Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadCALCULUL IMPOZITULUI DE PROFIT IN CADRUL SOCIETATII FLASH AUTOMATE DE CAFEA SRL

management
ALTE DOCUMENTE

Functiile sistemului informational
Elementele Cazului de Strategie
ZRA- ZONĂ DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE
VALOAREA MUNCII IN ECHIPA
ANALIZA SISTEMULUI MANAGERIAL AL POLITIEI COMUNITARE ORASTIE
COORDONATE ALE PROCESULUI DE MANAGEMENT
Cine este arbitrul calitatii
STRATEGII INTREPRENORIALE
INOVATIA SI STRATEGIA
MANUALUL DE MANAGEMENT AL CALITATII

UNIVERSITATEA  ECOLOGICA

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABILCALCULUL IMPOZITULUI DE PROFIT IN CADRUL SOCIETATII FLASH AUTOMATE DE CAFEA SRL

CUPRINS

1. Prezentarea societatii, a capitalului social si obiectul de activitate

2. Orgenizarea societatii

3. Activitatea economico- financiara

4. Prezentarea operatiunilor aducatoare de profit

5. Determinarea impozitului pe profit si declaratia de impunere privind     impozitul pe profit

Calculul impozitului de profit in cadrul societatii FLASH AUTOMATE DE CAFEA SRL

1. Prezentarea societatii

SC FLASH AUTOMATE DE CAFEA SRL este persoana juridica româna, cu capital MIXT , având sediul social în judetul ILFOV , comun Dragomiresti - Vale, sat Dragomiresti Deal DE286/DE287/1, hala A2 Parc Industrial. .

Societatea are forma unei societati comerciale cu raspundere limitata în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata si a actului constitutiv.

În toate actele, documentele, facturile, publicatiile si alte acte ce emana de la societate, denumirea acesteia va fi urmata de initialele "SRL", de sediul societatii si de numarul de înregistrare de la Registrul Comertului.

Durata de functionare a societatii este nelimitata.

2. Capitalul social

Societatea este constituita cu un capital social în numerar în valoare de 2.000.000 lei, divizat în 20 de parti sociale a câte 100.000 lei fiecare, capital social subscris si varsat la constituirea societatii. Capitalul social este împartit în mod egal între cei doi asociati (fiecare detinând câte 50% din partile sociale), care vor contribui în aceeasi proportie la beneficiile si pierderile societatii.

Capitalul social poate fi diminuat sau majorat prin hotarârea adunarii asociatilor prin aport în natura sau în numerar din profitul realizat, sau din încorporarea rezervelor, cu respectarea procedurii legale.

Cesiunea totala sau partiala a partilor sociale de catre unul dintre asociati în favoarea celuilalt sau a tertilor, se poate face numai pe baza hotarârii asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale.

Asociatii au drept de control asupra tuturor actiunilor întreprinse de societate, au dreptul la dividendele cuvenite si participa la pierderi proportional cu aportul fiecaruia la capitalul social.

3. Obiectul de activitate

 

În conformitate cu statutul societatii - Cap. II, art. 5 domeniul de activitate al societatii este comertul cu ridicata, iar obiectul principal de activitate este: 5263 "Comert cu amanuntul care nu se desfasoara prin magazine".

Pricipalele activitati desfasurate de firma sunt:

- comercializarea  de bauturi calde  (cafea, ceai, cappuccino, ciocolata , s.a) prin intermediul automatelor de mare capacitate |( vending-uri |)

- comercializare capsule cafea catre clienti ce detin aparate de cafea date in custodie,  in urma incheierii unui contract de custodie .

4. Organizarea societatii

Conducerea societatii se realizeaza de catre adunarea generala a asociatilor, care ia decizii atât în privinta activitatii societatii cât si referitor la politica sa economica si comerciala.

Atributiile adunarii generale a asociatilor sunt urmatoarele:

-         aproba structura organizatorica a societatii, structura de personal, inclusiv nivelul salariilor;

-         numeste si revoca în conditiile legii administratorul societatii, comisia de cenzori, lichidatorii;

-         aproba regulamentul de ordine interioara al societatii;

-         stabileste competentele si responsabilitatile administratorului;

-         analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii si bugetul anual de venituri si cheltuieli;

-         modifica si aproba bilantul, contul de profit si pierdere, dupa aprobarea raportului administratorului;

-         aproba repartizarea pe destinatii a profitului net.

-         decide atât majorarea cât si reducerea capitalului social, si în privinta partilor sociale;

-         decide în privinta modificarilor aduse actului constitutiv;

-         decide referitor la întreprinderea de noi investitii;

-         hotaraste modalitatea de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului societatii;

-         hotaraste asupra schimbarii obiectului de activitate sau a sediului social.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificari, functia de administrator., cetatean român, care este si unul dintre asociatii firmei.

Mandatul administratorului cuprinde gestiunea interna a societatii si puterea de reprezentare, acesta fiind împuternicit sa angajeze societatea în raporturile cu tertii.

Administratorul unic va putea transmite altei persoane dreptul de a reprezenta societatea numai cu acordul adunarii asociatilor.

În continuare vom prezenta structura organizatorica a SC FLASH AUTOMATE DE CAFEA SRL

5. Activitatea economico - financiara

În conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1990 republicata, exercitiul economico - financiar începe de la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an.

Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea generala a asociatilor, dupa prezentarea raportului administratorului. Profitul impozabil se stabilese ca diferenta între suma totala a veniturilor si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Societatea are deschise conturi în devize liber convertibile si în lei la banci autorizate din România, asupra carora are drept liber de dispozitie. Persoanele care semneaza în numele societatii documentele pentru operatiuni bancare au specimene de semnatura la bancile cu care lucreaza societatea.

Evidenta contabila, bilantul si contul de profit si pierdere se tin în conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1990 republicata în M.O. partea I nr. 20/2000 si a Regulamentului de aplicare a Legii Contabilitatii.

Societatea întocmeste anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere. Pierderile produse în patrimoniul societatii se suporta de asociati în limita partilor sociale subscrise.

Documentele de evidenta contabila folosite se întocmesc în conformitate cu prevederile Hotarârii nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora.

Cotele de amortizare a mijloacelor fixe si duratele de amortizare se calculeaza în conformitate cu Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicata în M.O. partea I nr. 242/1999, modificata si completata prin OUG nr. 127/1999 si OG nr. 5/2000.

Angajarea personalului societatii se face pe baza de contract individual de muncii, în conditiile Codului Muncii, Legii nr. 130/1999, modificata si completata de OUG nr. 136/1999 si HG nr. 238/2002 si ale Procedurilor de aplicare a Legii nr. 130/1999.

Administrarea si conducerea financiara a activitatii va fi sub controlul adunarii generale a asociatilor.

         

6. Prezentarea operatiunilor principale aducatoare de profit

Asa cum am prezentat anterior principalul domeniu de activitate al SC FLASH AUTOMATE DE CAFEA  SRL îl reprezinta comercializarea marfurilor care nu se efectueaza prin magazine .(707)

O alta sursa generatoare de venituri o reprezinta lucrarile executate si serviciile prestate de catre departamentul de service al firmei (cont 704).

Societatea mai înregistreaza venituri financiare intr-o proportie foarte mica comparativ cu veniturile din exploatare mai sus mentionate, si anume:

-         venituri din diferente de curs valutar provenite din plata facturilor catre furnizorii externi (cont 765)

-         venituri din dobânzi aferente conturilor bancare (cont 766)

Se respecta prevederile legislatiei fiscale în vigoare si Codul Fiscal al României care se aplica exercitiului financiar 2006-2007 privind impozitul pe profit,  profitul impozabil se  determina astfel:

Profitul impozabil se  caluleaza ca diferenta între veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile.

În scopul aplicarii legii sau ale prezentelor instructiuni, care se refera la calculul ponderii veniturilor contribuabilului, nu sunt luate în calcul : veniturile înregistrate în conturile 711" venituri din productia stocata", 721 "venituri din productia de imobilizari necorporale" si 722 "venituri din productia de imobilizari corporale" care sunt rezultate din evaluarea activelor în valuta si, dupa caz, eventualele venturi din evaluarea datoriilor în valuta, conform reglementarilor contabile, nu este cazul societatii analizate.

Rezultatul contabil este calculat lunar pe baza datelor înregistrate în contul 121 "profit si pierdere".

7. Determinarea impozitului pe profit

Dupa cum s-a prezentat si în capitolele anterioare, profitul impozabil se calculeaza  scazând din veniturile realizate din orice sursa cheltuielile facute pentru realizarea acestora, adica placând de la rezultatul contabil,

Rezultatul contabil  = venituri -cheltuieli

    

Se înregistreaza închiderea conturilor de venituri aferente lunii decembrie 2006:

- 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate                  187591.71

- 707 Venituri din vânzarea marfurilor                              1760715.20

- 765 Venituri din diferente de curs valutar                                    302968.18

- 766 Venituri din dobânzi                                                                               26.54

            Total venituri decembrie                                              2251301.63

                                               

Se înregistreaza închiderea conturilor de cheltuieli aferente lunii iunie 2007.

- 602  "Cheltuieli cu materialelr consumabile"                                   56484.69

- 603  "Cheltuieli cu obiecte de inventar                                            6790.00

- 605   " Cheltuieli privind energia si apa"                                           3086.16

- 607  "Cheltuieli privind marfurile"                                            1480528.45

- 611  " Cheltuieli de intretinere si reparatii                                      3331.29

- 612    "Cheltuieli cu redevente loctii de gestiune si chirii"             1973.02

- 613    "Cheltuieli cu prime de asigurari"                                            3975.25

- 622    "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile"                       914.97

- 623.2 "Cheltuieli  de protocol reclama si publicitate"        16371.58

- 624    "Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane"                  4614.47

- 625    "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri"          5334.48

- 626    "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii"                          5147.99

- 627    "Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate"                              5141.79 

- 628    "Alte cheltuieli  cu servicii executate de terti"                         90922.12

- 635    "Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilat         3410.02

- 641    "Cheltuieli cu salariile personalului"                                         99162.00

-642    "Cheltuieli cu tichetele de masa"                                              9766.38

- 645    "Celtuieli privind asigurarea si protectia sociala"                  30422.00

- 6581  "Despagubiri,amenzi penalitati                                          0 .45

- 665    "Cheltuieli cu diferente de curs valutar"                         7197.02

- 666    "Cheltuieli privind dobanzile"                                      29239.60

- 681    "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea provizioanel  45667.46

Total cheltuieli luna decembrie 2006                                                     2014823.19

Total venituri aferente lunii decembrie 2006           2251301.63

Total cheltuieli aferente lunii decembrie 2006         1927241.19

Întreprinderea obtine profit brut  121 = 324060.44 care se aduna la profitul aferent celorlalte luni ale anului fiscal. Se obtine un un profit de 994743.73

            Întrucât la  impozitarea profitului rezultatul financiar se ia în considerare prin  cumulare de la începutul anului, iar lunar acest rezultat este afectat în minus de impozitul calculat, înseamna ca pentru obtinerea profitului brut cumulat, rezultatul financiar fiscal (soldul contului 121) trebuie afectat în plus cu suma rulajelor lunare debitoare ale contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit".

            Lista cheltuielilor deductibile:

-         amenzi si penalitati neimputabile, contul  6581 Despagubiri, amenzi si penalitati cu un sold de 7781.21 lei provenind din majorarea de întârziere  si penalitati de întarziere  datorita neplati la timp a  TVA-lui si alte amenzi  datorate catre autoritati.

-         depasirile de cheltuieli de protocol, reclama si publicitate, contul 623.2

-         depasiri de cheltuieli de donatii si subventii acordate, nu este cazul societatii studiate.

-         pierderile din creante cont 654,  nu este cazul.etc

Determinarea protocolului deductibil:

Cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit;

Profitul realizat cumulat, cont 121                                                  994743.74

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate cont 623.2             79644.41

Cheltuieli cu impozitul pe profit, cont 691                                           0,00

Rezultatul contabil    121                    994743.74  +

                     0,00  +         691 impozit pe profit

              79644.41            623.2 protocol

                                                             ----------------------

                                                                         1074388.15

                                               

Cheltuiala cu protocolul deductibila = 2% .1074388.15 = 21487.76

Rezulta un protocol nedeductibil de 58156.65

Valoarea procentuala de 2% prevazuta de legile în vigoare pentru deductibilitatea cheltuielilor cu protocolul este mai mare decat valoarea cheltuielilor cu protocolul, deci va fi deductibila în totalitate.

Determinarea valorii deductibile a cheltuielii cu diferentele de curs valutar:

În cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este peste 3 inclusiv, cheltuielile cu dobânzile  nedeductibile se reporteaza în perioada urmatoare, în aceleasi conditii, pâna la deductibilitatea integrala a acestora.

În cazul în care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului depasesc veniturile din diferentele de curs valutar, diferenta va fi tratata ca o cheltuiala cu dobânda, potrivit mai sus, deductibilitatea acestei diferente fiind supusa limitarilor prevazute în aceste alineate. Cheltuielile din diferentele de curs valutar, care se limiteaza potrivit prezentului alineat, sunt cele aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare a capitalului.

Calculam gradul de indatorare:

Capital propiu = capital subscris varsat +alte rezerve +rezultatul reportat + profit

Capital imprumutat = credite pe TL + credite de la institutiile financiare + imprumuturi de la asociati sau alte persoane + credite furnizori>1an

Capital propriu

01.01.2006

31.12.2007

Cap. Subscris varsat

200

200

Alte rezerve

1043712.02

1043712.02

Rezultatul reportat

814882.59

814882.59

Profit si pierdere

994743.74

total

1858794.61

2853538.35

  

Capital imprumutat01.01.2007

31.12.2007

Credite tl

104221.29

160373.22

Sume datorate asociatilor

20419.67

20419.67

Credite institutii financire

546315.92

699622

Total

670956.88

880414.89

Grad indatorare = 1551371.77/4712332.96 = 0.33

Cheltuielile cu diferenta de cur valutar    sunt deductibile integral

Conform normelor în vigoare pentru stabilirea cheltuielilor deductibile valoarea de 167928.83 lei este deductibila ramane de determinat daca diferenta de 333699.06 este deductibila din totalul veniturilor obtinute în exercitiul financiar.

Venituri din lucrari si servicii prestate     704  =      31066.79

Venit din vânzarea de marfuri                  707 =     2408938.30

Cifra de afa ceri = total venituri din lucrari si servicii prestate si venituri din vânzarea marfurilor:

                             704 + 707 = 2440005.09

Cheltuiala cu sponsorizarea este deductibila in limita minimului  din urmatoarele:

- 3% din cifra de afaceri    2440005.09 x 3/100 = 73200.15

- 20% din impozitul pe profit datorat   32978.02 x 20% = 6595.60

In aceasta situatie cheltuiala cu sonsorizarea este deductibila in totalitate.

            In cazul amortizarii mijloacelor fixe, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile in limita amorizarii calculate conform Codulu Fiscal.

Determinam rezultatul impozabil:

Rezultatul fiscal = rezultatul contabil -reduceri fiscale + elementele nedeductibile fiscal

Rezultat contabil            994743.74 +

                                                 0,00 +    691   impozit profit anterior

               5856.65 +   623.2 cheltuieli cu protocolul nedeductibil

 7781.21 +   6581   cheltuieli cu amenzi si penalitati

                                            1500.00      623.3   cheltuieli cu sponsorizarea

                                       -------------------------

                                    1062181.60     Profit impozabil

Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%

1062181.60 x 16% = 169949.06

Sponsorizarea fiind deductibila => impozit de plata 169949.06 - 1500 = 168449.06

Impozit pe profit datorat  168449.00

            La calculul profitului impozabil limitele cheltuielilor deductibile prevazute de legislatia în vigoare se aplica trimestrial sau lunar, dupa caz, astfel încat la finele anului acesta sa se încadreze în prevederile legale.

            Pentru determinarea profitului impozabil contribuabili  sunt obligati sa întocmeasca un registru de evidenta fiscala, într-un singur exemplar, compus din 100 de file, care trebuie numerotat, snuruit, parafat si înregistrat la organele fiscal teritorial, completerea se face în ordine cronologica fara stersaturi, iar informatiile înregistrate trebuie sa corespunda cu operatiunile fiscale si cu datele prevazute în declaratiile de impunere. Registrul de evidenta fiscala se completeaza în toate situatiile în care informatiile cuprinse în declaratia fiscala sunt obtinute în urma unor prelucrari ale informatiilor furnizate de contabilitate.

                Modul de completare a registrului de evidenta fiscala este la latitudinea fiecarui contribuabil, în functie de specificul activitatii si de necesitatiile proprii ale acestuia.

Determinarea impozitului pe profit aferent trimestrului I 2007

Se înregistreaza închiderea conturilor de venituri aferente lunii ianuarie-martie 2007:

- 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate                   32362.44

- 707 Venituri din vânzarea marfurilor                             5600265.99

- 765 Venituri din diferente de curs valutar                                       6320.53

- 766 Venituri din dobânzi                                                                            108.28

            Total venituri decembrie                                            5639057.24            

Se înregistreaza închiderea conturilor de cheltuieli aferente lunii ianuarie-martie 2007.

- 602  "Cheltuieli cu materialelr consumabile"                                116642.34

- 6022"Cheltuieli privind combustibilul"                             30786.65

- 603  "Cheltuieli cu obiecte de inventar                                           7869.09

- 605   " Cheltuieli privind energia si apa"                                         13897.94

- 607 "Cheltuieli privind marfurile"                                            3912535.19

- 611  " Cheltuieli de intretinere si reparatii                                      6839.12

- 612    "Cheltuieli cu redevente loctii de gestiune si chirii"           59284.53

- 613    "Cheltuieli cu prime de asigurari"                                          11342.10

- 622    "Cheltuieli privind comisioanele si onorariile"                     1506.34

- 623.2 "Cheltuieli  de protocol reclama si publicitate"       16523.85

- 624    "Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane"             152257.77

- 625    "Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri"       10013.06

- 626    "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii"                       15892.52

- 627    "Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate"                           14943.53

- 628    "Alte cheltuieli  cu servicii executate de terti"                      162698.15

- 635    "Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilat       4245.00

- 641    "Cheltuieli cu salariile personalului"                                     296480.00

- 645    "Celtuieli privind asigurarea si protectia sociala"                86618.00

- 6581 "despagubiri,amenzi penalitati                                 68742.15

- 665    "Cheltuieli cu diferente de curs valutar"                    40914.19

- 666    "Cheltuieli privind dobanzile"                                    69990.59

- 681    "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea provizioanelor          44286.81

Total cheltuieli luna ianuaie-martie 2007                               6059591.47

Total venituri aferente trimestrului I           5639057.24

Total cheltuieli aferente trimestrului I         5152429.42

Rezultatul contabil  = venituri -cheltuieli = 5639057.24 - 5152429.42 = 486627.51

Calculul protocolului admis

            Profit  realizat            486627.51  +

                                                    0.00   - profit obtinut in perioda precedenta

                                                   16523.85   -  protocol

                                               ----------------------

                                                 503151.36

                                               

Cheltuiala cu protocolul deductibila = 2% x 503151.36 = 10063.03

Protocol nedeductibil   =   6460.82

Cheltuieli cu amenzi si penalitati = 68742.15

Rezultatul fiscal = rezultatul contabil -reduceri fiscale + elementele nedeductibile fiscal

                        = 486627.51 + 6460.82 + 68742.15 = 561830.48

Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%

561830.48 x 16% = 89892.88

8. Întocmirea registrului de evidenta fiscala

                              

                        Data 31.12.2006

Etapa I   Gradul de indatorare

 

Capital propriu

01.01.2006

31.12.2007

Cap. Subscris varsat

200

200

Alte rezerve

1043712.02

1043712.02

Rezultatul reportat

814882.59

814882.59

Profit si pierdere

994743.74

total

1858794.61

2853538.35

  

Capital imprumutat

01.01.2007

31.12.2007

Credite tl

104221.29

160373.22

Sume datorate asociatilor

20419.67

20419.67

Credite institutii financire

546315.92

699622

Total

670956.88

880414.89

           

Gradul de indatorare = 0.329215

Etapa II

Calculul protocolului admis

            Cont 121                      994743.74  +

                                                             0,00  +      691 impozit pe profit

                                                     79644.41            623.2 protocol

                                               ----------------------

                                                 1074388.15

                                               

Cheltuiala cu protocolul deductibila = 2% x 1074388.15 = 21487.76

Rezulta un protocol nedeductibil de 58156.65

Etapa III

Calculul cheltuielilor cu diferentele de curs valutar admis;

Gradul de indatorare 0,329215 =>cheltuieli cu diferentle de curs valutar deductibile integral                  

Etapa IV

Determinarea profitului impozabil si impozitul pe profit

Rezultat contabil            994743.74 +

                                                 0,00 +    691   impozit profit anterior

               5856.65 +    623.2 cheltuieli cu protocolul nedeductibil

 7781.21 +   6581   cheltuieli cu amenzi si penalitati

                                            1500.00      623.3   cheltuieli cu sponsorizarea

                                       -------------------------

                                    1062181.60     Profit impozabil

Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%

1062181.60 x 16% = 169949.06

Sponsorizarea fiind deductibila => impozit de plata 169949.06 - 1500 = 168449.06

 Impozitul pe profit dtorat          = 168449.06

9. Structura contului de profit si pierdere - declaratia de impunere

 

            Contul de Profit si Pierdere  la  31.12.2006

Denumirea indicatorului

Nr.

rd.

Realizari in perioada de raportare

 

31.12.2005

31.12.2006

 

A

B

1

2

 

1. Cifra de afaceri neta! (rd.02 Ia 05)

01

13546237

20479682
 

Productia vanduta(et.701+702+703+704+705+706+708)

02

117881

462409

 

Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)

03

13428356

20017273

 

Venituri din dobanzi inregistrate de entitai al caror obiect de activitate il constituie leasingul( caror obiect de activitate it constituie leasingul

04

0

0

 

Venituri din subventii  de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1)

05

0

0

 

Variatia stocurilor de produse finite (ct.71 1)                          Sold C

06

0

0

 

si a productiei in curs de executie                                                                           Sold D

07

0

0

 

Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (et.721+722)

08

0

0

 

Alte venituri din exploatare  (ct.7417+758)

09

2345

14968

 

VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL (rd.01+06-07+08+09)

10

13548582

20494650

 

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)

1 1

196842

429928

 

Alte cheltuieli cu materiale (ct.603+604+606+608)

12

83462

194332

 

Alte cheltruieli externe  (cu encrgie si apa) (ct.605-7413)

13

10269

20945

 

Cheltuieli privind marfurile  (ct.607)

14

10593080

16016652

 

Cheltuieli cu personalul  (rd.16+17), din care:

15

720619

1335878

 

Salarii si indemnizatii  (ct.641+642-7414)

16

543034

1037486

 

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)

17

177585

298392

 

Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)

18

100438

148667

 

Cheltuieli (ct 68111+6813)

19

100438

148667

 

Venituri(ct.781 3)

20

0

0

 

Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)

21

0

0

 

Cheltuieli  (ct.654+6814)

22

0

0

 

Venituri (ct.754+7814)

23

0

0

 

Alte cheltuieli de exploatare  (rd.25 !a 28)

24

975015

1444437

 

Cheltuieli privind prestatiile externe

(613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

25

943234

1382731

 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)

26

19059

53923

 

Cheltuieli cu despagubiri. donatii si activele cedate (ct658)

27

12722

7783

 

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul ( ct 666)

28

0

0

 

Ajustari privind provizioanele  (rd.30-31)

29

0

 

Cheltuieli  ct 6812

30

0

0

 

Venituri ct 7812

31

0

0

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL  (rd. I 1 la 15 +18+21+24+29)

32

12679725

19590839

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE       

-Profit (rd.10-32)

33

868857

903811

 

       Pierdere (rd.32-10)

34

0

0

 

VENITURI DIN INTERESE DE PARTICIPARE (ct.761 1+7613)

35

0

 

Din care veniturile obtinute de la entitate afiliate

36

0

0

 

Venituri din alte investitii si Si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

370

0

 

Din care venituri obtinute de la entitati afiliate

38

0

0

 

Venituri din dobanzi (ct.766)

39

1187

495

 

Din care venituri file obtinute de la entitatile afiliate

40

0

0

 

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

41

291856

501628

 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)

42

293043

502123

 

Ajustari de valoare privind imobilizarile  financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante rd 44- 45

n5)

43

0

0

 

- Cheltuieli   (ct 686)

44

0

0

 

        - Venituri ct 786

45

0

0

 

Cheltuieli privind dobanzile  (ct.666-7418)

46

38279

243261

 

ielile in relatia cu entitatile afiliate

47

0

 

Din care , cheltuielile in relatia cu entitatile affiliate  (ct.663+664+665+667+668)

48

146479

167929

 

CHELTUIELI FINANCIARE  (rd.43+46+48)

49

184758

411190

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profitul (rd 42-49 )

50

108285

90933

 

- Pierdere (rd.49-42)

51

0

0

 

.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA                -Profit (rd. 10+42-32-49)

52

977142

994744

Pierdere (rd.32+49-10-42)

53

0

0

Venituri extraoridanare (ct.771 1)

54

0

Cheltuieli extraordinarte (ct.671)

55

0

0

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA -Profit (rd.54-55)

56

0

0

- Pierdere (rd.55-54)

57

0

0

VENITURI TOTAL  (rd. 101-42+54)

58

13841625

20996773

CHELTUIELI TOTALE  (rd.32+49+55)

59

12864483

20002029

PROFITUL SAU PIRDEREA BRUTA  - Profit  rd58(rd.58-59)

60

977142

994744

Pierdere (rd.59-58)

61

0

0

Impozitul pe profit  (ct 691)

62

162259

87582

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus  (et. 698)

63

0

0

PROFITUL SAU  PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR

Profit (rd.60-61-62-63)

64

814883

907162

Pierdere (rd.61+62+63-60)

65

0

0

10. Declaratia de impunere privind impozitul pe profit

Declaratia se completeaza si se depune anual, de catre platitori de impozit pe profit, dupa definitivarea impozitului pe profit pe baza datelor din situatiile financiare anuale astfel:

- pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, de catre contribuabili care pana la aceasta data au definitivat inchiderea exercitiului financiar anterior, conform Codului fiscal

- pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat.

În cazul în care platitorul corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se întocmeste pe acelasi model de formulare, înscriind "X" în spatiul special prevazut în acest scop.

La completarea formularului se tine seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.414/2002 privind impozitul pe profit si ale Hotararii Guvernului nr.859/2002 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit.

Formularul respectiv se listeaza în doua exemplare: un exemplar se depune la organul fiscal unde platitorul este luat în evidenta fiscala, iar, al doilea exemplar se pastreaza la platitor.

BIBLIOGRAFIE

·        Codul Fiscal al Romaniei, versiunea actualizata la data de 01 ianuarie 2008;

·        Legea contabilitatii nr 82/1991, republicata in Monitoru Oficial al Romaniei, partea I;

·        Reglementarile contabile 2008, Editura Con Fisc,Bucuresti , 2008;

·        Noile reglementari contabile conforme cu directivele europne, editia a III-a, poducator Best Publising, Bucuresti , 2008;

·        Catalogul formularelor tipizate cu regim special privind activitatea financiara I contabila, Editura Imprimeria Nationala, Bucuresti , 2004;

·        O.M.F.P. nr 1954/2005 pentru aprobarea clasifcatiei indicatorilor privind finanatele publice , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, cu modificarile si compltarile ulterioare;

·        Legea Finantelor Publice nr.500/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, modificata prin Legea nr.314/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
Document Info


Accesari: 7538
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )