Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...

Proiect contabilitate

Contabilitate
ALTE DOCUMENTE

Contabilitate financiara
PERIODIZĂRI ÎN EVOLUŢIA CONTABILITĂŢII
RAPORT STAGIU - ANUL II - TEHNICI CONTABILE DE CONSOLIDARE
Calculul si inregistrarea amortizarii mijloacelor fixe
EXPERTIZA - EXPERTIZA CONTABILA
STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE NR. 1 (IAS 1) - PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE
CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE LA S.N.P. \"PETROM\" S.A. - SCHELA BOLDESTI
WIZCOUNT - GESTIUNE
POLITICI SI TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND EVALUAREA STOCURILOR
MONOGRAFIE CONTABILA

ACAPITOLUL 1.

1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. COMELF S.A.

1.1.DATE GENERALE PRIVIND S.C. COMELF S.A.
Actionari si asociati

Societatea comerciala COMELF S.A. a fost înfiintata în baza Hotarârii de Guvern nr.1213/20.11.1990 si a Statutului, respectiv în conditiile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat în societati comerciale (regii autonome).

Societatea comerciala COMELF S.A. este persoana juridica româna, având forma juridica de societate pe actiuni.

Asociatii actionari ai societatii sunt:

S.C. UZINSIDER S.A. Bucuresti cu sediul în Bucuresti, B-dul Carol I, nr.12,având personalitate juridical româna, Nr. înmatriculare în Registrul Comertului J40/2835/1992, Cod fiscal R 327658;

Alte persoane fizice si juridice (inclusive salariati COMELF) conform evidentelor din Registrul actionarilor de la Bursa de Valori Bucuresti. 

Capitalul social total subscris este de 48185800 lei,constituit din 1.927.432 actiuni nominative,valoarea fiecarei actiuni fiind de 25.000 lei.

Capitalul social subscris si varsat are urmatoarea structura:

S.C. UZINSIDER S.A. Bucuresti a subscris si varsat un capital social echivalent cu 1380424 actiuni nominative, reprezentând 71,62% din capitalul social total al societatii la data de 26.05.1999 conform Notei de confirmare nr. 7245/27.05.1999 de la Registrul Bursei de Valori Bucuresti.

Alte persoane fizice si juridice (inclusive salariati COMELF) cu un capital social echivalent cu 547.008 actiuni nominative, reprezentând 28,38% din capitalul social al societatii,conform Registrului Actionarilor de la Bursa de Valori Bucuresti.

Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate al S.C. COMELF S.A. consta în fabricarea de instalatii si echipamente pentru protectia mediului - deprafuirea gazelor industriale,tratarea si epurarea apelor - pentru industria siderurgica, cea a materialelor de constructii precum si pentru centralele termo si hidroelectrice.

Societatea executa echipamente pentru industria chimica, vase sub presiune,vase pentru tratarea chimica a apei, utilaje de ridicât, transport si terasiere.

Pentru toate domeniile de activitate se asigura, la cerere,proiectarea, montajul cu predare la cheie, service în garantie si postgarantie, piese de schimb.

Societatea mai realizeaza si alte activitati, astfel:

q       Productia de constructii metalice si parti componente;

q       Productia de structuri si tâmplarii metalice;

q       Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;

q       Fabricarea utilajelor pentru metalurgie;

q       Fabricarea echipamentelor de ventilare si conditionare a aerului (cu exceptia celor pentru uz casnic);

q       Lucrari de instalatii electrice;

q       Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva;

q       Lucrari de instalatii sanitare si de încalzire centrala;

q       Lucrari de montaj de echipamente si utilaje;

1.2. MANAGEMENTUL FIRMEI

Conducerea S.C. COMELF S.A. este asigurata de Adunarea generala a actionarilor care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:

a)      aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi;

b)      numesc administratorii si secretarul consiliului de administratie, cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remuneratia, îi descarca de activitate si îi revoca;

c)      numesc directorul general si adjunctii acestuia, îi descarca de activitate si îi revoca;

d)      stabilesc competentele si raspunderile administratorilor si cenzorilor;

e)      stabilesc salarizarea personalului angajat în functie de studii si munca prestata, cu respectarea limitei minime prevazute de lege;

f)        stabilesc nivelul de salarizare al administratorilor, directorului general si a cenzorilor, în conformitate cu prevederile legii;

g)      stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiul urmator;

h)      examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierdere dupa analizarea raportului administratorilor si cenzorilor, aproba repartizarea profitului, hotarasc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

i)        stabilesc competentele si nivelul de contracte a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;

j)        aproba orice fel de credit financiar sau material acordat de societate;

k)      hotarasc cu privire la înfiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si sedii secundare;

l)        hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;

m)    hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea actului constitutive, precum si la schimbarea formei juridice a societatii;

n)      hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii;

o)      analizeaza rapoartele administratorilor privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii si furnizorii;

p)      hotarasc cu privire la actionarea în justitie a administratorilor, directorului general si a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societatii;

q)      hotarasc în orice alte probleme privind societatea pentru care este necesara aprobarea adunarii generale, conform prevederilor legii nr.31/1990.

Administrarea societatii se face de catre Consiliul de administratie compus din 5 membri, din care trei membri numiti din partea S.C. Uzinsider SA Bucuresti,actionarul majoritar ,iar ceilalti doi membri numiti din cadrul din partea celorlalti actionari.

Termenul mandatului administratorilor este de 4 ani si poate fi prelungit cu noi perioade de câte 4 ani.

Administratorii vor actiona în limita competentelor stabilite prin îndeplinirea obiectului societatii, conform hotarârilor A.G.A., cu respectarea prevederilor legii.

Atributiile Consiliului de administratie sunt:

a)      stabileste îndatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe functiuni;

b)      aproba operatiunile de încasari si plati potrivit competentelor acordate;

c)      aproba operatiunile de cumparare si vânzare de bunuri, potrivit competentelor acordate;

d)      aproba încheierea de contracte de închiriere ( luarea sau darea cu chirie);

e)      stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectie a mediului;

f)        aproba încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;

g)      supune anual Adunarii generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul în curs;

h)      rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea generala a actionarilor.

Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, compus din membrii alesi din Consiliul de administratie, fixându-le în acelasi ti 20520x2310u mp si salariile, potrivit legii.

Presedintele Consiliului de Administratie îndeplineste si functia de director general sau director, în care calitate conduce si Comitetul de directie, asigurând conducerea curenta a societatii. Acesta aduce la îndeplinire deciziile Consiliului de administratie, în limitele activitatii societatii.

Reprezentarea societatii în relatiile cu tertii se face de catre presedintele Consiliului de administratie sau, de catre alte persoane , pe baza de împuternicire speciala data de Consiliul de administratie.

S.C. COMELF S.A. are în componenta 4 fabrici si anume:

Fabrica de filtre si electrofiltre;

Fabrica de componente terasiere;

Fabrica de utilaje si echipamente terasiere;

Fabrica de dispozitive si utilitati.

Structura organizatorica a societatii este prezentata în figura nr.__1__

1.3. ANALIZA ACTIVITĂŢII PE ULTIMII 2 ANI

Analiza activitatii societatii se efectueaza pe baza situatiilor financiare anuale fiind precedata de determinarea indicatorilor economico - financiari si aprecierea performantei economico - financiare. Datele necesare pentru calculul indicatorilor se preiau din bilant, contul de profit si pierdere, balanta de verificare si anexele la bilant.

La S.C.COMELF SA indicatorii de analiza economico - financiara privind activitatea anilor 2000 si 2001 s-au calculat pe baza datelor prezentate în tabelul nr.1

Tabelul nr.1

-mii lei-

Nr.crt.

Denumirea indicatorului

Anul 2000

Anul 2001

Total activ

Active imobilizate

Active circulante

Stocuri

Conturi de trezorerie

Total pasiv

Capitaluri proprii

Profit

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Datorii -total

Datorii pe termen mediu si lung

Datorii curente

Venituri totale

Cifra de afaceri

Venituri din productia stocata

Venituri din productia de imobilizari

Venituri din provizioane privind activitatea

de exploatare

Alte venituri din exploatare

Cheltuieli totale

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

Alte cheltuieli de exploatare

Profit din exploatare

Cheltuieli privind dobânzile

Profit brut

Impozitul pe profit

Profit net

Diferente de pret la produse(sold)

Soldul conturilor de creante

Total sume debitoare ale conturilor de creante

Soldul conturilor de datorii

Total sume creditoare ale conturilor de datorii

Soldul conturilor de active circulante

Total sume debitoare ale conturilor de

active circulante

Soldul conturilor de stocuri

Total sume debitoare ale conturilor de stocuri

Indicatorii de analiza economico-financiara se grupeaza în patru categorii:

indicatori de lichiditate

indicatori de solvabilitate

indicatori de rentabilitate

indicatori de gestiune

La S.C.COMELF SA indicatorii calculati pentru anii 2000 si 2001 au valorile prezentate

în tabelul nr.2.

Tabelul nr.2

Nr.

crt.

Indicatori de analiza

Economico-financiara

Mod de calcul

Anul

Anul

Indicatori de lichiditate

Lichiditatea imediata

Conturi de trezorerie x 100

Datorii curente

Lichiditatea redusa

(Active circulante-Stocuri) x 100

Datorii curente

Lichiditatea generala

Active generale x 100

Datorii curente

Rata de autofinantare a

Activelor

Capitaluri proprii + provizionare pentru

riscuri si cheltuieli x 100

Total active

Coeficientul de finantare

Stabila

Fondul de rulment permanent x 100

Active circulante

Indicatori de solvabilitate

Solvabilitatea patrimoniala

(Rata  autonomiei financiare)

Capitaluri proprii + provizioane pentru riscuri si cheltuieli x 100

Capitaluri proprii + provizioane pentru riscuri si cheltuieli + datorii totale

Gradul de îndatorare

Total datorii x 100

Total active

Solvabilitatea generala

Total datorii x 100

Total datorii

Structura de capital

(Securitatea financiara)

Capitaluri proprii + provizioane pentru riscuri si cheltuieli x 100

Datorii totale

Potentialul de dezvoltare

Partea de profit repartizata pentru majorarea  capitalurilor proprii x 100

Fondul de rulment propriu

Indicatori de rentabilitate

Rentabilitatea economica

Profit brut x 100

Venituri totale(exclusiv veniturile din productia stocâta si de imobilizari)

Rentabilitatea vânzarilor(marja bruta din vânzari)

Profit brut din vânzari x 100

Cifra de afaceri

Rentabilitatea capitalului propriu(financiara)

Profit net  x 100

Capitaluri proprii + Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Rentabilitatea resurselor consumate

Profit brut ± Diferente de pret la produse(sold)  x 100

Total cheltuieli(exclusiv impozitul pe profit)

Rentabilitatea activelor circulante

Profit brut  x 100

Active circulante

Indicatori de gestiune

Gradul de acoperire al cheltuielilor cu dobânzile

Profit brut + cheltuieli cu dobânda

x  100

Cheltuieli cu dobânda

Perioada de încasare a creantelor

Soldul conturilor de creante

x 365 zile

Total sume creditoare ale conturilor de creante

78 zile

94 zile

Perioada de rambursare a datoriilor

Soldul conturilor de datorii

x 365 zile

Total sume creditoare ale conturilor de datorii

85 zile

78 zile

Viteza de rotatie a activelor circulante

Soldul conturilor de active

x 365 zile

Total sume debitoare ale conturilor de active

135 zile

128 zile

Viteza de rotatie a stocurilor

Soldul conturilor de stocuri

x 365 zile

Total sume debitoare ale conturilor de stocuri

84 zile

78 zile

Conform intervalelor de evaluare pentru indicatorii economico - financiari, aprobate de Consiliul de Administratie al S.C. COMELF SĂ, prezentate în anexa nr. ____, pentru anul 2001 punctajul obtinut însumeaza 124 de puncte , fata de 116 obtinute în anul 2000, ceea ce arata cresterea performantei economico - financiare a societatii.

STRUCTURA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

La S.C. COMELF S.A. activitatea financiar - contabila se desfasoara în cadrul directiei economice condusa de directorul economic.

Structura directiei economice este prezentata în figura nr.____

Principalele activitati care se desfasoara în cadrul serviciului contabilitate sunt urmatoarele :

primirea si verificarea documentelor contabile primare,dupa întocmirea acestora în sectii,fabrici,în termenele stabilite conform circuitului documentelor;

prezentarea documentelor persoanelor împuternicite în exercitarea controlului financiar - preventiv pentru verificare si aprobarea înregistrarii lor în contabilitate;

înregistrarea documentelor în evidenta contabila, cronologic si sistematic, conform normelor contabilitatii ;

verificarea înregistrarilor în contabilitate, modificari, stornari operatiuni, în vederea reflectarii reale a patrimoniului si activitatii unitatii în situatiile centalizatoare lunare si anuale;

tinerea la zi a evidentei mijloacelor fixe (intrari, iesiri, amortizare), a stocurilor de materii prime, materiale, produse, în vederea informarii corecte privind existenta acestora, necesarul de aprovizionat, consumuri normate;

tinerea la zi a evidentei creantelor si datoriilor unitatii în vederea încasarii si respectiv a achitarii acestora;

tinerea la zi a miscarii numerarului prin conturile de trezorerie;

înregistrarea veniturilor si cheltuielilor unitatii;

întocmirea balantelor de verificare lunare, a bilantului contabil, contului de profit si pierdere, a anexelor la bilant;

întocmirea oricaror rapoarte de contabilitate generala, periodice, solicitate de conducerea unitatii.

Principalele activitati care se desfasoara în cadrul serviciului financiar sunt urmatoarele:

elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli cu urmarirea maximizarii veniturilor si profitului;

analiza periodica a situatiei economico - financiare a unitatii, a resurselor financiare, propunând masuri de îmbunatatire a acestora;

activitatea de casierie, respectiv încasari si plati în numerar ;

urmarirea încasarii în termen a creantelor unitatii si achitarea datoriilor privind aprovizionarea si alte plati, conform scadentelor stabilite;

primirea si verificarea documentelor primare (pontaje, liste de prezenta) privind evidenta muncii, întocmirea documentelor privind salarizarea personalului;

stabilirea si analiza costurilor de productie ale bunurilor si serviciilor pentru compararea acestora cu pretul de vânzare aferent;

furnizarea tuturor informatiilor cu privire la miscarea si transformarea patrimoniului, cele cu privire la conturile de rezultate si cele privind elementele extrapatrimoniale.

Activitatea de salarizare se desfasoara în cadrul serviciului financiar. Atributiile persoanelor care realizeaza aceasta activitate sunt stabilite prin Fisa postului, prin care se precizeaza urmatoarele:

Postul : Contabil

Compartimentul: Serviciul financiar

Cerinte: - Studii: Medii + curs contabilitate

- Vechime : 3 ani

-Alte cerinte : -

4. Relatii : -ierarhice : -are în subordine -

-este subordonat - sef serviciu

-functionale -

-de reprezentare -

Atributii, sarcini, lucrari:

În cadrul compartimentului financiar calculeaza salariile la sectia Ansamble sudate, Sablare - Vopsire, Asistenta tehnica si service;

Primeste pâna la data de 17 ale fiecarei luni pontaje de la sectii pe baza carora întocmeste avansurile chenzinale;

În data de 2 a fiecarei luni primeste pontajele de la sectii pentru calcularea chenzinei a II-a. Le verifica si pe baza lor întocmeste rapoarte de salariu si calculeaza salariul dupa orele efectuate. Pe baza rapoartelor de manopera primite de la statia de calcul, calculeaza indicele de salarizare si salariul în acord al angajatilor. De asemenea, aplica plusurile si minusurile pe baza proceselor verbale întocmite de sectie.

Pe baza orelor lucrate în sectii în schimburile de noapte calculeaza sporul de noapte;

Pe baza orelor efectiv lucrate calculeaza sporul de vechime, sporurile de toxicitate, sporul de munca grea, sporul de periculozitate;

Definitiveaza salariul brut pe calculator;

Ţine evidenta retinerilor : alte rate, popriri, rate CEC, chirii, depuneri CEC, garantii;

Pe baza cererilor de concediu de odihna primite de la serviciul personal, calculeaza si întocmeste listele cu sumele cuvenite;

Pe baza certificatelor medicale eliberate pentru personalul aflat în concedii medicale, de maternitate, îngrijirea copilului, întocmeste statele de plata pentru ajutoare materiale;

Pe baza tuturor acestor informatii întocmeste statele de plata, le supune verificarii si aprobarii, dupa care le preda pentru înregistrare la serviciul contabilitate;

Întocmeste borderoul de retineri urmarind documentele justificative pentru retineri;

Primeste si raspunde la corespondenta privind retinerile din salarii;

Ţine evidenta garantiilor materiale retinute gestionarilor de bunuri.

Îndeplineste orice alte sarcini dispuse de seful compartimentului pentru bunul mers al activitatii.

Limite de competenta: Privind atributiile de la punctual 5.

Responsabilitati: Cele ce rezulta din sarcinile de serviciu.

CAPITOLUL 2

2.ASPECTE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII SALARIILOR

2.1. NOŢIUNI sI CALCULAŢIE PRIVIND SALARIILE sI CONTRIBUŢIILE ASUPRA ACESTORA

Pentru desfasurarea normala a activitatii lor, agentii economici folosesc forta de munca. Între acestia si personalul angajat intervin decontari pentru munca efectuata.

Fiecare persoana beneficiaza pentru munca prestata de un salariu, în conditiile prevazute în contractul de munca.

Salariul reprezinta "totalitatea veniturilor în bani si/sau în natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate în baza unui contract individual de munca, indiferent de perioada la care se refera,de denumirea veniturilor sau de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, de maternitate si pentru concediul privind îngrijirea copilului în vârsta de pâna la 2 ani"[1].

2.1.1.STRUCTURA SALARIULUI

Salariul cuprinde:

a)      Salariul de baza;

b)      Sporurile si adaosurile de orice fel;

c)      Indemnizatiile de orice fel;

d)      Recompensele si premiile de orice fel;

e)      Sumele reprezentând premiul anual si stimulente acordate, potrivit legii, personalului din institutiile publice, cele reprezentând stimulente din fondul de participare la profit acordate salariatilor agentilor economici, dupa aprobarea bilantului contabil, potrivit legii;

f)        Sumele primite pentru concediul de odihna;

g)      Sumele primite din fondul asigurarilor sociale în caz de incapacitate temporara de munca si de maternitate;

h)      Sumele primite pentru concediul privind îngrijirea copilului în vârsta de pâna la 2 ani;

i)        Sumele primite pentru concediul privind îngrijirea copilului cu handicap pâna la împlinirea de catre acesta a vârstei de 3 ani;

j)        Sumele primite pentru concedii medicale privind îngrijirea copiilor cu handicap accentuat sau grav, pâna la împlinirea de catre copii a vârstei de 18 ani;

k)      Orice alte câstiguri în bani si în natura primite de la angajatori,de catre angajati,ca plata a muncii lor.

"În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:

Indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, potrivit legii;

Drepturile de solda lunara, indemnizatii, prime, premii, sporuri si alte drepturi ale cadrelor militare acordate potrivit legii;

Indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net cuvenita administratorilor la companii/ societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar si la regiile autonome;Sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;

Veniturile realizate din încadrarea în munca ca urmare a încheierii unei conventii civile de prestari de servicii;

Sumele primite de reprezentantii în Adunarea Generala a Actionarilor, în Consiliul de Administratie si în Comisia de Cenzori;

Sumele primite de reprezentantii în organisme tripartite, conform legii;

Alte drepturi si indemnizatii de natura salariala."[2]

Salariul de baza este partea fixa a salariului total stabilit în regie, în acord, pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate sau în alte forme specifice unitatii. Salariul de baza se stabileste pentru fiecare salariat în raport cu calificarea, importanta, complexitatea lucrarilor ce revin postului în care este încadrat, cu pregatirea si competenta profesionala.

Adaosurile salariale reprezinta sumele acordate salariatilor peste salariul de baza în legatura cu munca depusa sau ca premii pentru anumite realizari, putând fi întâlnite, în principal, sub forma adaosului în acord , a premiilor, sporurilor sau a altor componente de natura salariala.

Adaosul de acord este dat de diferenta dintre suma încasata potrivit formei de salarizare în acord practicata si salariul de baza corespunzator timpului lucrat.Acest adaos se determina în mod direct în legatura cu realizarea anumitor indicatori (de regula, de productie) si se evidentiaza distinct în raport cu salariul de baza.

Premiile sunt acele adaosuri care se acorda în functie de aportul individual si/ sau colectiv la realizarea veniturilor, la propunerea sefului de compartiment sau a altor persoane abilitate.

La S.C. COMELF S.A. prin contractul colectiv de munca pe anul 2002 se prevede acordarea urmatoarelor adaosuri la salariul de baza:

q       Adaosul la salariu reprezentând plusul de acord;

q       Premii acordate din fondul de premiere constituit la nivel de societate în proportie de 1,5% din fondul de salarii realizat lunar si cumulat. Conditiile concrete de repartizare a fondului de premiere se stabilesc de catre managerul general cu informarea sindicatului.

q       10% din profitul net realizat de societate, în conditiile legii, se va acorda salariatilor în doua transe, din care una înaintea sarbatorilor de iarna;

q       Adaos anual în functie de încasari si realizarea bugetului de venituri, de pâna la un salariu, platibil în doua transe pentru salariatii care sunt platiti din fondul de salarii al COMELF la data platii, cuantumul fiind proportional cu timpul efectiv lucrat în 2002 în perioada anterioara platii.

Sporurile la salarii platite angajatilor, fie ca o suma fixa, fie sub forma cotelor procentuale aplicate salariilor de baza, se acorda în raport cu rezultatele obtinute si conditiile concrete în care se desfasoara activitatea.Aceste sporuri sunt grupate astfel:

Grupa A: Sporuri care se pot acorda în functie de locul de munca, pentru timpul lucrat în aceste conditii:

Spor pentru lucru în subteran;

Spor pentru lucru pe platformele marine de foraj si extractie;

Indemnizatie de zbor;

Spor pentru conditii grele de munca;

Spor pentru conditii nocive de munca;

Spor pentru conditii periculoase de munca;

Spor pentru timpul lucrat în timpul noptii;

Spor de santier.

Grupa B: Alte sporuri:

Spor pentru ore lucrate suplimentar peste timpul lunar de lucru, indiferent de modul de organizare

al programului de lucru;

Spor pentru lucrul sistematic peste programul normal de lucru (în locul sporului pentru ore suplimentare); 

Spor pentru exercitarea unei functii suplimentare;

Spor pentru utilizarea unei limbi straine daca aceasta nu este obligatie de serviciu;

Spor de vechime în munca.

Sporurile se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse în salariul de baza.

La S.C. COMELF S.A., contractul colectiv de munca pentru anul 2002 prevede acordarea urmatoarelor sporuri:

Pentru munca în locuri cu conditii deosebite de munca se acorda urmatoarele sporuri minime, calculate la salariile de baza:

q       Spor pentru conducerea unei echipe de lucru ce executa lucrari complexe (sef echipa), constituita din minim 10 oameni - 10%;

q       Spor pentru conditii grele de munca - 10%;

q       Spor pentru conditii periculoase - 10%;

q       Spor pentru conditii nocive - 10% din salariul minim la nivel de societate;

q       Spor pentru conditii penibile - 10%.

Spor pentru sudorii autorizati:

q       ISCIR - 5%;

q       SLV - 8%;

q       TUV -10%.

Sporurile se acorda la orele efectiv lucrate în una din conditiile mentionate, stabilite de RTS-istul fiecarei sectii, cu aprobarea sefului acesteia.

Se mai acorda sporuri pentru:

q       Exercitarea si a atributiilor unei alte functii din dispozitia administratiei - 50% din salariul de baza al functiei înlocuite , începând cu a treia luna de cumul;

q       Lucrul în timpul noptii - 25%;

q       Munca suplimentara prestata peste durata normala a zilei de lucru sau în zilele de sarbatori ori repaos, daca se depaseste numarul de ore lucratoare din luna respectiva, astfel:

Pentru 11 pâna la 20 ore - 7%;

Între 21 si 35 ore - 10%;

Între 36 si 50 ore - 15%;

Între 51 si 60 ore - 20%;

Pentru 61 ore si mai mult - 25%.

Majorarea se aplica doar daca s-au realizat normele de munca.

q       Vechimea în munca de la data primei angajari pâna la data calcularii, daca aceasta nu a fost întrerupta din motive imputabile persoanei, astfel:

3 - 5 ani - 5%;

5 - 10 ani - 8%;

10 - 15 ani - 11%;

15 - 20 ani - 15%;

20 - 25 ani - 20%;

peste 25 ani - 25%.

q Spor de vigilenta ( paza ) - 25%;

q Spor sef unitate nucleara - 10%;

q Spor de stres în conditii de munca specifice, pentru cursele efectuate de catre soferi înafara municipiului - 10%;

q Spor pentru utilizarea cel putin a unei limbi straine, acolo unde necesitatile o impun si daca aceasta nu intra în obligatiile postului - 10% pe perioada efectuarii serviciului respectiv;

q Spor de fidelitate - 1% pentru fiecare an lucrat efectiv în COMELF peste 10 ani fara întrerupere;

Nu se considera întrerupere pentru sporul de fidelitate: pensionarea temporara, disponibilizarea temporara, detasarea, concediul pentru îngrijirea copilului si satisfacerea stagiului militar, daca reluarea activitatii la COMELF s-a facut în termenul legal sau convenit de comun acord, în baza contractului de munca anterior. Perioada în care salariatii au fost în una din situatiile de mai sus nu intra în calculul vechimii pentru care se acorda spor de fidelitate.

q       Spor de pâna la 20% pentru salariatii cu 2 licente si care prin natura serviciului utilizeaza

curent cunostintele din cele doua domenii.

În cazul unei absente nemotivate salariatul pierde dreptul la toate sporurile din luna respectiva.

Recompensele speciale se acorda salariatilor din necesitatea realizarii unei relatii cât mai directe între efortul depus de fiecare salariat si nivelul recompensei, având rolul de a impulsiona cresterea performantei. Dintre aceste recompense, cele mai reprezentative sunt:

1)Distribuirea unei parti din profit care vizeaza o mai buna legatura între valoarea stimulentului si cifra de afaceri, astfel:

distribuirea profitului în timpul anului, când salariatilor li se pot acorda periodic (trimestrial sau semestrial) anumite prime al caror cuantum depinde de gradul de depasire al cifrei de afaceri programate;

distribuirea profitului la sfârsitul anului. Pe baza calculelor privind marimea profitului net obtinut de firma, o cota parte este destinata stimularii întregului personal, la sfârsitul anului, sub forma unei prime.

2)Participarea la capital, care consta în acordarea posibilitatii cumpararii de actiuni ale unitatii de catre salariatii proprii, prin aceasta urmarindu-se ca, devenind actionar la întreprinderea la care lucreaza, angajatul sa-si mareasca interesul fata de performanta economica a acesteia, ceea ce va conduce la o sporire a implicarii, loialitatii si performantelor individuale.

Indemnizatia de concediu de odihna se acorda salariatilor pe durata concediului de odihna. Aceasta indemnizatie se determina înmultind numarul de zile de concediu cu media zilnica a salariului de baza, sporului de vechime si, dupa caz, indemnizatiei pentru functia de conducere, luate împreuna,corespunzatoare fiecarei luni calendaristice în care se efectueaza zilele de concediu de odihna.Media zilnica a acestor venituri se stabileste în raport cu numarul zilelor lucratoare din fiecare luna în care se efectueaza zilele de concediu.

La plecarea în concediul de odihna pe o perioada de cel putin 10 zile lucratoare,salariatii mai beneficiaza si de o prima de vacanta de 50% din salariul de baza avut în momentul plecarii, dar numai o singura data pe an.

Indemnizatiile de asigurari sociale care se pot acorda salariatilor sunt:

a)      Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale si accidente de munca;

b)      Indemnizatie pentru maternitate;

c)      Indemnizatie pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani;

d)      Indemnizatie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 4 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pâna la împlinirea vârstei de 18 ani.

Baza de calcul a acestor indemnizatii se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a stabilit contributia individuala de asigurari sociale în lunile respective.

În situatia în care stagiul de cotizare, adica perioadele în care persoanele au platit contributii de asigurari sociale, este mai mic de 6 luni, în cazul accidentelor de munca, bolilor profesionale, urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei si bolilor infecto-contagioase din grupa A, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie media veniturilor lunare la care s-a calculat contributia de asigurari sociale din lunile respective sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia de asigurari sociale.

Pentru calculul indemnizatiilor de asigurari sociale se utilizeaza numarul de zile lucratoare din luna din care se acorda concediul medical sau, dupa caz, alte drepturi de asigurari sociale. La stabilirea numarului de zile lucratoare din luna în care se acorda dreptul de asigurari sociale se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale în care nu se lucreaza.

Salariatii beneficiaza de concediu medical si de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca daca dovedesc incapacitatea temporara de munca printr-un certificat medical eliberat conform reglementarilor în vigoare.

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta de catre angajator, în functie de numarul de angajati pe care l-a avut la data ivirii incapacitatii temporare de munca, astfel:

pâna la 20 de angajati, din prima zi pâna în a 7-a zi de incapacitate temporara de munca;

între 21 si 100 de angajati, din prima zi pâna în a 12-a zi de incapacitate temporara de munca;

peste 100 de angajati, din prima zi si pâna în a 17-a zi de incapacitate temporara de munca.

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat începând cu ziua urmatoare celor suportate de angajator si pâna la data încetarii incapacitatii temporare de munca sau pensionarii.

Indemnizatia lunara pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea unui procent de 75% la baza de calcul stabilita pentru indemnizatiile de asigurari sociale. În cazul incapacitatii temporare de munca cauzata de boli profesionale, accidente de munca sau asimilate acestora, tuberculoza, SIDA, cancer si boli infecto-contagioase din grupa A, cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de 100% din baza de calcul stabilita pentru indemnizatiile de asigurari sociale.

Asiguratele au dreptul pe o perioada de 126 de zile calendaristice la concediu de maternitate care se concretizeaza în concediu prenatal si concediu postnatal, perioada în care beneficiaza de indemnizatie de maternitate. De acest drept beneficiaza si persoanele care au încetat plata contributiei de asigurari sociale, dar care nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat.

Concediul prenatal se acorda pe o perioada de 63 de zile înainte de nastere, iar concediul postnatal pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. În functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, aceste concedii se pot compensa între ele. Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu prenatal începând cu luna a 6-a de sarcina.

Cuantumul lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita pentru indemnizatiile de asigurari sociale.

Indemnizatia pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani precum si indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pâna la împlinirea vârstei de 18 ani se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Indemnizatia pentru cresterea copilului sau pentru îngrijirea copilului bolnav se acorda, la cerere, unuia dintre parinti, daca solicitantul îndeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute de lege. Aceste indemnizatii se pot acorda si persoanei care, în conditiile legii a adoptat, a fost numit tutore sau careia i s-au încredintat copii spre crestere sau educare sau în plasament familial si care îndeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute de lege.

Durata de acordare a indemnizatiei pentru îngrijirea copilului bolnav este de 14 zile calendaristice pe an, pentru un copil, exceptie facând situatiile în care copilul contracteaza boli contagioase, este imobilizat în aparat gipsat sau este supus unor interventii chirurgicale. În aceste cazuri, durata concediului este stabilita de medicul de familie.

Cuantumul lunar al indemnizatiei pentru cresterea copilului sau pentru îngrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul stabilita pentru indemnizatiile de asigurari sociale.

2.1.2.REŢINERI DIN SALARII

Pentru determinarea salariului net care îi revine unui angajat este necesar ca din venitul salarial brut obtinut de acesta sa se retina, dupa caz:

a)      Contributia pentru asigurarile sociale,pentru protectia sociala a somerilor, pentru asigurarile sociale de sanatate si impozitul pe venit, pentru veniturile din salarii la functia de baza;

b)      Contributia la asigurarile sociale de sanatate si impozitul pe venit, pentru veniturile din salarii, altele decât cele de la functia de baza.

"Prin locul unde se afla functia de baza se întelege:

a)      Pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de munca, ultimul loc înscris în carnetul de munca sau în documentele specifice care, potrivit reglementarilor legale, sunt asimilate acestora;

b)      În cazul cumulului de functii, locul ales de persoanele fizice unde sunt achitate contributia de asigurari sociale de stat, contributia la fondul de somaj si alte sume datorate potrivit legii"[3]

Contributia pentru asigurarile sociale datorata de salariati se retine din venitul brut lunar al salariatului si se vireaza lunar de angajator la casa teritoriala de pensii în raza careia se afla sediul acestuia.

Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale în cazul salariatilor o constituie venitul brut din salarii în care,conform prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, sunt incluse:

salariul de baza corespunzator timpului efectiv lucrat în program normal si suplimentar (inclusiv indexarile, compensatiile - numai cele incluse în salariul de baza conform legii - indemnizatiile de conducere, salariile de merit si alte drepturi care potrivit actelor normative fac parte din salariul de baza);

sporurile si indemnizatiile acordate sub forma de procent din salariul de baza sau în sume fixe, indiferent daca au caracter permanent sau nu;

sumele platite din fondul de salarii pentru timpul nelucrat (concedii de odihna, indiferent de perioada efectuarii, concedii de studii, zile de sarbatori,evenimente familiale deosebite, întreruperi ale lucrului din motive neimputabile salariatilor);

sumele acordate cu ocazia iesirii la pensie platite din fondul de salarii;

diurnele de deplasare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, peste nivelul celor aprobate prin lege pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit;

premiile anuale si cele din cursul anului acordate sub diferite forme, altele decât cele reprezentând participarea salariatilor la profit;

drepturile în natura acordate salariatilor sub forma de remuneratie;

sumele platite din fondul de salarii, conform legii sau contractelor colective de munca, cum sunt: al 13-lea salariu, prime de vacanta, aprovizionare de iarna, prime acordate cu ocazia sarbatorilor nationale sau religioase;

alte adaosuri la salarii aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale sau colective de munca;

platile compensatorii, altele decât cele suportate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.

Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate în functie de conditiile de munca, astfel:

a)      pentru conditii normale de munca, cota contributiei de asigurari sociale este de 35%;

b)      pentru conditii deosebite de munca, cota contributiei de asigurari sociale este de 40%;

c)      pentru conditii speciale de munca, cota contributiei de asigurari sociale este de 45%.

Cotele de contributii de asigurari sociale se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Contributia individuala de asigurari sociale datorata de salariati precum si de persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii si care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie, reprezinta o treime din cota de contributie de asigurari sociale,stabilita anual pentru conditiile normale de munca.

Nu datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, salariatii care beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca,pentru maternitate, pentru cresterea copilului sau pentru îngrijirea copilului bolnav.

Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate datorata de asigurati se determina prin aplicarea unei cote de 7% asupra veniturilor salariale brute, atât în cazul salariatilor care au calitatea de salariat, cât si în cazul persoanelor care presteaza o activitate pe baza de conventie civila de prestari de servicii.

În veniturile salariale brute, conform prevederilor Ordinului nr.74 din 7 iunie 2000 privind modul de încasare a contributiilor la asigurarile sociale de sanatate, sunt incluse:

suma tuturor veniturilor în bani si în natura obtinute de o persoana fizica în baza unui contract de munca sau a unei conventii civile de prestari de servicii;

indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica;

indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor la companii/ societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;

sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;

sumele primite de reprezentantii în Adunarea Generala a Actionarilor, în Consiliul de Administratie si în Comisia de Cenzori;

sumele primite de reprezentantii în organismele tripartite;

alte drepturi si indemnizatii de natura salariala primite de asigurati, în bani sau în natura;

indemnizatiile pentru îngrijirea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani.

În cazul persoanelor care se afla în concediu medical ,concediu de maternitate sau concediu pentru îngrijirea copilului bolnav,contributia angajatului la asigurarile sociale de sanatate se suporta din contributia angajatorului la asigurarile sociale de stat,calculul acesteia facându-se dupa cum urmeaza:

Salarul minim brut pe tara x 2 x 7 % x Nr.de zile lucratoare în care s-a aflat în

Nr.de zile lucratoare din luna în care incapacitate temporara de munca ,

se face calculul din luna pentru care se face calculul

Contributia pentru protectia sociala a somerilor datorata de salariati se determina prin aplicarea unei cote de 1% asupra salariului de baza lunar de încadrare brut al salariatului.

2.1.3. IMPOZITUL PE VENITURILE DIN SALARII

Impozitul pe veniturile din salarii pentru fiecare luna se calculeaza si se retine de catre angajatori cu sediul sau domiciliul în România, la data platii acestor venituri, indiferent de perioada la care se refera.

Pentru calculul impozitului lunar aferent venitului realizat, baremul lunar de impunere se aplica asupra venitului baza de calcul, care se determina diferit în functie de locul unde se afla functia de baza.

Determinarea venitului baza de calcul a impozitului presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

Etapa 1. Determinarea venitului brut din salarii

Venitul brut din salarii reprezinta totalitatea veniturilor realizate, precum si a avantajelor primite de o persoana fizica, pe fiecare loc de realizare, indiferent de denumirea acestora sau de forma sub care sunt acordate.

Etapa 2. Determinarea venitului net din salarii

Venitul net din salarii se determina prin deducerea din venitul brut a unor sume, reprezentând:

a)      Contributiile retinute, potrivit legii, pentru asigurarile sociale, pentru protectia sociala a somerilor si pentru asigurarile sociale de sanatate, precum si o cota de 15% din deducerea personala de baza, reprezentând cheltuieli profesionale, pentru veniturile din salarii la functia de baza;

b)      Contributia la asigurarile sociale de sanatate, pentru veniturile din salarii, altele decât cele de la functia de baza.

Etapa 3. Determinarea venitului baza de calcul a impozitului

Venitul baza de calcul reprezinta, dupa caz:

a)      Diferenta dintre venitul net si deducerile personale acordate în luna respectiva, pentru veniturile din salarii la functia de baza;

b)      Venitul net, pentru veniturile din salarii, altele decât cele de la functia de baza.

"Deducerile personale reprezinta o suma neimpozabila acordata contribuabilului, cuprinzând deducerea personala de baza si deducerile personale suplimentare, în functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate în întretinere"[4]

Deducerea personala de baza, începând cu luna ianuarie 2002, este fixata la suma de 1600000 lei pe luna.

Deducerea personala suplimentara pentru sotul/ sotia, copiii sau alti membri de familie aflati în întretinere este de 0.5 înmultit cu deducerea personala de baza.

În functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate în întretinere, salariatii mai beneficiaza de deduceri personale suplimentre, astfel:

a)      1 înmultit cu deducerea personala de baza, pentru invalizii de gradul I si persoanele cu handicap grav;

b)      0,5 înmultit cu deducerea personala de baza, pentru invalizii de gradul II si persoanele cu handicap accentuat.

Daca o persoana este întretinuta de mai multi contribuabili, suma care reprezinta deducerea personala a acesteia se împarte în parti egale între contribuabili, daca acestia nu se înteleg asupra unui alt mod de împartire a sumei. Copiii minori ai contribuabilului sunt considerati întotdeauna întretinuti, iar suma care reprezinta deducerea personala suplimentara pentru fiecare copil se acorda integral unuia dintre parinti sau tutori, conform întelegerii dintre acestia. Deducerea personala suplimentara se acorda pentru persoanele aflate în întretinerea contribuabilului pentru acea perioada impozabila din anul fiscal în care acestea au fost întretinute, perioada rotunjindu-se la luni întregi în favoarea contribuabilului.

Suma deducerilor personale admisa pentru calculul impozitului nu poate depasi de 3 ori deducerea personala de baza si se acorda în limita venitului realizat.

Pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si asimilate acestora, asupra venitului baza de calcul se aplica baremul lunar de impunere prezentat în Anexa nr.2..

Exemplu de calcul al impozitului pe venitul din salarii a unui angajat din sectia Ansamble - sudate a S.C. COMELF SA.:

Etapa 1. Determinarea venitului brut din salarii

În functie de timpul efectiv lucrat si pontajul de la sectie, salariatul a realizat în luna martie un salariu brut în suma de 4.585.600 lei, salariul tarifar de încadrare brut fiind de 3.500.000 lei.

Etapa 2. Determinarea venitului net din salarii

Pentru determinarea venitului net,din salariul brut se deduc urmatoarele:

a)      contributia la asigurarile sociale ,11,67 % din salariul brut, în suma de 535.140 lei;

b)      contributia la asigurarile sociale de sanatate, 7% din salariul brut, în suma de 320.992 lei;

c)      contributia la fondul de somaj,1 % din salariul tarifar de încadrare brut , în suma de 35.000 lei;

d)      cheltuielile profesionale în procent de 15 % din deducerea personala de baza în suma de 240.000 lei.

Venitul net = 4.585.600 - ( 535.140+ 320.992 + 35.000 + 240.000) = 3.454.468

Etapa 3. Determinarea venitului baza de calcul a impozitului

Din venitul net se deduc urmatoarele:

a)      Deducerea personala de baza în suma de 1.600.000 lei;

b)      Deducerea personala suplimentara . Salariatul are în întretinere doi copii pentru care beneficiaza de o deducere personala suplimentara în suma de 1.600.000 lei ( 2 x 0.5 x deducerea personala de baza )

Venitul baza de calcul a impozitului = 3.454.468 - ( 1.600.000 + 1.600.000 ) = 254.468

Potrivit baremului de impozitare aplicat venitului baza de calcul, pentru suma de 254.468 lei procentul de impozitare este de 18 %.

Impozitul pe venitul din salarii calculat este de 45.804 lei.

2.1.4. ALTE REŢINERI DIN SALARII

Dupa plata impozitului pe veniturile din salarii ,din salariul net care îi revine angajatului se opereaza,dupa caz si alte retineri,care pot fi:

rate;

chirii;

imputatii;

popriri;

cotizatii;

alte retineri la unitate: echipamente,tichete de masa nejustificate,consumuri,etc.

Documentele care stau la baza acestor retineri sunt:

o       contracte privind cumpararea în rate a unor bunuri de catre salariat;

o       contracte de închiriere a unor spatii de locuit apartinând angajatorului sau altor proprietari;

o       decizii de imputare emise de unitate în sarcina angajatilor pentru lipsuri în gestiune sau pagube provocate unitatii din cauza si în legatura cu munca lor;

o       sentinte judecatoresti emise pe numele angajatilor pentru diverse datorii,titluri executorii pentru impozite si taxe neachitate,etc;

o       acceptul angajatului pentru diverse cotizatii;

o       documente interne ale unitatii emise pentru retineri proprii.

2.1.5. CONTRIBUŢII AFERENTE SALARIILOR SUPORTATE DE ANGAJATOR

Agentii economici care folosesc forta de munca au obligatia sa calculeze si sa vireze lunar contributiile pe care le datoreaza la asigurarile sociale, la asigurarile sociale de sanatate, la Fondul de somaj si la Fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap.

Angajatorul calculeaza si vireaza lunar contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza bugetului asigurarilor sociale de stat, împreuna cu contributiile individuale retinute de la salariati.

Baza lunara de calcul la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari sociale o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de salariati, precum si veniturile brute realizate de persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii si care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie.

Contributia de asigurari sociale datorata de angajatori reprezinta diferenta fata de contributia individuala de asigurari sociale pâna la nivelul cotelor de contributie de asigurari sociale stabilite prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat, în functie de conditiile de munca.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate, datorata de angajator se determina prin aplicarea cotei de 7% asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de salariati la care se adauga veniturile brute realizate de persoanele care desfasoara activitati pe baza de conventii civile de prestari de sevicii.

Contributia la Fondul de somaj, datorata de angajator se determina prin aplicarea cotei de 5% asupra fondului de salarii realizat lunar, în valoare bruta.

Angajatorii au obligatia sa calculeze si sa vireze lunar la Fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap o cota de 2% aplicata asupra fondului de salarii realizat lunar, inclusiv asupra câstigurilor realizate lunar de colaboratorii persoane fizice. Aceasta contributie nu este datorata de unitatile protejate, care sunt unitati organizate si amenajate potrivit cerintelor persoanelor cu handicap, în vederea desfasurarii activitatii acestor persoane, cu eliminarea oricarui impediment.

Societatile care au un numar de cel putin 100 de angajati au obligatia de a angaja persoane cu handicap cu contract individual de munca într-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.Daca aceste societati nu angajeaza persoane cu handicap în conditiile prevazute de lege, acestea au obligatia de a plati lunar la Fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap o suma egala cu salariul minim brut pe economie înmultit cu numarul locurilor de munca în care nu au încadrat persoane cu handicap.

2.2.BAZELE ORGANIZĂRII CONTABILITĂŢII SALARIILOR sI A CONTRIBUŢIILOR ASUPRA ACESTORA

Organizarea contabilitatii salariilor si a contributiilor asupra acestora cuprinde:

Stabilirea conturilor cu ajutorul carora se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru salariile cuvenite acestora în bani sau în natura, inclusiv a adaosurilor si premiilor din fondul de salarii;

Stabilirea conturilor cu ajutorul carora se tine evidenta contributiilor asupra salariilor, a retinerilor din salarii;

Stabilirea conturilor cu ajutorul carora se tine evidenta cheltuielilor cu salariile si a cheltuielilor cu contributiile datorate de unitate asupra salariilor.

Pentru evidenta decontarilor cu personalul se folosesc conturile din grupa 42"Personal si conturi asimilate", evidentiate în activul si pasivul bilantului si prezentate in tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3

Elemente patrimoniale

Cont sintetic gradul I

Cont sintetic gradul ÎI

ACTIV

Grupa:Active circulante

Subgrupa:Creante

Creante fata de  salariati:

-Avansuri acordate personalului

-Alte creante în legatura cu personalul

425"Avansuri acordate personalului"

4282"Alte creante în legatura cu personalul"

PASIV

Grupa:Datorii

Subgrupa:Alte datorii

Datorii fata de salariati:

-Remuneratii

-Ajutoare materiale

-Participarea la realizarea profitului

-Drepturi de personal neridicate

-Retineri din salarii datorate tertilor

-Alte datorii în legatura cu personalul

421"Personal-

remuneratii datorate"

423"Personal- ajutoare materiale datorate"

424"Participare personalului la profit"

426"Drepturi de personal neridicate"

427"Retineri

din remuneratii datorate tertilor"

4281"Alte datorii în legatura cu personalul"

Pentru evidenta decontarilor cu asigurarile sociale, protectia sociala si a operatiunilor asimilate se folosesc conturile din grupa 43"Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate", evidentiate în activul si pasivul bilantului si prezentate în tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4

CONTURI FOLOSITE PENTRU EVIDENŢIEREA DECONTARILOR CU ASIGURĂRILE SOCIALE,PROTECŢIA SOCIALĂ sI A OPERAŢIUNILOR ASIMILATE

Elemente patrimoniale

Cont sintetic gradul I

Cont sintetic gradul II

ACTIV

Grupa:Active circulante

Subgrupa:Creante

Creante fata de stat

-creante privind asigurarile sociale

4382"Alte creante sociale"

PASIV

Grupa:Datorii

Subgrupa:Alte datorii

Datorii privind asigurarile sociale:

-Contributia unitatii la asigurarile sociale

-Contributia personalului la asigurarile sociale

Datorii privind protectia sociala:

-Contributia unitatii la fondul de somaj

-Contributia personalului la fondul de somaj

Alte datorii sociale

431"Asigurari sociale"

437"Ajutor de somaj"

4311"Contributia unitatii la asigurarile sociale"

4312"Contributia personalului la asigurarile sociale"

4371"Contributia unitatii la fondul de somaj"

4372"Contributia personalului la fondul de somaj"

4381"Alte datorii sociale"

Contabilitatea decontarilor privind impozitul pe salarii si a altor fonduri aferente salariilor se tine cu ajutorul conturilor din grupa 44"Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate", evidentiate în pasivul bilantului, si prezentate in tabelul nr. 5.

Tabelul nr. 5

CONTURI FOLOSITE PENTRU EVIDENŢIEREA DECONTĂRILOR PRIVIND IMPOZITUL PE SALARII sI A ALTOR CONTRIBUŢII AFERENTE SALARIILOR

Elemente patrimoniale

Cont sintetic gradul I

Cont sintetic gradul ÎI

PASIV

Grupa:Datorii

Subgrupa:Alte datorii

Datorii la bugetul statului:

-Impozit pe salarii

-Fonduri speciale

444"Impozit pe salarii"

447"Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate"

Contabilitatea cheltuielilor cu salariile si a cheltuielilor cu taxele si contributiile asupra salariilor se evidentiaza cu ajutorul conturilor din grupele 63"Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"si 64"Cheltuieli cu personalul", dupa cum urmeaza:

1. Cheltuieli cu impozitele si taxele

Contul 635"Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

2. Cheltuieli de personal

Conturi: 641"Cheltuieli cu remuneratiile personalului"

645"Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala"

6451"Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile 

sociale"

6452"Cheltuieli privind contributia unitatii la ajutorul de

somaj"

6458"Alte cheltuieli privind asigurarile sociale"

2.3.ASPECTE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL ANUAL GLOBAL

"Impozitul pe venitul anual global reprezinta suma datorata de o persoana fizica pentru veniturile realizate într-un an fiscal, determinate prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil stabilit în conditiile legii."[5]

Sunt supuse impozitului pe venit urmatoarele câtegorii de venituri:

a)      Veniturile din activitati independente;

b)      Veniturile din salarii;

c)      Veniturile din cedarea folosintei bunurilor;

d)      Veniturile din dividende si dobânzi;

e)      Veniturile din pensii, pentru suma ce depaseste 5.000.000 lei pe luna;

f)        Veniturile din activitati agricole, definite potrivit legii;

g)      Alte venituri.

În aceste categorii de venituri se include atât veniturile în bani, cât si echivalentul în lei a veniturilor în natura.

"Venitul anual global impozabil este suma veniturilor nete realizate din activitati independente, din salarii, din cedarea folosintei bunurilor, precum si a veniturilor de aceeasi natura realizate în strainatate, obtinute de persoanele fizice române, din care se scad pierderile fiscale reportate si deducerile personale."[6]

Astfel, se supun procedurii de globalizare si de determinare a impozitului pe venitul anual global numai veniturile din activitati independente, veniturile din salarii si cele din cedarea folosintei bunurilor.

Veniturile din dividende si dobânzi, veniturile din pensii mai mari de 5000000 lei pe luna, veniturile din activitati agricole, definite potrivit legii si cele cuprinse în categoria "alte venituri" se supun impozitarii pe fiecare loc de realizare, în cadrul acestor categorii de venituri impozitul fiind final.

Impozitul pe veniturile din salarii pentru fiecare luna se calculeaza si se retine de catre angajatori cu sediul sau domiciliul în România la data platii acestor venituri, indiferent de perioada la care se refera.

Veniturile în natura se considera platite la ultima plata a drepturilor salariale pentru luna respectiva. Impozitul aferent veniturilor în natura se retine din salariul primit de angajat în numerar, pentru aceeasi luna.

Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia sa vireze la bugetul de stat impozitul calculat si retinut pentru o luna la termenul stabilit pentru ultima plata a drepturilor salariale pentru luna respectiva, dar nu mai târziu de data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se cuvin aceste drepturi.

Pentru persoanele care au fost angajati permanenti ai platitorului în cursul anului si nu au alte surse de venit care se cuprind în venitul anual global impozabil, angajatorul are obligatia sa determine venitul anual impozabil din salarii, sa calculeze impozitul anual, precum si sa efectueze regularizarea sumelor ce reprezinta diferenta dintre impozitul calculat la nivelul anului si impozitul calculat si retinut lunar anticipat în cursul anului fiscal.Persoanele mentionate mai sus nu au obligatia depunerii la organul fiscal a declaratiei de venit anual global. (exemplu anexa x)

Angajatii permanenti care au realizat si alte venituri de natura celor care se globalizeaza (venituri din salarii, altele decât cele de la functia de baza, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor) sunt obligati sa înstiinteze în scris angajatorul asupra acestui fapt în perioada 1 - 15 ianuarie a anului urmator celui pentru care se face regularizarea. Impozitul pe venitul anual global datorat de acestia este calculat de organul fiscal pe baza declaratiei de venit anual global, depusa de contribuabil 30 aprilie, prin aplicarea cotelor de impunere prevazute în baremul anual de impunere asupra venitului anual global impozabil.

Baremul anual de impunere pentru veniturile realizate în anul 2001 este prezentat în Anexa nr._3_

Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat pentru anul precedent si emite o decizie de impunere prin care evidentiaza diferentele de impozit anual ramase de achitat sau impozitul anual de restituit. Aceste diferente se determina prin scaderea din impozitul anual datorat a platilor anticipate cu titlu de impozit, a retinerilor la sursa si a sumelor platite în strainatate, cu titlu de impozit si recunoscute în România, care se deduc din impozitul pe venit datorat în România (credite fiscale externe), aferente tuturor categoriilor de venituri.

2.4. DOCUMENTAREA OPERAŢIUNILOR PRIVIND SALARIILE

Documentarea, ca procedeu al metodei contabilitatii, este actiunea de culegere si consemnare în documentele economice a datelor privitoare la operatiile economice dîntr-o unitate patrimoniala, în momentul si la locul efectuarii lor.

Documentele economice sunt acte scrise în care se consemneaza operatiile economice în momentul, si de regula la locul efectuarii lor, cu scopul de a servi ca dovada a infaptuirii acestor operatii si ca baza a înregistrarii lor în contabilitate.Documentele economice constituie suportul material principal al datelor privitoare la operatiile economice ale unitatilor patrimoniale.

Marea varietate a datoriilor si creantelor fata de personalul unei unitati genereaza o diversitate de documente primare care consemneaza nasterea si stingerea lor.Astfel:

pentru datoriile si creantele ce privesc personalul unitatii se folosesc: state de salarii, lise de avanz chenzinal, liste de plata pentru concedii de odihna;

pentru datoriile si creantele fata de bugetul statului se folosesc situatii de calcul, centralizatoare, declaratii (deconturi) lunare, ordine de plata;

pentru datoriile si creantele privind asigurarile si protectia sociala se folosesc: centralizatoare, state de plata, declaratii, dispozitii sau ordine de plata.

Statul de salarii serveste ca:

.document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor,al contributiei pentru asigurarile sociale,al contributiei privind protectia sociala,al contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate,al impozitului aferent si al altor datorii;

.document justificativ de înregistrare în contabilitate.

Statul de salarii se întocmeste în doua exemplare, lunar, pe sectii, ateliere, servicii etc. de catre compartimentul care are aceasta atributie, pe baza documentelor de evidenta a muncii si a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor individuale, pentru muncitorii salarizati în acord etc., pe baza fiselor de evidenta a salariului, a evidentei si a documentelor privind retinerile legale, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihna, certificatelor medicale si se semneaza pentru conformitatea exactitatii calculelor de catre persoane care determina salariul cuvenit si întocmeste statul de salarii.

Rubrica "Retineri" a statelor de salarii se completeaza cu alte feluri de retineri legale decât cele nominalizate în formular, ca de exemplu "Depuneri în cont bancar", pentru retineri pe baza de consimtamânt, conform dispozitiilor legale.

Pentru centralizarea la nivelul unitatii a salariilor si a elementelor componente ale acestora, inclusiv a retinerilor, se utilizeaza aceleasi formulare de state de salarii.

Platile facute în cursul lunii, cum sunt avansul chenzinal, lichidarile, indemnizatiile de concediu etc., se includ în statele de salarii pentru a cuprinde astfel întreaga suma a salariilor calculate si toate retinerile legale din perioada de decontare respectiva.

Unitatile pot sa-si stabileasca, daca necesitatile interne o cer, o alta macheta a formularului, dar care sa contina informatiile necesare în vederea unui eventual control sau în vederea completarii Fisei fiscale 1, respectiv:

.venitul brut;

.contributia pentru asigurarile sociale;

.contributia pentru protectia sociala a somerilor;

.contributia pentru asigurarile sociale de sanatate;

.cheltuieli profesionale;

.venitul net;

.deducerea personala de baza;

.deducerile suplimentare;

.venitul baza de calcul;

.impozitul calculat si retinut.

Statul de salarii circula:

.la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1);

.la casieria unitatii pentru efectuarea platii sumelor cuvenite (exemplarul 1);

.la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al Registrului de casa, pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1 împreuna cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate);

.la compartimentul care a întocmit statele de salarii (exemplarul 2 impreuna cu exemplarul 2 al borderoului de salarii neridicate si "Drepturi banesti -chenzina a II-a (extras)" care va servi la acordarea vizei atunci când se solicita pentru plata salariilor neridicate).

Exemplarul 1 al statului de plata se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil separat de celelalte acte justificative de plati, iar exemplarul 2 la compartimentul care a întocmit statele de salarii.

Statul de salarii pentru colaboratori serveste ca :

.document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite colaboratorilor, al contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate precum si al impozitului aferent;

.document justificativ de înregistrare în contabilitate.

Statul de salarii pentru colaboratori se întocmeste în doua exemplare, lunar, pe baza conventiei civile de prestari servicii si se semneaza pentru confirmarea exactitatii drepturilor banesti de catre persoana care întocmeste documentul.

Platile facute în cursul lunii sub forma de avans se includ în statul de salarii pentru colaboratori, în vederea cuprinderii întregii sume cuvenite si pentru calculul impozitului aferent.

Daca necesitatile o cer, unitatile pot sa îsi stabileasca o alta macheta a formularului care sa contina informatiile necesare în vederea unui eventual control sau în vederea completarii Fisei fiscale 2, respectiv:

.venitul brut;

.contributia pentru asigurarile sociale de sanatate;

.venitul baza de calcul;

.impozitul calculat si retinut.

Statul de salarii pentru colaboratori circula:

.la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1);

.la casieria unitatii pentru efectuarea platii drepturilor cuvenite (exemplarul 1);

.la compartimentul financiar - contabil, ca anexa la exemplarul 2 al Registrului de casa, pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1 împreuna cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate);

.la compartimentul care a întocmit statul de salarii pentru colaboratori (exemplarul 2 împreuna cu exemplarul 2 al borderoului de salarii neridicate, care va servi la acordarea vizei atunci când se solicita plata drepturilor neridicate).

Exemplarul 1 al statului de salarii pentru colaboratori se arhiveaza la compartimentul financiar - contabil, separat de celelalte acte justificative de plati si se pastreaza permanent în arhiva unitatii. Exemplarul 2 se arhiveaza la compartimentul care a întocmit statul de salarii pentru colaboratori.

Lista de avans chenzinal serveste ca:

.document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor ca avansuri chenzinale;

.document pentru retinerea prin statele de salarii a avansurilor chenzinale platite;

.document justificativ de înregistrare în contabilitate.

Acest document se întocmeste lunar, de compartimentul care are aceasta atributie, pe baza documentelor de evidenta a muncii, a timpului lucrat efectiv, a certificatelor medicale prezentate si se semneaza pentru confirmarea exactitatii calculelor de persoana care a calculat avansurile chenzinale si a întocmit lista.

Lista de avans chenzinal circula:

.la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar - preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1);

.la casieria unitatii împreuna cu "Drepturi banesti - chenzina I(extras)", pentru efectuarea platii avansurilor cuvenite (exemplarul 1);

.la compartimentul financiar - contabil, ca anexa la exemplarul 2 al Registrului de casa, pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1);

.la compartimentul care a întocmit lista de avans pentru a servi la întocmirea statelor de salarii la sfârsitul lunii (exemplarul 2).

Exemplarul 1 al listei de avans chenzinal se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al Registrului de casa, iar exemplarul 2 la compartimentul care a întocmit lista de avans.

"Drepturi banesti-chenzina I (extras)" si "Drepturi banesti-chenzina II(extras)" sunt formulare care servesc ca documente pentru plata drepturilor banesti cuvenite salariatilor .

Aceste formulare se întocmesc în doua exemplare, de compartimentul care are atributia de calcul a drepturilor banesti ale salariatilor, însotesc orice plata a acestora si se semneaza pentru exactitatea sumelor de persoana care a calculat drepturile banesti.

Datele de identificare ale salariatului sunt prezentate în antetul formularului, prin informatiile furnizate de rubrica "Numar", acesta fiind format din doua grupe de cifre, din care prima reprezinta numarul curent al lunii si anul pentru care se face plata, iar a doua grupa reprezinta marca salariatului si este urmata de numele si prenumele acestuia.

Formularele poarta semnatura persoanelor autorizate sa verifice concordanta deplina dintre acestea si documentele care au stat la baza întocmirii lor.

Ambele exemplare ale extrasului, împreuna cu drepturile banesti se introduc în plicul care se înmâneaza salariatului. Acesta verifica concordanta sumei primite cu rubrica"Total de plata", semneaza exemplarul 1 si îl restituie casierului platitor.

Formularul "Drepturi banesti-chenzina I(extras)" se utilizeaza la acordarea avansului, premiilor, indemnizatiilor pentru concediul de odihna sau a altor plati, în cursul lunii, iar formularul "Drepturi banesti-chenzina II (extras)" se utilizeaza pentru plata chenzinei a II-a .

În cazul când plata salariilor s-a efectuat de casierul unitatii, iar salariile nu au fost ridicate, în rubrica "Primit suma din drepturi banesti-chenzina II(extras}" se mentioneaza "depus cu chitanta nr.", întocmindu-se un borderou cu salariile neridicate, în doua exemplare, care cuprinde datele de identificare ale persoanei si suma pe care nu a ridicat-o.

Formularele circula:

.la casieria unitatii sau casierii platitori pentru efectuarea platii drepturilor banesti ale salariatilor;

.la compartimentul financiar - contabil, ca anexa la exemplarul 1 a documentelor care servesc la stabilirea drepturilor cuvenite salariatilor (stat de salarii, lista de avans chenzinal, lista de indemnizatii pentru concediul de odihna etc.).

Exemplarul 1 al formularelor se arhiveaza la compartimentul financiar - contabil iar exemplarul 2 ramâne la salariat.

Situatia salariilor achitate prin carduri

Daca salariile se achita prin intermediul cardurilor,unitatea întocmeste si înainteaza bancii o situatie pentru alimentarea conturilor de carduri ale salariatilor.Aceasta situatie cuprinde urmatoarele date:

.numele si prenumele salariatului ;

.numarul cardului ;

.numarul contului curent ;

.suma ;

Fisa de evidenta a salariilor se întocmeste în doua formulare: formularul cod 14-5-2 si formularul cod 14-5-2/a.

Formularul cod 14-5-2 serveste ca:

.document pentru evidenta timpului lucrat efectiv si a salariilor în vederea calcularii indemnizatiilor pentru concediul de odihna;

.document de evidenta a sumelor care se retin esalonat (rate, chirii, popriri etc.).

Formularul se foloseste corelat cu statul de salarii. Se întocmeste într-un exemplar, lunar, de compartimentul care are atributii de calcul si stabilire a drepturilor salariale, pe baza statelor de salarii.

Coloanele de retineri ale formularului se completeaza cu sumele a caror retinere urmeaza a se face esalonat, pe luni, pe baza contractelor sau pe baza altor documente legale.

În cazul în care într-o luna, suma efectiv retinuta nu corespunde cu cea înscrisa în formular, suma efectiv retinuta se înscrie în aceeasi rubrica, alaturi sau sub suma trecuta pe baza contractului sau a altui document legal.

Acest formular nu circula, fiind document de înregistrare.

Se arhiveaza la compartimentul unde se întocmeste.

Formularul cod 14-5-2/a serveste ca:

.document pentru evidenta timpului lucrat efectiv si a timpului nelucrat;

.document pentru stabilirea drepturilor privind salariile, indemnizatiile de conducere, indemnizatiile pentru concediul de odihna, sporurile si premiile;

.document în care se stabilesc diminuarile de salarii si retinerile efective, ca urmare a nerealizarii indicatorilor care conditioneaza plata salariilor;

.document în care se consemneaza sumele restituite ca urmare a realizarii ulterioare a indicatorilor care conditioneaza plata salariilor;

.document de evidenta a sumelor care se retin din salarii potrivit dispozitiilor legale (rate, chirii, popriri etc.);

.document care sta la baza completarii statului de salarii .

Formularul se întocmeste într-un exemplar, lunar, de compartimentul care are atributii de calcul si stabilire a drepturilor de salarii pe baza documentelor de evidenta a muncii si a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor individuale.

Coloanele de retineri ale formularului se completeaza cu sumele a caror retinere urmeaza a se face esalonat pe luni, pe baza contractelor sau a altor documente legale.

În cazul în care suma efectiv retinuta nu corespunde cu cea înscrisa în formular, suma efectiv retinuta se înscrie în aceeasi rubrica, alaturi sau sub suma trecuta pe baza contractului sau a altui document legal.

Acest formular nu circula, fiind document de înregistrare, si se arhiveaza la compartimentul unde se întocmeste.

Centralizatorul statelor de salarii

În unitatile în care se întocmesc mai multe state de salarii, pentru fiecare sectie, atelier, sector, acestea se centralizeaza la nivelul unitatii pentru înregistrarea în contabilitate si calculul contributiilor datorate la bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetul fondului de somaj, precum si calculul altor contributii.

Se întocmeste în doua exemplare în compartimentul care are atributii de stabilirea drepturilor salariale pe baza statelor de salarii. Un exemplar se preda la contabilitate iar celalalt se pastreaza la compartimentul în care s-a întocmit.Lista de indemnizatii pentru concediul de odihna serveste ca:

.document pentru stabilirea drepturilor privind indemnizatiile cuvenite salariatilor, pe timpul efectuarii concediului de odihna;

.document justificativ de înregistrare în contabilitate.

Se întocmeste în doua exemplare, pe masura plecarii personalului în concediul de odihna, de compartimentul care are aceasta atributie, pe baza datelor din fisa de evidenta a salariilor si se semneaza pentru confirmarea realitatii datelor si exactitatii calculelor de persoana care a calculat indemnizatiile si a întocmit lista.

Lista de indemnizatii pentru concediul de odihna circula:

.la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1);

.la casieria unitatii împreuna cu "Drepturi banesti-chenzina a II-a(extras)" pentru efectuarea platii (exemplarul 1);

.la compartimentul financiar - contabil, ca anexa la exemplarul 2 al Registrului de casa, pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1);

.la compartimentul care a întocmit lista de avans pentru a servi la întocmirea statelor de salarii la sfârsitul lunii (exemplarul 2).

Exemplarul 1 al documentului se arhiveaza la compartimentul financiar - contabil, iar exemplarul 2 se arhiveaza la compartimentul care a întocmit lista.

Desfasuratorul indemnizatiilor platite în contul asigurarilor sociale de stat serveste ca document de centralizare a zilelor lucratoare de concediu medical, a cazurilor pentru proteze, decese, precum si a indemnizatiilor platite în contul asigurarilor sociale de stat.

Documentul se întocmeste într-un exemplar, de compartimentul financiar - contabil, la sfârsitul fiecarei luni, pe baza certificatelor medicale si a statelor de salarii si nu circula, fiind document de înregistrare.

Acest document se arhiveaza la compartimentul financiar - contabil, anexat la dispozitia de plata privind asigurarile sociale.

Fisa fiscala 1 se utilizeaza pentru declararea modului de calcul si de retinere a impozitului pe veniturile din salarii pentru functia de baza.

Se întocmeste de angajator în trei exemplare, astfel:

.exemplarul Fisei fiscale 1 cu specificatia "original pentru angajator";

.exemplarul Fisei fiscale 1 cu specificatia "copie pentru unitatea fiscala";

.exemplarul Fisei fiscale 1 cu specificatia "copie pentru angajat".

Fisa fiscala 1 circula:

.un exemplar la angajator;

.un exemplar la organul fiscal;

.un exemplar la angajat.

Un exemplar al Fisei fiscale 1 se arhiveaza la angajator iar un exemplar la organul fiscal.

Fisa fiscala 2 se utilizeaza pentru declararea modului de calcul a impozitului pe veniturile din salarii, altele decât cele de la functia de baza.

Fisa fiscala 2 se completeaza de platitorii de venituri din salarii, altele decât cele de la functia de baza, pentru fiecare persoana care obtine venituri de aceasta natura.

Acest formular se completeaza în trei exemplare, astfel:

.exemplarul Fisei fiscale 2 cu specificatia "original pentru angajator" ramâne la platitorii de venituri;

.exemplarul Fisei fiscale 2 cu specificatia "copie pentru unitatea fiscala" se depune la unitatea fiscala competenta;

.exemplarul Fisei fiscale 2 cu specificatia "copie pentru angajat" se transmite angajatului.

Un exemplar din acest formular se arhiveaza la angajator iar un alt exemplar se transmite la organul fiscal.

Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale.

Asigurarea evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor de stat se realizeaza pe baza Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale.

Obligatia de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat este reprezentata de contributia de asigurari sociale.

Declaratia se depune lunar, la data stabilita de casa teritoriala de pensii în raza careia îsi are sediul angajatorul persoana juridica sau domiciliul angajatorul persoana fizica. Aceasta declaratie se depune pe suport de hârtie. Angajatorii care au un numar mediu lunar de salariati mai mare de 20 depun obligatoriu aceasta declaratie si pe suport magnetic sau electronic, în formatul prevazut în "Instructiunile pentru transmiterea pe cale electronica a Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale".

Prima declaratie depusa la casa teritoriala de pensii reprezinta înregistrarea în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale a asiguratilor, pentru care angajatorii au obligatia prevazuta de lege de a calcula, retine si vira contributia individuala de asigurari sociale.

Declaratia privind obligatiile de plata catre bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.

Persoanele juridice si fizice având calitatea de angajatori, care, potrivit legii au obligatii de plata la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj trebuie sa declare lunar aceste obligatii.

Declaratia lunara se depune în termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care se datoreaza contributiile, odata cu dovada efectuarii platii acestora, la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, în a carei raza teritoriala se afla sediul social al angajatorului persoana juridica sau domiciliul angajatorului persoana fizica.

Declaratia lunara se întocmeste în doua exemplare. Un exemplar se depune la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, inclusive prin posta sau sistem electronic si este, potrivit legii, documentul de evidenta ce reprezinta titlul de creanta. Al doilea exemplar al declaratiei ramâne la angajator si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Declaratia privind obligatiile de plata la Fondul de asigurari de sanatate

Persoanele juridice si fizice, având calitatea de angajatori, care, potrivit legii au obligatia de plata a contributiei la Fondul de asigurari sociale de sanatate, trebuie sa declare lunar aceste obligatii.

Declaratia lunara cuprinde contributia datorata de angajator, contributia datorata de asigurati si contributia datorata de persoanele care se afla în concediu medical, concediu de maternitate si concediu pentru îngrijirea copilului bolnav si care se suporta din contributia angajatorului la asigurarile sociale.

La Declaratia lunara se anexeaza Lista nominala cu angajatii care intra si ies din activitate în cursul lunii pentru care se face raportarea.

Declaratia lunara se depune în termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care se datoreaza contributiile, odata cu dovada efectuarii platii acestora, la Casa Judeteana de Asigurari de sanatate, sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, în a carei raza teritoriala se afla sediul social al angajatorului persoana juridica sau domiciliul angajatorului persoana fizica.

Declaratia lunara se întocmeste în doua exemplare. Un exemplar se depune la Casa Judeteana de Asigurari de sanatate, sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, inclusiv prin posta sau sistem electronic si este, potrivit legii, documentul de evidenta ce reprezinta titlul de creanta. Al doilea exemplar al declaratiei ramâne la angajator si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

2.5. REFLECTAREA DREPTURILOR SALARIALE sI A CONTRIBUŢIILOR ASUPRA ACESTORA ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

Situatiile financiare anuale sunt documentele principale ale evidentei contabile a societatilor comerciale, care, potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991 si prevederilor H.G. nr.627/1995 sunt obligatoriu de întocmit si de depus la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice în termenele stabilite.

Situatiile financiare anuale se compun din: bilant, cont de profit si pierdere, note explicative privind patrimoniul si activitatea societatii. Pentru întocmirea acestora se au în vedere regulile cu caracter general privind activitatea contabila.

Drepturile salariale si contributiile asupra acestora se reflecta în Bilant, unde se trec soldurile conturilor utilizate pentru înregistrarea drepturilor salariale si a contributiilor asupra acestora, în Contul de profit si pierdere, sub forma cheltuielilor cu remuneratiile personalului, a cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala si a cheltuielilor cu alte taxe asupra salariilor si în Nota 3 "Situatia creantelor si datoriilor" unde sunt reflectate creantele în legatura cu personalul si asigurarile sociale, alte creante fata de stat si institutii publice în legatura cu salariile, datoriile cu personalul si asigurarile sociale, precum si alte datorii fata de stat si institutii publice în legatura cu salariile.

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta activul si pasivul societatii comerciale la închiderea exercitiului precum si în alte situatii prevazute de lege.

În activul bilantului, în grupa II"Active circulante", la postul "Alte creante" sunt reflectate soldurile urmatoarelor conturi:

Contul 425"Avansuri acordate personalului"

Contul 4282"Alte creante în legatura cu personalul"

Contul 4382"Alte creante sociale"

Sunt reflectate deasemenea sumele virate în plus la contributiile unitatii si ale personalului la asigurarile sociale, la fondul de somaj si la asigurarile sociale de sanatate, respectiv soldurile debitoare ale conturilor 431"Asigurari sociale" si 437"Ajutor de somaj", sumele virate în plus la impozitul pe veniturile din salarii si la fondurile speciale, respectiv soldurile debitoare ale conturilor 444"Impozitul pe veniturile din salarii" si 447"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate".

În pasivul bilantului, la grupa III"Datorii" la postul "Alte datorii" sunt reflectate soldurile urmatoarelor conturi:

Contul 421"Personal - remuneratii datorate"

Contul 423"Personal-ajutoare materiale datorate"

Contul 424"Participarea personalului la profit"

Contul 426"Drepturi de personal neridicate"

Contul 427"Retineri din remuneratii datorate tertilor"

Contul 4281"Alte datorii în legatura cu personalul"

Contul 431"Asigurari sociale"

Contul 437"Ajutor de somaj"

Contul 4381"Alte datorii sociale"

Contul 444"Impozitul pe venitul din salarii"

Contul 447"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"

Contul de profit si pierdere cuprinde totalitatea veniturilor realizate, a cheltuielilor efectuate si a rezultatelor obtinute (profit sau pierdere). Datele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli, respectiv din rulajele creditoare ale conturilor de venituri, cumulate de la începutul anului.

În grupa II"Cheltuieli pentru exploatare" sunt reflectate drepturile salariale si contributiile asupra acestora în urmatoarele posturi:

.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635), care preia rulajul debitor al contului 635"Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" ce reprezinta contributia unitatii la Fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap;

.Cheltuieli cu remuneratiile personalului (ct. 641), care preia rulajul debitor al contului 641"Cheltuieli cu salariile personalului"

.Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645),care preia rulajele debitoare ale conturilor:

6451"Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale"

6452"Cheltuieli privind contributia unitatii la ajutorul de somaj"

6458"Alte cheltuieli privind asigurarile sociale"

Nota 3 "Situatia creantelor si datoriilor" cuprinde totalitatea creantelor si datoriilor unitatii existente la închiderea exercitiului precum si în alte situatii prevazute de lege. Datele se preiau din soldurile debitoare ale conturilor de creante, respectiv din soldurile creditoare ale conturilor de datorii.

În grupa "Creante din active circulante" sunt reflectate creantele în legatura cu personalul si asigurarile sociale, precum si creantele fata de stat si institutii publice în legatura cu salariile, în urmatoarele posturi:

Creante - personal si asigurari sociale (ct. 425+4282+431+437+4382) care preia soldurile finale debitoare ale urmatoarelor conturi:

Contul425"Avansuri acordate personalului"

Contul4282"Alte creante în legatura cu personalul"

Contul431"Asigurari sociale"

Contul4311"Contributia unitatii la asigurarile sociale"

Contul4312"Contributia personalului la asigurarile sociale"

Contul437"Ajutor de somaj"

Contul4371"Contributia unitatii la fondul de somaj"

Contul4372"Contributia personalului la fondul de somaj"

Contul4382"Alte creante sociale"

Alte creante cu statul si institutii publice (ct. 444+447) care preia soldurile finale debitoare ale urmatoarelor conturi:

Contul444"Impozitul pe venitul din salarii"

Contul447"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"

În grupa "Alte datorii"sunt reflectate datoriile fata de personal si asigurarile sociale, precum si alte datorii fata de stat si institutii publice în legatura cu salariile, în urmatoarele posturi:

Datorii cu personalul si asigurarile sociale(ct.421+423+424+426+427+4281+431+437+4381)  unde sunt preluate soldurile finale creditoare ale urmatoarelor conturi:

Contul421"Personal - remuneratii datorate"

Contul423"Personal - ajutoare materiale datorate'

Contul424"Participarea personalului la profit"

Contul426"Drepturi de personal neridicate"

Contul427"Retineri din remuneratii datorate tertilor"

Contul4281"Alte datorii în legatura cu personalul"

Contul431"Asigurari sociale"

Contul4311"Contributia unitatii la asigurarile sociale"

Contul4312"Contributia personalului la asigurarile sociale"

Contul437"Ajutor de somaj"

Contul4371"Contributia unitatii la fondul de somaj"

Contul4372"Contributia personalului la fondul de somaj"

Contul4381"Alte datorii sociale"

Alte datorii fata de stat si institutii publice (ct.444+447), unde sunt preluate soldurile finale creditoare ale urmatoarelor conturi:

Contul444"Impozitul pe venitul din salarii"

Contul447"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"

În conditiile aplicarii sistemului contabil armonizat cu normele europene si cu standardele internationale de contabilitate, drepturile salariale si contributiile asupra acestora se reflecta în Bilant, în Contul de profit si pierdere, în Situatia fluxurilor de trezorerie, precum si în Nota 5"Situatia creantelor si datoriilor".

În activul bilantului, în grupa II"Active circulante", subgrupa "Creante", la postul "Alte creante", sunt reflectate soldurile finale debitoare ale urmatoarelor conturi:

Contul425"Avansuri acordate personalului"

Contul4282"Alte creante în legatura cu personalul"

Contul4382"Alte creante sociale"

Contul431"Asigurari sociale"

Contul437"Ajutor de somaj"

Contul444"Impozitul pe venitul din salarii"

Contul447"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"

În pasivul bilantului, la grupa III"Datorii", datoriile unitatii fata de salariati, fata de bugetul asigurarilor sociale, asigurarilor sociale de sanatate si bugetul fondului de somaj, precum si alte datorii ale unitatii fata de stat si institutii publice în legatura cu salariile sunt reflectate în doua subgrupe: "Datorii ce trebuie platite într-o perioada de un an" si "Datorii ce trebuie platite într-o perioada mai mare de un an". La fiecare din aceste doua subgrupe, la postul "Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale",sunt preluate soldurile finale creditoare ale urmatoarelor conturi:

Contul421"Personal - remuneratii datorate"

Contul423"Personal - ajutoare materiale datorate"

Contul424"Participarea personalului la profit"

Contul426"Drepturi de personal neridicate"

Contul427"Retineri din remuneratii datorate tertilor"

Contul4281"Alte datorii în legatura cu personalul"

Contul431"Asigurari sociale"

Contul437"Ajutor de somaj"

Contul4381"Alte datorii sociale"

Contul444"Impozitul pe venitul din salarii"

Contul 447"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"

În Contul de profit si pierdere datele se preiau din rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli, respectiv din rulajele creditoare ale conturilor de venituri, cumulate de la începutul anului.

În grupa II"Cheltuieli pentru exploatare", drepturile salariale si contributiile asupra acestora sunt reflectate în urmatoarele posturi:

Salarii (ct.641 - 7414), care preia rulajele debitoare cumulate ale contului 641"Cheltuieli cu remuneratiile personalului" din care se scad rulajele creditoare cumulate ale contului 7414"Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului"

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645 - 7415), care preia rulajele debitoare cumulate ale contului 645"Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" din care se scad rulajele creditoare cumulate ale contului 7415"Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala"

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635), care preia rulajele debitoare cumulate ale contului 635"Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

Situatia fluxurilor de trezorerie cuprinde fluxurile de numerar, respectiv total încasari si total plati, corespunzatoare celor trei grupe de activitati: de exploatare, de investitii si de finantare.

Drepturile salariale si contributiile asupra acestora reprezinta plati în activitatea de exploatare si sunt reflectate în "Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare" la "Total plati".Datele sunt preluate din fisele conturilor de trezorerie prin care s-au derulat operatiuni de plati, extrase din Registrul cartea mare, dupa cum urmeaza:

.Plati catre salariati privind salariile, care preia sumele cumulate creditoare ale contului 5311"Casa în lei", în corespondenta cu conturile:

421"Personal - remuneratii datorate";

425"Avansuri acordate personalului".

.Plati privind asigurarile sociale si protectia sociala, care preia sumele cumulate creditoare ale contului 5121"Conturi la banci în lei", în corespondenta cu urmatoarele conturi:

4311"Contributia unitatii la asigurarile sociale";

4312"Contributia personalului pentru asigurarile sociale";

4313"Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate";

4314"Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate";

4371"Contributia unitatii la fondul de somaj";

4372"Contributia personalului la fondul de somaj";

4381"Alte datorii sociale". 

.Plati privind impozitele si taxele, care preia sumele cumulate creditoare ale contului 5121"Conturi la banci în lei", în corespondenta cu urmatoarele conturi:

444"Impozitul pe venitul din salarii";

447"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate".

În Nota 5"Situatia creantelor si datoriilor", datele se preiau din soldurile debitoare ale conturilor de creante, respectiv din soldurile creditoare ale conturilor de datorii.

În grupa II"Creante din active circulante" sunt reflectate creantele unitatii fata de personal, fata de asigurarile sociale, precum si fata de stat si diferite institutii publice în legatura cu salariile, în urmatoarele posturi:

.Creante - personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382), care preia soldurile debitoare ale urmatoarelor conturi:

Contul425"Avansuri acordate personalului"

Contul4282"Alte creante în legatura cu personalul"

Contul431"Asigurari sociale"

Contul437"Ajutor de somaj"

Contul4382"Alte creante sociale"

.Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444+447), care preia soldurile debitoare ale urmatoarelor conturi:

Contul444"Impozitul pe venitul din salarii"

Contul447"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"

În grupa "Alte datorii" sunt reflectate datoriile unitatii fata de personal, asigurari sociale, stat si institutii publice, în legatura cu salariile, în urmatoarele posturi:

.Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+426+427+4281+431+437+ 4381), unde sunt preluate soldurile creditoare ale urmatoarelor conturi:

Contul421"Personal - remuneratii datorate"

Contul423"Personal - ajutoare materiale datorate"

Contul424"Participarea personalului la profit"

Contul426"Drepturi de personal neridicate"

Contul427"Retineri din remuneratii datorate tertilor"

Contul4281"Alte datorii în legatura cu personalul"

Contul431"Asigurari sociale"

Contul437"Ajutor de somaj"

Contul4381"Alte datorii sociale"

.Alte datorii fata de stat si institutii publice (ct.444+447), unde sunt preluate soldurile creditoare ale urmatoarelor conturi:

Contul444"Impozitul pe venitul din salarii"

Contul447"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"

CAPITOLUL 3

CONTABILITATEA DREPTURILOR SALARIALE sI A CONTRIBUŢIILOR ASUPRA ACESTORA sI OPERAŢII AFERENTE

3.1 PREZENTAREA CONTURILOR PRIVIND SALARIILE sI ALTE DREPTURI ASIMILATE

Pentru evidenta datoriilor si creantelor fata de personal se folosesc conturile din grupa 42"Personal si conturi asimilate", si anume:

421"Personal - remuneratii datorate"

423"Personal - ajutoare materiale datorate"

424"Participarea personalului la profit"

425"Avansuri acordate personalului"

426"Drepturi de personal neridicate"

427"Retineri din remuneratii datorate tertilor"

428"Alte datorii si creante în legatura cu personalul"

4281"Alte datorii în legatura cu personalul"

4282"Alte creante în legatura cu personalul"

Contul 421"Personal - remuneratii datorate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru salariile cuvenite acestuia în bani sau în natura, inclusive a adaosurilor si a premiilor achitate din fondul de salarii.

Acest cont poate fi caracterizat astfel:

.dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt;

.dupa functia contabila este un cont de pasiv;

.se crediteaza cu salariile si alte drepturi cuvenite salariatilor;

.se debiteaza cu salariile nete achitate personalului, cu retinerile din salarii si cu salariile neridicate;

.soldul creditor reprezinta sumele datorate salariatilor;

.evidenta analitica a salariilor datorate se realizeaza prin statele de salarii lunare.

Contul 423"Personal - ajutoare materiale datorate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajutoarelor pentru incapacitate temporara de munca, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare datorate.

Acest cont poate fi caracterizat astfel:

.dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt;

.dupa functia contabila este un cont de pasiv;

.se crediteaza cu sumele datorate personalului pe seama asigurarilor sociale, precum si cu cele acordate, potrivit legii, pentru protectia sociala;

.se debiteaza cu sumele platite ca ajutoare materiale, cu retinerile din acestea si cu sumele neridicate de salariati;

.soldul creditor reprezinta sumele datorate salariatilor;

.evidenta analitica a ajutoarelor materiale datorate se realizeaza prin statele de ajutoare materiale.

Contul 424"Participarea personalului la profit"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stimulentelor cuvenite personalului din profit.

Acest cont poate fi caracterizat astfel:

.dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt;

.dupa functia contabila este un cont de pasiv;

.se crediteaza cu sumele datorate salariatilor pe seama fondului de participare la profit;

.se debiteaza cu sumele achitate salariatilor si impozitul retinut;

.soldul creditor reprezinta sumele datorate personalului;

.evidenta analitica se realizeaza cu ajutorul listelor de plata a sumelor.

Contul 425"Avansuri acordate personalului"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate personalului unitatii.

Contul poate fi caracterizat astfel:

.dupa continutul economic este un cont de creante;

.dupa functia contabila este un cont de activ;

.se debiteaza cu avansurile din salariu acordate salariatilor;

.se crediteaza la sfârsitul lunii cu sumele retinute pe statele de salarii sau ajutoare materiale reprezentând avansuri acordate;

.soldul debitor reprezinta avansurile platite;

.evidenta analitica este reprezentata de listele de avans.

Contul 426"Drepturi de personal neridicate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta drepturilor de personal neridicate de salariat în termenul legal.

Contul poate fi caracterizat astfel:

.dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt;

.dupa functia contabila este un cont de pasiv;

.se crediteaza cu sumele datorate personalului, dar neridicate;

.se debiteaza cu sumele achitate personalului si drepturile de personal neridicate, prescrise;

.soldul creditor reprezinta drepturi de personal neridicate;

.se dezvolta în analitic pe salariati care nu si-au ridicat drepturile.

Contul 427"Retineri din remuneratii datorate tertilor"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta retinerilor si popririlor din remuneratii datorate tertilor.

Contul poate fi caracterizat astfel:

.dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt;

.dupa functia contabila este un cont de pasiv;

.se crediteaza cu sumele retinute de la salariati datorate tertilor, reprezentând chirii, cumparari cu plata în rate si alte obligatii fata de terti;

.se debiteaza cu sumele achitate tertilor, reprezentând retineri sau popriri din salarii;

.soldul creditor reprezinta sumele retinute de la salariati, datorate tertilor;

.se dezvolta în analitic pe fiecare beneficiar de retineri.

Contul 4281"Alte datorii în legatura cu personalul"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu salariatii la închiderea exercitiului, pentru a permite înregistrarea cheltuielilor aferente exercitiului expirat, precum si a altor datorii în raporturile cu personalul.

Acest cont poate fi caracterizat astfel:

.dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt;

.dupa functia contabila este un cont de pasiv;

.se crediteaza cu sumele datorate personalului, legate de drepturile de salarizare;

.se debiteaza cu sumele achitate personalului, evidentiate anterior în acest cont;

.soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate salariatilor;

.se dezvolta pe analitice deschise pe salariati pentru care unitatea are obligatii de plata.

Contul 4282"Alte creante în legatura cu personalul"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu salariatii la închiderea exercitiului pentru a permite înregistrarea veniturilor aferente exercitiului expirat si a altor creante în raporturile cu personalul.

Acest cont poate fi caracterizat astfel:

.dupa continutul economic este un cont de creante;

.dupa functia contabila este un cont de activ;

.se debiteaza cu sumele datorate de personal reprezentând chirii si consumuri care se fac venit pentru unitate, precum si cu sumele datorate de personal legate de drepturile banesti cuvenite unitatii;

.se crediteaza cu sumele încasate de la salariati evidentiate anterior în acest cont;

.soldul debitor reprezinta sumele datorate de salariati;

.se dezvolta în analitic pe salariati care au datorii fata de unitate.

3.2.PREZENTAREA CONTURILOR PRIVIND CONTRIBUŢIILE ASUPRA SALARIILOR

Agentii economici care folosesc forta de munca asigura protectia salariatilor prin sistemul asigurarilor sociale si al fondurilor speciale pentru ajutorul de somaj.

Conturile care evidentiaza datoriile privind contributiile unitatii si ale personalului la asigurarile sociale, la fondul de somaj, precum si alte datorii si creante sociale sunt cuprinse în grupa 43"Asigurari sociale, protectie sociala si conturi asimilate". Aceste conturi sunt:

431"Asigurari sociale"

4311"Contributia unitatii la asigurarile sociale"

4312"Contributia personalului la asigurarile sociale"

437"Ajutor de somaj"

4371"Contributia unitatii la fondul de somaj"

4372"Contributia personalului la fondul de somaj"

438"Alte datorii si creante sociale"

4381"Alte datorii sociale"

4382"Alte creante sociale"

Contabilitatea decontarilor privind contributia unitatii la asigurarile sociale se realizeaza cu ajutorul contului 4311"Contributia unitatii la asigurarile sociale"

Acest cont se caracterizeaza astfel:

.dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt;

.dupa functia contabila este un cont de pasiv;

.se crediteaza cu contributia unitatii la asigurarile sociale si la asigurarile sociale de sanatate;

.se debiteaza cu sumele datorate personalului ce se suporta din asigurarile sociale si cu plata datoriilor la asigurarile sociale;.......

.soldul creditor reprezinta sumele datorate la asigurarile sociale;

.se dezvolta în analitic astfel:

4311.01"Contributia unitatii la asigurarile sociale"

4311.02"Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate"
4311.03"Contributia asiguratului la asigurarile sociale de sanatate"

În cazuri exceptionale, acest cont poate prezenta temporar, la sfârsitul lunii, si sold debitor, reprezentând diferenta de încasat de la bugetul asigurarilor sociale, în situatia în care ajutoarele materiale acordate salariatilor depasesc contributia unitatii la asigurarile sociale. Din aceasta cauza se pune în discutie functia contabila a acestui cont, în sensul de a fi considerat bifunctional.

Contabilitatea decontarilor privind contributia personalului la asigurarile sociale se realizeaza cu ajutorul contului 4312"Contributia personalului la asigurarile sociale"

Acest cont se caracterizeaza astfel:

.dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt;

.dupa functia contabila este un cont de pasiv;

.se crediteaza cu contributia personalului la asigurarile sociale;

.se debiteaza cu sumele virate asigurarilor sociale;

.soldul creditor reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale ca si contributie a personalului la asigurarile sociale;

.nu necesita dezvoltare analitica.

Contributia privind fondurile speciale pentru ajutorul de somaj, este la fel ca si contributia pentru asigurarile sociale, de doua feluri;

.contributia unitatii la fondul de somaj;

.contributia personalului la fondul de somaj.

Contabilitatea contributiei unitatii la fondul de somaj se realizeaza cu ajutorul contului

4371"Contributia unitatii la fondul de somaj", care:

.dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt;

.dupa functia contabila este un cont de datorii;

.se crediteaza cu contributia datorata de unitate la fondul de somaj;

.se debiteaza cu sumele virate pentru fondul de somaj;

.soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate pentru constituirea fondului de somaj;

.nu necesita dezvoltare analitica.

Contabilitatea decontarilor privind contributia personalului la fondul de somaj se realizeaza cu ajutorul contului 4372"Contributia personalului la fondul de somaj", care:

.dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt;

.dupa functia contabila este un cont de pasiv;

.se crediteaza cu sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj;

.se debiteaza cu sumele virate sau platite reprezentând contributia personalului pentru fondul de somaj;

.soldul creditor reprezinta sumele datorate de salariati pentru constituirea fondului de somaj;

.nu necesita dezvoltare analitica.

Pentru tinerea evidentei datoriilor de achitat sau a creantelor de încasat în contul asigurarilor sociale aferente exercitiului în curs, precum si a platii acestora, se foloseste contul 438"Alte datorii si creante sociale". Acest cont se dezvolta pe doua conturi sintetice de gradul II, si anume:

4381"Alte datorii sociale"

4382"Alte creante sociale"

Contul 4381"Alte datorii sociale"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor de achitat în contul asigurarilor sociale aferente exercitiului în curs, precum si a platii acestora.

Se caracterizeaza astfel:

.dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt;

.dupa functia contabila este un cont de pasiv;

.se crediteaza cu sumele datorate asigurarilor sociale din operatii diverse;

.se debiteaza cu sumele virate asigurarilor sociale, reflectate anterior ca alte datorii sociale;

.soldul creditor reprezinta sumele datorate bugetului asigurarilor sociale;

.se dezvolta în analitic pe categorii de datorii.

Contul 4382"Alte creante sociale"
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor de încasat în contul asigurarilor sociale aferente exercitiului în curs, precum si a încasarii acestora.

Poate fi caracterizat astfel:

.dupa continutul economic este un cont de creante;

.dupa functia contabila este un cont de activ;

.se debiteaza cu alte sume de recuperat de la bugetul asigurarilor sociale si de la fondul de somaj;

.se crediteaza cu sumele încasate de la bugetul asigurarilor sociale si de la fondul de somaj reflectate ca alte creante sociale;

.soldul debitor reprezinta sumele ce urmeaza a se încasa de la bugetul asigurarilor sociale si de la fondul de somaj;

.se dezvolta în analitic pe categorii de creante.

3.3. CONTABILITATEA IMPOZITELOR, TAXELOR sI VĂRSĂMINTELOR ASIMILATE SALARIILOR

Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului, a fondurilor speciale si a operatiunilor asimilate acestora se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 44 a planului de conturi, intitulata "Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate"

O retinere din drepturile salariale ale angajatilor, precum si din veniturile colaboratorilor de orice natura, o reprezinta impozitul pe venitul din salarii. Contabilitatea impozitului pe venitul din salarii se realizeaza cu ajutorul contului 444"Impozitul pe venitul din salarii", care:

.dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, provenite din retinerile din salariile personalului si ale colaboratorilor externi;

.dupa functia contabila este un cont de pasiv;

.se crediteaza cu sumele datorate bugetului statului ca impozit pe veniturile din salarii, retinut din drepturile salariale ale angajatilor si colaboratorilor unitatii;

.se debiteaza cu sumele virate la buget, reprezentând impozitul pe veniturile din salarii si alte drepturi similare;

.soldul creditor reprezinta sumele datorate bugetului ca impozit pe veniturile din salarii;

.nu necesita evidenta analitica.

Agentii economici datoreaza unor organisme publice sume constituite în mod special, cu anumite destinatii prevazute de lege, care sunt cunoscute sub denumirea de fonduri speciale. Dintre aceste sume, contributia la Fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap se constituie în cote procentuale (2%) aplicate asupra sumelor brute ce se platesc ca salarii si alte drepturi salariale persoanelor fizice, potrivit statelor de plata.

Contabilitatea obligatiilor si decontarilor cu privire la fondurile speciale se realizeaza cu ajutorul contului 447"Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" , care

dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt;

.dupa functia contabila este un cont de pasiv;

.se crediteaza cu obligatiile si varsamintele de efectuat catre diferite organisme publice;

.se debiteaza cu platile efectuate catre organismele publice sub forma de taxe si varsaminte datorate acestora;

.soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate organismelor publice;

.se dezvolta în analitic pe feluri de fonduri speciale.

3.4.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR PRIVIND SALARIILE sI CONTRIBUŢIILE ASUPRA ACESTORA

Pentru munca prestata de catre personalul angajat, unitatile economice datoreaza acestuia salarii. Pe lânga salariile cuvenite se mai platesc salariatilor prime sau sporuri de diferite feluri.

Toate datoriile catre personal se stabilesc lunar si reprezinta pentru unitatile economice cheltuieli de personal ale exercitiului financiar în curs.

Pe lânga salarii, unitatile economice calculeaza si datoreaza statului si altor organisme sociale diferite impozite si taxe care pot fi considerate cheltuieli patronale asupra salariilor.

Cheltuielile cu personalul fac obiectul grupei de conturi 64"Cheltuieli cu personalul". În cadrul acesteia functioneaza conturi cu ajutorul carora se înregistreaza salariile personalului si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala.

Cheltuielile cu remuneratiile personalului, formate din salarii si alte drepturi personalului pentru munca prestata, se înregistreaza în contabilitate lunar, pe baza statelor de salarii, la nivelul drepturilor salariale brute, cu ajutorul contului 641"Cheltuieli cu remuneratiile personalului".

Acest cont se caracterizeaza astfel:

.dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

.dupa functia contabila este un cont asimilat conturilor de activ;

.se debiteaza cu remuneratiile si alte drepturi cuvenite personalului;

.se crediteaza la sfârsitul perioadelor, prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

.nu prezinta sold la sfârsitul perioadei.

Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala fac parte din cheltuielile patronale pe care unitatile economice le calculeaza si le datoreaza statului sau altor organisme sociale. Ele fac obiectul contului 645"Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" care se desfasoara pe urmatoarele conturi de gradul II:

6451"Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale"

6452"Cheltuieli privind contributia unitatii la ajutorul de somaj"

6458"Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala"

Contul 6451"Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale" se dezvolta pe urmatoarele analitice:

6451.01"Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale"

6451.02"Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate"

Conturile 6451, 6452 si 6458 pot fi caracterizate astfel:

.dupa continutul economic sunt conturi de cheltuieli de exploatare;

.dupa functia contabila sunt asimilate conturilor de activ;

.se debiteaza cu cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala datorate;

.se crediteaza la sfârsitul perioadelor prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

.nu prezinta sold la sfârsitul perioadei.

Contributia la fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap este reflectata ca si cheltuiala cu ajutorul contului 635"Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", care:

.dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare;

.dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ;

.se debiteaza cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, datorate bugetului de stat sau altor organisme publice;

.se crediteaza la sfârsitul perioadelor, prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului;

.nu prezinta sold la sfârsitul perioadei.

3.5. OPERAŢIUNI PRIVIND DREPTURILE SALARIALE sI CONTRIBUŢIILE ASUPRA ACESTORA

3.5.1. OPERAŢIUNI PRIVIND SALARIILE sI DECONTAREA LOR CU PERSONALUL

În luna martie 2002, la S.C. COMELF S.A. se înregistreaza, pe baza statelor de salarii, salarii brute în suma de 4.595.988.699 lei. În cursul lunii, pe baza listelor de concedii de odihna, se acorda avansuri în suma de 56.341.252 lei, pe baza listelor de avans chenzinal se acorda chenzina I în suma de 1.434.286.131 lei.

În centralizatorul statelor de salarii sunt calculate urmatoarele retineri:

contributia salariatilor la asigurarile sociale în suma de 506.159.493 lei;

contributia salariatilor la fondul de somaj în suma de 35.275.943 lei;

contributia salariatilor la asigurarile sociale de sanatate în suma de 321.096.210 lei;

impozitul pe veniturile din salarii în suma de 331.130.381 lei;

alte retineri în suma de 64.243.697 lei, din care:

datorate tertilor - 56.214.947 lei ( popriri - 9.486.940 lei, depuneri CEC - 550.000 lei, alte rate -13.743.616 lei, cotizatie sindicat - 32.434.391 lei);

datorate unitatii- 8.028.750 lei ( imputatii -1.300.500 lei, echipament lucru -208.250 lei, chirie camin - 6.520.000 lei).

În luna aprilie, din restul de plata aferent salariilor pe luna martie, se depune în conturile de card ale salariatilor suma de 1.282.106.008 lei,se elibereaza în numerar prin casieria unitatii suma de 552.845.379 lei, si se înregistreaza salarii neridicate în suma de 12.504.205 lei.

La ridicarea numerarului din banca se achita sumele retinute din salarii reprezentând contributiile personalului la asigurarile sociale,fondul de somaj si asigurarile sociale de sanatate,impozitul pe veniturile din salarii si alte retineri datorate tertilor.

Acordarea de avansuri personalului (chenzina I ) pe baza statelor de avans chenzinal,listelor de concedii de odihna:

425

1.490.627.383

Înregistrarea salariilor brute, la sfârsitul lunii, pe baza statelor de salarii:

641

4.595.988.699

Înregistrarea retinerilor din salarii datorate tertilor (popriri,alte rate,depuneri CEC,sindicat):

421

56.214.947

Înregistrarea retinerilor din salarii datorate unitatii unde salariatii sunt angajati (imputatii, echipament de lucru, chirie, camin );

421

8.028.750

Înregistrarea retinerilor din salarii reprezentând impozitul pe venitul din salarii, contributia personalului pentru asigurarile sociale de sanatate, contributia personalului pentru asigurarile sociale, contributia personalului la fondul de somaj si avansul chenzinal:

421

2.684.289.410

331.130.381

321.096.210

506.159.493

35.275.943

Achitarea salariilor (chenzina a II-a ) în luna urmatoare ( diferenta dintre salariile brute totale si retinerile din salarii ):

421

552.845.379

421

1.282.106.008

Plata prin banca a retinerilor din salarii datorate la ridicarea de la banca a numerarului pentru chenzina a II-a:

%

1.249.876.974

427

56.214.947

4311.03

321.096.210

4312

506.159.493

4372

35.275.943

444

331.130.381

Salariile neridicate de personal la data achitarii chenzinei a II-a se înregistreaza în contul corespunzator, mentinându-se datoria fata de personal:

421

12.504.205

Plata ulterioara a remuneratiilor neridicate:

426

12.504.205

3.5.2. OPERAŢIUNI PRIVIND AJUTOARELE MATERIALE sI DECONTAREA LOR CU PERSONALUL

În luna martie 2002, S.C.COMELF S.A. a înregistrat pentru personalul aflat în concedii medicale ajutoare materiale în suma totala de 15.205.400 lei, din care :

suportate din contributia unitatii la asigurarile sociale , suma de 6.995.075 lei;

suportate de unitate suma de 8.210.325 lei.

La data chenzinei I s-a acordat avans din ajutoare materiale în suma de 1.500.000 lei.

Se înregistreaza retinerile din ajutoarele materiale astfel:

contributia angajatilor la fondul de somaj în suma de 152.054 lei;

impozitul pe veniturile din ajutoare materiale în suma de 98.814 lei;

alte retineri în suma totala de 1.050.000 lei,din care rate catre terti - 300.000 lei si chirii camin - 750.000 lei.

Se înregistreaza contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate în suma de 1.064.378 lei care se retine din contributia unitatii la asigurarile sociale.

Din restul de plata înregistrat în suma de 12.404.532 lei, în luna aprilie se achita în numerar din casieria unitatii suma de 11.204.532 lei, si se înregistreaza ajutoare materiale neridicate în suma de 1.200.000 lei.

. Înregistrarea datoriilor fata de personal pentru ajutoarele materiale, suportate din contributia unitatii la asigurarile sociale, precum si de unitate, pentru protectie sociala, pe baza statelor de plata a ajutoarelor:

%

15.205.400

4311.01

6.995.0756458

8.210.325

Înregistrarea retinerilor din ajutoarele materiale brute: avansurile acordate, datoriile catre terti, datoriile catre unitate, contributia personalului pentru ajutorul de somaj, impozitul pe ajutoare:

423

2.800.868

300.000

750.000

152.054

98.814

.Înregistrarea contributiei salariatilor la asigurarile sociale de sanatate prin diminuarea datoriei unitatii la asigurarile sociale, când salariatii se afla în concediu de boala , de maternitate sau pentru îngrijirea copilului:

4311.01

1.064.378

4.Achitarea ajutoarelor materiale nete personalului:

423

11.204.532

5.Înregistrarea ajutoarelor materiale nete neridicate în termen de catre personal:

423

1.200.000

6.Plata ulterioara a ajutoarelor materiale nete, neridicate:

426

1.200.000

OPERAŢIUNI PRIVIND RECOMPENSELE DIN FONDUL DE PARTICIPARE

În luna martie S.C.COMELF S.A.înregistreaza recompense din fondul de participare la profit în suma de 425.405.000 lei si se retine impozitul aferent în suma de 76.572.900 lei.Se achita în numerar prin casieria unitatii suma de 326.032.100 lei si se înregistreaza recompense neridicate în suma de 22.800.000 lei.

Înregistrarea recompenselor datorate personalului pe baza listelor de plata:

112

425.405.000

Înregistrarea impozitului calculat asupra recompenselor cuvenite personalului din fondul de participare la profit:

424

76.572.900

Achitarea recompenselor nete prin casierie:

424

326.032.100

Înregistrarea sumelor neridicate de personal din fondul de participare la profit în termen:

424

22.800.000

Plata ulterioara a recompenselor nete neridicate în termen de personal:

426

22.800.000

OPERAŢIUNI PRIVIND DATORIILE NEEXIGIBILE FAŢĂ DE PERSONAL

S.C.COMELF S.A. a înregistrat la sfârsitul exercitiului anterior pe cheltuieli datorii fata de salariati în suma de 65.454.200 lei, de natura concediilor de odihna neefectuate, premii , pentru care nu s-au întocmit state de plata si care urmeaza sa se deconteze cu personalul în luna aprilie.

S-au înregistrat deasemenea si contributiile privind asigurarile si protectia sociala aferente acestor sume,în suma totala de 24.434.053 lei,dupa cum urmeaza:

contributia la asigurarile sociale si la asigurarile sociale de sanatate - 19.852.259 lei;

contributia la fondul de somaj-3.272.710 lei

contributia la fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap- 1.309.084 lei.

Aceste sume urmeaza a se deconta cu bugetul asigurarilor sociale ,cu bugetul fondului de somaj si cu alte institutii publice în luna aprilie.

Înregistrarea sumelor datorate salariatilor pentru care nu s-au întocmit state de plata, determinate de activitatea exercitiului care urmeaza sa se încheie, inclusiv indemnizatiile pentru concediul de odihna neefectuat pâna la închiderea exercitiului ( 20 salariati ):

641

65.454.200

Înregistrarea contributiilor unitatii la asigurarile sociale si la asigurarile sociale de sanatate aferente sumelor datorate salariatilor pentru care nu s-au întocmit state de plata pâna la încheierea exercitiului anterior:

6451

19.852.259

Înregistrarea contributiei unitatii la fondul de somaj aferenta acestor sume:

6452

3.272.710

nregistrarea contributiei unitatii la fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,aferenta acestor sume:

635

1.309.084

Decontarea cu personalul a acestor datorii neexigibile în luna aprilie:

4281

69.839.415

6. Decontarea cu bugetul asigurarilor sociale , bugetul asigurarilor sociale de sanatate si bugetul fondului de somaj a sumelor înregistrate în luna aprilie:

4381

23.124.969

4.581.794

3.272.710

Decontarea cu alte institutii a contributiei la fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap:

4481

1.309.084

OPERAŢIUNI PRIVIND ALTE CREANŢE ÎN LEGĂTURA CU PERSONALUL

Pe baza contractelor de închiriere a spatiilor de locuit aflate în proprietatea unitatii, a deciziilor de imputatii pentru diverse lipsuri în gestiune si a documentelor interne ale unitatii privind acordarea de echipamente de lucru salariatilor, se înregistreaza ca venituri ale unitatii sumele retinute de la salariati ,dupa cum urmeaza:

venituri din chirii - 5.479.000 lei;

venituri din imputatii -1.092.860 lei;

venituri din acordarea de echipamente salariatilor- 164.125 lei

Concomitent se înregistreaza TVA colectata aferenta acestor sume.

Se constata ca în luna anterioara s-au acordat ajutoare materiale necuvenite salariatilor în suma de 1.520.415 lei ,din care suma de 940.520 lei a fost achitata din bugetul asigurarilor sociale si respectiv, suma de 579.895 lei, din fondul de salarii al unitatii si se înregistreaza recuperarea acestora prin încasari în numerar.

Se constata existenta unor avansuri de trezorerie nejustificate în suma de 1.250.805 lei care se recupereaza prin încasari în numerar.

Înregistrarea sumelor datorate de personal :chirii,imputatii si echipament,care reprezinta venituri pentru unitate:

4282

8.028.750

164.125

Înregistrarea sumelor reprezentând debite din ajutoare de boala care au fost achitate, dar ulterior s-a constatat ca nu se cuveneau personalului:

4282

1.520.415

940.520

579.895

. Înregistrarea sumelor datorate de personal reprezentând avansuri de trezorerie nejustificate

4282

1.250.805

Recuperarea de la personal a acestor creante prin încasari în numerar:

5311

2.771.220

Recuperarea de la personal a creantelor prin retinere din salarii

421

8.028.750

OPERAŢII PRIVIND CONTRIBUŢIILE ASUPRA SALARIILOR

Concomitent cu înregistrarea salariilor se calculeaza si se înregistreaza pe cheltuieli urmatoarele contributii ale unitatii aferente salariilor:

contributia unitatii la asigurarile sociale în suma de 1.072.244.163 lei;

contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate în suma de 321.719.209 lei;

contributia unitatii la fondul de somaj în suma de 229.799.435 lei;

Se înregistreaza diminuarea contributiei unitatii la asigurarile sociale cu suma de 6.995.075 lei, care reprezinta ajutoare materiale pentru salariatii aflati în concedii medicale,concedii de maternitate si pentru îngrijirea copilului bolnav .

Se constata ca în evidenta unitatii a fost înregistrata suma de 4.385.215 lei , reprezentând ajutoare materiale pentru care la sfârsitul exercitiului anterior nu s-au întocmit state de plata si care s-a încasat în cursul lunii de la bugetul asigurarilor sociale prin contul curent.

Odata cu achitarea contributiilor salariatilor la asigurarile si protectia sociala se achita si contributiile unitatii în suma totala de 1.616.767.732 lei cât si suma de 940.520 lei, reprezentând ajutoare materiale necuvenite încasate de la bugetul asigurarilor sociale.

Înregistrarea contributiei unitatii la asigurarile sociale:

6451

1.072.244.163

Înregistrarea contributiei unitatii la asigurarile sociale de sanatate:

6451

321.719.209

Înregistrarea sumelor datorate personalului care se suporta din asigurarile sociale:

4311.01

6.995.075

Înregistrarea sumelor încasate de la bugetul asigurarilor sociale când ajutoarele materiale depasesc contributia unitatii: (nu e cazul la SC Comelf SA)

5121

Înregistrarea contributiei unitatii la fondul de somaj reprezentând o cheltuiala cu protectia sociala si o datorie de plata:

6452

229.799.435

Înregistrarea sumelor reprezentând ajutoare materiale achitate în plus aferente exercitiului în curs, de decontat cu bugetul asigurarilor sociale:

4282

940.520

Înregistrarea sumelor datorate personalului sub forma de ajutoare materiale pentru care, la sfârsitul exercitiului nu s-au întocmit state de plata:

4382

4.385.215

Încasarea sumelor reflectate anterior ca alte creante de la bugetul asigurarilor sociale:

5121

4.385.215

Achitarea datoriilor privind asigurarile sociale si protectia sociala din disponibilitatile de la banca:

%

1.617.708.252

4311.01

1.065.249.088

4311.02

321.719.209

4371

229.799.435

4381

940.520

OPERAŢII PRIVIND DATORIILE sI CREANŢELE FAŢĂ DE STAT sI ALTE ORGANISME PUBLICE

În luna martie S.C.COMELF S.A a înregistrat obligatii catre bugetul statului în suma totala de 407.802.095 lei , reprezantând :

impozit pe veniturile din salarii în suma de 331.130.381 lei;

impozit pe veniturile din ajutoare materiale în suma de 98.814 lei;

impozit pe recompensele din fondul de participare la profit în suma de 76.572.900 lei.

Se achita impozitele datorate la bugetul statului din contul curent.  Se înregistreaza contributia la fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap în suma de 91.919.774 lei si se achita din contul curent.

Înregistrarea sumelor datorate bugetului reprezentând impozit pe veniturile din salarii retinut din drepturile banesti cuvenite salariatilor sub forma de salarii:

421

331.130.381

Înregistrarea sumelor datorate bugetului reprezentând impozit pe veniturile din salarii retinut din drepturile banesti cuvenite salariatilor sub forma de ajutoare materiale:

423

98.814

Înregistrarea sumelor datorate bugetului reprezentând impozit pe veniturile din salarii retinut din drepturile banesti cuvenite salariatilor sub forma de stimulente din fondul de participare la profit;

424

76.572.900

Achitarea impozitului pe veniturile din salarii la bugetul statului, prin banca:

444

407.802.095

Înregistrarea contributiei la fondul de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap;

635

91.919.774

Achitarea datoriilor fata de organismele publice prin plati efectuate prin banca:

447

91.919.774

CAPITOLUL 4

ASPECTE PRIVIND INFORMATIZAREA CONTABILITĂŢII

4.1. INFORMATIZAREA GENERALĂ

Sistemul informatic integrat Logicont, utilizat de societate, este destinat activitatii contabile si de gestiune din cadrul societatilor comerciale si regiilor autonome, având adaptari si pentru contabilitatea institutiilor bugetare. Producatorul programului :

Sistemul Logicont este compus din mai multe module care lucreaza în mod integrat, informatiile preluându-se de la un modul la altul. Unele module pot lucra si independent. Modulele sunt prezentate în figura nr.___

Modulele FACTURI, RECEPŢII, BANCĂ, CASĂ, CEC-LS, TRANSFER, BON CONSUM, SCHIMB si DIVERSE sunt module de baza care îsi transmit reciproc anumite informatii, dar care pot prelucra si independent. Datele furnizate de aceste module stau la baza întocmirii notelor contabile si balantei de verificare.

Modulele DISPOZIŢII si NUMERAR întocmesc documente primare si ofera date informative pentru modulele precedente.

Modulele FURNIZORI, CLIENŢI, STOCURI, GESTIUNI, JURNALE TVA si BALANŢĂ nu necesita culegeri de date, ele functionând pe baza datelor furnizate de modulele de baza. Modulul BALANŢĂ poate functiona si independent, daca se culeg notele contabile.

Declaratia de IMPOZIT pe profit se întocmeste pe baza balantei, dar poate functiona si independent.

În functie de etapa din cadrul activitatii contabile la care se introduc datele în calculator, se disting 4 nivele de utilizare a sistemului Logicont:

I. Întocmirea inclusiv a documentelor primare pe calculator;

II. Culegerea detaliata a documentelor primare;

III.Culegerea totalurilor din documentele primare;

IV.Culegerea notelor contabile ale documentelor.

Nivelul I. Întocmirea inclusiv a documentelor primare pe calculator

Sistemul Logicont contine programe pentru întocmirea urmatoarelor documente: facturi, receptii, dispozitii catre banci, dispozitii catre casierie, monetare, note de transfer intern, bonuri de consum, chitante, registru de casa zilnic.

Se introduc datele cerute de program, necesare întocmirii documentelor.

La acest nivel se obtin:

a)      documentele primare listate în numarul de exemplare cerut;

b)      copii ulterioare ale documentelor;

c)      evidenta cantitativ-valorica: situatie stocuri, fise analitice, fise de magazie ale materialelor;

d)      jurnale ale documentelor, situatii centralizatoare si pe tipuri de documente, pe perioada pe care se cere;

e)      situatii furnizori, clienti si fisele lor analitice la nivel de documente, facturi neplatite/ neîncasate;

f)        fise de gestiune valorice, fisa analitica pentru orice cont;

g)      jurnalul de vânzari, de cumparari, situatie TVA;

h)      registrul jurnal unic;

i)        întocmirea automata a notelor contabile;

j)        balanta de verificare: întocmirea si închiderea automata a acesteia;

k)      centralizator note, fise analitice, fise sah;

l)        declaratia lunara de impozit pe profit.

Nivelul II. Culegerea detaliata a documentelor primare

Culegerea detaliata a documentelor primare se refera la documentele care reprezinta miscari de produse sau servicii: facturi, receptii, note de transfer intern si bonuri de consum. Datele cerute sunt aproximativ aceleasi cu cele de la nivelul I, la fel si rezultatele, cu exceptia punctelor a) si b). Se aplica pentru acele documente care din diferite motive nu pot fi întocmite la calculator.

Nivelul III. Culegerea totalurilor din documentele primare

La acest nivel se introduc datele de identificare a documentului, totalurile si subtotalurile pe conturi de la fiecare document ce se culege.

Se obtin rezultatele de la nivelul I, cu exceptia punctelor a), b) si c).

Se utilizeaza atunci când documentele nu pot fi întocmite la calculator si nu se doreste evidenta cantitativ - valorica a produselor.

Nivelul IV. Culegerea notelor contabile ale documentelor

Se introduc notele contabile ale documentelor sau notele centralizatoare.

În urma introducerii datelor se obtin rezultatele de la punctele j), k) si l) de la nivelul I.

La acest mod de lucru, obtinerea situatiilor analitice este direct legata de configurarea planului de conturi si de modul de încadrare pe conturi a operatiunilor. Exista posibilitatea introducerii a doua nivele de analitice, fiecare de la 01 la 99.

Aceste nivele de utilizare se refera la fiecare document luat separat. S.C. Comelf S.A. utilizeaza toate cele patru nivele ale sistemului contabil, în functie de locul unde se întocmesc documentele primare.

4.2. APLICAŢIA INFORMATICA PRIVIND SALARIILE

Programul de salarii întocmeste si tine evidenta drepturilor banesti ale angajatilor si stabileste cuantumul obligatiilor de plata catre bugetul de stat si cel local (în functie de tipul obligatiilor).

Pentru introducerea personalului salariat si a salariilor tarifare se selecteaza meniul SALARII care este alcatuit din urmatoarele submeniuri:

a.       Culegere date - meniu de culegere a datelor lunare si de calcul a salariilor;

b.      Listare situatii - meniu de listare a statelor de salarii, a centralizatorului de state de salarii si a altor situatii;

c.       Listare fluturasi - meniu de listare fluturasi pentru angajati;

d.      Retineri diverse - meniu de culegere a diferitelor retineri care vor fi incluse în statul de salarii ca retinere;

e.       Configurare, diverse - meniu de configurare a modului de listare a documentelor din programul salarii;

f.        Note contabile - întocmeste notele contabile aferente salariilor si le listeaza ;

g.       Actualizare date - meniu de configurare a modului de întocmire a 

salariilor precum si de actualizare a transelor de impozitare, a procentelor de retineri;

h.       Alte facilitati - meniu de schimbare a orelor de lucru din luna, precum si a procentului de realizari

Meniul "Culegere date"

La selectarea acestui meniu, programul propune urmatoarele optiuni:

"Urmatorul" - prin selectarea acestei optiuni, programul va începe sa deruleze pe ecran meniul de calcul aferent fiecarui angajat. Daca se doreste ca la un angajat sa se modifice unele valori, dupa ajungerea la acesta se selecteaza optiunea "Modifica", fapt care va duce la intrarea în programul de culegere a datelor angajatului, respectiv la modificarea acestora.

"Modifica" - permite modificarea datelor si recalcularea salariului unui angajat.

"Cauta - adauga" - cauta un angajat dupa marca sau nume, iar daca nu este gasit, permite introducerea unui nou angajat.

Culegerea datelor se face prin completarea urmatoarelor câmpuri:

NUME PRENUME - se introduce numele persoanei

FS - forma de salarizare. Se pot introduce urmatoarele litere:

A - acord orar;

R - regie;

C - conventie;

I - îngrijire copil.

GrM - grupa de munca pentru plata CAS:

3 - pentru 35 %;

2 - pentru 40 %;

1 - pentru 45 %.

Frm - formatia - se selecteaza din meniul de formatii, formatia în care lucreaza angajatul ( când sunt necesare mai multe state de salarii)

ScI - scutit de plata impozitului pe venitul din salarii - se lasa N pentru cei care nu sunt scutiti de plata impozitului si se introduce D pentru cei care sunt scutiti de plata impozitului

CodF - codul functiei angajatului

Functia - functia angajatului

Tarifar - se trece salariul tarifar din contractul de munca

Cd. - sporul de conducere (în procente)

Mr. - salariul de merit (în procente)

Htox - numarul de ore la care se aplica sporul de toxicitate

"Avans" - prin apasarea tastei A se pot modifica avansurile acordate

"sterge" - permite stergerea (dupa confirmare) a unui angajat din baza de date

Meniul "Configurare, diverse"

Selectarea optiunilor de lucru se face în fiecare luna prin completarea urmatoarelor date:

ORE_LUNĂ - numarul de ore lucratoare din luna

COMPENSAT - valoare compensatie (daca este cazul)

CALC_SPOR - se pune D pentru calculul automat al sporului de vechime si N în caz contrar

ACORD_ORAR - se pune D daca se lucreaza în acord cu ora

CU_AV_CO - se pune D daca avansul pentru concediul de odihna se evidentiaza distinct

CU_ANI_VEC - se pune D daca se dau anii de vechime pentru calculul sporului de vechime, în caz contrar se da data angajarii de la care se calculeaza anii de vechime automat

CU_P_REAL - se pune D daca salariile sunt afectate de procentul de realizari al unitatii

În cadrul listarii se pot selecta urmatoarele optiuni:

SEP_FLUT - numarul de randuri de separatie între fluturasi

DEP_LIST - deplasare în caractere fata de marginea din stânga

NR_LIN_PAG - numarul de linii de tiparit pe o pagina, de obicei 56

LUNG_PAG - corectie la lungimea paginii, de regula 0

AV_LIST - numarul de rânduri de avansare a hârtiei dupa listare

PROG_SAL - denumirea programului de salarii.Implicit este SAL. Pentru SALZI afiseaza pe statul de salarii si numarul de zile

Meniul "Actualizare date"

În meniul "Actualizare date" se pot introduce si modifica datele care stabilesc modul de calcul al salariilor, astfel:

a) IMPSAL - grila de impozitare a salariilor, unde:

DATA_DOC - data intrarii în vigoare a grilei de salarizare SUMA_DEDUC - suma deductibila, care nu se impoziteaza Suma_I, Impi, Pr_I - treapta I de impozitare ( suma, impozitul aferent + procentul pentru valoarea ce depaseste suma)

b) IMPCONV - grila de impozitare pentru conventii civile (similar cu IMPSAL)

c) PROCENTE - contine procentele pentru contributiile

Gr_CAS_i- % CAS pentru grupele de munca 1, 2 si 3

sOMAJ_ANG - 1% somaj platit de angajat

sOMAJ_UNIT - 5% somaj platit de unitate (angajator)

CASS_ANG - 7% sanatate platit de angajat

CASS_UNIT - 7% sanatate platit de unitate (angajator)

FOND_SOLID - 2% platit de unitate

Aceste procente se vor modifica în cazul schimbarii legislatiei în domeniu.

a)      SPORURI - contine procentele de sporuri pentru:

SP_NOAPTE - spor de noapte care se va aplica asupra orelor lucrate noaptea

SP_PE_ORA - alt spor aplicat la numarul de ore

DEN_SP_ORA - denumirea pentru alt spor aplicat pe ora

SPOR_TOXIC - spor de toxicitate aplicat la salar. Daca sporul de toxicitate

este aplicat pentru orele lucrate si difera de la un angajat la altul, atunci se

intra la "Actualizare salarii"si se completeaza câmpul PT cu procentul

respectiv.

SP_PE_SAL - alt spor aplicat pe salariu

b)      NOTA_SAL - contine modelul notei de salarii.

c)      SALARII - contine datele de baza pentru calculul salariilor, care de regula se modifica la meniul "Culegere date"

d)      PERSONAL - nu are nici un rol în calculul salariilor

e)      FORMAŢII - contine formatiile de lucru pentru care se face stat de plata distinct. Codul formatiei este din 2 caractere

f)        FUNCŢII - contine functiile posibile codificate cu 2 caractere. Serveste pentru centralizarea salariatilor pe functii

g)      REŢINERI - contine retinerile diverse din suma de plata (rate, imputatii, garantii, sindicat )

h)      TIPRETIN - clasifica retinerile pe tipuri.

CAPITOLUL 5
CONCLUZII sI PROPUNERI

Lucrarea de fata prezinta problematica drepturilor salariale si a contributiilor asupra acestora asa cum sunt reglementate în prezent si aplicate în unitatile care utilizeaza forta de munca.

Analiza efectuata cuprinde aspecte privitoare la cunoasterea drepturilor cuvenite salariatilor, conditiile în care se acorda aceste drepturi , calculul drepturilor salariale .Totodata sunt prezentate obligatiile salariatilor si ale angajatorilor în legatura cu drepturile salariale, concretizate în contributii la asigurarile si protectia sociala precum si alte contributii prevazute de lege.

În lucrare sunt prezentate si analizate documentele economice în care trebuie consemnate datoriile si creantele unitatii fata de salariati cu privire la munca prestata de acestia ,precum si alte datorii generate de folosirea fortei de munca. Întocmirea corecta a acestor documente prezinta importanta atât pentru salariat, în sensul stabilirii cu exactitate a veniturilor salariale cuvenite, cât si pentru unitate ,în ceea ce priveste reflectarea corecta a cheltuielilor cu personalul.

Lucrarea prezinta înregistrarea în evidenta contabila a documentelor economice prin operatiuni contabile care consemneaza toate aspectele legate de utilizarea fortei de munca ,deasemenea sunt precizate conturile de evidenta a decontarilor cu personalul pentru munca depusa si a decontarilor privind contributiile asupra salariilor.

Analizând reglementarile actuale cu privire la reflectarea în conturile contabile a drepturilor salariale si a contributiilor asupra acestora, prezentate si exemplificate în lucrare, se constata unele deficiente ale acestor reglementari mai ales în ceea ce priveste precizarea expresa a denumirii unor conturi sau a încadrarii unor date în conturi.

Astfel, în prezent , conform planului de conturi ,contributiile la asigurarile sociale de sanatate datorate de asigurat, cât si de angajator, se înregistreaza în analitice ale contului 4311"Contributia unitatii la asigurarile sociale " Propunem în acest sens ,reglementari privind introducerea în planul de conturi a unor conturi distincte pentru evidenta contributiilor , întrucât contributia la asigurarile sociale are ca destinatie bugetul asigurarilor sociale de stat iar contributia la asigurarile sociale de sanatate are ca destinatie bugetul asigurarilor de sanatate.Se impune o evidentiere distincta a contributiei asiguratilor la asigurarile sociale de sanatate în conditiile în care se urmareste stagiul de cotizare al fiecarui asigurat la bugetul asigurarilor sociale de sanatate.Conturile alocate ar putea fi 4313"Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate" si 4314"Contributia asiguratilor la asigurarile sociale de sanatate"

Deasemenea, denumirea actuala a contului 4312"Contributia personalului pentru pensia suplimentara" este neadecvata reglementarilor în materie privind contributia personalului la asigurarile sociale. Se impune schimbarea denumirii contului 4312 în "Contributia asiguratilor la asigurarile sociale".

Conform reglementarilor în vigoare, persoanele angajate cu contract individual de munca si care desfasoara si activitati pe baza de conventie civila ,datoreaza contributia la asigurarile sociale de sanatate ,atât pentru veniturile din salarii la functia de baza cât si pentru veniturile din salarii altele decât cele de la functia de baza.Având în vedere ca facilitatile oferite asiguratilor de catre bugetul asigurarilor sociale de sanatate sunt , la aceasta data ,aceleasi pentru toti asiguratii,nu se justifica retinerea contributiei si din alte venituri decât cele de la functia de baza.

Referitor la persoanele care desfasoara activitati pe baza contractului de prestari de servicii, sumele datorate acestora sunt înregistrate în contul 401"Furnizori",iar impozitul datorat de acestea pentru veniturile asimilate salariilor este înregistrat în contul 444"Impozit pe venitul din salarii" Propunem evidentierea datoriilor unitatii fata de aceste persoane într-un cont distinct ,care ar putea fi 422 "Personal încadrat cu contract de prestari servicii",deoarece contul 401"Furnizori" este alocat decontarilor privind achizitionarea de bunuri si servicii altele decât forta de munca.

Totodata,si cheltuielile cu prestatorii de servicii,evidentiate in contul 621"Cheltuieli cu colaboratorii" ar trebui evidentiate în contul 641"Cheltuieli cu remuneratiile personalului" sau într-un cont distinct, care ar putea fi 642"Cheltuieli cu salariile persoanelor angajate cu contract de prestari de servicii".

Modelele de contabilizare prezentate în lucrare la paragrafele 3.5.2.- Operatii contabile privind ajutoarele materiale si decontarea lor cu personalul si 3.5.3.-Operatii privind recompensele din fondul de participare- se aplica în situatia în care salariatii au beneficiat în acea luna numai de aceste drepturi. În cazul în care beneficiaza si de alte venituri salariale,drepturile mentionate mai sus se transfera în contul 421"Personal - remuneratii datorate",urmând a fi impozitate prin cumul,ceea ce duce la aplicarea unui procent superior de impozitare.Propunem ca impozitarea sa se faca pentru fiecare venit în parte.

Aceeasi situatie se întâlneste si în conditiile aplicarii impozitului pe venitul anual global. Întrucât fiecare din veniturile din salarii si asimilate salariilor cuprinse în venitul anual global se impoziteaza separat, la locul de obtinere al veniturilor, prin globalizare se aplica un procent mai mare de impozitare care duce la scaderea veniturilor. Ordonanta Guvernului României nr. 73/1999 privind impozitul pe venit / Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 419/ 31 august 1999 / pag.

Ordonanta Guvernului României nr.73 / 1999 privind impozitul pe venit / Monitorul Oficial al României, partea I, nr.419 / 31 august 1999 / pag.

Ordonanta Guvernului României nr. 73 / 1999 privind impozitul pe venit / Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 419 / 31 august 1999, pag.

Ordonanta Guvernului României nr. 73 / 1999 privind impozitul pe venit / Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 419 / 31 august 1999, pag.

Ordonanta Guvernului României nr. 73 / 1999 privind impozitul pe venit / Monitorul Oficial al României,partea I,

nr. 419 / 31 august 1999, pag.loading...


Document Info


Accesari: 6020
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )