Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Contabilitate
ALTE DOCUMENTE

ORGANIZAREA COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE AL UNITATII - DOCUMENTE SPECIFICE FOLOSITE SI CONTABILITATEA TAXEI PE VALOARE ADAUGATA
Informatia, rolul si locul acesteia in cadrul sistemului managerial
CONTABILITATEA CA SISTEM INFORMATIONAL
Conceptul de expertiza contabila
Contabilitatea capitalurilor
EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI(IAS 10)
Contabilitatea datoriilor din operatiuni comerciale
Exemple de operatiuni economice privind produsele si productia in curs de executie
Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii
CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

IAS 7 "Situatia fluxurilor de trezorerie" stabileste cerinte privind prezentarea situatiilor fluxurilor denumerar si informatiile pe care trebuie sa le contina. Informatiile privind fluxurile de numerar sunt folositoare

utilizatorilor situatiilor financiare, oferind o baza de evaluare capacitatii întreprinderii de a genera numerar si a

nevoilor sale pentru utilizarea fluxurilor de numerar respective.

Asa cum sunt definite în IAS 7 "Situatia fluxurilor de trezorerie", numerarul cuprinde disponibilitatile

banesti si depozitele la vedere, iar echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt si extrem de

lichide care sunt usor convertibile în sume cunoscute de numerar si al caror risc de schimbare a valorii este

insignifiant.

În cadrul tabloului, operatiile de numerar sunt grupate pe trei activitati, exploatare, investitie si finantare.

Pentru fiecare functie pornind de la analiza comparativa încasari si pl 929g61j 59;ti, se determina fluxurile de numerar ce intra

sau ies, si echivalentele de numerar.

I. Activitatile de exploatare

Fluxurile provenite din activitatile de exploatare sunt generate de principala activitate producatoare de

venituri ale întreprinderii, precum si alte activitati care nu sunt activitati de finantare sau de investitie, indicatorul -

analiza calculat fiind fluxul net de trezorerie privind exploatarea. Formula de principiu de calcul a acestui

indicator este: venituri încasate - cheltuieli platite.

Câteva exemple vin în sprijinul delimitarii fluxurilor de numerar provenite din activitati de exploatare:

(a) încasari de numerar din vânzarea de bunuri materiale, prestarea de servicii, din redevente, onorarii,

comisioane si alte venituri;

(b) platile în numerar efectuate catre furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii;

(c) platile în numerar efectuate catre si în numele angajatilor;

(d) platile în numerar de impozite si taxe;

(e) încasarile si platile în numerar provenite din contractele încheiate în scopuri de plasament sau

tranzactionare;

(f) platile si încasarile generate de cumpararea si vânzarea titlurilor de tranzactionare si plasament;

(g) avansurile în numerar si creditele acordate sunt, de regula, activitati de exploatare.

II. Activitatile de investitii

Constau în achizitionarea si cedarea de active imobilizate si de alte investitii, care nu sunt incluse în

echivalentele de numerar cum sunt:

(a) platile în numerar pentru achizitionarea de active imobilizate, inclusiv titlurile financiare imobilizate;

(b) încasarile în numerar din vânzarea de active imobilizate; inclusiv titlurile financiare imobilizate;

(c) avansurile în numerar si împrumuturile efectuate catre parti;

(d) încasarile în numerar din rambursarea avansurilor si împrumuturilor efectuate catre alte parti;

(d) încasari si plati în numerar aferente contractelor futures, forward de optiuni si swap;

III. Activitatile de finantare

Vizeaza constituirea si rambursarea resurselor de finantare pe termen lung sau stabile.

Fluxurile de numerar si echivalente generate pot avea ca obiect:

(a) încasari de numerar din emisiuni de actiuni sau alte instrumente de capital;

(b) platile în numerar efectuate catre proprietari pentru a achizitiona sau rascumpara actiunile întreprinderii;

(c) încasarile în numerar provenite din emisiunea titlurilor de creanta, a împrumuturilor, datoriilor

neasigurate, obligatiunilor, ipotecilor si a altor împrumuturi pe termen scurt sau lung;

(d) rambursarile în numerar ale unor sume împrumutate si platile în numerar pentru reducerea obligatiilor

aferente unui contract de leasing financiar.

Pentru întocmirea si prezentarea situatiei financiare a fluxurilor de numerar prin recurs la IAS 7 "Situatiile

fluxurilor de numerar", se pot folosi doua metode: directa si indirecta.

Metoda directa se bazeaza pe delimitarea fluxurilor de încasari - plati proprii fiecarei activitati. De

exemplu, pentru activitatile de exploatare formula de calcul se prezinta astfel:

. Încasari de la clienti

- Plati catre furnizori si angajati

= Numerar generat din exploatare

- Dobânzi platite

+ Dividende încasate

+,- Alte încasari - plati privind cheltuielile si veniturile

- Impozitul pe profit

= Fluxul de numerar înainte de elementele extraordinare

+,- Încasari / plati din elemente extraordinare

= Fluxul de numerar net din activitatile de exploatare

Metoda indirecta se bazeaza pe corectarea profitului net sau pierderii nete cu efectele tranzactiilor

nonmonetare, amânarile sau angajamentele de plati sau încasari în numerar din exploatare trecute sau viitoare, sielementele de venituri si cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din investitii sau finantari. Formula de calcul se

prezinta astfel:

􀂄 FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

. Rezultatul înaintea impozitarii si elementelor extraordinare

+,- Ajustari din elementele nonnumerar

+ Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

- Venituri din amortizari si provizioane

+ Pierderi din diferente de curs valutar

- Câstiguri din diferente de curs valutar

+ Cheltuielile cu dobânzile

- Venituri din plasamente

= Rezultatul din exploatare înainte de modificarile capitalului circulant (variatia necesarului

în fond de rulment)

+,- Variatia capitalului circulant (necesarului în fond de rulment)

-,+ Cresteri/micsorari de stocuri

-,+ Cresteri/micsorari de creante din exploatare

-,+ Cheltuielile înregistrate în avans

+,- Cresteri/micsorari de datorii comerciale si alte datorii din exploatare

+,- Veniturile înregistrate în avans

= Fluxul de numerar generat de exploatare

- Dobânzi si dividende platite

+ Dobânzi si dividende încasate

- Impozitul pe profit platit

= Fluxul de numerar înaintea elementelor extraordinare

+ Încasarea asigurarii

= Fluxul net de numerar provenit din activitatea de exploatare (A)

􀂄 FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII

. Încasari din vânzarea de imobilizari corporale, necorporale si alte asemenea active pe termen

lung (inclusiv costurile de dezvoltare capitalizate si constructiile din resurse proprii de

terenuri si mijloace fixe)

+ Încasarile din vânzarea titlurilor financiare detinute ca instrumente de capital propriu si de

creanta altor întreprinderi si interesele în asocierile în participatie (altele decât încasarile

pentru acele instrumente considerate a fi echivalente ale numerarului sau acelea pastrate în

scopuri de plasament si tranzactionare)

- Platile pentru achizitia de titluri financiare detinute ca instrumente de capital propriu si de

creante ale altor întreprinderi si interesele în asociere în participatie (altele decât platile

pentru aceste instrumente considerate a fi echivalente de numerar sau acelea pastrate în

scopuri de plasament si de tranzactionare)

+ Încasari din rambursarea avansurilor si împrumuturilor acordate altor parti (altele decât

avansurile si împrumuturile unei investitii financiare)

- Achizitia de filiale diminuata cu numerarul platit

- Plati privind avansurile în numerar si împrumuturile acordate altor parti (altele decât

avansurile si împrumuturile efectuate de o investitie financiara)

+ Dobânzi si dividende încasate

+ Încasarile în numerar din conturile de futures, de forward, de optiuni sau de swap în afara

cazului când contractele sunt detinute în scopuri de plasament sau de tranzactionare sau când

încasarile sunt tratate drept activitati de finantare)

- Platile în numerar pentru contractele de futures, de forward, de optiuni si de swap în afara

cazului în care contractele sunt detinute în scopuri de plasament sau de tranzactionare sau

când platile sunt tratate drept activitati de finantare

= Fluxul de numerar folosit în activitatea de investitii (B)

􀂄 FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE

. Venituri în numerar din emisiunea capitalului social

- Platile în numerar catre actionari pentru achizitia sau rascumpararea actiunilor proprii

+ Încasari din emisiunea de bonuri de tezaur, obligatiuni, credite, ipoteci si alte împrumuturi pe

termen lung sau scurt

- Plati privind rambursarile de împrumuturi

- Plata obligatiilor în leasing financiar

- Dividende platite

= Fluxul de numerar net folosit în activitatea de finantare ( C )

I CREsTEREA / MICsORAREA DE NUMERAR sI ECHIVALENTE ALE

NUMERARULUI (± A ± B ± C)

II NUMERAR sI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI

III NUMERAR sI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI

Se precizeaza ca suma în sens algebric a celor trei fluxuri de trezorerie trebuie sa fie egala cu variatia de
trezorerie calculata ca diferenta între trezoreria la închiderea exercitiului si trezoreria la deschiderea

exercitiului.

În delimitarea si ierarhizarea fluxurilor de numerar pot interveni unele cazuri particulare dupa cum

urmeaza:

(a) Dobânda platita, dobânda si dividendele încasate pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din

exploatare deoarece intra în determinarea profitului sau pierderii. Alternativ, cele trei elemente pot fi clasificate drept

fluxuri de numerar si respectiv din investitii deoarece se constituie în costuri ale atragerii resurselor de finantare sau

remunerari ale investitiilor.

(b) Fluxurile de numerar asociate cu elementele extraordinare sunt prezentate separat în situatia fluxului de

numerar ca provenind din activitati de exploatare, investitie si finantare pentru a da posibilitatea utilizatorilor sa

înteleaga natura lor si efectul asupra fluxurilor de numerar prezente si viitoare ale întreprinderii.

(c ) Diferentele favorabile si nefavorabile ce provin din variatia cursurilor de schimb nu sunt fluxuri de

numerar. Totusi, efectul variatiei cursului de schimb asupra numerarului si echivalentelor acestuia detinute sau

datorate într-o moneda straina este raportat în situatia fluxului de numerar pentru a reconcilia numerarul si

echivalentele acestuia la începutul si sfârsitul perioadei. Aceasta valoare este prezentata separat în fluxurile de

numerar din activitati de exploatare, investitie, finantare si include diferentele, daca exista, ale acelor fluxuri de

numerar care au fost raportate la cursul de schimb de la sfârsitul perioadei.

(d) Prezentarea unor fluxuri de numerar în marime neta. În principiu, fluxurile de numerar în raport de

sensul lor încasari si plati sunt prezentate în mod separat la nivelul marimii lor brute. Totusi, IAS 7 admite doua

exceptii:

(1) încasarile si platile în contul clientilor, atunci când fluxurile de trezorerie nu decurg din activitatile

întreprinderii ci din cele de trezorerie;

(2) încasarile si platile în numerar pentru elementele pentru care sumele sunt mari, iar termenul de scadenta

este scurt.

Pentru activitatile de investitii formula de calcul se prezinta astfel:

. Încasari rezultate din cesiunea imobilizarilor necorporale si corporale

+ Încasari rezultate din cesiunea imobilizarilor financiare

+ Rambursarea obtinuta din creante imobilizate

- Plati provenind din achizitionarea de imobilizari necorporale si financiare

- Plati provenind din achizitionarea imobilizarilor financiare

- Cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii

= Fluxul numerar provenit din operatii de investitie (sau afectat operatiilor de investitie)

În cazul activitatilor de finantare, formula de calcul folosita în acest sens este:

. Încasari din cresteri de capitaluri proprii

+ Cresterile de datorii financiare

- Plati privind reduceri de capitaluri proprii

- Rambursari de datorii financiare

- Dividende varsate asociatilor

- Avansuri pe termen lung primite de la terti

= Fluxul de numerar provenit din operatii de finantare (sau afectat operatiilor de finantare)

În continuare este prezentat un exemplu folosit ca suport informational contul de profit si pierdere si

bilantul societatii comerciale ALFA S.A. la 31.XII.N

Contul de profit si pierdere la 31.XII.N - lei-

. Cifra de afaceri 360 000

- Costul vânzarilor 306 000

= Marja asupra vânzarilor 54 000

- Amortizare 4 500

- Cheltuieli generale de administratie 5 400

- Cheltuieli de desfacere 1 800

- Cheltuieli cu dobânzile 5 400

+ Venituri din investitii financiare pe termen scurt 8 100

= Profit înainte de impozitare 45 000

- Impozit pe profit 10 800

= Profit net 34 200

Bilantul la 31.XII.N - lei-

I. ACTIVE N-1

. Terenuri si mijloace fixe la valoarea bruta 51 930

- Amortizarea cumulata 12 600

= Terenuri si mijloace fixe la valoarea contabila neta 39 330

+ Investitii financiare pe termen scurt 36 000

+ Stocuri 16 650 23 850

+ Creante 27 000 17 100

+ Numerar si echivalente de numerar 11 250 6 300

= Total active 130 230

II. DATORII

. Furnizori 3 600 21 150+ Dobânzi de platit 630 1 800

+ Impozit pe profit platit 4 500 10 800

+ Datorii pe termen lung 22 500 12 600

= TOTAL DATORII 31 230 46 350

III. CAPITAL PROPRIU

. Capital social 40 500 27 000

+ Rezultatul reportat 24 300 24 300

+ Rezultat curent 34 200

= TOTAL CAPITAL PROPRIU 99 000

Situatia fluxurilor de trezorerie prin metoda indirecta - lei

A. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

. Profitul înainte de impozitare 45 000

+ Amortizari 4 500

- Venituri din investitii financiare 8 100

+ Cheltuieli cu dobânzile 5 400

= Profitul din exploatare înainte de modificarile capitalului cumulat 46 800

- Cresteri ale creantelor comerciale si ale altor creante 9 900

+ Descresteri în valoarea stocurilor 7 200

- Descresteri în valoarea furnizorilor 17 550

= Numerar generat de activitatea de exploatare 26 550

- Dobânzi platite 6 570

- Impozit pe profit platit 17 100

= Numerar net din activitatea de exploatare 2 880

B. ACTIVITATEA DE INVESTIŢII

. Achizitionarea de terenuri si mijloace fixe (29 430)

+ Dobânda încasata 8 100

= Numerar net din activitatea de investitii (21 330)

C. ACTIVITATEA DE FINANŢARE

. Încasari din emisiunea de actiuni 13 500

+ Încasari din împrumuturile pe termen lung 9 900

= Numerar net din activitatea de finantare 23 400

D. CREsTEREA NETĂ ÎN VALOAREA NUMERARULUI 4 950

(2 880 - 21 330 + 23 400)

Câteva elemente pentru explicatie:

1. Amortizarea terenurilor si mijloacelor fixe: Miscarea generala înregistrata în imobilizari în valoare de

24.930 lei se compune din cheltuiala cu achizitionarea si amortizarea imobilizarilor. Asa cum s-a mentionat mai sus,

amortizarea este adunata, deoarece ea nu reprezinta o iesire reala de numerar. Ea reprezinta o ajustare contabila

menita sa reflecte utilizarea de catre entitate a imobilizarilor acesteia. Deoarece intrarile de imobilizari au fost

platite în întregime, atunci valoarea totala a platii intra în situatia fluxurilor de numerar la capitolul activitati de

investitii.

2. Venitul din investitii: acesta trebuie întâi adaugat (prin adunare) si apoi ajustat pentru a reflecta venitul

real din investitii încasat în cursul perioadei. În exemplul de mai sus cifra adaugata si cea nou introdusa pentru

venitul din investitii încasat este aceeasi deoarece nu exista nici un venit din investitii platit în avans sau acumulat la

sfârsitul nici unuia din exercitiile financiare.

3. Dobânzile platite: în acelasi fel în care venitul din investitii este ajustat la valoarea reala încasata în

cursul anului, dobânda platita trebuie ajustata cu scopul de a reflecta valoarea reala platita.

Pentru a se ajunge la aceasta cifra din exemplul de mai sus, s-au efectuat urmatoarele calcule:

- lei

. Dobânda platita din contul de profit si pierdere 5 400

+ Dobânda initiala de platit 1 800

- Dobânda finala de platit 630

= Dobânda reala platita 6 570

4. Ajustarea impozitului pe profit este efectuata din aceleasi ratiuni pentru care este facuta ajustarea

dobânzii platite. Cheltuiala din contul de profit si pierdere este alcatuita din soldul angajat initial, valoarea platita în

cursul anului si soldul angajat final.

Ajustarea poate fi calculata relativ simplu prin însumarea cifrelor corespunzatoare cheltuielii cu impozitul

pe profit si miscarea survenita în soldurile finale ale fiecarei închidere de exercitiu.

Prin urmare, pentru calculele din tabelul de mai sus, ajustarea este egala cu 10.800 lei reprezentând

cheltuiala anuala din contul de profit si pierdere plus 6.300 lei reprezentând miscarea survenita în acumularea finala

în cursul anului.

5. Cresterea (descresterea) neta din valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar: aceasta este

reprezentata de diferenta dintre valoarea initiala si cea finala a numerarului si a echivalentelor de numerar. În

exemplul de mai sus aceasta crestere sau descrestere reprezinta pur si simplu diferenta dintre soldurile initiale si

finale ale conturilor de numerar. Totusi, ea mai poate include investitii pe termen scurt care pot fi usor convertite în

numerar la o valoare cunoscuta.loading...Document Info


Accesari: 40864
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )