Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadVOCABULAR ENGLEZ - ROMÂN

Gramatica
ALTE DOCUMENTE

COMMUNICATION - PAST AND FUTURE
Adjectivul
Cazurile si Functiile Sintactice ale Substantivului
vorbirea indirecta
Verbul - felul verbelor
SUBIECTUL ─ schita sinoptica─
verbele la franceza
VERBE MODALE 1 - MAY SI CAN
TIMPURILE VERBELOR LIMBII ENGLEZE

VOCABULAR ENGLEZ - ROMÂN

a [ ^ ]                                       un, o   an [ ^n ]                                               un, o (în fața unei vocale)

egg [ eg ]                                            ou

hen [ hen ]                                           găină  

in [ in ]                                     în

lily [ \lili ]                                              crin

nest [ nest ]                                         cuib, cuibar

pen [ pen ]                                          toc

big [ big ]                                            mare

house [ haus ]                                    casă

I [ ai ]                                       eu (se scrie mereu cu literă mare)

is [ iz ]                                     este

isn\t [ \iznt ]                                         nu este

it [ it ]                                       el, ea (neutru)

to like [ t^ \laik ]                                  a plăcea

I like [ ai \laik ]                                    îmi place

to live [ t^ \liv ]                         a locui, a trăi

I live [ ai \liv ]                           (eu) trăiesc, locuiesc

my [ mai ]                                            meu, mea, mei, mele

name [ neim ]                         nume

nice [ nais ]                                         drăguț, frumos

and [ ^nd ]                                           și

to buy [ t^ \bai ]                                   a cumpăra

I buy [ ai \bai ]                         (eu) cumpăr

cake [ keik ]                                       prăjitură, tort

down [ daun ]                         jos

to eat [ tu \i:t ]                         a mânca

I eat [ ai \i:t ]                            (eu) mănânc

eleven [ i\levn ]                                   unsprezece                           

five [ faiv ]                                           cinci

to leave [ t^ \li:v ]                                a lăsa

I leave [ ai \li:v ]                                  (eu) las

nice [ nais ]                                         plăcut, gustos

to sit down [ t^ \sit \daun ]     a se așeza

I sit down [ ai \sit \daun ]       mă așez

six [ siks ]                                           șase

plane [ plein ]                         avion; aeroplan

please [ pli:z ]                         te rog, vă rog

to say [ t^ \sei ]                                   a spune

I say [ ai \sei ]                         (eu) spun

seat [ si:t ]                                           loc

to see [ t^ \si: ]                                    a vedea

I see [ ai \si: ]                          (eu) văd

sit down [ \sit \daun ]             stai jos

to take [ t^ \teik ]                                a lua

I take [ ai \teik ]                                  eu) iau                                   

ticket [ \tikit ]                           bilet

to take a seat [t^ \teik ^ \si:t] a lua loc

take a seat [ \teik ^ \si:t ]       ia loc

fat [ f#t ]                                               gras

he [ hi: ]                                               el

man [ m#n ]                            bărbat, om

Mr. [ \mist^ ]                            domnul (prescurtat)

stick [ stik ]                                         băț; baston

that [ @#t ]                                          acela, aceea, acel, acea

thick [ `ik ]                                           gros

thin [ `in ]                                             slab; subțire

this [ @is ]                                          acesta, aceasta, acest, această

apple [ #pl ]                            măr

to feel [ t^ \fi:l ]                                    a (se) simți

I feel [ ai \fi:l ]                          mă simt

fine [ fain ]                                           minunat

fifty [ \fifti ]                                           cinzeci

lei [ lei ]                                               lei

to pay [ t^ \pei ]                                  a plăti

I pay [ ai \pei ]                                    plătesc

the [ @^ ]                                            articol hotărât înainte de consoane

the [ @i ]                                             articol hotărât înainte de vocale

clock [ kl%k ]                          ceasornic

dog [ d%g ]                                        câine

five o\clock [ \faiv ^\kl%k ]     ora cinci

now [ nau ]                                          acum

on [ %n ]                                             pe

pilot [ \pail^t ]                          pilot

table [ \teibl ]                          masă

how [ hau ]                                          cât de; cum

Miss [ mis ]                                         domnișoara

Mrs. [ \misiz ]                          doamna (prescurtat)

not [ n%t ]                                           nu

sea [ si: ]                                             mare

she [ &i: ]                                            ea

ship [ &ip ]                                          navă

short [ &%:t ]                                      scund(ă); scurt(ă)

steamer [ \sti:m^ ]                              vapor

tall [ t%:l ]                                            înalt(ă)

how short [ hau \&%:t ]                      cât de scund(ă)

how tall [ hau\t%:l ]                             cât de înalt(ă)

at [ #t; ^t ]                                            la

blue [ blu: ]                                          albastru

full [ ful ]                                               plin(ă)

full moon [ ful \mu:n ]              lună plină

to look [ t^ \luk ]                                  a privi, a se uita

I look [ ai \luk ]                                    privesc, mă uit

moon [ mu:n ]                         lună

sky [ skai ]                                          cer

in the sky [ in @^ \skai ]                    pe cer

black [ bl#k ]                           negru

cat [ k#t ]                                             pisică

green [ gri:n ]                          verde

leaf [ li:f ]                                             frunză

lesson [ \lesn ]                                    lecție

to read [ t^ \ri:d ]                                 a citi

red [ red ]                                            roșu

roof [ ru:f ]                                           acoperiș

three [ `ri: ]                                          trei

to write [ t^ \rait ]                                a scrie

apple-tree [ \#pltri: ]               măr (pom)

farm [ f_:m ]                            fermă

dry [ drai ]                                           uscat, sec

garden [ \g_:dn ]                                grădină

good [ gud ]                                        bun

mouth [ mau` ]                                    gură

of [ %v; ^v ]                                         din, dintr-un, dintr-o

part [ p_:t ]                                          parte

tree [ tri: ]                                            pom, copac

to try [ t^ \trai ]                         a încerca

all [ %:l ]                                              tot, toți, toate

am [ #m; ^m ]                         (eu) sunt

are [ _:; ^ ]                                          ești, suntem, sunteți, sunt

to be [ t^ \bi: ]                         a fi

classroom [ \kl_:srum ]                      (sală de) clasă

student [ \stju:dnt ]                              student

they [ @ei ]                                         ei, ele

too [ tu: ]                                              de asemenea

very [ \veri ]                                         foarte

we [ wi: ]                                             noi

what [ w%t ]                                        ce

who [ hu: ]                                           cine

yes [ jes ]                                            da

you [ ju:; ju ]                             tu, dumneata, dumneavoastră

almost [ \%:lmoust ]               aproape

also [ \%:lsou ]                                   de asemenea, și

astronomy [ ^s\tr%n^mi ]                   astronomie

book [ buk ]                                        carte

brown [ braun ]                                   cafeniu, maro

colour [ \k~l^ ]                         culoare

cover [ \k~v^ ]                         copertă

dark [ d_:k ]                                        întunecat; închis (la culoare)

day [ dei ]                                           zi

flag [ fl#g ]                                           steag

gold [ gould ]                          aur; auriu

to have [ t^ \h#v ]                    a avea

light [ lait ]                                           luminos; deschis (la culoare)

metal [ \metl ]                         metal

night [ nait ]                                         noapte

of [ %v; ^v ]                                         al,a, ai, ale

people [ pi:pl ]                                    popor

Romania [ rou\meinj^ ]                      România

Romanian [ rou\meinj^n ]                  român, românesc

silver [ \silv^ ]                          argint, argintiu

some [ s~m; s^m ]                 câțiva, niște

sometimes [ \s~mtaimz ]                  câteodată, uneori

star [ st_: ]                                          stea

sun [ s~n ]                                           soare

these [ @i:z ]                          acești, aceste; aceștia, acestea

those [ @ouz ]                                    acei, acele, aceia, acelea

white [ wait ]                           alb

yellow [ \jelou ]                                    galben

in the day                                            ziua, în timpul zilei

at night                                                noaptea, în timpul nopții

bad [ b#d ]                                          rău

boy [ b%i ]                                          băiat

brother [ \br~@^ ]                              frate

child [ t&aild ]                         copil

children [ \t&ildrn ]                              copii

every [ \evri ]                           fiecare

girl [ g^:l ]                                            fată

a lot of [ ^ \l%t ^v ]                  o mulțime de

to make [ t^ \meik ]                a face

many [ \meni ]                                    mulți, multe

much [ m~t& ]                         mult, multă

noise [ n%iz ]                         zgomot

noisy [ \n%izi ]                                    zgomotos

to play [ t^ \plei ]                                 a (se) juca

sister [ \sist^ ]                         soră

toy [ t%i ]                                             jucărie

woman [ \wum^n ]                              femeie

women [ \wimin ]                                femei

every day [ \evri \dei ]                        în fiecare zi

to begin [ t^ bi\gin ]                a începe

first [ f^:st ]                                          primul, prima

friend [ frend ]                         prieten, prietenă

her [ h^: ]                                             (adj. posesiv) ei

his [ his ]                                             (adj. posesiv) lui

its [ its ]                                               (adj. posesiv la neutru) ei, lui

to learn [ t^ \l^:n ]                                a învăța

letter [ \let^ ]                            literă; scrisoare

little [ \litl ]                                            mic

or [ %: ]                                               sau, ori

two [ tu: ]                                             doi

with [ wi@ ]                                         cu

word [ w^:d ]                           cuvânt

your [ j%: ]                                           tău, ta, tăi. tale

factory [ \f#kt^ri ]                                fabrică

flower [ \flau^ ]                                    floare

hospital [ \h%spitl ]                            spital

hour [ au^ ]                                          oră

husband [ \h~zb^nd ]             soț

library [ \laibr^ri ]                                bibliotecă

middle [ \midl ]                                   mijloc

nurse [ n^:s ]                           infirmieră

our [ au^ ]                                            nostru, noastră, noștri, noastre

same [ seim ]                         același, aceeași

to spend [ t^ \spend ]             a petrece

their [ @ei^ ]                                       lor

there [ @$^ ]                                      acolo

university [ ju:ni\v^:siti ]                      universitate

wife [ waif ]                                         soție

work [ w^:k ]                           lucru, muncă

to work [ t^ \w^:k ]                  a lucra, a munci

worker [ \w^:k^ ]                                 muncitor, lucrător

your [ j%: ]                                           vostru, voastră, voștri, voastre

armchair [ \_:mt&$^ ]             fotoliu

at home [ ^t \houm ]               acasă

chair [ t&$^ ]                                       scaun

door [ d%: ]                                        ușă

English [ \i*gli& ]                                englez(esc)

to come [ t^ \k~m ]                 a veni

except [ ik\sept ]                                afară de, cu excepția

from [ fr%m ]                          de la, din

to go [ t^ \gou ]                                   a merge

home [ houm ]                                    s. casă, cămin  adv. acasă (după verbe de mișcare)

open [ \oupn ]                         deschis

office [ \%fis ]                         birou

shut [ &~t ]                                          închis

Sunday [ \s~ndi ]                                duminică

to [ tu:; tu; t^ ]                          la, înspre, către

town [ taun ]                            oraș

window [ \windou ]                             fereastră

alone [ ^\loun ]                                    singur(ă)

badly [ \b#dli ]                                    rău, prost (ca adverb)

ball [ b%:l ]                                          minge

by [ bai ]                                              lângă

cart [ k_:t ]                                          căruță

to do [ t^ \du: ]                                    a face

fast [ f_:st ]                                          repede (adj și adv)

fire [ fai^ ]                                            foc

motor-car [ \mout^k_: ]                      mașină, automobil

slow [ slou ]                                        încet                           

slowly [ \slouli ]                            încet (adverb)

school [ sku:l ]                                    școală

tired [ \tai^d ]                          obosit

together [ t^\ge@^ ]               împreună

well [ wel ]                                           bine

when [ wen ]                           când

where [ w$^ ]                          unde

to go to school                                   a merge la școală

beer [ bi^ ]                                          bere

blackboard [ \bl#kb%.d ]                  tablă

cigarette [ sig^\ret ]               țigaretă

cold [ kould ]                           rece

drink [ dri*k ]                           băutură

to drink [ t^ \dri*k ]                  a bea

father [ \f_:@^ ]                                  tată

here [ hi^ ]                                           aici

ice [ ais ]                                             gheață, înghețată

icecream [ \aiskri:m ]                        înghețată

mother [ \m~@^ ]                               mamă

no [ nou ]                                             nu

noun [ naun ]                           substantiv

plural [ \plu^r^l ]                                  plural

to smoke [ t^ \smouk ]                       a fuma

spelling [ \speli* ]                               ortografie

to stand [ t^\st#nd ]                a sta (în picioare)

sure [ &u^ ]                                         sigur

thing [ `i* ]                                           lucru

warm [ w%:m ]                                   cald

water [ w%:t^ ]                                    apă

to answer [ tu \_:ns^ ]                        a răspunde

to ask [ tu \_:sk ]                                a întreba

because [ bi\k%z ]                             pentru că, deoarece

I can [ ai\k#n ]                         pot (sunt în stare)

I cannot [ ai \k#n%t ]              nu pot

I can\t [ ai\k_:nt ]                                 nu pot (prescurtat)

to finish [ t^ \fini& ]                             a termina

football [ \futb%:l ]                              fotbal

match [ m#t& ]                                   meci

football match [ \futb%:l \m#t& ]       meci de fotbal

for [ f%: ]                                             pentru

to help [ t^ \help ]                                a ajuta

later [ \leit^ ]                            mai târziu

I may [ ai\mei ]                                   pot (am voie)

morning [ \m%:ni* ]                            dimineață

I must [ ai \m~st ]                               trebuie

no [ nou ]                                             nici un, nici o

oh [ ou ]                                               o (exclamație)

pleasure [ \ple|^ ]                               plăcere

really [ \ri^li ]                           într-adevăr, zău

he says [ hi \sez ]                               el (ea) spune

schoolboy [ \sku:lb%i ]                      școlar

soon [ su:n ]                            curând

to thank [ t^ \`#*k ]                  a mulțumi

time [ taim ]                                        timp

to want [ tu \w%nt ]                 a voi, a vrea

why [ wai ]                                           de ce

thank you [ \`#*k ju: ]              mulțumesc

airplane [ \$^plein ]                aeroplan, avion

by [ bai ]                                              de, de către

charming [ \t&_:mi* ]             încântător

comedy [ \k%midi ]                           comedie

error [ \er^ ]                                         eroare

finger [ \fi*g^ ]                         deget

garage [ \g#r_:| ]                                garaj

Hamlet [ \h#mlit ]                                Hamlet

how many [ \hau meni ]                     câți, câte

Julius Caesar [ \d|u:lj^s \si:z^ ]            Iulius Cezar

king [ ki* ]                                           rege

King Lear [ \ki* \li^ ]               Regele Lear

labour [ \leib^ ]                                   trudă, muncă

love [ l~v ]                                           iubire, dragoste

Love\s Labour\s Lost                        Truda dragostei e zadarnică, Zadarnicele chinuri ale

                                                            dragostei

Macbeth [ \m^k\be` ]             Macbeth

Othello [ ou\`elou ]                             Othello

the other [ @i \~@^ ]             celălalt, cealălată

play [ plei ]                                          piesă

Romeo [ \roumiou ]               Romeo

Juliet [ \d|u:li^t ]                                   Julieta

Shakespeare [ \&eikspi^ ]                Shakespeare

shelf [ &elf ]                                        raft, poliță

street [ stri:t ]                          stradă

to type [ t^ \taip ]                                a bate la mașină, a dactilografia

week [ wi:k ]                           săptămână

one [ w~n ]                                          unu

four [ f%: ]                                           patru

seven [ \sevn ]                                    șapte

eight [ eit ]                                          opt

nine [ nain ]                                         nouă

ten [ ten ]                                             zece

alphabet [ \#lf^bit ]                 alfabet

bone [ boun ]                          os

bright [ brait ]                          luminos, viu, strălucitor

end [ end ]                                          sfârșit, capăt

fireplace [ \fai^pleis ]             cămin, vatră

person [ \p^:sn ]                                 persoană

high [ hai ]                                           înalt

horse [ h%:s ]                         cal

jam [ d|#m ]                            gem; marmeladă

jar [ d|_: ]                                             borcan

juicy [ \d|u:si ]                          zemos

knife [ naif ]                                         cuțit

lamp [ l#mp ]                          lampă

large [ l_:d| ]                           mare, larg

needle [ \ni:dl ]                                   ac

oak [ ouk ]                                          stejar

pear [ p$^ ]                                         pară

picture [ \pikt&^ ]                                film; gravură, poză, tablou

plate [ pleit ]                           farfurie

poor [ pu^ ]                                         sărac, biet

question-mark [\kwest&^n\m_:k]     semn de întrebare

ring [ ri* ]                                             inel

sharp [ &_:p ]                         ascuțit

tower [ \tau^ ]                          turn

umbrella [ ~m\brel^ ]              umbrelă

violin [ \vai^lin ]                                   vioară

wrist [ rist ]                                          încheietura mâinii

wrist-watch [ \ristw%t& ]                    ceas de mână

xylophone [ \zail^foun ]                      xilofon

yawl [ j%:l ]                                          iolă

zero [ \zi^rou ]                         zero

afraid [ ^\freid ]                                   speriat                                                           

to be afraid    [ t^ \bi: ^\freid ]            a-i fi frică, a-i fi teamă

afternoon [ \_:ft^\nu:n ]                       după amiază, după masă

all right [ \%:l \rait ]                             bine, în regulă

bad luck [ \b#d \l~k ]              ghinion

bag [ b#g ]                                          geantă, poșetă, sacoșă, pungă

birthday [ \b^:`dei ]                 zi de naștere

boo ! [ bu: ]                                         huo !

chocolate [ \t&%klits ]                       bomboane de ciocolată

but [ b~t ]                                            dar, însă

to call [ t^ \k%:l ]                                 a chema, a striga; a numi; a vizita; a telefona

car [ k_: ]                                            mașină

church [ t&^:t& ]                                  biserică

cinema [ \sinim^ ]                              cinema

to clap [ t^ \kl#p ]                    a bate din palme

class [ kl_:s ]                          clasă, oră, lecție

clean [ kli:n ]                           curat               

clothes [ \klou@z ]                             haine, îmbrăcăminte

to count [ t^ \kaunt ]                a număra

Daddy [ \d#di ]                                   tătic, tăticule

to describe [ t^ dis\kraib ]     a descrie

different [ \difr^nt ]                              diferit

dirty [ \d^:ti ]                            murdar

dress [ dres ]                          rochie

duster [ \d~st^ ]                                  burete sau cârpă de șters praful

Englishman [ \i*gli&m^n ]                  englez

to excuse [ tu iks\kju:z ]                     a scuza

me [ mi: ]                                            pe mine; mi, mie

flat [ fl#t ]                                             apartament

grandmother [ \gr#nm~@^ ] bunică

grandma [ \gr#ndm_: ]                      bunică, bunica

hall [ h%:l ]                                          hol

hand [ h#nd ]                          mână

hands off [ \h#ndz\%:f ]                      ia mâna !

to know [ t^\nou ]                                a ști, a cunoaște

mark [ m_:k ]                          notă; semn, urmă

maybe [ \meibi ]                                 poate

minus [ \main^s ]                                minus

new [ nju: ]                                          nou

out [ aut ]                                             afară

pardon [ \p_:dn ]                                poftim ?, Ce-ai spus ?

park [ p_:k ]                                        parc

pear tree [ \p$^tri: ]                păr ( ca pom)

picnic [ \piknik ]                                  picnic, masă la iarbă verde

piece [ pi:s ]                           bucată           

chalk [ t&%:k ]                                    cretă

piece of chalk                                    bucată de cretă

to point [ t^ \p%int ]                a indica, a arăta

pretty [ \priti ]                          drăguț

to put [ t^ \put ]                                    a pune

rain [ rein ]                                          ploaie; a ploua

restaurant [ \rest^r%nt ]                     restaurant

to ride [ t^ \raid ]                                 a călări

road [ roud ]                           drum

robot [ \roub%t ]                                 robot

ruler [ \ru:l^ ]                            linie, riglă

sheriff [ &erif ]                                    șerif

shirt [ &^:t ]                                         cămașă

snow [ snou ]                          zăpadă

something [ \s~m`i* ]             ceva

son [ s~n ]                                           fiu

song [ s%* ]                                        cântec

to spy [ t^ \spai ]                                 a spiona; a vedea, a remarca

I spy [ ai \spai ]                                   văd, observ

station [ \stei&n ]                                gară

today [ t^\dei ]                                    astăzi

twelve [ twelv ]                                    doisprezece

up [ ~p ]                                              sus, în sus

visitor [ \vizit^ ]                                    vizitator

wall [ w%:l ]                                         zid, perete

welcome [ \welk^m ]              bine ai venit !

you\re welcome                                 n-ai pentru ce; pentru puțin

which [ wit& ]                          care (selectiv)

windy [ \windi ]                                   vântos

it\s windy                                            e vânt, bate vântul

you\re out                                           ai ieșit (din joc)

dialogue [ \dai^l%g ]             dialog

hello [ \he\lou; h^\lou ]                        alo ! hei ! noroc ! salut !

to listen [ t^\lisn ]                                a asculta

to repeat [ t^ ri\pi:t ]               a repeta

hi [ hai ]                                               salut ! bună ! noroc (amical)

to introduce [ tu intr^\dju:s ]   a introduce; a prezenta

another [ ^\n~@^ ]                             un alt, o altă, încă un, încă o

one another                            unul pe altul

pair [ p$^ ]                                          pereche

to miss [ t^ \mis ]                                a pierde, a scăpa; a-i lipsi, a-i fi dor

missing [ \misi* ]                                care lipsește; lipsă

to fill [ t^ \fil ]                            a umple

to fill in [ t^ \fil \in ]                   a completa (spații goale)

task [ t_:sk ]                            sarcină; temă

to stick [ t^ \stik ]                                a lipi

to draw [ t^ \dr%: ]                              a trage; a desena

drawing [ \dr%:i* ]                              desen

to remember [ t^ ri\memb^ ] a-și aminti

to act [ tu \#kt ]                                   a interpreta, a juca  (un rol )

pupil [ \pju:pl ]                         elev

to copy [ t^ \k%pi ]                             a copia

right [ rait ]                                          drept; corect

to get up [ t^ \get \~p ]                       a se scula

teacher [ \ti:t&^ ]                                 profesor

number [ \n~mb^ ]                              număr

exercise [ \eks^saiz ]                        exercițiu

to end [ tu \end ]                                 a (se) termina

about [ ^\baut ]                                   despre

to wake up [ t^ \weik \~p ]     a (se) trezi

breakfast [ \brekf^st ]                        mic dejun

to have breakfast                              a lua micul dejun

bed [ bed ]                                          pat

to go to bed                           a se culca; a merge la culcare

to sing [ t^ \si* ]                                  a cânta

milk [ milk ]                                         lapte

schoolbag [ \sku:lb#g ]                      ghiozdan

late [ leit ]                                            târziu; întârziat

again [ ^\gein ]                                   iar, din nou, încă odată

to talk [ t^ \t%:k ]                                 a vorbi, a discuta

sleep [ sli:p ]                           somn

to sleep [ t^ \sli:p ]                  a dormi

to hurry [ t^ \h~ri ]                               a se grăbi

hurry up                                               grăbește-te

to ring [ t^ \ri* ]                                    a suna

bell [ bel ]                                            clopot, clopoțel

old [ ould ]                                           bătrân; vechi

telephone [ \telifoun ]             telefon

to indicate [ tu \indikeit ]                    a indica

bear [ b$^ ]                                         urs

map [ m#p ]                            hartă

orange [ \%rind| ]                               portocală

rubber [ \r~b^ ]                                   gumă

pencil [ \pensl ]                                   creion

rabbit [ \r#bit ]                                    iepure

basket [ \b_:skit ]                               coș

box [ b%ks ]                                       cutie

fox [ f%ks ]                                          vulpe

bus [ b~s ]                                          autobuz

taxi [ \t#ksi ]                            taxi

giraffe [ d|i\r_:f ]                                  girafă

living room [ \livi*rum ]                       cameră de zi

dining room [ \daini*rum ]     sufragerie

bedroom [ \bedrum ]             dormitor

kitchen [ \kit&n ]                                 bucătărie

bath [ b_:` ]                             baie

to have a bath                                    a face baie

room [ rum ]                            cameră

bathroom [ \b_:`rum ]                        cameră de baie

idea [ ai\di^ ]                          idee

only [ \ounli ]                           numai; doar

question [ \kwest&n ]             întrebare

notebook [ \noutbuk ]                        caiet

monkey [ \m~*ki ]                               maimuță

funny [ \f~ni ]                           nostim, amuzant; caraghios

fantastic [ f#n\t#stik ]             fantastic

bird [ b^:d ]                                         pasăre

wolf [ wulf ]                                          lup

horrid [ \h%rid ]                                  oribil

mouse [ maus ]                                  șoarece

mice [ mais ]                          șoareci

under [ \~nd^ ]                                    sub

cheese [ t&i:z ]                                   brânză

impossible [ im\p%s^bl ]                  imposibil

near [ ni^ ]                                           lângă; aproape

pencil-box [ \penslb%ks ]                 penar

jewels [ \d|u:^lz ]                                 bijuterii, nestemate

bike [ baik ]                                        bicicletă

to give [ t^\giv ]                                   a da

grey [ grei ]                                         gri, cenușiu

pink [ pi*k ]                                         roz

violet [ \vai^lit ]                                    violet; violetă (floare)

to name [ t^ \neim ]                a numi, a denumi

grass [ gr_:s ]                         iarbă

elephant [ \elif^nt ]                              elefant

snowman [ \snoum^n ]                      om de zăpadă

rose [ rouz ]                                        trandafir; trandafiriu

fridge [ frid| ]                           frigider

young [ j~* ]                            tânăr

to choose [ t^ \t&u:z ]             a alege

poem [ pouim ]                                  poezie

famous [ \feim^s ]                              faimos, celebru

Superman [ \sju:p^m#n ]                   Superman

Santa Claus [ \s#nt^ ,kl%:z ] Moș Crăciun

film [ film ]                                           film

album [ \#lb^m ]                                 album

sportsman [ \sp%:tsm^n ]                 sportiv

duck [ d~k ]                                        rață

difference [ \difr^ns ]              diferență

collection [ k^\lek&n ]                        colecție

revision [ ri\vi|n ]                                 revizie

hobby [ \h%bi ]                                   hobi, pasiune

Italian [ i\t#lj^n ]                                   italian

German [ \d|^:m^n ]               german, neamț

American [ ^\merik^n ]                      american

French [ frent& ]                                 francez

small [ sm%:l ]                                    mic

tidy [ \taidi ]                                         îngrijit, ordonat

to tidy up [ t^ \taidi \~p ]                     a aranja, a face ordine

to use [ t^ \ju:z ]                                  a folosi, a întrebuința

favourite [ \feiv^rit ]                favorit

shop [ &%p ]                                      magazin

tennis [ \tenis ]                                    tenis

shopping [ \&%pi* ]                           cumpărături

hat [ h#t ]                                             pălărie

coat [ kout ]                                        haină

long [ l%* ]                                          lung

jacket [ \d|#kit ]                                   jachetă

cap [ k#p ]                                          șapcă

hungry [ \h~*gri ]                                 flămând, înfometat

thirsty [ \`^:sti ]                                    însetat

to be hungry                           a-i fi foame

to be thirsty                                        a-i fi sete

pea [ pi: ]                                            mazăre

porridge [ \p%rid| ]                            fiertură, supă

hot [ h%t ]                                           cald, fierbinte

pet [ pet ]                                            animal de casă, animal favorit

to pet [ t^ \pet ]                                   a mângâia, a răsfăța

fish [ fi& ]                                            pește

parents [ \p$^r^nts ]               părinți

grandparents [ \gr#n,p$^r^nts ]        bunici

scarf [ sk_:f ]                          fular, eșarfă

shopping bag [ \&%pi* ,b#g ]           sacoșă

interesting [ \intristi* ]                        interesant

crocodile [ \kr%k^dail ]                     crocodil

blouse [ blauz ]                                   bluză

trousers [ \trauz^z ]                pantaloni

socks [ s%ks ]                                   șosete

T-shirt [ \ti:&^:t ]                                  tricou

skirt [ sk^:t ]                            fustă

to bet [ t^ \bet ]                                   a paria

plum [ pl~m ]                          prună

nut [ n~t ]                                             nucă

grapes [ greips ]                                struguri

to wash [ t^ \w%& ]                            a (se) spăla

washing day [ \w%&i*, dei ]  zi de spălat

Madrid [ m^\drid ]                              Madrid

post-office [ \poust,%fis ]                  oficiu poștal

earth [ ^:` ]                                          pământ

to understand [tu ,~nd^\st#nd]          a înțelege

everyone [ \evriw~n ]             toți, fiecare

mum [ m~m ]                          mămică, mămico

dear [ \di^ ]                                         drag, scump

friendly [ \frendli ]                               prietenos

weekend [ \wi:kend ]             sfârșit de săptămână, weekend

then [ @en ]                                        atunci, apoi

doll [ d%l ]                                           păpușă

whose [ hu:z ]                         al, a, ai, ale cui

newspaper [ \nju:zpeip^ ]                  ziar

balloon [ b^\lu:n ]                                balon

to think [ t^ \`i*k ]                                a gândi, a crede

sentence [ \sent^ns ]             propoziție

mess [ mes ]                          încurcătură, harababură

away [ ^\wei ]                         departe; departe încolo

to go away [ t^ \gou ^\wei ]   a pleca

to swim [ t^ \swim ]                a înota

to fly [ t^ \flai ]                          a zbura

to run [ t^ \r~n ]                                   a alerga, a fugi

to climb [ t^ \klaim ]                a se urca, a se cățăra

Spanish [ \sp#ni& ]                spaniol; limba spaniolă

Russian [ \r~&n ]                                rus; rusește

tourist [ \tu^rist ]                                  turist

to hear [ t^ \hi^ ]                                  a auzi

sorry [ \s%ri ]                          întristat

to be sorry                                          a-i pare rău

chess [ t&es ]                         șah

to ski [ t^ \ski: ]                                   a schia

to skate [ t^ \skeit ]                a patina

volleyball [ \v%lib%:l ]                        volei

basketball [ \b_:skitb%:l ]                 baschet

piano [ \pj#nou ]                                 pian

permission [ p^\mi&n ]                      permisiune

Christmas [ \krism^s ]                       Crăciun

to decorate [ t^ \dek^reit ]     a decora

beautiful [ \bju:t^ful ]               frumos

of course [ ^v \k%:s ]             de sigur; firește

carol [ \k#r^l ]                          colindă

lovely [ \l~vli ]                          drăguț, frumos, încântător, minunat

branch [ br_:nt& ]                               ramură, creangă

always [ \%:lw^z ]                               totdeauna, mereu

to show [ t^ \&ou ]                              a arăta

greeting [ \gri:ti* ]                               salutare

card [ k_:d ]                                        carte poștală

greeeting card                                   felicitare

best [ best ]                                        cel mai bun

wish [ wi& ]                                         dorință; urare

to wish [ t^ \wi& ]                                a dori; a ura

merry [ \meri ]                         vesel, fericit

happy [ \h#pi ]                                    fericit

hush [ h~& ]                                        ssst !

mountain [ \mauntin ]             munte

skating-rink [ \skeiti*,ri*k ]     patinoar

silly [ \sili ]                                           prostuț; caraghios

to clean [ t^ \kli:n ]                  a curăța

inside [ in\said ]                                 înăuntru

outside [ aut\said ]                             afară

present [ \preznt ]                               1. cadou  2.  prezent

to jingle [ t^ \d|i*gl ]                 a zornăi, a suna

way [ wei ]                                          drum, cale

fun [ f~n ]                                             distracție

sleigh [ slei ]                           sanie

Monday [ \m~ndei ]               luni

Tuesday [ \tju:zdei ]                marți

Wednesday [ \wenzdei ]                   miercuri

Thursday [ \`^:zdei ]               joi

Friday [ \fraidei ]                                vineri

Saturday [ \s#t^dei ]              sâmbătă

to walk [ t^ \w%:k ]                 a merge pe jos; a se plimba

zoo [ zu: ]                                            grădină zoologică

homework [ \houm,w^:k ]                  temă, teme

early [ \^:li ]                                         devreme

to watch [ t^ \w%t& ]              a privi, a urmări (un spectacol etc )

to make up [ t^ \meik \~p ]    a forma, a alcătui

wrong [ r%* ]                          rău, greșit

evening [ \i:vni* ]                                seară

circus [ \s^:k^s ]                                 circ

face [ feis ]                                         față

noon [ nu:n ]                            amiază

lunch [ l~nt& ]                          masă de prânz, prânz

dinner [ \din^ ]                                    cină, masă de seară

dinner time                                         oră de masă

planet [ \pl#nit ]                                  planetă

game [ geim ]                                    joc

timetable [ \taimteibl ]                       orar

strong [ str%* ]                                   puternic

gymnastics [ d|im\n#stiks ]   gimnastică

mathematics [ ,m#`i\m#tiks ]            matematică

text [ tekst ]                                         text

line [ lain ]                                           vers; linie

busy [ \bizi ]                                        ocupat

easy [ \i:zi ]                                         ușor, simplu

muffin [ \m~fin ]                                  brioșă, prăjitură rotundă

wintertime [ \wint^,taim ]                   timp de iarnă

January [ \d|#nju^ri ]               ianuarie

February [ \febru^ri ]              februarie

March [ m_:t& ]                                  martie

April [ \eipril ]                          aprilie

May [ mei ]                                         mai

June [ d|u:n ]                           iunie

July [ d|u\lai ]                           iulie

August [ \%:g^st ]                               august

September [ s^p\temb^ ]                  septembrie

October [ %k\toub^ ]             octombrie

November [ nou\vemb^ ]                   noiembrie

December [ di\semb^ ]                     decembrie

month [ m~n` ]                                    lună

to pick [ t^\pik ]                                   a culege

spring [ spri* ]                                    primăvară

summer [ \s~m^ ]                               vară

autumn [ \%:t^m ]                               toamnă

cherries [ \t&eriz ]                              cireșe; vișine

to shut [ t^\&~t ]                                  a închide

forest [ \f%rist ]                                   pădure; codru

cheeseburger [ \t&i:zb^:g^ ]  sandviș cu brânză

family [ \f#mili ]                                   familie

thirteen [ \`^:\ti:n ]                               treisprezece

fourteen [ \f%:\ti:n ]                             paisprezece

fifteen [ \fif\ti:n ]                                   cincisprezece

sixteen [ \siks\ti:n ]                             șaisprezece

seventeen [ \sevn\ti:n ]                      șaptesprezece

eighteen [ \eit\ti:n ]                             optsprezece

nineteen [ \nain\ti:n ]              nouăsprezece

twenty [ \twenti ]                                 douăzeci

sandwich [ \s#nwid| ]             sandviș

butter [ \b~t^ ]                         unt

to guess [ t^ \ges ]                 a ghici; a bănui

animal [ \#nim^l ]                                animal

honey [ \h~ni ]                         miere

sweet [ swi:t ]                         dulce

bee [ bi: ]                                            albină

sheep [ &i:p ]                         oaie

weather [ \we@^ ]                              vreme

to cut [ t^ \k~t ]                                    a tăia

ham [ h#m ]                            șuncă

bread [ bred ]                         pâine

hamburger [ \h#mb^:g^ ]       hamburgher

to laugh [ t^ \l_:f ]                                a râde

bottle [ \b%tl ]                         sticlă

cup [ k~p ]                                          ceașcă

glass [ gl_:s ]                          pahar

fork [ f%:k ]                                         furculiță

berries [ \beriz ]                                 fructe de pădure

mushroom [ \m~&rum ]                     ciupercă

snowdrop [ \snoudr%p ]                    ghiocel

daisy [ \deizi ]                         margaretă

poppy [ \p%pi ]                                  mac

bunch [ b~nt& ]                                   buchet

village [ \vilid| ]                                    sat

wool [ wul ]                                          lână

meat [ mi:t ]                                        carne

vegetables [ \ved|it^blz ]                    legume

food [ fu:d ]                                         mâncare; hrană

carrot [ \k#r^t ]                                    morcov

cabbage [ \k#bid| ]                varză

potato [ p^\teitou ]                              cartof

fruit [ fru:t ]                                           fruct; fructe

tea [ ti: ]                                               ceai

cartoon [ k_:\tu:n ]                              caricatură; desen animat

zebra [ \zi:br^ ]                                   zebră

cow [ kau ]                                          vacă

pig [ pig ]                                            porc

to moo [ t^ \mu: ]                                a mugi

baa [ b_: ]                                           behăit; bee ! ; a behăi

bow-wow [ \bau\wau ]                       ham-ham

to bow wow [ t^ \bau \wau ]   a lătra

to oink [ tu \%i*k ]                               a grohăi

neigh [ nei ]                                        nechezat

to neigh [ t^ \nei ]                               a necheza

to meow [ t^ mi\au ]               a miorlăi

more [ m%: ]                          mai mult, mai mulți

better [ \bet^ ]                         mai bine

pleased [ pli:zd ]                                mulțumit, bucuros, încântat

to post [ t^ \poust ]                 a pune la poștă

country [ \k~ntri ]                                țară

Bucharest [ \bju:k^rest ]                    București

to travel [ t^ \tr#vl ]                  a călători

London [ \l~nd^n ]                              Londra

train [ trein ]                                        tren

seaside [ \si:said ]                             litoral; mare

England [ \i*gl^nd ]                Anglia

holiday [ \h%l^di ]                               sărbătoare; concediu; vacanță

to meet [ t^ \mi:t ]                               a întâlni; a face cunoștință

New-York [ \nju:\j%:k ]                        New-York

hotel [ hou\tel ]                                    hotel

Paris [ \p#ris ]                                    Paris

Rome [ roum ]                                    Roma

Moscow [ \m%skou ]             Moscova

Berlin [ b^:\lin ]                                   Berlin

job [ d|%b ]                                         lucru; muncă; treabă; ocupație; slujbă

doctor [ \d%kt^ ]                                 doctor

engineer [ end|i\ni^ ]              inginer

shop-keeper [ \&%pki:p^ ]                negustor (de magazin)

farm [ f_:m ]                            fermă

farmer [ \f_:m^ ]                                  fermier

singer [ \si*^ ]                         cântăreț

airport [ \$^p%:t ]                               aeroport

clown [ klaun ]                                    clovn

theatre [ \`i^t^ ]                                   teatru

to cry [ t^\krai ]                                    a plânge; a țipa; a striga

to paint [ t^ \peint ]                 a vopsi; a zugrăvi

to tell [ t^ \tel ]                         a spune; a povesti

joke [ d|ouk ]                           glumă; banc

show [ &ou ]                                       spectacol

cock [ k%k ]                                       cocoș

tooth [ tu:` ]                                         dinte

teeth [ ti:` ]                                          dinți

to get dressed [ t^ \get \drest ]         a se îmbrăca

half [ h_:f ]                                           jumătate

panther [ \p#n`^ ]                                panteră

past [ p_:st ]                           1  trecut  2  pe lângă

back [ b#k ]                            înapoi

free [ fri: ]                                            liber

office [ \%fis ]                         birou; oficiu

to carry [ t^ \k#ri ]                   a căra, a purta, a duce

knee [ ni: ]                                           genunche

often [ %:fn ]                                       adesea, deseori, des

beach [ bi:t& ]                                    plajă

sea-shells [ \si:&elz ]             scoici

pebbles [ peblz ]                                pietricele

to build [ t^\bild ]                                 a construi

sand [ s#nd ]                          nisip

to lie [ t^\lai ]                           a sta întins, a sta culcat; a se afla, a fi situat

castle [ \k_:sl ]                                    castel

fishing [ \fi&i* ]                                    pescuit

tent [ tent ]                                           cort

to hate [ t^ \heit ]                                a urî; a nu-i plăcea

quickly [ \kwikli ]                                 repede

candy [ \k#ndi ]                                  zahăr candel; dulciuri, bomboane

candy shop [ \k#ndi&%p ]                magazin de dulciuri

need [ ni:d ]                                        nevoie

money [ \m~ni ]                                  bani

desk [ desk ]                          bancă, birou; pupitru

empty [ \empti ]                                  gol

coffee [ \k%fi ]                                    cafea

kilogram [ \kil^gr#m ]             kilogram

slice [ slais ]                           felie

candle [ \k#ndl ]                                 lumânare

cookies [ \kukiz ]                                prăjituri (de casă)

paper [ \peip^ ]                                  hârtie

paperchains [ \peip^t&einz ]            ghirlande de hârtie

record [ \rek%:d ]                               1. disc 2. record

aunt [ a:nt ]                                          mătușă

to forget [ t^ f^\get ]                a uita

to jump [ t^ \d|~mp ]               a sări

Jack-in-the-box                                  Dracul în cutie

to bring [ t^ \bri* ]                               a aduce

lemon [ \lem^n ]                                  lămâie

lemonade [ \lem^neid ]                     limonadă

supper [ \s~p^ ]                                  cină

party [ \p_:ti ]                          serată; chef, petrecere

between [ bi\twi:n ]                            între

church [ t&^:t& ]                                  biserică

biscuit [ \biskit ]                                  biscuit

magician [ m^\d|i&^n ]                       magician

police [ p^\lis ]                                    poliție             

policeman [ p^\lism^n ]                     polițist

music [ \mju:zik ]                                muzică

grannie [ \gr#ni ]                                bunicuță, bunicuțo

in fact [ in\f#kt ]                                   de fapt

a little [ ^\litl ]                           puțin; ceva

blank [ bl#*k ]                         spațiu gol

until [ ^n\til ]                                         până

to correct [ t^ k^\rekt ]                        a corecta

negative [ \neg^tiv ]               negativ

to express [ tu iks\pres ]                   a exprima

correction [ k^\rek&n ]                       corectare, corecție

opposite [ \%p^zit ]                            opus; vizavi

wind [ wind ]                           vânt

furniture [ \f^:nit&^ ]                mobilă

penfriend [ \penfrend ]                       prieten prin corespondență

to invite [ tu in\vait ]                a invita

invited [ in\vaitid ]                               invitat

wardrobe [ \w%:droub ]                    șifoner

cupboard [ \k~b^d ]               dulap (de bucătărie)

sink [ si*k ]                                          chiuvetă (de bucătărie)

cooker [ \kuk^ ]                                  aragaz

stool [ stu:l ]                            scăunel, taburet

tap [ t#p ]                                            robinet

wash-basin [ \w%&,beisn ]               lighean; chiuvetă (de baie)

toilet [ \t%ilit ]                          toaletă

mat [ m#t ]                                          ștergător (de picioare); preș; rogojină

shower [ \&au^ ]                                 duș

shoe [ &u: ]                                         pantof

to tick [ t^ \tik ]                                    a bifa

cross [ kr%s ]                         cruce

to cross [ t^ \kr%s ]                a încrucișa, a tăia; a însemna cu o cruce

to hide [ t^ \haid ]                               a (se) ascunde

everywhere [ \evriw$^ ]                     pretutindeni

to let [ t^ \let ]                          a lăsa

smashing [ \sm#&i* ]             grozav, uluitor, fantastic

poster [ \poust^ ]                                poster, afiș

guitar [ gi\t_: ]                         chitară                                                           

computer [ k^m\pju:t^ ]                      calculator, computer

roller-skates [ \roul^,skeits ]  patine cu rotile

scrabble [ \skr#bl ]                 screbl

cassette [ k^\set ]                              casetă

cassette recorder [k^\set ri\k%:d^]  casetofon

bicycle [ \baisikl ]                               bicicletă

toy train [ \t%itrein ]                trenuleț (ca jucărie)

in front [ in\fr~nt ]                                în față; în fața, dinainte

next to [ \nekst t^ ]                  aproape de, lângă; (imediat) după

behind [ bi\haind ]                              în spate, înapoi; în spatele

doggy [ d%gi ]                                   cățeluș

teddy-bear [ \tedi,b$^ ]                      ursuleț (de pluș)

toy-horse [ \t%i,h%:s ]                       căluț (jucărie)

partner [ \p_:tn^ ]                                partener

puzzle [ p~zl ]                         1. încurcătură  2.  joc de cuvinte

limit [ \limit ]                                        limită

minute [ \minit ]                                  minut

activity [ #k\tiviti ]                               activitate

will [ wil ]                                             1. vei, va, veți, vor 2. vrei ?

wonderful [ \w~nd^ful ]                       minunat

own [ oun ]                                          propriu

so long [ sou\l%* ]                              pe curând

air [ $^ ]                                               aer

by air [ bai\$^ ]                                   cu avionul

actually [ \#ktju^li ]                  în realitate, în fapt

excited [ ik\saitid ]                             emoționat

usually [ \ju:|u^li ]                                 de obicei

such [ s~t& ]                                       astfel de, asemenea, atât de

place [ pleis ]                         loc

uncle [ ~*kl ]                            unchi

daughter [ \d%:t^ ]                             fiică

cousin [ k~zn ]                                    văr

clerk [ kl^:k ]                           funcționar

secretary [ \sekr^tri ]              secretară

car service [ \k_:\s^:vis ]                   autoservice

mechanic [ mi\k#nik ]                        mecanic

driver [ \draiv^ ]                                  șofer

to drive [ t^\ draiv ]                 a conduce, a șofa

writer [ \rait^ ]                         scriitor

actor [ \#kt^ ]                          actor

typist [ \taipist ]                                   dactilografă

postman [ \poustm^n ]                       poștaș

to deliver [ t^ di\liv^ ]              a livra; a preda

to teach [ t^     \ti:t& ]                         a preda, a învăța (pe cineva)

to match [ t^ \m#t& ]              a potrivi, a împerechea; a egala (pe cineva)

city [ \siti ]                                           oraș (mare și vechi)

video [ \vidiou ]                                  video

everything [ \evri`i* ]               tot, totul

to start [ t^\      st_:t ]                           a porni; a începe

to find out [ t^ \faind \aut ]      a descoperi; a afla

uniform [ \ju:nif%:m ]              uniformă

certainly [ \s^:tnli ]                              bineînțeles, desigur, firește

reporter [ ri\p%:t^ ]                             reporter

kid [kid]                                               ied; copil

list [list]                                                listă

would [wud]                                        aș, ai, ar, am, ați, ar

along [ ^\l%* ]                         1. împreună 2. de-a lungul

come along                                        vino cu mine , cu noi; haide

all along                                              tot timpul

supermarket [ \sju:p^,m_:kit ]           supermarket, supermagazin

to save [ t^\seiv ]                                a salva; a economisi

clothing [ \klou@i* ]                           haine, îmbrăcăminte

department store [di\p_:tm^nt,st%:] magazin universal

to sell [ t^ \sel ]                                   a vinde

grocery [ \grous^ri ]               băcănie

grocer [ \grous^ ]                               băcan

grocer\s [ \grous^z ]               băcănie

butcher [ \but&^ ]                                măcelar

butcher\s  [ \but&^z ]              măcelărie

mutton [ \m~tn ]                                  carne de oaie

chop [ t&%p ]                                     cotlet  

baker [ \beik^ ]                                   brutar

baker\s [ \beik^z ]                              brutărie; magazin de pâine

greengrocer [ \gri:ngrous^ ]  negustor de fructe și legume

greengrocer\s [ \gri:ngrous^z ]         magazin de fructe și legume

choice [ t&%is ]                                 1. alegere, selecție 2. ales, alese

marmalade [ \m_:m^leid ]     marmeladă

carton [ \k_:t^n ]                                 (cutie de) carton

packet [ \p#kit ]                                  pachet

tin [ tin ]                                               cutie (de tablă); conservă

pound [ paund ]                                  1.  liră  2.  livră (453 grame)

penny [ \peni ]                                    peni

pence [ pens ]                                    plural de la peni

else [ els ]                                           altfel, în plus; altul, alta; mai

loaf [ louf ]                                           o pâine (întreagă)

loaves [ louvz ]                                   pâini (folosit cu bread)

rolls [ roulz ]                            chifle; cornuri

fresh [ fre& ]                                       proaspăt

banana [ b^\n_:n^ ]                banană

tangerine [ ,t#nd|^\ri:n ]                      mandarină

instead [ in\sted ]                               în loc (de); în schimb

expensive [ ik\spensiv ]                    scump

pork [ p%:k ]                                       carne de porc

jeweller\s [ \d|u:^l^z ]              magazin de bijuterii

beef [ bi:f ]                                          carne de vită

sausage [ \s%sid| ]                cârnat

to imagine [ tu i\m#d|in ]       a-și imagina

to cost [ t^ \k%st ]                              a costa

polite [ p^\lait ]                                    politicos

politely [ p^\laitli ]                               politicos, cu politețe

few [ fju: ]                                            puțini, puține

a few [ ^\fju: ]                          câțiva, câteva

size [ saiz ]                                         mărime

to follow [ t^ \f%lou ]               a urma; a urmări

following [ \f%loui* ]               următor

to change [ t^ \t&eind| ]                     a schimba

change [ t&eind| ]                              schimbare

jeans [ d|i:nz ]                         ginși

price [ prais ]                          preț

shop assistant [ \&%p ^\sist^nt ]      vânzător

centre [ \sent^ ]                                  centru

shopping area [ \&%pi*,$^ri^ ]         zonă comercială

Oxford [ \%ksf^d ]                              Oxford

bank [ b#*k ]                           bancă

cafeteria [ ,k#fi\ti^ri^ ]                        bufet cu autoservire

souvenir [ ,su:v^\ni^ ]             suvenir; amintire                               

corner shop [ \k%:n^,&%p ]  magazin pe colț (cu mărfuri variate)

role [ roul ]                                          rol

postcard [ \poustk_:d ]                      carte poștală

to look [ t^ \luk ]                                  a arăta, a părea

double decker [ \d~bl \dek^ ]            autobuz cu etaj

central [ \sentr^l ]                                central

to get off [ t^ \get \%:f ]                      a coborî, a se da jos (dintr-un vehicul)

building [ \bildi* ]                                clădire

newsagent [ \nju:z,eid|^nt ]    vânzător de ziare

chemist's [ kemists ]             farmacie

badge [ b#d| ]                                    1. insignă 2 . semn

café [ \k#fei ]                          cafenea, restaurant mic

to write down [ t^ \rait \daun ]            a nota (în scris)           

common [ \k%m^n ]               comun, obișnuit

winner [ \win^ ]                                   câștigător

group [ gru:p ]                                    grup, grupă

most [ moust ]                                    cât se poate de, foarte; cel mai mult

point [ p%int ]                         punct

score [ sk%: ]                         scor

to score [ t^ \sk%: ]                a marca; a nota; a înregistra

to worry [ t^ \w~ri ]                  a se neliniști, a se îgrijora

rush hour [ \r~&,au^ ]             oră de vârf, de aglomerație

heavy [ \hevi ]                         greu

traffic [ \tr#fik ]                                    trafic, circulație

heavy traffic                            circulație mare

indeed [ in\di:d ]                                 într-adevăr

look out [ \luk,aut ]                              fii atent !                                                                    

careful [ \k$^ful ]                                 atent, grijuliu

traffic lights [ \tr#fik,laits ]      semafor

brake [ breik ]                                    frână

to brake [ t^\breik ]                a frâna

to screetch [ t^\skri:t& ]                     a scrâșni; a țipa puternic

to crash [ t^\kr#& ]                 a se prăbuși; a (se) sfărâma

to crash into [ t^\kr#&\intu ]   a se ciocni de, a intra în

awful [ \%:ful ]                         1. grozav, teribil 2.  (familiar) îngrozitor

to find [ t^\faind ]                                a găsi

to shout [ t^\&aut ]                              a țipa, a striga

lady [ \leidi ]                                        doamnă

ambulance [ \#mbjul^ns ]      ambulanță

to stay [ t^\stei ]                                  a sta

scene [ si:n ]                           scenă, loc

accident [ \#ksid^nt ]             accident

if [ if ]                                       dacă

sign [ sain ]                                         semn

stopping [ \st%pi* ]                            oprire

no stopping [ nou \st%pi* ]   oprire interzisă

ahead [ ^\hed ]                                   înainte

turn left [ \t^:n \left ]                 la stînga

turn right [ \t^:n \rait ]              la dreapta

crossroads [ \kr%sroudz ]                intersecție

to wait for [ t^ \weit \f%: ]       a aștepta

to get into [ t^ \get \intu ]        a se urca în (vehicol)

to get out of                            a coborî din (vehicol)

classmate [ \kl_:smeit ]                     coleg de clasă

luckily [ \l~kili ]                                    din fericire

O.K. [ \ou\kei ]                                    foarte bine, perfect, în regulă, s-a făcut

to fix [ t^ \fiks ]                                    a fixa, a repara; a pregăti

still [ stil ]                                             încă; mai

any longer                                          mai (în interogative); numai (în negative)

furnished [ \f^:ni&t ]                            mobilat

cutout [ \k~taut ]                                 tăietură, decupare

parrot [ \p#r^t ]                                   papagal

cage [ keid| ]                          cușcă

performing [ p^\f%:mi* ]                    care îndeplinește, care săvârșește

neighbour [ \neib^ ]                vecin

to remake [ t^ ri\meik ]                      a reface                                             

headlight [ \hedlait ]               far

right now [ \rait \nau ]             chiar acum, imediat

coke [ kouk ]                          coca

to pass [ t^ \p_:s ]                  a trece

through [ `ru: ]                         prin

to cook [ t^ \kuk ]                                a găti

quiet [ \kwai^t ]                                   liniștit

speed [ spi:d ]                                    viteză

to phone [ t^ \foun ]                a telefona

sunny [ \s~ni ]                         însorit

too bad                                               păcat

round [ raund ]                                    rotund; în jurul

angry [ \#*gri ]                                    supărat

angrily [ \#*grili ]                                 supărat, cu supărare

soup [ su:p ]                           supă

bowl [ boul ]                            1  vas, vază; castron; strachină  2  cupă

carefully [ \k$^fuli ]                             cu grijă, cu atenție

course [ k%:s ]                                   1. curs  2.  fel de mâncare

salad [ \s#l^d ]                                    salată

chips [ t&ips ]                         cartofi prăjiți

rice [ rais ]                                          orez

chicken [ \t&ikin ]                               pui (de găină)

pie [ pai ]                                            plăcintă

custard [ \k~st^d ]                              cremă de vanilie

pudding [ \pudi* ]                               budincă

meat balls [ \mi:t,b%:lz ]                    chiftele

mashed potatoes [\m#&t p^\teitouz]cartofi piure

omelette [ \%mlit ]                              omletă

beefsteak [ \bi:f\steik ]                      biftec, friptură de vită

dessert [ di\z^:t ]                                desert

spoon [ spu:n ]                                   lingură

napkin [ \n#pkin ]                               șervețel

jug [ d|~g ]                                           cană

to lay [ t^ \lei ]                         a pune, a întinde

to join [ t^ \d|%in ]                               a uni

to round [ t^ \raund ]               a completa, a rotunji

report [ ri\p%:t ]                                  raport

information [ inf^\mei&n ]                  1  informații  2  informare

title [ taitl ]                                           titlu

to remix [ t^ ri\miks ]              a reamesteca

guest [ gest ]                          musafir, oaspete, invitat

rhyme [ raim ]                         rimă

rhymes [ raimz ]                                 versuri

age [ eid| ]                                          vîrstă

birth [ b^:` ]                                         naștere

birthplace [ \b^:`pleis ]                       loc de naștere

ornament [ \%:n^m^nt ]                      ornament

tinsel [ \tins^l ]                         beteală

carnival [ \k_:niv^l ]                carnaval

mask [ m_:sk ]                                   mască

paperhats [ \peip^,h#ts ]                   coifuri de hârtie

special [ \spe&^l ]                              special

fancy dress [ \f#nsi,dres ]     costum de bal mascat

to wear [ t^ \w$^ ]                               a purta

to dance [ t^ \d_:ns ]              a dansa

fireworks [ \fai^w^:ks ]                       jocuri de artificii

saint [ seint ]                           sfânt

Valentine [ \v#l^ntain ]                       1. Valentin  2.  scrisoare de dragoste de sfântul

                                                            Valentin

Be my Valentine                                fii iubita mea (de ziua sfîntului Valentin)

April Fool\s Day                                ziua păcălelilor

fool [ fu:l ]                                            1.  prost, neghiob  2.  bufon, clovn

trick [ trik ]                                           șmecherie, truc

someone [ \s~mw~n ]                       cineva

someone else                                    altcineva

Easter [ \i:st^ ]                                    Paști

to commemorate [ k^\mem^reit]      a comemora

Jesus [ \d|i:z^s ]                                 Isus

Christ [ kraist ]                                   Cristos

resurrection [ ,rez^\rek&n ]   înviere

trick or treat [ \trik %: \tri:t ]    ne dați sau nu ne dați

Halloween [ ,h#lou\i:n ]                      Ziua tuturor Sfinților

wizard [ \wiz^d ]                                 vrăjitor

lantern [ \l#nt^n ]                                 lanternă

pumpkin [ \p~mpkin ]                        dovleac

Jack o\lantern [\d|#k^,l#nt^n]            felinar din dovleac

to celebrate [ t^ \sel^breit ]   a celebra, a sărbători

eve [ i:v ]                                             ajun

New Year\s Eve                                 revelion, ajunul Anului Nou

coming [ \k~mi* ]                               venire

north [ n%:` ]                           nord

pole [ poul ]                                        pol

member [ \memb^ ]               membru

to compare [ t^ k^m\p$^ ]     a compara

festival [ \festiv^l ]                               festival

project [ \pr%d|ekt ]               proiect; a proiecta

term [ t^:m ]                            trimestru

to perform [ t^ p^\f%:m ]                    1  a face, a executa, a efectua  2  a juca (un rol)

invitation [ invi\tei&n ]                        invitație

snake [ sneik ]                                   șarpe

ladder [ \l#d^ ]                                    scară

crow [ krou ]                           cioară

beak [ bi:k ]                                        cioc

stupid [ \stju:pid ]                               prost; stupid

to fall [ t^ \f%:l ]                                   a cădea

to beware [ t^ bi\w$^ ]                       a se păzi, a se feri

to flatter [ t^ \fl#t^ ]                  a flata, a linguși

flatterer [ \fl#t^r^ ]                               lingușitor

cleaning [ \kli:ni* ]                              curățenie

to shine [ t^ \&ain ]                 a străluci

housework [ \hausw^:k ]                    gospodărie

gardening [ \g_:dni* ]                        grădinărit

lazy-bones [ \leizibounz ]                   leneș, om leneș

pile [ pail ]                                           grămadă

ready [ \redi ]                          gata

true [ tru: ]                                           adevărat

rubbish [ \r~bi& ]                                gunoi

to sweep [ t^ \swi:p ]              a mătura

to dust [ t^ \d~st ]                               a șterge praful

truth [ tru:` ]                             adevăr

mine [ main ]                          al meu, a mea, ai mei, ale mele

hers [ h^:z ]                                         al ei, a ei, ai ei, ale ei

ours [ au^z ]                            al nostru, a noastră, ai noștri, ale noastre

floor [ fl%: ]                                         podea; etaj

yours [ j%:z ]                           al tău, a ta, ai tăi, ale tale

                                                            al vostru, a voastră, ai voștri, ale voastre

theirs [ @$^z ]                                    al lor, a lor, ai lor, ale lor

his [ hiz ]                                             al lui, a lui, ai lui, ale lui

to mime [ t^ \maim ]               a mima

to hike [ t^ \haik ]                                a face o plimbare, o excursie; a călători

hiker [ \haik^ ]                         excursionist

trip [ trip ]                                            excursie; călătorie

camera [ \k#m^r^ ]                 aparat de fotografiat; cameră de luat vedei

to prefer [ t^ pri\f^: ]                a prefera

photo [ \foutou ]                                  fotografie

to take photos                                    a face poze

to row [ t^ \rou ]                                  a vâsli, a canota

fishing rod [ \fi&i*r%d ]                      undiță

wet [ wet ]                                           ud

racket [ \r#kit ]                                    rachetă (de tenis)

to pack [ t^ \p#k ]                   a împacheta

brush [ br~& ]                         perie ; a peria

plan [ pl#n ]                             plan; a planifica

countryside [ \k~ntri\said ]                ținut, regiune (de la țară), provincie

to complete [ t^ k^m\pli:t ]     a completa

sample [ \s_:mpl ]                              probă, mostră

to include [ tu in\klu:d ]                       a include; a cuprinde

category [ \k#tig^ri ]               categorie

sport [ sp%:t ]                         sport

art [ _:t ]                                              artă

science [ \sai^ns ]                              știință

to collect [ t^ k^\lekt ]             a colecționa

to discuss [ t^ dis\k~s ]                     a discuta

fiction [ \fik&n ]                                   ficțiune

science fiction                                   ștințifico fantastic

western [ \west^n ]                             1  vestic  2  film cu cowboys

news [ nju:z ]                           știri

horror [ \h%r^ ]                                   oroare, groază

quiz-show [ \kwiz,&ou ]                     emisiune "cine știe câștigă"

advertisment [ ^d\v^:tism^nt ]           reclamă

musical [ \mju:zik^l ]               muzical

documentary [ d%kju\ment^ri ]         documentar

historical [ his\t%rik^l ]                      istoric

quarter [ \kw%:t^ ]                              1  sfert  2  cartier

to switch on [ t^ \swit& \%n ] a porni; a aprinde, a da drumul (la un aparat)

to switch off [ t^ \swit& \%:f ] a opri; a stinge

to announce [ tu ^\nauns ]     a anunța

announcer [ ^\nauns^ ]                      crainic

world [ w^:ld ]                         1  lume  2 mondial

Waterloo [ ,w%:t^\lu: ]                        Waterloo

international [ ,int^\n#&n^l ]   internațional

serial [ \si^ri^l ]                                   serial

nature [ \neit&^ ]                                 natură

concert [ \k%ns^t ]                             concert

to invade [ tu in\veid ]                        a invada

invader [ in\veid^ ]                             invadator

channel [ \t&#n^l ]                              canal

upstairs [ \~p\st$^z ]              la etaj; sus

nonsense [ \n%ns^ns ]                      nonsens, absurditate, prostie

stairs [ st$^z ]                         scară

stair [ st$^ ]                                         treaptă

below [ bi\lou ]                                    jos; sub, dedesubtul

war [ w%: ]                                          război

both [ bou` ]                            amândoi, ambii

Napoleon [ n^\pouli^n ]                      Napoleon

Oxfordshire [ \%ksf^d&i^ ]                comitatul Oxford

to hope [ t^ \houp ]                 a spera

orchard [ \%:t&^d ]                             livadă

to feed [ t^ \fi:d ]                                 a alimenta; a hrăni; a da de mâncare

to fish [ t^ \fi& ]                                   a pescui

pond [ p%nd ]                                    eleșteu, iaz

to gather [ t^ \g#@^ ]             a aduna; a strânge

hay [ hei ]                                            fân

hill [ hil ]                                               deal

to seek [ t^ \si:k ]                                a căuta

hide-and-seek [ \haid^nd\si:k ]         (jocul) de-a v-ați ascunselea

to arrive [ tu ^\raiv ]                a sosi, a ajunge 

field [ fi:ld ]                                          câmp

to intend [ tu in\tend ]             a intenționa

during [ \dju^ri* ]                                 în timpul

agenda [ ^\d|end^ ]                agendă; ordine de zi; program

case [ keis ]                                       caz

indoors [ \in\d%:z ]                             în casă, în interior

to jog [ t^ \d|%g ]                                a mărșălui, a face jogging

jogging [ \d|%gi* ]                              pas alergător, jogging

lamb [ l#m ]                            miel

somewhere [ \s~mw$^ ]                    undeva

in turn [ in \t^:n ]                                  pe rând

wild [ waild ]                           sălbatic

neck [ nek ]                                         gât

leg [ leg ]                                             picior

ear [ i^ ]                                               ureche

all over                                                peste tot

body [ \b%di ]                         corp

strange [ streind| ]                              straniu, ciudat

stripe [ straip ]                                    dungă, fâșie; vargă

striped [ straipt ]                                vărgat; cu dungi

fur [ f^: ]                                               blană (de animal)

tail [ teil ]                                             coadă

tiger [ \taig^ ]                          tigru

ugly [ \~gli ]                                         urât

hippo [ \hipou ]                                   hipopotam

camel [ \k#m^l ]                                  cămilă

kangaroo [ ,k#*g^\ru: ]                       cangur

penguin [ \pengwin ]              pinguin

jungle [ \d|~*gl ]                                  junglă

cub [ k~b ]                                          pui (de animal)

lion [ \lai^n ]                                        leu

anyway [ \eniwei ]                              oricum

cruel [ \kru^l ]                          crud

to cover [ t^ \k~v^ ]                 a acoperi

covered [ \k~v^d ]                              acoperit

hard [ h_:d ]                            greu; stăruitor; din greu

opinion [ ^\pinj^n ]                              opinie, părere

competition [ ,k%mpi\ti&n ]              competiție, întrecere, concurs

polar [ \poul^ ]                                    polar

pocket [ \p%kit ]                                 buzunar

Australia [ %s\treilj^ ]             Australia

continent [ \k%ntin^nt ]                      continent

to check [ t^ \t&ek ]                a verifica

page [ peid| ]                          pagină

ocean [ \ou&n ]                                  ocean

Pacific [ p^\sifik ]                               Pacific

Atlantaic [ ^t\l#ntik ]               Atlantic

Indian [ \indi^n ]                                  Indian

Amazon [ \#m^z^n ]               Amazon

Nile [ nail ]                                          Nil

Danube [ \d#nju:b ]                Dunăre

Europe [ \ju^r^p ]                                Europa

Africa [ \#frik^ ]                                   Africa

Asia [ \ei&^ ]                                      Asia

Alps [ #lps ]                            Alpi

Himalayas [ ,him^\lei^z ]                   Himalaia

Carpathians [ k_:\pei`i^nz ]  Carpați

ostrich [ \%strit& ]                              struț

pelican [ \pelik^n ]                              pelican

leopard [ \lep^d ]                                leopard

giant [ \d|ai^nt ]                                   uriaș

tortoise [ \t%:t^s ]                               broască țestoasă

turtle [ t^:tl ]                                         broască țestoasă

cloudy [ \klaudi ]                                 înorat

rainy [ \reini ]                          ploios

object [ \%bd|ikt ]                               obiect

quite [ kwait ]                          cât se poate de; foarte

tour [ tu^ ]                                            tur

comment [ \k%ment ]                        comentariu; a comenta

situation [ ,sitju\ei&n ]                        situație

to visit [ t^ \vizit ]                                 a vizita

Great Britain [ \greit \britn ]   Marea Britanie

by air                                                   cu avionul

amusing [ ^\mju:zi* ]              amuzant

rapid [ \r#pid ]                                    rapid

comfortable [ \k~mf^t^bl ]                  comfortabil

museum [ mju:\zi^m ]             muzeu

agency [ \eid|^nsi ]                 agenție

travel agency                                     agenție de voiaj

fountain [ \fauntin ]                             fântână, izvor

exhibition [ ,eksi\bi&n ]                     expoziție

usual [ \ju:|u^l ]                                    uzual; obișnuit

unusual [ ~n\ju:|u^l ]                neobișnuit

related to [ ri\leitid tu ]                       înrudit cu; legat de, asociat cu

adjective [ \#d|iktiv ]               adjectiv

boring [ \b%:ri* ]                                 plictisitor

important [ im\p%:t^nt ]                     important

that [ @^t ]                                          pe care

interest [ \intrist ]                                interes

sights [ saits ]                         priveliște; obiective turistice

sightseeing [ \saitsi:* ]                      1  vizitare turistică  2  turistic

to go sightseeing                              a face o vizită turistică

couple [ \k~p^l ]                                  pereche; doi

a couple of books                             două cărți

a couple (of)                           cîțiva, câteva

a couple of minutes               câteva minute

Parliament [ \p_:l^m^nt ]                   parlament

Trafalgar [ tr^\f#lg^ ]               Trafalgar

square [ \skw$^ ]                               pătrat; piață pătrată

Buckingham [ \b~ki*^m ]                   Buckingham

palace [ \p#lis ]                                  palat

Westminster [ \westminst^ ] Westminster

abbey [ \#bi ]                          mânăstire; catedrală

national [ \n#&n^l ]                 național

gallery [ \g#l^ri ]                                  galerie

till [ til ]                                     până, până la; până să

visit [ \vizit ]                                         vizită

closed [ klouzd ]                                 închis

cathedral [ k^\`i:dr^l ]             catedrală

Piccadilly [ ,pik^\dili ]             Piccadilly

reason [ \ri:zn ]                                   rațiune; motiv

changing [ \t&eind|i* ]                        schimbare

guard [ g_:d ]                         gardă

to get [ t^ \get ]                                   a ajunge

crown [ kraun ]                                   coroană

crowd [ kraud ]                                   mulțime, aglomerație                                   

crowded [ \kraudid ]              aglomerat

corner [ \k%:n^ ]                                 colț

poet [ \pouit ]                          poet

closing time [ \klousi* \taim ]            oră de închidere

monument [ \m%njum^nt ]                 monument     

representative [ repri\zent^tiv ]         reprezentativ

guide [ gaid ]                          ghid

to illustrate [ tu \il^streit ]                    a ilustra

moment [ \moum^nt ]             moment

at the moment                                    deocamdată, în prezent

programme [ \prougr#m ]     program

shorts [ &%:ts ]                                  chiloți de sport, șort

Sarah [ \s$^r^ ]                                   Sara

within [ wi@\in ]                                  până, în; nu mai mult de

supplementary [ ,s~pli\ment^ri ]       suplimentar

reading [ \rI:di* ]                                 citire; lectură

goose [ gu:s ]                         gâscă

geese [ gi:s ]                          gâște

to get fat                                             a se îngrășa

to bless [ t^ \bles ]                  a binecuvânta

bun [ b~n ]                                          (un fel de) chiflă sau cozonac cu stafide

bun [ b~n ]                                          1  iepuraș, urechilă  2  veveriță (în basme)

top [ t%p ]                                           1  vârf, culme, parte de sus  2  superior; de prim rang,

                                                            de primă calitate  3  top (muzical)

ledge [ led| ]                           margine, bordură; pervaz

drawer [ \dr%:^ ]                                sertar

lap [ l#p ]                                             poală; sân; pulpană

fit [ fit ]                                     potrivit; a potrivi, a se potrivi

cardboard [ \k_:db%:d ]                    carton

frock [ fr%k ]                                       rochie

care [ k$^ ]                                         grijă; a avea grijă; (for) a ține la

riddle [ ridl ]                                        ghicitoare

key [ ki: ]                                             cheie

turkey [ \t^:ki ]                         curcan

Susan [ \su:z^n ]                                 Suzana

whole [ houl ]                          întreg; integral, total

bird dog [ \b^:d,d%g ]                       prepelicar

poodle [ pu:dl ]                                   câine pudel

hot dog [ \h%td%g ]                           tartină (dintr-o chiflă și un cârnat)

measles [ \mi:zlz ]                              pojar

sour [ \sau^ ]                           acru

hare [ h$^ ]                                         iepure (de câmp)

to beat [ t^ \bi:t ]                                 a bate

race [ reis ]                                         cursă, întrecere; a alerga, a fugi; a lua parte la curse

just [ d|~st ]                             just, corect; tocmai; de abia; de-a dreptul

to move [ t^ \mu:v ]                 a  (se) mișca; a muta, a se muta

rest [ rest ]                                          odihnă; a se odihni

while [ wail ]                            în timp ce, pe când  2  timp, răstimp

to burn [ t^ \b^:n ]                                a arde

to fetch [ t^ \fet& ]                               a aduce

engine [ \end|in ]                                motor (de automobil)

to pour [ t^ \p%: ]                                a turna

nutshell [ \n~t&el ]                              coajă de nucă

rule [ ru:l ]                                            regulă

goodbye [ \gud\bai ]              la revedere

thanks [ `#*ks ]                                  mulțumesc

deaf [ def ]                                          surd

bench [ bent& ]                                  bancă

yard [ j_:d ]                                         curte

schoolyard [ \sku:lj_:d ]                     curtea școlii

interrogative [ ,int^\r%g^tiv ] interogativ

continuous [ k^n\tinju^s ]       continu

naughty [ \n%:ti ]                                obraznic

affirmative [ ^\f^:m^tiv ]                      afirmativ

each [ i:t& ]                                         fiecare

notice [ \noutis ]                                 notiță; a a observa

matter [ \m#t^ ]                                   materie; problemă, chestiune, treabă

daily [ \deili ]                           zilnic

to creep [ t^ \kri:p ]                 a se târî

to grow [ t^ \grou ]                  a crește

maths [ m#`s ]                                    matematică

grammar [ \gr#m^ ]                gramatică

Geography [ d|i\%gr^fi ]                    geografie

music [ \mju:zik ]                                muzică

candlelight [ ,k#ndl\lait ]                    lumină de lumânare

let me see [ let mi \si: ]                      să văd

Britain [ \britn ]                                   Marea Britanie

eye [ ai ]                                              ochi

snowball [ \snoub%:l ]                       bulgăre de zăpadă

nose [ nouz ]                           nas

button [ \b~tn ]                                    nasture

coal [ koul ]                                         cărbune

advice [ ^d\vais ]                                sfaturi 

pyjamas [ p^\d|_:m^s ]                      pijama

paint [ peint ]                          vopsea

block of flats [ \bl%k^v\fl#ts ] bloc (de locuințe)        

there is [ @^\riz ]                                este, există, se află

there are [ @^\r_: ]                            sunt, există, se află, se găsesc

baby brother [ \beibi \br~@^ ]          frățior

plant [ pl_:nt ]                          plantă, a planta

state [ steit ]                           stare; stat

Manchester [ \m#nt&ist^ ]     Manchester (oraș englez)

mistletoe [ \misltou ]              vâsc

dairy [ \d$^ri ]                         lăptărie

botanical [ b^\t#nik^l ]                        botanic

donkey [ d%*ki ]                                măgar

pull [ pul ]                                            a trage; tragere

push [ pu& ]                                        a împinge; împingere

master [ \m_:st^ ]                               stăpân

festival hall [ \festiv^l,h%:l ]    sală de festivități

school festival [ \sku:l \festiv^l ]         serbare școlară

to come up to                         a se apropia de

workshop [ \w^:k&%p ]                     atelier

woodwork [ \wudw^:k ]                      tâmplărie                   

hammer [ \h#m^ ]                               ciocan

nail [ neil ]                                           cui

useful [ \ju:sful ]                                   folositor

wood [ wud ]                           1. pădure 2. lemn 3. muz. instrument de suflat (de lemn)

glue [ glu: ]                                          clei

to put into                                           a băga

to pull out                                            a trage afară, a scoate

to run away                                         a o lua la fugă

capital [ \k#pit^l ]                                capitală

haste [ heist ]                                     grabă; a se grăbi

wide [ waid ]                           larg

youth [ ju:` ]                             tineret

Sir [ s^: ]                                             domnule

clever [ \klev^ ]                                   inteligent, deștept

dictation [ dik\tei&n ]             dictare

future [ \fju:t&^ ]                                  viitor

healthy [ \hel`i ]                                   sănătos

italics [ i\t#liks ]                                  (litere) cursive

to replace [ t^ ri\pleis ]                       a înlocui

to revise [ t^ ri\vaiz ]               a recapitula; a revizui

sum [ s~m ]                                        sumă

break [ breik ]                                    pauză, a întrerupe; a sparge

duty [ \dju:ti ]                           1. datorie  2. sarcină  3. treabă

on duty                                                de serviciu

to blow  [ t^ \blou]                               a sufla

to take off [ t^ \teik \%:f ]                    a scoate

cornflakes [ \k%:nfleiks ]                   fulgi de porumb

enjoy [ in \d|%I ]                                  a se  bucura              

bacon [ \beikn ]                                  1. slănină  2. costiță

toast [ toust ]                          pâine prăjită

throw  [ `rou ]                          1. aruncare 2. a arunca

point to [ \p%int \tu ]               a arăta spre; a arăta, a indica                    

pigeon [ \pid|in ]                                 porumbel                                           

composition [ k%mp^ \zi&n ]            1. compunere  2. compoziție

suddenly [ \s~dnli ]                             deodată; brusc

puncture [ \p~*kt&^ ]                          1. înțepătură  2. pană de cauciuc 3. a înțepa  4. a i se

sparge un cauciuc

Edinburgh [ \edinbr^ ]                        Edinburgh

Cardiff [ \k_:dif ]                                 Cardiff

Birmingham [ \b^:mi*^m ]     Birmingham

Glasgow [ \kl_:zgou ]             Glasgow        

shall [ &#l ]                                          voi, vom

shan\t [ &_:nt ]                                    nu voi; nu vom

architect [ \_:kitekt ]               arhitect

slip [ slip ]                                           1. alunecare 2. scăpare, greșeală 3. bucățică (de hârtie etc.) 4. a aluneca 5. a strecura

to get rid of [ t^ \get \rid \^v ] a scăpa de, a se descotorosi de

tan [ t#n]                                              1. bronzare 2. a (se) bronza

pan [ p#n ]                                          tigaie

beg [ beg ]                                          1. a cerși 2. a cere 3. a ruga

doze [ douz ]                          1. ațipeală, somn 2. a ațipi 3. a dormita                

phonetic [ f^\netik ]                fonetic

recite [ ri\sait ]                                    a recita

tourism [ \tu^riz^m ]                turism

Thames [ temz ]                                 Tamisa (râu în Anglia)

boat [ bout ]                                        1. vas, ambarcațiune; corabie; barcă  2. a naviga

British [ briti& ]                                   britanic

government [ \g~v^nm^nt ]    guvern

etc. [ it\setr^ ]                          et cetera

known  [ noun ]                                   cunoscut, știut

Hyde Park  [ \haid\p_:k ]                   Hyde Park (parc din Londra)

St. James Park [seint \d|eimz \p_:k]        parcul Sf. James (în Londra)

Regent\s park [ \ri:d|^nts,p_:k ] parcul Regent (în Londra)

fond [ f%nd ]                                       iubitor

to be fond of                           a fi iubitor de; a plăcea

frequently [ \fri:kw^ntli ]                      frecvent

blazer [ \bleiz^ ]                                  1. zi cu mult soare 2. sacou sport (multicolor)

pattern [ \p#t^n ]                                 model

playground [ \pleigraund ]                 teren de joacă

either [ \ai@^ ]                                   1. fiecare, oricare (din doi) 2. oricare (din doi)

3.  amândoi

not that either                         nici aceea

either....or                                           fie....fie

raincoat [ \reinkout ]              haină de ploaie

slacks [ sl#ks ]                                   pantaloni largi

navy blue [ \neivi \blu: ]                      bleumarin                  

cue [ kju: ]                                           1. replică  2. aluzie  3.  indicație  4.  băț de biliard

treat [ tri:t ]                                          tratație; a trata

waiter [ \weit^ ]                                   chelner

example [ ig\z_:mpl ]             exemplu

wave [ weiv ]                          1. val  2. undă  3. semn cu mâna  4. a face semn cu

nursery school [ \n^:sri ,sku:l ]           grădiniță

wheat [ wi:t ]                           grâu

maize [ meiz ]                                    porumb

ripe [ raip ]                                          copt (de fructe)

towel [ tau^l ]                          prosop

knock [ n%k ]                         ciocănitură; a ciocăni (la ușă)

plot [ pl%t ]                                         lot (de pământ)

crop [ kr%p ]                                      recoltă

nut-tree [ \n~t,tri: ]                               nuc

plum-tree [ \pl~m ,tri: ]                       prun

tomato [ t^\m_:tou ]                roșie

over [ ouv^ ]                            peste

rent [ rent ]                                          chirie; a închiria

lawn [ l%:n ]                                        pajiște; peluză; iarbă

perhaps [ p^\h#ps ]               poate

meal [ mi:l ]                                         masă; mâncare; a mânca

tram [ tr#m ]                            tramvai

transport [ \tr#nsp%:t ]                       transport

transport [ tr#ns\p%:t ]                       a transporta

arm [ _:m ]                                          braț

nothing [ \n~`i* ]                                  nimic

trolley bus [ \tr%li ,b~s ]                     troleibuz

tube [ tju:b ]                                         metrou

season [ \si:zn ]                                  anotimp

difficult [ \difik^lt ]                               dificil, greu

language [ \l#*gwid| ]             limbă

bookcase [ \buk,keis ]                      bibliotecă

could [ kud ]                            puteam, puteai, etc; aș putea, ai putea etc.

afterwards [ \_:ft^w^dz ]                    după aceea, mai târziu

stationary [ \stei&n^ri ]                      (articole de ) papetărie

stationer's [ \stei&n^z ]                     papetărie ( magazin)

table [ teibl ]                                       tabel

earl [ ^:l ]                                             conte              

assemble [ ^\semble ]                       a asambla

assembly [ ^\sembli ]                        asamblare, montaj

assembly line [ ^\sembli,lain ]          linie de samblare

machine [ m^\&i:n ]                            1. mașină 2. aparat

farm machines [\f_:m,m^\&i:nz]        mașini agricole

freeze [fri:z] froze [frouz] frozen [frouzn]             a îngheța

banjo [ \b#nd|ou ]                   banjo
bard [ b_:d ]                           bard, rapsod, poet

minstrel [ \minstr^l ]                menestrel; trubadur

ballad [ \b#l^d ]                                  baladă

outlaw [ \autl%: ]                                 om în afara legii; haiduc

robin [ \r%bin ]                                   prihor, măcăleandru

hood   [ hud ]                          glugă; capotă (de mașină); a acoperi cu o glugă

Nottingham [ \n%ti*^m ]                    Nottingham (oraș în Anglia)

Sherwood [ \&^:wud ]                        Sherwood (nume propriu)

apron [ \eipr^n ]                                  șorț

greedy [ \gri:di ]                                 lacom

cattle [ \k#tl ]                           vite

wicked [ \wikid ]                                 răutăcios; rău (la suflet)

deer [ di^ ]                                          cerb;cerbi

pale [ peil ]                                         palid

frighten [ fraitn ]                                  a (se) speria

curtain [ k^:tn ]                                    perdea, cortină

soldier [ \sould|^ ]                               soldat

passenger [ \p#sind|^ ]                     pasager

kick [ kik ]                                           lovitură cu piciorul; șut; emoție, plăcere; stimulemt

                                                            a lovi cu piciorul; a azvârli

tool [ tu:l ]                                            unealtă, instrument; a utila, a lucra

equal [ \i:kw^l ]                                   egal; a egala

equally [ \i:kw^li ]                                egal, în mod egal, la fel

battle [ \b#tl ]                          bătălie, luptă; a se lupta

towards [ t^\w%:dz ]              către, spre

record palyer [ \rek%:d,plei^ ]          picup

look up [ \luk\~p ]                               a ridica privirea / ochii; a privi / a se uita în sus

hit  [ hit ]                                              1. lovitură 2. succes 3. șlagăr 4. a lovi

borrow [ \b%rou ]                               a lua cu împrumut

librarian [ lai\br$^ri^n ]                       bibliotecar

surname [ \s^:neim ]              1. nume de familie 2. poreclă

dictionary [ \dik&n^ri ]                       dicționar

sleepy [ \sli:pi ]                                   somnoros

to be sleepy                                       a-i fi somn

bookshelf [ \buk&elf ]                        raft / poliță pentru cărți

turn off [ \t^:n \%:f ]                 a opri, a stinge, a închide (un aparat etc)

turn on [ \t^:n \%n ]                             a porni, a deschide, a da drumul; a aprinde (lumina, radioul etc)

dream [ dri:m ]                                   vis

dream, dreamt, dreamt                    a visa

[ dri:m  dremt  dremt ]                      

optional [ \oup&n^l ]               opțional                     

throughout [ `ru:\aut ]                         1. întru totul 2. peste tot 3. de-a lungul 4. de la un capăt la altul  5. peste tot cuprinsul

form [ f%:m ]                                       1. formă  2. formular  3. clasă (la școală)  4. a (se) forma

verb [ v^:b ]                                         verb

tense [ tens ]                          timp (gramatical)

simple [ \simpl ]                                 simplu

delta [ \delt^ ]                          deltă

inn [ in ]                                               han

printer [ \print^ ]                                  1. tipograf  2.  imprimantă

print [ print ]                                        1. tipar 2. tipăritură  3.  a imprima

perfect [ \p^:fikt ]                                perfect

yet [ jet ]                                              1. încă  2. până acum  3. acum  4. în plus  5. și totuși

                                                            6. totuși

already [ %:l\redi ]                             deja                

camp [ \k#mp ]                                   1. tabără  2. lagăr  3. a campa, a așterne tabăra

bathe [ bei@ ]                                    a se scălda, a face baie (în mare etc.)         

sunbathe [ \s~nbei@ ]                       a face băi de soare

oneself [ w~n\self ]                             1. se  2. însuși                       

subject [ \s~bd|ikt ]                1. subiect  2. materie (la școală)       

each other [ \i:t& \~@^ ]                    unul pe altul   

fisherman [ \fi&^m^n ]                        pescar

to get brown [ \t^ \get \braun ]           a se bronza

stay [ stei ]                                          ședere; a sta

suggestion [ s^\d|est&n ]                  1. sugestie; 2. a sugera 3. a propune

had better [ h#d \bet^ ]                      ai face mai bine etc.;

you had better go                           ai face mai bine să pleci.

hesitation [ ,hezi\tei&n ]                    ezitare

chemistry [ \kemistri ]                        chimie

laboratory [ l^\b%r^t%ri ]                   laborator

physics [ \fiziks ]                                fizică

experiment [ iks\perim^nt ]   experiment; experiență

test-tube [ \testju:b ]               eprubetă

oxygen [ \%ksid|^n ]               oxigen

gas [ g#s ]                                          gaz

hydrogen [ \haidr^d|^n ]                     hidrogen

substance [ \s~bst^ns ]                     substanță

benefit [ \benifit ]                                1.avantaj 2. beneficiu 3. a ajuta

mind [ maind ]                                    1. minte 2. înțelepciune 3. părere 4 spirit 5. hotărâre

to mind [ t^ \maind ]                           1. a fi atent la, a ține seama de  2. a avea grijă de  3. a avea ceva împotriva, a se supăra pentru         

bite [ bait ]                                          1.mușcătură  2. a mușca

explanation [ ekspl^\nei&n ] explicație

contradict [ ,k%ntr^\dikt ]                  a contrazice

whatever [ w%t\ev^ ]                          1. oricare, orice 2. indiferent care 3 (cu negativ) nici un (fel de), nici o

primary [ \praim^ri ]               primar

secondary [ \sek^nd^ri ]                    secundar

upper [ \~p^ ]                          superior; de sus

attend [ ^\tend ]                                  1. a îngriji  2. a asista  3. a urma, a participa la (cursuri etc.)  4. a se duce la (școală etc.)

as [ #z ]                                               1. deoarece, întrucât 2. pe când

various [ \v$^ri^s ]                              1. divers, variat  2. diferit, deosebit 3. mai mulți, numeroși, numeroase

to water [ t^\w%t^ ]                 a uda

kind [ kaind ]                                      1. fel, chip  2. fire  3. caracter, natură  4. prietenos, amabil

effect [ i\fekt ]                         1. efect 2. a efectua

temporary [ \temp^r^ri ]                     temporar

permanent [ \p^:m^n^nt ]                   permanent

continuity [ ,k%nti\njuiti ]                    continuitate

apply [ ^\plai ]                         1. a aplica; a se aplica  2. a se referi

apply for                                             a solicita

mini [ maini ]                          mini

wheel [ wi:l ]                            roată

bonnet [ \b%nit ]                                 1. bonetă  2. capotă  3. husă

part [ p_:t ]                                          piesă (la o mașină)

join [ t^ \d|%in ]                                   1. îmbinare, încheietură  2. a îmbina 3. a uni 4. a intra /a se înscrie

kingdom [ \ki*d^m ]               regat

united [ ju\naitid ]                               unit

United Kingdom                                Regatul Unit (al Marii Britanii)

[ ju\naitid \ki*d^m ]

northen [ \n%:@^n ]                           nordic; de nord

Ireland [ \ai^l^nd ]                               Irlanda

island [ \ail^nd ]                                  insulă

coast [ koust ]                                    coastă

consist of [      k^n\sist \^v ]                a fi alcătuit din

consist in [ k^n\sist \in]                      a consta în                 

Shetland [ \&etl^nd ]              1. insulele Shetland  2. lână din Shetland

Hebrides [ \hebridi:z ]                       (insulele) Hebride

isle [ ail ]                                             insuliță; ostrov

Isle od Wight [ \ail^v \wait ]   Insula Wight

Scotland [  \sk%tl^nd ]                       Scoția

Plymouth [ \plim^` ]                Plymouth (oraș în Anglia)

journey [ \d|^:ni ]                                 călătorie

separate [ \sep^reit ]             a separa

channel [ \t&#n^l ]                              canal

English Channel [\i*gli& \t&#n^l]      Canalul Mânecii

narrow [ \n#rou ]                                 strâmt

strait [ streit ]                          1. strâmtoare (și plural)  2.  pl. încurcătură (financiară)

                                                            adj. strâmt

Dover [ \douv^ ]                                  Dover

occupy [ \%kjupai ]                            a ocupa

long-range [ \l%* \reind| ]                  cu rază mare de acțiune      

gun [ g~n ]                                          1. pușcă  2. pistol

geographical [ d|i%\gr#fik^l ]            geografic

position [ p^\zi&n ]                             1. poziție  2. situație  3. atitudine  4. slujbă  5. rang  6. a situa

crossways [ \kr%sweiz ]                   răscruce, intersecție            

route [ ru:t ]                                         rută

connect [ k^\nekt ]                              1. a (se) lega  2. a (se) uni  3. a (se) conecta

Belgium [ \beld|^m ]               Belgia

Holland [ \h%l^nd ]                             Olanda

climate [ \klaimit ]                              climat

mild [ maild ]                          blând

damp [ d#mp ]                                   1. umezeală  2. umed  3. a umezi

fog [ f%g ]                                           ceață

frequent [ \frikw^nt ]               frecvent

especially [ is\pe&^li ]                       în mod special

gulf [ g~lf ]                                           golf

stream [ stri:m ]                                  1.râu, fluviu 2. șuvoi, curent 

Gulf Stream [ \g~lf \stri:m ]    Curentul Golfului

current [ \k~r^nt ]                                curent

Mexico [ \meksikou ]             Mexic

moderate [ \m%drit ]             moderat                     

temperature [ \temprit&^ ]                 temperatură

seldom [ \seld^m ]                             rar(eori)

meadow [ \medou ]               1. pajiște 2. luncă

population [ p%pju\lei&n ]                 populație

million [ \milj^n ]                                  milion

industrial [ in\d~stri^l ]                       industrial

cultural [ \k~lt&r^l ]                              cultural

seaport [ \si:p%:t ]                             port

Liverpool [ \liv^pu:l ]               Liverpool (oraș englez)

Southampton [ sau`\#mt^n ] Southhampton (oraș englez)

surround [ s^\raund ]              a înconjura

power [ pau^ ]                                    putere

Briton [ \britn ]                                    britanic (ca locuitor)

seaman [ \si:m^n ]                             marinar

seamen [ \si:men ]                             marinari

Francis Drake [\fr_:nsis \dreik]        Francis Drake

fight, fought, fought [fait f%:t f%:t] a lupta

success [ s^k\ses ]                succes

against [ ^\geinst ]                             1. împotriva, contra 2. lipit de

powerful [ \pau^ful ]                puternic

fleet [ fli:t ]                                           flotă

Walter Raleigh [ \w%:lt^ \r%:li ]        Walter Raleigh (navigator și literat englez)

outstanding [ aut\st#ndi* ]                 1. remarcabil, ieșit din comun  2. nerezolvat 3. restant, neplătit

traveller [ \tr#v^l^ ]                  călător

exporer [ iks\pl%:r^ ]             explorator

captain [ \k#ptn ]                                căpitan

James Cook [ \d|eimz \kuk ] James Cook (navigator englez)

Scott [ sk%t ]                          Scott (nume propriu)

Antarctic [ #nt\_:ktik ]                        antarctic

admiral [ \#dm^r^l ]                amiral

lord [ l%:d ]                                         lord

Nelson [ \nelsn ]                                 Nelson

hero [ \hi^rou ]                                    erou

destroy [ dis\tr%i ]                             a nimici, a distruge

column [ k%l^m ]                                coloană

passage [ \p#sid| ]                pasaj

translate [ tr#ns\leit ]              a traduce

continue [ k^n\tinju: ]              a continua

oral [ %:r^l ]                                        oral, verbal

orally [ \%:r^li ]                                    oral (adverb)

receive [ ri\si:v ]                                 a primi

synonym [ \sin^nim ]              sinonim

mistake [ mis\teik ]                            greșeală, a greși

to bite, bit, bitten [bait bit bitn]          a mușca

Wales [ \weilz ]                                   Țara Galilor

Welsh [ wel& ]                                    limba galeză (din Țara Galilor); velș, galez

per cent [ p^:\sent ]                la sută

costume [ \k%stju:m ]                        costum

practice [ \pr#ktis ]                practică

practise [ \pr#ktis ]                a practica

public [ \p~blik ]                                 public

band [ b#nd ]                                      1. bandă  2. panglică  3. fâșie  4. bandă, grup

5. orchestră, fanfară

hothouse [ \h%thaus ]                        seră               

tulip [ \tju:lip ]                          lalea

statue [ \st#tju: ]                                  statuie

admire [ ^d\mai^ ]                              a admira

advise [ ^d\vaiz ]                                a sfătui

as well as [ #z wel #z ]          precum și

allow [ ^\lau ]                           a permite, a da voie

sheet [ &i:t ]                                        1. cearceaf  2. foaie  3. coală                                 

kiosk [ ki\%sk ]                                  chioșc

boulevard [ \bu:lv_: ]              bulevard

imposing [ im\pousi* ]                       impozant

nowadays [ \nau^deiz ]                     1. în zilele noastre  2. acum  3. astăzi

tradition [ tr^\di&n ]                            tradiție

however [ hau\ev^ ]                1. oricât  2. totuși  3. în orice caz

to put on [ t^ \put \%n ]                       a se îmbrăca cu

to ring up [ t^ \ri* \~p ]                        a suna, a telefona

receiver [ ri\si:v^ ]                              receptor

operator [ \%p^reit^ ]             1. operator 2. telefonistă

telephone call [ \telifoun \k%:l ]         apel telefonic

at least [ ^t \li:st ]                                cel puțin

antonym [ \#nt^nim ]              antonim

direct [ di\rekt ]                                   direct

indirect [ indi\rekt ]                             indirect

telegraph [ \teligr_:f ]             telegraf

to prove [ t^ \pru:v ]                a proba, a demonstra

awake [ ^\weik ]                                 treaz, conștient

signal [ \sign^l ]                                  semnal; ton (la telefon)

to astonish [ tu ^s\t%ni& ]                 a ului, a stupefia

exactness [ ig\z#ktnis ]                     exactitate

inspector [ in \spekt^ ]                       1. inspector 2. ofițer de poliție

shake [ &eik ]                                     1. zguduire 2. strângere de mână  3. a zgudui  4. a clătina  5. a cutremura  6. a zgâlțăi  7. a agita

sight [ sait ]                                         1. vedere  2. priveliște  3. părere, judecată  4. punct de atracție  5. obiectiv turistic

mechanism [ \mek^nizm ]                 mecanism

lever [ \li:v^ ]                            1. pârghie  2. levier  3. mâner                                 

instrument [ \instrum^nt ]                   instrument

seize [ si:z ]                                        a prinde, a apuca

rouse [ rauz ]                          1. a stârni  2.  a trezi  3.  a ațâța

to fire [ t^ \fai^ ]                                   1. a aprinde  2. a incendia  3. a concedia  4. a trage cu arma

numerous [ \nju:m^r^s ]                     numeros

invention [ in\ven&n ]             invenție

patent [ \peitnt ]                                  1. patent 2. licență 3. autorizație 4. carnet (de șofer etc) 5. evident, clar, patentat  6. original

peasant [ \peznt ]                               1. țăran 2. țărănesc

saying [ \sei* ]                                    zicătoare

proverb [ \pr%v^b ]                            proverb

composition [ k%mp^\zi&n ] compunere; compoziție; alcătuire

combine [ k^m\bain ]                         a (se) combina

porch [ p%:t& ]                                   pridvor, verandă

brick [ brik ]                                        cărămidă; a zidi

thatch [ `#t& ]                                      1.acoperiș de paie sau stuf  2. paie 3. a acoperi cu paie sau stuf

although [ %:l\@ou ]                          1. deși, cu toate că  2. măcar că

carpet [ \k_:pit ]                                  covor

unless [ ^n\les ]                                  1. dacă nu  2. în afară de cazul când

shed [ &ed ]                                       1.adăpost 2. șopron 3. a vărsa (lacrimi, sânge) 4. a scutura   5. a lăsa să cadă

bather [ \bei@^ ]                                înotător

transistor [ tr#n\zist^ ]                        tranzistor

substance [ \s~bst^ns ]                     substanță

contain [ k^n\tein ]                              a conține

container [ k^n\tein^ ]                        container, recipient

Magna Carta [ \m#gn^ \k_:t^ ]          Magna Carta (a libertăților)(1215)

consider [ k^n\sid^ ]                          1. a chibzui 2. a lua în considerare, a cântări 3. a considera

constitution [ k%nsti\tju:&n ]  constituție

manuscript [ \m#njuskript ]   manuscris

log [ l%g ]                                           1. butuc, buștean  2. jurnal de bord  3. a tăia (copaci) 4. a trece în jurnalul de bord

log book [ \l%g buk ]             jurnal de bord