.cumparare de valute cotate sub forma de numerar si substitute de numerar (cecuri de calatorie) in schimbul monedei nationale de la persoane fizice;
.vanzare de valute cotate catre persoanele fizice sub forma de numerar si substitute de numerar in schimbul monedei nationale;
.cumparare de valute cotate sub forma de numerar in schimbul monedei nationale de la persoane fizice, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar.

Efectuarea operatiunilor de schimb valutar se poate face printr-un numar nelimitat de puncte de schimb valutar ale unei societati comerciale autorizate in acest sens, numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

.s-a primit autorizatia de functionare emisa de B.N.R.;
. s-a atribuit codul statistic de catre B.N.R. pentru fiecare punct de schimb valutar;
. s-a inscris codul statistic pe stampila punctului de schimb valutar.

Casele de schimb valutar au obligatia sa asigure pentru fiecare punct de schimb valutar urmatoarele dotari:

a) tehnica de calcul (aparat de marcat electronic fiscal sau calculator, dupa caz) si programe care sa asigure:
.emiterea bonurilor fiscale (pentru schimb valutar), respectiv a buletinelor de schimb valutar;
.evidenta operatiunilor;

b) aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor.

Listele cursurilor de schimb de vanzare/cumparare pentru valutele cotate si substitute de numerar, stampilate si semnate de conducatorii caselor de schimb valutar trebuie afisate la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru, urmand ca la sfarsitul zilei de lucru sa fie anexate la registrul tranzactiilor.

Pentru fiecare tranzactie efectuata, casele de schimb valutar au obligatia sa intocmeasca buletine de schimb valutar sau bonuri fiscale, documente care trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:

.denumirea si adresa emitentului;
.codul statistic al punctului de schimb valutar;
.data emiterii, seria si numarul buletinului de schimb valutar/bonului fiscal;
.numele, prenumele si tara clientului;
.categoria rezident/nerezident;
.documentul de identitate al clientului: tip, serie, numar;
.suma incasata de la client (valute cotate/moneda nationala);
.cursul de schimb valutar;
.suma platita clientului (valute cotate/moneda nationala);
.semnatura casierului si stampila punctului de schimb valutar.Buletinele de schimb valutar sunt formulare cu regim special care se intocmesc in doua exemplare, din care:
-un exemplar este inmanat clientului;
-un exemplar este atasat la registrul tranzactiilor.

Operatiunile efectuate trebuie consemnate in registrul zilnic al tranzactiilor, document in care se evidentiaza cumpararile si vanzarile de valute cotate, pe feluri de valute cotate, si sumele in moneda nationala platite/incasate sau transferate.

Daca o casa de schimb valutar/punct de schimb valutar isi inceteaza definitiv activitatea, are urmatoarele obligatii:

-in maximum 10 zile calendaristice de la data incetarii activitatii sa comunice in scris acest fapt catre B.N.R. - Directia reglementare si autorizare;
-sa restituie in original autorizatia de functionare si scrisoarea de atribuire a codului statistic.

Cursurile in lei ale valutelor publicate de Banca Nationala a Romaniei in lista cursurilor pietei valutare vor fi cotate cu 4 zecimale (de exemplu, 1 EURO = n,zzzz RON).

EXEMPLU

La punctul de schimb valutar deschis de catre S.C. ANAVAL S.R.L. se efectueaza in data de 14 iulie 2006 urmatoarele operatii de vanzare/cumparare de valuta catre/ de la populatie la cursurile afisatein moneda nationala:
. cumpararea a 4.000 EURO la un curs valutar de 3,6400 lei/EURO;
.vanzarea a 3.500 EURO la un curs valutar de 3,6900 lei/EURO.

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de vanzare-cumparare valuta:

1. cumpararea de valuta:

      5314                   =                5311                14.560 lei (pretul de cumparare)
"Casa in valuta"                       "Casa in lei"

 
2. vanzarea de valuta:


      5311                    =           %               14.760 lei (pretul de vanzare al valutei)
"Casa in lei"


                                    5314                    12.915 lei (pretul de cumparare al valutei)
                            "Casa in valuta"

                                    708 *)                      1.845 lei (venit din comision)
                       "Venituri din activitati diverse"


*)La venituri se inregistreaza numai suma ce reprezinta comisionul casei de schimb la momentul tranzactiei.


loading...Document Info


Accesari: 16850
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )