Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...

ELEMENTE DE ANALIZA DIAGNOSTIC

management
ALTE DOCUMENTE

Competenta interpersonala - TEST
15 competente pentru angajati si manageri competitivi
10 modalitati de a-ti motiva angajatii
Sinteza planului
MANAGEMENT COMPARAT
Autoevaluare angajat
Abordarea coliziune
Planul de Afaceri - cine se sperie de el ?
STRATEGIILE DE CARIERA
PROIECTII FINANCIARE

ELEMENTE DE ANALIZĂ DIAGNOSTIC1.      BILANŢUL CONTABIL AFERENT EXERCIŢIULUI ÎNCHEIAT

Bilantul contabil se întocmeste la finele fiecarui exercitiu economico-financiar si la perioade mai mici de un an atunci când reglementarile în vigoare o cer. Acesta se compune din: bilant, contul de profit si pierdere, situatiile anexa si raportul de gestiune. Aceste documente se pastreaza în arhiva societatii sau persoanei fizice timp de 50 de ani.

  BILANŢ

Încheiat la 31.12.20.....

  - lei -

Indicatori

Nr.

  rd.

Sold la

Începutul

  anului

Sfârsitul

  Anului

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire

01

702

312

2. Cheltuieli de dezvoltare

02

2050

1902

3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale

03

1841

1261

4. Fondul comercial

04

-

-

5. Avansuri si imobilizari necorporale în curs

05

TOTAL (rd. 01 la 05)

06

4593

3475

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.Terenuri si constructii

07

835684

1902084

2. Instalatii tehnice si masini

08

889430

507680

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier

09

144720

236960

4. Avansuri si imobilizari corporale în curs

10

32060

45010

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

1901894

2646724

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului

12

-

-

2. Creante asupra societatilor din cadrul grupului

13

-

-

3. Titluri sub forma de interese de participare

14

-

-

4. Creante din interese de participare

15

-

-

5. Titluri detinute ca imobilizari

16

-

-

6. Alte creante

17

4280

8720

7. Actiuni proprii

18

-

-

TOTAL ( rd. 12 la 18)

19

4280

8720

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL  (rd.06+11+19)

20

1910767

2655444

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime si materiale consumabile

21

86636

181160

2. Productia în curs de executie

22

410016

541675 747t1913h

3. Produse finite si marfuri

23

790411

1136434

4. Avansuri pentru cumparari de stocuri

24

-

-

TOTAL (rd. 21 LA 24)

25

1287063

1859269

II. CREANŢE

1. Creante comerciale

26

233080

287101

2. Sume de încasat de la societatile din cadrul grupului

27

-

-

3. Sume de încasat din interese de participare

28

-

-

4. Alte creante

29

10420

12050

4. Creante privind capitalul subscris si nevarsat

30

-

-

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

243500

299151

III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului

32

-

-

2. Actiuni proprii

33

-

-

3. Alte investitii financiare pe termen scurt

34

-

-

TOTAL (rd. 32 la 34)

35

-

-

IV. CASA sI CONTURI LA BĂNCI

36

269370

652137

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36)

37

1799933

2810557

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

38

-

-

 

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN

 

1. Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni

39

-

-

 

2. Sume datorate institutiilor de credit

40

420030

-

 

3. Avansuri încasate în contul comenzilor

41

123980

170000

 

4. Datorii comerciale

42

190000

351500

 

5. Efecte de comert de platit

43

 

6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului

44

 

7. Sume datorate privind interesele de participare

45

 

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale

46

1058690

1821906

 

TOTAL (rd. 39 la 46)

47

1792700

2343406

 

E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV,  DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-47-64)

48

7233

467151

 

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48-63)

49

1918000

3122595

 

G. DATORII DE PLĂTIT ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

 

1. Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni

50

 

2. Sume datorate institutiilor de credit

51

 

3. Avansuri încasate în contul comenzilor

52

 

4. Datorii comerciale

53

 

5. Efecte de comert de platit

54

 

6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului

55

 

7. Sume datorate privind interesele de participare

56

 

7. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale

57

 

TOTAL (rd. 50 la 57)58

 

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI sI CHELTUIELI

-

 

1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare

59

-

 

2. Alte provizioane

60

-

 

TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59+60)

61

-

 

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 63+64)

62

-

 

- Subventii pentru investitii

63

-

 

- Venituri înregistrate în avans

64

-

 

J. CAPITAL sI REZERVE

-

 

I. CAPITAL (rd. 66 la 68), din care:

65

1854000

2878595

 

- capital subscris si nevarsat

66

-

-

 

- capital subscris varsat

67

1854000

2878595

 

- patrimoniul regiei

68

-

-

 

II. PRIME DE CAPITAL

69

-

-

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE  Sold creditor

70

-

-

 

  Sold debitor

71

-

-

 

IV. REZERVE (rd. 73 la 76)

72

64000

244000

 

1. Rezerve legale

73

64000

244000

 

2. Rezerve pentru actiuni proprii

74

-

-

 

3. Rezerve statutare sau contractuale

75

-

-

 

4. Alte rezerve

76

-

-

 

V. REZULTAT REPORTAT  Sold creditor

77

-

-

 

  Sold debitor

78

-

-

 

VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUISold creditor

79

964519

959811

 

  Sold debitor

80

-

-

 

Repartizarea profitului

81

964519

959811

 

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+69+70- 71+72+77-78+79-80-81)

82

1918000

3122595

 

Patrimoniul public

83

-

-

 

TOTAL CAPITALURI (rd. 82+83)

84

1918000

3122595

 

CONTUL DE PROFIT sI PIERDERE

  - lei -

INDICATORI

Nr.

  rd.

Exercitiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri neta ( rd. 02+03+04)

01

31923690

35901190

Productia vânduta

02

31644500

35625000

Venituri din vânzarea marfurilor

03

279190

276190

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

04

-

-

2. Variatia stocurilor  - Sold creditor

05

451210

661058

  - Sold debitor

06

-

-

3. Productia imobilizata

07

36050

86030

4. Alte venituri din exploatare

08

-

I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd. 01+05-06+07+08)

09

32410950

36599415

5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

10

9583302

10290862

Alte cheltuieli materiale

11

-

-

b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

12

2821040,00

3969853

Cheltuieli privind marfurile

13

195530

193330

6. Cheltuieli cu personalul

14

17214114

19328850

a) Salarii

15

12942943

14532970

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

16

4271171

4795880

7. a) Ajustarea valorii imob. corporale si necorporale (rd.18-19)

17

728030

830024

a1) Cheltuieli

18

728030

830024

a2) Venituri

19

-

-

7. b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)

20

b1) Cheltuieli

21

b2) Venituri

22

8) Alte cheltuieli de exploatare

23

76058

261382

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe

24

43478

226217

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

25

32580

35165

8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate

26

Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)

27

Cheltuieli

28

Venituri

29

CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 10 la 14 +17+20+23+27)

30

30618074

34874301

REZULTATUL DIN EXPLOATARE  - Profit (rd.09-30)

31

1792876

  1725114

    - Pierdere (rd.30-09)

32

-

-

9. Venituri din interese de participare

33

201

3524

10. Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilzate

35

-

-

11. Venituri din dobânzi

37

51430

54030

Alte venituri financiare

39

84020

63020

III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)

40

135651

120574

12 Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante

41

Cheltuieli
42

Venituri

43

Cheltuieli privind dobânzile

44

572160

535060

Alte cheltuieli financiare

46

33052

40850

IV. CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL ( rd. 41+44+46)

47

605212

575910

REZULTATUL FINANCIAR  - Profit (rd. 40-47)

48

-

-

  - Pierdere (rd.47-40)

49

469560

455336

REZULTATUL CURENT      - Profit (31+48)

50

1323315

1725114

  - Pierdere (32+49)

51

-

455336

15. Venituri extraordinare

52

21530

34020

16. Cheltuieli extraordinare

53

58820

84050

REZULTATUL EXTRAORDINAR  - Profit (rd. 52-53)

54

-

-

  - Pierdere (rd.53-52)

55

37290

50030

V. VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)

56

24933631

26970872

VI.CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)

57

23647606

25751124

REZULTATUL BRUT    - Profit (rd. 56-57)

58

1286025

1219748

  - Pierdere (rd.57-56)

59

-

-

Impozitul pe profit (rd. 61+62-63)

60

321506

259937

REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI - Profit

61

964519

959811

  - Pierdere

62

-

-

DATE PRIVIND PLĂŢILE RESTANTE      - lei -

PLĂŢI RESTANTE

Nr. rd.

Total

Din care pentru activitatea

 

Curenta

Investitii

A

B

1

2

3

 

Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18 +22)

03

-

-

 

Furnizori restanti - total, din care:

04

 

- peste 30 de zile

05

-

-

 

- peste 90 de zile

06

-

-

 

- peste 1 an

07

-

-

 

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:

08

-

-

-

 

- contributii pentru asig. sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

315000,00

-

 

- contributia de la persoanele juridice sau fizice care angajeaza personal salariat si contributia persoanelor asigurate la fondul de asigurari sociale de sanatate

10

65000,00

 

- contributia pentru pensia suplimentara

11

70000,00

 

- contributia de la persoanele juridice sau fizice care utilizeaza munca salariata si contributia pentru ajutorul de somaj de la salariati

12

84050,00

-

 

- alte datorii sociale

13

-

-

 

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale

14

534050,00

-

-

 

Obligatii restante fata de alti creditori

15

351500,00

-

 

Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat

16

170000,00

 

Impozite si taxe neplatite la termen la bugetele locale

17

778090,00

-

 

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care

18

-

-

 

- restante dupa 30 de zile

19

-

-

 

- restante dupa 90 de zile

20

-

-

 

- restante dupa un an

21

-

-

-

 

Dobânzi restante

22

-

-

-

 

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

a) Valori brute lei

Elemente de imobilizari

Nr.

rd.

Sold initial

Cresteri

Reduceri

Sold final

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si de dezvoltare

01

2752

-

538

2214

Alte imobilizari

02

1841

-

580

1261

Avansuri si imobilizari necorporale în curs

03

-

-

-

-

Total (rd. 01 la 03)

04

4593

-

1118

3475

Imobilizari corporale

Terenuri

05

271524

-

-

271524

Constructii

06

2038200

-

-

2038200

Instalatii tehnice si masini

07

5450000

19000

69000

5400000

Alte instalatii, utilaje si mobilier

08

1481000

-

-

1481000

Avansuri si imob. corporale în curs

09

52060,00

18000

25050

45010

Total   (rd. 05 la 09)

10

9292784

37000

94050

9235734

Imobilizari financiare

11

4280

4440

-

8720

Active imobilizate-total(rd.04+10 +11)

12

9301657

41440

95168

9247929

Situatia amortizarii activelor imobilizate   - lei -

Elemente de imobilizari

Nr.

rd.

Sold initial

Amortizare

în cursul

anului

Amortizarea

imobilizarilor

scoase din

  evidenta

Amortizare

la sfârsitul

anului

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si de cercetare-dezvoltare

13

30580

-

-

30580

Alte imobilizari

14-

-

-

-

Total

15

30580

-

-

30580

Imobilizari corporale

Terenuri

16

-

-

-

-

Constructii

17

366876

40764

-

407640

Instalatii tehnice si masini

18

4280780

611540

-

4892320

Alte instalatii, utilaje si mobilier

19

1066320

177720

-

1244040

Total

20

5713976

830024

-

6544000

Amortizari-total

21

5744556

830024

-

6574580

REPARTIZAREA PROFITULUI

    -  lei -

  EXPLICAŢII

Realizari 31 XII 20..

Repartizari din profit

1004518,80

1139811,10

Constituirea de rezerve legale

40000,00

180000,00

Acoperirea pierderilor din anii precedenti

-

-

Fondul de participare a salariatilor la profit, inclusiv cota managerului

120000,00

150000,00

Surse proprii de finantare si alte repartizari din profit

500000,00

400000,00

Dividende de platit - total, din care:

566701,60

340811,10

Profit nerepartizat

-

-

2. ANALIZA VENITURILOR sI CHELTUIELILOR

O societate comerciala poate desfasura orice tip de activitate economica legala si, ca rezultat, va obtine venituri care în practica financiar-contabila sunt grupate astfel:

-         venituri din exploatare (de baza) aferente activitatilor industriale, agricole, de constructii, comerciale, turism si prestari servicii etc.;

-         venituri financiare din participatii la capitalurile altor societati si din alte activitati de plasament;

-         venituri exceptionale din penalitati percepute de întreprinderi, din operatiuni de capital.

 

Tabelul nr. 3.1. Veniturile si cheltuielile ultimelor doua exercitii

Specificatii

Veniturile exercitiului (lei)

Indice

  t-1

t

1.Venituri din exploatare

2. Venituri financiare

3. Venituri exceptionale

Total venituri

4. Cheltuieli pentru exploatare

5. Cheltuieli financiare

6. Cheltuieli exceptionale

Total cheltuieli

7. Cheltuieli la 1000 lei venituri

8. Marja comerciala

9. Valoarea adaugata

Concluzii:

  Veniturile de exploatare sunt alcatuite în principal din: productia exercitiului (PE) si vânzari de marfuri (VM). Productia exercitiului rezulta din însumarea productiei vândute (PV) cu productia stocata (PS) si productia imobilizata (PI).

Daca scadem din productia exercitiului costul materiilor prime si materialelor consumate (CM) obtinem marja bruta:

MB = PE-CM

Un indicator cu o larga utilizare în practica economica este valoarea adaugata (VA):

VA = PE + MC - CE

MC = VM - CMV + ΔSM, în care:

CE- consum de resurse provenite din exteriorul firmei;

MC - marja comerciala calculata astfel:

MC = VM - CMV + ∆SM

VM- valoarea marfurilor vândute (încasari la pretul de vânzare cu amanuntul)

CMV - costul marfurilor vândute;

ΔSM- variatia stocurilor de marfuri.

Concluzii 

3. DIAGNOSTICUL SITUAŢIEI PATRIMONIALE

Situatia patrimoniala a unei societati comerciale este reflectata în bilantul contabil al fiecarui exercitiu financiar, care pune fata în fata pe de o parte bunurile acesteia, creantele si lichiditatile, iar pe de alta parte capitalurile proprii si datoriile.

Plecând de la principalele componente ale bilantului putem desprinde cîteva concluzii privind situatia patrimoniala prin calculul unor indicatori referitori la:

-         dinamica elementelor din bilant pe doua perioade consecutive;

-         situatia neta;

-         structura capitalurilor.

Structura capitalurilor este data de ponderea capitalurilor proprii în total capitaluri permanente: 

Cp - capitaluri proprii;

CP - capitaluri permanente.

Se apreciaza ca o valoare mai mica de 0,5 a indicatorului de structura reflecta o situatie buna a întreprinderii.

  Situatia neta este diferenta dintre activ si datoriile totale ale întreprinderii.

Situatia neta pozitiva si crescatoare reflecta o gestionare eficienta a resurselor proprii.

Concluzii:

4. DIAGNOSTICUL ECHILIBRULUI FINANCIAR

Daca avem în vedere o grupare a elementelor din bilant dupa criterii de lichiditate si exigibilitate obtinem o structura bilantiera utila pentru aprecierea echilibrului financiar al întreprinderii. În acest scop se calculeaza indicatori referitori la: fondul de rulment, nevoia de fond de rulment, trezorerie, lichiditate, solvabilitate. Indicatorii din aceasta grupa ne permit sa stabilim gradul de autonomie a întreprinderii fata de terti si posibilitatile acesteia de a-si asigura resursele necesare activitatii viitoare.

Fondul de rulment

Fondul de rulment (FR) caracterizeaza echilibrul financiar pe termen lung si posibilitatile de realizare a acestuia pe termen scurt, respectiv:

FR = Surse permanente - Datorii permanente

Se poate calcula în mai multe moduri:

FR = (Capitaluri proprii + Datorii financiare) - Activul imobilizat net (AIN) =

Capitaluri permanente (CP) - Activul imobilizat net (AIN)

Anul t: FR=

Anul t+1: FR =

FR = Active circulante - Datorii pe termen scurt =

Anul t: FR=

Anul t+1: FR =

CP = Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung (cel putin un an) =

Anul t: FR=

Anul t+1: FR =

Se constata:

Nevoia de fond de rulment (NFR) reflecta nevoia generata de finantarea ciclului de exploatare si acoperita, în parte, din surse temporare (datorii de exploatare: furnizori, creditori etc.)

NFR = (Stocuri + Creante) - Datorii de exploatare =

Anul t: NFR=

Anul t+1: NFR =

Concluzii:

Îndatorarea

Îndatorarea întreprinderii reflecta dependenta acesteia de surse externe de finantare si poate pune în evidenta o situatie negativa sau pozitiva dupa cum rata dobânzii este mai mare sau nu decât rata rentabilitatii financiare.

-         coeficientul (rata) de îndatorare globala reflecta structura generala a capitalurilor utilizate dupa provenienta lor (proprii sau atrase):

Anul t: Cg1 =

Anul t+1: Cg1 =

  Anul t: Cg2   =

  Anul t+1: Cg2   =

-         coeficientul (rata) de îndatorare la termen reflecta atât dependenta pe termen scurt de surse externe cât si ritmicitatea achitarii datoriilor:

 

Anul t: Ct1 =

Anul t+1: Ct1 =

Anul t: Ct2 =

Anul t+1: Ct2 =

Capacitatea reala de autofinantare (CA) = Profit net + Amortizari - Participarea salariatilor la profit - Dividende

Anul t: CA =

Anul t+1: CA =

- coeficientul de îndatorare pe termen lung reflecta dependenta societatii comerciale pe termen lung de surse externe de finantare:

Anul t: Cil =

Anul t+1: Cil =

Lichiditatea

Capacitatea întreprinderii de a-si transforma activele în bani si de a-si achita la termen obligatiile fata de terti (datoriile) este reflectata de indicatori ai lichiditatii.

În functie de gradul de exigibilitate datoriile se clasifica în datorii pe termen lung si mediu si datorii pe termen scurt.

Aprecierea globala

Anul t: Cl1 =

Anul t+1: Cl1 =

Anul t: Cl2 =

Anul t+1: Cl2 =

Lichiditatea întreprinderii este considerata ca fiind buna daca valorile celor doi indicatori sunt mai mari decât 1. Valori mai mici decât 1 pot reflecta o lichiditate scazuta, dar si o gestionare corecta a fondurilor fara a detine lichiditati inutile.

Aprecierea analitica

- viteza de rotatie a stocurilor reflecta numarul de zile în care se rotesc stocurile pentru a realiza vânzarile unei perioade.

Anul t: Vr =

  Anul t+1: Vr   =

-         durata medie a creditului-client reflecta numarul de zile în care creantele devin lichide. Cu cât valoarea indicatorului este mai mica cu atât este mai mare lichiditatea:

Pv - productia vânduta;

Vm - vânzari de marfuri.

Anul t: Dcc =

Anul t+1: Dcc =

-         durata medie a creditului-furnizor reflecta numarul de zile de cumparari acoperite cu creditul comercial. Cu cât valoarea indicatorului este mai mare cu atât este mai îndepartata exigibilitatea.

 

Anul t: Dcf   =

Anul t+1: Dcf =

5. ANALIZA RENTABILITĂŢII

Rentabilitatea reflecta capacitatea întreprinderii de a desfasura o activitate eficienta, generatoare de profit. Pentru aprecierea cantitativa a acestui indicator de eficienta se calculeaza o serie de rapoarte (rate de rentabilitate) între efectele economico-financiare si eforturile depuse pentru realizarea acestor efecte.

Ratele de rentabilitate economica

Eficienta utilizarii resurselor materiale si financiare alocate în vederea desfasurarii activitatii întreprinderii este pusa în evidenta cu ajutorul ratelor de rentabilitate economica. Acestea pot fi calculate pe baza profitului de exploatare (Pe) sau pe baza excedentului brut de exploatare (Ebe)

Ebe = Venituri din exploatare - Cheltuieli pentru exploatare + Amortizari si provizioane calculate

Anul t: Ebe=

Anul t+1: Ebe =

Pe = Ebe + Reluari asupra provizioanelor - Amortizari si provizioane calculate =

Anul t: Pe =

Anul t+1: Pe =

Rata rentabilitatii economice nete (Ren):

 

Capitaluri investite (CI) = Active fixe brute + Nevoia de fond de rulment + Disponibilitati = Active fixe brute + Stocuri + Creante - Datorii de exploatare + Disponibilitati

Anul t: CI =

Anul t+1: CI =

Anul t: Ren =

Anul t+1: Ren =

Rata reala trebuie sa asigure remunerarea capitalului investit la un nivel cel putin egal cu rata minima de randament pe economie (rata dobânzii) si sa acopere riscul asumat de întreprinzator.

Rata rentabilitatii financiare

Rentabilitatea financiara reflecta eficienta plasamentului capitalurilor proprii depuse de actionari. Se calculeaza ca raport între profitul net si capitalurile proprii.

Anul t: Rf=

Anul t+1: Rf =

Nivelul acestui indicator trebuie sa fie mai mare decât rata medie a dobânzii pe economie pentru a face atractiva plasarea de noi capitaluri în domeniul respectiv .

Nivelul indicatorului depinde însa atât de efortul propriu al întreprinzatorului cât si de politica fiscala decisa la nivelul macroeconomic (impozitarea profitului, stabilirea cheltuielilor deductibile si nedeductibile din punct de vedere fiscal, nivelul impozitelor si taxelor etc.).

Rata rentabilitatii de exploatare

Pot fi calculati si unii indicatori care reflecta eficienta valorificarii resurselor în activitatea de exploatare si, indirect, pozitia firmei fata de concurenta:

-         rata rentabilitatii resurselor consumate:

Anul t: Rc=

Anul t+1: Rc =

-         rata valorii adaugate reflecta ponderea plusului de valoare adaugata de întreprindere la resursele achizitionate din afara.

Anul t: Rva=

Anul t+1: Rva =

  Valoarea adaugata = Productia exercitiului + Marja comerciala - Consumuri externe (de la terti)

Anul t: VA =

Anul t+1: VA =

Concluzii:

Rata rentabilitatii comerciale

Acest indicator, calculat ca raport între profitul brut si cifra de afaceri, permite comparatii cu alte întreprinderi din cadrul sectorului sau din alte sectoare de activitate.  

Anul t:

Anul t+1:

6. ALŢI INDICATORI

 

Pentru stabilirea diagnosticului întreprinderii sunt necesare, pe lânga analizele financiare, analize complexe referitoare la resursele utilizate, relatiile cu elementele mediului extern, managementul organizatiei etc.

Productivitatea muncii

           

  Q - valoarea productiei în unitati fizice;

  Np - numar personal

Remunerarea factorului munca    

Cs - Cheltuieli salariale

Productivitatea capitalului investit

 

  CA - Cifra de afaceri;

  Ain - active imobilizate nete

Rata valorii adaugate

 

Corelatia dintre salariu si productivitate reflecta masura în care  salariile platite au în vedere aportul personalului la realizarea obiectivelor firmei. Analiza poate fi facuta static si concluziile vor fi desprinse prin comparatii cu niveluri de referinta, sau dinamic si concluziile vor fi desprinse prin compararea indicilor  de modificare.

  Analiza statica ne va conduce la concluzii similare cu cele desprinse din compararea salariilor medii si ale ponderii cheltuielilor salariale în cifra de afaceri. Aceasta deoarece:

= =

Din cele trei relatii rezulta ca:

 

  Analiza în dinamica are în vedere indicele productivitatii muncii si indicele fondului de salarii între care trebuie sa existe relatia:

  Indicele productivitatii muncii trebuie sa depaseasca indicele de crestere a fondului de salarii pentru a obtine o crestere a contributiei salariatilor la profit.loading...Document Info


Accesari: 2743
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )