Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadActivitatea de creditare la Banca Internationala a Religiilor

management
ALTE DOCUMENTE

Sinteza planului
Varstele organizatiei
ÎNVĂŢĂTURA DESPRE ALEGERE
MANAGEMENTUL CLASEI
Proiecte simple
Analiza SWOT a rezultatelor la limba si literatura romana la tezele cu subiect unic
Analiza Swot a companiei:
MANAGEMENTUL FINANCIAR
MANAGEMENT GENERAL MODERN
Propunere pentru un model de management al instantelor din Slovenia

Activitatea de creditare la Banca Internationala a Religiilor

3.1. Politica generala de creditareAcordarea de credite de catre banca are la baza prudenta bancara ca principiu fundamental de politica bancara, prevederile din legea 58/1998 privind activitatea bancara, potrivit carora " la acordarea creditelor, societatile bancare vor urmari ca solicitantii sa prezinte credibilitate , toate operatiunile de credit si garantia a societatilor bancare vor fi consemnate în documentele contractuale din care sa rezulte toti termenii sa toate conditiile tranzactiilor

Creditul se acorda pe obiect, pentru o destinatie precisa, împrumutatul fiind obligat sa utilizeze creditul în concordanta cu scopul pentru care a fost solicitat si aprobat, banca având dreptul si obligatia de asumari respectarea destinatiei creditelor si a celor conditii prevazute în contractul de împrumut.

 Daca împrumutul încalca conditiile contractului de împrumut, inclusiv cele referitoare la destinatia creditului, conform prevederilor Legii 58/1998, banca va putea "întrerupe imediat, fara preaviz, utilizarea creditului aprobat ", procedând totodata la retragerea creditului deja aprobat.

Creditul se acorda numai pe baza de garantii care pot fi bunuri imobile, mobile, titluri de valoare si altele.

Banca are obligatia sa verifice scriptic si faptic existenta garantiilor si modul de utilizare a creditului, iar în cazul în care se constata credite negarantate sau încalcare prevederilor contractuale, sa sisteze creditarea, sau, dupa caz, sa recupereze cu prioritate creditele cordate din încasari ale agentiilor economici.

Pe toata durata creditari, agentii economici, beneficiari de credite, au obligatia sa depuna la banca un exemplar din bilantul (anual) si situatia pa 14114f51o trimoniala (trimestriala).

 Creditele trebuie sa fie rambursate la termen, nerambursarea la scadenta conducând la plata de dobânzi penalizatoare dupa caz, la declansarea procedurii de executare silita.

Conform prevederilor din Legea 58/1998 privind activitatea bancara, împrumuturile acordate unui singur debitor nu pot depasi, cumulate, 20% din capitalul si rezervele banci.

Suma totala a împrumuturilor mari acordate debitorilor nu poate depasi de opt ori capitalului propriu al bancii.

Suma totala a împrumuturilor acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu banca, precum si personalului propriu al bancii nu poate depasi 20% si respectiv 5% din capitalul propriu al bancii.

Regiile autonome, în conformitate cu prevederile din Legea 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat pot contracta credite pentru acoperirea cheltuielilor curent în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

Pentru creditele acordate banca percepe dobânzi si comisioane care se negociaza cu agentii economici si persoanele fizice în functie de conditiile pietei si de nivelul acestora stabilite de centrala bancii si se scriu contractele de împrumut.

3.2. Programarea creditelor si a resurselor de creditare ale bancii

Programarea creditelor se efectueaza trimestrial, pe baza propunerilor unitatii bancii, avându-se în vedere întreaga activitate de creditare în lei pe termen scurt, mediu si lung a agentilor economici indiferent de natura capitalului si forma de organizare. Se stabileste astfel la nivelul unitatii bancii excedentul surselor de creditare sau, dupa caz, deficitul de realizat care urmeaza sa fie acoperit de la centrala bancii.

Nivelul programat al creditelor pentru trimestrul urmator se determina pornind de la preliminariile pentru finele perioadei curente si evaluarea facturilor care influenteaza evolutia si valoarea creditelor pe perioada viitoare.

Pentru calculul necesarului de credite pentru trimestrul urmator unitatilor bancii pot solicita date de la agentii economici.

Necesarul de credite si resursele de creditare stabilite de unitatile bancii trimestrial, cu defalcare pe luni se analizeaza de comitetul de conducere al unitatii bancii si se remit pe cale ierarhica centralei bancii pâna la data de 15 a ultimei luni din trimestrul în curs. Directia operatiuni interne le centralizeaza, analizeaza împreuna cu datele pe care le detine, elaboreaza proiectul trimestrial al programului de credite pentru trimestrul urmator, cu defalcare pe luni.

Proiectul programului de credite se aproba de comitetul de directie al bancii si se ratifica de Consiliul de administratie al bancii.

Centrala bancii, lunar, dupa cunoasterea efectiva a resurselor de creditare, poate sa modifice programul de credite aprobat initial.

Directia operatiuni interne din Centrala bancii defalcheaza creditele din programul aprobat de sucursale, separat pentru credite pe termen scurt de cele pe termen mediu si lung si transmite acestora plafoanele aprobate.

Sucursalele înregistreaza plafoanele primite în evidenta proprie si, în termen de cel mult 3 zile defalca si comunica corespunzator, plafoanele cuvenite filialelo9r si agentilor din aceasta ordine.

Este interzisa utilizarea plafoanelor între creditele pe termen scurt si cele pe termen mediu si lung. În cazuri justificate asemenea schimbari vor fi efectuate numai cu aprobarea centralei.

Eventualele necesitati suplimentare de plafoane, precum si sumele ce devin disponibile din plafoanele aprobate, se comunica de sucursale, în mod operativ pe parcurs si neconditionat la finele lunilor, centralei bancii, care procedeaza la redistribuirea lor în functie de necesitati.

Aprobarea si acordarea creditelor de catre unitatile bancii se face în limita plafoanelor primite si a resurselor de creditare existente.

Resursele de creditare în lei, ale bancii, sunt formate din:

-         disponibilitati la vedere si depozite ale clientilor bancii, persoane juridice române;

-         disponibilitati la vedere si depozite ale persoanelor fizice;

-         sume în tranzit între unitatile bancii;

-         pasivele interbancare în care se cuprind disponibilitati si credite interbancare;

-         fonduri proprii în lei ale bancii.

Asigurarea surselor de creditare se realizeaza în primul rând, prin utilizarea eficienta a resurselor proprii ale fiecarei unitati a bancii, si, în unele cazuri, din resursele puse la dispozitie de centrala bancii.

Deoarece disponibilitatile la vedere ale clientilor bancii se utilizeaza, în primul rând pentru decontarea creditelor emise de acestia, iar diferenta ca resursa de creditare, unitatile bancii trebuie ca, la analizele pe care le efectueaza, sa aiba în vedere ca nivelul acestora sa fie folosit ca resursa de creditare în procent de numai 50-60%.

Creditele se acorda în baza depozitelor atrase si se coreleaza cu termenele de construire ale acestuia.

Unitatilor bancii le este interzisa contractarea directa de împrumuturi de la alte institutii financiar bancare acestea efectuându-se numai la centrala bancii.

3.3. Particularitati de creditare la Banca Internationala a Religiilor

3.3.1. Creditarea activitatii curente pe termen scurt

Conditii generale

Pentru a beneficia de credite, solicitantii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

-         sa fie constituiti conform legii si sa desfasoare activitati legale si eficiente;

-         sa îndeplineasca indicatorii de bonitate si solvabilitate;

-         sa prezinte garantii materiale si morale pentru rambursarea integrala la scadenta a ratelor si dobânzilor aferente;

-         sa acopere clauzele negociate înscrise în contractul de împrumut;

-         sa înstiinteze banca despre existenta conturilor deschise la alte banci si sa prezinte situatia creantelor si angajamentelor din toate conturile bancare;

-         sa efectueze toate operatiunile de încasari si plati în lei si în valuta prin BIR.

Nu pot beneficia de credite agentii economici care înregistreaza pierderi, au credite nerambursate la scadenta ori se afla în stare de încetare de plati sau faliment, declarati de banca sau de alte banci.

În situatiile exceptionale în care, la propunerea comitetelor de conducere ale unitatii bancare si cu avizul comitetului de credite si de risc se apreciaza ca prin acordarea unui nou credit sa se poata redresa situatia economica a agentului economic, acesta se poata efectua numai cu aprobarea comitetului de directie a bancii.

Organizarea, atributiile si raspunderile comitetelor de credite si risc sunt stabilite prin regulamente distincte.
Creditele se acorda pe obiecte de creditare pentru urmatoarele destinatii sau actiuni: aprovizionari cu materii prime, materiale, combustibil, energie, piese de schimb, subansamble, marfuri precum si pentru efectuarea unor cheltuieli necesare productiei, desfacerii, executarii de lucrari si prestatii si servicii.

Creditele pe termen scurt pentru toti agentii economici, se acorda de regula, prin contul denumit "Credite acordate în lei pe termen scurt". Aprobarea acestor credite se acorda pentru o perioada de cel mult 12 luni iar acordarea lor se face pe fiecare obiect de creditare în parte luat în consideratie la probare.

Acordarea efectiva a creditelor se efectueaza direct din acest cont, prin plati catre furnizari sau prin eliberari de carnete de cecuri cu limita de suma, iar în unele situatii bine analizate si în numerar ori prin punerea la dispozitia împrumutatului a sumei respective într-un cont de disponibilitati provenite din credite, caz în care nu se bonifica dobânda. Aceasta modalitate de acordare se negociaza prin contractul de împrumut.

La unii agenti economici cu capital de stat sau privat acordarea de credit se poate efectua prin contul curent sub forma unei linii de credit.

Pentru a beneficia de credite prin contul curent, agentii economici trebuie sa îndeplineasca în bune conditii indicatorii de bonitate si sa nu înregistreze credite nerambursate la scadenta.

Aprobare creditarii prin contul curent sub forma unor linii de credit se da numai de catre centrala bancii, pe baza întregii documentatii de credit primite de la sucursalele bancii.

La deschiderea contului curent unitatea bancii va bloca contul de disponibilitati ale agentului economic, eventualul sold creditor transferat în contul curent.

Creditele pe termen scurt, acordate pâna la data deschiderii liniei de credit, se mentin în continuare, iar ratele scadente ale acestor credite si dobânzile aferente se vor rambursa prin contul curent.

În situatia în care agentii economici carora li s-a aprobat creditarea prin contul curent nu mai realizeaza în bune conditii indicatorii de bonitate sau efectueaza plati care nu se refera la obiectul de activitate al acestora, unitatile bancii pot lua masura de încetare a creditarii prin contul curent.

Agentilor economici carora li s-au aprobat credite prin contul curent, valoarea creditelor se determina, la începutul fiecarui trimestru ca diferenta între activele curente si pasive curente.

Activele curente trebuie influentate cu eventualele stocuri si cheltuieli creditate prin conturi si separate de împrumut precum si cu activele circulante necreditabile.

Necesarul de credite al agentilor economici se analizeaza de unitatea bancii urmarindu-se realizarea celor solicitate, asigurarea cu contracte de aprovizionare a obiectelor ce urmeaza a se credita, a contractelor de desfacere pentru productie. Se realizeaza astfel încât sa se justifice volumul de cheltuieli si venituri stabilite pe trimestru si pe fiecare luna în parte.

În urma analizei necesarului de credite se stabileste deficitul sau excedentul de credite.

Deficitul de credite constituie nivelul noilor credite de care poate beneficia agentul economic în perioada urmatoare, peste creditele provenite din trimestrul anterior, iar excedentul de credite reprezinta volumul de credite care urmeaza a se rambursa în perioada urmatoare, de regula în termen de maximum 90 zile.

Agentilor economici carora li se acorda credite prin contul curent li se mai pot acorda, prin conturi separate de împrumut, urmatoarele credite:

a.      credite pentru nevoi temporare

b.     credite pentru stocuri sezoniere

c.     credite pentru productia de export si pentru exportul de produse

a) Creditele pentru nevoi temporare: se acorda pe baza crearii si a documentatiei prezentata de agentii economici, din care sa rezulte stocurile pentru care se solicita credite, valoarea acestora, clauzele formarii lor, daca acestea au asigurata desfacerea prin contracte, termenele de valorificare a lor si cele de rambursare a creditelor.

Creditele pentru nevoi temporare se acorda pe o perioada de maxim 90 zile, în functie de termenul de valorificare a stocului.

b) Creditele pentru stocuri sezoniere se acorda agentilor economici care constituie astfel de stocuri (materii prime si produse de provenienta straina) aprovizionate anticipat pentru asigurarea consumului în perioada sezonului rece, stocuri de masa lemnoasa, produse de balastiera care se extrag în timpul verii se folosesc în tot cursul anului, alte stocuri care se constituie justificat economic se consuma într-o perioada mai mare de un trimestru, fara a depasi 12 luni pe baza cererilor agentilor economici din care sa rezulte obiectele creditarii, nivelul acestora si termenele acestora de valorificare si rambursare a creditelor.

Acordarea efectiva a creditelor pentru nevoi temporare si a creditelor pentru stocuri sezoniere se efectueaza numai cu conditia utilizari integrale a eventualelor disponibilitati existente si a creditelor aprobate pentru contul curent.

c) Credite pentru productia de export si exportul de produse se acorda pentru aprovizionari cu materii prime si materiale, semifabricate, subasamblate, combustibili, energie, etc. din tara si din import, în vederea realizarii de produse cu desfacere asigurata la export.

Aceste credite se acorda cu conditia existentei a creditelor irevocabile deschise sau a altor forme de plata garantata bancar.

Creditele pentru exporturi de produse se acorda pe baza documentelor ce atesta livrarea marfurilor la export pe perioada de la livrare pâna la încasarea contravalorii lor de la partenerii externi.

Creditele acordate prin contul curent, creditele pentru nevoi temporare si pentru stocuri sezoniere, precum si orice alte credite, inclusiv creditele nerambursate la scadenta trebuie sa se încadreze în plafoanele de credite aprobate agentilor economice cât si în plafonul de credite global comunicat unitatii bancii.

Persoanelor fizice li se pot acorda credite pe termen scurt sau mediu pentru procurarea unor obiecte de folosinta îndelungata, uz gospodaresc, cumparari de apartamente, construirea sau repararea de locuinte, alte nevoi personale, precum si pentru exercitarea activitatii pentru care au fost autorizate, acestea trebuie sa faca dovada realizarii veniturilor si sa prezinte garantii care sa asigure rambursarea creditelor. Corespunzator termenilor maxime de rambursare stabilite, creditele vor fi evidentiate în conturi distincte respectiv credite pe termen scurt sau credite pe termen mediu.

3.3.2. Creditarea activitatii de investitii

Potrivit statutului B.I.R., acestea acorda credite pe termen scurt, mediu si lung pentru realizarea de investitii, agentilor economici cu capital de stat, privat sau mixt, unitatilor de cult, precum si persoanelor fizice, în conditii stabilite de normele B.I.R.

Creditele pe termen scurt, mediu si lung se acorda pe o perioada de pâna la 2 luni, 5 ani si respectiv 10 ani.

A.   Creditarea pe termen mediu si lung

Pentru acordarea de credite pe termen mediu si lung pentru investitii de valoare sub 10 milioane de lei si pentru investitii de valoare de peste 10 milioane de lei solicitantii depun la banca, pe lânga documentatia prevazuta la acordarea creditelor pentru activitatea curenta si alte documente precum:

a)     documentatia activa economica a investitiei, întocmita si aprobata potrivit legii;

b)    autorizatia de constructie eliberata potrivit Legii 50/1991 privind autorizarea si efectuarea constructiilor;

c)     contractul de realizare a investitiei încheiat cu constructorul potrivit normelor legale;

d)    graficul de esalonare a lucrarilor;

e)     situatia surselor de finantare a investitiilor;

f)      documentele din care sa rezulte existenta fondurilor proprii cu care împrumutatul contribuie la realizarea investitiei.

Banca urmareste existenta tuturor documentelor respectiv a vizelor, a acordurilor si autorizatiilor necesare prin care beneficiarul atesta ca realizarea obiectivului de investitii se face cu respectarea prevederilor legale, precum si necesitatea, oportunitatea si eficienta economica a investitiei respective.

Pe baza datelor din ultimul bilant contabil din situatia evolutiva a patrimoniului si a principalilor indicatori de rezultate financiare, banca efectueaza analiza bonitatii agentilor economici.

Pe baza bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei veniturilor ce se vor realiza, unitatea bancilor urmareste daca au fost cuprinse sursele proprii necesare rambursarii ratelor de credite acordate anterior conform graficelor de rambursare, inclusiv dobânzile aferente; daca la stabilirea necesarului de credite s-a tinut seama de sursele proprii si de esalonarea cheltuielilor de investitii, potrivit graficului de investitii; fundamentarea duratei de rambursare a creditului solicitat si profitul ce urmeaza a se realiza si amortizarea ce se va include în costuri sa permita rambursarea integrala a creditelor si dobânzilor aferente.

La aprobarea creditelor pe termen mediu si lung se va urmari ca solicitantul sa dispuna de surse proprii de realizare a investitiei în proportie de cel putin 10% din valoarea investitiei sau aceea sa fie deja realizata din surse proprii în aceasta proportie.

La terminarea obiectivului de investitie, în functie de valoarea totala a creditului realizat, se reactualizeaza ratele si termenele de rambursare, încheindu-se un act aditional la termenul de împrumut.

În perioada de gratie se stabileste si nu se ramburseaza ratele la credit, dar se calculeaza si se încaseaza dobânzile pentru creditele realizate.

B.    Creditarea pe termen scurt

Obiectivul creditarii pe termen scurt a activitatii de investitii îl constituie suplinirea temporara a resurselor proprii ale agentilor economici. Creditarea pe termen scurt se face pe total activitate si nu pe obiective sau actiuni de investitii. Termenul de rambursare este de maxim 12 luni si decurge de la data utilizarii lui efective.

Documentatia necesara pentru acordarea creditului este cererea de credit, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul în curs, ultimul bilant contabil anual si contul de profit si pierdere si ultima balanta contabila încheiata si situatia garantiilor materiale.
Pe baza memoriului de fundamentare activa solicitate anexat la cererea de credit, unitatea bancii analizeaza cauzele care au condus la lipsa temporara de resurse, necesarul de credite si posibilitatea de rambursare a acestora.

Necesarul de credite pe termen scurt se analizeaza si se determina în functie de cauzele care au generat lipsa temporara de surse proprii, iar termenele de rambursare se stabilesc în functie de posibilitatile de asigurare a resurselor proprii, precum si pe baza analizei bonitatii agentilor economici.

Garantiile creditului pe termen scurt pentru investitii sunt ipoteca conventionala de rangul I, gajul, cesionarea de creante, scrisoarea de garantie bancara, depozitul bancar si dreptul de gaj general, ordinea de preferinta apreciindu-se în functie de volumul creditului solicitat, cauza care a generat lipsa temporara a resurselor, bonitatea agentilor economici si implicit posibilitatile de rambursare.

Analiza cererii, încheierea contractului de împrumut, aprobarea, acordarea si rambursarea creditelor se efectueaza conform prevederilor normelor.

Controlul bancar atât la creditele pe termen mediu si lung, cât si la cele pe termen scurt, se efectueaza pe întreaga perioada de creditare, asupra conditiilor prevazute în contract si a existentei garantiei creditelor respective.

3.4. Rambursarea creditelor

Rambursarea creditelor si încasarea dobânzilor se poate initia si direct de catre banca, aceasta fiind autorizata în mod expres prin contract de împrumut, prin nota de contabilitate, întocmita de catre inspector si vizata de seful compartimentului de credite, în cazul în care împrumutatul nu-si achita datoriile din proprie initiativa.

Rambursarea ratelor scadente se efectueaza din initiativa împrumutatului la termenele prevazute în contract astfel:

a)      pentru ratele scadente la creditele pe termen scurt din sumele existente în soldul creditelor al contului de disponibilitati al împrumutatului;

b)     pentru ratele scadente la creditele acordate prin contul curent, prin reducerea plafonului de credite aprobat la contul curent, pentru finele zilei precedente aceea în care este stabilita scadenta, cu valoarea ratei scadente, caz în care, la finele zilei scadente, soldul debitor al contului curent trebuie sa nu depaseasca noul plafon aprobat, fie ca urmare a încasarilor acordate în cont în ziua scadentei, fie prin înregistrarea la credite nerambursarea la scadenta soldului debitor care depaseste noul plafon de credite al contului curent

c)     pentru ratele scadente la creditele acordate prin conturi separate de împrumut, rambursarea ratelor stabilite se efectueaza din contul curent.

Pentru ratele scadente care n-au putut fi rambursate în ziua scadentei, rambursarea acestora  se face prin înregistrarea la credite nerambursate la scadenta, prin nota de contabilitate, întocmita de compartimentul credite, a ratelor scadente de la conturi de credite pe termen scurt, separate de împrumut sau cont curent al agentilor economici în cauza.

Rambursarea unor rate de credite se poate efectua si anticipat de catre împrumutati, cu aprobarea prealabila a conducerii unitatii bancilor, aceasta aprobare se da dupa analiza posibilitatii plasarii automate a resurselor respective în noi credite. În asemenea situatii, se considera si se înregistreaza ca rambursate ultimele rate din contract.

Pentru ratele de credite rambursate anticipat fara aprobarea unitatii bancii, se calculeaza si încaseaza de catre compartimentul de credite, penalizari în sume corespunzatoare dobânzilor cuvenite.

În mod exceptional, unitatea bancii poate, la cererea debitorului depusa cu cel puti 10 zile lucratoare înainte de scadenta sa rescadenteze creditul în sensul amânarii sau prelungirii termenului de rambursare a unei rate sau a întregului credit, în situatia în care imposibilitatea rambursarii se datoreaza unei cauze justificate, noul termen trebuie sa se încadreze în cel final de rambursare, stabilit prin contractul de împrumuturi sau în perioada maxima de creditare pentru fiecare fel de credite.

Se pot admite cel mult doua rescadentari pentru care se încheia acte aditionale la contractul de împrumut.

Noile termene de rambursare rezultate în urma rescadentarii creditelor se înscriu în contractele de împrumut încheiate cu împrumutatii sau în alte acte aditionale cu acestia. Dobânzile cuvenite la creditele acordate se calculeaza de unitatile bancii la termene stabilite de centrala si se încaseaza din disponibilitatile împrumutatului sau din contul curent cu prioritate fata de ratele creditelor scadente.

Dupa înregistrarea creditelor nerambursate, banca mai acorda clientului respectiv noi credite, încasarile fiind utilizate cu prioritate pentru plata dobânzilor, comisioanelor si spezelor bancare si pentru rambursarea ratelor restante.

Daca într-o perioada de 60 zile încasarile nu permit plata dobânzilor si comisioanelor si rambursarea ratelor restante, banca someaza împrumutatul sa le achite într-un termen de 0 zile, si pune în vedere ca, în caz contrar, declanseaza procedura de executare silita. În asemenea situatii, eventualele rate care mai sunt de rambursat dupa scadente si se înregistreaza la creditele nerambursate la scadenta.

3.5. Garantiile creditelor

Banca are dreptul si obligatia sa verifice la împrumutati modul cum se utilizeaza creditele, existenta garantiilor, respectarea destinatiei lor pentru care s-a aprobat, cum ramburseaza la termen ratele scadente, si platesc dobânzile rambursate precum si respectarea celorlalte clauze prevazute în contractele de împrumut.

Verificarea garantiei creditelor se efectueaza, atât faptic, prin constatatori la fata locului, cât si scriptic pe baza datelor din evidentele agentilor economici.

Verificare faptica constituie forma principala de verificare a garantiei creditelor si se efectueaza cel putin o data pe trimestru asupra bunurilor si valorilor constituie drept garantie a creditelor nominalizate expres în contractul de împrumut urmarindu-se:

-         verificarea existentei efective a bunurilor luate în garantie;

-         modul de depozitare, pastrare si conservare a bunurilor luate în garantia creditelor.

La unitatile din agricultura se verifica si modul în care este folosit potentialul productiv al pamântului si al celorlalte capacitati de productie al agentului economic, evolutia starii de vegetatie si a culturilor în functie de care se estimeaza recoltele probabile, etc.

Verificarea scriptica a garantiei creditelor se efectueaza de regula lunar, pa baza datelor din balanta contabila, din evidenta analitica, precum si a oricaror alte constatari efectuate, la timp de 10 zile lucratoare de la datele legale, de depunere la organele în drept a raportarilor lunare sau trimestriale.

Pentru agentii economici care au o stare financiara si economica buna nu înregistreaza credite nerambursate la scadenta, sau plati restante catre furnizori si desfasoara o activitate rentabila, conducerea unitatilor bancii poate aproba ca verificarea scriptica a garantiei creditelor sa se efectueze semestrial.

Cu ocazia verificarii scriptice a garantiilor se urmareste:

-         înregistrarea corecta în evidenta contabila a bunurilor ce constituie garantia creditelor acordata

-         respectarea destinatiei creditelor si reflectarea corecta în evidenta contabila de decontare, utilizare si rambursare a creditelor;

-         concordanta soldurilor conturilor de credite din extrase de cont eliberate de banca cu cele din evidentele agentilor economici;

-         existenta si realitatea comunicarii la banca unde functioneaza contul pentru activitatea de productie a situatiilor datoriilor si creantelor din celelalte conturi deschise la alte societati bancare;

-         desfasurarea unei activitati profitabile si realizarea prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli pentru asigurarea surselor necesare rambursarii ratelor scadente;

-         realizarea indicatorilor de bonitate pe tot parcursul procesului de creditare.

Deficientele constatate cu ocazia verificarilor faptice si scriptice a garantiei creditelor se consemneaza în acte bilaterale, astfel:

-         în cazul expirarii valabilitatii unor documente care au fost acceptate drept garantie a creditelor se cere agentilor economici respectiv prelungirea valabilitatii economice sau obtinerea altor documente valabile si care sa fie acceptate de banca;

-         în situatia utilizarii totale sau partiale a unor disponibilitati constituite în depozite bancare colaterale se cere agentilor economici aducerea imediata a depozitelor în situatia initiala;

-         daca unele bunuri care au fost luate cu garantia creditului au fost utilizate în procesul de productie sau s-au degradat, se solicita agentilor economici beneficiari de credite sa le înlocuiasca imediat cu bunuri care sa fie acceptate de banca;

-         în cazul constatarii unor deficiente în tinerea evidentelor contabile a bunurilor care constituie garantia creditelor, a operatiilor de decontare, utilizare si rambursare a creditelor, a concordantei soldurilor de la banca cu cele ale societatii, se solicita înregistrarea corecta;

-         daca în termen de 48 ore de la înstiintare, agentii economici nu reîntregesc garantiile creditelor cu bunuri acceptate de banca, nu prezinta documentele sau actele ce atesta existenta unor garantii valabile, sau nu reflecta corect în evidenta contabila a operatiunilor legate de acordarea si rambursarea creditelor, creditele aferente se ramburseaza din disponibilitatile agentului economic, iar în lipsa acestora se trec la credite nerambursate la scadenta, si se urmareste rambursarea lor cu prioritate din încasari. Daca creditele restante nu sunt rambursate în termen de 60 zile se declanseaza procedura de executare silita.În cazul în care creditul nu este utilizat integral, se diminueaza plafonul stabilit cu suma creditelor nerambursate la scadenta.

Rambursarea creditului sau trecerea acestuia la restanta se efectueaza cu nota de contabilitate întocmita de inspector si vizata de seful compartimentului de credite.

În cazul furnizarii de catre împrumutat a unor date nereale, unitatile bancii vor putea reduce sau anula împrumutul.

Masurile de trecere la executarea silita luate de unitatile bancii se comunica imediat, în scris, Directiei operatiuni interne din Centrala bancii.

În situatia în care unu agenti economici, care beneficiaza de credite înregistreaza pierderi, unitatea bancii, în termen de 10 zile de la închiderea balantei contabile, analizeaza cauzele la aceasta situatie, posibilitatile de recuperare a acestora si în functie de acestea, propune masuri pe linia creditului bancar.

Constatarile si propunerile respective însusite de conducerea bancii se comunica centralei bancii care, hotaraste asupra creditarii, în continuare, a agentului economic respectiv. Decizia Comitetului de directie se comunica, în scris, unitatii bancii, care urmeaza sa aduca la îndeplinire cele stabilite.

Banca este îndreptatita sa solicite împrumutatului orice document legat de verificarea garantiei si eficienta utilizarii creditului.

Pentru prevenirea riscului de rambursare la termen, atât a creditelor pe termen scurt, cât si a creditelor pe termen mediu si lung, împrumutatul trebuie sa prezinte garantii corespunzatoare care pot fi:

a)     ipoteca conventionala de rangul I

b)    gajul

c)     cesiunea de creanta

d)    scrisoarea de garantie bancara

e)     depozitul bancar

f)      dreptul de gaj general

a) Ipoteca conventionala de rangul I este constituita asupra bunurilor imobile prin natura lor; bunurilor imobile prin destinatie (masini, utilaje, instalatii fixe în spatiu) în stare de functionare; bunurilor imobile ce urmeaza a fi cumparate sau realizate din credite, care pot fi admise în calculul garantiilor daca asupra lor se va construi ipoteca odata cu încheierea  actelor de vânzare-cumparare sau în cel mult 30 de zile de la data realizarii lor.

Ipoteca este un contract imobiliar ce ia nastere din conventia partiala, potrivit normelor prevazute de lege, care nu implica deposedarea celui ce o încheie si nu produce obligatii decât în sarcina celui ce o constituie.

b) Gajul propriu-zis, constituit în favoarea bancii, sub cele doua forme ale sale: gajul fara deposedare, gajul ce depozitare.

c) Concesiune de creanta este un act scris prin care un creditor transmite o creanta a sa unei alte persoane.

d) Scrisoare de garantie bancara este un înscris prin care o alta banca (garant) se angajeaza neconditionat si irevocabil în cazul în care un debitor împrumutat nu va executa obligatia de a plati la o data bine stabilita o suma de bani determinata sa plateasca la suma neachitata, în favoarea bancii beneficiare (împrumutatoare).

e) Depozitul bancar reprezinta o garantie materiala sub forma uni sume de bani depusa la debitor la banca în favoarea beneficiarului în anumite conditii stabilite si comunicate bancii de catre debitor.

Depozitul bancar se poate constitui la unitatea bancii care acorda creditul sau alta societate bancara, în ambele cazuri încheindu-se un contract de depozit.

f) Dreptul de gaj general care se constituie asupra bunurilor imobile si mobile prezente si viitoare, inclusiv a celor care se procura si se realizeaza din credite, prin consemnarea unei astfel de clauze din contracturi de împrumut.

Dreptul de gaj general va fi admis drept garantie în cazul unor actionari ai bancii sau a altor agenti economici cu o situatie economico-financiara buna, la care, la data solicitarii creditului, volumul activelor patrimoniale la zi este dublu fata de volumul creditelor solicitate la care se adauga restul datoriilor de orice fel.

Garantiile creditului trebuie sa acopere în procent de 125% valoarea creditului si a dobânzilor calculate pe o perioada de un an.

Garantiile sunt selectate în functie de destinatia creditelor cu urmatoarele precizari:

-         ipoteca are prioritate fata de celelalte garantii;

-         creditele pentru investitii sunt garantate în primul rând cu ipoteca si/sau gaj, constituite pe baza bunurilor imobile si mobile aflate în patrimoniul solicitantului, precum si, n completarea cu ipoteca sau gaj asupra obiectivului investitiei;

-         la regulile autonome, conform prevederilor art. 5 din Legea 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat, regii autonome, si societati comerciale, garantarea prin ipoteca a unor bunuri imobile în valoarea de peste 10000000 lei, este conditionat de aprobarea ministerului de resort;

-         bunurile imobile se iau în garantia creditului la valoarea ramasa, iar bunurile mobile ce urmeaza a fi cumparate la valoarea din actul de vânzare cumparare din devizul general, în cazul constructiilor noi;

-         bunurile mobile se admit în garantie la pretul de achizitie rezultat din factura sau alte documente, iar bunurile de natura mijloacelor fixe se admit în garantie la valoarea ramasa daca sunt în stare de functionare si gradul de uzura depaseste 50% la data solicitarii creditului;

-         la stabilirea valorilor luate în garantie la bunurile mobile si imobile se tine seama de durata de functionare, precum si de gradul de uzura pe durata de creditare;

-         daca împrumutatul solicita luarea în calcul a unei valori, alta decât cea cuprinsa în evidenta contabila, din actul de proprietate, aceasta este admisa numai daca reevaluarea este efectuata de un organ specializat.

La persoanele fizice, valoarea bunurilor mobile poate sa fie stabilita si de organele bancii pe baza actelor prezentate de împrumutati sau prin asimilare cu preturile existente pe piata.

Obiectele din metale pretioase se iau în garantie la presul de achizitie practicat de B.N.R. iar titlurile de valoare la 90% din valoarea cestora.

Garantiile de orice fel la agentii economici cât si la persoane fizice se pot constitui atât în situatia când se afla în proprietatea lor cât si în proprietatea agentilor economici sau persoane fizice care garanteaza în favoarea împrumuturilor.

3.6. Creditarea în valuta

Creditul se acorda pe obiect, pentru o destinatie precisa, de regula pentru plata importurilor, împrumutatul fiind obligat sa utilizeze creditul în conlucranta cu scopul pentru care a fost solicitat si aprobat, BIR având dreptul si obligatia de a urmari respectarea destinatiei creditelor si a celorlalte conditii prevazute în contractul de împrumut.

Daca împrumutatul încalca conditiile contractului de împrumut, inclusiv cele referitoare la destinatia creditului, conform prevederilor art. 20 din Legea 33/1991, BIR va putea "întrerupe imediat, fara preaviz utilizarea creditului aprobat", procedeu totodata retragerea creditului deja acordat.

Creditul se acorda numai pe baza de garantii constituite din imobile, terenuri si bunuri mobile, cu posibilitati rapide de valorificare.

Volumul total al creditelor acordate nu va putea depasi 70% din valoarea contractelor externe al agentilor economici, reglementare prevazuta în normele B.N.R. cu privire la acordarea de credite.

Creditele se acorda pe obiecte de creditare numai pentru actiuni de import, materiale, combustibili, energie, piese de schimb, subansamble, marfuri etc. cu efectuarea de plati la extern în regim de ordine de plata incasso acreditiv, conform DPVE completata de firma beneficiara, în cont si la banca indicata.

Valoarea sumelor virata la extern va fi conform cu valoarea facturii de import anexata la DPVE analizata si avizata de Directia Valutara ca fiind conforma cu creditul acordat.

Volumul creditului care trebuie stabilit în functie de garantiile patrimoniale, de bonitatea clientului, de capitalul social, cash-flow.

Destinatia creditului se stabileste numai pentru activitatea de import.

Dupa negocierea volumului de credit si a celorlalte conditii de acordare, inspectorul bancii întocmeste contractul de împrumut, într-un numar de 4 exemplare, care dupa aprobarea creditului vor avea urmatoarea destinatie: câte doua exemplare pentru fiecare parte semnatara.

Dupa vizarea contractului de împrumut de catre consilierul juridic al unitatii bancii, seful serviciului credite propune comitetului de credite si risc avizarea aprobarii creditelor.

Dupa avizarea creditelor de catre comitetul de creditare si risc, documentatia de credite se supune Comitetului de Directie al unitatii bancii din cadrul competentelor stabilite.

Banca Internationala a Religiilor acorda agentilor economici cu capital de stat, capital privat si mixt care desfasoara activitate pe ramurile industriale, agricultura transporturi, constructii comunicatii comert, turism, cercetare proiectare pe baze contractuale, împrumuturi de valuta pentru desfasurarea activitatii lor în conditiile pietei.
Document Info


Accesari: 3219
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )