Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadMETODOLOGIE privind desfasurarea concursului de rezidentiat in medicina, medicina dentara si farmacie sesiunea 14 noiembrie 2004

medicina
ALTE DOCUMENTE

PSIHOTERAPIA PRIN INTERVENŢIE PARADOXALĂ
La selectia initiala au participat un numar de 78 de copii (baieti). Pentru a verifica si aprecia tipul
FIsA VIZITATORULUI
TESUTUL; NERVOS
Lupusul, o afectiune severa
Citotoxicitatea oxigen-dependenta
NEVRALGIA CERVICOBRAHIALA
TRAUMATISMELE TORACICE
MEDFAM 2004
Ulcer peptic

MINISTERUL SANATATII

ORDIN

Privind aprobarea metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat in medicina, medicina dentara si farmacie sesiunea 14 nov.2004Ministrul Sanatatii

         Vazând referatul Directiei Resurse Umane, Formare Profesionala, Concursuri si Examene nr.........

         In temeiul dispozitiilor înscrise in Hotarârea de Guvern nr.743/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, emite urmatorul:

ORDIN

         Art.1 Se aproba metodologia pentru  desfasurarea concursului de rezidentiat in medicina, medicina dentara   si farmacie sesiunea 14 nov.2004, conform anexei 1, care face parte integranta din prezentul Ordin.

         Art.2 Directia Resurse Umane, Formare Profesionala, Concursuri si Examene va aduce la îndeplinire prevederile prezentului Ordin.

         Art.3 Prezentul Ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL SANATATII

DR.OVIDIU BRINZAN

ANEXA 1

METODOLOGIE

privind desfăsurarea concursului de rezidentiat   in medicina, medicina dentara si farmacie sesiunea 14  noiembrie 2004

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

                1. Ministerul Sanatatii  organizeaza  concurs national de intrare in rezidentiat de medicina, medicina dentara  si farmacie la data de 14 nov.2004. Concursul se va desfasura in urmatoarele centre universitare :

            -centrul universitar Bucuresti                -grupa specialitatilor chirurgicale

-centrul universitar Cluj-Napoca          -grupa specialitatilor medicale

-centrul universitar Craiova                  -grupa  medicina de familie

            -centrul universitar Iasi             -grupa medicina dentara

            -centrul universitar Târgu Mures           -grupa farmacie

            -centrul universitar Timisoara    -grupa medicina de laborator

2. Numarul de locuri pe profile, grupe de speci 13113c23n alitati si specialitati, precum si centrele de pregatire pentru fiecare specialitate sunt aprobate prin ordin comun emis de  Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii.

             3.Pentru organizarea concursului de rezidentiat  este  desemnata o comisie comuna nationala si comisii comune zonale. Comisiile comune sunt  formate din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si ai Ministerului Educatiei si Cercetarii si aprobate prin Ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii .

                4. 1.Concursul se desfasoara sub forma de test grila cu 200 întrebari, cu o durata de 4 ore.

               4. 2. Se declara promovati candidatii care obtin minim 50 % din punctajul maxim posibil la cele 200 de întrebari, in limita numarului de locuri publicat pentru fiecare grupa de specialitati.

4.3. Doctoranzii cu frecventa pot fi admisi in rezidentiat in situatia îndeplinirii conditiilor de admitere la grupa sau subgrupa de specialitati respectiva.

            4.4. Medicii rezidenti au obligatia sa efectueze pregatirea si sa sustina examenul de medic specialist in specialitatea pentru care au optat, in primii doi ani de la absolvirea stagiului. Schimbarea specialitatii in care a fost admis rezidentul este posibila printr-un nou concurs de rezidentiat. In cazuri justificate schimbarea se poate face numai prin ordin al ministrului sanatatii  daca solicitantul indeplineste conditiile minime la specializarea ceruta.

5. Informatiile generale importante despre concursul de rezidentiat sunt facute publice prin presa, radio, tv, iar cele de detaliu prin publicare in ziarul « Viata Medicala » si prin Internet, la adresa www.rezidentiat2004.ro .

CAPITOLUL II

TEMATICA, BIBLIOGRAFIE, ÎNTREBĂRI

6. 1. Tematicile concursului de rezidentiat sunt diferite pe profile si grupe de specialitati ca si bibliografia aferenta. Ele sunt  elaborate de Colegiul Medicilor din România, respectiv Colegiul Farmacistilor din România si aprobate de presedintele Comisiei Comune de Rezidentiat si sunt publicate in ziarul Viata Medicala nr.13/26 mart./2004.

6. 2. Întrebarile vor fi diferite in functie de profil sau grupe de specialitati. Fiecare din seturile de întrebari  este creat de grupuri de lucru diferite. Coordonatorul fiecarui grup de lucru este desemnat de catre presedintele comisiei centrale a rezidentiatului, la propunerea presedintilor comisiilor comune zonale, iar numele lui va fi facut public odata cu închiderea concursului. Coordonatorul fiecarui grup raspunde intru totul de corectitudinea formularii întrebarii, alegerea raspunsurilor corecte si de pastrarea secretului întrebarii. Coordonatorul va da avizul "bun de tipar" pentru multiplicarea caietelor de întrebari.

                                         CAPITOLUL III

                                   ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

7.La concurs se pot prezenta :

            -candidati care au diploma de licenta in profil medico-farmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta ;

            -rezidenti aflati in pregatire ;

            -specialisti care doresc sa efectueze pregatire in cea de a doua specialitate, cu respectarea prevederilor legale.

            -candidatii sunt  apti din punct de vedere medical ( fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in grupa de specialitate pentru care candideaza.

Medicii, stomatologii si farmacistii care au obtinut intrarea in specialitate in urma promovarii unui concurs de rezidentiat pe post se prezinta la acest concurs cu respectarea prevederilor stabilite prin actul aditional la contractul de munca.

            8. 1. Înscrierile la concurs se fac la sediile directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti din momentul aparitiei in presa a publicatiei de concurs si se termina cu 25 zile înaintea concursului.

8.2. Publicatia de concurs va cuprinde urmatoarele:

 • data , locul si ora desfasurarii concursului;
 • conditii de participare ;
 • locul si perioada de înscriere ;
 • numarul de locuri ;
 • informatii generale.

            9. Dosarele de înscriere a candidatilor trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs cu numele de familie, initiala tatalui  si toate prenumele înscrise in buletinul de identitate, precum si  grupa de specialitati pentru care concureaza (  se va mentiona acordul pentru folosire nume, precum si  pentru afisarea rezultatului pe Internet),
 • xerocopie a buletinului de identitate sau a cartii de identitate (paginile din care reiese numele si prenumele candidatului precum si data nasterii);
 • copie legalizata a diplomei de licenta de medic, stomatolog sau farmacist ; absolventii promotiei 2004 pot prezenta adeverinta  privind promovarea examenului de licenta ;
 • medicii rezidenti si medicii specialisti vor depune adeverinta eliberata de unitatea in care sunt incadrati din care sa reiasa specialitatea in care sunt confirmati si tipul contractului de munca;
 • certificat medical privind starea de sanatate, eliberat de unitatea sanitara teritoriala desemnata de directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, în care se va preciza ca este apt/inapt din punct de vedere medical ( fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in grupa de specialitate pentru care candideaza ;
 • copii legalizate ale actelor doveditoare (certificat casatorie, etc.) pentru cei care si-au schimbat numele;
 • chitanta de plata a taxei de concurs,  stabilita de Ministerul Sanatatii.

            10. 1. Dupa verificarea documentelor din dosare si a conditiilor de participare pentru fiecare candidat, Directiile de Sanatate Publica vor alcatui o singura lista cu candidatii, in ordinea alfabetica a numelor in cadrul profilului sau grupei de specialitati, care va cuprinde urmatoarele rubrici:

Nr.

Crt.

DSP

Profil/

grupa

(M,G,C,L,S,F)

Numele,

Initiala tatalui,

Prenume

Promotia

UMF
Absolvit

Loc actual

 de munca

Nr.

chitanta

plata a taxei de concurs

Obs.

stare de sanatate

 

functia

unitatea

            Legenda:

DSP:

Directia de Sanatate Publica Judeteana sau a Mun. Bucuresti (indicativ auto, ex. BZ pentru DSP Buzau, B pentru DSPM Bucuresti)

PROFIL/GRUPA:

M - pentru GRUPA SPECIALITATILOR MEDICALE

G - pentru GRUPA MEDICINA DE FAMILIE

C - pentru GRUPA SPECIALITATILOR CHIRURGICALE

L - pentru GRUPA DE LABORATOR

S - pentru PROFILUL MEDICINA DENTARA

F - pentru PROFIL FARMACIE

LOC ACTUAL DE MUNCA

Pentru cei neincadrati se trece "FP" in rubrica pentru unitate si rubrica pentru functie se lasa necompletata.

OBSERVAŢII STARE DE SĂNĂTATE

Se va completa numai cu "APT" sau "INAPT".

10.2 Listele vor fi redactate, conform structurii de mai sus, intr-un fisier EXCEL si vor fi trimise la Centrul National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali (Str. Bodesti nr. 1, sector 2, Bucuresti) prin e-mail pe adresa rezidentiat@perfmed.ro in termen de 2 zile de la terminarea înscrierilor, iar originalele vor fi transmise prin Prioripost la adresa de mai sus, insotite de discheta. Instructiunile privind modul de completare a listelor in format electronic precum si modelul de fisier EXCEL care va fi folosit se gasesc la adresa de Internet www.rezidentiat2004.ro

10. 3. Dupa centralizarea si verificarea tabelelor cu candidatii înscrisi, Centrul National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali  va proceda la redactarea listei finale cu candidatii inscrisi la concurs pe profile si grupe de specialitati, in ordine alfabetica. Repartizarea candidatilor pe sali se va face diferentiat, pe profilul si grupa de specialitati pentru care s-au înscris.

10. 4. La data de 11 nov.2004 candidatii vor putea afla sala si ora începerii probei de concurs,  cercetând adresa de Internet pe site-ul: www.rezidentiat2004.ro. La sediile  universitatilor de medicina si farmacie se vor afisa listele cu candidatii inscrisi pentru grupa de specialitate pentru care se organizeaza concurs , cu exceptia grupei specialitatilor chirurgicale, pentru care se va afisa si la  Centrul National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali (Str. Bodesti, nr.1, sector  2 Bucuresti).

            10.5. Cu cel putin 24 ore înainte de concurs, la fiecare sala se va afisa lista candidatilor repartizati în sala respectiva.

           

CAPITOLUL IV

DESFASURAREA CONCURSULUI

11. 1. Concursul se desfasoara in ziua de duminica  14 nov.2004.

11.2. In dimineata concursului, la ora 7,30 seful de sala împreuna cu supraveghetorii, vor lipi în dreptul fiecarui loc din sala, o legitimatie de banca cu numarul de ordine al candidatului respectiv, numar corespunzator cu cel aflat in listele candidatilor.

11. 3. Începând cu ora 8,30, candidatii vor putea intra în sala în care au fost repartizati. La intrare se vor legitima sefului de sala cu buletinul de identitate sau pasaportul, documente ce trebuie sa fie in termen de valabilitate. Cei fara un astfel de document valabil nu vor fi primiti in sala de concurs.

            12. 1. Candidatii vor fi asezati în sala în ordine alfabetica, conform listelor finale afisate, cu exceptia perechilor sot-sotie, frati, candidati care au obligatia, sub sanctiunea anularii lucrarii si eliminarii din concurs, sa semnaleze aceste situatii pentru a putea fi asezati separat. Candidatii aflati in sala pot declara sub semnatura situatiile mai sus mentionate. Fiecare candidat se va aseza la locul indicat prin legitimatia de banca. Candidatii ocupa numai locurile indicate de organizatori si nu au voie sa le schimbe intre ei. In cazul in care locul desemnat initial  nu este corespunzator, candidatul poate fi mutat  pe un loc disponibil, dar numai la indicatia sefului de sala.

            12. 2. Candidatii vor fi asezati în sala, în asa fel încât sa ramâna cel putin un loc liber între doi candidati.

12. 3. In prezenta tuturor candidatilor, sefii de sala vor citi instructiunile privind modul de desfasurare a concursului.

            13. 1. Începând cu ora 8,45 se vor împarti candidatilor grilele pentru raspuns si câte o carioca neagra pentru completat grila (atât pentru completat raspunsurile considerate corecte, cât si pentru completat datele de identitate). Cele patru tipuri de grile pentru raspuns se vor împarti astfel:

¨rândul 1 primeste grile tip A si B, conform urmatoarei scheme:

                                   A - B - A - B - A - B - etc.

¨rândul 2 primeste grile tip C si D conform urmatoarei scheme:

                                   C - D - C - D - C - D - etc.

¨rândul 3 primeste grile tip A si B conform urmatoarei scheme:

                                   B - A - B - A - B - A - etc.

¨rândul 4 primeste grile tip C si D conform urmatoarei scheme:

                                   D - C - D - C - D - C - etc.

            13. 2. Începând cu rândul 5 se repeta schema de mai sus (rândul 5 = rândul 1, rândul 6 = rândul 2, etc.), pâna ce toti candidatii vor primi o grila de raspuns.

            13.3. Se va proceda la verificarea de catre fiecare candidat a grilei, pentru a se identifica eventualele greseli de tiparire, caz în care grila respectiva va fi înlocuita. Fiecare candidat va completa apoi datele personale în spatiul special de pe grila, cu litere majuscule .

            13.4. Seful de sala si supraveghetorii vor verifica corectitudinea datelor înscrise, confruntându-le cu actul de identitate al candidatului si cu legitimatia de banca. Dupa aceasta operatiune, actul de identitate al fiecarui candidat va ramâne pe banca pe toata durata probei scrise. Candidatii poarta întreaga responsabilitate asupra datelor personale înscrise pe grila.

           

            13.5. Sacii sigilati continând caietele cu întrebari vor fi adusi la sali în jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci va fi constatata de seful de sala si trei candidati din sala respectiva. La ora 10,00 se vor desigila sacii în toate salile de concurs din toate centrele universitare.  Se vor împarti apoi candidatilor caietele de întrebari, tinându-se cont de tipul de grila primit anterior. Din momentul în care a fost distribuit ultimul caiet începe masurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Seful de sala va nota la loc vizibil si va informa candidatii asupra orei de începere si a celei de terminare a concursului (fie prin scriere pe tabla, fie pe o hârtie ce va fi afisata).

            13.6. Fiecare candidat va verifica caietul, fiind schimbate caietele cu greseli de tiparire.

            13.7.Intreaga responsabilitate asupra corespondentei intre tipul de grila si cel al caietului cu întrebari revine candidatului.

            13.8. Candidatii care nu sunt prezenti în sala în momentul deschiderii sacilor cu caiete nu mai au acces în sala de concurs.

            13.9. În timpul concursului candidatii nu au voie sa consulte nici un fel de materiale, sa discute cu ceilalti candidati, sa copieze sau sa aiba asupra lor aparatura electronica de comunicare. Materialele documentare vor fi depozitate într-un colt al salii, unde candidatii nu vor avea acces pâna la terminarea concursului.
            13.10. La terminarea concursului candidatii vor preda sefului de sala, sub semnatura, grila de raspuns. Caietul cu întrebari ramâne în posesia candidatilor, cu exceptia celor care din orice motiv parasesc sala in primele trei ore de concurs.

13.11. Candidatii absenti si cei care se retrag din concurs vor fi mentionati ca atare în procesul verbal (nominal). Cei care se retrag vor preda grila de raspuns si caietul cu întrebari sub semnatura, si vor putea parasi sala doar dupa expirarea primelor 30 de minute de la începerea concursului. Seful de sala va scrie pe grila lor "retras din concurs". Aceste grile vor fi preluate, constituind documente pe baza carora, in lista finala, pentru candidatul care s-a retras, se va face mentiunea "retras din concurs". Dupa  parasirea salii niciunui candidat nu-i mai este permisa revenirea (pe perioada desfasurarii probei) pentru nici un motiv, cu exceptia situatiei in care un candidat are necesitati fiziologice, când va fi insotit de 2 supraveghetori si se va accepta o lipsa din sala de maximum 10 minute. Timpul absentei din sala nu prelungeste durata probei pentru candidatul respectiv.

13.12. Grilele de raspuns bune de corectat, se predau de catre candidati sub semnatura sefului de sala. Corectura acestor grile se face in mod electronic, in  sala de concurs, in prezenta autorului si a inca doi candidati din sala respectiva care vor semna pe grila.  Dupa anuntarea punctajului tuturor candidatilor din sala respectiva, seful de sala, in prezenta a 3 candidati, ambaleaza si sigileaza plicul cu grilele corectate si disketa .

           

13.13. Grilele de raspuns cu mentiunea "retras din concurs", se ambaleaza separat.

13.14. Grilele de raspuns  gresite si cele nefolosite vor fi ambalate separat si  vor purta mentiunea "Anulat".

13.15. Pe fiecare plic cu grile (grile corectate; grile "retras din concurs", si grile cu mentiunea "anulat") se va mentiona sala, numarul de candidati, numarul de grile corectate, respectiv "retras din concurs" , "anulat".

           

13.16. sefii de sala vor completa un proces verbal privind numarul de candidati înscrisi, numarul de candidati prezenti, numarul de grile, caiete si diskete primite si returnate. Procesele verbale vor fi semnate de sefii de sala, supraveghetori si trei candidati.

           

13.17. Coletele si procesele verbale vor fi puse în saci, care se vor sigila la rândul lor si vor fi predati reprezentantilor Comisiei Comune Zonale. Pentru sigilare se vor folosi clesti speciali, care se vor gasi la reprezentantul desemnat de Comisia Comuna Zonala., care raspunde de localul respectiv de concurs.

 

            13.18. Sacii vor fi transportati la sediul Comisiei Comune Zonale. Camerele unde se vor depozita sacii vor fi sigilate de Comisia Comuna Zonala.

CAPITOLUL V

CLASIFICAREA CANDIDAŢILOR

            14. Presedintele Comisiei Comune Zonale de rezidentiat împreuna cu colectivele care au alcatuit întrebarile de concurs, vor fi prezenti in ziua concursului începând cu ora 11,00,   la sediul Comisiei Comune Zonale, pentru a alcatui grila cu raspunsurile la întrebarile de concurs pentru fiecare profil si grupa de specialitate. Grilele cu raspunsuri vor fi multiplicate in prezenta comisiei comune zonale de rezidentiat si transmise in sali prin delegati, in plicuri sigilate. Plicul va fi înmânat sefului de sala de catre delegati la expirarea celor  4 ore de concurs, si dupa predarea de catre candidati a grilelor pentru corectat.

            15.1     Eventualele contestatii privind  raspunsurile corecte vor fi depuse de candidati in termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor in salile de concurs. Contestatiile se depun la universitatea de medicina si farmacie  sau se transmit prin fax la numerele comunicate de comisia comuna zonala.     Pentru centrul universitar Bucuresti contestatiile se depun la CNPPMFAM(Bucuresti, str.Bodesti, nr1, sector 2)  sau prin fax la nr.2556406

 Comisia Comuna Zonala  va analiza si comunica  raspunsurile corecte ramase definitive in termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea grilei corecte ramasa definitiva se va face prin publicare pe Internet pe site-ul www.rezidentiat2004.ro si afisare la universitea de medicina si farmacie Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Timisoara , Târgu Mures, respectiv CNPPMFAM pentru centrul universitar Bucuresti,   si constitue raspuns la contestatiile primite.

 

            15.2  In urma analizarii contestatiilor si stabilirii grilei corecte ramasa definitiva, punctajele comunicate in sali pot suferi modificari.

            16. Prelucrarea rezultatelor stabilite in urma aplicarii grilei corecte ramasa definitiva , se va face de catre o comisie de specialisti propusi de comisiile comune zonale si  desemnati prin ordin al ministrului sanatatii . Componentii acestei comisii nu au voie sa introduca sau sa scoata din sala respectiva nici un fel de material. În sala respectiva nu vor avea acces decât persoanele care formeaza comisia mentionata.

17. Înainte de alcatuirea clasificarilor, comisia desemnata la pct.16,  va proceda la desfacerea sacilor si verificarea continutului fiecarui colet, semnalând eventualele neconcordante.

18.1. Clasificarea pe profile si grupe de specialitati va rezulta prin unificarea electronica a  rezultatelor  stabilite in urma aplicarii grilei corecte ramasa definitiva.

 

18.2 Rezultatele concursului national pentru rezidentiat se confirma prin Ordin al Ministrului Sanatatii .

CAPITOLUL VI

REZULTATE

19.1.Data afisarii clasificarilor  va fi anuntata in timp util prin mass-media.

19.2.Clasificarile,  data si  locul alegerii specialitatilor si centrelor de pregatire vor fi afisate la universitatea de medicina si farmacie si directia de sanatate publica unde se desfasoara concursul   sau vor putea fi accesate pe Internet.

 

            20. Alegerea specialitatii si a centrelor de pregatire va avea loc la aceeasi data pentru toate grupele de specialitati prin teleconferinta. Candidatii au posibilitatea se a se prezenta la unul din centrele universitare medicale Bucuresti, Brasov , Cluj-Napoca, Craiova, Constanta,  Iasi, Oradea , Sibiu, Târgu Mures sau Timisoara.

CAPITOLUL VII

ALEGEREA SPECIALITATII SI A CENTRELOR DE PREGĂTIRE

21. Alegerea locurilor se va face in baza clasificarilor  afisate. La alegerea specialitatii si a centrului de pregatire, candidatii vor prezenta buletinul de identitate  sau pasaportul in termen de valabilitate.

Imputernicitii vor prezenta buletinul de identitate propriu si o împuternicire data de candidat la notariat.

            22. Candidatii sau Imputernicitii acestora care nu sunt prezenti in data, ora si locul fixat pentru alegerea specialitatii si a centrului de pregatire, pierd drepturile conferite de concurs.

CAPITOLUL VIII

Exemplificari privind tipurile de întrebari si modul de punctare:

 

23. Caietele de concurs vor avea un numar de 200 întrebari pentru fiecare profil si grupa de specialitati(40% din cele afisate pe Internet ; 60 % întrebari la prima vedere)

24. Cele 200 întrebari de concurs pot fi de doua tipuri:

1. Întrebari tip complement simplu, cu un singur raspuns corect posibil din 5; se noteaza fiecare întrebare cu raspuns corect cu 4 puncte; daca la aceste întrebari candidatii marcheaza mai mult sau mai putin de un raspuns corect, întrebarea se anuleaza (punctaj 0)

2. Întrebari tip complement multiplu cu 2 - 4 raspunsuri corecte, fiecare întrebare cu raspunsuri corecte va fi notata cu 5 puncte; daca la aceste întrebari candidatul marcheaza mai putin de 2 sau mai mult de 4 raspunsuri, întrebarea se anuleaza (punctaj 0)

In caietul de concurs se vor preciza întrebarile de tip complement simplu si întrebarile de tip complement multiplu.

Exemplu de punctare :

A         B         C         D         E = întrebare cu doua raspunsuri corecte A si C

x                      x

In cazul in care marcheaza corect A si C va primi 5 puncte

In cazul in care marcheaza A si B va fi punctat astfel:

A         B         C         D         E

1          0          0          1          1 = 3 puncte

Departajarea candidatilor cu punctaj egal se va face pe baza  punctajului ponderat, care reprezinta calculul statistic in functie de raspunsurile corecte date de toti candidatii la întrebarea considerata cu gradul de dificultate cel mai mare.

Departajarea candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil se va face prin sustinerea unei probe suplimentare de departajare. Aceasta proba consta din 100 de întrebari ,  din tematica si bibliografia aprobata, de tip   complement multiplu, alcatuite cu 24 de ore înainte de sustinerea probei, intr-un sediu securizat.  Aceasta proba va avea loc in ziua de sâmbata 20 nov.2004 in centrul universitar in care s-a desfasurat concursul. Corectura se va face in mod electronic in sala de concurs, in prezenta candidatilor. Rezultatele vor fi folosite pentru alcatuirea unei ierarhizari a candidatilor care au obtinut punctaj maxim posibil. Candidatii care nu se prezinta la proba de departajare vor figura in clasificare in ordine alfabetica, dupa ierarhizarea candidatilor care au sustinut proba de departajare.

            Pentru sustinerea probei de departajare nu se percepe taxa.

 

CAPITOLUL IX

PROBLEME DE ORGANIZARE

            25. Pentru buna desfasurare a concursului de rezidentiat se stabilesc o serie de grupuri de lucru pentru îndeplinirea urmatoarelor obligatii:

¨ publicarea tematicii de concurs si a bibliografiei ca si a metodologiei de desfasurare a concursului;  coordonator este presedintele comisiei comune centrale de rezidentiat ;

¨stabilirea numarului de locuri pe profile, grupe de specialitati si centre de pregatire; conform prevederilor legale ;

¨rezolvarea problemelor financiare (încasari taxe, cheltuieli pentru chirii, materiale, plata prompta  a personalului ce a contribuit la concurs, etc. ) ;  responsabil CNPPMFAM ;

¨ închirierea salilor pentru concurs si prezentarea unui tabel cu locul, numele si capacitatea fiecarei sali având grija sa ramâna in fiecare sala 1-3 locuri libere (in functie de capacitatea salii); verificarea cu o saptamana înainte a conditiilor de lucru in sala respectiva (caldura, lumina, aerisire, scaune bune etc.) ; responsabil presedintele comisiei comune zonale ;¨asigurarea materialelor necesare întregii sesiuni (hârtie, carioci de culori diferite, hârtie de împachetat, plicuri pentru grile, sfoara, ceara rosie, diskete noi, clesti pentru sigilat, etc.); responsabil CNPPMFAM

¨organizarea supravegherii concursului, responsabil  fiind presedintele comisiei comune zonale :

-Solicitarea prin UMF-uri si DSP-uri a unui numar suficient de supraveghetori (1 supraveghetor la 25 candidati cu un minim de 3 persoane pentru o sala) ;

-Desemnarea sefilor de cladire, de sala si a supraveghetorilor pe locuri de concurs ;

-Instruirea acestora cu o saptamana înainte de concurs ;

¨întocmirea si tiparirea listelor cu candidati, a legitimatiilor de banca si impartirea candidatilor pe sali in functie de capacitatea fiecareia, afisarea acestora si transmiterea spre web master pentru publicare pe Internet ; responsabili CNPPMFAM si presedintii comisiilor comune zonale ;

¨elaborarea si tiparirea  instructiunilor pentru sefii de cladire, de sala , supraveghetori si candidati, coordonator presedintele comisiei centrale de rezidentiat ;

¨elaborarea si tiparirea documentelor nesecrete (procese verbale - diferentiate pentru sefii de cladiri si de sala - de predare-primire a sacilor cu caiete de întrebari si de predare primire de la sfarsitul concursului , adica plicuri cu grile corectate, diskete, plicuri cu grile anulate sau nefolosite, grile "retras din concurs",  caiete de întrebari nefolosite,  atât ale sefilor de sala catre sefii de cladire, cat si a sefilor de cladire catre comisiile comune zonale; procese verbale asupra derularii concursului completate si semnate de sefii de sala si de supraveghetori, a grilelor de raspuns,   a plicurilor ce vor contine borderourile de predare a grilei pentru corectat si de luare la cunostinta a punctajului), responsabil CNPPMFAM

¨tiparirea caietelor cu întrebari ; responsabil presedintele comisiei comune zonale ;

¨transportul caietelor cu întrebari la salile de concurs si apoi a grilelor corectate la locul stabilit de comisia comuna zonala, pregatire de masini si personal de insotire ; responsabil presedintele comisiei comune zonale ;

¨pregatirea pentru corectura: dupa aducerea la sali a aparaturii electronice si asigurarea personalului necesar, altul decât sefii de sala sau supraveghetorii ; responsabil presedintele comisiei comune zonale ;

¨stabilirea programului de corectare a grilelor pe calculator; responsabil CNPPMFAM

¨citirea grilelor prin scanare; responsabil presedintele comisiei comune zonale;

¨stabilirea grilei de raspuns; responsabil presedintele comisiei comune zonale

¨stabilirea clasificarilor finale in ordinea descrescatoare a punctajelor, cu departajare  conform prevederilor de la punctul 24,  pe profile si grupe de specialitati; responsabil presedintele comisiei comune centrale

 ¨afisarea clasificarilor finale ; responsabil presedintele comisiei comune centrale

¨ crearea unei pagini de web  pe Internet  in care se vor publica toate informatiile nesecrete legate de concurs (distributia pe sali a candidatilor, locul de afisare a acestor date, instructiuni pentru candidati, punctaje obtinute,  cataloagele finale in ordinea clasificarii etc.); responsabil CNPPMFAM

¨alegerea locurilor publicate la rezidentiat si a centrelor de pregatire , responsabil presedintele comisiei comune centrale;

           

            26.1 Materialele necesare concursului,  achizitionate de Centrul National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali  vor fi transmise Comisiilor Comune Zonale pana la data de 8 nov.2004.

26.2 Pregatirea materialelor necesare desfasurarii concursului: 

            I. Grilele pentru raspuns vor fi tiparite pâna la data de 1 nov.2004, într-un numar dublu fata de numarul candidatilor înscrisi pe liste, plus o rezerva de 10% din fiecare tip, pentru a preîntâmpina posibilele dificultati generate de distributia diferita a fiecarui tip de grila în sali .

Grilele vor fi de patru tipuri, notate cu A, B, C si D, pentru fiecare profil si grupa de specialitati corespunzator cu notarea caietelor cu întrebari, în asa fel încât în sali candidatii care au locurile apropiate sa aiba grile si caiete de tipuri diferite.

            Pregatirea sacilor pentru sali continând toate materialele nesecrete necesare (cu exceptia caietelor cu întrebari)  se va face de catre Comisiile Comune Zonale, in saptamâna premergatoare concursului.

Fiecare sac, pe care se va scrie profilul, grupa de specialitati, cladirea, sala, precum si continutul sacului, va cuprinde urmatoarele materiale:

¨colete sigilate cu grile pentru raspuns; numarul grilelor pentru raspuns va fi dublu fata de numarul candidatilor din sala respectiva (+10%), în asa fel încât sa se asigure posibilitatea schimbarii grilei cu una de acelasi tip , o data pentru fiecare candidat, în cazul în care candidatul a facut greseli si solicita schimbarea grilei; pe fiecare colet se va scrie sala, numarul de candidati din sala respectiva, numarul de grile pentru raspuns continute   de colet  (numarul candidatilor din sala respectiva  x  2 + 10%);

¨pixuri - carioca negre pentru completarea grilei de raspuns; numarul pixurilor - carioca este corespunzator numarului candidatilor din sala respectiva +  30% rezerva;

¨plicuri format A4 pentru împachetarea grilelor corectate;

¨coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce vor fi introduse în plicuri;

¨plicuri format A5 continând plumbii si sârma pentru sigilat sacii;

¨banda adeziva pentru sigilat plicurile cu grilele corectate si coletele cu grile anulate si retrase din concurs;

¨sfoara pentru legat coletele cu grile;

¨hârtie de împachetat pentru coletele cu grile anulate si retrase din concurs;

¨sirme cu plumbi ;

¨pixuri-carioca rosu.

Sacii cu materialele nesecrete sigilati, vor fi depozitati la nivelul comisiilor comune zonale, cu doua zile înainte de concurs. Sediul va fi sigilat.

            În dimineata zilei de concurs sacii sigilati, continând cele de mai sus, separat pentru fiecare sala de concurs, vor fi transportati de comisiile special desemnate, la locurile de desfăsurare a concursului.    

            II.Caietele cu întrebari (crearea si multiplicarea lor)

            Presedintele comisiei comune zonale stabileste responsabilii crearii de subiecte pentru fiecare grupa de specialitati. Acestia isi aleg grupul de lucru pentru conceperea întrebarilor. Aceste grupuri de lucru vor fi facute publice in ziua concursului.

            Întrebarile vor fi create dupa tematica si bibliografia deja anuntata. Ele vor fi prezentate in anumite conditii de punere in pagina si/sau pe disketa pe un anumit tipar. 

Caietele cu întrebari vor fi multiplicate de o comisie special desemnata care va lucra într-un loc de unde nu va avea nici o legatura cu exteriorul si nu va parasi locul respectiv, decât dupa minimum o ora de la începerea probei scrise (nu mai devreme de ora 1100).La locul respectiv, comisia desemnata va dispune de toate materialele si echipamentele necesare multiplicarii caietelor cu întrebari si ambalarii lor în sacii ce vor fi sigilati. Caietele vor fi multiplicate într-un numar stabilit în functie de numarul candidatilor din fiecare sala, plus o rezerva de 20%. Caietele vor fi multiplicate pe patru tipuri, notate A, B, C si D pentru fiecare profil si grupa de specialitati. Caietele vor contine aceleasi întrebari, dar ordinea acestor întrebari va fi diferita pentru fiecare din cele patru tipuri de caiete.

            Dupa multiplicarea caietelor într-un numar corespunzator din fiecare tip, acestea vor fi împachetate, pachetele sigilate cu banda adeziva si  stampilate (stampila va fi  emisa de CNPPMFAM), puse în saci, iar sacii sigilati cu clestii transmisi de CNPPMFAM. Caietele vor fi multiplicate într-un numar egal cu numarul candidatilor care vor primi caietul de tipul respectiv + 20% mai mult, pentru înlocuire în cazul unor eventuale greseli de tiparire si pentru preîntâmpinarea dificultatilor legate de distributia diferita a fiecarui tip în sali. Aceasta rezerva de caiete pentru fiecare tip va fi pusa în sacul desemnat pentru fiecare sala de concurs.

            În dimineata zilei de concurs, sacii sigilati, separat pentru fiecare sala de concurs, vor fi transportati la locul de desfăsurare a concursului de comisiile special desemnate, in masini insotire de doua persoane.

            Dupa terminarea operatiunilor de multiplicare, toate materialele ramase (rebuturi, plusuri, matrite din copiatoare, etc.)  vor fi împachetate separat, sigilate si transportate la sediul  comisiei comune zonale,  unde vor fi pastrate pana dupa alegerea specialitatilor si a  centrelor de  pregatire.

            Dupa aceasta data toate documentele rezultate in urma acestui concurs ( grilele cu raspunsurile candidatilor, grilele « anulat » sau « retras din concurs », dischete, procese verbale, contestatiile candidatilor, documentele emise de comisia comuna zonala privind rezolvarea contestatiilor si stabilirea grilei corecte ramasa definitiva, tabelele originale cu alegerea specialitatii si a centrului de pregatire, etc.) vor fi împachetate si sigilate. Pachetele vor fi transmise prin delegat si  vor fi predate cu proces verbal de predare -primire Centrului National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali, in termen de 5 zile.

O00O
Document Info


Accesari: 1591
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )