Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
SWOT analýza - Technická a dopravná infrastruktúra

Slovena


ALTE DOCUMENTE

ZIVLJENJEPIS
ENODNEVNI KUHARSKI TEČAJ - VEGETERIJANSKI JEDILNIK
Vlozena paprika
PHP Sola (2. del)
VELIKONOČNI JEDILNIK
ZELO VAZNO OPOZORILO !
verzi za rojstni dan
Wolfgang Amadeus Mozart
SWOT analýza - Technická a dopravná infrastruktúra

SWOT analýza - Technická a dopravná infrastruktúra

1. Silné stránky2. Slabé stránky

Poloha Modry

Väzba na prírodné, rekreačné a turistické lokality

Ľahko prístupné turistické centrá (Harmónia...)

Spracovaná dokumentácia

Dokumentácia obchvatu je spracovaná, existuje projekt pre územné rozhodnutie - aktualizácia z roku 2004

Cyklodoprava

Spracovaná dokumentácia vedenia cyklotrás v rámci Územného plánu mesta Modry a Lesoparku Modra

Moznosť budovania paralelných cyklotrás  (existencia ciest, ktoré sú  vhodné na cyklotrasy, s minimálnymi úpravami (na jestvujúcich komunikáciách), chýba len úprava a značenie (Modra - Vinosady, Za hradbami, Panský chodník - Harmónia)

Ľudia zvyknú pouzívať bicykle smerom z mesta do záhrad, do cintorína, na výlet (za zmrzlinou), nie na nákup.

Automobilová doprava

Nekvalitná dopravná infrastruktúra v rámci mesta ako celku - cestná struktúra, parkovanie v centre, statická a verejná doprava, nevhodné dopravné riesenie námestia (zastávky autobusov)

Nevyjasnenosť dopadu obchvatu (ohrozenie podnikateľov vs. zlepsenie prostredia)

Nedostatočné  prepojenie na cestnú sieť vyssieho významu (BA, TT, P, S),

Alternatívna doprava - cyklodoprava

Nedostatočne a nekvalitne vybudované chodníky pre pesích, prechádzkové chodníky a a cyklochodníky v rámci mesta i v náväznosti na sirsie územie /Modra - Kráľová, Harmónia, Zochova chata.

Prepojenie centra mesta a rekreačnej oblasti nie je úplné - existujú nebezpečné úseky

Technická infrastruktúra

Nekompletná technická infrastruktúra v rámci mesta (inzinierske siete - voda, kanalizácia plyn, osvetlenie mesta).

Budovanie nových inzinierskych sietí zastaralým - vzdusným spôsobom.

Neefektívne riesené tepelné hospodárstvo s nutnosťou transformácie (zdroje, potreba úspor, riadenie a spravovanie)

3. Prílezitosti

4. Ohrozenia

Sirsie dopravné vzťahy - automobilová doprava

Poloha Modry v rámci regiónu a zapojenie sa do regionálnych struktúr :  väzba na BA, PK, S, TT

Moznosti prepojenia na cestnú sieť vyssieho významu (BA, TT,P, S), - cestný obchvat; zorganizovanie verejného zhromazdenia občanov k problematike vybudovania obchvatu s kompetentnými pracovníkmi BSK, SSC

Cestný obchvat zaradený v stratégii BSK

Vhodná poloha a dostupnosť

Dobrá poloha Modry a dostupnosť v rámci regiónu VÚC a moznosť zapojenia sa do regionálnych struktúr  BA, PK, S, TT

Dobrá väzba a dostupnosť na prírodné,   rekreačné a turistické lokality Harmónia, Zochová chata, Červený kameň, Senec

Alternatívna doprava

Moznosti vybudovania chodníky pre pesích, prechádzkové chodníky a cyklochodníky v rámci mesta i v náväznosti na sirsie územie /Modra - Kráľová, Harmónia, Zochova chata, Červený kameň, Senec, Pezinok.

Fungujúca sieť v rámci Malokarpatske vínnej cesty

Zameranie sa na cyklodopravu v rámci stratégie BSK

Grantové programy, podporujúce alternatívnu dopravu (Greenways - Ekopolis)

Sirsie dopravné vzťahy - automobilová doprava

Bez vybudovania obchvatu nie je mozné vyuziť celý potenciál mesta  

Nedostatok finančných prostriedkov môze spomaliť rozvoj cestnej siete

Podmienenie dopravného riesenia Modry riesením iných miest (Pezinok)

Regionálne vzťahy

Vynechanie mesta Modry z regionálnych projektov v rámci VÚC BA (malokarpatská vinná cesta, kultúrny a vidiecky turizmus, rekreačný turizmus, cykloturizmus)

Mesto modra nemá ziadnych poslancov v BSK

Konkurencia susedných miest

Vzniklo tzv "Pezinské panstvo" 

Nezahrnutie projektov do stratégie BSK 

Podmienenie obchvatu  Modry  pezinským obchvatom
SWOT analýza - Trvaloudrzateľný rozvoj mesta a kultúrneho dedičstva

1. Silné stránky

2. Slabé stránky

Zachovaná pamiatková podstata mesta

Zachované historické vinohradnícke mesto ako celok - Pamiatková zóna - UZKP predstavuje jedinečne zachované malokarpatske vinohradnícke mesto v náväznosti na okolitú vinohradnícku krajinu

Zachované jednotlivé historické a pamiatkové objekty zapísané v UZKP Slovenska /priblizne 60/ - Mestské opevnenie, Kastieľ + záhrada, Majolika  - UKZP

Pamiatkovo chránené hradby + vzorový projekt pre rekonstrukciu hradieb

Kultúrne, historické a podnikateľské tradície

Zivé tradičné remeslá (vinohradníctvo, keramika) a podmienky pre rozvoj vinohradníctva a keramiky

Bohatá história a kultúrne tradície mesta

Stúrovské tradície v kontexte VÚC a SR,

Významné osobnosti v meste

Prírodné prostredie Malé karpaty (CHKO) rekreácia, potenciál pre rozvoj lesného hospodárstva 

Spracovaná dokumentácia

Spracovaný pamiatkový prieskum  a zásady pamiatkovej starostlivosti pre  mestskú pamiatkovú zóny

Urbanistická stúdia pamiatkovej  zóny

PD rekonstrukcie námestia

PD rekonstrukcie Lipovej aleje

Pamiatkové prieskumy Stúrova 54, 60, 84

ÚP Modra - Harmónia, zásady pamiatkovej starostlivosti

Existuje zoznam významných osobností na cintoríne

 

Ohrozená pamiatková podstata mesta

Ohrozenie zachovania hradobného systému mesta

Nekvalitná obnova historického mesta ako celku a jednotlivých objektov /nedodrziavanie zásad pamiatkovej obnovy MPZ,

Degradácia historického mesta a priľahlých historických ulíc, znízenie ich významu

Ohrozenie podzemnej Modry (pivnice vinohradnícke domy, tradičný drenázny systém),

Neudrziavané, degradované a  do zivota mesta nezapojené významné pamiatkové objekty a celky - Kastieľ a záhrada, Majolika, Horná brána

Devastované okolie mesta - vinohradnícka krajina a nezáujem mesta zachovať kontextové vinohrady.

Nekvalitná obnova a zásahy do historického vinohradníckeho mesta - strata jedinečných specifík a atmosféry mesta

Útlm tradičných činností

Nezáujem mesta zachovať a podporiť rozvoj tradičných remesiel (keramika, kováčstvo...); keramikári odchádzajú, SOU keramické odislo do Pezinku

Útlm tradičných remesiel vinohradníctva a keramiky,

Nedostatočné  kroky pre zvýsenie atraktívnosti

Nedostatočná prezentácia, zviditeľnenie a atraktívnosť mesta a  dostupnosť zariadení pre cestovný ruch a turizmus

Nedostatok finančných prostriedkov a nezáujem mesta o rozvoj v súlade s predpokladaným smerovaním v rámci VÚC BA.

Neexistencia informačného systému

Pamiatky nie sú dostatočne zviditeľnené a interpretované (tabule, chodníky, materiály)

Nízke vedomie obyvateľov a nezáujem rozvíjať mesto v súlade so súčasnými poziadavkami a standardom

Neefektívne nástroje usmerňovania rozvoja mesta zo strany vedenia mesta, VÚC a SR.

3. Prílezitosti

4. Ohrozenia

Tlak verejnosti na zachovanie, resp. obnovu hodnôt

Neefektívne nástroje usmerňovania rozvoja mesta zo strany vedenia mesta, VÚC a SR.

SWOT analýza - Ochrana zivotného prostredia

1. Silné stránky

2. Slabé stránky

Prírodný a krajinársky potenciál

CHKO Malé Karpaty, značenie turistických chodníkov, prírodné a technické pamiatky, observatórium,

Potenciál lesy, lesopark, krajinné zázemie,

Dobré a zdravé zivotné prostredie, pekné okolie,

Kvalitné ovzdusie v rekreačných oblastiach,

Výborný potenciál pre bývanie a rozvoj rekreácie

Výborný potenciál pre bývanie, rozvoj rekreácie a turizmu v rámci mesta i VÚC, Dobré a zdravé zivotné prostredie v meste a pekné okolie,

Výborný potenciál pre rozvoj turizmu, rekreačného turizmu a kultúrneho turizmu v rámci mesta a VÚC /MZP Modra, CHKO Malé Karpaty, značené turistické chodníky, prírodné, technické pamiatky, kultúrne pamiatky, observatórium, moznosti na rozvoj cykloturistiky,

Kvalitné ovzdusie v rekreačných oblastiach,

Potenciál lesy, lesopark, krajinné zázemie

Modra má vyhlásené tzv. vtáčie územie

Potenciál pre rozvoj lesného hospodárstva

Rybníky  - na Kráľovej, na Piesku, v Harmonii; vodná nádrz Piesok

Sochárska cesta (Modra - Kráľová)

Spracovaná dokumentácia

Spracovaný MÚSES

Spracovaná PD Lesopark Modra, lesný hospodársky plán je dobrý (vzhľadom na lesopark)

Spracovaný pasport verejnej zelene

Spracovaná evidencia hrobov

V rámci ÚP má mesto definované zelené plochy

Právomoci

Legislatíva umozňuje Modre právomoc v oblasti povoľovania výrubov a náhradných výsadieb drevín - je tu moznosť ovplyvniť druhovú skladbu a počet stromov

Nedostatky spolupôsobenia mesta v kontexte s extravilánom - devastácia vinohradov, kontextové vinohrady, krajinný obraz mesta, prepojenie bývania s krajinou, /zachovanie územia za hradbami od SVOS po Hornú bránu, od Hornej brány po Zlaté hrozno, kontakt historického a nového mesta/,

Kanalizácia, ČOV (nie je dostatočná kapacita; chystá sa malokarpatský zberač), cintorín, zásobovanie vodou, kanalizácia Piesok,

Nakladanie s odpadmi separovaný zber v KBV,

Divoké skládky, rekultivácia skládky (súčasná mestská skládka je uzavretá; neprebieha rekultivácia)

Potreba dobudovania verejných priestranstiev v meste - komunikácie, chodníky, námestie, nádvoria a spevnené plochy, ulice, verejná zeleň.

Cintorín: dom obradov - nedôstojné vykonávanie smútočných obradov, pozdvihnutie historických hodnôt - významné osobnosti, nedôstojné pietne miesto,

Vodný systém - zánik studničiek, rybník zvýsenie čistoty, okolie, zlepsenie vodných pomerov tokov, potoky otvorenie, čistota, obnova odvodňovacích kanálov

Lesné hospodárstvo mesta - hospodárenie, vymedzenie pravidiel hospodárenia po ťazbe.

Nedostatočná prezentácia a propagácia CHKO a regionálnych výnimočností, Absencia náučného chodníka, cyklotrás,

Nedostatočná ochrana vzácnych stromov, chránených rastlín a zivočíchov

Nedostatok finančných prostriedkov a nezáujem mesta o rozvoj v súlade s predpokladaným smerovaním v rámci VÚC BA.

Nízke vedomie obyvateľov a nezáujem rozvíjať mesto v súlade so súčasnými poziadavkami a standardom.

3. Prílezitosti

4. Ohrozenia

Od 1.1. 2006 legislatíva stanovuje zákaz ukladania biologického odpadu z parkov a záhrad

BSK plánuje stavbu Malokarpatského zberača (2006 - 2007)

Neefektívne nástroje usmerňovania rozvoja mesta zo strany vedenia mesta, VÚC a SR.

Silná konkurencia pri predkladaní projektov (MZP nepodporilo projekt domácich kompostární)


loading...Document Info


Accesari: 2245
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )