Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...

INSTITUTIILE FINANCIARE NEBANCARE

Finante
ALTE DOCUMENTE

Evolutia inflatiei in perioada 1995-2000
INDICATORI DE ANOMALIE PENTRU AGENTIILE IMOBILIARE SI CASELE DE LICITATIE
Bank Leumi Romania si-a dublat activele in ultimele patru trimestre
RISCUL DE LICHIDITATE
Importanta gestionarii riscurilor bancare
Consideratii teoretice cu privire la analiza capitalurilor
BCR Administrare Fond de Pensii
FINANTELE IN GENERAL
GESTIUNEA PLASAMENTELOR INSTITUTIILOR DE CREDIT
TESTE GRILE CONTROL FINANCIAR

INSTITUTIILE FINANCIARE NEBANCARE

INSTITUTIILE FINANCIARE NEBANCARE sunt entitati, altele decat institutiile de credit, ce desfasoara activitate de creditare cu titlu profesional, in conditiile stabilite de lege.
Institutiile financiare nebancare au obligatia de a se constitui ca societati c 616j93g omerciale pe actiuni.
Denumirea unei entitati care desfasoara activitate de creditare, in conditiile prezentei legi, va include sintagma institutie financiara nebancara sau abrevierea acesteia, I.F.N.. In cazul institutiilor financiare nebancare ce fac obiectul inscrierii in Registrul de evidenta, includerea in denumire a sintagmei institutie financiara nebancara sau a abrevierii acesteia, I.F.N., este optionala.
Institutiile financiare nebancare pot desfasura urmatoarele activitati de creditare: acordare de credite, incluzand, fara a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare; leasing financiar; cemitere de garantii, asumare de angajamente de garantare, asumare de angajamente de finantare; acordare de credite cu primire de bunuri in gaj, respectiv amanetare prin case de amanet; acordare de credite catre membrii asociatiilor fara scop patrimonial organizate pe baza liberului consimtamant al salariatilor/pensionarilor, in vederea sprijinirii prin imprumuturi financiare a membrilor lor de catre aceste entitati, organizate sub forma juridica a caselor de ajutor reciproc; f) alte forme de finantare de natura creditului.
PRINCIPALELE ACTIVITATI BANCARE sunt activitatea de sponsorizare,activitatea cartilor de credit,activitatea valutare si relatiile internationale,activitatea de creditare,activitatea de trezorerie etc.

AUDITUL INTERN trebuie sa acopere toate activitatile institutiei financiare

Nebancare.In vederea indeplinirii obiectivului, auditul intern al institutiilor

financiare nebancare va include, in cadrul unui angajament de audit, in principal

urmatoarele activitati:

-evaluarea eficientei si a gradului de adecvare a sistemului de control intern;

-evaluarea modului de aplicare si a eficacitatii procedurilor de administrare a

riscurilor si a metodologiilor de evaluare a riscurilor semnificative;

analizarea relevantei si integritatii datelor furnizate de sistemele informationale

financiare si de gestiune, inclusiv de sistemul informatic;

evaluarea acuratetei si credibilitatii inregistrarilor contabile si situatiilor

financiare;

evaluarea modului in care se asigura protejarea elementelor patrimoniale

bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si

pierderilor de orice fel;

evaluarea modului in care sunt respectate dispozitiile cadrului legal, a modului in

care sunt aplicate eventualele masuri impuse de Banca Nationala a Romaniei, precum

si evaluarea modului in care sunt implementate procedurile institutiei financiare

nebancare.

Institutiile financiare nebancare trebuie sa organizeze auditul intern ca o

componenta a activitatii de monitorizare a sistemului de control intern, in scopul

realizarii obiectivului privind imbunatatirea activitatii acestora.

INSTITUTIILE FINANCIARE NEBANCARE trebuie sa intocmeasca anual un raport asupra activitatii desfasurate in domeniul controlului intern, administrarii riscurilor

semnificative si auditului intern care va fi analizat in cadrul consiliului de

administratie, respectiv consiliului de supraveghere.

ORGANIZAREA SI FUNCTIOANREA INSTITUTIILOR FINANCIARE NEBANCARE sunt reglementate de prevederile prezentei legi, completate, dupa caz, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare, sau/si cu cele ale legilor speciale aplicabile in materie.

Institutiilor financiare nebancare le este interzis sa foloseasca in denumire, in antet sau in alte atribute de identificare cuvinte si expresii care pot induce publicul in eroare cu privire la statutul ori la activitatile si operatiunile desfasurate.

Institutiile financiare nebancare pot prelucra date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fiecare institutie financiara nebancara va avea un regulament propriu de

organizare si functionare, aprobat de organele statutare, prin care va stabili cel putin:

-structura organizatorica a institutiei financiare nebancare;

-atributiile fiecarui compartiment al institutiei financiare nebancare si relatiile

dintre acestea;

-activitatile ce pot fi desfasurate de sucursale si alte sedii secundare ale institutieifinanciare nebancare;

-atributiile comitetului de administrare a riscurilor;

-competentele conducatorilor, ale persoanelor care asigura conducerea

compartimentelor din cadrul institutiei financiare nebancare si a sediilor secundare,

precum si ale salariatilor care efectueaza operatiuni in numele si contul institutiei

financiare nebancare;

-sistemul de control intern si organizarea si functionarea activitatii de audit intern.

Institutiile financiare nebancare vor organiza activitatea de control intern:

a) desfasurarea activitatii in conditii de eficienta;

b) furnizarea unor informatii credibile, relevante, complete si oportune structurilor

implicate in luarea deciziilor in cadrul institutiei financiare nebancare si utilizatorilor

externi ai informatiilor;

c) asigurarea conformitatii activitatilor institutiilor financiare nebancare cu cadrul

legal si cu normele proprii.

In vederea indeplinirii obiectivelor de control intern, institutiile financiare

nebancare trebuie sa isi organizeze un sistem de control intern care sa se refere la

urmatoarele elemente aflate in stransa corelare:

a) rolul si responsabilitatile consiliului de administratie, consiliului de supraveghere

si ale conducatorilor institutiilor financiare nebancare;

b) identificarea si evaluarea riscurilor semnificative;

c) activitatile de control si separarea responsabilitatilor;

d) informarea si comunicarea;

e) activitatile de monitorizare si corectare a deficientelor

Institutiile financiare nebancare trebuie sa dispuna de un comitet de

administrare a riscurilor. Comitetul de administrare a riscurilor este un comitet

permanent, format dintr-un numar de cel putin 3 membri, ale carui functionare si

atributii sunt reglementate de prezentul regulament si reglementarile interne ale

fiecarei institutii financiare nebancare.

Comitetul de administrare a riscurilor se constituie prin decizie a consiliului de

administratie sau a consiliului de supraveghere si trebuie sa cuprinda in componenta

sa conducatori ai institutiei financiare nebancare si ai compartimentelor a caror

activitate este supusa riscurilor semnificative.

Membrii comitetului de administrare a riscurilor trebuie sa aiba o experienta

corespunzatoare responsabilitatilor lor in cadrul acestuia.

Institutiile financiare nebancare trebuie sa dispuna de un regulament al

comitetului de administrare a riscurilor, aprobat la nivelul consiliului de administratie.

Activitatea de creditare se desfasoara cu titlu profesional prin institutii de credit si prin institutiile financiare in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin institutii financiare nebancare, in conditiile stabilite prin prezenta lege, prin legile speciale care le reglementeaza activitatea si prin reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prezentei legi.Este interzisa desfasurarea cu titlu profesional a activitatii de creditare de alte persoane decat cele prevazute.

Achizitionarea portofoliilor de credite, cu exceptia situatiei in care creditele sunt incadrate in categoria pierdere, conform reglementarilor in materia clasificarii creditelor, sau a cazului in care portofoliile achizitionate sunt afectate garantarii emisiunii de instrumente financiare securizate, este permisa doar entitatilor prevazute.

Banca Nationala a Romaniei este singura autoritate in masura sa decida daca activitatea desfasurata de o entitate este de natura activitatii de creditare cu titlu profesional si intra sub incidenta prezentei legi.

La incadrarea activitatilor de creditare in categoria celor desfasurate cu titlu profesional, Banca Nationala a Romaniei va avea in vedere aspecte precum: desfasurarea acestora ca activitati economice de sine statatoare, orientate spre obtinerea de venituri cu caracter regulat; existenta unor structuri interne specializate in domeniul creditarii care gestioneaza si analizeaza aceste activitati in mod distinct, pe baza unor reguli prestabilite si cu luarea in considerare a activitatilor de creditare la proiectarea bugetului societatii ori la efectuarea de previziuni referitoare la activitatea de ansamblu a societatii.

Auditarea situatiilor financiare

Situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului financiar, care se efectueaza de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, in conditiile legii.

In intelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se intelege: institutiile de credit; institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general; societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare; entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor si organismelor de plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata; companiile si societatile nationale; persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare de catre o societate-mama care aplica Standardele internationale de raportare financiara.

Sunt auditate si situatiile financiare intocmite de entitatile care au aceasta obligatie conform legislatiei specifice acestora.

Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situatiile financiare intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau a incetarii activitatii persoanelor care au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale.

Prin ordin al ministrului economiei si finantelor pot fi stabilite si alte cazuri in care situatiile financiare anuale sunt supuse auditului financiar.

Persoanele juridice care organizeaza contabilitatea in partida dubla trebuie sa publice, potrivit prevederilor legale, situatiile financiare anuale. Fac obiectul publicarii situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz. Aceste prevederi se aplica si sucursalelor inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si societatilor-mama care intocmesc situatii financiare anuale consolidate.

Actionarii si angajatii unei societati au dreptul sa se informeze in legatura cu situatiile financiare anuale la sediul social al societatii sau al societatii-mama, fara nicio discriminare.

Durata de arhivare

Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 10 ani.

Termene de depunere

Termenele pentru intocmirea situatiilor financiare anuale sunt urmatoarele:

- pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

- pentru celelalte persoane prevazute , 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

- Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor sunt:

-150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, pentru persoanele prevazute cu exceptia societatilor comerciale;

- 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, pentru persoanele prevazute

Persoanele care de la constituire nu au desfasurat activitate, cu exceptia societatilor comerciale, precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.

Institutiile publice si celelalte persoane juridice, ai caror conducatori au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.loading...


Document Info


Accesari: 3293
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )