Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadLUCRARE DE LICENTA ORGANIZAREA SI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PROPRIU AL UNUI AGENT ECONOMIC

management
ALTE DOCUMENTE

DISCIPLINA MUNCII - Continutul disciplinei muncii
10 sfaturi pentu construirea unei echipe de inalta performanta.
Activitatea de management si marketing
MANAGEMENTUL CALITATII ORIENTAT PE PROCESE
Performanta militara in operatii continue si sustinute
CARIERA / MANAGEMENTUL CARIEREI
EXERCITIU PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTELOR
MANAGEMENTUL SI INGINERIAVALORII 2
Elemente de economie si management de mediu la S.C. Stimpex S.A.
LOCUL SISTEMULUI BIROTIC IN CADRUL FIRMEI

UNIVERSITATEA ,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BRĂILA

FACULTATEA DE MANAGEMENT  MARKETING IN AFACERILE ECONOMICE
LUCRARE DE LICENŢA

ORGANIZAREA sI EXERCITAREA

 CONTROLULUI FINANCIAR PROPRIU

AL UNUI AGENT ECONOMIC

-1999-

CUPRINS

Pag.

CAPITOLUL I

CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

1

1.1 Controlul functie eficienta a conducerii

1

1.2. Obiectul si formele controlului financiar propriu a unui agent economic

3

1.3. Sisteme de documente primare si evidenta tehnico-operativa si contabila si sursa de informatii pentru control.

5

CAPITOLUL  II

METODOLOGIA DE EXERCITARE A CONTROLULUI FINANCIAR

9

2.1. Sistemul metodologic de Control Financiar

9

2.2. Procedee si tehnici de Control Financiar

11

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA sI OBIECTIVELOR CONTROLULUI FINANCIAR AL UNUI AGENT ECONOMIC

23

3.1. Organizarea si obiectivele Controlului Financiar Propriu

23

3.2. Organizarea si obiectivele Controlului Financiar de Gestiune

26

CAPITOLUL IV

FINALIZAREA ACŢIUNII DE CONTROL FINANCIAR

37

4.1. Actele de control folosite

37

4.2. Formele raspunderii ca mijloc de penalizare a activitatii de control

40

CAPITOLUL V

STUDIU DE CAZ PRIVIND ORGANIZAREA sI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR SI CONTROLULUI FINANCIAR DE GESTIUNE LA S.C. PROMEX S.A. BRĂILA.

48

CAPITOLUL I

CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR

1.1.         CONTROLUL- FUNCŢIE DE EFICIENŢĂ A CONDUCERII

Noua legislatie privind economia de piata în România a generat diverse forme de agenti economici publici si privati. Pe baza acestei noi legislatii s-au constituit, functioneaza si se perfectioneaza urmatoarele forme de agenti economici:

Ř                    Agenti economici organizati pe baza liberei initiative:

¨   Persoane fizice autorizate sa desfasoare activitate independenta;

¨   Asociatii familiale;

Ř                    Agentii economici constituiti prin reorganizarea fostelor unitati economice de stat(Legea 15/1990):

¨   Regii autonome;

¨   Societati comerciale;

Ř                    Agenti economici constituiti prin asociere de catre persoane fizice si juridice in vederea efectuarii de acte de comert:

¨   Societati in nume colectiv (SNC);

¨   Societati pe actiuni (SA);

¨   Societati in comandita simpla(S.C.S.);

¨   Societati cu raspundere limitata(S.R.L.);

Scopul oricarui agent economic este acela de a obtine profit, dar cu respectarea cadrului legal stabilit de catre stat care prin instrumente juridice financiare exercita o interventie indirecta si globala asupra economiei de piata, o completeaza si sprijina, îi corecteaza esecurile si vegheaza asupra functionarii ei.

O conditie esentiala a obtinerii profitului este informatia operativa si reala cu privire la patrimoniu, activitatea economica si comerciala desfasurata si rezultatele acesteia -profit sau pierdere.

În acest context, controlul este o functie eficienta si necesara conducerii care asigura cunoasterea si perfectionarea modului de gestionare a patrimoniului si de orientare, organizare si desfasurare a activitatii de productie, distributie si desfacere.

În conditiile economiei de piata, controlul, ca forma de cunoastere, are in vedere trei pozitii de interese economico-financiare:

Ř Interesele agentilor economici bazate pe profit;

Ř Interesele tertilor agenti economici cu care se intra în colaborare;

Ř Interesele statului;

Prin control, conducerea îsi asigura informarea dinamica, reala, preventiva, care indica valoarea concluziilor si calitatea deciziilor.

Pentru obtinerea profitului maxim, controlul nu se rezuma numai la constatarea neajunsurilor, nu este numai concomitent si ulterior, ci contribuie si la prevenirea tendintelor si fenomenelor care necesita decizii de corectie în raport cu interesele economico-financiare ale agentilor economici si ale statului. Controlul îndeplineste functia de cunoastere evaluare a realitatii economico-financiare, a rezultatelor activitatii. Prin aceasta functie se apreciaza si se stabilesc in conditii de realitate si legalitate, deficientele, abaterile, orientarile în care îsi au izvorul factorii a caror actiune tinde spre rezultatele negative, spre ineficienta economica.

Controlul este un factor care contribuie la mentinerea activitatii în situatia normala, la solutionarea cu inteligenta si competenta a problemelor privind dezvoltarea si modernizarea economica si urmareste în principal functionarea unitatilor de productie la capacitate maxima, cu adevarat pe criterii de eficienta si rentabilitate.

1.2. OBIECTUL sI FORMELE CONTROLULUI FINANCIAR

Continutul controlului are ca sfera de cuprindere modul de aplicare si îndeplinire a directivelor stabilite, prevenirea si înlaturare aspectelor negative, consolidarea celor pozitive astfel încât în conditii de libera initiativa economica, de concurenta loiala si de legalitate, sa se asigure cresterea profitului.

Obiectul controlului este de a releva erorile, abaterile, lipsurile, deficientele pentru a le remedia si de a le evita în viitor.

Controlul financiar cuprinde în sfera sa relatiile, fenomenele si procesele financiare, procesul de administrare si gestionare a patrimoniului rezultatele activitatii economico-sociale; toate momentele, u 252o1423c nitatile si locurile unde se gospodaresc valori materiale si banesti si se fac cheltuieli.

Ca proces complex si permanent, controlul financiar contribuie la buna functionare a mijloacelor materiale si financiare, la conducerea cât mai eficienta a activitatii economico-sociale si are sarcina de a preveni angajarea de cheltuieli fara justificare economica, imobilizarea de mijloace economice, de a asigura profit sporit în folosirea resurselor materiale, financiare si de munca.

Dupa timpul în care se exercita, raportat la momentul desfasurarii activitatii sau efectuarii operatiilor ce se controleaza, controlul financiar poate fi:

q   Control financiar preventiv

q   Control concomitent sau operativ curent

q   Postoperativ sau ulterior

Aceasta diferentiere in functie de momentul producerii operatiunilor controlate, face posibila delimitarea sarcinilor obiectivelor, caracteristicilor si scopului fiecarei forme de control financiar si stabilirea organelor care îl exercita.

q       Controlul financiar preventiv - este cel exercitat înainte de efectuarea operatiilor economico-financiare si are rolul de preveni operatiile ilegale, neeconomicoase sau inoportune, contribuind la utilizarea cu eficienta maxima a mijloacelor materiale si banesti, la cresterea raspunderii în angajarea si efectuarea cheltuielilor, la respectarea legislatiei de gestiune si la preîntâmpinarea risipei.

q       Controlul concomitent sau operativ curent este cel exercitat pe parcursul desfasurarii operatiilor economico-financiare si are rolul de a surprinde modul cum se gestioneaza patrimoniul si cum se îndeplinesc sarcinile spre a se putea interveni operativ pentru dirijarea desfasurarii proceselor economico-financiare la parametrii eficienti. Acest control se suprapune cu activitatea de conducere, întrucât vizeaza operatiile în momentul desfasurarii acestora.

q       Controlul financiar ulterior sau postoperativ este cel exercitat dupa desfasurarea operatiilor economico-financiare si se realizeaza, de regula, de organe de control specializate, având rolul de a constata existenta si utilizarea rationala a elementelor patrimoniale, aplicarea legislatiei financiare, controlul cheltuielilor efectuate si a veniturilor realizate etc.

Între controlul financiar preventiv si cel ulterior exista relatii de conditionare, influentare si completare.

Astfel, controlul financiar preventiv are menirea de a preîntâmpina

 deficientele si pagubele în timp ce controlul ulterior constata pagubele sau lipsurile produse, identifica persoanele vinovate si stabileste actele normative încalcate si modalitatile de recuperare a prejudiciilor.

1.3.    SISTEME DE DOCUMENTE PRIMARE sI EVIDENŢĂ TEHNIC-OPERATIVA sI CONTABILĂ-OBIECT sI SURSĂ DE INFORMAŢII PENTRU CONTROL

Evidenta si controlul sunt esentiale în conducerea activitatii economico-sociale bazata pe criterii de profit.

Controlul ca functie a conducerii presupune informatii cantitative dar si calitative, observarea concordantei dintre activitatea economic-financiara si deciziile de conducere-legi, norme, standarde, stabilirea anumitor cai de corectare a organizarii activitatii conduse si a mijloacelor de înlaturare a deficientelor care îngreuneaza desfasurarea optima a activitatii economico-sociale.

Informatiile furnizate de documentatia primara, evidenta tehnic operativa si contabila ce reflecta întreaga activitate economica si financiara a unitatilor patrimoniale constituie baza exercitarii controlului.

Controlul documentelor se refera la legalitate, necesitate, realitate, oportunitate si corectitudine a calculelor.

Legalitatea presupune încadrarea continutului unui document în prevederile actelor normative în vigoare, referitoare la genul respectiv de operatii.

Necesitatea, consta în raportarea operatiilor consemnate în documente, la cerintele activitatii prezente si de perspectiva, ale agentului economic.

Realitatea, presupune stabilirea existentei faptice a operatiilor consemnate în documente, în timp si spatiu, referitoare la miscarea valorilor materiale si banesti.

Oportunitatea, stabileste în ce masura momentul înfaptuirii operatiei a fost bine ales astfel încât rezultatul obtinut sa corespunda cât mai mult intereselor întreprinderii.

Corectitudinea calculelor impune verificarea operatiunilor aritmetice în vederea identificarii erorilor, accidentale sau voite care pot altera continutul documentelor.

Documentele primare sau justificative, ca dovezi scrise ale faptelor economice si financiare, constituie de regula surse de informare pentru toate formele evidentei. Totodata, documentele primare, în care operatiile economice si financiare se consemneaza la locul si în momentul efectuarii lor servesc pentru informarea operativa a conducerii agentilor economici.

Documentele trebuie sa îndeplineasca anumite cerinte, atât în ceea ce priveste structura cât si circulatia în pastrarea lor, indiferent de mijloacele utilizate pentru întocmirea lor si prelucrarea datelor.

De aceea fiecare document, cu titlu de act justificativ pentru contabilitate si control trebuie sa contina în mod obligatoriu urmatoarele elemente:

¨      Denumirea documentului;

¨      Denumirea si sediul unitatii care îl întocmeste;

¨      Codul fiscal al agentului economic;

¨      Numarul si data întocmirii;

¨      Mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiei respective;

¨      Datele cantitative si valorice ale operatiei efectuate;

¨      Semnaturile persoanelor raspunzatoare de efectuarea operatiilor;

¨      Semnaturile persoanelor care exercita control financiar preventiv;

Un obiectiv important al controlului documentelor îl constituie gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special.

Nomeclatorul formularelor cu regim special de gestionare, folosire si evidenta cuprinde: factura fiscala, chitanta, dispozitia de livrare aviz de receptie, efectele de comert (cambia, biletul la ordin), cecul de numerar, cecul de decontare din carnet cu limita de suma, etc.

Controlul asupra gestionarii, folosirii si evidentierii formularelor cu regim special are ca obiectiv preîntâmpinarea si descoperirea oricarei sustrageri a acestora pe tot parcursul gestionarii lor, astfel încât acestea sa nu poata fi folosite în scopuri frauduloase.

În acest scop se au în vedere: procurarea numai de la furnizori autorizati; îndeplinirea conditiilor legale de catre persoane numite, pentru gestionarea formularelor; cunoasterea cu exactitate a formularelor cu regim special intrate si a celor date în folosinta; eliberarea pe baza bonului de materiale cu indicare numerelor si seriilor formularelor; justificarea formularelor cu regim special(evidenta, stocul, restituite, anulate).

Evidenta tehnic -operativa si contabila reprezinta un mijloc de control permanent asupra activitatii economico-financiare, o conditie necesara pentru asigurarea integritatii patrimoniului si cheltuirii cu eficienta a mijloacelor banesti si materiale.

Înregistrarile contabile, registrele si situatiile contabile, bilantul si anexele sale, constituie elemente de baza a ordinii si disciplinei financiare deoarece face posibila cunoasterea si controlul situatiei financiare gestionate a agentilor economici.

Înregistrarile contabile constituie prin ele însele un mijloc de control eficient, cu conditia sa se efectueze imediat ce s-a desfasurat operatia economica sau financiara si pentru fiecare baza a acesteia.

Deci, controlul contabil se refera la realitatea, legalitatea si eficienta operatiilor si activitatilor economico-financiare care se efectueaza cu ajutorul mijloacelor specifice contabilitatii: înregistrarii, conturi, balante de verificare, registrele de contabilitate, corelatii bilantiere, etc.

 Obiectivele esentiale ale acestui control sunt:

Ř                    Conducerea evidentei tehnic operative la locurile de depozitare si de pe naturi de mijloace materiale, evidentierea exacta corecta si la timp a mijloacelor si operatiunilor economico-financiare consemnate si documentele justificative.

Ř                    Aplicarea corecta a metodologiei contabile

Ř                    Modul de organizare si conducere a evidentei contabile sintetice si analitice

Ř                    Corelatiile dintre evidenta tehnic-operativa, contabila si statistica, dintre evidenta contabila  sintetica si analitica.

Ř                    Structurarea organizatorica a compartimentului financiar contabil, subdiviziunile acestuia: competenta si delimitarea sarcinilor.

Ř                    Modul în care se realizeaza legaturile dintre compartimenul financiar contabil si celelalte compartimente.

Concluzionând putem afirma ca principalele obiective ale controlului contabilitatii constau în :

·    conducerea corecta si la zi a contabilitatii;

·    întocmirea documentelor justificative;

·    exactitatea si realitatea înregistrarilor contabile;

·    inventarierea patrimoniului si valorificarea rezultatelor acesteia;

·    întocmirea balantelor de verificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere.

CAPITOLUL II

METODOLOGIA DE EXERCITARE
A CONTROLULUI FINANCIAR

2.1.    SISTEMUL METODOLOGIC DE CONTROL FINANCIAR

Prin actiunea de control se stabileste daca activitatea economica si financiara este organizata si se desfasoara conform normelor, principiilor sau regulilor stabilite. Cunoasterea si perfectionarea activitatii economico-financiare presupune un sistem metodologic, cu ajutorul caruia sa se oglindeasca realitatea, legalitatea si eficienta.

Momentul esential al procesului de control îl constituie comparatia. Orice activitate sau operatiune economico-financiara se cerceteaza, nu numai în sine ci si în raport cu un criteriu, cu o baza de comparatie.

Criteriile de comparatie determina si natura acestora, astfel:

§    comparatie în functie de un criteriu prestabilit: previziuni, prognoze, sarcini, norme, scopuri, prevederi, legale, standarde, etc.

§    comparatie cu caractere special: între variante de eficienta a unor masuri sau solutii tehnico-stiintifice în vederea alegerii celei optime.

§    Comparatii în spatiu spre exemplu între unele sectii de productie.

§    Comparatii în timp.

Metodologic, controlul, ca proces de cunoastere si perfectionare a activitatii  economico-financiare si sociale impune:

·    cunoasterea situatiei stabilite prin norme, programe, prevederi legale, previziuni, etc.;

·    cunoasterea situatiei reale;

·    determinarea abaterilor prin compararea situatiei reale cu cea stabilita;

·    concluzii, propunerii si masuri

Metodologia de control, presupune în functie de momentele enuntate anteriori, o succesiune de actiuni dupa cum urmeaza:

¨      Formularea obiectivelor controlului

¨      Delimitarea obiectivelor pe forme de control financiar(CFP, CFO, CFU)

¨      Organele competente legal sa efectueze controlul asupra obiectivelor stabilite

¨      Sursele de informare pentru control (documente primare, evidenta tehnico-operativa si contabila, etc)

¨      Aplicarea procedeelor si modalitatilor de control cu ajutorul carora se realizeaza cunoasterea activitatii controlate

¨      Stabilirea actelor de control in care se înscriu constatarile

¨      Modalitati de finalizare si valorificare a actiunii de control

¨      Stabilirea eficientei, controlului  pe linia prevenirii, constatarii si înlaturarii abaterilor.

Metodologia de control utilizeaza atât cai si modalitati proprii de cercetare si actiune, cât si instrumente metodologice ale altor discipline cum ar fi analiza economico-financiara, matematica, contabilitatea, dreptul, informatica, finante, marketingul, managementul, etc.

Metoda controlului financiar, evidentiaza ansamblul de principii, procedee si tehnici prin care se cerceteaza fenomenele si procesele economico-financiare, pentru a pune în evidenta o situatie , un adevar, în scopul cunoasterii acestora.

Procedeul de control reprezinta un ansamblul de reguli specifice, tehnici si instrumente, care, îmbinat cu o anumita maiestrie personala, specifica profesionistilor contabili, expertilor în domeniu, se aplica, în vederea solutionarii concrete a problemelor ce decurg din functiile controlului.

Prin tehnica, modalitate sau instrument de control întelegem o categorie specifica unui domeniu restrâns de activitate, care desemneaza mijlocul utilizat de organul de control în vederea rezolvarii problemelor care rezulta din prerogativelor functiei sale.

Sub aspect teoretic, dar si practic, metoda controlului financiar reprezinta modul de cercetare si actiune într-un sistem de interconditionare reciproca a tuturor procedeelor, tehnicilor, instrumentelor si formelor de control, în vederea prevenirii constatarii si înlaturarii eventualelor lipsuri, abateri sau deficiente constatate în desfasurarea activitatii economic-financiare.

Deci, metoda reprezinta sistemul logic, ce presupune o cale stiintifica de cercetare si actiune, un sistem metodologic cu ajutorul caruia sa se oglindeasca realitatea, legalitatea si eficienta în activitatile controlate.

Pe baza acestui sistem metodologic, metoda în sine, permite aprecierea starii economico-financiare a agentului economic, sugereaza caile de eficientizare a activitatii economice si financiare a firmei si influenteaza comportamentul si actiunile agentilor economici, inclusiv ale personalului acestora.

2.2.    Procedee si tehnici de Control financiar

2.2.1. Studiul general prealabil

Tehnica exercitarii controlului comporta o serie de procedee adecvate a caror utilizare conduce la realizarea scopului controlului.

Pentru ca un control economico-financiar sa debuteze în conditii optime se impune ca o conditie sine qua non, studierea în prealabil a structurii modului de organizare si functionare privind unitatea ce urmeaza fi controlata.

Aspectele structural organizatorice, luate în considerente înca de la început, vor usura cu mult munca ulterioara a organului de control, desfasurata în contextul detalierii fenomenelor ce se vor analiza în scopul ajungerii la o finalitate.

Studierea generala prealabil a perimetrului faptic, economic si legislativ ajuta organul de control sa-si îndrepte atentia catre acele diviziuni organizatorice în care se desfasoara fenomene negative.

2.2.2.  Controlul documentelor contabile

Consta în examinarea documentelor primare, precum si a celor de prelucrare, înregistrare si de sinteza contabila.

Realitatea, necesitatea, oportunitatea si legalitatea operatiilor economico-financiare supuse controlului sunt situatii pe care organul de control le poate cunoaste din verificarea formei si fondului documentelor primare.

Întrucât documentatia primara si registrele contabile sunt expresia consemnarii, unor operatii economico-financiare deja înfaptuite apreciem ca acest control are un caracter posterior chiar daca documentele primare se supun si unui control financiar preventiv, care are rolul de a împiedica derularea acelor operatii economico-financiare ce pot prejudicia întreprinderea.

2.2.2.1.  Tehnici sau modalitati de control documentar-contabil

Controlul documentelor vizeaza forma si fondul acestora, precum si exactitatea calculelor continute si se exercita prin urmatoarele modalitati sau tehnici:

Ř    Controlul formal;

Ř    Controlul sistematic sau pe probleme;

Ř    Controlul calculelor;

Ř    Controlul cronologic;

Ř    Controlul invers cronologic;

Ř    Controlul încrucisat;

Ř    Controlul reciproc;

Controlul formal urmareste stabilirea autenticitatii documentelor, adica se verifica daca semnaturile apartin persoanelor autorizate sa dispuna efectuarea operatiei, daca formularele sunt cele desemnate prin acte normative si daca au fost completate toate rubricile continute.

Controlul sistematic consta în gruparea documentelor pe probleme(operatii de casa, aprovizionare, salarizare, etc) apoi la verificarea lor în ordine cronologica si da posibilitatea sa se urmareasca cu mai multa atentie un obiectiv iar eventualitatea omisiunilor este mai redusa si se pot stabili concluzii cu privire la fiecare problema în parte.

Controlul calculelor are ca scop stabilirea utilizarii corecte a unor indicator cuprinsi în calcule precum si descoperirea erorilor de calcul.

Controlul cronologic este cel efectuat în ordinea datelor de întocmire, înregistrare si îndosariere a documentelor. Aceasta modalitate de control este simpla însa distribuie atentia organului de control asupra unui mare numar de operatiuni, necesita folosirea  deodata a unui material legislativ bogat si duce la îngreunarea studierii succesive si aprofundate a fiecarui fel de operatiune. Se efectueaza usor însa nu permite urmarirea unei anumite situatii pas cu pas.

Controlul invers cronologic este cel efectuat de la sfârsitul spre începutul perioadei de control. Aceasta modalitate de control se foloseste atunci când se constata o neregula si trebuie stabilit momentul producerii ei sau sa se urmareasca procesul dezvoltarii operatiilor precedente si cele care au legatura cu abaterea respectiva.

De asemenea, se utilizeaza când se constata anumite erori de înregistrare pentru identificarea carora este necesara verificarea document cu document sau pozitie cu pozitie a lucrarilor întocmite anterior.

Controlul încrucisat este cel ce consta în confruntarea tuturor exemplarelor unui document, aflate la unitatea controlata cât si la alte unitati cu care aceasta a avut relatii comerciale. De pilda se confrunta originalul facturii aflat la client cu copia ramasa la furnizor, copia chitantei ramasa la chitantier cu originalul aflat la platitor, datele din conturile Clienti si Debitori din cadrul agentului economic verificat cu cel din conturile Furnizori si Creditori ale altor agenti economici si invers, etc.

Pe lânga confruntarea tuturor exemplarelor unui document, controlul încrucisat cuprinde si documente sau evidente diferite, din a caror confruntare se pot desprinde neconcordanta care priveste aceeasi operatie.

Controlul reciproc este cel ce consta în confruntarea unor documente  diferite ca forma, dar cu continut identic, pentru aceleasi operatii sau operatii diferite însa legate reciproc: înregistrarile din registrul de casa cu cele din extrasul de cont al bancii, documentele de transport cu factura furnizorului, date privind cantitatea, localitatea de expeditie, etc

Investigatia reprezinta suplimentul de informatii obtinut de organul de control din partea celor controlate, atunci când anumite situatii nu reies cu claritate din documentele si registrele avute la dispozitie.

Comparatia consta în obtinerea acelorasi date dar din surse diferite, de exemplu: se compara soldul contului sintetic cu totalul soldurilor conturilor analitice, soldul final al anului precedent cu soldul initial al anului în curs, etc.

Balanta sintetica de control contabil asigura verificarea respectarii principiului dublei înregistrarii si cu ajutorul careia se obtine garantia exactitatii înregistrarile efectuate în conturi si a întocmirii unor bilanturi reale si complete. Controlul exactitatii înregistrarii în conturi se efectueaza prin existenta egalitatii permanente între totalurile sintetice de control (SID =  SIC   RLD= RLC RTD =RTC SFD= SFC)

Cu ajutorul balantei sintetice de control contabil se semnaleaza înregistrarea gresita a unor operatii economice ca urmare a nerespectarii principiului dublei înregistrari, însumarea eronata a rulajelor sau stabilirea gresita a soldurilor dar nu si erorile care denatureaza însusi sensul înregistrarilor contabile.

Acestea sunt:

Omisiunile de înregistrare anumite operatii care nu a fost consemnate în registre care se pot descoperi fie prin controlul documentelor prin punctare, fie în urma unor reclamatii primite.

Erorile de înregistrare din registrul jurnal se pot datora întocmirii de formule contabile gresite , înregistrarii unei operatii de doua ori atât în debit cât si în credit, inversarii formulei contabile sau întocmirii unei formule contabile corecte dar cu sume mai mari sau mai mici, atât la debit cât si la credit.

Erorile de compensatie  sunt generate de trecerea în Cartea mare din jurnal a unei sume în plus într-o parte a contului si a unei alte sume în minus egala cu cea în plus în aceeasi parte a altui cont, astfel încât pe total cele doua categorii de erori se compenseaza.

Erorile de imputatie sunt generate de trecerea unor sume corecte din Jurnal în cartea Mare, dar în alte conturi decât cele continute în formula contabila.

Erorile de imputatie  si cele de compensatie se pot identifica cu ajutorul balantelor analitice de control iar cele de înregistrare se pot descoperi cu balanta de control sah, care pe lânga seriile de egalitati cuprinde si corespondenta conturilor.

2.2.2.2.      Modalitati specifice de control documentar contabil

Stabilirea stocului existent la data controlului se însumeaza stocul stabilit la ultimul inventar(stoc initial) cu intrarile, iar din total se deduc iesirile de valori materiale, consemnate în documente.

Stabilirea cantitatilor referitoare la unele evidente global valorice pe baza inventarelor si actelor de gestiune.

Exemplu: în bonul de vânzare figureaza un pret unitar superior celui real al marfii vândute plusul încasat fiind însusit de gestionar.

Pe baza formulei Stoc final = Stoc initial + Intrari - Iesiri se stabileste cantitativ stocul final.

Cum stocul final inventariat este inferior celui stabilit prin calcul, rezulta ca din sortimentul respectiv s-a vândut o cantitate la un pret superior.

Acoperirea unor minusuri în gestiune produse în perioadele anterioare prin depuneri superioare vânzarilor din perioada curenta.

Depunerile superioare din perioada curenta nu se justifica, întrucât unitatea nu pusese în vânzare marfuri mult solicitate si nici nu au fost evenimente care sa genereze vânzari masive. Se va controla volumul în perioada premergatoare controlului.

Efectuarea de control încrucisat în cadrul a doua sau mai multe gestiuni are loca atunci când se explica minusul de la gestiunea controlata, prin existenta unui plus la aceleasi articole, într-o alta gestiune, la nivelul aceluiasi agent economic.

Stabilirea stocurilor maxime posibile la inventarul final prin comparatia de controlat.

Stocul maxim posibil (Smp)= Stoc initial + Intrari - Iesiri

                                                (pe baza de documente)

Putem întâlni trei situatii:

1. Smp >  Stoc final inventariat-diferenta reprezentând vânzari de marfuri în perioada controlata.

2. Smp < Stoc final inventariat - diferenta reprezentând intrari de marfuri neînregistrate în evidente.

          3. Smp= Stoc final inventariat, situatie specifica marfurilor greu vandabile, altfel este expresia unor erori, omisiuni sau în corectitudini ale gestionarilor.

2.2.3.   Controlul faptic

Procedeul de stabilire reala a existentei si miscarii mijloacelor materiale si banesti si a desfasurarii activitatii economico-financiare si se exercita la locul de existenta a acestor mijloace având ca obiectiv determinarea exacta a cantitatilor si valorilor existente, a starii în care se afla, a spatiului si modului de prelucrare, a respectarii legislatiei si în utilizarea lor.

Principalele modalitati de control faptic sunt:

Ř    Inventarierea;

Ř    Expertiza tehnica si analiza de laborator;

Ř    Observarea directa;

Ř    Inspectia fizica;

Inventarierea reprezinta ansamblul operatiilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, cantitativ si valoric sau numai valoric dupa caz, existente în patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza.

Ca principala modalitate de control faptic, inventarierea este necesara, deoarece din cauze obiective sau subiective, în timpul gestionarii bunurilor, este posibil ca unele operatii sa nu fie consemnate în documente în momentul producerii lor si ca atare sa nu fie înregistrate în conturi, spre exemplu: unele bunuri îsi depreciaza caracteristicile cantitative sau calitative ca rezultat al influentei factorilor naturali, neglijenta gestionarilor poate duce la disparitia unor bunuri, fara ca acestea sa fie consemnate în documente si înregistrate în conturi: ca urmare a greselilor de clacul si înregistrare datele înregistrate în conturi pot sa nu concorde cu realitatea.

Pentru înlaturarea posibilitatilor de acoperire a lipsurilor si pentru surprinderea realitatilor efective este indicat ca inventarierea sa se efectueze inopinat, concomitent cu controlul asupra documentelor si evidentei privind intrarile si iesirile de bunuri pe perioada anterioara.

Expertiza tehnica si analiza de laborator se efectueaza de catre specialisti tehnicieni la solicitarea organelor de control financiar în vederea stabilirii integritatii valorilor materiale, realitatii unei operatii, calitatii unor produse, continutul unor lucrari, volumul manoperei si cantitatile de materiale necesare pentru executarea lor, etc. Exemplu: prin analiza de laborator se stabileste daca în componenta unui produs exista toate materialele eliberate din depozit iar prin expertiza tehnica se stabileste daca volumul unor lucrari efectuate corespunde manoperei platite.

Observarea directa comporta urmarirea la fata locului a felului cum este organizata si efectuata într-un anumit sector: eficienta masurilor de paza a valorilor materiale si banesti (din depozite, casierii, etc),  exactitatea operatiilor de cântarire si masurare a bunurilor intrate si iesite, pastrarea si miscarea documentelor cu regim special, cronometrarea timpului de munca conform normelor de lucru, etc.

Inspectia fizica consta în examinarea activelor si a altor resurse, de exemplu controlul banilor în casa, a listelor de inventariere etc.

Controlul faptic se întregeste cu cel al documentelor.

In acest fel, prin control se stabileste atât modul de gestionare a mijloacelor materiale si banesti, cât si calitatea informatiilor cu privire la activitatea controlata

2.2.4.  Analiza economico-financiara

Urmareste stabilirea modului cum s-a îndeplinit programul de activitate factorii care l-au influentat si care au contribuit la obtinerea rezultatului financiar.

Analiza utilizeaza, de regula, date sintetice furnizate de documentele contabile de sinteza, pentru stabilirea legaturilor cauzale dintre diferite fenomene ale activitatii controlate.

Analiza economico-financiara implica urmatoarele tehnici de cercetare a activitatii economico-financiare din punct de vedere calitativ si cantitativ dupa cum urmeaza

¨      Tehnici de stabilire a relatiilor cauzale între fenomene;

¨      Diviziunea si descompunerea;

¨      Gruparea ;

¨      Substituirea în lant;

¨      Balanta elementelor si modificarii lor;

¨      Corelatia;

¨      Calculul matricial;

¨      Cercetarea operationala;

Tehnici de stabilire a relatiilor cauzate între fenomene

Exemplu: concordanta între obiectivul cercetat  si împrejurarile sau conditiile în care acesta s-a desfasurat: diferenta unei împrejurari sau conditii în care apare sau lipseste un fenomen, prezenta într-un caz si absenta în altul; concordanta si diferenta care îmbina elementele  primelor 2 modalitati; variatia concomitenta, adica unei anumite variatii a uni fenomen îi urmeaza o anumita variatie a altui fenomen; soldul sau ramasita, adica scaderea din variatia totala a unui fenomen a influentelor cunoscute si obtinerea diferentei datorate factorilor necunoscuti.

Diviziunea si descompunerea -asigura profunzimea studierii activitatii economico-financiare, localizarea abaterilor si cauzelor lor în timp si spatiu.

Gruparea reprezinta separarea operatiilor controlate în grupe omogene dupa unul sau mai multe criterii în functie de scopul urmarit.

Substituirea în lant implica asezarea factorilor în ordinea de analiza, se substituie întâi factorul cantitativ si apoi calitativ, substituirea se face succesiv: un factor substituit se mentine ca atare în operatiile ulterioare.

Balanta elementelor si modificarilor se utilizeaza când între elementele fenomenului controlat sunt relatii de suma si diferenta.

Exemplu: volumul productiei marfa vândute = stocul initial + volumul productiei fabricate-stocul final.

Corelatia se utilizeaza în cazul în care factorii si fenomenul analizat sunt în relatii de tip stokastic,  adica fiecarei valori a factorului determinant îi corespund mai multe valori ale caracteristicii rezultative, care sunt esalonate între mai multe limite. Acesta presupune urmatoarele etape:

Ř                    stabilirea continutului economic al fenomenului analizat si  al factorilor de influenta;

Ř                    determinarea legaturilor de cauzalitate si a formei matematice a acestuia;

Ř                    stabilirea valorii parametrilor ecuatiei;

Ř                    calcularea intensitatii legaturii dintre fenomenul analizat si factorii de influenta cu ajutorul coeficientului de corelatie;

Ř                    evidentierea influentei factorilor asupra fenomenului analizat cu ajutorul coeficientilor de determinatie.

Calculul matricial se aplica în cazul existentei unor relatii functionale de produs sau raport între fenomenul analizat si factorii de influenta. Se poate aplica de pilda, la analiza cheltuielilor materiale pe unitatea de produs, pentru a obtine influenta factorilor (abaterea, cheltuielilor materiale, consumul specific, pretul de aprovizionare unitar)

Cercetarea operationala se foloseste cu precadere în analiza previzionala în adoptarea deciziilor în momentul în care intervin numerosi factori care trebuie luati în consideratie.

Controlul documentelor contabile si analiza economico-financiara, nu se aplica pentru toate obiectivele supuse controlului, ci selectiv în functie de natura surselor, de modul de culegere, înregistrare, prelucrare si pastrare a datelor precum si de formele de control ce se exercita.

Tehnicile de control documentar contabil si de analiza economico-financiara desi se presupun reciproc în procesul de control, pot fi separate atât din punct de vedere teoretic  si studiate ca domenii distincte, cât si practic, în functie de limitele obiectivelor de control

2.2.5.   Controlul total si prin sondaj

Controlul financiar se poate exercita total sau prin sondaj.

Controlul total - cuprinde toate operatiile din cadrul obiectivelor stabilite si pe întreaga perioada supusa controlului.

Ca urmare a faptului ca necesita un volum mare de munca, nu se poate aplica întotdeauna controlul total si de aceea în unele cazuri se utilizeaza controlul prin sondaj.

Acesta din urma cerceteaza cele mai reprezentative documente si operatii, care permit obtinerea unor concluzii cu caracter general asupra obiectivului verificat.

Eficienta controlului prin sondaj depinde de alegerea perioadei, operatiunilor si documentelor ce sunt supuse verificarii care dau posibilitatea generalizarii concluziilor si masurilor ce se impun.

De multe ori rezultatele sondajelor determina extinderea controlului asupra tuturor operatiilor ajungându-se astfel la controlul total.

De asemenea, eficienta controlului depinde în mare masura de modul cum sunt alese reperele  principale si de proportia operatiilor în fiecare reper si se refera atât la acele repere din cadrul gestiunilor materiale a caror evidenta se tine cantitativ si valoric pe fiecare material, produs etc, cât si la cele din cadrul cheltuielilor. La gestiunile a caror evidenta analitica se tine global valoric, reperele nu se pot controla prin sondaj.

Conform acestor principii, inventarierea ca modalitate de control faptic se poate efectua total sau prin sondaj în functie de natura elementelor controlate si obiectivele urmarite.

Inventarierea totala - permite cunoasterea efectiva a realitatii si obtinerea unor concluzii exacte dar reclama timp îndelungat, efort substantial si stoparea operatiunilor de primire si eliberare a bunurilor.

Inventarierea prin sondaj este mai operativa dar are o precizie mai scazuta. Gradul de precizie al inventarierii prin sondaj este asigurat  prin perfectionarea continua a tehnicilor de lucru astfel încât sondajul sa satisfaca tot mai mult cerintele unui control selectiv.

Controlul prin sondaj cuprinde numai o parte din operatiile si documentele dintr-un anumit sector, el se poate limita însa si la o parte din perioada de timp supusa controlului.

Modalitatile de control se întrepatrund în forme variate si multiple cum sunt:

q       controlul continuu sau permanent este cel care nu prezinta întreruperi în durata sau în intensitatea sa si cuprinde toate actele si bunurile ce constituie obiectivul sau;

q       controlul simultan cel care are loc concomitent, se refera la mai multe obiective similare care pot fi substituite unul altuia, ca de ex. Controlul efectuat în acelasi timp la toti casierii unitatii sau asupra celor care gestioneaza  aceleasi valori

q       controlul complet atunci când constituie un ansamblu de masuri legate între ele cu scopul de a se obtine certitudinea ca justificarea operatiilor este exacta si completa.

q       controlul progresiv este în acelasi timp si simultan si se exercita în cursul executarii lucrarilor pe masura desavârsirii lor.

q       controlul periodic organizat în perioade regulate de timp si cuprinde totalitatea obiectivului sau a faptelor de controlat ca de exemplu controlul anual al stocurilor.

Controlul periodic include si controlul intermitent exceptional, sporadic, ocazional indicat în cazul când intervine un risc sau necesita amenintarea unui pericol.

q       Controlul direct este un control simultan si se aplica obiectivului ce se controleaza în timpul executarii activitatii respective.

q       Controlul executiei sau controlul de conducere este considerat ca fiind organizarea sistematica a supravegherii lucrarilor. Controlul de conducere revine personalului superior(directorului pentru conducerea unitatii, sefilor de compartimente pentru conducerea sectoarelor respective) iar controlul de executie este ultimelor  trepte ierarhice, sefilor subalterni.

-          Ca obiective ale controlului de executie pot fi enumerate urmatoarele: existenta concordantei datelor din jurnale si registrele contabile cu cele din fisele de conturi, între adunarile din jurnale si fise de conturi, examinarea documentelor justificative, etc.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA SI

OBIECTIVELOR CONTROLULUI FINANCIAR AL UNUI AGENT ECONOMIC

Controlul financiar propriu al unui agent economic se organizeaza sub forma controlului financiar preventiv si a controlului financiar de gestiune.

3.1. Organizarea si obiectivele controlului financiar preventiv(C.F.P.)

C.F.P. se organizeaza de catre conducatorul agentului economic prin compartimentul financiar contabil.

În functie de volumul operatiilor ce se supun C.F.P., conducatorul unitatii, la propunerea contabilului sef sau a persoanei care conduce activitatea financiar contabila, poate împuternici si alte persoane din cadrul acestui compartiment care sa exercite C.F.P., dar care de regula nu participa la întocmirea si contabilizarea documentelor controlate. Persoanele împuternicite sa exercite C.F.P. trebuie sa aiba pregatirea economica si experienta necesara si sa îndeplineasca conditiile de cinste si corectitudine. Nu pot fi împuternicite sa exercite C.F.P persoanele aflate în curs de urmarire penala de judecata sau care au fost condamnate chiar daca au fost gratiate pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înselaciune, dare sau luare de mita si alte infractiuni prin care s-au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice. Daca în cursul urmaririi penale, a judecatii sau dupa condamnare a intervenit amnistia, cel care a savârsit vreuna din infractiunile mentionate anterior nu poate fi împuternicit sa exercite C.F.P timp de 2 ani de  la expirarea acestui termen.

Împuternicirea se face pe baza de ordin sau decizie a conducatorului unitatii prin care se stabilesc concret operatiunile asupra carora se exercita C.F.P., conditiile si perioada în care se desfasoara aceasta activitate.

Decizia de organizare si exercitare a C.F.P. cuprinde:

¨     persoanele cu drept de exercitare a C.F.P.

¨     sefii de compartimente care certifica documentele ce se prezinta în vederea executarii C.F.P.

¨     obiectivele, operatiunile si documentele supuse C.F.P.

¨     termenele de acordare a vizei de C.F.P. de catre persoanele împuternicite.

¨     Specimenele de semnaturi ale persoanele împuternicite sa exercite C.F.P.

Se supun C.F.P. documentele ce cuprind operatiile ce se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale ale unitatii, în faza de  angajare si de plata, în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice

Urmatoarele operatiuni se supun în mod obligatoriu C.F.P.:

Ř     încheierea contractelor cu parteneri interni si straini;

Ř     încasarile si platile în lei si valuta de orice natura, efectuate în numerar si prin operatiuni bancare.

Ř     trecerea pe cheltuieli, fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profitului sau a capitalului social.

Ř     gajarea, închirierea sau concesionarea bunurilor subunitatilor sau unitatilor componente.

În functie de necesitati, operatiunile mentionate vor putea fi modificate si completate de conducatorul unitatii în functie de specificul activitatii si structurii ei organizatorice.

Exercitarea C.F.P. se face pe baza de documente însotite de acte justificative. Documentele se prezinta la C.F.P. semnate de cei care le-au întocmit si de seful compartimentului de specialitate în care s-au întocmit si care raspund de realitatea si exactitatea datelor si operatiunilor consemnate de acestea. Obtinerea vizei de C.F.P. pe documente, care se dovedesc ulterior nelegale, nu exonereaza de raspundere pe sefii compartimentelor de specialitate care le-au întocmit.

În situatiile în care persoanele împuternicite sa exercite C.F.P. constata ca operatiile prezentate la control sunt nelegale sau neeficiente, iar conducatorul unitatii dispune de propria raspundere efectuarea lor, seful compartimentului financiar contabil informeaza in scris atât consiliul de administratie cât si Directia Controlului Financiar de Stat, care dispun masurile necesare în raport cu competentele legale.

Documentele care au fost supuse C.F.P. si nu au fost vizate nu pot fi înregistrate in contabilitate si vor fi evidentiate, separat, precum si documentele vizate din dispozitia conducatorului unitatii.

Referitor la activitatea de C.F.P. normele legale în vigoare prevad o serie de obligatii si raspunderi. Astfel, persoanele care exercita acest control raspund pentru legalitatea si eficienta operatiilor cuprinse în documentele prezentate de compartimentele de specialitate.

Faptele ce constituie contraventie, potrivit normelor legale în vigoare, pe linia organizarii si exercitarii C.F.P. si care genereaza raspunderea contraventionala sunt urmatoarele:

q       neemiterea în termen a actelor administrative privind modul de organizare si exercitare a  C.F.P ;

q       atribuirea exercitarii C.F.P. unei persoane fara sa se fi obtinut de la organele de politie, relatii scrise cu privire la antecedentele penale ale acesteia sau ale carei antecedente penale duc la interzicerea împuternicirii si exercitarii C.F.P.

q       întocmirea si prezentarea si prezentarea C.F.P. a unor documentele în care sunt consemnate operatii fara baza legala sau cu date nereale.

q       vizarea pentru C.F.P. a documentelor care contin operatii prin care se încalca reglementarile în vigoare.

q       refuzul nejustificat al vizei de C.F.P. pentru operatii nelegale.

q       înregistrarea în contabilitate a documentelor privind operatiile care sunt supuse C.F.P., fara ca acestea sa poarte viza de control a persoanelor in drept si aprobarea organelor competente.

q       nesesizarea organelor competente de catre conducatorul compartimentelor financiar contabil a cazurilor de refuz de viza de C.F.P.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre:

§        organele de control financiar de stat;

§        organele de control financiar de gestiune ale unitatilor la care se  organizeaza si exercita C.F.P. propriu;

§        conductorul compartimentului financiar contabil, dar numai pentru contraventiile constând în întocmirea si prezentarea sa C.F.P. a unor documente în care sunt consemnate operatii fara baza legala sau cu date nereale, precum si în cazul înregistrarii în contabilitate a documentelor primare, privind operatiile care sunt supuse C.F.P., fara ca acestea sa poarte viza de control a persoanelor în drept si aprobarea organelor competente.

3.2. Organizarea si obiectivele controlului financiar de gestiune (C.F.G.)
Controlul financiar de gestiune, ca forma a controlului financiar propriu are ca scop respectarea normelor legale cu privire la existenta, integritatea, pastrarea, paza bunurilor si valorilor de orice fel si detinute cu orice titlu pentru care este deci necesar sa se ia masuri pentru o corecta si legala organizare a gestiunilor.

Prin gestiune se întelege totalitatea bunurilor, valori materiale sau banesti, încredintate uneia sau mai multor persoane, în vederea primirii pastrarii si eliberarii acestora prin operatii legale care sa asigure integritatea lor.

Ţinând seama de aceasta definitie, pot constitui gestiuni urmatoarele:

Ř     depozitele, magaziile, silozurile în care sunt adapostite materii prime, materiale, combustibili, carburanti si lubrifianti, deseuri, semifabricate, produse finite, piese de schimb, mijloace de transport, obiecte de inventar, echipament si materiale de protectie, alimente, medicamente, imprimate etc.

Ř     magazinele în care se primesc si se desfac marfuri cu ridicata sau cu amanuntul, raioanele si tonetele acestor magazine în cazul în care activitatea lor este evidentiata separat în contabilitate.

Ř     inventarul societatilor indiferent daca obiectele care-l compun sunt folosite, în unul sau mai multe locuri(camere, etaje, sali, boxe, etc).

Ř     gestiunile de numerar sau imprimate care sunt valori prin ele insele sau care pot fi transformate în bani sau folosite pentru schimb(ex. valorile aflate la casieri, factori, remizeri, etc).

C.F.G. se efectueaza cel putin odata pe an, în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, posibilitatilor de sustrageri, conditiile de pastrare si gestionare, precum si de frecventa abaterilor constatate anterior, cuprinzându-se un numar reprezentativ de repere si documente, care sa permita tragerea unor concluzii temeinice asupra respectarii actelor normative din domeniul financiar, contabil si gestionar.

Activitatea de control se desfasoara pe baza unor programe de lucru semestriale întocmite de seful compartimentului de control financiar de gestiune, aprobate de conducatorul în subordinea caruia se afla acest compartiment. În aceste programe se vor nominaliza gestiunile si activitatile ce urmeaza a fi controlate, perioada supusa controlului si cea stabilita pentru efectuarea controlului ca si organele care efectueaza controlul.

C.F.G. se efectueaza de salariati cu studii economice superioare sau medii în functie de complexitatea gestiunilor, încadrati în compartimentul de control cu aprobarea conducerii societatii respective, cu sarcini exclusive de efectuarea a controlului la termenele si în conditiile stabilite de lege.

Organele de control financiar de gestiune vor urmari în timpul verificarilor pe care le efectueaza urmatoarele:

I. Respectarea normelor legale cu privire la existenta si utilizarea mijloacelor materiale si banesti.

 

1.     Integritatea mijloacelor materiale si banesti detinute cu orice titlu.

Se va verifica existenta faptica a valorilor materiale si banesti, concordanta valorilor materiale si banesti, inventariate faptic cu datele evidentei tehnic operative si contabile, legalitatea documentelor justificative si realitatea operatiilor de intrarea si iesire din gestiune a mijloacelor materiale, înregistrate în evidenta tehnic operativa si contabila, concordanta sumelor încasate si consemnate si documente de încasari cu cele înregistrate în registrele de casa, extrasele de cont si evidenta financiar contabila sau de gestiune, realitatea încasarilor si platilor efectuate în numerar cât si ale intrarilor si iesirilor celorlalte valori.

2.     Aprovizionarea, expeditia, transportul si receptia bunurilor materiale, depozitarea , conservarea, manipularea si eliberarea acestora.

a)     Se va verifica respectarea prevederilor legale privind încheierea si executarea contractelor economice pentru aprovizionarea cu bunuri materiale, pentru prestari de servicii sau executari de lucrari.

b)    Se va verifica modul cum s-a efectuat receptia (autoreceptia) valorilor materiale aprovizionate sau din productie proprie, expeditia si transportul bunurilor materiale, daca sunt create conditii pentru depozitarea, pastrarea, conservarea, manipularea si eliberarea acestora precum si  asigurarea locurilor de primire si eliberare(vânzare) cu aparate de masura si control verificate în conditiile prevazute de lege.

3.Utilizarea mijloacelor materiale în procesele activitatii unitatilor

     de productie si administrativ gospodaresti

a)     Se va  verifica modul cum sunt întretinute mijloacele tehnice din dotare, a depozitelor, instalatiilor, cum sunt respectate reglementarile legale în vigoare si a instructiunilor sau normelor tehnice de utilizare ori de exploatare.

b)    Se va verifica darea în consum, în folosinta sau în exploatare a valorilor materiale potrivit destinatiei acestora si în concordanta cu normele de consum, prevederile statelor de organizare, normele de dotare sau alocare, fisele tehnologice, proiectele de executie, normele de întretinere si reparatii, etc.

c)     Se va verifica legalitatea si realitatea operatiunilor de declasare, casare, scoatere din uz sau folosinta, transformare, transferare, etc a bunurilor materiale.

d)    Se va verifica realitatea recuperarii utilizarii sau valorificarii, dupa caz, a resurselor materiale refolosibile, reflectarea în evidente a resurselor materiale refolosibile, a deseurilor, remanierilor, degradarilor, deprecierilor, perisabilitatilor, etc, precum si masurile luate pentru prevenirea si diminuarea lor.

         4.Încadrarea si salarizarea personalului.

a)     Se va verifica legalitatea si realitatea stabilirii si platii drepturilor cuvenite salariatilor.

b)    Se va verifica respectarea dispozitiilor legale privind, întocmirea, completarea, pastrarea si evidenta carnetelor de munca ale personalului.

c)     Se va verifica legalitatea si realitatea platii îndemizatiilor de conducere, concordanta sumelor înscrise în statele de salarii cu cele din contractele de munca.

d)    Se va verifica respectarea dispozitiilor legale referitoare la stabilirea, calcularea si plata drepturilor reprezentând sporuri pentru vechime în munca, precum si a altor indemnizatii, compensatii si sporuri la salariul de baza.

e)     Se va verifica legalitatea constituirii fondurilor de premiere, legalitatea si realitatea platii acestora.

f)      Se va verifica aplicarea dispozitiilor legale cu privire la calcularea retinerea si varsarea impozitului pe salarii precum si pe veniturile suplimentare, a contributiei pentru pensia suplimentara si ajutorul de somaj si asigurari sociale de sanatate, a popririlor, ratelor, despagubirilor si altor retineri din salarii.

g)     Se va  verifica exactitatea calculelor si a reporturilor din documente pe baza carora se ridica, se elibereaza si se platesc drepturile salariale ale personalului.

II.Respectarea normelor legale cu privire la apararea patrimoniului, precum si a celor referitoare al evidenta si control.

 

1.     Efectuarea inventarierilor periodice, regularizarea si valorificarea diferentelor constate.

a)     Se va verifica modul cum s-au efectuat inventarierile periodice si neperiodice ale patrimoniului precum si altor bunuri apartinând altor unitati, care temporar se afla în posesia unitatii ce efectueaza inventarierea(custodie, etc) si la termenele  prevazute de lege.

b)    Se va verifica cum s-au stabilit rezultatele inventarierii, a diferentelor constituite si modul cum s-au regularizat acestea.

2.     Întocmirea si circulatia documentelor primare si conducerea evidentei tehnic operative si contabile.

a)     se va verifica aplicarea prevederilor legale privind organizarea si conducerea clara, corecta, exacta si la zi a evidentei contabile si tehnic-operative.

b)    Se va verifica respectarea dispozitiilor legale referitoare la utilizarea, întocmirea si completarea documentelor justificative, semnarea de cei în drept si predarea lor la termen persoanelor îndreptatite.

c)     Se va verifica existenta si realitatea extraselor de cont, concordanta datelor evidentei contabile analitice, cu cele din evidenta sintetica precum si concordanta soldurilor si datelor din bilant cu soldurile si rulajele din evidenta contabila.

3. Evidenta, pastrarea, circulatia si utilizarea formularelor cu regim special

Se va verifica modul cum sunt gestionate, utilizate si justificate formularele cu regim special si daca s-au respectat regulile de evidenta ale acestora.

   4.Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv si a controlului ierarhic interior.

Se va verifica daca s-au respectat prevederile  legale privind organizarea si exercitarea C.F.P. precum si a controlului ierarhic interior în ceea ce priveste administrarea si gestionarea patrimoniului unitatii

5.     Aplicarea masurilor pentru prevenirea, descoperirea si recuperarea

pagubelor si stabilirea raspunderilor pentru diminuarea patrimoniului.

a)     Se va verifica modul cum este organizata paza bunurilor, a intrarii si iesirii mijloacelor de transport, a personalului unitatii si a altor persoane precum si organizarea si exercitarea controlului permanent si inopinat asupra  intrarii si iesirii mijloacelor de transport si a persoanelor.

b)    Se va verifica asigurarea securitatii numerarului prin pastrarea în case de bani sau fisete metalice în încaperi separate, prin transportul la si de la banca sau la punctele de efectuare a platilor, în conditii care sa previna sustragerile, pierderile, etc.

c)     Se va verifica legalitatea si realitatea evaluarii pagubelor produse patrimoniul unitatii si recuperarii de la cei vinovati a contravalorii acestora.

d)    Se va verifica daca s-au calculat, solicitat si încasat penalizari pentru nerespectarea clauzelor contractuale ori a disciplinei operatiunilor de casa precum si recuperarea de la cei vinovati a penalizarilor amenzilor, locatiilor si dobânzilor penalizatoare platite de unitate.

6. Încadrarea, drepturile, obligatiile si raspunderile gestionarilor.

a)     se va verifica respectarea reglementarilor legale, cu privire la angajarea, numirea, trecerea sau mentinerea în functie numai a gestionarilor care îndeplinesc conditiile legale.

b)    se va verifica constituirea garantiilor de catre gestionari, în conditiile prevazute de dispozitiile legale în vigoare.

7.     Realizarea masurilor stabilite ca urmare a verificarilor anterioare efectuate de organele de control financiar.

Se va verifica realitatea comunicarilor referitoare la realizarea acestor masuri precum si eficienta masurilor luate de unitate pentru a preveni repetabilitatea deficientelor si aparitia altora în viitor.

III.           Respectarea normelor legale cu privire la realitatea datelor înscrise în bilanturile contabile.

Se va verifica realitatea posturilor de decontari cu bugetul statului, cu clientii, furnizorii si ceilalti debitori si creditori precum si celorlalte date înscrise în bilantul contabil

La cererea  organelor de C.F.G., conducerile si salariatii unitatii supuse controlului au obligatia:

a)     sa puna la dispozitia registrele, corespondenta actele, piesele justificative si altor documente necesare controlului.

b)    sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le are în pastrare, care intra sub incidenta controlului.

c)     Sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate în original sau în copii certificate.

d)    Sa dea informati si explicatii verbal si în scris dupa caz în legatura cu problemele care  formeaza obiectul controlului.

e)     Sa semneze cu sau fara obiectii actele de control si sa comunice la termenele fixate modul de aplicare a masurilor stabilite în urma controlului.

f)      Sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari si sa dea concursul pentru clarificarea constatarilor.

Salariatii împuterniciti sa exercite C.F.G. raspund disciplinar, contraventional sau penal, dupa caz, în situatiile în care:

a)     nu efectueaza controlul conform programului de activitate aprobat;

b)    înscriu în actele de control date sau fapte ireale ori inexacte, sau cu buna stiinta nu consemneaza toate deficientele constatate.

c)     lucreaza cu superficialitate, nesemnalând încalcarile de la dispozitiile legale în vigoare constatate cu ocazia normelor legale.

d)    Dispun, prin interpretarea sau aplicarea gresita a dispozitiilor legale în vigoare, masuri care produc prejudicii.

e)     Nu întocmesc si înainteaza conducatorului unitatii actele de control la termenele stabilite.

f)      Nu iau sau nu propun masurile necesare pentru înlaturarea lipsurilor si abaterilor consemnate în actele de control, tragerea la raspundere a celor vinovati.

g)     Nu îndeplinesc sau îndeplinesc defectuos sarcinile ce le revin.

Angajarea gestionarilor, constituirea garantiilor si raspunderea acestora în legatura cu gestionarea bunurilor sunt reglementate de Legea nr.22-1969 care defineste si notiunea de gestionar ca fiind acea persoana încadrata de o unitate, care are ca atributii principale de serviciu primirea, pastrarea si eliberarea de bunuri aflate în unitate indiferent de modul lor de dobândire si de locul unde se afla.

Rezulta deci doua criterii pentru determinarea calitati de gestionar :

a)     Criteriul  material

b)    Criteriul formal

a)     Potrivit criteriului material o persoana poate fi considerata gestionar daca este încadrata în unitate cu contract de munca si îndeplineste cele trei categorii de atributii)primirea, pastrarea si eliberarea bunurilor) ca atributii principale de serviciu.

În continutul functiei de gestionar se cuprind numai actele materiale directe de primire, pastrare si eliberare si nu acele de folosire. Astfel, de exemplu, încredintarea unor bunuri unei persoane pentru a le folosi în interesul unitatii, în cadrul sarcinilor de serviciu, nu atribuie persoanei în cauza calitatea de gestionar iar functia sa nu este o functie cu gestiune.

b)    Potrivit criteriului formal poate fi socotit gestionar acea persoana pentru a carei functie s-a stabilit ca este functie gestionara. Pentru aceasta este necesar sa se stabileasca de catre consiliul de administratie al societatii care sunt functiile gestionare în  cadrul acesteia si în atare situatie, functiilor respective li se stabilesc ca atributii principale de serviciu primirea, pastrarea si eliberarea de bunuri iar persoanele încadrate pe asemenea functii devin gestionari.

Sunt unele situatii speciale când unei persoane i se poate atribui calitatea de gestionar alaturi de calitatea functiei pe care s-a încadrat, dupa cum urmeaza:

a)     în sectii mici de fabricatie nu se justifica din punct de vedere economic încadrarea unei persoane care sa aibe ca sarcina principala de serviciu, pastrarea, primirea si eliberarea bunurilor sectiei, astfel aceasta sarcina i se poate încredinta maistrului de fabricatie sau sefului sectiei care va avea dubla calitate de maistru sau sef de sectie si gestionar.

b)    merceologul care achizitioneaza materiale de la furnizori si le transporta sau însoteste transportul lor sediul sau depozitele societatii, poate fi considerat gestionar. Functia de merceolog poate fi inclusa de unitate pe lista functiilor cu gestiune deoarece el trebuie sa raspunda de integritatea bunurilor achizitionate din momentul preluarii lor de la depozitul furnizorului si pâna la predarea efectiva  a acestora la magazia societatii beneficiare.

c)     personalul încadrat pe baza cota procentuala - remizerii.

Astfel de persoane pot fi investite cu calitatea de gestionar si este necesar sa se încheie cu acestea contract de munca specifice unui astfel de contract, iar raspunderea acestora va fi identica cu aceea a oricaror altor gestionari pentru lipsurile constatate în gestiunea lor.

d)    persoana încadrata ca bibliotecar are calitatea de gestionar.

e)     taxatorii sunt gestionari de bani, ei având ca obligatie de serviciu sa încaseze si sa predea sumele încasate.

În cazul controlului prin inventariere a unor gestiuni, la procesele verbale de control se anexeaza declaratiile gestionarilor, listele de inventariere sau situatia plusurilor si a lipsurilor constatate si explicatiile gestionarilor asupra concluziilor acestora.

Declaratia gestionarului se ia înainte de începerea controlului asupra gestiunii. Din aceasta declaratie trebuie sa rezulte daca gestionarul are lipsuri în gestiune cunoscute, a primit sau eliberat bunuri fara documente legale, are bunuri nereceptionate sau care trebuie expediate pentru care s-au întocmit documentele necesare, are în pastrare si late bunuri apartinând tertilor, are documente de primire sau eliberare care nu au fost operate la zi în evidenta gestiunii sau nu au fost predate la contabilitate, are plusuri în gestiune despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta, detine numerar rezultat din vânzarea marfurilor aflate în gestiunea sa, gestioneaza valori materiale si în alte locuri de depozitare decât acelea la care se ia declaratia si unde anume.

Listele de inventariere se utilizeaza în cazul gestiunilor cu evidenta global valorica, iar situatia plusurilor si a lipsurilor (situatia comparativa de gestiune) în cazul gestiunilor cu evidenta cantitativ valorica.

Listele de inventariere si situatiile comparative de gestiune se întocmesc pe locuri de depozitare, pe gestionari si categorii de bunuri si separat pentru bunurile de prisos fara miscare, cu miscare lenta, deteriorate si apartinând altor unitati economice (închiriate, în custodie, etc)

În listele de inventariere se consemneaza toate valorile materiale si banesti aflate în gestiune în momentul efectuarii inventarierii, soldurile, scriptice potrivit evidentei contabile si diferentele, in plus sau în minus, rezultate.

Evaluarea stocurilor faptice se face cu acelasi pret folosit la înregistrarea în contabilitate.

Listele de inventariere se semneaza, pe fiecare fila, de catre organul de control si gestionari, iar soldurile scriptice se certifica de contabilul care conduce evidenta analitica a gestiunii si de seful compartimentului financiar-contabil, dupa terminarea operatiei de inventariere faptica. Pe ultima fila a listei de inventariere, gestionarul mentioneaza ca toate cantitatile au fost stabilite în prezenta sa, ca bunurile respective se afla în pastrarea si raspunderea sa si ca nu mai sunt bunuri care nu au fost inventariate.

Listele de inventariere se pot întocmi într-o forma simplificata cu exceptia gestiunilor a caror evidenta se tine global valoric, în sensul ca în aceste liste se înscriu numai sortimentele la care cu ocazia inventarierii se constata lipsuri sau plusuri de inventar. În acest caz este necesar sa se asigure urmatoarele conditii.

Ř     respectarea normelor metodologice cu privire la înregistrarea în fisele de magazie si în contabilitate a tuturor documentelor de intrare si iesire a valorilor materiale

Ř     concordanta dintre evidenta gestionara si contabila

Ř     confirmarea stocurilor inventariate în fisa de magazie, prin semnatura, de catre comisia de inventariere.

Ř     înscrierea în listele de inventariere a eventualelor plusuri sau minusuri constatate, evaluarea si regularizarea lor potrivit normelor legale.

CAPITOLUL IV

FINALIZAREA ACŢIUNII DE CONTROL FINANCIAR

2.1.         Actele de control încheiate.

În scopul urmaririi activitatii de control financiar de gestiune, se organizeaza la nivel agent economic o evidenta simpla a actelor de control încheiate, a altor actiuni efectuate în afara programului aprobat precum si a principalelor rezultate obtinute (plusuri în gestiune, pagube constatate, sanctiuni aplicate, etc)

Valorificarea constatarilor C.F.G. are loc conform urmatoarei proceduri:

a)     pe baza actelor de control întocmite, seful compartimentului de C.F.G. prezinta conducerii societatii, concluziile controlului efectuat împreuna cu masurile ce se impun a fi luate în continuare în vederea înlaturarii abaterilor si tragerii la raspundere a celor care au savârsit nereguli, au produs pagube sau au comis infractiuni.

b)    Conducatorii unitatii iau masuri în cadrul competentei pe care o au si în termene legale pentru aplicarea integrala a masurilor propuse, sanctionarea persoanelor vinovate, recuperarea pagubelor si înaintarea catre procuratura a actelor cuprinzând fapte penale.

c)     La solicitarea instantelor de judecata, parchetelor si politiei conducatorii unitatilor dispun cu prioritate masurile de C.F.G., necesare pentru stabilirea prejudiciilor produse prin infractiuni si clarificarea împrejurarilor care au condus la savârsirea faptelor penale.

d)    în cazurile în care conducatorul unitatii nu ia masurile necesare, seful compartimentului C.F.G. sesizeaza în scris, consiliul de administratie al societatii în care functioneaza iar în cazurile privind recuperarea pagubelor si Directia Controlului financiar de Stat, care în functie de situatia concreta dispune masurile legale care se impun.

e)     seful compartimentului C.F.G. participa la sedintele Consiliului de Administratie, atunci când se discuta probleme financiare, contabile si de control de gestiune.

Organele de control financiar întocmesc de regula  urmatoarele acte de control.

1.proces verbal

2.nota de constatare

3.nota unilaterala

1.     Procesul verbal

Constatarile ce se înscriu în procesul verbal trebuie sa fie proprii ale organelor de control, bazate pe date si documente expuse clar si precis eliminându-se orice elemente si descrieri personale inutile si neconcludente, care încarca nejustificat continutul procesului verbal.

Neregulile constatate se vor consemna în procesul-verbal în mod obligatoriu cu precizarea concreta a actelor normative încalcate si cu determinarea exacta a influentelor financiare si gestionare nefavorabile.

Pentru fiecare abatere înscrisa în procesul verbal se vor nominaliza persoanele si functiile acestora care nu au respectat prevederile legale.

 La procesul verbal se vor înscrie la fiecare abatere constatata masurile luate operativ, în timpul controlului, cu mentinea documentelor pe baza carora s-a materializat sau masurile ce urmeaza a fi luate în continuare.

Procesul verbal se semneaza de organele de control si de conducerea unitatii iar daca s-au constatat si consemnat în procesul verbal fapte ce atrag raspunderea penala se semneaza obligatoriu si de persoanele facute raspunzatoare.

La procesul verbal se vor anexa situatii, tabele, documente acte, note explicative, strict necesare sustinerii constarilor.

Tabelele sau situatiile se întocmesc în cazurile în care deficienta se repeta, constatarea se bazeaza pe un numar mai mare de acte sau operatiuni ori alte cazuri pentru a se putea sintetiza expunerea în procesul verbal. Se va evita întocmirea de situatii si tabele inutile si voluminoase si de asemeni la procesele verbale se vor anexa declaratiile date de gestionari, înainte de începerea inventarierii, listele de inventariere, situatia plusurilor si lipsurilor constatate si explicatiile gestionarii asupra cauzelor care l-au determinat.

În situatiile în care cei în cauza refuza sa dea nota explicativa sau sa raspunda la unele întrebari, organele de control vor formula întrebarile printr-o adresa scrisa înregistrata la registratura agentului economic, stabilind termenul în cadrul caruia trebuie primit raspunsul.

În cazul în care nu primeste raspuns va consemna refuzul în procesul verbal) anexând copia adresei, si se vor aplica sanctiunile prevazute de lege.

Daca în urma controlului efectuat a rezultat savârsirea unor fapte revazute de legea penala, constatarile se consemneaza în proces verbal separat si se înainteaza procurorului în termenele si conditiile prevazute de dispozitiile legale.

2.     Notele de constatare se întocmesc atunci când în cursul controlului se fac constatari a caror reconstituire ulterioara nu este întotdeauna posibila sau care nu pot fi dovedite, sau în alte situatii apreciate de organul de control.

În aceste note de constatare se consemneaza situatiile de fapt precum si masurile luate operativ pentru remedierea deficientelor constatate în situatii mai deosebite este indicata folosirea martorilor asistenti la stabilirea realitatii faptelor constate.

Notele de constatare se semneaza de organul de control, de conducatorul agentului economic, subunitatii, compartimentului si de persoanele la care se refera constatarea precum si de martorii asistenti dupa caz.

3.     Notele unilaterale se întocmesc în cazurile în care în urma controlului nu s-au constatat abateri ori acestea prin volumul si importanta lor nu se justifica întocmirea de procese verbale.

În acestea organele de control vor arata concret ce anume documente au controlat, constatarile facute.

La actele de control încheiate se anexeaza notele de prezentare care vor cuprinde în principal urmatoarele aspecte:

¨     organele sau persoanele din afara agentului economic controlat, care au dat dispozitii ce au determinat abaterile constatate.

¨     problemele care necesita control în continuare, facându-se propunerile corespunzatoare.

¨     masurile ce mai trebuie luate în continuare de agentul economic controlat si de organul care a dispus controlul.

¨     propunerile de aplicare a unor sanctiuni disciplinare sau stabilire a raspunderii penale.

În cazul în care organul de control nu are nimic de aratat sau propus fata de cele cuprinse în actul de control nu se mai întocmeste nota de prezentare.

4.2. Formele raspunderii ca mijloc de penalizare a activitatii de control

Controlul financiar nu presupune numai constatarea lipsurilor deficientelor si abaterilor ci si prevenirea, remedierea acestora precum si tragerea la raspundere a persoanelor vinovate.

Ca modalitate de finalizare a controlului financiar trebuie stabilita raspunderea celui vinovat de abateri sau infractiuni, raspundere care poate fi:

1.     Raspunderea disciplinara

2.     Raspunderea contraventionala sau administrativa

3.     Raspunderea materiala

4.     Raspunderea penala

1.     Raspunderea disciplinara

Organele de conducere ale unitatii trebuie sa stabileasca masuri pentru desfasurarea normala a activitatii ca de exemplu: protectia patrimoniului, ameliorarea conditiilor de munca, prevenirea producerii pierderilor de productie, a risipei si abaterilor de la disciplina muncii, etc.

Daca angajatul, societatii economic încalca cu vinovatie obligatiile sale, inclusiv normele de comportare, el comite o abatere disciplinara, care atrage raspunderea cu caracter disciplinar.

Abaterile disciplinare se sanctioneaza, dupa caz cu:

q       mustrare

q       avertisment

q       diminuarea temporara a salariului

q       retrogradarea din functie sau categorie

q       desfacerea disciplinara a  contractului de munca

Exista situatii când, pentru comiterea unei fapte ilicite, se pot aplica doua sanctiuni, exemplu raspunderea disciplinara poate coexista cu raspunderea penala.

Daca se încalca, în acelasi timp, mai multe norme de drept, rezulta mai multe raspunderi. De pilda, nerespectarea conditiilor legale privind predarea primirea unei gestiuni este o abatere disciplinara si deci, opereaza o sanctiune disciplinara, dar este si o contraventie si implica si o raspundere contraventionala, iar în caz de paguba poate fi si o raspundere materiala.

Raspunderea penala sau materiala nu exclude raspundere disciplinara, daca, prin fapta ilegala, s-au încalcat si obligatii de munca.

Sunt sanctionati disciplinar numai cei încadrati prin contract de munca.

Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa cercetarea prealabila a faptei ce constituie abatere, ascultarea persoanei în cauza si controlul sustinerilor facute de aceasta în aparare, si dupa ce se comunica în scris persoanei vinovate în maximum 6 luni de la savârsirea abaterii.

Împotriva sanctiunii disciplinare cel sanctionat poate face, în scris contestatie si în cazul în care se face dovada nevinovatiei sale persoana în cauza are dreptul la o despagubire egala cu partea de salariu de care a fost lipsita, iar peroanele care cu rea credinta au aplicat sau au determinat aplicarea unei sanctiuni disciplinare raspund disciplinar, material si penal, dupa caz.

2.     Raspunderea contraventionala

Prin contraventie se întelege o fapta comisa cu vinovatie dar cu un pericol social mai mic decât infractiunea si este prevazuta si sanctionata prin legi sau prin acte normative

Contraventia se sanctioneaza cu avertisment sau cu amenda.

Avertismentul se aplica daca fapta comisa este de mica importanta si consta în atragerea atentiei contravenientului asupra faptei comise cu recomandarea ca pe viitor sa respecte legea.

Avertismentul se comunica oral sau în scris prin procesul verbal de constatare a contraventiei, încheiat de agentul  constatator.

Amenda are acelasi caracter administrativ si se face venit la bugetul statului.

Aceleasi persoane i se poate aplica câte o amenda pentru fiecare contraventie comisa suma amenzilor neputând depasi dublul maximului prevazut pentru contraventia cea mai grava.

Sanctiunea pentru contraventie se prescrie în 3 luni de la comiterea faptei cu exceptia contraventiilor privind impozitele, taxele, primele de asigurare care se prescriu în termen de 1 an de la comiterea faptei.

Executarea sanctiunii se prescrie daca procesul verbal de constatare a contraventiei sau comunicarea de plata a amenzii nu a fost aduse la cunostinta celui sanctionat timp de o luna de la data  aplicarii sanctiunii.

Sanctiunea se constata printr-un proces verbal de constatare a contraventiei, iar daca agentul constatator nu este în drept sa aplice si sanctiunea, procesul verbal de constatare a contraventiei se trimite organului competent, care aplica sanctiunea prin rezolutia pe procesul verbal, stabilind si despagubirea.

Împotriva procesului verbal de constatare a contraventiei se poate face plângere in termen de 15 zile de la data comunicarii la organul constatator.

Încasarea amenzilor se poate face:

Ř     plata a ˝ din minimul amenzii, daca  aceasta se face pe loc sau în termen de 48 ore  de la încheierea proces verbal de constatare a contraventiei

Ř     plata integrala a amenzii, în termen de 15 zile de la  comunicarea procesului verbal de constatare a contraventiei si a  înstiintari de plata.

Ř     Executarea  de catre organul financiar al localitatii în care  domiciliaza sau îsi are sediul contravenientul, daca plata nu s-a facut în conditiile precedente.

3.     Raspunderea materiala.

Raspunderea materiala a salariatilor este o forma a raspunderii juridice care constata în obligatia acestora de a repara în conditiile dreptului muncii, paguba provocata unitatii cu care au încheiat contractul de munca pentru o fapta în legatura cu munca lor savârsita cu vinovatie.

Raspunderea materiala este conditionata de existenta urmatorilor factori.:

a)     fapta sa fie ilicita

b)    sa existe prejudiciu

c)     sa existe o legatura de cauzalitate

d)    sa se constate o vinovatie

a)     Fapta ilicita poate fi o actiune sau o inactiune cauzatoare de prejudicii daca constituie o încalcare a :

-          normelor generale stabilite de legi si de alte acte normative

-          normelor speciale care reglementeaza disciplina în munca

-          ordinelor si masurilor administrative

-          regulilor de conduita la locul de munca referitoare la disciplina financiara, gestionara, contabila administrativa etc.

-          obligatiilor care decurg din clauzele contractului de munca.

Caracterul ilicit al unei fapte, care caracterizeaza culpa contractuala, rezulta din încalcarea unei obligatii contractuale sau unei obligatii existând în afara vreunei legaturi contractuale, cu conditia ca fapta sa fie generatoare de pagube.

b)    Prejudiciul trebuie sa fie real adica el sa constituie o paguba efectiva si nu o paguba aparenta, îndoielnica, ipotetica sau eventuala.

Bunul asupra caruia s-au produs prejudiciul trebuie sa fie în posesia unitatii indiferent de titlul sub care este detinut.

Raspunderea materiala se deosebeste de raspunderea civila prin aceea ca salariatul raspunde material numai pentru paguba efectiva produsa nu si pentru beneficiul nerealizat.

Prejudiciul se calculeaza în raport cu valoarea bunului în momentul producerii prejudiciului, iar daca acest moment nu poate fi cunoscut, paguba urmeaza sa se calculeze în functie de data când a fost constatata.

Odata stabilita raspunderea materiala a salariatului, acoperirea prejudiciului trebuie facuta numai prin echivalent banesc(de regula prin retinerea din salariu).

c)     Raportul de cauzalitate între fapta si rezultatul produs dobândeste valoare juridica cu conditia ca fapta sa fi determinat realitatea rezultatului sau sa fi creat posibilitatea concreta ca rezultatul sa se produca.

d)    Vinovatia. Potrivit ar.67 din Codul muncii:

-          raspunderea materiala a unei persoane încadrate în munca poate fi stabilita numai în cazul în care fapta ilicita a fost savârsita cu vinovatie.

Vinovatie exista în cazul în care persoana în cauza:

-          prevede consecintele faptei sale si doreste sa se produca aceste consecinte sau accepta ele sa se produca( direct sau indirect).

-          Prevede consecintele faptei sale, însa spera ca le va înlatura(usurinta)

-          Nu prevede urmarile faptei sale, desi în mod normal trebuia si putea sa le prevada( neglijenta)

În practica judiciara s-a statuat ca vina oricât ar fi de usoara, ea atrage raspunderea materiala a persoanei respective.

Formele raspunderii materiale:

a)     Raspunderea individuala este aceea în care exista o singura paguba si un singur autor al acesteia.

Angajatul vinovat este obligat sa repare singur si integral paguba.

b)    Raspunderea comuna este aceea în care exista o singura paguba si mai multi autori ai acesteia.

Paguba se suporta de coautori, proportional cu contributia fiecaruia la producerea ei, iar daca acest lucru nu este posibil de stabilit, paguba se suporta proportional cu salariile  de la data constatarii pagubei, iar pentru pagubele din gestiuni proportional cu timpul lucrat de la ultima inventariere.

c)     Raspunderea solidara este aceea în care doi sau mai multi autori raspund pentru aceeasi datorie iar plata unuia dintre debitorii fata de unitatea pagubita anuleaza obligatiile celorlalti. Deci, urmarirea unui debitor solidar întrerupe prescriptia în contra tuturor codebitorilor.

d)    Raspunderea subsidiara este aceea în care persoana vinovata a generat indirect paguba adica o facilitat, nerespectând unele obligatii de serviciu. Raspunderea subsidiara este precedata si conditionata de existenta unei raspunderi directe din partea vinovatului principal.

Daca raspunderea directa sau principala este anulata atunci raspunderea subsidiara dispare.

Recuperarea pagubelor se face cu ajutorul titlurilor executorii.

Titlul executoriu este actul legal prin care se porneste executarea silita în vederea recuperarii unei pagube.

Titlurile executorii sunt:

-          angajamentul de plata scris

-          decizia cu imputatie

-          titlul executoriu judecatoresc

-          dispozitia de retinere

Angajamentul de plata scris-cuprinde recunoasterea producerii pagubei de catre vinovat si angajamentul de acoperire a acestuia. Este semnat de autorul pagubei si produce efecte numai între semnatar si unitate. Angajamentul trebuie semnat în termen de 60 de zile de la cunoasterea pagubei, întrucât, în caz de nesemnare unitatea trebuie sa poata emite decizia de imputatie în timp util.

Decizia de imputatie este emisa de conducatorul unitatii pagubite în termen de 60de zile de la data actului constatator întocmit de organul de control.

Comunicarea deciziei catre cel vinovat se face în termen de 15 zile de la emitere.

Daca conducatorul unitatii nu respecta aceste termene atunci el va raspunde material fata de unitate.

Titlul executoriu judecatoresc este calitatea capatata de o hotarâre definitiva prin investirea ei cu formula executorie.

Dispozitia de retinere este ordinul dat de seful compartimentului financiar contabil de a se retine din salariul titularului de avans atunci când acesta nu justifica avansurile sau nu restituie sumele necheltuite (inclusiv penalitatile corespunzatoare) .

4.     Raspunderea penala

Raspunderea penala este generata de o infractiune adica de o fapta care prezinta pericol social savârsita cu vinovatie si prevazuta de legea penala.

În cazul în care unitatea este pagubita de salariatul ei printr-o fapta penala în legatura cu munca acestuia raspunderea pecuniara a salariatului infractor nu este o raspundere materiala ci patrimoniala, civila, delictuala.

În aceasta situatie la stabilirea întinderii pagubei se are in vedere atât paguba respectiva, cât si beneficiul nerealizat.

În cazul faptei penale comune raspund solidar toti infractorii fata de unitate pagubita.

Savârsirea unei infractiuni da loc si unei actiuni civile care are ca obiect tragerea la raspundere civila a participatiilor la infractiune si a persoanei responsabile civilmente.

Actiunea civila este de regula alaturata actiunii penale în procesului penal si este exercitata de partea vatamata, în urma constituirii sale ca parte civila. Repararea pagubei produsa prin infractiuni se face potrivit legii civile.

În cazuri prevazute de lege actiunea civila izvorâta din savârsirea unei infractiuni poate fi judecata separat de actiunea penala, în fata instantei civile.

Infractiunile, pedepsele aplicabile în cazul savârsirii acestora  si regimul lor de executare se reglementeaza, potrivit constitutiei prin lege organica.

Actiunea penala are ca obiect tragerea la raspundere penala a persoanei vinovate din savârsirea infractiunii, într-un asemenea caz raportul juridic de drept penal are loc între participantii la infractiune (inculpat, complice, instigator) si societate reprezentata de procuror, unic titular al actiunii penale în numele statului.

Comparând infractiunea cu contraventia rezulta ca acestea se deosebesc prin urmatoarele elemente:

-          contraventia prezinta un grad de pericol social mai redus.

-          sanctiunea contraventiei se poate prevedea si prin acte normative emise de organele administratiei de stat centrale si locale spre deosebire de infractiune a carei pedepsire este prevazuta numai prin acte normative emise de Parlament(legi).

-          stabilirea efectiva a sanctiunii contraventionale se face de organe de administratiei de stat, inclusiv ale controlului financiar spre deosebire de infractiune a carei sanctiune se aplica numai prin hotarârea unor organe judecatoresti.

-          contraventiile savârsite si de catre persoanele juridice pe când autorii infractiunilor sunt numai persoanele fizice.

Infractiunile se pedepsesc cu închisoare, amenda penala sau închisoare si amenda, alaturi de care se pot aplica si alte pedepse, ca de pilda confiscarea partiala a averii.

CAPITOLUL V

STUDIU DE CAZ

PRIVIND ORGANIZAREA sI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV LA S.C.PROMEX S.A. BRĂILA

DECIZIA NR.166

DIN 01.09.1998

În aducerea la îndeplinire a:

-         Legii Contabilitatii nr.82/24.12.1991 si a prevederilor art.4 din HG nr.704-1993 privind aprobarea unor masuri de executare a legii contabilitatii;

-         Legii nr.30/1991 art.3 privind organizarea si functionarea controlului financiar;

-         Statutul societatii si contractul colectiv de munca;

-         H.G nr.720/10.10.1991 privind aprobarea Normelor de organizare si executare a controlului financiar elaborate de Ministerul Finantelor.

Directorul  general al S.C. ,,Promex " S.A. Braila

Decide:

Art1.- Controlul financiar preventiv urmareste respectarea stricta a legii în utilizarea fondurilor în conformitate cu prevederile legale,

identificarea si eliminarea cheltuielilor care nu sunt necesare si economicoase, preîntâmpinarea oricarei forme de risipa.

Art2. Controlul financiar preventiv va fi exercitat si coordonat de drept de catre dl. Ec. Dumitru Gheorghe- director economic

Pe timpul când acesta lipseste din societate, controlul financiar se va exercita de catre d-na ec. Vorel Alexandrina sef serviciu financiar ca înlocuitor.

Art3. Numele si prenumele persoanelor care sunt împuternicite sa exercite controlul financiar preventiv, functia acestora, numarul stampilei si operatiile repartizate spre verificare sunt cele înscrise în anexa nr.1 la prezenta decizie.

Art4. Controlul financiar preventiv va fi exercitat în mod exclusiv de dl.ec. Cândea Filip asupra operatiilor si documentelor înscrise în anexa nr.2 la prezenta decizie, având ca înlocuitor pe dl.Caprita Teodor.

Art5. Persoanele prevazute în anexele nr.1 si nr.2 care executa control financiar preventiv urmaresc respectarea stricta a legii privind utilizarea fondurilor, identificarea si eliminarea cheltuielilor care nu sunt necesare, oportune si economicoase, preîntâmpinarea, oricarei forme de risipa, atestând aceasta prin semnatura, aplicarea stampilei si a datei pe documente, potrivit Fiselor de delimitare a raspunderilor, anexate la prezenta decizie(anexa nr.7)

Art6. Persoanele care exercita control financiar preventiv le revine sarcina de a se documenta asupra operatiilor, studiind legislatia în vigoare, consultându-se cu salariatii de specialitate, iar atunci când situatia se impune se vor deplasa la fata locului pentru stabilirea situatiei reale

Viza de control financiar preventiv se acorda prin aplicarea stampilei triunghiulare, a semnaturii si a datei pe documentul verificat.

Art7. Numele si prenumele conducatorilor de specialitate, a înlocuitorilor acestora si a maistrilor din sectiile de productie care semneaza documentele ce se prezinta la control financiar preventiv sunt cele înscrise în anexele nr.3 si respectiv nr.4 la prezenta decizie.

Acestia vor semna, aplica stampila pe care o detin si vor pune data, raspunzând de realitatea operatiilor cuprinse în documente potrivit Fiselor de delimitare a raspunderilor, anexate la prezenta decizie(anexa nr.7).

Art8. Obtinerea vizei de control financiar preventiv pe documente care se dovedesc ulterior nelegale nu exonereaza de raspundere pe sefii compartimentelor de specialitate care le-au întocmit.

Art9. Persoanele  care exercita controlul financiar preventiv raspund pentru legalitatea si eficienta operatiunilor cuprinse în documentele prezentate de compartimentele de specialitate.

Art10. Operatiile privind miscarea valorilor materiale în cadrul societatii se fac pe propria raspundere a sefilor compartimentelor sau a înlocuitorilor acestora în care au loc operatiile respective.

Conducatorii compartimentelor financiar contabile au dreptul sa verifice de la caz la caz operatiile efectuate potrivit prezentului articol.

Art11. În cazul în care dispozitiile legale prevad avizarea operatiilor de catre jurist consult, documentele respective vor fi supuse controlului financiar preventiv împreuna cu avizul acestuia(contractele economice, documentele privind trecerea pe cheltuieli sau la pierderi a daunelor aduse societatii pentru care nu se iau masuri de stabilire a raspunderii materiale si altele).

Art12. Pentru a se putea exercita un control financiar preventiv cât mai aprofundat si operativ, compartimentele de specialitate sunt obligate sa depuna în timp util documentele si documentatia respectiva la persoanele care exercita acest control, cunoscând termenele maxime, diferentiate pe operatii, în cadrul carora urmeaza a se efectua verificarea si a se acorda viza de control financiar preventiv sunt urmatoarele:

-          24 ore pentru contracte si comenzi;

-          4 ore pentru facturi si avize de expeditie;

-          5 zile pentru fise tehnice de import;

-          48 ore pentru alte documente;

Art13. Documentele care contin operatii supuse controlului financiar preventiv nu pot fi aprobate si executate daca în prealabil nu s-a efectuat acest control asupra lor.

Art14. seful compartimentului financiar contabil în situatiile în care el sau celelalte persoane desemnate sa exercite controlul financiar preventiv constata ca operatiile prezentate la control sunt nelegale sau neeficiente, iar conducatorul unitatii dispune pe propria raspundere efectuarea lor, va informa în scris atât Consiliul de Administratie, cât si Directia Generala de Control Financiar de Stat din Ministerul Finantelor sau Directia Generala a Controlului Financiar de Stat  a judetului, care dupa caz, vor dispune masurarile necesare potrivit competentelor.

Art15. Documentele referitoare la operatii supuse controlului preventiv care nu au fost vizate nu pot fi înregistrate în contabilitate. Ele vor fi evidentiate separat. De asemenea, se va întocmi o evidenta separata a documentelor vizate pentru control preventiv din dispozitia conducatorului societatii.

Art16. Semnarea documentelor de catre directorul economic confirma ca s-a exercitat si controlul financiar preventiv asupra documentului.

Art17. Persoanele care exercita controlul financiar preventiv au obligatia sa înscrie si contul respectiv de cheltuieli.

Art18. Persoanele mentionate în anexele nr.1 si 2 au obligatia de a refuza motivat(în scris) documentele ce contin operatii nereale, nelegale, neoportune, neeconomicoase, dar refuzurile de viza definitive se aproba numai de directorul economic.

Art19. Salariatii împuterniciti cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa pe directorul economic asupra deficientelor privind întocmirea si prezentarea documentelor la control de catre diferite compartimente de specialitate(operatii fara baza legala, calcule gresite, preturi nelegale, lipsa de documentati, solicitari exagerate de fonduri, circulatia defectuoasa a documentelor etc.)

Art20. Directorul economic este obligat sa ia sau propuna masuri de sanctionare pentru persoanele care au întocmit, avizat si prezentat la control financiar preventiv documente în care sunt consemnate operatii fara baza legala, operatii care nu sunt necesare, oportune, operatii neeconomicoase etc.

Art21. În scopul cunoasterii permanente a activitatii de control financiar preventiv în întreaga societate si a luarii de masuri pentru o continua îmbunatatire, directorul economic prin împuternicitii sai va sigura urmarirea tuturor cauzelor de refuz a vizei de control financiar preventiv, cu precizarea naturii si a valorii acestora.

Art22. Se interzice contabililor sefi de fabrica, a gestionarilor si altor persoane sa execute sau sa înregistreze operatii supuse controlului financiar preventiv daca documentele respective nu sunt vizate de persoanele împuternicite cu efectuarea acestui control.

Art.23 Persoanele împuternicite sa exercite controlul financiar preventiv trebuie sa aiba pregatire economica si experienta necesara, sa îndeplineasca conditiile de cinste si corectitudine.

Nu pot fi împuternicite sa exercite controlul financiar preventiv persoanele aflate în curs de urmarire penal, de judecata sau care au fost condamnate, chiar daca au fost gratiate pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înselaciune, sau luare de mita si alte infractiuni prin care s-au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.

Art24. Constituie contraventie urmatoarele încalcari ale Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar;

a)     neemiterea în termen de 300 de zile de la data publicarii hotarârii nr.720-10 octombrie 1991 în Monitorul Oficial al României a actelor administrative privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar preventiv.

b)    Angajarea, mentinerea, trecerea în functia de organ de control financiar de gestiune sau atribuirea exercitarii controlului financiar preventiv unei persoane fara sa se fi obtinut în prealabil de la organele de politie relatii scrise cu privire la antecedentele penale ale acesteia, sau ale carei antecedente penale duc, potrivit punctului 2 din Normele aprobate prin aceasta hotarâre, la interzicerea  împuternicirii si exercitarii controlului financiar preventiv si controlui financiar de gestiune;

c)     Întocmirea si prezentarea controlului financiar preventiv a unor documente în care sunt consemnate operatii fara baza legala sau date nereale;

d)    Vizarea pentru controlul financiar preventiv a documentelor care contin operatii prin care se încalca reglementarile în vigoare;

e)     Refuzul nejustificat al vizei de control preventiv pentru operatii legale;

f)      Înregistrarea în contabilitate a documentelor privind operatiile care sunt supuse controlului financiar  fara ca acestea sa poarte viza de control a persoanelor în drept si aprobarea organelor competente;

g)     Nesesizarea organelor competente, stabilite prin norme, de catre conducatorul cu atributii financiar contabile, respectiv director economic în cazurile de refuz de viza si de seful compartimentului de control financiar de gestiune, în cazul reluarii masurilor referitoare la recuperarea pagubelor.

Director General,

Ing. Vasile Pricop

ANEXA 1

Tabel

privind personalul care exercita control financiar preventiv

Nr.

Crt

Numele si

Prenumele

Functia

Nr.

stampila

Operatiile si documentele asupra carora se exercita controlul financiar preventiv

1

Dumitru Gheorghe

Înlocuit în cazul absentei de d-na

Vorel Alexandrina

Director

Economic

Sef serv,financiar

40

-         fisa tehnica pentru importuri materiale

-         contractul economic de export

-         contractul de comision

-         documente privind deteriorarile de bunuri din unitate;

-         documentatia privind calamitatile din unitate;

-         documentatia privind penalitatile, amenzile, dobânzile, locatiile, etc, exclusiv rebuturile, lipsurile în gestiune.

-         Contractul de credite;

-         Documentatia privind clasarile si declasarile.

2

DUMITRU  IRIDENTA SONIA

sef serv.contab

3

- referatele privind costurile ulterioare

3

CONSTANTIN

ECATERINA

sef birou postcalcul

3

-dispozitiile de încasare rebuturi în contul furnizorilor

- nota de rebut sau actele de cheltuieli pentru rebut extern

4

FURTUNĂ IONICĂ

sef birou contab.gen

1

-  fracht CFR pentru transport pentru valori materiale aprovizionate sau expediate (intern si extern)

-         deconturi, facturi primite, cheltuieli de transport CFR

-         decontari, facturi primite,  cheltuieli de transport CFR.

-         Deconturi pentru abonamente si convorbiri telefonice;

-         Bonurile  de miscare a mijloacelor fixe pentru sectorul comun

5.

STOIAN MATILDA

Înlocuita

FURTUNĂ  IONICĂ

Contabil

Sef birou contab.gen

25

1

-         comenzi, contracte privind cresa, caminul de copii si caminele de nefamilisti;

-         documente privind încasarile cresei si caminului;

-         facturile si situatiile de plata ale furnizorilor, dispozitiile de plata si încasari(camine nefamilisti, cresa, camin copii)

-         toate documentele privind  drepturile personalului (lista avans, concedii, asigurari sociale, premii etc. pentru cresa, camin, gradinita;

-         dispozitii de plata, cecurile în numerar pentru cresa, camin de copii;

-         documentatia privind casarile si declasarile privind cresa, caminul , gradinita

-         situatia privind consumul de alimente, bonuri de materiale pentru cresa

-         fisa de constatare privind reparatii la cresa, camin, gradinita

6

HÂRJOGHE MARIŢA

Contabil

61

-         comenzi, confirmare comenzi, acte aditionale, fisa tehnica de import privind investitiile;

-         facturi, dispozitii de încasare plata, talon situatii plata, privind investitiile;

-         cerere de amânare sau refuz total sau partial a documnetelor introduse de furnizorii de investitii;

-         dispozitii de revenire la amânare sau refuz;

-         scrisori de transport privind investitiile;

-         documentatia privind finantare, investitiile;

-         nota de comanda privind întocmirea proiectului de executie;
-         cererea de amânare la finantare a investitiilor;

-         talon situatie de plata pentru lucrari proiectari sau constructii, montaj executate.

7

VOREL

ALEXANDRINA

sef serviciu financiar

40

-         contractul de munca

-         documentul de încasare a diferentelor din reevaluare

-         constituirea fondului de participare la profit

-         constituirea fondului de dezvoltare

-         constituirea fondului pentru actiuni sociale

-         contractul de credite si dispozitii de. plata pentru rambursare

8

COMAN

MARIA

Contabil

CFU

71

-         fisa limita de consum carburanti si lubrifianti pentru utilajele din dotare;

-         fisa de constatare si executare lucrari si bonurile de materiale pe regie pentru întretinere si reparatii.

-         lista  de avans si ajutoare materiale

-         statele de salarii, pensii, premii, etc.

-         borderouri, concedii odihna;

-         recapitulatia statelor de plata si centralizatoarele pe comisii de plata

-         adeverinte

-         cereri de împrumut CAR

-         nota de lichidare

-         bonuri de miscare pentru mijloace fixe

-         bonuri de restituire, transfer, predare

-         bonuri de transport pentru prestatiile efectuate de autobaza pentru sectia CFU

-         proces verbal de reforma pentru obiecte de inventar, echipament protectie, AMC-uri, SDV-uri

-         angajamente

-         fisa limita de consum pentru antidot;

-         nota de transfer între sectii pentru obiecte de inventar;

-         fisa de consum pentru oxigen si acetilena;

-         proces verbal de casare a mijloacelor fixe

-         comenzi pentru RC si RK pentru mijloace de transport;

-         facturile pentru executarile de lucrari si prestari servicii.

Director General,                                   Director Economic,

Ing. Vasile Pricop                                ec. Gheorghe Dumitru

ANEXA 2

Tabel

 Cu persoanele care exercita control financiar preventiv în mod exclusiv si operatiunile si documentele ce le revin  spre verificare

Nr.

Crt

Numele si

Prenumele

Functia

Nr.

stampila

Operatiile si documentele asupra carora se exercita controlul financiar preventiv

 

1

CÂNDEA FILIP

Înlocuit de

Economist

11

-         cererile de aprovizionare cu materiale întocmite de servicii pentru necesitati administrative.

-         Comenzi, confirmari de comenzi, contracte, acte aditionale privind aprovizionarea cu materiale pentru necesitati productive de compartimentele: aprovizionare, cooperare, export, autobaza, service;

-         Comenzi de lucrari si contracte întocmite de servicii si ateliere;

-         Facturi privind aprovizionare materiale si prestari servicii prezentate de biroul ordonantari din cadrul serviciului financiar;

-         Facturile privind lucrarile contractate de servicii si ateliere;

Comenzi, contracte, acte aditionale privind relatia S.C. PROMEX S.A. Braila, mai putin planul tehnic, prezentate la viza de serviciul proiectare;

 

CĂPRIŢĂ TEODOR

Contabil

15

-         Contracte si acte aditionale privind desfacerea produselor finite si prestari servicii;

-         facturi sau documente privind deratizarea;

-         facturi si reparatii auto si masini de. Calcul

-         deconturi pentru taxe privind statia de amplificare si difuzare;

-         facturi sau deconturi pentru întretinerea aparatelor frigorifice;

-         facturi privind asistenta tehnica, acordata de Registrul Naval Român

-         deconturi privind taxa expertiza tehnica

-         facturi sau decontari privind verificarea operatiilor de metrologie

-         facturi privind curentul electric, gaz metan si apa

-         documentele de plata privind traducerile din limbi straine

-         abonamente cheltuieli de protocol

-         documentatia privind reparatii curente si accidentale pentru sectorul comun

-         exercitarea CFP asupra facturilor pentru materiale livrate din stocuri disponibile, fara miscare, cu miscare lenta, materiale refolosibile, ambalaje, semifabricate prin cooperare si fise de asistenta tehnica

-         exercitarea CFP asupra facturilor privind livrarea deseurilor din lemn, talas, placi beton, nisip, tabla, teava

-         foi de parcurs emise pentru conducerea societatii, cantina, stationar

-         viza CFP pentru activitatile sociale, camine nefamilisti, cantina, dispensar

-         bonurile de materiale privind cheltuieli gospodaresti

-         referate sau documente prin care se solicita încasarea unor sume de la furnizorii pentru reclamatii privind cantitatea, calitatea, termenele de livrare etc. a marfurilor furnizate în baza avizelor B.L.F.

-         declaratii vamale de import, declaratii vamale de export, comisioane vamale

-         licitatii vânzari mijloace fixe.

Director General,                                   Director Economic,

Ing. Vasile Pricop                                ec. Gheorghe Dumitru

ANEXA 3

Tabel

Privind conducatorii compartimentelor

 de specialitate si înlocuitorii lor care acorda

vize de certificare, pentru necesitate, operativitate, legalitate si economicitate a operatiilor

din documentele supuse controlului

 financiar preventiv

Nr.

Crt.

Numele si prenumele

Functia si serviciul

Codul

serv.

Nr.stampila

1

Vasile Stoica

Subinginer corp cons.

02

1226

2

Ec. Mucuta Viorela

sef serv. Personal

43

836

3

Leahu  Dumitru

Sef serv. Administrativ

44

236

4

Ing.Vasilescu Florian

Sef serv. Org. productiei

54

103

5

Ec. Vorel Alexandrina

Sef serv. Financiar

82

208

6

Ec. Dumitru Sonia

sef serv.Contabilitate

83

242

7

Ec. Panchici Stana

Sef. Serv. Preturi

84

855

8

Ing. Stoica Nicoleta

Inginer preturi

84

156

9

Ing.Negoita Constantin

Sef serv. Preg. Fabric.

61

122

10

Ing. Dobrota Nicolae

Sef birou import

69

735

11

Ing. Spiridon Costel

Sef serv. Marketing

96

136

12

Ec. Economu Nicolae

Sef. Serv. Aprovizionare

72

1102

13

Ing. Draghici Ion

sef Birou Desfacere

73

1103

14

Ing. Lal Petru

Sef. Serv. Pret Oferta

79

148

15

Ing. Rugina Teodor

Sef departament CTC

55

1040

16

Ec. Poleacu Ioan

sef birou CFI

55

1222

17

Ing. Axente Eugenia

sef sectie Prod. Turnatorie

12

1066

18

Ing. Blesleaga Nicolae

sef sectie Forja

22

790

19

Putinica Viorel

Sef At. Cuptoare TO2

12

983

110

Ing. Ion Argentina

Sef At. Scularie

15

641

114

Ing. Bontescu Valentin

sef sectie Uzinaj

13

1106

115

Ing. Militaru Tudorel

Sef sectii C-tii Metal

14

227

116

Sing. David Vasile

sef sectii Osii Montate

29

844

117

Voicu Toma

sef sectie Ans. Sudate

30

842

118

Ing. Sofronov Florin

Sef Autobaza

78

653

119

Ing. Radu Cezar

Sef sectie Montaj Excav.

50

726

120

Ing. Curcan Vasilica

sef sectie Prel. Mec.

60

147

121

Ing. Bararu Petrica

sef serv. Investitii

46

854

122

Ing. Pâtrniche Grigore

sef serv. Service

56

1270

123

Ing. Spânu Marian

Sef serviciu C.calcul

45

467

Director General,                                   Director Economic,

Ing. Vasile Pricop                                ec. Gheorghe Dumitru

ANEXA 4

Tabel

Privind maistrii din sectiile de productie

care acorda viza de certificare, pentru necesitate,

 oportunitate, legalitate si economicitate a operatiilor

din documentele supuse controlului  financiar preventiv

Nr.

Crt

Numele si prenumele

Functia si serviciul

Codul

serv.

Nr.stampila

1

Zainea Vasile

Ms. Sculerie

15

366

2

Marin Stan

Ms. Pr. To1

12

1168

3

Mihai Gheorghe

Ms. Forja

22

829

4

Malnichi Radu

Ms. Pr. To2

28

1080

5

Oprisanu Ion

Ms. Pr. Uzinaj

13

125

6

Costin Marcel

Ms. C-tii metalice

14

189

7

Constantinescu Nicu

Ms. Pr. M.e.ptr. uzinaj

18

995

8

Boboc Tudorel

Ms. Pr. Montaj

23

1042

9

Petrica Ilie

Ms. Osii montate

29

1069

10

Cristea Nicolae

Ms. Prel. Mec

40

652

11

Oancea Ion

Ms. Pr. Montaj exc.

50

663

12

Malomen Arcadie

Ms. Pr. Cut. Vit

70

629

13

Apostolache Vasile

Ms. Cazangerie

14

109

Director General,                                   Director Economic,

Ing. Vasile Pricop                               ec. Gheorghe Dumitru

ANEXA 5

NUMĂRUL FISEI DE DELIMITARE ATRIBUIT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

3132

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

          Personalul care executa operatiuni de certificare sau de viza de control financiar preventiv  este obligat sa cunoasca si sa aplcie în activitatea ce o desfasoara, raportat la functia detinuta actele normative în coloana 2 din fisele de delimitare.

Director General,                                         Director Economic,

Ing. Vasile Pricop                                   ec. Gheorghe Dumitru

ANEXA 6

Lista fiselor de delimitare a operatiunilor

Nr. Fisei de delimitare a operatiunilor

si documentelor

Continutul fisei de delimitare a operatiunilor si documentelor supuse vizei de control financiar preventiv

P

A

G

I

N

A

1

Contract, comanda de aprovizionare cu materii prime, materiale de protectie pentru activitatea de productie

Contract, comanda de aprovizionare cu obiecte de natura fondurilor fixe, piese de schimb, obiecte de inventar si materiale ptr. Produse tehnologice sau alte scopuri ptr. Activitatea de productie

2

Contractul  privind livrarea de produse, executarea de lucrari sau prestarea de servicii

3

Contract economic de livrare, executari sau prestari la export confirmata în scris.

4

Contractul economic de comision.

5

Factura privind aprovizionarea cu materiale, piese de schimb, ambalaje, obiecte de inventar, echipament de protectie etc., ptr. Reparatii, investitii, prestari servicii, executari de lucrari.

a)     cecul de decontare din carnet cu limita de suma

b)    ordinul de plata

c)     dispozitia de plata

d)    dispozitia de incasare

6

Contract de munca, lista de avans chenzinal, statul de salarii, documentul de aprobare a premiilor, profitului, liste de idemniyatii, ptr. Concediu de odihna, lista de indeminzatii platite în contul asigurarilor socilale de stat, cecurile de numerar, ordinul de deplasare, detasare, decontul de cheltuieli.

7

Referat, proces verbal(lipsuri în gestiune, acordarea bonifacatiei pentru stingerea unor reclamatii din operatii de export, deteriorari de bonuri, pierderi din întreruperi din rebuturi, calamitîti, pierderi din casarea si declasanrea mijloacelor circulante mijloace circulante, amenzi, penalitati, locatii etc.

8

Factura pentru livrari:

-         de produse, marfuri, executari de lucrari sau prestari de servicii

-         facturi pentru vânzari de produse, materii si materiale din stocuri supranormative disponibile sau fara miscare sau cu miscare lenta.

-         Dispozitie de încasare sau de plata, dupa caz, cu factura si fara factura si cec de decontare fara limita de suma.

9

Factura externa pentru livrari de produse, marfuri, lucrari executate sau servicii prestate.

10

Ordinul de pret sau decizia pentru stabilirea pretului si tarifului si documentatia privind sustinerea nivelului pretului sau tarifului. Negocierea pretului de productie.

11

Cecul de decontare cu limita sau limita sau fara limita de suma.

12

Actul de garantie privind gestionarii.

ANEXA NR.7

FISA DE DELIMITARE NR.1

NR.

CRT

Documentul supus

Controlului financiar preventiv

Baza

 Legala

Conducatorul compartimentului de specialitate în care are loc operatia, prin semnarea documentului, raspunde de:

Persoana

Împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv, verifica daca:

1

Contract, comanda de aprovizionare cu materii prime, materiale, semifabricate, piese de schimb, obiecte de inventar, echipament si materiale de protectie pentru activitatea de productie

- Legea 76/1992

-         Legea

43/1993

-         Legea

82/1991

-         Codul civil Art.1294-1404

-         HCM

nr.576/1971

-         Decretul

nr.398/1973

-         HG

206/1993 Ordin 766

HCM 941-1959

HG

92/1996

OGU

10/1997

OG

22/1996

HG

831/1997

LEGEA

245/1998

LEGEA

105/1997

LEGEA

129/1996

a)     Stabilirea corecta a cantitatilor

 si sortotipodimensiunilor de aprovizionat, în raport de:

La contractul sau comanda pentru materii prime, materiale si semifabricate directe.

Cantitatea de produse, lucrari sau servicii prevazute în contractele încheiate cu beneficiarii a se livra în perioada pentru care se face aprovizionarea.

Nomenclatoarele sortimentelor de materii prime, materiale si semifabricate directe ale produselor, lucrarilor sau serviciilor, stabilite pentru perioada respectiva;

-         Normele de consum de aprovizionare, de deviz sau de baremuri aprobate pe produs, lucrare sau serviciu pentru perioada respectiva;

-         stocuri fizice de materii prime, materiale si semifabricate directe preliminate la data când se prevede aprovizionarea, inclusiv contractele si comenzile anterioare în curs de derulare;

-         stocurile fizice de materii prime, materiale si semifabricate directe normate pentru perioada respectiva

La contractul sau comanda de materiale pentru lucrari de regie, piese de schimb pentru reparatii si obiecte de inventar, inclusiv SDV-uri.

Cantitatile de materiale, piese de schimb si obiecte de inventar stabilite pe baza cererilor sectiilor de baza, auxiliare si alte compartimente din societate, calculate în baza normelor si normativelor de consum si corelat cu consumul, efectiv din perioadele anterioare;

-         stocurile fizice de materiale, piese de schimb si obiecte de inventar preliminate la data când se prevede aprovizionarea, inclusiv contractele si comenzile anterioare în curs de derulare;

-         stocurile fizice materiale, piese de schimb si obiecte de inventar normate pentru perioada respectiva.

La contractul sau comanda pentru echipamente si materiale de protectie, echipament de lucru si materiale igienico-sanitare:

-         cantitatea de echipament si materiale de protectie, echipament de lucru si materiale igienico-sanitare, stabilit de compartimentele de specialitate si compartimentul de protectia muncii pentru care se face aprovizionarea, pe baza actelor normative care reglementeaza acordarea acestora, termenele de folosinta si nr. de personal îndreptatit la primirea lor;

-         stocurile fizice de echipamente si materiale de protectie, echipament de lucru si materiale igienico-sanitare preliminate la data când se prevede aprovizionarea, tinând seama de contractele si comenzile anterioare, în curs de derulare;

-         stocurile fizice de echipamente si materiale de protectie, echipament de lucru si materiale igenico - sanitare normate pentru perioada respectiva

b)    Legalitatea preturilor unitare, prevazute în contract sau comanda;

c)     Cuprinderea în contract sau comanda sa fie avizate de catre compartimentul juridic, care atesta legalitatea operatiei, înscrierea elementelor obligatorii prevazute de lege(denumirea si cantitatea materiilor, materialelor, pret unitar, etc. termene de livrare, conditii de calitate, locul si modalitatea de efectuare a receptiei, clauze cu privire la penalitati si despagubiri pentru daunele cauzate de neîndeplinirea obligatiilor contractuale stabilite etc.)

a)     Cantitatea de aprovizionat a fost corect stabilita, pe baza elementelor luate în calcul de catre compartimentul de specialitate, refuzând acordarea vizei pentru cantitatile prevazute peste necesar, a celor care depasesc consumurile normate si a celor aferente fabricarii de produs  fara desfacere asigurata(se verifica datele luate în calcul de compartimentul de specialitate la materiale cu pondere si la cele cu stocuri supranormative)

b)    Valoarea materialelor se încadreaza în limitele prevederilor bugetului de cheltuieli a fondurilor proprii;

c)     S-au prevazut clauze cu privire la penalitati si despagubiri pentru daunele cauzate de neîndeplinirea obligatiilor contractuale stabilite(întârzierea livrarilor, regimul garantiilor pentru defectiunile de calitate, etc.);

d)    Preturile unitare au la baza temei legal;

e)     Mijlocul de transport prevazut în document este economicos;

f)      Sunt corect indicate contul din care se face decontarea precum si formele si instrumentele de decontare;

g) Documentele sunt avizate de compartimentul juridic.

FIsA DE DELIMITARE NR.2

NR.

CRT

Documentul supus

Controlului financiar preventiv

Baza

 Legala

Conducatorul compartimentului de specialitate în care are loc operatia, prin semnarea documentului, raspunde de:

Persoana

Împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv, verifica daca:

1

Contract, comanda de aprovizionare cu obiecte de natura fondurilor fixe, piese de schimb, obiecte de inventar si materiale pentru produse tehnologice sau alte scopuri pentru activitatea de investitii.

-Legea

76/1992

-         Legea

43/1993

-         Codul Comercial art.70;

-         OG

18/1994

-         Codul Civil art.1294-1404

-         HCM NR.576-1971

-         Decret nr.398/1973

-         H.G.206-1993

-          Ordin 766/1993

-         HCM

941/1959

HG

92/1996

OGU

10/1997

OGU

32/1997

HG

555/1994

LEGEA

105/1997

a)              Stabilirea corecta, cantitativ si sortimental a cantitatilor de aprovizionat pe baza listei de utilaje, a devizelor si a bugetului de cheltuieli, dupa caz, anexata la documentatia tehnico-economica legal aprobata privind investitia pentru care se face aprovizionarea;

b)             Încadrarea în prevederile planului de investitii, a planului valutar, aprobate pentru perioada pentru care se face aprovizionarea bunurilor materiale înscrise în contract sau comanda;

c)             Legalitatea preturilor înscrise în contract sau comanda si încadrarea valorii acestora în prevederile din listele de utilaje, devizele pe obiecte sau bugetele de venituri si cheltuieli;

d)             Cuprinderea în contract sau comanda a caracteristicilor tehnico-functionale, a modalitatilor si a locului de efectuare a receptiei, a modului ambalare si transport la locul de destinatie, a asistentei tehnice la la montaj, a remedierilor, reparatiilor în cadrul acesteia, a penalitatilor pentru întârzierea în livrare etc.

e)              Existenta documentatiei tehnico economice avizate si aprobate de organele în drept si încadrarea în acestea a bunurilor necesare investitiilor si corelarea cu termenele din graficele de esalonare a executiei lucrarilor si de livrare a utilajelor precum si cu duratele normate de stationare, în cazul utilajelor;

f)               Contractul sau comanda sa fie avizate de catre compartimentul juridic, care atesta legalitatea operatiei, înscrierea elementelor obligatorii prevazute de lege, termene de livrare, conditii de calitate, modalitati de efectuare a receptiei, clauze cu privire la penalitati si despagubiri pentru daunele cauzate de neîndeplinirea obligatiilor contractuale etc.

a)      Cantitatea de aprovizionat a fost corect stabilita pe baza listelor de utilaje, a devizelor sau a bugetului de cheltuieli anexe la documentatia de executie aprobata de organele competente, pentru investitia sau lucrarea pentru care se face aprovizionarea;

b)     Valoarea bunurilor materiale, înscrisa în contract sau comanda se încadreaza în prevederile planului de investitii sau a planului valutar aprobate pe perioada pentru care se face aprovizionarea;

c)     Preturile unitare au la baza temei legal;

d)     Mijlocul de transport prevazut este economicos;

e)      S-au prevazut clauze cu privire la penalitati si despagubiri pentru daunele cauzate de neîndeplinirea obligatiilor contractuale stabilite(întârzierea livrarilor, regimul garantiilor pentru defectiunile de calitate etc.)

f)       Documentele sunt avizate de compartimentul juridic.

FIsA DE DELIMITARE NR.3

NR.

CRT

Documentul supus

Controlului financiar preventiv

Baza

 Legala

Conducatorul compartimentului de specialitate în care are loc operatia, prin semnarea documentului, raspunde de:

Persoana

Împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv, verifica daca:

1

Contract, comanda pentru executari de lucrari si servicii pentru activitatea de productie

-    Legea nr.76/1992

-         Legea nr.43/1993

-         Cod civil art.1294-1404

-         HCM 941/1954

HG

92/1996

OGU

10/1997

a)                    Stabilirea corecta, cantitativ si pe feluri a lucrarilor sau serviciilor înscrise în document, în raport de documentatia tehnica, legal aprobata, si de contractele încheiate cu beneficiarii;

b)                   Legalitatea tarifelor înscrise în comanda sau contract

c)                   Cuprinderea în contract sau comanda a calitatii si termenelor de efectuare a lucrarilor sau serviciilor, a modalitatilor de efectuare a receptiilor, a perioadei de garantie, a termenelor de predare a documentatiilor, daca este cazul, a formei si instrumentelor de decontare, a penalitatilor si despagubirilor pentru întârziere în executie etc.

d)                   Contractul sau comanda sa fie avizata de catre compartimentul juridic care atesta legalitatea operatiei, înscrierea elementelor obligatorii prevazute de lege, termene de executie, conditii de calitate, modalitati de efectuare a receptiei, clauze cu privire la penalitati si despagubiri pentru daunele cauzate de neîndeplinirea obligatiilor contractuale stabilite.

a)         Lucrarile sau serviciile de executat înscrise în contract sau comanda au fost corect stabilite în raport de documentatia tehnica si de contractele încheiate;

b)        Tarifele au la baza temei legal;

c)        S-au prevazut clauze cu privire la penalitati si despagubiri pentru daunele cauzate de neîndeplinirea

obligatiilor contractuale stabilite(întârzierea lucrarilor, regimul garantiilor pentru defectiunile de calitate etc.)

d)Contul bancar din  care se prevede efectuarea platii corespunde activitatii careia sunt destinate lucrarile sau serviciile de executat, formele si instrumentele de decontare sunt corect indicate;

e) Documentele sunt avizate de compartimentul juridic.

f) S-a mentionat pe comanda destinatia lucrarii în cazul lucrarilor de plan tehnic.

FIsA DE DELIMITARE NR. 4

NR.

CRT

Documentul supus

Controlului financiar preventiv

Baza

 Legala

Conducatorul compartimentului de specialitate în care are loc operatia, prin semnarea documentului, raspunde de:

Persoana

Împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv, verifica daca:

1

Contract, comanda cu antreprenorii pentru executarea de lucrari de constructii montaj pentru investitii

-Legea nr.76/1992

- Legea nr.43/1993

Org.Guv.nr.18/1994

-         HCM 822/1959

-         HG 206/1993 Ordin 766/1993

HG

92/1996

OGU

10/1997

HG

555/1994

LEGEA

105/1997

a)Investitia este aprobata legal si are documentatia de executie aprobata;

c)     Stabilirea corecta, pe feluri de lucrari, cantitativ si valoric a lucrarilor de constructii montaj de executat, pe baza documentatiei anexa la procesul de executie aprobat de organele competente privind obiectivul de investitie pentru care se încheie contractul

d)    Cuprinderea în contract a termenelor de predare a documentatiei, amplasamentelor si utilajelor tehnologice, modalitatilor si termenelor de efectuare a probelor tehnologice, a modalitatilor de efectuare a receptiilor, a penalitati si despagubirilor pentru întârzierea în executarea a lucrarilor, a bunei executari a lucrarilor înscrise în contract.

e)     Contractul sau comanda sa fie avizate de catre compartimentul juridic, care atesta legalitatea operatiei, înscrierea elementelor obligatorii prevazute de lege, termenul de executie, conditii de  calitate, modalitati de efectuare a receptiei, clauze cu privire la penalitati si despagubiri pentru daunele stabilite

a)Conntractul este încheiat pe baza notei de comanda contract

b) Valorare contractului se încadreaza în valoarea documentatiei legal aprobata pentru obiectivul de investitie respectiv.

c) Preturile si tarifele au la baza temei legal.

d) S-au prevazut clauze cu privire la penalitati si despagubiri pentru daunele cauzate de neîndeplinirea obligatiilor contractuale stabilite(întârzierea lucrarilor, regimul garantiilor pentru defectiunile de calitate etc.)

e) Sunt corect indicate contul bancar din care se prevede efectuarea platii, formele si instrumentele de decontare;

f) Documentele sunt avizate de compartimentul juridic.

FIsA DE DELIMITARE NR.5

NR.

CRT

Documentul supus

Controlului financiar preventiv

Baza

 Legala

Conducatorul compartimentului de specialitate în care are loc operatia, prin semnarea documentului, raspunde de:

Persoana

Împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv, verifica daca:

1

Controlul privind livrarea de produse, executarea de lucrari sau prestarea de servicii- Acte aditionale

-         Legea

76/1992 republicata

-         Cod civil art.1294-1404

-         HCM 941/1959

-         O G

3/1992

Legea 130/1992

-         OG

22/1995

-         OG

21/1996

Legea

72/1997

-         OG

26/1993

-         HG nr.206/1993

-         HG. Nr.45/1994

HG

555/1994

LEGEA

105/1997

HG

512/1998

a) Existenta conditiilor tehnico materiale si organizatorice pentru realizarea produselor lucrarilor sau serviciilor în sortimentele, cantitatile si termenele prevazute în contract pe baza avizelor primite de la serviciile de productie, aprovizionare.

b)Legalitate preturilor unitare înscrise în contract

e) Cuprinderea în contract a conditiilor de receptie, modalitatilor de efectuare a  probelor tehnologice, a formelor de asistenta tehnica, regimul de garantii, a conditiilor de ambalare, etichetare si expeditie, a mijloacelor de transport, asigurare, a modalitatilor de plata si alte clauze necesare executarii întocmai a obligatiilor asumate prin contract.

d) Contractul este avizat de compartimentul juridic care atesta legalitatea operatiei, înscrierea elementelor obligatorii prevazute de lege, termen de executie, calitate, modalitati de efectuare a receptiei, clauze cu privire la penalitati si despagubiri pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale stabilite etc.

e) Întocmirea actelor aditionale de anulare si decalare de termene numai în cazuri deosebite si în conditiuni avantajoase pentru societate.

a)Produsele, lucrarile sau serviciile contractate concorda cu sortimentele si cantitatile prevazute în planul de productie si programul de fabricatie.

b) Preturile sau tarifele au la baza temei legal.

c) Formele si instrumentele de decontare asigura încasarea la termenele stabilite a contravalorii produselor livrate, a lucrarilor executate sau serviciilor prestate.

d) S-au prevazut penalitatile legale pentru întârzierea la plata a facturilor.

e) Contul bancar, formele si instrumentele de decontare sunt corect indicate

f) Documentele sunt avizate de compartimentul juridic..

FIsA DE DELIMITARE NR.6

NR.

CRT

Documentul supus

Controlului financiar preventiv

Baza

 Legala

Conducatorul compartimentului de specialitate în care are loc operatia, prin semnarea documentului, raspunde de:

Persoana

Împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv, verifica daca:

1

Contract economic de livrare, executari de livrari sau prestari la export.

- comanda confirmata în scris

-         O G.

26/1993 tariful vamal de import

-         HG

206/1993

-         Ordin

746/1993

-         Cod civil art.12944-1404

-         Legea

35/1991

-         HG

580/1994

-         Contract de comision

-         Cod com. Art.405-412

-         HG.215/1992

-         Conventia asupra contractelor de vânzare

-         Hg 54/1991

-         Codul vamal

-         HCM 941/1959

-         Regulament de transp.CFR.

-         Reguli INCOTERMS,

HG

555/1994

LEGEA

105/1997

HG

323/1998

a) Existenta, prealabil încheierii contractului de livrare, executari de lucrari sau prestari de servicii la export, a contractului extern;

b) Existenta conditiilor tehnice, materiale si organizatorice care sa asigure respectarea cantitatilor, a termenelor de livrare, a calitatii, a performantelor si a modului de ambalare stabilite în concordanta cu contractele externe încheiate de societatile de comert exterior.

Luarea masurilor pentru asigurarea cooperarilor cu alte societati în vederea realizarii produselor sau livrarilor complexe, care fac obiectul contractului.

d) Legalitatea preturilor pe baza carora s-a stabilit notarea din contract.

e)Cuprinderea în contract a obligatiilor societatii de comert exterior cu privire la transmiterea conditiilor de ambalare, marcare, numerotare, sablonare, etichetare etc. corespunzator contractului extern.

f) Existenta, în cazul în care este prevazut, ca marfa sa fie ambalata în ambalajul beneficiarului extern, a corelatiei între sosirea ambalajelor si termenele de livrare a marfurilor.

g) Prevederea conditiilor si modalitatilor de participare a unitatii la solutionarea reclamatiilor formulate de partenerul extern.

h) Prevederea clauzelor referitoare la asigurarea mijloacelor de transport si a celorlalte conditii necesare pentru livrarea marfurilor la export, în conditiile franco-frontiera româna, precum si a clauzelor privind decontarea, dupa caz, pe lânga preturile interne si a contravalorii ambalarii ambalajelor si celorlalte cheltuieli determinate de executarea unor lucrari sau operatiuni stabilite prin contract, neprevazute în standardele sau normele interne.

i) Prevederea clauzelor pentru punerea în aplicare a apararii de raspundere în cazul fortei majore.

j) Necuprinderea în contract a unor clauze contra dispozitiilor legale .

k) Realitatea datelor si a tuturor elementelor care au stat la baza încheierii  contractului de livrari, executare de lucrari sau prestari de servicii la export

a) Sunt respectate prevederile legale privitoare la încheierea de contracte de livrare, fara ca în prealabil sa fie perfectate contractele externe.

b) Clauzele din contracte în ceea ce priveste cantitatile, termenele de livrare, pretul, modalitatea de plata, calitatea si modul de ambalare sunt corelate cu contractele externe.

c) Preturile interne pentru masinile si utilajele noi precum si pentru subansambluri si parti componente ale masinilor, utilajelor, instalatiilor complexe au fost avizate si de societatile de comert exterior.

d) Modalitatile de transport prevazute în contract pentru transportul marfurilor pâna la frontiera româna sunt cele mai economicoase.

e) Sunt prevazute clauzele privind penalitatile, în cazul nerealizarii prevederilor contractuale, modul de rezolvare a reclamatiilor si a litigiilor.

f) Documentele sunt avizate de compartimentul juridic.

BIBLIOGRAFIE

1.CHIMON MAZARACHI

IAMANDI LUCA

CONTROL FINANCIAR SI EXPERTIZA CONTABILA   EDITURA ,,PORTO FRANCO"

2. DAN DROSU SAGUNA

DREPT FINANCIAR SI FISCAL EDITURA ,,OSCAR PRINT"  BUCURESTI 1994

3. XXX

LEGEA 32/1968 PRIVIND STABILIREA SI SANCTIONAREA CONTRAVENTIILOR M.O. NR.148/14.11.1968

4. XXX

LEGEA 22/1969 PRIVIND INCADRAREA GESTIONARILOR, CONSTITUIREA DE GARANTII DE RASPUNDERE IN LEGATURA CU GESTIONAREA BUNURILOR AGENTILOR ECONOMICI AUTORITATILOR SAU INSTITUTIILOR PUBLICE, M.O. 132/18.11.1969 MODIFICATA PRIN LEGEA 54/1994, M.O. NR.181 DIN 15.07.1994

5. XXX

LEGEA NR.30/1991 PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONTROLULUI FINANCIAR SI A GARZII FINANCIARE, M.O NR.64/27.03.1991

6. XXX

LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991. M.O. NR.225 DIN 27 DECEMBRIE 1901.

7. GUVERNUL ROMANIEI

H.G 720/1991 PRIVIND APROBAREA NORMELOR DE ORGANIZARE SI EXERCITARE A CONTROLULUI FINANCIAR M.O. NR.75 DIN 24 APRILIE 1992

8. GUVERNUL ROMANIEI

H.G NR.704/1993 PENTRU APROBAREA UNOR MASURI DE EXECUTIE A LEGII CONTABILITATII NR.82/1991, M.O NR.303 DIN 22 NOIEMBRIE 1993

9.MINISTERUL FINANTELOR

ORDINUL NR.316/27.05.1991 PRIVIND NORMELE DE LUCRU PENTRU APARATUL DE CONTROL FINANCIAR DE STAT AL MINISTERULUI FINANTELOR

10.TRIBUNA ECONOMICA

REVISTA CONTROL ECONOMIC FINANCIAR COLECTIA 1998-1999

11.TRIBUNA ECONOMICA

CONTROL FINANCIAR, COLECTIA 1992-1998 EDITURA LUMINA LEX.
Document Info


Accesari: 20239
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )