Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
STUDIU DE CAZ PRIVIND CREDITAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE

Finante


STUDIU DE CAZ PRIVIND CREDITAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE

4.1. Credite pentru cheltuieli de aprovizionare, productie si desfacere sub


       forma de linie de credit

1. Obiectul creditarii

§       Creditul asigura impreuna cu celelalte fonduri, acoperirea tuturor cheltuielilor pe care clientul le face pentru productie si transformarea acesteia in mijloace banesti prin incasarea marfurilor livrate, lucrarilor executate, serviciilor prestate si reluarea continua a activitatii;

§       Creditul se pune la dispozitie sub forma de linie de credit pentru acoperirea diferentei de fonduri intre capitalul circulant necesar desfasurarii activitatii intr-o perioada determinata si intre fondurile proprii ale clientului si cele atrase, cu caracter minim si permanent;

§       Creditul se acorda pe o perioada de pana la 12 luni.

2. Beneficiarii de credite

§       Creditele se acorda clientilor cu capital privat care se incadreaza in categoriile A, B, si C, din punct de vedere al performantei financiare si care au serviciul datoriei bun;

§       In cazul clientilor din categoriile A, B si C care au credite restante si/sau dobanzi neachitate pe o perioada de pana la 30 zile, creditul se aproba conform competentelor, iar acordarea se face numai cu incepere din a doua zi dupa rambursarea integrala a datoriilor fata de banca;

§       In cazul clientilor din categoriile  B si C si cu un serviciu al datoriei bun, care inregistreaza PIERDERI in mod accidental, dar din analiza rezulta ca sunt conditii certe de recuperare a acestora, se va proceda astfel:

-         se poate continua creditarea, cu mentinerea limitei aprobate anterior, cu conditia prezentarii de garantii reale si perceperea dobanzii aferente categoriei C;

-         solicitarea majorarii limitei de creditare se va supune analizei si aprobarii centralei bancii.

§       Clientii care au conturi deschise si deruleaza activitatea la o banca comerciala de mai putin de 6 luni, cei care au emis cecuri fara acoperire, cei implicati in litigii insemnate si cunoscute bancii, precum si cei care realizeaza cifra de afaceri sub 1 miliard lei, nu pot beneficia de astfel de credite;

§       Clientii care au conturi deschise la o banca comerciala de mai putin de 6 luni pot beneficia de astfel de credite cu acordul directiei de resort din centrala bancii.

3. Documentele necesare obtinerii creditului:

a)  Cererea de credit;

b)  Bilantul contabil, contul de profit si pierderi incheiate pe ultimul an, inclusiv raportul comisiei de cenzori sau certificarea bilantului de un expert contabil autorizat independent;

c)   Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat sau proiectul acestuia pentru anul in care se solicita creditul intocmit pe baza contractelor sau comenzilor confirmate care au stat la baza fundamentarii acestuia;

d)  Ultimele situatii privind 'Rezultatele financiare' si 'Situatia patrimoniului';

e)   Ultima balanta de verificare;

f)     Fundamentarea necesitatii creditului si calculul marimii acestuia.

4. Analiza necesarului de credit

§       Volumul creditului se va determina pe baza analizei fluxului de incasari si plati previzionat pe perioada creditarii. Pe baza acestei analize se va estima necesarul maxim de credit si capacitatea de a genera suficiente lichiditati pentru a rambursa creditul la sfarsitul perioadei pentru care s-a solicitat. Volumul creditului nu va putea depasi 60% din totalul cheltuielilor (de productie, exploatare, achizitie) ale activitatii prestate;

§       Se va acorda atentie modului de determinare a veniturilor pe baza strategiei de marketing, tinand seama de clientii existenti, contractele incheiate, tendintele pietei, concurenta, avantajele produselor firmei fata de alti agenti economici similari, posibilitatea valorificarii eventualelor stocuri existente, politica de stabilire a preturilor si cat de sensibile sunt fata de costuri;

§       Analiza modului de determinare a fluxului de incasari si plati se va efectua de regula, la sediul clientului, care va pune la dispozitie toate datele necesare;

§       Clientii care au conturi deschise si deruleaza activitatea la o banca comerciala de mai putin de 6 luni, cei care au emis cecuri fara acoperire, cei implicati in litigii insemnate si cunoscute bancii nu pot beneficia de astfel de credite;

§       Clientii care au conturi deschise la o banca comerciala de mai putin de 6 luni pot beneficia de astfel de credite cu acordul directiei de resort din centrala bancii.

5. Masuri pentru asigurarea rambursarii creditului si garantii

Posibilitatile pe care le are imprumutatul de a-si rambursa la scadenta creditul si a plati dobanda, precum si masurile care trebuie luate in acest scop, se stabilesc cu ocazia analizei tuturor documentelor prezentate de acesta privind activitatea clientului, bonitatea acestuia, indicatorii de performanta financiara, serviciul datoriei, capacitatea si experienta manageriala a conducerii, relatiile si reputatia pe piata, calitatea produselor si a serviciilor oferite, marketingul intern, tehnologia si capacitatile utilizate. Cu aceeasi ocazie se stabileste si natura garantiilor ce trebuie aduse de imprumutat.

§       Pentru clientii din categoriile A, B si C se vor solicita pentru garantarea creditului garantii reale, scrisori de garantie bancara, sau emise de fondurile de garantare, scrisori de contragarantie, cautiune, asigurarea riscului de neplata a ratelor creditului si/sau dobanzilor la o societate de asigurare agreata, gajul asupra actiunilor, gajul maritim si in cazul societatilor comerciale cu asociat unic suplimentar si cesionarea drepturilor de incasat din polita de asigurare mixta, de deces sau invaliditate a ' persoanelor cheie ' de care depinde functionarea societatii - reprezentand minimum 50% din valoarea liniei de credit, separat sau cumulativ, fara a exista o ordine de preferinta, in cazul clientilor de categoria 'A' si 'B' si 100% in cazul clientilor din categoria 'C';

§    In mod exceptional pentru clientii din categoria A care au avut deschise linii de credite garantate cu depozite colaterale de 20% din valoarea liniei de credit si care in perioada derularii creditului au avut serviciul datoriei BUN, se va putea mentine acest mod de garantare, la solicitarea clientului, numai atata timp cat acesta nu inregistreaza datorii (credite si/sau dobanzi) catre banca neachitate;

§       In cazul in care clientul nu mai intruneste aceste conditii se va solicita constituirea de garantii reale la nivelul a 50% din valoarea liniei de credit;

§       In situatia in care pe perioada creditarii indicatorii de performanta financiara ai agentului economic modifica incadrarea din categoria A sau B in categoria C, se vor constitui in urmatorul trimestru garantii reale, scrisori de garantie bancara sau emise de fondurile de garantare, cautiune sau scrisori de contragarantie in limita a 100% din valoarea creditului si a dobanzii;

§       In toate cazurile se va solicita si cesionarea din partea clientului in favoarea bancii a drepturilor banesti pe care la are de incasat de la terti, mentionand aceasta in contractul de credit, cu specificarea contractelor si a valorilor de incasat prin contul deschis la BRD, la nivelul creditului si a dobanzii aferente.

6. Rezultatele analizei

Rezultatele analizei cu concluziile favorabile acordarii creditului se consemneaza in 'Fisa de analiza pentru aprobarea creditului '. In cazul in care, din analiza efectuata rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile de creditare, inspectorul de credite intocmeste un referat cu prezentarea motivelor de respingere fara a mai intocmi fisa sus mentionata.  

7. Aprobarea si contractarea creditului

§         Aprobarea creditului se face pe baza 'Fisei de analiza pentru aprobarea creditului', conform competentelor. Pentru creditele care depasesc competenta de aprobare a unitatilor bancii, 'Fisa' se insuseste de Comitetul de Credit si Risc al unitatii si se va remite spre aprobare la nivelul corespunzator de competenta;

§         Dupa aprobarea creditului conform competentelor, se va intocmi contractul de credite. Concomitent, angajamentul, potrivit contractului de credit incheiat se inregistreaza in evidenta extrabilantiera a bancii la valoarea prevazuta in contract.

8. Acordarea creditului 

§         Creditul aprobat se pune la dispozitia clientului, dupa constituirea si inscrierea garantiilor, respectiv, prezentarea scrisorilor de garantie bancara, cautiunii sau scrisorilor de la fondurile de garantare, scrisorilor de contragarantie si plata comisionului initial de angajament, sub forma unei limite maxime si se acorda intr-un cont separat de imprumut ( cont de activ ), prin debitarea acestuia pe masura efectuarii platilor;

§         Nu se pot efectua plati in numerar din contul de credite. Eventualele operatiuni de aceasta natura se vor efectua prin intermediul contului curent al clientului, creditat in prealabil prin debitarea contului de credit;

§         Concomitent pe masura utilizarii creditului se diminueaza si angajamentul din evidenta extrabilantiera a bancii;

§         Creditul se utilizeaza in lipsa disponibilitatilor din contul curent;

§         Soldul debitor al contului de imprumut, care este cont de activ, nu va putea depasi valoarea liniei de credit, iar la sfarsitul duratei de creditare trebuie sa devina zero. In situatia in care la sfarsitul perioadei de creditare contul de imprumut prezinta sold debitor, acesta se trece la credite restante, urmand a se rambursa cu prioritate;

§         La solicitarea clientului linia de credit se poate reinnoi periodic, inainte de expirarea duratei pentru care a fost acordata, tinand seama de noile contracte de aprovizionare si desfacere incheiate de client pentru perioada pentru care este cerut creditul si numai daca sunt intrunite conditiile pentru acordarea unui nou credit de aceasta natura si din analiza fluxului de numerar sau BVC pe perioada in care a fost acordat creditul anterior rezulta ca veniturile si cheltuielile s-au realizat conform previziunilor avute in vedere la acordare;

§         In cazul in care din analiza rezulta ca situatia economico-financiara a clientului s-a inrautatit, suma corespunzatoare din credit, existenta in sold, se trece la restanta, urmarindu-se recuperarea din veniturile incasate;

§         Lunar, la clientii cu capital de stat sau privat, care deruleaza linii de credit, se va efectua in banca, pe baza datelor din balanta de verificare, garantia materiala a creditului.

4.2. Exemplu de acordare a unui credit pentru aprovizionare, productie

                  si desfacere sub forma de linie de credit

Societatea comerciala Beta S.A. a contractat o linie de credit pentru aprovizionare, productie si desfacere  in valoare de 1.000.000.000 lei.

S.C. Beta S.A. are sediul: Str. M. Eminescu, nr. 185, sector 2, Bucuresti, tel: 6.42.49.63. Societatea este o societate pe actiuni cu capital integral privat romanesc. Structura actionariatului se prezinta astfel:

·        Popescu Ion - numar actiuni: 800, participare la beneficii/pierderi: 25%;

·        Popescu Ioana - numar actiuni: 800, participare la beneficii/pierderi: 25%;

·        Popescu Nicolae - numar actiuni: 960, participare la beneficii/pierderi: 30%.

·        Popescu Ruxandra - numar actiuni: 320, participare la beneficii/pierderi: 10%;

·        Popescu Mihai - numar actiuni: 320, participare la beneficii/pierderi: 10%.

Conducerea societatii este asigurata de un ADMINISTRATOR - Popescu Ion, iar persoana de contact din cadrul firmei este Popescu Ion.

Obiectul de activitate al societatii il reprezinta constructiile (organizare de santiere si pregatirea terenului).

Capital social la zi:  600.000.000 lei;                Subscris:  600.000.000 lei;

                   Varsat:  600.000.000 lei.

Capitaluri  proprii:  2.260.098 mii lei.

Numar  mediu  de salariati: 80 salariati, din care: direct productivi: 80 salariati.

Sucursala BRD prin care clientul isi deruleaza activitatea: BRD sucursala CAROL

§         vechime in banca: 3 ani; 26.05.1999 - data deschiderii contului;

Alte banci prin care clientul isi desfasoara activitatea: BCR  sucursala Plevnei.

Date privind cererea formulata de client:

Valoare credit

1.000.000.000 lei

Scopul creditarii

Linie de credit pentru activitatea curenta de constructii - montaj

Punere la dispozitie  (date si sume)

1.000.000.000 lei/28 August 2002

Rambursare credit (lunar, trimestrial, semestrial)

27 August 2003

Surse proprii si alte surse in completarea carora se solicita creditul

142.938 mii lei

Durata de creditare (nr. de luni)

12 luni

Alte comentarii

Ø      Sedii, puncte de lucru in tara si in strainatate

Firma nu are puncte de lucru in tara sau in strainatate

Ø      Concurenta

Pe piata interna a constructiilor, concurenta este destul de mare, dar S.C. Beta S.A. Bucuresti are o experienta bogata in acest domeniu, fiind o firma care executa o gama completa de lucrari in constructii, de la organizarea santierului si pregatirea terenului pana la livrarea "la cheie" a obiectivului construit (inclusiv lucrari de constructii - montaj instalatii).

Ø      Date privind dotarea tehnica a societatii

Societatea are in dotare o serie de mijloace de transport, utilaje si echipamente specifice activitatii de constructii - montaj, precum si echipamente de birou.

De asemenea, firma are in patrimoniu si 2 apartamente care constituie si garantie pentru creditul solicitat.

Mijloacele fixe respective nu sunt asigurate.

Sediul firmei este inchiriat, fiind proprietatea unuia dintre Actionari.

Ø      Comentarii privind volumul investitiilor in curs la data analizei

Exista investitii in curs in suma de 85.280 Mii lei.

Ø      Perspectiva evolutiei sectorului economic in care clientul isi desfasoara activitatea

Sectorul economic respectiv cunoaste din anii 1990 si pana in prezent o dezvoltare continua, datorita cererii mari de constructii civile si industriale.

Ø      Date privind existenta politelor de asigurare pentru activele fixe aflate in patrimoniu

Firma nu are incheiate polite de asigurare pentru mijloacele fixe aflate in dotare.

Ø      Comentarii privind performanta economico-financiara a clientului

-               S.C. Beta S.A. Bucuresti a fost infiintata in anul 1996, avand un capital social subscris si varsat, in prezent in suma de 600.000 mii lei. Capitalurile proprii au inregistrat o crestere semnificativa de la an la an, ajungand la suma de 2.260.098 mii lei la data de 30.06.2002, crestere datorata in principal rezervelor constituite si rezultatului exercitiului (profitului net).

-                  Cifra de afaceri a societatii a inregistrat o crestere la sfarsitul anului 2001 fata de anul 2000, ajungand la suma de 19.700.318 mii lei si o usoara scadere la data de 30.06.2002 fata de 30.06.2001, scadere datorata in principal reorganizarii si restructurarii activitatii curente. In aceleasi conditii au scazut si cheltuielile materiale la suma de 5.067.667 mii lei la data de 30.06.2002 fata de 6.057.259 mii lei  la 30.06.2001. A crescut semnificativ Profitul Net atat la 31.12.2001 la suma de 947.119 mii lei cat si la data de 30.06.200` la suma de 553.570 mii lei, fata de aceleasi perioade de raportare ale anului 2001.

-                  In ceea ce priveste situatia patrimoniului se observa ca Activele Imobilizate se mentin la aproximativ aceleasi valori la 30.06.2001, 31.12.2001 si 30.06.2002, respectiv la cca. 2.000 milioane lei, dar se inregistreaza o crestere a Activelor Circulante la data de 30.06.2002 fata de 30.06.2001, de la cca. 1.700 milioane lei la 2.355,6 milioane lei. Acest lucru se datoreaza cresterii sumelor corespunzatoare clientilor de incasat si altor creante, precum si a altor active circulante. Se observa mentinerea aproape constanta a datoriilor pe cele trei perioade analizate, in jurul valorii de 2.300 mil. lei.

-                  S.C. Beta S.A. se incadreaza in categoria "A" de bonitate cu un total de 43 de puncte dupa calculul indicatorilor de bonitate pe baza balantei de verificare la data de 31.06.2002, iar in celelalte perioade analizate in Matex se incadreaza in categoriile "C" si, respectiv "B" de bonitate, cu exceptia anului 2000, cand se regaseste in categoria "C-pierdere" de bonitate. La data de 30.06.2002 societatea inregistreaza o "Rotatie a creantelor" si o "Rotatie a furnizorilor" de 33 zile si, respectiv 34 zile, aproximativ constante cu celelalte perioade analizate, dar si o "Rotatie a stocurilor" de 11 zile, de asemenea aproape identica cu celelalte perioade de comparatie, fenomen normal avand in vedere specificul activitatii societatii .

-                  Se observa o crestere a "Ratei Rentabilitatii (CA)" la valoarea de 6,42% la data de 30.06.2002, net superioara celorlalte perioade analizate. Cu privire la Indicatorii Lichiditatii, se constata o crestere la 30.06.2002 fata de 30.06.2001 si fata de sfarsitul anului 2001. Se inregistreaza in cazul indicatorului Solvabilitatii o imbunatatire a indicatorilor de indatorare la data de fata de celelalte perioade analizate si o usoara crestere a indicatorilor "Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri"  (108,97%) si "Grad de acoperire a cheltuielilor din CA" (108,64%) fata de sfarsitul anilor 1999,2000 si 2001.

-  Pe ansamblul activitatii, rezulta o situatie economico-financiara buna cu posibilitati certe de crestere in conditiile acordarii liniei de credit in valoare de 1.000 milioane lei.

Ø      Activitatea estimata pentru anul 2002-2003 (perioada de creditare)

              Pentru perioada creditata firma si-a propus eficientizarea activitatii desfasurate. Aceasta se va concretiza prin cresterea cifrei de afaceri datorata achizitionarii de noi lucrari de constructii - montaj, in special pe baza de contracte de lucrari. Firma acopera zona de sud a tarii, avand ca obiectiv extinderea retelei de distributie si la nivel national.

Firma a intocmit un BVC care prevede ca pana la sfarsitul anului 2002 sa realizeze venituri totale in suma de 21.500 milioane lei si cheltuieli totale in suma de 19.685 milioane lei, estimand astfel un profit net de 1.365 milioane lei. Pentru anul 2003, se estimeaza venituri totale de 24.000 milioane lei si cheltuieli totale de 21.930 milioane lei, rezultand un profit net de 1.555 milioane lei. Din analiza BVC pe anul 2002 si 2003 (perioada de creditare) rezulta ca firma va inregistra performante economico-financiare care ii vor permite rambursarea liniei de credit in suma de 1.000 milioane lei si a dobanzilor aferente.

Repere financiare

Ø      Colaborarea dintre societate si BRD

Rulaje

Veniturile BRD per client

ROL (mil.)

Valuta (mii)

Debit

Credit

DebitCredit

ROL

(mil.)

Valuta

(mii)

An

curent

11.809,4

11.763,5

0,53

0,53

43,50

-

An

precedent

20.685,4

21.127,1

4,0

4,0

69,21

-

Ø      Ponderea rulajelor prin BRD efectuate de client in raport cu cifra de afaceri (2002)

R.D. = 134,6%

R.C. = 136,4%

Realizat 2000

Realizat 2001

BVC/2002

Realizat:

6 luni 2001

Realizat:

6 luni 2002

Ø      C.A. (mil. ROL)

9.486,67

19.700,32

21.500,00

9.200,10

8.622,53

Ø      Grad de acoperire a capacitatii de productie (%)

50%

80%

100%

80%

70%

Ø      Productivitatea muncii (mil. ROL/salariat)

-

11,83

170,00

3,35

6,92

Ø      Rentabilitatea din exploatare  (Rexpl/Vexpl) (%)

2,92%

7,24%

8,44%

5,07%

10,81%

Ø      Rentabilitatea in functie de C.A.(%)

(1,23%)

4,81%

6,35%

2,91%

6,42%

Ø      Grad de indatorare (%)

75,3%

58,1%

60%71,1%

49,6%

Ø      Solvabilitate (%)

97,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Ø      Lichiditate imediata (%)

27,06%

54,00%

-

35,32%

83,47%

Ø      Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri (%)

98,98%

105,46%

100,00%

103,70%

108,97%

Ø      Serviciul datoriei

BUN

BUN

BUN

BUN

BUN

Ø      Categoria de performanta economica

Ø      Punctaj

C-pierdere

17

B

30

B

32

C

22

A

43

Ø      Termen mediu incasare clienti (zile)

19

15

30

10

33

Ø      Termen mediu plata furnizori (zile)

52

31

30

39

34

Ø      Rotatia stocurilor

27

17

10

22

11

Ø      Volumul investitiilor in curs (mil. ROL)

-

85,3

-

-

85,3


loading...Document Info


Accesari: 5577
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )