Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...MANUAL BCR DEBT PURCHASE

Finante
ALTE DOCUMENTE

NECESITATEA DE A COMBATE SPALAREA BANILOR
EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 1999 - STOCURI - VERIFICAREA CALCULELOR COSTULUI MEDIU
LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE
ORGANIZAREA SI CONDUCEREA ACTIVITATII IN CADRUL CENTRALEI
BALANTA DE PLATI EXTERNE
CERERE DE CREDIT PENTRU PERSOANE FIZICE
Organele statului cu atributii si raspunderi in domeniul finantelor publice
Concepte privind bugetul de stat si continutul sau economic
LUCRARE DE LICENTA DIAGNOSTICUL FINANCIAR SI EVALUAREA S.C. EUROCONSTRUCT S.A.
STATUTUL LEGAL AL BANCII NATIONALE A ROMANIEI

-
MANUAL

BCR

DEBT PURCHASE

EOS KSI ROMANIA

CUPRINS

PREZENTARE CLIENT 3

1. Prezentare activitate client 3

2. Prezentare raporturi contractuale intre creditor si debitor 4

3. Procedura de colectare urmata anterior preluarii cazului de catre 18318j924s KSI 5

PROCEDURA DE COLECTARE KSI 6

1. Raporturi contractuale intre client si KSI   6

2. Tipuri de cazuri 7

3. Sume de colectat si limite de negociere   9

4. Etapele procedurii de colectare pe cale amiabila  10

5. Date despre efectuarea platii 16

17

ANEXE 17

PREZENTARE CLIENT

1. Prezentare activitate client

Banca Comerciala Romana este o companie de servicii financiare care isi desfasoara activitatea la scara nationala si care pune la dispozitia clientilor o multitudine de produse bancare si de asigurari.

Principalul actor in realizarea procesului de sustinere a economiei reale, prin furnizarea de produse si servicii bancare competitive, reteaua de unitati a Banca Comerciala Romana este formata din 507 unitati, dintre care: 

41 sucursale judetene, in orasele resedinta de judet

466 alte unitati (sucursale, agentii) amplasate pe intreg teritoriul Romaniei

2. Prezentare raporturi contractuale intre creditor si debitor

2.1 Obligatii BCR:

BCR are dreptul sa verifice respectarea conditiilor in care s-a acordat creditul, existenta si integritatea garantiilor asiguratorii pe toata perioada creditarii ;

Sa rezilieze unilateral contractul printr-o adresa scrisa, fara preaviz sau alta formalitate, in cazul neexecutarii de catre imprumutat a oricarei obligatii asumate prin prezentul contract sau in cazul in care situatia economico-financiara a acestuia nu mai asigura conditii de rambursare a creditului; rezilierea actioneaza de deplin drept, fara a fi necesara punerea in intarziere a imprumutatului si fara orice alta formalitate prealabila; la data rezilierii contractului, obligatiile de plata ale imprumutatului devin exigibile ;

Sa anuleze sau sa reduca cuantumul creditului aprobat dupa un termen de preaviz de 5 zile calendaristice, care va fi comunicat in scris imprumutatului in situatia in care imprumutatul nu s-a indeplinit obligatiile asumate prin semnarea prezentului contract ;

Sa recupereze din sumele aferente despagubirilor incasate de la societatea de asigurare, ca urmare a producerii evenimentului asigurat, obligatiile imprumutatului, existente la momentul respectiv ;

Sa incaseze din conturile imprumutatului, fara acceptul acestuia, obligatiile scadente rezultate din prezentul contract, cu prioritate fata de alte datorii ale acestuia, cu exceptiile prevazute de lege ;

Sa trimita o notificare cu 15 zile inainte de introducerea in Biroul National de Creditare ;

Sa inceapa o actiune de executare silita prin poprire.

2.2 Obligatii client:

Sa respecte termenul convenit pentru utilizarea creditului;

Sa prezinte documentele solicitate de la banca privind garantiile asiguratorii precum si cele privind activitatea desfasurata de imprumutat ;

Sa restituie bancii cheltuielile efectuate pentru recuperarea creditului, dobanzilor si comisioanelor neachitate la scadenta ;

Sa foloseasca creditul primit numai in scopul pentru care a fost acordat si numai pentru uzul propriu ;

Sa achite comisioanele prevazute de normele si instructiunile de lucru ale bancii ;

Comisionul de gestiune al creditului de 1.5% la valoarea creditului ;

Sa incheie o polita de asigurare de risc general, cu valabilitate pana la rambursarea integrala a creditului si a tuturor sumelor rezultate din prezentul contract si sa cesioneze in favoarea bancii drepturile de incasat din polita de asigurare (asigurarea acopera doar suma imprumutata nu suma ce trebuie rambursata) ;

Sa instiinteze banca in maxim 5 zile lucratoare de aparitia unor situatii de forta majora, imposibil de prevazut si inlaturat, care-l pun in imposibilitatea de executare a obligatiilor ce decurg din prezentul contract.

3. Procedura de colectare urmata anterior preluarii cazului de catre KSI

In situatia in care debitorul intarzie cu plata primei rate BCR a inceput demersurile pentru recuperarea datoriei pe cale amiabila, prin urmatoarele actiuni:

expedierea a doua notificari trimise cu confirmare de primire in care se mentioneaza consecintele nerespectarii conditiilor contractuale, inclusiv recuparea creantelor pe calea executarii silite ;

Somatie de plata in cazul neachitarii a doua sau mai multor rate ;

Notificarea in cazul trimiterii sumei datoriei partiale sau totale catre asigurator sau catre un executor bancar.

PROCEDURA DE COLECTARE KSI

1. Raporturi contractuale intre client si KSI

1.1 Obligatiile BCR :

. sa predea intregul dosar al debitorului care include contract de credit, adeverinta salariu, copie bi, notificari, somatii si alte documente, toate in original

1.2. Obligatiile KSI:

KSI este obligat sa puna la dispozitia debitorilor cedati o notificare a cesiunii si ii va instiinta in legatura cu drepturile care ii revin conform Legii 677/2001;

KSI nu va aduce atingere in nici un fel depturilor ce revin debitorilor cedati ;

KSI nu va aduce prejudicii BCR.

1.3 Informatii. Confidentialitatea informatiilor

Informatiile schimbate de parti vor fi utilizate cu buna-credinta.

Datele cu caracter personal ale debitorilor sunt proprietatea BCR si sunt confidentiale, ceea ce inseamna ca:

o        KSI nu poate dezvalui informatiile confidentiale nici unei terte persoane - decat in cazul initierii unei actiuni judiciare - indiferent daca aceste persoane necesita sau nu sa cunoasca aceste informatii, cu exceptia situatiei in care se obtine acordul prealabil al KSI;

o        KSI nu va copia, reproduce sau dezvalui nici unei persoane, societati sau altei entitati nici una din informatiile confidentiale;

o        KSI nu va permite nici unui tert accesul la aceste informatii

1.4. Opozabilitatea contractului de cesiune

Inregistarea in Arhiva Electronica a  cesiunilor de creante incheiate intre BCR - Next Capital si Next Capital - EOS Finance a fost inregistrat la Arhiva Electronica a Valorilor Reale Mobiliare la data de 2007-00009743541751-MNU respectiv 2007-00009743831124-OJZ, la data de 11.12.2007

2. Tipuri de cazuri

Persoane fizice;

  • cu datorii multiple/nemultiple
  • cu balanta cuprinsa intre 0 si 46.000 RON

2.1 Cesiunea de creanta in Dreptul Civil Roman

2.1.1 Definitie:

Cesiunea de creanta este o conventie prin care un creditor transmite o creanta a sa unei alte persoane.

Persoane implicate:

Cedentul - creditorul care transmite creanta;

Cesionar - persoana catre care se transmite creanta;

Debitor cedat - debitorul creantei transmise.

2.1.2 Opozabilitatea cesiunii de creanta:

Categorii de terti:

Debitorul: acesta este un tert fata de contractul de cesiune, astfel incat nu este necesar consimtamantul debitorului;

Toate persoanele, cu exceptia cedentului si cesionarului.

2.1.3 Formalitati necesare pentru opozabilitatea cesiunii

Prevederile Codului civil

o        Notificarea debitorului (conform Codului Civil, prin executor judecatoresc)

o        Acceptarea cesiunii din partea debitorului cedat (art 1391 C. civ.):

in forma autentica - cesiunea devine opozabila tuturor categoriilor de terti;

act sub semnatura privata - cesiunea devine opozabila doar debitorului.

Prevederile legii 99/1999 - privind publicitatea cesiunii de creanta prin Arhiva Electronica a Valorilor Reale Mobiliare.

Titlul VII al legii se refera la regimul juridic al garantiilor reale mobiliare destinate sa asigure indeplinirea unor obligatii civile sau comerciale. Acestui regim juridic ii sunt supuse, conform art. 2 lit a) si cesiunile drepturilor de creanta, chiar daca cesiunea nu are drept scop garantarea indeplinirii unei obligatii.

Conform art. 29, cesiunile indeplinesc conditiile de publicitate din momentul inscrierii la Arhiva Electronica a Valorilor Reale Mobiliare, care este un sistem de evidenta a garantiilor reale mobiliare si a cesiunilor de creanta, chiar daca acestea nu garanteaza indeplinirea unei obligatii, fiind structurata pe persoane si pe bunuri.

Conform art. 99, intre cesiunea notificata debitorului si acceptarea cesiunii de catre debitor si inscrierea cesiunii la arhiva, are prioritate inscrierea.

2.2 Prelucrarea datelor cu caracter personal

Legea 677/2001 referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si cu libera circulatie a acestor date prevede obligatia oricarui operator de date cu caracter personal sa notifice Autoritatii de Supraveghere orice prelucrare a unor astfel de date inainte de efectuarea oricarei astfel de actiuni;

Autoritatea de Supraveghere este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Persoanelor ale caror date personale sunt prelucrate au urmatoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat

Art. 12. În cazul în care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului în care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

În cazul în care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, în momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai târziu pâna în momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului în care persoana vizata poseda deja informatiile respective:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a Autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

Dreptul de acces la date

Art. 13. Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;KSI este autorizata sa prelucreze date cu caracter personal conform Autorizatiei numarul 755/2004.

3. Sume de colectat si limite de negociere

3.1 Sumele de colectat sunt:

Debit principal

Sold final restant - reprezinta valorea ratelor declarate scadent anticipat de catre BCR plus dobanda penalizatoare;

Dobanda legala care se aplica pentru intreaga suma restanta si se calculeaza de la

data extragerii cazurilor ( 4 decembrie 2007

Datorie=DP+dobanda legala

Acelasi credit poate fi lucrat si de echipa de la BCR Asigurari, dosarele de la ambele echipe constituind daune partiale , lucrandu-se in paralel.

3.3 Reduceri: numai in anumite conditii se pot efectua reduceri.

Reducerile se pot acorda pentru maxim 50% din valoarea dobanzii legale fara acordul TL-ului. Ce depaseste aceasta suma, trebuie aprobata de team leader. Motivele de neplata trebuie sa fie foarte bine intemeiate si sustinute de probe scrise, pe cat posibil (adeverinte medicale, certificate de handicap, certificat de deces, etc).

3.4 Esalonari:

Se pot face esalonari pe baza unor acte doveditoare in situatii exceptionale, care se pot intinde pe diferite perioade de timp in functie de suma, age-ing, impreuna cu team leader-ul, urmarindu-se recuperarea datoriei pe cale amiabila.

4. Etapele procedurii de colectare pe cale amiabila

4.1 Etape:

Trimiterea notificarilor;

SMS

Efectuarea apelurilor telefonice (inbound&outbound)

Stabilirea unor planuri de rate, esalonarea/ reesalonarea sumelor

Skip tracing - efectuat de catre echipa de SKT;

Intalnirea cu debitorii/ reprezentantii acestora (debtor meeting)

Trimiterea notificarilor se efectueaza gradual, in functie de etapa procedurala, iar mesajele sunt de intensitate diferita.

Intalnim trei tipuri de notificari DP:

o        Notificare speciala BCR-EOS

o        Notificari clasice : S01, S02, S04

o        Alte tipuri de notificari (adrese): S30 (plan de rate) :S90( de confirmare a lichidarii datoriei)

4.2 Exemplu de notificari

EOS BCR

Marin Gheorghe

sos giurgiului, 63-65, bl.K,SC.1AP 39, BUCURESTI SECTORUL 4 Sector , BUCURESTI

Nr. Ref 2228274_5768759_BCRDP002

Data 17/04/2008

NOTIFICARE

Stimata Doamna / Stimate Domn,

Banca Comerciala Romana S.A. , persoana juridica romana, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J/40/90/23.01.1991, CUI:361757, in calitate de Cedent,

Si

I.F.N Next Capital Finance S.A., institutie financiara non-bancara, înfiintata în România, având Codul Unic de Înregistrare 18965349, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/13669/2006, in calitate de Cesionar,

In temeiul art. 1393 Cod Civil si art. 85 din legea 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice (Titlul VI), va notifica faptul ca intre societatile sus mentionate a fost incheiat la data de 5.11.2007 contractul nr.7/2262 prin care BCR a cedat catre IFN Next Capital Finance SA creanta pe care o are impotriva dumneavoastra, izvorata din contractul de credit nr. din data Cesiunea de creante a fost inregistrata in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare sub numerele 2007-00009743541751-MNU respectiv 2007-00009743831124-OJZ, la data de 11.12.2007

IFN Next Capital Finance SA a imputernicit pe EOS KSI Romania SRL in vederea recuperarii acestei creante. Va informam faptul ca incepand cu data prezentei notificari, veti efectua plata debitului in valoare de 46.659,07 RON in contul EOS KSI Romania SRL:

RO12RNCB0070073420290090 deschis la BCR

ATENTIE! La efectuarea platii este necesara prezentarea acestei scrisori.

Va aducem la cunostinta faptul ca SC IFN Next Capital Finance SA si imputernicitul acestuia SC EOS KSI Romania SA prelucreaza date cu caracter personal, aceste prelucrari fiind inscrise in Registrul prelucrarilor de date cu caracter personal sub numerele 4498, respectiv 2585. Va informam de asemenea ca aveti drepturile prevazute de art.12-18 din Legea 677/2001 (dreptul de acces, de interventie, de opozitie, etc) pe care vi le puteti exercita printr-o cerere scrisa, datata si semnata trimisa pe adresa operatorului sau imputernicitului.

Pentru informatii suplimentare va rugam sunati la numerele de telefon: 021-305 54 74, 0725 132 054 sau 0741 829 154

Banca Comerciala Romana S.A. EOS KSI Romania SRL, imputernicit

S.C. IFN Next Capital Finance S.A.

Corina Stefan

S01 BCR DP

sos giurgiului, 63-65, bl.K,SC.1AP 39, BUCURESTI SECTORUL 4 Sector , BUCURESTI

 
Marin Gheorghe

Nr. Ref 2228274_5768761_BCRDP002

Data 17/04/2008

Instiintare de plata

Stimate Domn/Stimata Doamna,

Subscrisa S.C. EOS KSI Romania S.R.L., in calitate de imputernicit al creditorilor dumneavoastra, va aduce la cunostinta faptul ca, in baza contractului de credit incheiat intre dumneavoastra si Banca Comerciala Romana SA aveti o datorie neachitata in valoare de 46.659,07 RON

Va informam faptul ca Banca Comerciala Romana SA a cesionat creanta pe care o are impotriva dumneavoastra catre IFN Next Capital Finance SA si EOS Finance GMBH, societati specializate in achizitia de creante, acestea din urma imputernicind pe EOS KSI Romania SRL in vederea recuperarii acestei creante (astfel datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise in acest scop, in Germania catre EOS Finance GmbH

Cesiunea a fost inregistrata la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare sub numerele 2007-00009743541751-MNU respectiv 2007-00009743831124-OJZ.

Va informam ca, in baza contractului de credit numarul 76 incheiat cu Banca Comerciala Romana SA, intregul credit a fost declarat scadent anticipat ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale, astfel incat suma totala pe care dumneavoastra o datorati, este de 46.659,07 RON si reprezinta:

Credit:  46.401 RON

Penalizari: 258,07 RON

TOTAL: 46.659,07 RON

Pentru a evita executarea silita ce presupune costuri suplimentare - penalizari de intarziere actualizate si alte cheltuieli ce va vor fi imputate - va solicitam sa ne contactati in termen de 2 zile de la data primirii prezentei notificari pentru a stabili modalitatea de achitare a debitului total.

Plata se va efectua in contul SC EOS KSI ROMANIA SRL, nr. RO12RNCB0070073420290090 deschis la BCR

In cazul in care ati achitat deja acest debit, va solicitam sa ne transmiteti dovada platii la numarul de fax 021-204 92 93 si sa ne contactati de urgenta la numerele de telefon 021-305 54 74, 0725 132 054 sau 0741 829 154.

ATENTIE! La efectuarea platii este necesara prezentarea acestei scrisori.

Va aducem la cunostinta faptul ca, in vederea recuperarii creantelor, SC EOS KSI ROMANIA SRL, in calitate de imputernicit al operatorului IFN Next Capital Finance SA, prelucreaza date cu caracter personal conform Lg.677/2001, aceasta prelucrare fiind inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la numarul 2585. Datele cu caracter personal prelucrate sunt cele furnizate de catre debitor la data incheierii contractului sau sunt date obtinute din baze de date publice. Va informam de asemenea ca aveti drepturile prevazute de art.12-18 din Legea 677/2001 (dreptul de acces, de interventie, de opozitie, etc) pe care vi le puteti exercita printr-o cerere scrisa, datata si semnata trimisa pe adresa operatorului IFN Next Capital Finance SA, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A sector 2, Bucuresti. Prelucrarea facuta de catre operator a fost inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la numarul 4498.

Cu stima,

Corina Mihaela Stefan

Conturi : RO12RNCB0070073420290090 deschis la BCR

Beneficiar : SC EOS KSI ROMANIA SRL

S02 BCR DP

Marin Gheorghe

Nr. Ref 2228274_5768763_BCRDP002

Data 17/04/2008

Avertisment de plata

Stimate Domn/Stimata Doamna,

Subscrisa S.C. EOS KSI Romania S.R.L., in calitate de imputernicit al creditorilor dumneavoastra, va aduce la cunostinta faptul ca, in baza contractului de credit incheiat intre dumneavoastra si Banca Comerciala Romana SA aveti o datorie neachitata in valoare de 46.659,07 RON

Intrucat ati mai fost notificat in ceea ce priveste datoria dumneavoastra catre compania SC EOS KSI ROMANIA SRL va somam sa achitati debitul total in termen de 2 zile de la data primirii prezentei notificari. In caz contrar, ne vedem nevoiti sa inaintam dosarul dumneavoastra catre cabinetul de avocatura partener care va declansa impotriva dumneavoastra procedura judiciara de recuperare integrala a creantei si a cheltuielilor generate de aceasta.

Va informam ca, in baza contractului de credit numarul 76 incheiat cu Banca Comerciala Romana SA, intregul credit a fost declarat scadent anticipat ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale, astfel incat suma totala pe care dumneavoastra o datorati, este de 46.659,07 RON si reprezinta:

Credit:  46.401 RON

Penalizari: 258,07 RON

TOTAL: 46.659,07 RON

Va informam faptul ca Banca Comerciala Romana a cesionat creanta pe care o are impotriva dumneavoastra catre IFN Next Capital Finance SA si EOS Finance GMBH, societati specializate in achizitia de creante, acestea din urma imputernicind pe EOS KSI Romania SRL in vederea recuperarii acestei creante (astfel datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise in acest scop, in Germania catre EOS Finance GmbH).

Cesiunea a fost inregistrata la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare sub numerele 2007-00009743541751-MNU respectiv 2007-00009743831124-OJZ.

Plata se va efectua in contul SC EOS KSI ROMANIA SRL, nr. RO12RNCB0070073420290090 deschis la BCR.

ATENTIE! La efectuarea platii este necesara prezentarea acestei scrisori.

Pentru lamuriri suplimentare va solicitam sa ne transmiteti dovada platii la numarul de fax 021-204 92 93 si sa ne contactati de urgenta la numerele de telefon 021-305 54 74, 0725 132 054 sau 0741 829 154

Va aducem la cunostinta faptul ca, in vederea recuperarii creantelor, SC EOS KSI ROMANIA SRL, in calitate de imputernicit al operatorului IFN Next Capital Finance SA, prelucreaza date cu caracter personal conform Lg.677/2001, aceasta prelucrare fiind inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la numarul 2585. Datele cu caracter personal prelucrate sunt cele furnizate de catre debitor la data incheierii contractului sau sunt date obtinute din baze de date publice. Va informam de asemenea ca aveti drepturile prevazute de art.12-18 din Legea 677/2001 (dreptul de acces, de interventie, de opozitie, etc) pe care vi le puteti exercita printr-o cerere scrisa, datata si semnata trimisa pe adresa operatorului IFN Next Capital Finance SA, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A sector 2, Bucuresti. Prelucrarea facuta de catre operator a fost inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la numarul 4498.

Cu stima,

Corina Mihaela Stefan

Conturi : RO12RNCB0070073420290090 deschis la BCR

Beneficiar : SC EOS KSI ROMANIA SRL

S04 BCR DP

Marin Gheorghe

Nr. Ref 2228274_5768764_BCRDP002

Data 17/04/2008

Somatie de plata

Stimate Domn/Stimata Doamna,

Intrucat nu ati raspuns solicitarilor anterioare ale SC EOS KSI ROMANIA SRL, am decis sa incredintam cabinetului nostru de avocatura cazul dumneavoastra

In vederea solutionarii acestui incident de plata in calitate de imputernicit al creditorilor dumneavoastra, va aduce la cunostinta faptul ca, in baza contractului de credit incheiat intre dumneavoastra si Banca Comerciala Romana SA aveti o datorie neachitata in valoare de 46.659,07 RON

Pentru a evita executarea silita ce presupune costuri suplimentare - penalizari de intarziere actualizate si alte cheltuieli ce va vor fi imputate - va solicitam sa achitati debitul total in termen de 48 ore de la data primirii prezentei notificari

Debitul dumneavoastra fata de SC EOS KSI ROMANIA SRL este in valoare de 46.659,07 RON si reprezinta:

Credit:  46.401 RONPenalizari: 258,07 RON

TOTAL: 46.659,07 RON

Va punem in vedere faptul ca, in conformitate cu prevederile art.1111 Cod Civil si ale contractului bancar semnat de dumneavoastra, orice plata partiala se scade din penalitatile si dobanzile cumulate la data platii, debitul principal continuand sa produca penalitati pana la stingerea integrala a creantei

Plata se va efectua in contul SC EOS KSI ROMANIA SRL, nr. RO12RNCB0070073420290090 deschis la BCR

ATENTIE! La efectuarea platii este necesara prezentarea acestei scrisori.

In cazul in care ati achitat deja acest debit, va solicitam sa ne transmiteti dovada platii la numarul de fax 021-204 92 93 si sa ne contactati de urgenta la numerele de telefon 021-305 54 74, 0725 132 054 sau 0741 829 154.

Cabinet de Avocat "Juganaru Maria Cristina

 

 

4.3 Exemplu de strategii

BCR

Day

Action

Days in Queue

Notificare BCR DP

Letter SO1 BCR DP

Outbound 1/Dialer All

SMS Dynamic

ST Incarcare

SMS General

SMS Dynamic

Letter SO2 BCR

Outbound 2/Dialer All

SMS General

Dialer All

Outbound 3/Dialer All

SMS Reminder DP

SO4, Penalizare, Letter SO4 BCR DP

WTL  Automat

Review Wait Legal

Over OT

SMS-uri

SMS Reminder DP

"Va reamintim ca aveti de plata catre EOS KSI suma de $21$22 in termen de 2 zile."

SMS Reminder PA DP

"Va reamintim ca aveti de plata suma de $19 RON in termen de 2 zile in contul EOS KSI conform intelegerii incheiate."

SMS PA Broken DP

"I Intelegerea de plata cu EOS KSI nu a fost respectata. Va somam pe aceasta cale sa achitati in maxim 3 zile suma de $21$22."

SMS General

"Va rugam sunati de urgenta la numarul call_center_number. Tarif normal Romtelecom. EOS KSI"

SMS PA Broken Total

"Va reamintim ca ati incalcat termenul stabilit de comun acord cu EOS KSI si va somam sa achitati intregul debit in termen de maxim 24h"

SMS Dynamic

"Debitul Dumneavoastra, in cuantum de CE BALANCE  CURRENCY trebuie achitat in contul (IBAN deschis la (Banca). EOS KSI."

4.4 Particularitati BCR:

Planul de plati:

Va fi semnat de titularul/girantul creditului restant care, in acest fel, se obliga personal sa isi achite datoriile. In cazul in care semneaza o alta persoana, atunci aceasta va semna clauza speciala inserata la finalul procesului verbal prin care tertul se obliga in locul titularului sa achite datoria.

In acest fel, in instanta ne putem indrepta pe de-o parte impotriva titularulului/girantului in temeiul contractului semnat de acesta cu banca si, pe de alta parte, impotriva tertului in temeiul planului de rate semnat.

Platile se efectueaza in conturile KSI, existand urmatoarele situatii:

plata efectuata in contul BCR - se transfera banii la KSI;

plata efectuata in cont KSI - in contul de la banca (BCR);

plata efectuata in contul KSI - prin ordin de plata.

5. Date despre efectuarea platii

Avand in vedere faptul ca este vorba despre un client cesionat, plata se va face intr-unul din conturile KSI deschise la BCR Agentia Pipera

RO12RNCB0070073420290090 in RON (contul colector).

6. Date inscrise in sistem

  • date legate de contract banca, sucursala, telefon sucursala, numar contract credit, data contract credit, polita de asigurare (serie, nr), adeverinta de venit cu acord de proprire de la angajator (da/nu), credit scorecard

date legate de debitor: adresa, cnp, serie si nr CI, loc de munca;

date legate de locul de munca: denumire angajator, adresa loc de munca, functie debitor; telefon angajator

ANEXE

I. CALL SCRIPT - TITULAR/COPLATITOR/GIRANT - WHS/ RAPIDA

1.Prezentare colector, firma, motiv apel, identificare debitor

Da, pas 2

Nu, lasat mesaj.

2. Prezentarea situatiei. Legatura cu notificarea trimisa

Explicarea situatiei prezente, corecta si completa

Verificare adresa+ aflarea de date se contact suplimentare.

3. Pauza psihologica

4. Determinarea problemei si indepartarea obiectiilor

Explicarea in linii mari a contractului de cesiune creanta ;

Determinarea debitorului de a face o plata urgenta.( « pentru demonstra buna Dvs. Credinta, trebuie sa faceti o plata cat mai repede cu putinta »)

5. Daca debitorii nu sunt interesati de rezolvarea problemei, le puteti reaminti de :

  • CRB- centrala riscurilor bancare
  • Penalitati suplimentare generate de cheltuielile de judecata si onorariul executorului daca nu se ajunge la un consens in etapa amiabila.

6. Concluzionare intelegere de plata in conditiile in care plata nu este efectuata in 7 zile calendaristice (angajament de plata - fax/mail/posta cu semnatura).

7. Confirmarea/intarirea verbala a intelegerii stabilite cu debitorul, pentru siguranta indeplinirii actiunii.

TIPS&TRICKS

se urmareste obtinerea unei plati oricat de mici (de preferat se va obtine minim jumatate din suma datorata !!!-) in contul nostru pentru a prelungi cu inca 3 ani termenul de prescriere.

inducerea starii de urgenta este fundamentala !

girantul raspunde solidar cu titularul, nu subsidiar. Daca girantul achita debitul, isi poate recupera prin actiune in instanta suma.

a se evita folosirea lui « NU STIU » in situatia in care debitorul ridica o obiectie legata de client despre care nu avem cunostinta, eventual revenirea la debitor cu raspuns.

creearea unei relatii profesional amiabila cu debitorul pentru discutiile ulterioare,creearea impresiei de «  telefon salvator », de « solutie a problemei », care il scuteste pe debitor de agravarea situatiei in care se afla.

I. CALL SCRIPT - TITULAR/COPLATITOR

1. IDENTIFICARE DEBITOR

"Buna ziua/ seara. Numele meu este ..., va sun din Bucuresti, de la compania EOS-KSI. Sunteti dl Ion Sima ?

Da.

Pentru a ma asigura ca stau de vorba cu persoana pe care o caut va rog sa-mi confirmati data d-voastra de nastere (CNP).

Daca debitorul refuza, verificati adresa: "Locuiti la adresa din.?"/

Nu.

As putea vb cu dl. Ion Sima, a lasat acest nr de tel. ca si nr de contact, il cunoasteti?

Da. - se lasa mesaj

Nu - se scuza pt deranj

2. IDENTIFICARE COLECTOR SI FIRMA. PREZENTAREA SITUATIEI. LEGATURA CU NOTIFICAREA TRIMISA

"Dl Sima va sun in legatura cu datoria dvs catre Societatea EOS-KSI preluata de la BCR ca urmare a neachitarii contractului. V-am trimis o notificare in acest sens. A-ti primit-o?

Da.

Spuneti-mi a-ti achitat aceasta datorie sau cand mergeti la banca sa efectuati plata?/

Nu.

Spuneti-mi , mai locuiti la adresa......?

Da. - Aveti probleme cu posta, nu primiti corespondenta la aceasta adresa?

Nu - Dl Sima conform contractului, ar fi trebuit sa anuntati banca de acest lucru. Care este noua adresa la care pot sa trimit notificarea?

3. PAUZA PSIHOLOGICA

4. DETERMINAREA PROBLEMEI SI INDEPARTAREA OBIECTIILOR

"Nu am facut contract cu voi, ci ca banca? Cine sunteti voi si ce vreti?

"Dl. Sima ati achitat cumva integral datoria din contractul ........pe care l-ati semnat in anumiti termeni si in anumite conditii?"

"Nu!"

"Sa discutam atunci asupra problemei!"

"Contractul dvs incheiat in data de ...... cu banca BCR nu a fost respectat. Creditul declarat scadent anticipat(anularea contractului ca urmare a neachitarii conform graficului de rambursare)/contractul reziliat.

Nu mai aveti contract cu banca, aveti un dosar de dauna ca urmare a neachitarii ratelor.Vi s-a schimbat calitatea, d-le Sima, din client al bancii ati devenit datornic de pe urma acestui contract."

"Spuneti-mi cand ajungeti la banca sa achitati aceasta restanta?"

5. CONCLUZIONAREA PROMISIUNII DE PLATA

"In concluzie, contez pe cuvantul Dvs. Asadar veti achita suma de .in data de.Pe chitanta, la depunator trebuie sa apara numele d-voastra complet, la beneficiar EOS KSI, iar la mentiuni nr dosarului de dauna/CNP.

Astept confirmarea platii prin telefon sau pe fax."

I. CALL SCRIPT - TITULAR/COPLATITOR/GIRANT- OUTBOUND FINAL

1.Prezentare colector, identificare debitor

Da, pas 2

Nu, lasat mesaj cu inducerea starii de urgenta

2. Stabilirea concluziei pe dosar.

Confirmarea platii (in caz de achitare)

Determinarea atitudinii finale a debitorului

3. Pauza psihologica

4. Stabilirea coordonatelor finale pe dosar

Atentionarea asupra incheierii etapei amiabile;

Determinarea debitorului de a face o plata totala urgent.(pentru ca etapa amiabila se sfarseste in cateva zile)

5.Instrumente de care va puteti folosi pentru a convinge debitorul sa achite:

CRB- centrala riscurilor bancare, imposibilitatea de a face credit atat pt el cat si pt rudele de gradul I

Girantul raspunde solidar cu titularul, nu subsidiar. Daca girantul achita debitul, isi poate recupera suma prin actiune in instanta.

Explicarea in linii mari a cheltuielilor de judecata, costuri suplimentare, urmarirea bunuri mobile si imobile, prezente si VIITOARE, iar in caz de deces, datorii transmisibile urmasilor

6. Intarirea verbala a intelegerii stabilite cu debitorul si atentionarea asupra necesitatii confirmarii telefonice a platii, pentru siguranta indeplinirii actiunii.

TIPS&TRICKS

Se urmareste obtinerea platii totale.

Inducerea starii de urgenta este fundamentala!

Precizarea faptului ca plata partiala nu determina rezolvarea problemei in intregime si ca trebuie trimis un angajament de plata pe fax semnat , care trebuie respectat intru totul.

Mentinerea relatiei profesionale amiabile cu debitorul, folosirea unui ton ferm si concis.

Creearea impresiei de « telefon salvator», de «ultima sansa» care il scuteste pe debitor de trimiterea unui dosar civil de dauna in executare. ( contractul de credit este investit cu formula executorie, deci nu mai este nevoie de o actiune in instanta pentru recuperarea datoriei, trecandu-se direct la executarea acesteia )

I. CALL SCRIPT - TITULAR/COPLATITOR

1. PREZENTARE COLECTOR / IDENTIFICARE DEBITOR

"Buna ziua/ seara. Numele meu este Corina Stefan, va sun din Bucuresti, de la compania EOS-KSI. Dl Ion Sima ?

"Da."

"Nu, nu e momentan"

"Va rog sa notati nr meu de tel sa ma sune de urgenta astazi pana la ora ......"

2. ANALIZAREA SITUATIEI DOSARULUI

"Dl Sima va sun in legatura cu datoria dvs catre Societatea EOS-KSI (preluata de la BCR ca urmare a neachitarii contractului)."

"Spuneti-mi a-ti achitat aceasta datorie?"

"Da"

"Atunci sa facem confirmarea de plata(date de pe chitanta)"

"Nu."

"Si cum considerati dvs ca ve-ti rezolva aceasta problema?"

PAUZA PSIHOLOGICA

Nu intamplator v-am sunat, etapa amiabila s-a incheiat si trebuie sa iau o hatarare pe dosarul dvs. Depinde de dvs daca dosarul se inchide pt. plata totala sau primeste recomandare de instanta."

"Nu achit - o sa ne judecam mult si bine!"

"Cum doriti dvs, insa tin sa va precizez ca nu se va ajunge in instanta, contractul dvs de credit fiind investit cu formula executorie. Executarea silita poate avea ca efect si poprirea pe salariu, sechestrul pe bunuri, dar si urmarirea timp de 30 de ani pt recuperarea sumei iar suma va fi recalculata conform legii si cheltuielile (onorariu executor, taxe, expertiza bunuri si alte cheltuieli) cad in sarcina dvs pt ca a-ti incalcat contractul initial (lege intre parti)."

"Vreau sa achit, dar nu am decat suma de......"

"Achitati in maxim 48 h 2/3 din valoarea debitului si diferanta in max 5 zile"

"Achit integral in 2 zile"

3. CONCLUZIONAREA PROMISIUNII DE PLATA

"Eu nu va mai sun, daca in maxim 48h/2 zile nu primesc dovada platii, dosarul pleaca la cabinetul de avocatura pentru intocmirea actelor necesare executarii."

I. CALL SCRIPT - TITULAR/COPLATITOR

1. IDENTIFICARE DEBITOR

"Buna ziua/ seara. Numele meu este . , va sun din Bucuresti, de la compania EOS-KSI. Sunteti dl Ion Sima ?

Da.

As putea vb cu dl. Ion Sima, a lasat acest nr de tel. ca si nr de contact, il cunoasteti?

Da. - se lasa mesaj

Nu - se scuza pt deranj

2. IDENTIFICARE COLECTOR SI FIRMA. PREZENTAREA SITUATIEI. LEGATURA CU NOTIFICAREA TRIMISA

"Dl Sima va sun in legatura cu datoria dvs catre Societatea EOS-KSI preluata de la BCR ca urmare a neachitarii contractului dvs.

Asteptam un tel de la dvs. ce s-a intamplat ? 

3. PAUZA PSIHOLOGICA

4. DETERMINAREA PROBLEMEI SI INDEPARTAREA OBIECTIILOR

« Trebuia sa achitati pe data de . suma de . . In evidentele noastre nu apare plata, ati efectuat-o ? »

« Da. »

« Va rog sa-mi spuneti nr chitantei. »

« Nu.»

« Ce s-a intamplat ? »

« Nu am reusit sa fac rost de bani . » (obiectii : lipsa banilor, a timpului; programul bancii; pierderea datelor de plata; etc)

« Consider ca indiferent ce s-a intamplat, trebuia sa reveniti cu un telefon sa ne informati. Cum vedeti rezolvarea problemei? »

« Achit suma de . in data de . »

« In momentul acesta nu am nici o solutie. »

« Alte persoane, in situatii asemanatoare, au procedat astfel . » (credit de refinantare, credit luat de alta pers ; vanzari ; CAR)

"Ce castig daca fac plata?"

"In primul rand o plata urgenta demonstreaza buna dvs credinta/intentia de a rezolva problema pe cale amiabila, iar in al doilea rand nu se vor mai calcula dobanzi si penalitati (suma ramane constanta)."

« Ma interesez si rev cu o solutie. »

« Intre timp, din veniturile pe care le aveti la ora actuala, ce suma puteti achita ?

5. CONCLUZIONAREA PROMISIUNII DE PLATA

"In concluzie, d-voastra veti achita suma de .in data de.Pe chitanta, la depunator trebuie sa apara numele d-voastra complet, la beneficiar EOS KSI, iar la mentiuni nr dosarului de dauna/CNP.

Astept confirmarea platii prin telefon sau la numarul de fax

Obiectii debitori

Eu am achitat la timp

Verificati chitantele si graficul de rambursare/extras de cont de la banca si o sa vedeti ca a-ti avut intarziere la plata

Suma e prea mare

Creditul presupune o dobanda, cuantumul ratelor de pe grafic depaseste suma imprumutata

Nu pot plati integral acum, nu am de unde sa fact rost de atatia bani, vreau reesalonare

Ce intelegeti dvs prin reesalonare?

In primul rand trebuie sa faceti urgent(2-5 zile) o plata(de preferat 1/2 din suma), iar diferenta intr-un termen cat mai scurt, eventual din 2-3 plati la intervale scurte. Neachitarea conform promisiunii duce la anularea intelegerii de plata si etapa amiabila ia sfarsit

Ce castig daca fac plata

In primul rand o plata urgenta demonstreaza buna dvs credinta/intentia de a rezolva problema pe cale amiabila, iar in al doilea rand nu se vor mai calcula dobanzi

Nu am folosit eu banii

In calitate de titular al contractului incheiat cu BCR purtati responsabilitatea privind utilizarea creditului, indiferent de utilizatorul final, aveati posibilitatea sa faceti transfer de responsabilitate daca vroiati sa nu mai fiti responsabil

Nu vreau sa platesc, ce mi se poate intampla? Ma bagati la puscarie?

Nu. Creditul dvs e investit cu formula executorie ceea ce inseamna ca nu va fi un proces indelungat in instanta ci se va trece la executare silita cu sechestru pe bunuri.

Daca ma dati in judecata o sa mi se puna poprire.

Societatea noastra este interesata sa isi recupereze suma intr-un timp cat mai scurt. Nu se va apela la aceasta forma de executare ci la sechestru pe bunuri si la vinderea lor la licitatie

Nu am nimic pe numele meu

Asta va decide executorul. Dvs sunteti obligat sa faceti dovada ca acele bunuri sunt cumparate de alte persoane. Atata timp cat nu dovediti acest lucru se considera ca din rea vointa doriti sa incetiniti procedura de executare si se va pune sechestru si pe acele bunuri. Plus ca ve-ti fi urmarit timp de 30 de ani, daca ve-ti achizitiona un bun vi se va lua prin sechestru

Totul e pe numele sotiei.

Fiind casatorit se considera bun comun si se va incepe o actiune de partaj fortat

Nu am fost anuntat

La contractarea creditului v-ati luat obligatia sa achitati lunar la data prevazuta, rata prevazuta. A-ti fost notificat, plata datoriei cadea in sarcina dvs.

Am ramas fara servici, sunt somer/ pensionar/ bolnav

Ne pare rau de situatia dvs actuala, insa in momentul contractarii creditului stiati ca va trebui sa platiti rate pe o perioada mai lunga de timp si trebuia sa luati in calcul si acest risc. Aceste situatii nu va absolva de la plata datoriei .

Am uitat sa platesc

Cand a-ti semnat creditul v-ati luat o responsabilitate. In momentul acesta suportati consecintele acestei " uitari".Doriti sa va rezolvati situatia pe cale amiabila pentru a opri aceste consecinte?

Cei de la banca nu au vrut sa imi ia banii

Atata timp cat a-ti mers cu graficul de rambursare este imposibil sa nu va fi primit banii. Dvs a-ti fost sa achitati dupa ce creditul dvs a fost declarat scadent anticipat iar dvs trebuia sa achitati suma restanta plus suma de plata pana la finalul creditului intr-un timp cat mai scurt .

Nu sunt de accord cu cesiunea, nu recunosc societatea dvs

In contractul dvs aveti o clauza in care se specifica ca banca poate sa va trimita dosarul catre o alta societate fara obligativitatea notificarii . Dupa cate vad si stiti si dvs nu a-ti lichidat creditul despre care vorbim.

Am achitat prin poprire si am primit notificare ca am terminat

Acea notificare doar v-a sistat poprirea la cerere. A-ti achitat toata suma si plus penalizarile aferente?

Am achitat tot

Atunci faceti dovada trimitand la fax, mail, adr cu confirmare , a notei de lichidare a creditului. ( a nu se face confuzie cu inchiderea contului, care se face la trimiterea dosarului catre asigurari, executor sau noi, dar nu dovedeste achitarea creditului ).

Obiectii coplatitor/girant

Nu platesc pentru ca nu eu sunt titularul, nu am folosit banii

Fara semnatura dvs, titularul nu ar fi obtinut creditul si prin semnatura v-ati asumat obligatia de plata in solidar, nu subsidiar, cu titularulloading...Document Info


Accesari: 10119
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )