Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadDispozitii finale protectia mediului

Ecologie
ALTE DOCUMENTE

Sisteme de management de mediu
SUNT ECOLOGIST, PROTEJEZ PĂMÂNTUL ACUM
Ecologia
Poluarea apei
Reproducerea amfibienilor si relatia lor cu apa
Functiile ecosistemului
LOCUL ECOLOGIEI PRINTRE ALTE STIINTE
EFECTE MAJORE ALE POLUARII MEDIULUI
Agricultura ecologica - o resursa pentru Romania
Educatia ecologica - factor important in educatia pentru viata

Dispozitii finale protectia mediului

Art. 294 - Prezentul manual intra în vigoare la ..........

Art. 295 - Anexele nr. 1-14 fac parte integranta din acest manual.COMANDANTUL sCOLII DE APLICAŢIE PENTRU APĂRARE NBC

( si Inspector pentru Aparare NBC)

Colonel

dr. Nicolae POPESCU

anexa NR.1

GLOSAR DE TERMENI

Semnificatia termenilor care pot fi întâlniti în manual sau în literatura de specialitate, conform standardelor si reglementarilor în domeniu este urmatoarea :

1.     Accident de mediu - un eveniment, cum ar fi o emisie, un incendiu, o explozie, de importanta majora, rezultat din dezvoltari necontrolate, survenite în timpul desfasurarii activitatii unei organizatii, antrenând un pericol grav, imediat, pentru sanatatea umana si/sau pentru mediu, în interiorul sau în afara amplasamentului si pe parcursul caruia intervin una sau mai multe substante periculoase;

2.     Acord de mediu - actul tehnico - juridic prin care sunt stabilite conditiile de realizare a unui proiect sau a unei activitati din punct de vedere al impactului asupra mediului;

3.     Acord integrat - actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, conform dispozitiilor legale în vigoare, care acorda dreptul de a stabili conditiile de realizare a unei activitati înca din etapa de proiectare; acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament;

4.     Autorizatie de mediu - actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite conditiile si parametrii de functionare pentru activitatile existente si pentru cele noi pe baza acordului de mediu;

5.     Autorizatie integrata - actul tehnico-juridic emis de autoritatile competente pentru protectia mediului conform dispozitiilor legale în vigoare, care acorda dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalatie, în anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde prevederilor legale; autorizatia poate fi eliberata pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament si exploatate de catre acelasi titular;

6.     Activitate existenta - orice activitate care se desfasoara la data intrarii în vigoare a Legii Protectiei Mediului si orice activitate întrerupta înainte de data intrarii în vigoare a Legii Protectiei Mediului;

7.     Amplasament - loc, activitate sau obiectiv supuse prevederilor art. 8-14 din Legea 137/1995 cu modificarile si completarile ulterioare;

8.     Arie protejata - o zona delimitata geografic, cu elemente naturale rare sau în procent ridicat, desemnata sau reglementata si gospodarita în sensul atingerii unor obiective specifice de conservare; cuprinde parcuri nationale, rezervatii naturale, rezervatii ale biosferei, monumente ale naturii si altele;

9.     Atmosfera - masa de aer care înconjoara suprafata terestra, incluzând si stratul de ozon;

10. ARBDD - Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii";

11. Autoritate de mediu competenta - autoritatea centrala sau locala de protectia mediului care functioneaza în concordanta cu legislatia în vigoare ce reglementeaza protectia mediului;

12. Autorizatie de mediu - actul tehnico - juridic prin care sunt stabilite conditiile si parametrii de functionare, pentru activitatile existente si pentru cele noi, pe baza acordului de mediu;

13. Autorizatie pentru activitatea nucleara - act tehnico - juridic prin care autoritatea competenta de reglementare autorizeaza pe titularul activitatii sa amplaseze, sa proiecteze, sa achizitioneze, sa fabrice, sa produca, sa construiasca, sa transporte, sa importe, sa exporte, sa primeasca, sa localizeze, sa puna în functiune, sa posede, sa foloseasca, sa opereze, sa transfere, sa dezafecteze si sa dispuna de orice sursa de radiatii ionizante, instalatii nucleare sau amenajari pentru gospodarirea deseurilor radioactive;

14. Bilant de mediu - procedura de a obtine informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare si anticipate, care fac parte din actiunea de evaluare a impactului asupra mediului;

15. Bilant de mediu nivel 0 - fisa de verificare continând elemente caracteristice activitatii si care permite autoritatii de mediu competente sa identifice si sa stabileasca necesitatea efectuarii unui Bilant de mediu de nivel I sau nivel II sau a unei evaluari a riscului, înainte de autorizarea de mediu sau de privatizarea societatii comerciale;

16. Bilant de mediu nivel I - studiu de mediu constând din culegere de date si documentare (fara prelevare de probe si fara analize de laborator privind factorii de mediu), care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizi privind dimensionarea impactului de mediu potential sau efectiv de pe un plasament;

17. Bilant de mediu nivel II - investigatii asupra unui amplasament, efectuate în cadrul unui bilant de mediu, pentru a cuantifica dimensiunea poluarii prin prelevari de probe si analize fizice, chimice sau biologice ale factorilor de mediu;

18. Biodiversitate - diversitatea dintre organismele vii provenite din ecosistemele acvatice si terestre, precum si diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii si între ecosisteme;

19. Biotehnologie - aplicatie tehnologica în care se utilizeaza sisteme biologice, organisme vii, componente sau derivate acestora, pentru realizarea sau modificarea de produse sau procedee cu folosinta specifica;

20. Conservare - folosirea înteleapta a resurselor naturale astfel încât sa fie satisfacute atât necesitatile generatiei prezente cât si ale celor viitoare;

21. Deteriorarea mediului - alterarea caracteristicilor fizico-chimice si structurale ale componentelor naturale ale mediului, reducerea biodiversitatii si productivitatii biologice a ecosistemelor naturale si antropizate, afectarea echilibrului ecologic si a calitatii vietii cauzate de poluarea apei, atmosferei si solului, supraexploatarea resurselor, gospodarirea si valorificarea lor deficitara;

22. Deseuri - ceea ce rezulta în urma unor procese biologice sau tehnologice si care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile;

23. Deseuri periculoase - deseurile toxice, inflamabile, explozive, infectioase, corozive, radioactive sau altele care, introduse sau mentinute în mediu, pot dauna acestuia, plantelor, animalelor sau omului;

24. Deseuri biodegradabile - deseurile care pot fi descompuse sub actiunea organismelor vii, în special a microorganismelor din grupa bacteriilor si a ciupercilor microscopice; cuprind resturile organice de natura alimentara, cele provenite din corpurile vegetale si animale, apele reziduale menajere si industriale, majoritatea pesticidelor si a detergentilor;

25. Dezvoltare durabila - dezvoltarea care corespunde necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a le satisface pe ale lor;

26. Echilibru ecologic - ansamblul starilor si inter-relatiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic care asigura mentinerea structurii, functionarea si dinamica armonioasa a acestuia;

27. Ecosistem - complexul dinamic de comunitati de plante, animale si microorganisme si mediul lor lipsit de viata (sol, aer, apa), care interactioneaza într-o unitate functionala; cu alte cuvinte ecosistemul se compune din biocenoza (componenta vie: populatiile de plante si animale) si biotop (componenta nevie: aer apa, sol, factori fizici, minerali etc.);

28. Efluent - orice forma de deversare în mediu, emisie punctuala sau difuza, inclusiv prin scurgere, jeturi, injectie, inoculare, depozitare, vaporizare;

29. Emisie - evacuarea directa sau indirecta de la surse punctiforme ori difuze ale instalatiei de substante, vibra& 16116n1319q #355;ii, caldura sau de zgomot în aer, apa ori sol;

30. Emisii - poluanti evacuati în mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizate, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa;

31. Evaluarea impactului asupra mediului - cuantificarea efectelor activitatii umane si a proceselor naturale asupra mediului, a sanatatii si securitatii omului precum si a bunurilor de orice fel; evaluarea impactului asupra mediului identifica, descrie si evalueaza, în mod corespunzator si pentru fiecare caz, efectele directe si indirecte ale proiectului asupra urmatorilor factori: fiinte umane, fauna si flora; sol, apa, aer, clima si peisaj; bunuri materiale si patrimoniu cultural; interactiunea dintre factorii mentionati la lit. a), b) si c);

32. Evaluarea riscului - analiza probabilitatii si gravitatii principalelor componente ale unui impact de mediu; proces gradual de estimare a marimii riscului si de a hotarî daca riscul este tolerabil sau nu;

33. Factorii de mediu naturali: factori abiotici (elementele primare), reprezinta fundalul naturii fizice, neînsufletite aerul, apa, scoarta terestra; factorii biotici (elementele derivate) vegetatia, fauna, societatea umana;

34. Factorii de mediu antropici (rezultatul activitatii umane ) - asezarile umane; lucrarile funciare; obiectivele industriale si modificarile aduse peisajului geografic; reteaua cailor de comunicatie si modificarile mediului  înconjurator (caile ferate, tansporturile auto-rutiere, transporturile maritime si aeriene etc.);

35. Gaze cu efect de sera - constituenti gazosi ai atmosferei, atât naturali cât si antropici care absorb si remit radiatia infrarosie;

36. Habitat - locul sau tipul de loc în care un organism traieste în mod natural;

37. Impact de mediu - modificarea negativa, considerabila a caracteristicilor fizice, chimice sau structurale ale componentelor mediului natural; diminuarea diversitatii biologice; modificarea negativa considerabila a productivitatii ecosistemelor naturale si antropizate; deteriorarea echilibrului biologic; reducerea considerabila a calitatii vietii sau deteriorarea structurilor antropizate cauzata în principal de poluarea apelor, a aerului, supraexploatarea resurselor naturale, gestionarea, folosirea sau planificarea necorespunzatoare a acestora - un astfel de impact poate sa apara în prezent sau sa aiba o probabilitate ridicata de manifestare în viitor, inacceptabila de autoritatile de mediu competente;

38. Incident - eveniment care a provocat un accident sau a avut potentialul de a conduce la un accident;

39. Mediul înconjurator - ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale;

40. Modificarea modului de exploatare/functionare - o modificare a caracteristicilor sau în natura functionarii ori o extindere a instalatiei, care ar putea avea consecinte asupra sanatatii populatiei si/sau asupra mediului prin depasirea valorilor limita de emisie stabilite în autorizatie;

41. Modificare cu constructii si montaj - schimbare însotita de oricare din lucrarile specificate la definitia termenului, constructie si montaj, propusa la un obiectiv în functionare sau în proiectul unui obiectiv, care determina schimbarea specificatiilor sau capacitatilor initiale ale obiectivului sau au ca efect cresterea emisiilor de poluanti;

42. Monitorizarea mediului - sistem de supraveghere, prognoza, avertizare si interventie, care are în vedere evaluarea sistematica a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoasterii starii de calitate si semnificatiei ecologice ale acestora, evolutiei si implicatiilor sociale ale schimbarilor produse, urmate de masuri care se impun;

43. Monument al naturii - specii de plante si animale rare sau periclitate, arbori izolati, formatiuni si structuri geologice de interes stiintific sau peisagistic;

44. Monumente ale naturii - specii de plante si animale rare sau periclitate, arbori izolati, formatiuni si structuri geologice de interes stiintific sau peisagistic;

45. Obiectiv - unitate industriala, comerciala, sociala, economica si altele cu impact sau risc de impact asupra calitatii factorilor de mediu;

46. Obiective de mediu minim acceptate - set de obiective stabilite de autoritatea de mediu competenta, în baza unui bilant de mediu realizat în procesul de privatizare anterior formularii ofertei de vânzare; acestea cuprind obiectivele calitative si cantitative minime de mediu si durata maxima admisibila pentru conformare cu cerintele de mediu precum si cu orice alte cerinte ce pot fi identificate de autoritatea de mediu competenta;

47. Pericol - sursa sau situatii cu potential de stricaciune în termeni de deteriorarea sanatatii, pagube, daune ale proprietatii, daune ale mediului locului de munca sau combinatia acestora;

48. Poluant - orice substanta lichida, solida, sub forma gazoasa sau de vapori sau forma de energie (radiatie electromagnetica, ionizanta, termica, fonica sau vibratii) care, introdusa în mediu, modifica echilibrul constituentilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale;

49. Poluare - concentratii de poluanti în mediu ce depasesc valorile naturale;

50. Poluare potential semnificativa - concentratii de poluanti în mediu ce depasesc pragurile de alerta prevazute de reglementarile privind evaluarea poluarii mediului; aceste valori definesc pragul poluarii la care autoritatile competente considera ca un amplasament poate avea un impact asupra mediului si stabilesc necesitatea unor studii suplimentare;

51. Poluare semnificativa - concentratii de poluanti în mediu ce depasesc ce depasesc pragurile de interventie prevazute de reglementarile privind evaluarea poluarii mediului;

52. Prag de alerta - concentratii de poluanti în aer, apa, sol sau în emisii/evacuari care au rolul de a avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care determina declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari;

53. Prag de interventie - concentratii de poluanti în aer, apa, sol sau în emisii/evacuari, la care autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evacuare a riscului si reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari;

54. Prejudiciu - efect cuantificabil în cost al daunelor asupra sanatatii oamenilor, bunurilor sau mediului provocat de poluanti, activitati daunatoare sau dezastre;

55. Program pentru conformare - plan de masuri propus de titularul activitatii cuprinzând etape care trebuie parcurse în intervale de timp precizate prin prevederile autorizatiei de mediu de catre autoritatea competenta, în scopul respectarii reglementarilor privind protectia mediului;

56. Resurse naturale - totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în activitatea umana: resurse neregenerabile - minerale si combustibili fosili - , resurse regenerabile - apa, aer, sol, flora, fauna salbatica si resurse permanente - energie solara, eoliana, geotermala si a valurilor;

57. Risc - probabilitatea de aparitie a unui efect specific într-o perioada de timp data si în conditii determinate;

58. Risc ecologic potential - probabilitatea producerii unor efecte negative asupra mediului, care pot fi prevenite pe baza unui studiu de evaluare;

59.  Substante periculoase - orice substanta sau produs care, folosit în cantitati, concentratii sau conditii aparent nepericuloase, prezinta risc semnificativ pentru om, mediu sau bunuri materiale; pot fi explozive, oxidante, inflamabile, toxice, nocive, corozive, iritante, radioactive;

60. Poluare - proces de alterare a mediului cauzat mai ales de introducerea în acesta a oricarei substante solide, lichide, gazoase sau în stare de vapori, a energiei sub orice forma (radiatie electromagnetica, ionizanta, termica, fonica sau vibratii);

61. Program de conformare - plan de masuri cuprinzând etape care trebuie parcurse în intervale de timp precizate prin prevederile autorizatiei de mediu;

62. Resurse naturale - totalitatea elementelor naturale care pot fi folosite în activitatea umana: resurse neregenerabile - minerale si combustibili fosili, resurse regenerabile - apa, aer, sol, flora si fauna salbatica  si resurse permanente - energia solara, eoliana, geotermala si energia valurilor;

63. Risc ecologic potential - probabilitatea producerii unor efecte negative asupra mediului, care pot fi prevenite pe baza unor studii de evaluare;

64. Scurgere: termen generic care se refera la descarcarea sau eliberarea accidentala sau intentionata, dar nepermisa, a unui poluant în mediu.

65. Schimbari climatice: schimbari de climat care sunt atribuite direct sau indirect unei activitati omenesti care altereza compozitia atmosferei la nivel global si care se adauga variabilitatii climatului observat în cursul unor perioade comparabile;

66. Substanta: orice element chimic si compusii sai, cu exceptia substantelor radioactive, în sensul prevazut de reglementarile referitoare la EURATOM, precum si a organismelor modificate genetic, în sensul prevederilor din legislatia în vigoare;

67. Substante periculoase: orice substanta care, folosita în concentratii sau conditii aparent nepericuloase, prezinta risc semnificativ pentru om sau mediu; pot fi: explozive, oxidante, inflamabile, toxice, corozive, iritante, mutagene, radioactive;

68. Substante poluante cu grad ridicat de toxicitate: compusi organohalogenati si substante care pot forma asemenea compusi în mediul acvatic; compusi organofosforici; compusi organostanici; substante cu proprietati cancerigene în mediul acvatic; compusi organici ai mercurului; compusi organosilicici si substante care pot forma asemenea compusi în mediul acvatic; uleiuri minerale persistente si hidrocarburi de origine petroliera persistente; deseuri radioactive care se concentreaza în mediu sau în organismele acvatice; substante sintetice persistente care pot ramâne în suspensie, decantare sau flotare, deranjând utilizarea apei;

69. Utilizare durabila: folosirea resurselor regenerabile într-un mod care sa nu conduca la declinul pe termen lung al acestora, mentinând potentialul lor în acord cu necesitatile si aspiratiile generatiilor prezente si viitoare;

70. Valoarea limita de emisie: masa, exprimata în functie de parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu poate fi depasita în cursul uneia sau a mai multor perioade de functionare; valorile limita de emisie a substantelor se aplica la punctele de evacuare a emisiilor din instalatie, fiind exclus orice proces de dilutie la stabilirea acestora;

71. Zone protejate: zone limitate geografic, cu elemente naturale rare sau în procent ridicat, desemnata si gospodarita în sensul atingerii unor obiective specifice de conservare; cuprinde: parcuri nationale, rezervatii naturale, rezervatii ale biosferei, monumente ale naturii etc;

72. Zone umede: zone cu exces de umiditate (mlastini, limane, estuare, lagune, regiuni inundabile).

ANEXA NR. 2

(art.198, 237)

STANDARD MILITAR OPERAŢIONAL NR.50067

A. Generalitati: -  obiect si domeniu de aplicare:

a) obiect: doctrina protectiei mediului;

b) domeniu de aplicare: implementarea planificarii masurilor de protectie a mediului pe timpul desfasurarii operatiilor si instructiei.

B. Preambul

Acest standard are un caracter de generalitate si a fost elaborat pentru a asigura cadrul normativ necesar desfasurarii pregatirii si activitatilor în domeniul protectiei mediului, pentru realizarea interoperabilitatii cu structurile NATO.

Prevederile acestui standard sunt dezvoltate în cadrul instructiunii privind organizarea activitatii de protectie a mediului în Armata României,precum si în continutul regulamentelor generale sau de specialitate.

Prezentul standard reprezinta traducerea si adaptarea STANAG 7141EP, acesta nu înlocuieste nici un alt standard în vigoare,fiind elaborat pentru prima data.

În continutul si forma standardului nu sunt admise modificari sau adaugari, eventualele propuneri, în acest sens, se fac numai în baza prevederilor actelor normative privind elaborarea standardelor militare operationale si administrative,în scopul asigurarii interoperabilitatii armatei României cu structurile NATO.

În redactarea acestui standard au fost avute în vedere prevederile STANAG 7141EP,care face referire la:

a) publicatia nr.4 a Aliantei referitoare la Doctrina Întrunita pentru Logistica(AJP4);

b) publicatiile de protectie a mediului ale Fortelor Maritime Aliate(AMEPP);

c) AMEPP- 01 Politicile de reducere a poluarii de catre navele NATO;

d) AMEPP-02 Reglementarile navale nationale pentru dispunerea deseurilor;

e) AMEPP-03 Catalogul echipamentelor pentru atenuarea poluarii de catre nave;

f) AMEPP-04 Procedurile pentru integrarea cerintelor functionale de protectie a mediului maritim în destinatia navelor;

g) AMEPP-05 Agenti de curatare/solventi -substante alternative nedistrugatoare a stratului de ozon;

h) AMEPP-06 Ghidul de descarcare a materialelor periculoase de pe navele NATO;

i) AMEPP-07 Glosarul cu termeni si definitii utilizat în cadrul publicitatilor din seria AMEPP;

j) MARPOL 73/73IMO- Conventia pentru Prevenirea Poluarii Marine;

k) STANAG 7102- Cerintele de protectie a Mediului pentru Echipamentele si Facilitatile Petroliere;

l) STANAG 2048- Metode chimice pentru controlul insectelor si al rozatoarelor;

m) STANAG 2982- Cerintele esentiale în domeniul sanitar;

n) Raportul nr.240 + 240 B al CCMS Sistemele de Mangement de Mediu în Sectorul Militar;

o) Standardele Internationale Seriile ISO 14000 referitoare la Sistemele de Management de Mediu.

3. Doctrina fortelor armate privind protectia mediului, pe timpul operatiilor si instructiei

1 Scop - scopul acestui standard este de a stabili doctrina privind protectia mediului pe timpul desfasurarii operatiilor si exercitiilor si de a furniza proceduri de planificare a protectiei mediului.

2 Implementarea standardului - prezentul standard va fi implementat din necesitatea aplicarii de catre Fortele Armate a procedurilor ce decurg din continutul acestuia, ca urmare a efectelor negative asupra mediului ce rezulta din desfasurarea operatiilor si exercitiilor militare.

ANEXA NR.3

(art.nr.200)

MATRICE PENTRU EVALUAREA RISCULUI ECOLOGIC

În procesul pregatirii pentru lupta a trupelor, toate activitatile practice vor fi organizate si se vor desfasura pe baza unui proces amplu de stabilire a riscului ecologic pe care îl reprezinta fiecare din activitatile specifice: aplicatii si exercitii tactice, trageri cu toate categoriile de armament, conducerea autovehiculelor etc.

Riscul ecologic se apreciaza cu calificativele: minim, mic, mediu, ridicat si foarte ridicat.

Într-un viitor apropiat sau foarte apropiat activitatile cu risc de mediu ridicat sau foarte ridicat vor fi interzise, pâna când acesta va fi adus la categoria de cel mult ,,risc mediu" pentru activitatile desfasurate în perimetre militare: poligoane, terenuri de instructie si obligatoriu, "risc mic" pentru activitatile ce se desfasoara în perimetre sau locuri ce nu apartin patrimoniului armatei.

Pentru fiecare activitate se va întocmi o matrice de evaluare a riscului de mediu, functie de modul si gradul de afectare a factorilor de mediu de catre fiecare tip de activitate în parte.

 Aceasta matrice va trebui sa constituie o anexa a documentelor organizatorice a fiecarei activitati; comandantii si statele majore vor urmari ca pe timpul pregatirii activitatii sa se adopte toate masurile ce se impun, în vederea scaderii riscului de mediu, pâna la începerea acesteia.

Conform unor modele si practici folosite în armatele moderne si adaptate la specificul armatei române, riscul de mediu se apreciaza cu un punctaj de la 5 la 1 puncte, determinat de conditionari obiective si subiective, specifice modului de influentare a fiecarui factor de mediu:

a) atmosfera;

b) apa si ecosistemele acvatice;

c) arii protejate si monumente ale naturii;

d) flora si fauna;

e) solul;

f) obiectivele arheologice si istorice;

g) asezari umane.

Evaluarea nivelului de risc pentru o activitate în teren, pe fiecare factor de mediu, se face pe baza: consultarii fiselor specifice de evaluare a riscurilor de mediu si stabilirii punctajului (de la 1 la 5) pentru nivelul de risc pe care îl reprezinta fiecare activitate sau actiune prevazuta a se desfăsura în teren, pentru fiecare factor de mediu în parte.

Însumarea punctajelor reiesite în urma analizei impactului fiecarui tip de activitate asupra factorilor de mediu reprezinta riscul de mediu considerat:

a) risc minim: 0-27 puncte;

b) risc mic:  28-72 puncte;

c) risc mediu: 73-123 puncte;

d) risc ridicat: 124-164 puncte;

e) risc foarte ridicat: 165-235 puncte;

Nivelul riscului ecologic, pentru fiecare factor de mediu este determinat de conditionari obiective si subiective, specifice modului de influentare a fiecarui factor de mediu, astfel:

Factori de mediu supusi impactului

Risc foarte ridicat

Risc ridicat

Risc mediu

Risc mic

RISC MINIM

Atmosfera

35

24

18

10

5

Apa si ecosistemele acvatice

50

36

24

16

5

Solul

45

32

24

14

5

Flora si fauna

55

32

27

12

5

Arii protejate si monumente ale naturii

5

4

3

2

1

Obiective arheologice si istorice

5

4

3

2

1

Asezari umane

40

32

24

16

5

TOTAL

235

164

123

72

27

Evaluarea riscului pentru atmosfera

Factorul de risc

Punctaj

         Exista sau se prevad conditii favorabile producerii incendiilor: temperaturi ridicate, seceta, vânt, vegetatie si materiale combustibile;

         Stabilitatea aerului pe verticala-izotermie, inversie-favorabila extinderii efectelor: foc, fum, praf;

         Se folosesc materiale inflamabile, explozive si alte substante periculoase cu posibilitati de extindere a efectelor;         Autovehiculele, echipamentele si materialele nu sunt sigure sau nu sunt bine întretinute;

         Militarii nu cunosc si nu sunt constientizati în problemele de protectie a atmosferei;

         Comanda si controlul pe linia de protectie a mediului sunt neglijate.

5

         Exista conditii favorabile producerii si extinderii incendiilor si a efectelor: fum, praf;

         Se folosesc materiale explozive, inflamabile cu posibilitati de extindere a efectelor;

         Autovehiculele, echipamentele si materialele nu sunt sigure sau nu sunt bine întretinute;

         Parte din activitati sunt prevazute a se desfasura în ritm rapid;

         Militarii cunosc regulile de protectie a mediului dar nu sunt constientizati;

         Comanda si controlul nu acopera întreaga gama de masuri.

4

         Exista conditii favorabile producerii si extinderii incendiilor datorita neglijentei;

         Se folosesc materiale inflamabile si mijloace de marcare a situatiilor tactice cu posibilitati de extindere a efectelor

         Autovehiculele, echipamentele si materialele sunt sigure si bine întretinute;

         Activitatile militare sunt prevazute a se desfasura în ritm moderat;

         Militarii cunosc regulile de protectie a atmosferei si sunt constientizati;

         Comanda si controlul sunt corespunzatoare.

3

         Conditiile meteo nu sunt favorabile producerii si extinderii incendiilor si propagarii fumului sau prafului;

         Se folosesc cantitati mici de materiale inflamabile si mijloace de marcare a situatiilor tactice;

         Autovehiculele, echipamentele si materialele sunt sigure si bine întretinute;

         Militarii cunosc  regulile de protectia mediului, sunt constientizati si dispusi sa respecte regulile specifice;

         Comanda si controlul sunt bune.

2

         Zona si conditiile meteo nu sunt favorabile producerii si extinderii incendiilor si propagarii fumului si prafului;

         Efectele si evolutia focului, fumului si prafului, datorate folosirii mijloacelor de marcare sunt locale, de mica amploare, sunt controlate si nu prezinta pericol de extindere;

         Activitatea se desfasoara sub regim strict;

         Militarii sunt familiarizati si respecta masurile de protectia mediului;

         Comanda si controlul sunt eficiente.

1

Evaluarea riscului asupra solului

Factorul de risc

Punctaj

         Zona în care se desfasoara activitatea cuprinde soluri slabe, sensibile sau de importanta economica;

         Caracteristicile morfo-geografice ale solului din zona nu sunt cunoscute;

         Sunt prevazute a se executa lucrari de amenajare genistica de amploare iar readucerea zonei la aspectul initial este imposibila;

         Este prevazuta deplasarea frecventa a tehnicii grele;

5

Factorul de risc

Punctaj

         Se folosesc materiale explozive, inflamabile, alte materiale si substante periculoase;

         Autovehiculele, echipamentele si materialele nu sunt sigure si bine întretinute;

         Probabilitatea efectuarii unor lucrari de reparatii si întretinere si alimentarea cu carburanti este foarte mare;

         Sunt planificate operatiuni pe termen lung, în ritm rapid pe timp de noapte sau cu vizibilitate redusa;

         Militarii nu cunosc masurile de protectie a solului si nu sunt constientizati de necesitatea respectarii lor;

         Comanda si controlul din punct de vedere al protectiei solului sunt neglijate.

         Zona în care se desfasoara activitatea cuprinde soluri slabe, sensibile sau de importanta economica;

         Caracteristicile morfo-geografice ale solului din zona sunt putin cunoscute;

         Sunt planificate lucrari de amenajare genistica pentru tehnica si personal;

         Se folosesc materiale explozive, inflamabile, alte materiale si substante periculoase;

         Probabilitatea efectuarii unor lucrari de reparatii si întretinere si alimentarea cu carburanti este mare.;

          Sunt planificate operatiuni pe termen lung, parte din acestea urmând a se desfasura pe timp de noapte sau cu vizibilitate redusa;

         Militarii cunosc masurile de protectia solului dar nu sunt constientizati;

         Comanda si controlul nu acopera întreaga gama de masuri.

4

         Zona de desfasurare a operatiunilor cuprinde soluri sensibile;

         Caracteristicile morfo-geografice ale solului din zona sunt cunoscute;

         Sunt planificate lucrari de amenajare genistica pentru personal;

         Se folosesc cantitati mici de materiale explozive, inflamabile si mijloace de marcare;

         Probabilitatea efectuarii unor lucrari de reparatii si întretinere si alimentarea cu carburanti este mica;

         Sunt planificate operatiuni pe termen mediu;

         Militarii cunosc masurile de protectie a solului, sunt constientizati, dar nu sunt familiarizati cu terenul;

         Comanda si controlul sunt corespunzatoare.

3

         Zona de desfasurare a operatiunilor nu cuprinde soluri sensibile;

         Caracteristicile morfo-geografice ale solului din zona sunt cunoscute;

         Îndeplinirea misiunii presupune deplasarea trupelor si a vehiculelor usoare;

         Lucrarile de reparatii/întretinere a tehnicii precum si alimentarea cu carburanti se vor efectua numai în locuri special amenajate si dotate corespunzator;

         Sunt planificate operatiuni pe termen scurt;

         Militarii cunosc masurile de protectie a solului, sunt constientizati si dispusi sa respecte regulile specifice dar nu sunt familiarizati cu terenul;

         Comanda si controlul sunt bune;

2

         Zona în care se desfasoara activitatea nu cuprinde soluri sensibile sau de importanta economica;

         Îndeplinirea misiunii presupune deplasarea trupelor si a vehiculelor usoare;

         Lucrarile de reparatii si întretinere a tehnicii precum si alimentarea cu carburanti se va efectua numai în locuri special amenajate si dotate corespunzator;

         Militarii cunosc masurile de protectie a solului, sunt constientizati si dispusi sa respecte regulile specifice si sunt familiarizati cu terenul;

         Comanda si controlul sunt eficiente.

1

Evaluarea riscului pentru apa si ecosistemele acvatice

Factorul de risc

Punctaj

         Activitatile sunt planificate la/în aproprierea cursurilor de apa si/sau a zonelor umede;

         Zonele umede nu sunt cunoscute si marcate corespunzator;

         Conditiile meteo sunt favorabile extinderii efectelor negative: ploaie, vânt, etc.;

         Se folosesc materiale si substante periculoase;

         Desfasurarea activitatii presupune traversarea albiilor si/sau a zonelor umede;

         Efectuarea de lucrari de genistica a malurilor cu afectarea lucrarilor de hidroamelioratii sau a zonelor umede;

         Autovehiculele, echipamentele si materialele nu sunt sigure sau nu sunt bine întretinute;

         Probabilitatea efectuarii unor lucrari de reparatii si întretinere si alimentarea cu carburanti este foarte mare;

         Activitatile se vor desfasura în ritm rapid, fara pauze operative si pe timp de noapte sau cu vizibilitate redusa;

         Militarii nu cunosc masurile de protectie a apei si a ecosistemelor acvatice si nu sunt constientizati de necesitatea respectarii regulilor specifice;

         Comanda si controlul din punct de vedere a protectiei apei sunt neglijate.

5

         Activitatile sunt planificate la/în aproprierea cursurilor de apa si/sau a zonelor umede;

         Zonele umede sunt cunoscute dar nu sunt marcate corespunzator;

         Conditiile meteo sunt favorabile extinderii efectelor negative;

         Desfasurarea activitatii presupune traversarea albiilor si/sau a zonelor umede;

         Se folosesc materiale si substante periculoase;

         Este probabil sa se execute unele operatii de reparatii si întretinere a tehnicii;

         Sunt prevazute activitati pe termen lung parte dintre ele urmând a se desfasura pe timp de noapte sau cu vizibilitate redusa;

         Militarii cunosc masurile de protectie a apei si a ecosistemelor acvatice dar nu sunt constientizati;

         Comanda si controlul nu acopera întreaga gama de masuri.

4

         Parte din activitati se vor desfasura în aproprierea cursurilor de apa si/sau a zonelor umede;

         Zonele umede sunt marcate corespunzator;

         Conditiile meteo sunt favorabile extinderii efectelor negative;

         Se folosesc materiale si substante periculoase;

         Probabilitatea efectuarii unor lucrari de reparatii si întretinere si reparatii este foarte mica;

         Sunt prevazute activitati pe termen mediu, pe timp de noapte sau cu vizibilitate redusa si cu traversarea unor cursuri mici de apa;

         Militarii cunosc masurile de protectie a apei si a ecosistemelor acvatice si sunt constientizati;

         Comanda si controlul sunt corespunzatoare.

3

         Parte din activitati se vor desfasura în aproprierea cursurilor de apa si/sau a zonelor umede;

         Zonele umede sunt marcate corespunzator si cunoscute de militari;

         Conditiile meteo nu sunt favorabile extinderii efectelor negative;

         Se folosesc cantitati mici de materiale si substante periculoase;

         Sunt prevazute activitati pe termen scurt;

         Exista echipe de interventie în caz de scurgeri accidentale de substante si/sau materiale periculoase, instruite si dotate corespunzator;

         Militarii cunosc masurile de protectia apei si a ecosistemelor acvatice, sunt constientizati si dispusi sa respecte regulile specifice;

         Comanda si controlul sunt bune.

2

         Nu sunt planificate activitati  în aproprierea cursurilor de apa si/sau a zonelor umede;

         Zona si conditiile meteo nu sunt favorabile extinderii efectelor negative;

         Activitatea se desfasoara în regim strict;

         Militarii sunt familiarizati si respecta masurile de protectia apei si a ecosistemelor;

         Comanda si controlul sunt eficiente.

1

Evaluarea riscului pentru obiective istorice si arheologice

Factorul de risc

Punctaj

         Activitatile sunt planificate în zonele cu obiective istorice, obiective si santiere arheologice datorita necunoasterii amplasarii si nemarcarii corespunzatoare acestora;

5

         Sunt prevazute deplasari de tehnica grea în zona obiectivelor istorice, a obiectivelor si santierelor arheologice;

4

         Sunt prevazute deplasari de trupe pe jos si cu tehnica usoara în zona obiectivelor istorice, a obiectivelor si santierelor arheologice iar militarii nu sunt constientizati asupra masurilor de protectie impuse de existenta acestora;

3

         Sunt prevazute activitati în zone adiacente care prin efecte-incendii, vibratii, fum, praf - ar putea afecta aceste obiective;

2

         Sunt prevazute activitati de trupe în zona obiectivelor istorice si arheologice si alte activitati în zone adiacente acestora, dar militarii cunosc si respecta masurile specifice de protectie.

1

Nota: - se interzice planificarea activitatilor militare în zonele cu astfel de obiective; în aceste zone sunt admise numai studii si activitati de recunoastere;

 - daunele produse acestor obiective datorita necunoasterii amplasarii lor vor fi suportate de catre comandant sau de persoanele care nu au respectat regimul acestora.;

 - activitatile absolut necesare pot fi planificate cu acordul Ministerului Culturii; se vor prevedea fonduri si mijloace fizice pentru remedierea eventualelor daune.

Evaluarea riscului pentru zonele protejate si monumente ale naturii

Factorul de risc

Punctaj

         Activitatile sunt prevazute a se desfasura în zone protejate, datorita necunoasterii si nemarcarii corespunzatoare a acestora;

5

         Sunt prevazute deplasari prin zonele protejate, datorita necunoasterii limitelor zonei, în conditiile inexistentei de drumuri amenajate;

4

         Sunt prevazute deplasari prin zonele protejate cu tehnica grea, pe drumuri amenajate, în conditii meteo si de teren care fac posibila amplificarea propagarii zgomotelor, fumului si prafului;

3

         Sunt prevazute deplasari de trupe pe jos si cu tehnica usoara iar militarii nu sunt constientizati asupra masurilor de protectie a zonelor protejate si a monumentelor naturii;

2

         Activitatile se desfasoara în aproprierea zonelor protejate si a monumentelor naturii, iar efectele acestora- incendii, fum. praf, zgomot- pot avea influenta asupra ecosistemelor.

1

Nota: - se interzice planificarea activitatilor militare în zonele protejate; sunt admise numai activitati de recunoastere si studiu;

 - daunele produse mediului în conditiile riscurilor asumate vor fi suportate de comandanti sau de persoanele direct implicate, inclusiv categorisirea penala a faptelor;

 - în cazul unor activitati absolut necesare se impune acordul M.A.A.P.M. si vor fi prevazute modalitatile si fondurile necesare restabilirii echilibrului ecologic al zonei.

Evaluarea riscului pentru asezarile  umane

Factori de risc

Punctaj

         Activitatile sunt planificate a se desfasura într-o zona turistica, intens populata, parte din acestea în interiorul localitatii;

         Zona si conditiile meteo sunt favorabile producerii si propagarii efectelor negative: fum, praf, panica etc.;

         Sunt prevazute a fi folosite materiale inflamabile, explozive, substante periculoase care pot produce panica si alte efecte neprevazute;

         Autovehiculele, echipamentele si materialele nu sunt sigure sau nu sunt  bine întretinute;

         Probabilitatea efectuarii unor lucrari de reparatii si întretinere în interiorul sau în apropierea asezarilor umane este mare;

         Mare parte din activitatile planificate sunt generatoare de zgomot si vibratii;

         Sunt prevazute activitati pe termen lung, pe timp de noapte si în ritm rapid, fara pauze operative;

         Militarii nu cunosc masurile de protectia asezarilor umane si nu sunt constientizati;

         Comanda si controlul din punct de vedere al protectiei asezarilor umane sunt neglijate.

5

         Activitatile sunt planificate a se desfasura în zona turistica, în aproprierea zonelor umane si/sau turistice;

         Zona si conditiile meteo sunt favorabile producerii si propagarii efectelor negative: fum, praf, panica etc.;

         Sunt prevazute a fi folosite materiale inflamabile, explozive, substante periculoase care pot produce panica si alte efecte neprevazute;

         Autovehiculele, echipamentele si materialele nu sunt sigure sau nu sunt  bine întretinute;

         Probabilitatea efectuarii unor lucrari de reparatii si întretinere în interiorul sau în apropierea asezarilor umane este mare.

         Sunt planificate operatiuni pe termen lung, în ritm rapid, parte din acestea urmând a se desfasura pe timp de noapte;

         Militarii cunosc masurile de protectie a asezarilor umane dar nu sunt constientizati;

         Comanda si controlul nu acopera întreaga gama de masuri.

4

         Activitatile planificate se vor desfasura în apropierea asezarilor umane;

         Conditiile meteo sunt favorabile producerii si propagarii efectelor negative: fum, praf, panicii;

         Se folosesc cantitati mici de materiale inflamabile, explozive, alte materiale si substante periculoase;

         Probabilitatea efectuarii unor lucrari de reparatii si întretinere a tehnicii este mica;

         Sunt planificate operatiuni pe termen mediu;

         Nu sunt planificate activitati pe timp de noapte, în perioada sarbatorilor legale sau în week-end;

         Militarii cunosc masurile de protectia asezarilor umane si sunt constientizati;

         Comanda si controlul sunt corespunzatoare.

3

         Activitatile planificate se vor desfasura în apropierea asezarilor umane;

         Conditiile meteo nu sunt favorabile producerii si propagarii incendiilor, fumului, prafului si panicii.

         Se folosesc cantitati mici de materiale inflamabile, explozive, alte materiale si substante periculoase;

         Lucrarile de reparatii si întretinere a tehnicii se efectueaza numai în locuri special amenajate, dotate corespunzator;

         Sunt planificate operatiuni pe termen scurt;

         Nu sunt planificate activitati pe timp de noapte, în perioada sarbatorilor legale sau în week-end;

         Militarii cunosc masurile de protectie a asezarilor umane, sunt constientizati si dispusi sa respecte reguli specifice;

         Comanda si controlul sunt bune;

2

         Activitatile se vor desfasura departe de asezarile umane;

         Sunt planificate operatiuni cu durata scurta;

         Activitatile se vor desfasura sub control strict;

         Militarii sunt familiarizati si respecta masurile de protectie specifica;

         Comanda si controlul sunt eficiente.

1

Evaluarea riscului asupra florei si faunei

Factorul de risc

Punctaj

         Zona în care este planificata activitatea este bogata din punct de vedere al biodiversitatii si cuprinde un numar mare de specii de plante si animale ocrotite de lege;

         Zona de desfasurare este în vecinatatea unei arii protejate;

         Habitatele speciilor ocrotite nu sunt cunoscute si nu sunt marcate corespunzator;

         Configuratia termenului si a conditiile meteo sunt favorabile producerii si extinderilor incendiilor, fumului, prafului, propagarii si amplificarii zgomotelor;

         Se folosesc materiale explozive, inflamabile, alte materiale si substante periculoase;

         Sunt planificate lucrari de amenajare genistica de amploare;

         Sunt prevazute deplasari pe distante lungi si o mare cantitate de tehnica grea;

         Sunt planificate operatiuni pe termen lung , în ritm rapid, pe timp de noapte sau în conditii de vizibilitate redusa;

         Militarii nu cunosc masurile de protectie a florei si faunei si nu sunt constientizati de necesitatea respectarii acestora;

         Comanda si controlul din punct de vedere al protectiei florei si faunei sunt neglijate.

5

         Zona în care sunt planificate activitatile este bogata din punct de vedere al biodiversitatii si cuprinde specii ocrotite de lege;

         Habitatele speciilor ocrotite sunt cunoscute dar nu sunt marcate corespunzator;

         Conditiile meteo sunt favorabile producerii si extinderilor incendiilor, fumului sau prafului;

         Se folosesc materiale explozive, inflamabile si periculoase;

         Sunt planificate lucrari de amenajare genistica pentru tehnica si personal;

         Sunt planificate operatiuni pe termen lung, parte din acestea se vor desfasura pe timp de noapte sau cu vizibilitate redusa;

         Militarii cunosc masurile de protectie a florei si faunei dar  nu sunt constientizati;

         Comanda si controlul nu acopera întreaga gama de masuri;

4

         Zona în care sunt planificate activitatile este bogata din punct de vedere al biodiversitatii, dar cuprinde un numar mic de specii ocrotite de lege;

         Habitatele speciilor ocrotite sunt cunoscute si marcate corespunzator;

         Conditiile meteo sunt favorabile extinderii impactului negativ;

         Desfasurarea operatiunilor presupune deplasarea vehiculelor usoare si a trupelor;

         Se folosesc cantitati mici de substante si materiale periculoase;

         Sunt planificate operatiuni pe termen mediu, parte din acestea se vor desfasura pe timp de noapte sau cu vizibilitate redusa;

         Militarii cunosc masurile de protectie a florei si faunei si sunt constientizati;

         Comanda si controlul sunt corespunzatoare.

3

         Zona în care sunt planificate activitatile este bogata din punct de vedere al biodiversitatii, dar nu cuprinde specii ocrotite de lege;

         Conditiile meteo sunt favorabile extinderii impactului negativ;

         Desfasurarea operatiunilor presupune deplasarea vehiculelor usoare si a trupelor;
         Sunt planificate operatiuni pe termen scurt, parte din acestea se vor desfasura pe timp de noapte sau cu vizibilitate redusa;

         Militarii cunosc masurile de protectie a florei si faunei, sunt constientizati si dispusi sa respecte regulile specifice;

         Comanda si controlul sunt bune.

2

         Zona în care sunt planificate activitatile este saraca din punct de vedere al biodiversitatii, dar nu cuprinde specii ocrotite de lege.

         Desfasurarea operatiunilor presupune deplasarea vehiculelor usoare si a trupelor;

         Sunt planificate operatiuni pe termen scurt, parte din acestea se vor desfasura pe timp de noapte sau cu vizibilitate redusa;

         Militarii cunosc masurile de protectie a florei si faunei;

         Comanda si controlul sunt eficiente.

1

Nota: - activitatea nu se desfasoara în zone protejate, cu monumente ale naturii, obiective istorice si arheologice si nici în aproprierea acestora.

Analiza atenta a matricei de evaluare a riscului de mediu pe timpul pregatirii activitatilor permite identificarea si adoptarea masurilor specifice pentru reducerea acestuia.

"Matricea pentru evaluarea riscului ecologic" va face parte din documentele organizatorice si va fi întocmita de catre esalonul (organul) care organizeaza si conduce activitatile practice, în colaborare cu responsabilul de mediu.

Se va urmarii ca nivelul riscului ecologic sa fie cât mai redus, tinând cont de obligatiile ce revin fata de mediu, de scopurile si problemele de urmarit, prioritati, modalitati de reconstructie a factorilor de mediu afectati, analiza si hotarârea comandantului esalonului care aproba activitatea.

Stabilirea riscului de mediu al activitatilor propuse de procesul pregatirii pentru lupta este o activitate care trebuie privita din doua puncte de vedere si anume:

a) riscul de mediu apreciat de catre organizatorii activitatii caruia pe timpul pregatirii acesteia îi vor urmarii diminuarea, în asa fel încât sa corespunda pretentiilor autoritatii teritoriale de mediu, iar activitatea sa se desfasoare la parametrii proiectati;

b) riscul de mediu apreciat de catre esaloanele superioare si autoritatile teritoriale de protectia mediului care au datoria sa vegheze pe timpul desfasurarii si la terminarea activitatii la mentinerea la un nivel cât mai scazut al acestuia.

Pe timpul pregatirii activitatii, organizatorii acesteia vor urmari ca riscul de mediu sa aiba un nivel cât mai scazut si vor viza fata de zona preconizata pentru desfasurarea acesteia, urmatoarele aspecte:

1. Când activitatea urmeaza a se desfasura în poligoane si terenuri ale armatei:

a) stabilirea riscului de mediu fata de scopurile si problemele de urmarit ale activitatii;

b) stabilirea prioritatilor;

c) prezentarea propunerilor pentru reducerea riscului de mediu si a nivelului minim al acestuia fata de prioritati;

d) hotarârea comandantului;

e) stabilirea resurselor necesare realizarii scopurilor propuse;

f) constatari asupra riscului de mediu, a efectelor acestuia si a masurilor de reconstructie ecologica a factorilor de mediu

2. Când activitatea urmeaza a se desfasura în zone (terenuri) care nu apartin Ministerului Apararii Nationale:

a) stabilirea zonei (terenului) de desfasurare a activitatii astfel încât sa nu afecteze zone protejate, ecosisteme care cuprind specii ocrotite de lege si monumente ale naturii;

b) stabilirea riscului de mediu presupus ca ambientul (zona, terenul) în care este planificata a se desfasura activitatea fata de scopurile si problemele de urmarit ale acestora;

c) stabilirea prioritatilor;

d) legatura cu autoritatile teritoriale de mediu, prezentarea activitatilor, a riscului de mediu propuse, a prioritatilor activitatii, a nivelului minim de risc de mediu posibil de realizat si a obligatiilor asumate în vederea readucerii zonei (terenului) la aspectul initial;

e) încheierea unui(unei) document(conventii) care sa reglementeze întelegerea între parti;

f) redimensionarea activitatilor si stabilirea necesarului de resurse minim, în vederea asigurarii nivelului de risc de mediu convenit;

g) prezentarea propunerilor rezultate în urma negocierilor si a redimensionarii activitatii fata de riscul de mediu convenit, scopurile si problemele de urmarit;

h) stabilirea finala a conditiilor de desfasurare a activitatii, a masurilor de reducere a riscului de mediu si de protectie impuse de situatie;

i) asigurarea prelucrarii si însusirii acestor masuri;

j) controlul respectarii masurilor finale stabilite inclusiv celor de readucere la aspectul initial al zonei (terenului) de desfasurare a activitatii;

k) verificarea modului de îndeplinire a obligatiilor împreuna cu reprezentantii Autoritatilor Teritoriale de Protectia Mediului;

l) stabilirea, eventuala, a vinovatilor, a responsabilitatilor organismului militar în vederea reconstructiei factorilor de mediu;

m) finalizarea masurilor de reconstructie a factorilor de mediu în zona de desfasurare a activitatilor militare;

n) încheierea documentelor asupra modului de respectare a masurilor de protectia mediului convenite.

Matricea de risc ecologic va face parte din documentele organizatorice a activitatilor ce se desfasoara, sau urmeaza a se desfasura în teren.

Ne propunem ca activitatile cu risc de mediu ridicat sau foarte ridicat sa fie interzise, pâna când acesta va fi adus la categoria de cel mult "risc mediu" pentru activitatile desfasurate în perimetre militare: poligoane si terenuri de instructie si obligatoriu "risc mic" pentru activitatile ce urmeaza a se desfasura în perimetre sau locuri ce nu apartin patrimoniului armatei.

Exemplu pentru stabilirea riscului de mediu pe care îl reprezinta o activitate tip aplicatie tactica în teren cu trupe.

Aplicatie tactica cu trupe, cu un batalion de infanterie

Tema aplicatiei: ,,Batalionul de infanterie, în ofensiva în teren muntos împadurit"

Zona de desfasurare a aplicatiei: Vârful Leaota, Dealul Sasului, Podul Dâmbovitei.

Etape si activitati practice prevazute în conceptia aplicatiei:

1 ocuparea bazei de plecare la ofensiva;

2 declansarea ofensivei si nimicirea inamicului din esalonul întâi;

3 actiunile detasamentului de întoarcere pentru participarea la nimicirea inamicului din esalonul întâi si la îndeplinirea misiunii imediate.

Forte participante si tehnica de înzestrare:

1 B.I. cu:

a) 1Cp. I. pe transportoare amfibii blindate în esalonul I;

b) 2 Pl. I pe transportoare amfibii blindate detasament de întoarcere;

c) 1 Pl. I cu transportoare blindate în rezerva;

d) 1 Cp. I pe autocamioane în aparare;

2 Formatiuni de logistica:

a) punct de gospodarire;

b) atelier de reparat tehnica militara.

Activitati cu impact asupra mediului:

1 deplasarea batalionului spre zona de aplicatie: se va deplasa printr-o zona turistica;

2 pregatirea bazei de plecare la ofensiva: efectuarea de lucrari genistice sumare pentru transportoarele  amfibii blindate;

3 amenajarea genistica sumara a punctului de sprijin companiei;

4 actiunea detasamentului de întoarcere: deplasarea transportoarelor blindate prin zona împadurita, fara drumuri amenajate: se folosesc materiale pentru marcarea focului - munitie de manevra, grenade si lumânari fumigene;

5 instalarea punctului de gospodarire: amenajari genistice pentru resturile menajere si scurgerea apei reziduale;

6 instalarea punctului de adunare a tehnicii deteriorate- unde se vor executa reparatii curente;

7 lucrari de amenajare genistica sumare pentru asigurarea pazei si apararii punctului de comanda;

8 activitatea dureaza 3 zile;

9 pregatirea si actiunea detasamentului de întoarcere se va executa pe timp de noapte;

10 detasamentul de întoarcere va traversa de doua ori pârâul.

Cheia: - se vor executa deplasari pe distante de 2-3 Km;

 - au fost prelucrate masurile de protectia mediului cu personalul participant la aplicatie.

Conditiile meteorologice si configuratia zonei: - 1 vara, timp calduros (20-300C), vânt slab (2-3m/s), cer senin, dimineata ceata;

2 terenul muntos, pasune 50%, padure 50%;

3 localitatea Podul Dâmbovitei este situata la 2 Km de raionul actiunilor de lupta si este dispusa în zona turistica.

Evaluarea riscului asupra atmosferei

Factori de risc

Punctaj

Evaluarea riscului

Exista conditii meteo favorabile producerii si extinderii incendiilor datorita neglijentei

3

Mic

Autovehiculele sunt sigure si bine întretinute

2

Actiunea se desfasoara sub control strict

1

Militarii cunosc masurile de protectie a atmosferei si sunt dispusi sa respecte regurile specifice

2

Comanda si controlul sunt eficiente

1

Efectele si evolutia focului, fumului si prafului datorate folosirii mijloacelor de marcare sunt locale, de mica amploare.

1

Total

10

Evaluarea riscului pentru apa si ecosistemele acvatice

Factori de risc

Punctaj

Evaluarea riscului

Sunt prevazute activitati pe termen mediu, pe timp de noapte si în conditii de vizibilitate redusa cu traversarea unor cursuri mici de apa.

3

Mic

Zonele umede sunt marcate corespunzator.

2

Activitatile se vor desfasura în regim strict

1

Militarii cunosc masurile de protectie a apelor si a ecosistemelor acvatice si sunt constentizati asupra respectarii acestora.

2

Comanda si controlul sunt eficiente

1

Total

9

Evaluarea riscului asupra solului

Factori de risc

Punctaj

Evaluarea riscului

Se folosesc materiale explozive

5

Mediu

Sunt prevazute a se executa lucrari de amenajare genistica

4

Zona de desfasurare a activitatii nu cuprinde soluri sensibile sau de importanta economica

1

Sunt planificate activitati pe termen lung, pe timp de noapte si în conditii de vizibilitate redusa

5

Deplasarea trupelor si a tehnicii usoare

2

Mentenanta se executa în locuri special amenajate si dotate corespunzator .

1

Militarii cunosc masurile de protectie a solului

1

Comanda si controlul sunt eficiente

1

Total

20

Evaluarea riscului asupra florei si faunei

Factori de risc

Punctaj

Evaluarea riscului

Zona în care sunt planificate activitatile este bogata din punct de vedere al biodiversitatii, dar  nu cuprinde specii ocrotite

2

Mediu

Conditiile meteo sunt favorabile producerii si extinderilor incendiilor, fumului, prafului

3

Sunt planificate operatiuni pe termen lung, pe timp de noapte si cu vizibilitate redusa.

Militarii cunosc masurile de protectie a florei si a faunei

4

2

Comanda si controlul sunt eficiente

2

Total

20

Evaluarea riscului pentru asezari umane

Factori de risc

Punctaj

Evaluarea riscului

Zona si conditiile meteo sunt favorabile producerii si propagarii efectelor negative: fum, praf, panica etc.;

4

Mediu

Activitatile sunt planificate a se desfasura în zona turistica, în aproprierea zonelor umanesi/sau turistice;

4

Se folosesc materiale/substante periculoase care pot produce panica si alte efecte nedorite;

4

Sunt planificate operatiuni pe termen lung, parte din acestea pe timp de noapte si cu vizibilitate redusa.

4

Lucrarile de reparatii si întretinere a tehnicii se efectueaza numai in locuri special amenajate, dotate corespunzator

2

Militarii cunosc masurile de protectie a asezarilor umane, sunt constentizati si dispusi sa le respecte

2

Comanda si controlul sunt bune

2

Total

22

Evaluarea riscului de mediu

pentru aplicatia cu un batalion de infanterie cu trupe

Factori de mediu supusi impactului

Risc foarte ridicat

Risc ridicat

Risc mediu

Risc

mic

Risc minim

Punctaj aplicatie

Evaluare risc

Atmosfera

35

24

18

10

5

10

Mic

Apa si ecosistemele acvatice

50

36

24

16

5

7

Mic

Solul

45

32

24

14

5

20

Mediu

Flora si fauna

55

32

27

12

5

22

Mediu

Arii protejate si monumente ale naturii

5

4

3

2

1

-

-

Obiective arheologice si istorice

5

4

3

2

1

-

-

Asezari umane

40

32

24

16

5

22

Mediu

Total

235

164

123

72

27

81

Mediu

Nota: activitatea nu se desfasoara în zone protejate, cu monumente ale naturii, obiective istorice si arheologice si nici în aproprierea acestora

ANEXA NR.4

(art.nr.209)

OPIS AL DOCUMENTARULUI RESPONSABILULUI DE MEDIU

Nr.crt.

Documentul

Fila

1.

Legislatia în domeniul protectiei mediului

2.

Evaluarea  riscului ecologic

3.

Codul de comportare civica fata de mediul înconjurator

4.

Atributiile responsabilului cu protectia mediului

5.

Organizarea (si functionarea) comisiei de mediu

6.

Atributiile membrilor comisiei de mediu

7.

Programul de desfasurare al sedintelor de lucru cu comisia de mediu

8.

Registru pentru consemnarea sedintelor de lucru cu comisia de mediu

9.

Planul de activitate pentru realizarea masurilor de protectia mediului

10.Evidenta responsabililor de la unitatile subordonate

11.

Situatia autorizarii pe linie de mediu. inclusiv o copie a documentatiei depuse la Agentia de PM

12.

Planul de control pe linia protectiei mediului

13.

Registrul pentru consemnarea concluziilor în urma desfasurarii controalelor la unitatile subordonate

14.

Situatia privind controlul calitatii factorilor de mediu-evaluarea activitatilor cu impact asupra mediului

15.

Evidenta locurilor diin unitate cu impact asupra mediului

16.

Buletine de analiza

17.

Evidenta folosirii fondurilor banesti alocate protectiei mediului

18.

Evidenta surselor de poluare a mediului existente la nivelul localitatii

19.

Organizarea detasamentului de interventie la dezastre

20.

Fisa de mediu (copie)

21.

Matricea impactului desfasurarii activitatilor militare - etichete de avertizare

22

Inventarele actualizate ale materialelor, substantelor si deseurilor periculoase (anexa cu fisele tehnice de securitate) inclusiv modul de depozitare

23.

Documente privind evaluarea riscului ecologic pentru activitatile militate desfasurate de comandament si subunitatile de brigada

24.

Dari de seama

25.

Sanctiuni pe linia protectiei mediului

26.

Tematici si informari pentru pregatirea personalului

27.

Documentatii-,,Gestiunea deseurilor"

28.

Registru de evidenta-,, Gestiunea deseurilor"

29.

Documentar al judetului

30.

Lista selectiva a speciilor si animalelor ocrotite, a zonelor protejate la nivelul judetului

31.

Lista situatiile/documentelor care trebuie întocmite de responsabilul cu protectia mediului si a datelor de înaintare la esalonul superior

ANEXA NR. 5

(art.nr.209)

,,FIsA DE MEDIU"

(Instructiuni de utilizare a programului informatic)

A. CONŢINUT

Modul de introducere a datelor din fisa de mediu; extragerea situatiilor (rapoartelor); salvarea datelor pentru raportat; introducerea datelor de la esalonul inferior; actualizarea nomenclatoarelor; meniul aplicatiei; ferestrele aplicatiei.

1.Modul de introducere a datelor din fisa de mediu: - operatiuni:

a) se introduc datele de identificare a unitatii:

i) selectati optiunea Date-Date Identificare Unitate din meniul aplicatiei;

ii) va apare o fereastra ,,Identificare unitate" în care veti introduce datele cerute;

b) se introduc datele despre componenta comisiei de mediu din unitate:

i) selectati optiunea Date-Comisia de mediu din meniul aplicatiei;

ii) va apare o fereastra ,,Comisia de mediu" în care veti introduce datele cerute.

c) se introduc datele despre Agentia Teritoriala de Protectia Mediului:

i) selectati optiunea Date-Date Agentii Teritoriale din meniul aplicatiei;

ii) va apare o fereastra ,,Agentii Teritoriale" în care veti introduce datele cerute;

d) se introduc datele administrative:

i) selectati optiunea Date-Date Administrative-Cazarmi din meniul aplicatiei;

ii) va apare o fereastrpa ,,Cazarmi" în care veti introduce datele cerute;

iii) selectati optiunea Date-Date administrative-Poligoane din meniul aplicatiei;

iv) va apare o fereastra ,,Poligoane" în care veti introduce datele cerute;

v) selectati optiunea Date-Date administrative-Terenuri instructie din meniul aplicatiei;

vi)-va apare o fereastra "Terenuri instructie" în care veti introduce datele cerute;

vii) selectati optiunea Date-Date administrative-Suprafete din meniul aplicatiei;

viii) va apare o fereastra ,,Suprafete" în care veti introduce datele cerute.

e) se introduc datele despre Substantele periculoase existente în unitate:

i) selectati optiunea Date-Substante periculoase din meniul aplicatiei;

ii) va apare o fereastra ,,Substante periculoase" în care veti introduce datele cerute.

f) se introduc datele despre Substantele care distrug ozonul:

i) selectati optiunea Date-Substante care distrug ozonul din meniul aplicatiei;

ii) va apare o fereastra ,,Substante care distrug ozonul" în care veti introduce datele cerute.

g) se introduc datele despre substantele potentiale de poluare din unitate:

i) selectati optiunea Date-Substante potentiale de poluare pentru apa din meniul aplicatiei:

ii) va apare o fereastra ,,Substante potentiale de poluare pentru apa" în care veti introduce datele cerute;

iii) selectati optiunea Date-Substante potentiale de poluare pentru aer  din meniul aplicatiei;

iv) va apare o fereastra ,,Substante potentiale de poluare pentru aer" în care veti introduce datele cerute;

v) selectati optiunea Date-Substante potentiale de poluare pentru sol din meniul aplicatiei;

vi) va apare o fereastra ,,Substante potentiale de poluare pentru sol" în care veti introduce datele cerute.

h) se introduc datele despre sursele de zgomot din unitate:

i) selectati optiunea Date-Surse de zgomot din meniul aplicatiei;

ii) va apare o fereastra ,,Surse de zgomot" în care veti introduce datele cerute.

j) se introduc datele despre factorii poluanti din zona care afecteaza activitatea din unitate:

i) selectati optiunea Date-Factorii poluanti din meniul aplicatiei;

ii) va apare o fereastra ,,Factorii poluanti" în care veti introduce datele cerute.

k) se introduc datele despre Zonele de interes national din vecinatatea unitatii:

i) selectati optiunea Date-Zone de interes national din meniul aplicatiei;

ii) va apare o fereastra ,,Zone de interes national" în care veti introduce datele cerute.

l) se introduc datele despre Evenimentele de mediu produse în unitate:

i) selectati optiunea Date-Evenimente de mediu din meniul aplicatiei;

ii) va apare o fereastra ,,Evenimente de mediu" în care veti introduce datele cerute.

m) se introduc datele despre Fondurile necesare unitatii pe linia protectiei mediului:

i) selectati optiunea Date-Fonduri necesare din meniul aplicatiei;

ii) va apare o fereastra ,,Nevoi de fonduri" în care veti introduce datele cerute.

n) se introduc datele despre Situatia autorizarii unitatii:

i) selectati optiunea Date-Situatia autorizarii din meniul aplicatiei;

ii) va apare o fereastra ,,Situatia autorizarii" în care veti introduce datele cerute.

o) se introduc alte date considerate de unitate ca fiind necesare a se cunoate de esaloanele superioare, pe linia protectiei mediului:

i) selectati optiunea Date-Alte date din meniul aplicatiei;

ii) va apare o fereastra ,,Alte date" în care veti introduce datele cerute.

2. Extragerea situatiilor (rapoarte): - pentru extragerea rapoartelor din fisa de mediu este prezentat urmatorul meniu:

a) despre unitati;

b) despre ATPM;

c) date administrative;

d) substante periculoase;

e) substante care distrug ozonul;

f) surse potentiale de poluare;

g) surse de zgomot;

h) factori poluanti din zona;

i) zone de interes national;

j) evenimente de mediu;

k) nevoi de fonduri;

l) situatia autorizarii;

m) fisa de mediu.

3. Salvarea datelor pentru raportat - pentru salvarea datelor pe suporti magnetici sunt necesare a fi efectuate urmatoarele operatiuni:

a) se selecteaza unitatea flopy (A sau B) apasând pe butonul corespunzator;

b) se introduce suportul magnetic în unitatea flopy selectata;

c) se apasa butonul ,,Salveaza";

d) daca datele nu încap pe un suport magnetic veti fi atentionat sa introduceti alt suport magnetic;

e) pentru iesire din ecran apasati butonul ,,Renunt".

4. Introducerea datelor de la esalonul inferior - pentru introducerea datelor de pe suporti magnetici sunt necesare a fi executate urmatoarle operatiuni:

a) se selecteaza datele ce se introduc;

b) se selecteaza unitatea flopy (A sau B);

c) se introduce suportul magnetic în unitatea flopy selectata;

d) se apasa butonul ,,Introducere";

e) daca datele nu sunt pe suport magnetic veti fi atentionat sa introduceti alt suport magnetic;

f) pentru revenire la datele existente înainte de ultima introducere apasati butonul ,,Revenire la datele anterioare";

e) pentru iesire din ecran apasati butonul ,,Renunt".

5. Actualizarea nomenclatoarelor - pentru introducerea si actualizarea nomenclatoarelor avem urmatorul meniu:

a) esaloane;

b) tip activitate;

c) judete;

d) substante periculoase;

e) substante care distrug stratul de ozon;

f) tip ambalaj;

g) tip instalatie;

h) surse poluare apa;

i) surse poluare aer;

j) surse poluare sol;

k) zone de interes national;

l) natura evenimentelor.

6.Meniul aplicatiei:

a) date;

b) rapoarte;

c) nomenclatoare;

d) salvare/introducere;

e) help;

f)iesire.

7. Aplicatia deschide urmatoarele ferestre:

a) fereastra ,,Despre ..";

b) fereastra ,,Identificare unitate";

c) fereastra ,,Comisia de mediu";

d) fereastra  ,,Agentii teritoriale de protectia mediului";

e) fereastra ,,Cazarmi";

f) fereastra ,,Poligoane";

g) fereastra ,,Terenuri de instructie";

h) fereastra ,,Suprafete";

k) fereastra ,,Terenuri cedate";

l) fereastra ,,Substante periculoase";

m) fereastra ,,Substante care distrug ozonul";

n) fereastra ,,Surse potentiale de poluare";

o) fereastra ,,Surse de zgomot";

p) fereastra ,,Factori poluanti din zona";

r) fereastra ,,Evenimente de mediu";

s) fereastra ,,Zone de interes national";

s) fereastra ,,Nevoi de fonduri";

t) fereastra ,,Situatia autorizarii";

t) fereastra ,,Alte date".

Pentru mai multe informatii se poate consulta meniul Help .

B. FIsĂ DE MEDIU

MODEL DE COMPLETARE

R O M Â N I A                                                         SECRET DE SERVICIU

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                          (dupa completare)

scoala de Aplicatie pentru Aparare NBC                             Exemplarul nr.__           

Câmpulung

FIsA DE MEDIU

(actualizata la...)

1. IDENTIFICAREA UNITĂŢII

Indicativ unitate: U.M. 0xxyy

Denumirea în clar: scoala de Aplicatie pentru ...

Indicativ telefonic:

Cod esalon superior: 

Cod tip activitate: ÎNVĂŢĂMÂNT

Localitatea:

Judetul :

Strada:

Numarul :

Numar telefon: - centrala:....

 - STAR.

Numar fax: - centrala

 - STAR:

2. COMISIA DE PROTECŢIA MEDIULUI

Presedinte:

Membri: 

O.Z.U. nr. 1/ 03.01.2002

Responsabil de mediu:

3. AGENŢIA TERITORIALĂ DE PROTECŢIA MEDIULUI

Localitatea :

Judetul :

Strada:

Numarul:

Numar de telefon:

Numar fax:

Persoane autorizate: Inspector ..

Inspector ...

4. SUPRAFAŢA UNITĂŢII

Numar cazarmi

Suprafata cazarmi:

Numar poligoane: -

Suprafata poligoane: -

Numar terenuri de instructie: -

Suprafata terenuri de instructie: -

Suprafata teren arabil:

Suprafata pasuni: -

Suprafata paduri: -

Suprafata totala:

5. SUBSTANŢE PERICULOASE

Substante periculoase:

Codul substantei: -

Cantitatea: -

Tip ambalaj: -

Cod ambalaj: -

Stare ambalaj: -

Loc depozitare: -

6. SUBSTANŢE CARE DISTRUG OZONUL

Denumire substanta ( exemplu: DICLORFLUORMETAN)

Cod substanta: CFC- 12

Cantitatea: (Litri)

Instalatia unde se gaseste: Frigider

Cod instalatie: -

Numar de instalatii:

7. SURSE POTENŢIALE DE POLUARE PENTRU APĂ

Sursa de poluare

Cod sursa: -

8. SURSE POTENŢIALE DE POLUARE PENTRU AER

Sursa de poluare

Cod sursa:

9. SURSE POTENŢIALE DE POLUARE PENTRU SOL

Sursa de poluare: nu sunt.

Cod sursa: -

10. SURSE DE ZGOMOT

Natura sursei:

Valoarea maxima masurata: xx  dB

11. FACTORII POLUANŢI DIN ZONĂ

Poluant: ( exemplu: aerosoli)

Sursa: ( exemplu: statie prelucrare asfalt)

Substanta: (ex.particule de carbon -funingine)

Poluant:

Sursa: 

Substanta:

12. ZONE DE INTERES NAŢIONAL

Denumire tip zona de interes national:  (ex. parc natural, rezervatie faunistica/floristica/complexa etc.)

Cod tip zona: -

Denumirea zonei

Denumire tip zona de interes national:

Cod tip zona: -

Denumirea zonei:

Denumire tip zona de interes national:

Cod tip zona: ..

Denumirea zonei:

13. EVENIMENTE PE LINIE DE MEDIU

Data producerii: -

Tipul evenimentului: -

Codul evenimentului: -

Masuri de remediere luate de unitate: -

14. FONDURI NECESARE ( milioane lei)

Pentru obtinerea autorizatiei de mediu:

Pentru studii de impact: -

Pentru bilant de mediu: -

Pentru investitii:

Pentru managementul deseurilor:

TOTAL NECESAR FONDURI:

15. SITUAŢIE AVIZARE

Avizat:

Data avizarii:

Numar aviz:

Perioada de avizare:

OFIŢER RESPONSABIL CU PROTECŢIA MEDIULUI :

ANEXA NR.6

(art.nr.210)

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZAREA PROGRAMULUI INFORMATIC SISTEM DE GESTIUNE AL DEsEURILOR*

1. Cerinte: înainte de instalare se vor verifica urmatoarele conditii:

a) calculatorul sa aiba minimum 10 M liberi pe hard disk;

b) sa existe FOX PRO 2.0 sau o versiune ulterioara în calculator si sa fie trecuta în cale;

c) în CONFIG.SYS numarul de fisiere sa fie minimum 30 (files=30), si buferele minimum 20 (BUFFERS=20)

d) în calculator trebuie sa existe si sa fie trecut în cale programul ARJ.EXE

2. Mod de instalare:

a) se va introduce disketa in cititor;

b) se tasteaza - A:<ENTER>;

c) se tasteaza - INSTALL <ENTER>;

d) în urma acestei comenzi pe discul C se va crea directorul GD97;

e) în acest director se vor instala automat programele de gestiune;

f) dupa aparitia pe ecran a mesajului - INSTALARE TERMINATĂ ! se va scoate disketa din cititor si se va putea lansa programul de gestiune a deseurilor din directorul GD97 cu una din urmatoarele comenzi - FOX MENIU sau - FOXPROL MENIU;

g) ca urmare a executiei acestei comenzi sistemul va lansa interpretorul FOX PRO si apoi va intra în meniul general al sistemului de gestiune.

3 Descriere  sistem - sistemul de gestiune a deseurilor este executat în SGBD-ul FoxPro 2.0. fiind conceput cu meniuri Pop-Up; în acest mod este asigurata o interfata prietenoasa cu operatorul.

Meniul principal contine urmatoarele rubrici:

IDENTIFICARE

CAP 1

CAP 2

CAP 3

CAP 6

DIVERSE

EXIT

Rubrica dorita se selecteaza cu tastele directionale (sageti) si se activeaza cu tasta <ENTER>.

Fiecare dintre aceste optiuni efectueaza introducerea/corectarea datelor    dintr-un capitol al formularului respectiv, la nivel de rând.

Rubrica DIVERSE contine o listare parametrica a fisierelor de date si o rubrica de indexare, documentatia precum si controlul logic.

Ultima optiune executa un control logic global pe tot formularul respectiv, rezultatul fiind depus în fisier cu urmatoarea denumire: - LG1.ERR.

De asemenea, aceasta rubrica contine 5 tabele care au urmatorul continut:

Tabel 1 - Deseuri produse si gestionate în 1997:

Tabel 2 - Producerea deseurilor periculoase în 1997;

Tabel 3 - Deseuri stocate si tratate în 1997;

Tabel 4 - Deseuri reciclate în 1997;

Tabel 5 - Lucrari executate în 1997 pentru reconstructia ecologica a mediului

Încarcare -efectueaza preluarea datelor din arhivele de la alte puncte de lucru; arhivele sosite pe disketa de la alte puncte de lucru se dezarhiveaza într-un director. Dupa aceasta se intra pe rubrica de încarcare indicându-se directorul în care s-a facut dezarhivarea. Daca încarcarea s-a mai facut odata, sistemul avertizeaza aceasta si nu mai efectueaza o noua încarcare.

În urma generarii tabelelor, rezulta fisiere text care pot fi vizualizate tastând <V> la aparitia interogarii 'imprimati <I>, vizualizati <V> sau listati la imprimanta tastând <I>.

Pentru a lista un anumit fisier, trebuie accesata rubrica de listare si indicat numele parametric al fisierului: ex:  F1C2 (cap 2 din formular); F1I (cap de identificare din formular)

4. Introducerea/corectarea datelor:

a) se completeaza întâi capitolul de identificare, dupa care se completeaza capitolele de date ale formularului respectiv;

b) daca la un formular nu a fost introdus capitolul de identificare, nu  se pot introduce date din celelalte capitole;

c) cheia de legatura între identificare si celelalte capitole este codul  SIRUES al unitatii.

Introducerea datelor se face la nivel de COD DEsEU SAU RÂND (UNDE NU EXISTA COD DESEU !)

Daca este necesara revenirea pe un rând deja introdus se tasteaza codul de deseu/numarul rândului si se efectueaza corectiile necesare.

Pentru a iesi în meniu se tasteaza pe rubrica de cod deseu/rând <enter>.

Introducerea datelor este asistata în sensul ca daca datele introduse nu sunt valide, sistemul va semnaliza acest lucru,DUPĂ SEMNALAREA ERORII SISTEMUL REPOZIŢIONEAZĂ ÎNCĂ O DATĂ CURSORUL PE RUBRICA RESPECTIVĂ EXISTÂND POSIBILITATEA CA EROAREA SĂ FIE CORECTATĂ PE LOC.

Introducerea în capitolele de date se face la nivel de rând, adica se  tasteaza în mod explicit codul de deseu/numarul rândului pe care se face introducerea. Sistemul inplementeaza automat numarul de rând (unde este cazul) astfel încât daca nu exista salturi, este necesar doar un <ENTER> pe rubrica de rând.

Mesajele de eroare apar într-o fereastra plasata în coltul din dreapta sus a ecranului si ele sunt scrise în mod explicit.

CONŢINUTUL INFORMATIC

 Nume program|  

Descriere program      

 MENIU.PRG    meniul general al sistemului

 F1I.PRG    Programe introducere capitolele de identificare la formular.

 F1Cx.PRG   Programe introducere capitole de date la si capitolul x

 Exemplu: F1C3 = programul de introducere  capitolul

LG1.PRG      Programe de control logic de formular

 Nume fisier  |       Descriere             

F1I.DBF     Fisier de date pentru capitolul de identificare

F1Cx.DBF   Fisiere de date x la capitolul x

 Exemplu: F1C3 = fisierul  de date..... capitolul 3

NOMD.DBF Nomenclator coduri de deseu

ACTIV.DBF             Nomenclator coduri ACTIVITATE

SUBORD.DBF               Nomenclator SUBORDONARI

NOMJUD.DBF        NOMENCLATOR JUDETE

 Listarea programelor, precum si a structurii bazelor de date este data în anexa.

 Important: dupa terminarea introducerii si validarii datelor la unitati

  FISERELE F*.DBF DIN DIRECTORUL GD97 SE VOR COMPACTA CU AJUTORUL PROGRAMULUI ARJ.EXE într-un fisier cu urmatoarea denumire   GDxx.ARJ  unde XX este codul unitatii.

 Aceste fisiere vor fi trimise la centru pentru prelucrarea centralizata !* Autori: Lt. Manuel ONOFREI si Lt. Cristian GHERASIM
Document Info


Accesari: 2484
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )