Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT

Contabilitate


Pentru o perioada îndelungata de timp, dreptul fiscal a intervenit în

domeniul contabil pentru a fixa reguli de evaluare sau metode de prezentare

a conturilor anuale. Subordonarea contabilitatii fata de fiscalitate poate fijustificata de cel putin doua explicatii:

ü în absenta unei reguli contabile specifice, norma fiscala se

impunea ca norma practica;

ü fiscalitatea era preocupata de regulile determinarii bazelor de

impozitare datorita necesitatii de acoperire a cheltuielilor publice din

impozite.

Pe plan international nevoia de informare a unei game largi de

utilizatori a dat nastere unui adevarat drept contabil, complet ,,nealterat" de

dreptul fiscal. Fiecare dintre cele doua discipline are autonomia sa, dispune

de o reglementare specifica si poseda, în consecinta, domeniul sau propriu

de interventie. Datorita autonomiei celor doua drepturi, în principiu, natura

documentelor de întocmit este cea care conditioneaza regula de drept ce

trebuie aplicata:

E în plan contabil, pentru determinare conturilor anuale este

obligatorie aplicarea regulii contabile (asa cum rezulta ea din planul contabil

general), chiar daca este semnificativ diferita de cea fiscala.

E în plan fiscal, trebuie aplicate dispozitiile dreptului fiscal,

divergentele eventuale cu dreptul contabil implicând corectarea rezultatului

contabil. În orice alta situatie, regulile contabile sunt aplicabile.

În practica exista însa numeroase puncte de divergenta între dreptul

fiscal si cel contabil. Deseori apare situatia în care conducatorii

întreprinderii trebuie sa faca o alegere foarte delicata între obligatia de a

prezenta conturile anuale (respectând principiul imaginii fidele) si dorinta de

a optimiza costul fiscal al activitatii lor. În acest caz, aplicarea regulilor

contabile poate duce la aparitia unor erori din punct de vedere fiscal, care

pot atrage dupa ele penalitati.

Pentru eliminarea acestor erori este necesara atentionare organelor

fiscale cu privire la pozitia detinuta de întreprindere si motivelor care au dus

la o asemenea abordare. În acest scop, în anexele ce însotesc bilantul

contabil, contul de profit si pierdere sunt mentionate regulile si metodele

contabile folosite, modalitatile de evaluare aplicate, în special daca exista

posibilitatea alegerii între mai multe metode, indicate si j 19519o1417t ustificate

derogarilor de la principiile generale.

CONTABILITATEA IMPOZITULUI

PE PROFIIT

2.1 Rezultatul contabil si rezultatul fiscal

Rezultatul unei activitati economice este tratat din doua puncte de

vedere: rezultat contabil si rezultat fiscal. Consecintele obtinerii unui tip sau

altul de rezultat sunt diferite, în functie de natura rezultatului.

Astfel, un deficit contabil este o contraperformanta pe care

întreprinderea trebuie sa o corecteze cât mai repede posibil, pentru a nu

influenta în mod negativ activitatea viitoare a firmei, fiind pusa în joc însasi

existenta firmei.

Nu la fel stau lucrurile în cazul unui deficit fiscal , care, datorita

posibilitatii de reportare, constituie de fapt un atu ce va fi folosit de firma în

functie de posibilitatile oferite de legislatie.

Conform normelor legale în vigoare, profitul impozabil se

determina ca diferenta între veniturile din livrarea bunurilor mobile, a

bunurilor imobiliare pentru care s -a transferat dreptul de proprietate, servicii

prestate si lucrari executate, inclusiv din câstiguri de orice sursa, si

cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal1, la care se

adauga cheltuielile nedeductibile.

Contabilitatea româneasca, ca si în multe alte tari, este conectata la

fiscalitate. Bilantul contabil este destinat nevoilor proprii de informare si

altor terti (în afara de stat), netinând cont de constrângerile fiscale. În lipsa

unui bilant fiscal, care sa fie destinat fiscului pentru impunere, pentru

obtinerea rezultatului impozabil (fiscal) sunt necesare câteva prelucrari

extracontabile.

2.1.1 Rezultatul contabil (rezultat brut al exercitiului sau rezultatul

exercitiului înainte de impozitare) se calculeaza având în vedere cerintele

unei contabilitati de angajament si respectând principiul independentei

exercitiului2.

Rezultatul brut al exercitiului corectat cu deducerile fiscale si cheltuielile

nedeductibile din punct de vedere fiscal permite obtinerea rezultatului

fiscal (profit impozabil sau pierdere fiscala).

1 Anul fiscal al fiecarui contribuabil este anul calendaristic. Când un contribuabil se

înfiinteaza, se reorganizeaza prin divizare, comasare, fuziune sau se lichideaza în cursul

unui an fiscal, perioada impozabila este perioada din anul fiscal pentru care contribuabilul

a existat.

2 ,,Principiul independentei exercitiilor presupune delimitarea în timp a veniturilor si

cheltuielilor, aferente activitatii curente, pe masura angajarii acestora si trecerii lor la

rezultatul exercitiului la care se refera." - Legea Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificari

ulterioare

Rezultatul contabil = Venituri totale - Cheltuieli totale

Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil - Reduceri fiscale +

+ Elemente nedeductibile fiscal

Pentru determinarea veniturilor exercitiului se iau în calcul toate

câstigurile din orice sursa, inclusiv cele realizate din investitiile financiare.

În cazul livrarilor de bunuri mobile si al vânzarii bunurilor imobile

cu plata în rate, precum si în cadrul contractelor de leasing financiar,

valoarea ratelor scadente se înregistreaza la venituri impozabile la termenele

prevazute în contract

În general, cheltuielile sunt deductibile în aceeasi maniera, atât

pentru a calcula rezultatul contabil, cât si rezultatul fiscal.

Prin exceptie, anumite cheltuieli se deduc dupa regulile obisnuite

pentru calculul rezultatului contabil, dar nu pot fi deduse pentru calculul

rezultatului fiscal.

2.1.2 Determinarea profitului impozabil

Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta între veniturile obtinute

din livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate si lucrarilor executate, din

vânzarea bunurilor imobile, inclusiv câstigurile din orice sursa, si

cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care

se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile.

Veniturile reprezinta sumele sau valorile încasate ori de încasat si

includ:

venituri din exploatare, respectiv:

- venituri din vânzarea produselor, lucrarilor executate si

serviciilor prestate;

- venituri din productia stocata;

- venituri din productia de imobilizari;

- venituri din subventii de exploatare;

- venituri din cedarea activelor.

venituri financiare 1

- venituri din participatii;

1 Veniturile financiare înregistrate conform Regulamentului de aplicare a Legii

contabilitatii nr. 82/1991 se iau în calcul la determinarea profitului impozabil,

de la data obtinerii lor, indiferent de obiectul de activitate al contribuabilului.

- venituri din alte imobilizari financiare;

- venituri din creante imobilizate;

- venituri din diferente de curs valutar;

- venituri din dobânzi;

- venituri din sconturile obtinute;

- alte venituri financiare.

La stabilirea profitului impozabil se vor lua în calcul numai

cheltuielile care concura direct la realizarea veniturilor si care se regasesc în

costul produselor si serviciilor, în limitele prevazute de legislatia în vigoare.

Cheltuielile reprezinta sumele sau valorile platite ori de platit, dupa

natura lor, care sunt aferente realizarii veniturilor, înregistrate în

contabilitatea contribuabililor. Structura acestor cheltuieli este urmatoarea:

a) cheltuieli de exploatare:

- cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri;

- cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti;

- cheltuieli cu personalul;

- cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate;

- cheltuieli cu amortizarea capitalului imobilizat;

- cheltuieli cu primele de asigurare care pr ivesc activele corporale fixe si

circulante;

- cheltuieli cu primele de asigurare pentru personal împotriva accidentelor

de munca;

- contributiile care conditioneaza organizarea si functionarea activitatilor

respective potrivit normelor legale în vigoare;

- alte cheltuieli de exploatare;

- cheltuieli din cedarea activelor.

b) cheltuieli financiare:

- cheltuieli privind titlurile de plasament cedate;

- cheltuieli cu diferente de curs valutar;

- cheltuieli cu dobânzile;

- pierderi din creante legate de partic ipatii;- alte cheltuieli financiare.

c) cheltuieli extraordinare:

- cheltuieli privind calamitati naturale;

- cheltuieli privind exproprierile.

Categoriile de cheltuieli admise spre a fi deduse la calculul profitului

impozabil (cheltuieli deductibile ) sunt:

- cheltuielile efectuate pentru realizarea bunurilor livrate si a

bunurilor imobile vândute în baza unui contract de vânzare cu plata în rate

sunt deductibile la aceleasi termene scadente prevazute în contractele

încheiate între parti, proportional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea

totala a livrarii;

- în cazul contractelor de leasing, utilizatorul va deduce chiria

pentru contractele de leasing operational sau amortizarea si dobânzile pentru

contractele de leasing financiar;

- cheltuielile efectuate pentru popularizarea numelui unei persoane

juridice, produs sau serviciu, utilizând mijloacele de informare în masa si

costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea

mesajelor publicitare, daca au la baza un contract scris;

- cheltuieli aferente lucrarilor de consolidare pentru reducerea

riscului seismic al cladirilor care prezinta clasa I de risc;

- cheltuieli privind transportul si cazarea salariatilor, ocazionate de

delegarea, detasarea si deplasarea acestora în tara si st rainatate, constatate

prin documente justificative;

- cheltuieli reprezentând tichetele de masa, acordate de angajatori

în limitele valorii nominale prevazute în Legea nr. 142/1998 privind

acordarea tichetelor de masa.

Cheltuielile neadmise a fi deduse din rezultatul fiscal (cheltuieli

nedeductibile ) sunt:

cheltuielile cu impozitul pe profit, inclusiv cele reprezentând

diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele

platite în strainatate. Sunt nedeductibile si impozitele cu retinere la sursa

platite în numele persoanelor fizice si juridice nerezidente pentru veniturile

realizate din România;

amenzile, confiscarile, majorarile de întârziere si penalitatile

datorate catre autoritatile române (altele decât cele prevazute în contractele

economice). Amenzile, penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati

straine sau în cadrul contractelor economice încheiate cu persoane

nerezidente în România sunt cheltuieli nedeductibile.;

cheltuielile de protocol care depasesc limita de 1% aplic ata asupra

diferentei rezultate dintre totalul veniturilor si cheltuielilor aferente, inclusiv

accizele, mai putin cheltuielile cu impozitul pe profit, si cheltuielile de

protocol înregistrate în timpul anului;

cheltuielile cu diurna care depasesc limitele legale stabilite pentru

institutiile publice;

sumele utilizate pentru constituirea rezervelor peste limita legala,

cu exceptia celor create de banci în limita a 2% din soldul creditelor

acordate si a fondului de rezerva potrivit Legii bancare nr. 58/1998, a

rezervelor tehnice ale societatilor de asigurare si reasigurare create conform

prevederilor legale în materie, precum si a fondului de rezerva, în limita a

5% din profitul contabil anual, pâna când acesta va atinge 20% din capitalul

social subscris si varsat. Sunt nedeductibile si sumele utilizate pentru

constituirea sau majorarea rezervelor societatilor de asigurare si reasigurare

pentru contractele cedate în reasigurare;

sumele utilizate pentru constituirea provizioanelor peste limita

prevazuta de lege;

sumele care depasesc limitele cheltuielilor considerate

deductibile, conform legii bugetare;

cheltuielile de sponsorizare, peste limita legala;

cheltuielile înregistrate în contabilitate pe baza unor documente

care nu îndeplinesc, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile

ulterioare, conditiile de document justificativ;

orice cheltuieli facute în favoarea actionarilor sau asociatilor,

inclusiv dobânzile platite în cazul contractelor civile, în situatia în care nu

sunt impozitate la persoa na fizica;

cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa

din gestiune sau degradate si neimputabile, precum si activele corporale

pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, taxa pe valoare

adaugata aferenta acestor cheltuieli;

taxa pe valoare adaugata aferenta bunurilor, altele decât cele din

productie proprie,

acordate salariatilor ca avantaje în natura;

taxa pe valoare adaugata aferenta cheltuielilor care depasesc

limitele prevazute de lege;

cheltuielile de asigurare care nu privesc activele corporale si

necorporale ale contribuabilului, inclusiv asigurarile de viata ale

personalului angajat;

cheltuielile de sponsorizare peste limitele prevazute de normele

legale în vigoare. Baza la care se aplica procentul stabilit de Ordonanta

Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1994

privind sponsorizarea o reprezinta diferenta dintre totalul veniturilor si

cheltuielilor înregistrate în contabilitate, la care se adauga cheltuiala cu

impozitul pe profit si cheltuielile cu sponsorizarea;1

provizioane pentru cheltuieli care privesc o cheltuiala

nedeductibila;

alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal. Potrivit

alin. (1) din Ordonanta de Urgenta mentionata, venituri neimpozabile sunt:

dividendele primite de la o alta persoana juridica româna;

diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare

înregistrate ca urmare a încorporarii rezervelor, a beneficiilor sau a primelor

1 Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit

de emisiune sau prin compensarea unor creante la societatea care se detin

participatiile;

veniturile, respectiv cheltuielile, rezultate din anularea datoriilor

sau din încasarea creantelor, dupa caz, ca urmare a transferului de actiuni

sau de parti sociale de la Fondul Proprietatii de Stat, conform conventiilor;

rambursarile de cheltuieli nedeductibile, precum si veniturile

realizate din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sau

veniturile realizate din stornarea ori recuperarea unor cheltuieli

nedeductibile.

2.2 Impozitul pe profit

2.2.1 Regle mentari fiscale

Cotele de impozitare

În ceea ce priveste cota de impozitare , aceasta este de 25%, cu

câteva exceptii, si anume:

· pentrua ctivitatea desfasurata pe baza de licenta în zona libera se plateste

o cota de 5% din profitul impozabil care corespunde acestor venituri, pâna

la 31.12.2004;

· în cazul Bancii Nationale a României, cota de impozit este de 80%,

aplicata asupra veniturilor ramase dupa scaderea cheltuielilor deductibile si

a fondului de rezerva;

· orice majorare a capitalului social efectuata prin încorporarea rezervelor,

precum si a profiturilor, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor

favorabile din reevaluarea patrimoniului, se impoziteaza cu o cota de 10%.

· pentru exportul de bunuri si servicii cu încasarea în valuta într-un cont

din România cota de impozit este de 12,5% pentru anul 2003 iar cu data de

01.01.2004 cota este de 25%;

· activitatile de natura barurilor de noapte, cluburi de noapte, discoteci si

cazinouri impozitul pe profit datorat aferent acestor activitati nu poate fi mai

mic de 5% din veniturile realizate din aceste activitati.

2.2.2 Facilitati fiscale

Investitiile productive au avut un tratament preferential din punct de

vedere fiscal. Chiar si în prezenta unui deficit fiscal s-au acordat unele

reduceri ale impozitului pe profit, chiar daca afost acordata pe o perioada

relativ scurta. Aceasta facilitate functioneaza si astazi, potrvit legii.

Pentru încurajarea exportului si diminuarea importului, regula fiscala

acorda reduceri de impozit, iar sumele rezultate din reducere, evidentiate în

contabilitate sunt utilizate pentru reîntregirea capitalului fix.Din contra,

importul de bunuri este supus unor taxe vamale, accize, alte cheltuieli

fiscale nedeductibile capitalizate asupra costului de achizitie, cu scopul

diminuarii reducerilor de importuri.

- contribuabilii care achizitioneaza echipamente tehnologice (masini,

utilaje, instalatii de munca) si mijloace de transport, cu exceptia

autoturismelor, beneficiaza de o deducere, din profitul impozabil aferent

exercitiului financiar, a unei cote de 10% din pretul de achizitie al

acestuia. Deducerea se calculeaza în luna în care s-a înregistrat achizitia,

numai din punct de vedere fiscal, prin înscrierea la cheltuieli deductibile în

declaratia de impunere a sumelor respective. În ca zul unei eventuale

pierderi, aceasta se recupereaza pe o perioada de cinci ani;
Contribuabilii care au încasat printr-un cont bancar din România

venituri în valuta din exportul bunurilor realizate din activitate proprie,

direct sau prin contract de comision, precum si din prestari de servicii

platesc o cota de impozit de 6% pentru partea din profitul impozabil care

corespunde ponderii acestor venituri în volumul total al veniturilor. 1

Reducerea se calculeaza lunar, iar sumele aferente acesteia se repartizeaza

ca surse proprii de finantare.In vederea aplicarii acestei facilitati se va

întocmi o situatie privind veniturile încasate din export.

În veniturile totale înregistrate, care se vor lua în calcul la

determinarea ponderii veniturilor la export, nu se includ cele înregistrate în

conturile 711 ,,Venituri din productia stocata", 721 ,,Venituri din productia

de imobilizari necorporale" si 722 ,,Venituri din productia de imobilizari

corporale", acestea nefiind venituri efective.

Lunar se va face ponderea ve niturilor încasate din export în volumul

total al veniturilor înregistrate conform Regulamentului de aplicare a Legii

contabilitatii nr. 82/1991. Cota de 6% se aplica asupra profitului impozabil

aferent acestei ponderi, calculat si evidentiat lunar, cumula t de la începutul

anului fiscal. Suma aferenta diferentei de impozit rezultate din cota de 25%

si 6% se evidentiaza separat, extracontabil, iar la sfârsitul anului aceasta se

regularizeaza si se repartizeaza ca sursa proprie de finantare.

Nu intra sub incidenta acestor precizari din Legea nr. 414/2002

operatiunile de comert international care nu se finalizeaza prin încasarea de

valuta în conturile bancare din România.

1 Cota este valabila pentru exercitul 2002

2.2.3 Calculul impozitului pe profit

Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale

asupra profitului impozabil:

Impozit pe profit = Profit impozabil x Cota de impozitare

Daca din rezultatul brut al exercitiului (rezultatul înainte de

impozitare) se scade impozitul pe profit, se obtine rezultatul net al

exercitiului (profit sau pierdere). Acest rezultat net al exercitiului se

regaseste în soldul final al contului 121 "Profit si pierdere ", este înscris în

pasivul bilantului contabil si explicat în contul de profit si pierdere.

Deciziile privind modalitatile de repartizare (în cazul unui profit) sau

acoperire (în cazul pierderilor) a rezultatului net al exercitiului sunt luate de

adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, dupa caz.

Profitul impozabil se calculeaza si se evidentiaza lunar, cumulat de

la începutul anului fiscal. Limitele cheltuielilor deductibile se calculeaza

lunar extracontabil, astfel încât la finele anului fiscal sa se încadreze în

prevederile dispozitiilor legale în vigoare.

Pentru exemplificare, presupunem urmatoarea situatie:

Societatea comerciala SC AFM SRL, persoana juridica româna, are ca

obiect de activitate servicii de consultanta financiar-contabile. Cheltuielile

cu impozitul pe profit înregistrate la data de 31.08.N au o valoare de

65.755.600 lei care nu sunt cuprinse în tabelul nr.2.2 Impozitul pe profit

achitat pâna în perioada de raportare este de 44.500.200 lei. Pierderea fiscala

înregistrata în exercitiul N-1 a fost de 50.000.000 lei. Potrivit legii si

hotarârii asociatilor , aceasta va fi recuperata pe o perioada de cinci ani.

Se cunosc urmatoarele informatii:

Tabelul nr. 2.1

lei

- capitalul social 10.000.000

- rezerva legala (pâna în momentul raportarii) 100.000

- venituri din provizioane aferente activului circulant 4.500.000

- venituri din dividende primite de la o persoana juridica româna 9.600.000

- cheltuieli de protocol la 30 septembrie 15.530.600

- bunuri lipsa la inventar si neimputabile 5.794.000

- penalitati de întârziere pentru plata obligatiilor catre stat 350.000

- tva nedeductibil la 30 septembrie 3.302.000

- la 15 august, societatea importa calculatoare1 în valoare de 100.000.000

1 Potrivit Ordonanta Guvernului nr. 54/1997, Art. 11, Alin.1, cheltuielile cu amortizarea

mijloacelor fixe puse în functiune se înregistreaza în contabilitate începând cu luna

urmatoare.

Situatia veniturilor si cheltuielilor este prezentata în tabelul nr.2

Venituri si cheltuieli la 30 septembrie N

Tabelul nr. 2.2

Elemente Total rulaj

01-08 N

(lei)

Rulaj septembrie

(lei)

Total sume de la 01

ianuarie la 30 septembrie

(lei)

Venituri din exploatare 3.034.502.000 141.798.000 3.176.300.000

Venituri financiare 50.308.000 14.402.000 64.710.000

Venituri totale 3.084.810.000 156.200.000 3.241.010.000

Cheltuieli de exploatare 2.687.500.000 104.500.000 2.792.000.000

Cheltuieli financiare 48.350.000 - 48.350.000

Cheltuieli exceptionale 6.000.000 144.000 6.144.000

Cheltuieli totale 2.741.850.000 104.644.000 2.846.494.000

Pentru calculul impozitului pe profit datorat, se efectueaza

urmatoarele calcule extracontabil:

1. Profit contabil = Venituri totale - Cheltuieli totale = 394.516.000 lei

a) Deduceri fiscale = 16.000.000 lei

a1) Rezervele legale sunt deductibile daca îndeplinesc simultan doua

conditii:

- nu depasesc 5% din profitul contabil anual;

394.516.000 x 5% = 19.725.800 lei

- nu ating valoarea de 20% din capitalul social;

10.000.000 x 20% = 2.000.000 lei

Suma permisa pentru ca rezerva sa fie deductibila este de 2000.000

lei, din care 100.000 lei a fost deja constituita (vezi tabelul nr. 2.1)

Având în vedere aceste conditii, rezervele legale deductibile care pot

fi constituite la 30.09.N sunt în suma de 1.900.000 lei (2.000.000 -

- 100.000).

a2) Venituri din dividende - sunt neimpozabile deoarece sunt

primite de la o persoana juridica româna. Impozitarea acestor venituri

ar duce la o dubla impozitare a aceleiasi sume (o data la societatea care

distribuie dividende si a doua oara la societatea care primeste

dividendele). Veniturile din dividende la data raportarii sunt în suma

de 9.600.000 lei.

a3) Venituri din provizioane - sunt neimpozabile, conform

prevederilor din Legea nr. 414/2002 , deoarece reprezinta venituri

re alizate din provizioane pentru care nu s-a acordat drept de deducere

în anul anterior. Suma veniturilor este de 4.500.000 lei.

2. Deducerile fiscale totale = 16.000.000 lei ( a1 + a2 + a3 )

b) Elemente nedeductibile

b1) Cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita de 1% aplicata

asupra diferentei dintre veniturile si cheltuielile totale aferente, inclusiv

accizele, cheltuielile de protocol.

Cheltuieli de protocol efective =15.530.600 (vezi tabel nr.1)= 15.530.600 lei

Cheltuie li de protocol deductibile = 394.516.000 x 1% = 3.945.000 lei

Cheltuieli de protocol nedeductibile = 11.585.600 lei

b2) Taxa pe valoare adaugata aferenta cheltuielilor de protocol

peste limita legala este nedeductibila din punct de vedere fiscal:

11.585.600 x 19% = 2.201.000 lei

b3) Stocuri de materiale consumabile lipsa la inventar si

neimputabile - potrivit art. 6, alin.1, lit. h, din lege, cheltuielile de

natura stocurilor constatate lipsa din gestiune sau degradate si

neimputabile, precum si taxa pe valoare adaugata aferenta acestora

sunt nedeductibile din punct de vedere fiscal.

Cheltuielile privind stocurile nedeductibile= 5.794.000 lei

b4) Taxa pe valoare adaugata aferenta stocurilor de materiale

consumabile neimputabile = 5.794.000 x 19% = 1.101.000 lei

b4.1 Total tva nedeductibil fiscal ( b2 + b4 ),tabelul nr.1 =

= 3.302.000 lei

b5) Amenzile si penalitatile datorate statului sunt nedeductibile =

= 350.000 lei

3. Cheltuieli nedeductibile fiscal (b1 + b2 + b3 +b4 + b5) = 21.031.600 lei

4. Profitul impozabil înainde de

pierderea fiscala

=1-2+3 = 399.547.600 lei

5. Pierderea fiscala (50.000.000 : 60 luni) x 9 luni = 7.500.000 lei

6. Profit impozabil dupa deducerea

pierderii fiscale

(4-5) = 392.047.600 lei

7. Impozit pe profit (rândul 6 x 25%) = 98.011.900 lei

c) Creditul fiscal

Legea nr. 414/20021999 care a intrat în vigoare de la data de 1 iulie

2002 contine modificarile cu privire la facilitatile fiscale acordate pentru

investitii productive.Astfel, contribuabilii care achizitioneaza echipamente tehnologice

(trebuie precizat ca obiectul de activitate al firmei necesita astfel de mijloace

fixe care maresc productivitatea muncii si deci contribuie în mare masura la

cresterea veniturilor firmei) beneficiaza de o deducere, din profitul

impozabil de 10% din pretul de achizitie.

Mentionam ca pretul de achizitie reprezinta pretul stabilit între

vânzator si cumparator (factura externa), fara sa fie cuprinse în baza de

calcul a deducerii celelalte cheltuieli accesorii, inclusiv taxe vamale,

comision vamal care se includ din punct de vedere contabil la costul de

achizitie. Reducerea fiscala pe exemplul prezentat = 100.000.000 x 10% =

= 10.000.000 lei.

8. Profitul impozabil dupa

acordarea creditului fiscal

(6 - 8) = 382.047.600

lei

9. Impozitul pe profit datorat

la 30.09.N

(8 x 25%) = 95.511.900 lei

10. Creditul fiscal acordat (7 - 9) = 2.500.000 lei

11. Impozit pe profit de platit

pâna la data 25.10.N

(95.511.900-44.500.200) = 51.011.700 lei

12. Profit net la 30.09.N (394.516.000 - 95.511.900) = 299.004.100

lei

13. Cheltuielile cu impozitul

pe profit la data de 31.08.N

= 65.755.600 lei

(cont "691" din balanta

contabila la 31.08.N)

Pe baza calculelor efectuate, se întocmeste tabloul contabil si fiscal

la 30.09.N. In tara noastra nu este obligatoriu de întocmit asa cum de

exemplu în Franta si Germania îl utilizeaza si este prevazut prin lege. El

reprezinta sinteza profitului net si am convingerea ca ajuta în practica

economica pentru a evita riscul fiscal, dar si o sinteza pentru o analiza

ulterioara a cheltuielilor nedeductibile si a reducerilor fiscale. Multe date din

acest tablou trebuie sa se regaseasca în balanta contabila pentru o verif icare

suplimentara.

TABLOUL CONTABIL SI FIS CAL LA 30 SEPTEMBRIE

Tabelul nr.2.3

Indicator Sume cumulate

(lei)

A. Venituri totale 3.241.010.000

Venituri din exploatare 3.176.300.000

Venituri financiare 64.710.000

B. Cheltuieli totale 1.846.494.000

Cheltuieli de exploatare 2.792.000.000

Cheltuieli financiare 48.350.000

Cheltuieli exceptionale 6.144.000

C. Profit contabil (A-B) 394.516.000

Profit din exploatare 384.000.000

Profit financiar 16.360.000

Pierdere exceptionala (6.144.000)

D. Reduceri fiscale 16.000.000

Rezerve legale 1.900.000

Venituri din dividende 9.600.000

Venituri din provizioane 4.500.000

E. Elemente nedeductibile fiscal 21.031.600

Cheltuieli de protocol 11.585.600

Stocuri lipsa la inventar si neimputabile 5.794.000

TVA nedeductibila fiscal 3.302.000

Amenzi si penalitati 350.000

Indicator Sume cumulate

(lei)

1. Rezultat fiscal (C-D-E) 399.547.600

2. Pierdere fiscala 7.500.000

3. Rezultat fiscal dupa deducere(1-2) 392.047.600

4. Impozit pe profit ( rd.3 x 25%) 98.011.900

5. Impozit pe profit dupa credit fiscal (392.047.600-10.000.000) 95.511.900

6. Credit fiscal (4 - 5) 2.500.000

7.Cheltuieli cu impozitul pe profit la 31.08.2000 65.755.600

8.Cheltuieli cu impozit pe profit la 30.09.2000(4-8) 32.256.300

9. Impozit achitat pâna la 31.08.2000 44.500.200

F. Impozit de platit pâna la 25.10.2000 (5 - 9) 51.011.700

G. Profit net la 30.09.2000 ( C - F ) 299.004.100

La data de 30 septembrie, societatea regularizeaza cheltuielile cu

impozitul pe profit prin nota contabila astfel:

1. Se înregistreaza rezervele legale deductibile în limita legala:

129 = 1061 1.900.000 lei

Repartizarea

profitului

Rezerve legale

2. Se înregistreaza cheltuielile cu impozitul pe profit la

30.09.2000, înainte de acordarea legala a creditului fiscal, deoarece

diferenta de impozit ca urmare a reduce rii se va utiliza ca resursa

proprie pentru noi investitii.

691 = 441 32.256.300 lei

Cheltuieli cu

impozitul pe

profit

Impozit pe profit

3. Se înregistreaza creditul fiscal potrivit legii;

441 = 691 2.500.000 lei

Impozit pe profit Cheltuieli cu

impozitul pe profit

4. Decontarea cheltuielilor cu impozitul pe profit (debit

cont"691" - credit cont "691" )

121.04 = 691 29.756.300 lei

Profit si pierdere,

analitic

Cheltuieli cu

impozitul pe profit

5. Reducerea impozitului pe profit , repartizata în contul "Alte

fonduri"

129 = 1068 2.500.000 lei

Repartizarea

profitului

Alte rezerve,

analitic "export"

De mentionat ca în calculul rezultatului contabil nu au fost incluse

cheltuielile cu impozitul pe profit evidentiate la 31 august, motiv pentru care

acestea nu au facut obiectul unui element nedeductibil fiscal la calculul

impozitului pe profit. Înregistrarile contabile de la punctul 1 si 5 pot fi

efectuate si la sfârsitul exercitiului financiar. Conturile de "cheltuieli cu

impozitul pe profit", "profit si pierdere", impozitul pe profit se prezinta la

30 septembrie astfel:

Debit 691 Credit Debit 441 Credit Debit 12104 Credit

31.08. 65.755.600 65.755.600 4.500.200 65.755.600 65.755.600

30.09. 32.256.300 2.500.000 2.500.000 32.256.300 29.756.300

29.756.300

Total 98.011.900 98.011.900 47.000.200 98.011..900

Sold 0 sfd 51.011.700 TSD 95.511.900

Debit

121 Credit

12101 2.792.000.000 3.176.300.000 12101

12102 48.350.000 64.710.000 12102

12103 6.144.000 12103

12104 65.755.600

12104 29.756.300

total 12104 95.511.900

total 121 (01+02+03) 2.846.494.000 3.241.010.000 total121 (01+02+03)

total total

cheltuieli 2.942.005.900 3.241.010.000 venituri

sold final creditor 299.004.100

În exemplul de mai sus contul 121 "Profit si pierdere" înregistreaza

cheltuielile si veniturile dupa natura lor economica prin crearea de conturi

analitice debit 121.01, 02 , 03, 04 pentru cheltuie li din activitatea de exploatare,

financiare, extraordinare, cheltuieli cu impozitul pe profit si

credit 121.01, 02, 03 pentru veniturile din activitatea de baza, financiara si

extraordinara. O asemenea creare de conturi analitice, ce vor apare în

balanta analitica contabila lunara si la sfârsit de an, ofera entitatii

patrimoniale o corelare eficienta de corespondenta a conturilor de cheltuieli

si venituri, a cheltuielilor cu impozitul pe profit si a datoriei fiscale fata de

buget. Mai mult, aceste conturi analitice pregatesc cu multa usurinta unul

din instrumentele mecanismului fiscal "Declaratie de impozit pe profit

pe anul" si o validare în plus a corespondentei dintre tabloul contabil si

fiscal si contul 121 " Profit si pierdere"

Datorita impunerii re gulii fiscale în detrimentul celei contabile, în

practica pot exista cazuri când deficitul contabil se poate transforma în

profit fiscal si, ca urmare, sa fie impozitata pierderea.

Pentru exemplificarea uneia dintre situatiile mentionate presupunem

urmatoarele informatii în tabelul nr. 2.4.


loading...Document Info


Accesari: 15421
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )