Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
CAIET DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

profesor scoala


UNIVERSITATEA SPIRU HARET

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Lector univ.dr. Roxana Tudorica                                                                                                                             Lector univ. drd. Nadia Florea


CAIET

DE

PRACTICĂ  PEDAGOGICĂ

2005

Student:..................Anul de studiu:.. Telefon:........

Facultatea:...........

Specialitatea:...........

Unitatea de învatamânt pilot .......................sector....

Adresa unitatii de învatamânt: ............................

Telefon/fax: ..........

Mijloace de transport: ...............................

Profesor mentor:

Directorul unitatii de învatamânt pilot (semnatura si stampila):

Coordonatorul practicii pedagogice din Universitatea Spiru Haret:

Directorul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic:

                                                                                                                                                                     Decanul facultatii:

                       

CUPRINS

1.    Obiectivele practicii pedagogice

2.    Continutul si secventele practicii pedagogice

3.    Planificarea activitatilor de practica pedagogica

3.1. Orarul saptamânal al profesorului mentor

3.2. Planificarea lectiilor  de proba si a lectiei finale

4.    Evaluarea practicii pedagogice:

A) Documentele portofoliului de evaluare:

4.1. Fisa de asistenta

4.2. Grila de observare a lectiei

4.3. Planificare calendaristica

4.4. Proiectul unitatii de învatare

4.5. Proiect de lectie

4.6. Proiect didactic pentru 414g624e activitati educative

4.6.1. Proiect didactic pentru 414g624e activitate extrascolara

4.6.2. Proiect didactic pentru 414g624e dirigentie

4.7. Fisa de caracterizare psihopedagogica

4.8 Fise de  evaluare a lectiilor

4.8.1. Fisa de evalua a lectiei de proba nr.1

4.8.2. Fisa de evalua a lectiei de proba nr.2

4.8.3. Fisa de evaluare a lectiei finale

B) Proiect didactic-sinteza

  1. Obiectivele practicii pedagogice. Practica pedagogica, parte integranta a procesului de învatamânt, are urmatoarele obiective:

-         consolidarea si aprofundarea pregatirii de specialitate, psihopedagogice si metodice;

-         învatarea, exersarea si formarea abilitatilor si competentelor necesare exercitarii profesiunii didactice;

-         cunoasterea documentelor scolare care fundamenteaza organizarea si conducerea procesului didactic;

-         aplicarea particularizata la disciplinele de învatamânt a tuturor componentelor procesului general de predare-învatare-evaluare (principiile, finalitatile, continutul, metodele, mijloacele, formele de organizare, sistemele de evaluare a rezultatelor scolare);

-         formarea si dezvoltarea abilitatilor practice de proiectare didactica;

-         efectuarea si exersarea unor actiuni specifice procesului de învatamânt pe baza pregatirii teoretice de psihologia educatiei, pedagogie, didactica a specialitatii;

-         formarea capacitatii de cunoastere a elevilor (individual si în grupul scolar), în vederea tratarii diferentiate a acestora;

-         cultivarea abilitatilor si a capacitatilor de autoevaluare si de integrare a rezultatelor autoevaluarii în proiectia personala a dezvoltarii profesionale.

  1. Continutul si secventele practicii pedagogice

a)   Componentele de baza ale continutului practicii pedagogice sunt:

-         cunoasterea unitatilor de învatamânt, ca organizatii sociale având ca misiune formarea, educarea si socializarea tinerei generatii;

-         cunoasterea structurii organizatorice, a relatiilor functionale dintre compartimentele si serviciile componente, a sistemelor manageriale ale unitatilor scolare;

-         cunoasterea sistemului de activitati didactice, educationale, administrative, economico-financiare, etc., a relatiilor si a interactiunilor reciproce dintre acestea;

-         întelegerea raporturilor reciproce dintre scoala-familie-organizatiile sociale si ale administratiei locale, comunitatile locale si a schimburilor permanente cu mediul în care actioneaza;

-         asimilarea principalelor componente, calificari, responsabilitati, îndatoriri si drepturi ale profesiei de cadru didactic ;

-         capacitatea de  transpunere a continutului stiintific, de specialitate al obiectelor de studiu, în continuturi didactice, în masura sa faca posibila si accesibila însusirea de catre elevi a valorilor stiintei, tehnologiei si culturii;

-         construirea de demersuri si strategii didactice adecvate finalitatilor si continuturilor disciplinelor de studiu, formarea si dezvoltarea deprinderilor de apreciere  si sustinere a activitatilor didactice cu elevii;

-         formarea abilitatilor si a capacitatii de observare si de studiere a particularitatilor de vârsta si individuale ale elevilor;

-         dezvoltarea capacitatii de evaluare si apreciere a activitatilor instructiv-educative proprii, ale elevilor si ale colegilor.

b) Structura practicii pedagogice. Sistemul practicii pedagogice este structurat si contine urmatoarele etape si secvente:

-         etapa pregatitoare, de început a practicii, în care se realizeaza primul contact cu realitatile unitatilor scolare si se asigura cunoasterea de catre studenti a tuturor elementelor teoretice si a instrumentelor necesare pentru trecerea la efectuarea propriu-zisa a activitatilor practice;

-         practica observatorie care urmareste formarea capacitatilor de identificare a principalelor componente ale procesului de învatamânt, precizarea etapelor activitatilor didactice în succesiunea lor si a capacitatii de observare a fiecarui eveniment al diferitelor forme de activitati didactice (tipuri de lectii, activitati educative scolare si extrascolare, dirigentie etc.);

-         proiectarea didactica care se concretizeaza în realizarea urmatoarelor documente scolare: planificare calendaristica, proiectarea unei unitati de învatare, proiectarea principalelor tipuri de lectii; stabilirea, în timp util, a datelor necesare actiunilor de proiectare, analiza curriculumului scolar, identificarea obiectivelor cadru/competentelor generale si a obiectivelor de referinta/competente specifice, diagnoza nivelului de pregatire a elevilor ca premisa în formularea obiectivelor operationale ale lectiei;

-         desfasurarea lectiilor de proba si a lectiilor finale, care presupune construirea de demersuri didactice bazate pe adoptarea de strategii didactice adecvate continuturilor si finalitatilor educationale urmarite; integrarea actiunilor evaluative în functie de celelalte componente ale procesului didactic; exersarea capacitatilor de stimulare a creativitatii, motivatiei, interesului elevilor prin intermediul interactiunilor  si comunicarii educationale;

-         integrarea feed-back-ului în proiectia personala a dezvoltarii profesionale prin analiza si autoanaliza activitatilor educationale (lectii, activitati extrascolare, ore de dirigentie) desfasurate.

            c) Îndrumarea practicii pedagogice

Practica pedagogica, în ansamblul sau este coordonata de catre Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

        si se efectueaza în scolile pilot de aplicatie, stabilite de inspectoratele scolare, pe baza  unor protocoale încheiate între Rectoratul   

        Universitatii si inspectorate. Îndrumarea si realizarea efectiva a practicii pedagogice este asigurata:

a) de personalul didactic al Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic si al facultatilor de profil care:

-         face legatura cu conducerile scolilor si cu profesorii-mentori care vor îndruma nemijlocit practica studentilor;

-         asigura documentatia stiintifica necesara studentilor în pregatirea activitatilor din cadrul practicii pedagogice;

-         analizeaza si avizeaza proiectele didactice pentru fiecare tip de activitati practice ale studentilor;

-         analizeaza si evalueaza împreuna cu profesorii- mentori rezultatele obtinute de studenti la practica pedagogica;

-         înscrie în documentele scolare de evidenta-activitatile fiecarui student efectuate în perioadele de practica pedagogica.

           b) de catre profesorii-mentori din scolile pilot (de aplicatie), care actioneaza ca agenti si garanti ai realizarii si calitatii practicii pedagogice asigurând:

-         planificarea activitatilor instructiv-educative înscrise în programele de practica;

-         repartizarea saptamânala a studentilor la activitatile didactice pe care le desfasoara profesorii-mentori;

-         îndrumarea stiintifica de specialitate si didactica a studentilor pentru toate categoriile si tipurile de activitati practice ce se realizeaza, pe toata durata practicii pedagogice;

-         analizeaza, apreciaza si evalueaza rezultatele obtinute de studenti la practica pedagogica.

Desfasurarea optima si realizarea corespunzatoare a obiectivelor practicii pedagogice implica în mod necesar participarea efectiva si responsabila a studentilor la toate actiunile, proiectele si programele înscrise în sistemul general al practicii pedagogice, componenta organica, esentiala a pregatirii pentru profesiunea didactica.

3.PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

3.1.ORARUL SĂPTĂMÂNAL

AL PROFESORULUI MENTOR

(pentru orele si activitatile demonstrative)

ORA

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI

Disciplina

Clasa

Disciplina

Clasa

Disciplina

Clasa

Disciplina

Clasa

Disciplina

Clasa

3.2.PLANIFICAREA LECŢIILOR  DE PROBĂ sI A LECŢIEI FINALE

Lectia de proba nr.1

Lectia de proba nr.2

Lectia finala

Data/Ora

Subiectul

Clasa

Data/Ora

Subiectul

Clasa

Data/Ora

Subiectul

Clasa

4.EVALUAREA PRACTICII PEDAGOGICE:

A) Documentele portofoliului de evaluare

4.1.Fisa de asistenta

Data:

Clasa :

Nr. de elevi (prezenti/înscrisi) :  

Disciplina :

Unitatea de învatare :

Subiectul lectiei :

Tipul lectiei[1] :

Scopurile lectiei/O.R./C.S. :

Obiective operationale :

Metode si procedee :

Mijloace de învatamânt:

Strategia de evaluare :

Desfasurarea lectiei

Întrebari si observatii

pe baza discutiilor cu profesorul mentor

4.2. GRILĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI

Data :

Clasa :

Nr. de elevi (prezenti/înscrisi) :  

Disciplina :

Subiectul lectiei :

Tipul lectiei :

              Resurse procedurale (metode, procedee, interactiuni, forme de organizare a activitatii elevilor) :

            Resurse materiale (mijloace de învatamânt):

Indicatori

Recunoasterea actiunii indicatorilor

( se bifeaza)

Aspecte semnificative privind etapele lectiei,  în functie de indicatori, în vederea elaborarii proiectelor de lectie1.Aspect informativ

- continut stiintific

- adaptarea la nivelul clasei

- încadrarea noilor cunostinte în sistemul cunostintelor anterioare

- realizarea cerintelor programei scolare (obiective-cadru, obiective de referinta; competente generale, competente specifice)

2.Aspect formativ

- utilizarea metodelor activ-participative (sugerate de programa scolara)

- realizarea conexiunii inverse

- dezvoltarea capacitatilor intelectuale

- valorificarea valentelor educative ale temei

- dezvoltarea capacitatii de transfer (realizarea de corelatii intra/inter/transdisciplinare)

3. Metodologia didactica

- aplic. metodelor si a procedeelor didactice

- utilizarea mijloacelor de învatamânt

- încadrarea în timp

4. Evaluarea activitatii elevilor

- initiala

- formativa

- finala

5. Relatia profesor-elev; elev-elev

- atmosfera de lucru în clasa

- organizarea activitatii pe grupe sau independent/individual

6. Alti indicatori

            4.3. Planificare calendaristica (semestriala/anuala)

            În interiorul planificarii anuale se poate face o demarcatie între semestre.

Clasa: _________

Disciplina: _______________________

Nr. de ore /saptamâna: _____________

Nr. de ore total: ______

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ / COMPETENŢE SPECIFICE

CONŢINUTURI

NR. ORE

SĂPTĂMÂNA

OBSERVAŢII

4.4. Proiectul unitatii de învatare

Clasa : _______

Disciplina : _____________________

Unitatea de învatare: _________________________

Numar de ore alocate: ___________

Data/date corespunzatoare numarului de ore : __________

 

Continuturi (detalieri)

Obiective de referinta/

competente specifice

Activitati de învatare

Resurse

Evaluare

           

            4.5. Proiect de lectie[2]

DISCIPLINA:

CLASA:

SUBIECTUL:

TIPUL LECŢIEI

SCOPURI

 

CONŢINUT INFORMATIV:

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

Pâna la sfârsitul orei, elevii vor fi capabili:

O1

O2

O3

O4

RESURSE PROCEDURALE (METODE sI PROCEDEE):

RESURSE MATERIALE (MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT):

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ELEVILOR:

STRATEGIE DE EVALUARE:

CONDIŢII INIŢIALE DE REALIZARE:

BIBLIOGRAFIE:

DESFĂsURAREA LECŢIEI

Etapele lectiei/Timp

Obiective

Continut, sarcini de predare-învatare-evaluare

Strategii (metode, mijloace, forme de organizare)

           

           

            4.6. Proiect didactic pentru 414g624e activitati educative

            4.6.1. Proiect didactic pentru 414g624e activitate extrascolara

Data :

Clasa :

Nr. de elevi (prezenti/înscrisi) :  

Disciplina :

Subiectul lectiei :

Tipul lectiei :

Obiectivele activitatii:

Strategia didactica :

               Resurse procedurale (metode, procedee, interactiuni, forme de organizare a activitatii elevilor) :

               Resurse materiale (mijloace de învatamânt):

   Scenariul propriu-zis (organizarea clasei, motivarea elevilor, conduita didactica, oportunitatea alegerii temei, activitatea didactica, gradul de implicare si participare a elevului, asigurarea feed-backului - aprecieri, evidentieri, situatii conflictuale, elevi problema, impasuri, observatii):

    4.6.2.Proiect didactic pentru 414g624e dirigentie

     Data:                    

     Subiectul activitatii:

     Strategii de realizare (metode, procedee, mijloace, forme de organizare):   

    Bibliografia consultata:

    Scenariul desfasurarii activitatii:

1)      Organizarea clasei în vederea desfasurarii activitatii

2)      Motivarea elevilor

3) Anuntarea temei si a obiectivului activitatii

3)      Desfasurarea activitatii

4)      Asigurarea feed-back-ului

Referitor la activitatea de dirigentie, ca document educational în sprijinul cadrelor didactice ce vor desfasura astfel de demersuri educationale, important este Caietul profesorului-diriginte pentru ca el reuneste toate domeniile si referintele muncii educative. Structura acestui caiet ar putea fi urmatoarea:

            1. Catalogul clasei

            2. Profesorii clasei

            3. Comitetul de parinti pe clasa

            4. Colectivul de responsabili ai clasei

            5. Orarul clasei

            6. Proiectul anual de activitate educativa

            7. Proiectul semestrial de activitate educativa

            8. Scenarii de lectii de dirigentie (schite de proiecte ale orelor de dirigentie)

            9. Asistente la orele clasei s.a.

            10.Observatii asupra clasei si asupra elevilor

            11. Fisele psihopedagogice (ce vor sta la baza realizarii Caracterizarilor elevilor)

4.7. Fisa de caracterizare psihopedagogica
 A) Dosarul scolar al elevului (în vederea realizarii sarcinilor de profesor diriginte)

1.      Date personale generale  (nume, prenume, data nasterii etc.)

2.      Fisa medicala

3.      Fisa psihologica

4.      Fisa rezultatelor scolare

5.      Rezultate la teste

6.      Fisa convorbirilor cu parintii

7.      Fisa anchetei sociale

8.      Mediul familial (scurta caracterizare)

9.      Dezvoltarea fizica (scurta caracterizare)

10.  Trasaturi de personalitate caracteristice

11.  Aptitudini speciale

12.  Activitate extrascolara

13.  Interese, pasiuni

14.  Aspiratii educationale

15.  Aspiratii profesionale

16.  Realizari exceptionale

17.  Nevoi speciale

18.  Adaptarea sociala

19.  Disciplina

20.  Alte informatii

B)    Fisa psihopedagogica

I. Date generale:

1.      Numele si prenumele

2.      Data nasterii

3.      Locul nasterii

II. Date familiale

                       Profesia mamei

                       Profesia tatalui

                       Familia: normala, mama decedata, tata decedat, parinti divortati, tata vitreg, mama vitrega

                       Numarul copiilor

                       Elevul este al. (în ordinea nasterilor)

                       Atmosfera social-morala a familiei si conditiile de munca ale elevului

III. Date medicale

            Boli cronice

            Deficiente fizice

            Alte date

IV. Profil psihopedagogic

Nr. crt.

Indicatori

(Se consemneaza elementele semnificative; se recomanda colaborarea cu profesorul consilier din scoala)

1.

Nivel intelectual

2.

Caracter

3.

Stabilitate emotiva

4.

Sanatate

5.

Conditia economica si social culturala

6.

Interes-vocatie speciala pentru domeniile (obiectele)

7.

Lipsa de interes-vocatie pentru domeniile (obiectele)

8.

Inteligenta teoretica-practica

            V. Situatia scolara

Nr. crt.

            Situatia scolara

1.

Media generala anuala, ordinea clasificarii, din x elevi

2.

Materii cu rezultatele cele mai bune, medii anuale, clasificarea

3.

Materii cu rezultatele cele mai slabe, medii anuale, clasificarea

4.8. FIsE DE EVALUARE A LECŢIILOR

4.8.1 FIsĂ DE  EVALUARE A LECŢIEI DE PROBĂ nr.1

Data :           Clasa :          Disciplina :                                   Subiectul lectiei :                                      Tipul lectiei :

Nr. crt.

INDICATORI

NOTE

4

5

6

7

8

9

10

11.

PROIECTAREA LECŢIEI

Documentare metodico-stiintifica (concordanta cu programa, terminologie), formularea obiectivelor operationale, unitatea obiective-continut-itemi de evaluare

2.

DESFĂsURAREA LECŢIEI

Parcurgerea adecvata a etapelor lectiei, densitatea sarcinilor si ritmul de lucru, dozarea rationala a timpului

Prezentarea continutului (stiintific, logic, accesibil, esential, exemplificat., interdisciplinar)

Realizarea obiectivelor operationale

Realizarea comunicarii didactice, dificultatea solicitarilor, succesiunea si tipologia întrebarilor,

Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativitatii, a capacitatilor intelectuale, valorificarea educativa a continutului, a  aspectelor moral-civice, interculturale, ecologice etc); individualizare, motivare, activizare

Mijloace implicate în activitatile de învatare, asigurarea caracterului practic-aplicativ

PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Ţinuta, autoritatea în fata clasei; limbajul (corect, expresivitate, accesibilitate, corectarea raspunsurilor gresite); elemente de creativitate didactica (ex.: micro-decizii luate în situatii de feed-back); atmosfera si climatul afectiv-motivational în lectie; relatia profesor-elev, elev-elev.

3.

CAPACITATEA DE EVALUARE sI DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite; constientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluarii; propunerea unor masuri corective pentru lectia viitoare; spirit autocritic; capacitate de identificare a aspectelor reusite si a celor mai putin izbutite

                                                                                                                                          NOTA             SEMNĂTURA

Profesor- mentor

.............

Nota finala = media notelor corespunzatoare indicatorilor 1, 2 si 3 = _________________ =

                                                                                                                            3                                                     ...                        .........

4.8.2 FIsĂ DE  EVALUARE A LECŢIEI DE PROBĂ nr.2

Data :           Clasa :          Disciplina :                                   Subiectul lectiei :                                      Tipul lectiei :

Nr. crt.

INDICATORI

NOTE

4

5

6

7

8

910

11.

PROIECTAREA LECŢIEI

Documentare metodico-stiintifica (concordanta cu programa, terminologie), formularea obiectivelor operationale, unitatea obiective-continut-itemi de evaluare

2.

DESFĂsURAREA LECŢIEI

Parcurgerea adecvata a etapelor lectiei, densitatea sarcinilor si ritmul de lucru, dozarea rationala a timpului

Prezentarea continutului (stiintific, logic, accesibil, esential, exemplificat., interdisciplinar)

Realizarea obiectivelor operationale

Realizarea comunicarii didactice, dificultatea solicitarilor, succesiunea si tipologia întrebarilor,

Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativitatii, a capacitatilor intelectuale, valorificarea educativa a continutului, a  aspectelor moral-civice, interculturale, ecologice etc); individualizare, motivare, activizare

Mijloace implicate în activitatile de învatare, asigurarea caracterului practic-aplicativ

PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Ţinuta, autoritatea în fata clasei; limbajul (corect, expresivitate, accesibilitate, corectarea raspunsurilor gresite); elemente de creativitate didactica (ex.: micro-decizii luate în situatii de feed-back); atmosfera si climatul afectiv-motivational în lectie; relatia profesor-elev, elev-elev.

3.

CAPACITATEA DE EVALUARE sI DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite; constientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluarii; propunerea unor masuri corective pentru lectia viitoare; spirit autocritic; capacitate de identificare a aspectelor reusite si a celor mai putin izbutite

                                                                                                                                          NOTA             SEMNĂTURA

Profesor- mentor

.............

Nota finala = media notelor corespunzatoare indicatorilor 1, 2 si 3 = _________________ =

                                                                                                                            3                                                     ...                        .........

4.8.3 FIsĂ DE  EVALUARE A LECŢIEI FINALE

Data :           Clasa :          Disciplina :                                   Subiectul lectiei :                                      Tipul lectiei :

Nr. crt.

INDICATORI

NOTE

4

5

6

7

8

9

10

11.

PROIECTAREA LECŢIEI

Documentare metodico-stiintifica (concordanta cu programa, terminologie), formularea obiectivelor operationale, unitatea obiective-continut-itemi de evaluare

2.

DESFĂsURAREA LECŢIEI

Parcurgerea adecvata a etapelor lectiei, densitatea sarcinilor si ritmul de lucru, dozarea rationala a timpului

Prezentarea continutului (stiintific, logic, accesibil, esential, exemplificat., interdisciplinar)

Realizarea obiectivelor operationale

Realizarea comunicarii didactice, dificultatea solicitarilor, succesiunea si tipologia întrebarilor,

Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativitatii, a capacitatilor intelectuale, valorificarea educativa a continutului, a  aspectelor moral-civice, interculturale, ecologice etc); individualizare, motivare, activizare

Mijloace implicate în activitatile de învatare, asigurarea caracterului practic-aplicativ

PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Ţinuta, autoritatea în fata clasei; limbajul (corect, expresivitate, accesibilitate, corectarea raspunsurilor gresite); elemente de creativitate didactica (ex.: micro-decizii luate în situatii de feed-back); atmosfera si climatul afectiv-motivational în lectie; relatia profesor-elev, elev-elev.

3.

CAPACITATEA DE EVALUARE sI DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite; constientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluarii; propunerea unor masuri corective pentru lectia viitoare; spirit autocritic; capacitate de identificare a aspectelor reusite si a celor mai putin izbutite

COMISIA                                                                                                                                                   NOTA             SEMNĂTURA

1.      Profesor- mentor

.............

Nota finala = media notelor corespunzatoare indicatorilor 1, 2 si 3 = _________________ =

                                                                                                                            3                                                     ...                        .........

2.      Profesor Didactica specialitatii

...................         

Nota finala = media notelor corespunzatoare indicatorilor 1, 2 si 3 = _________________ =

                                                                                                                            3                                                     ...               .......

B. Proiect didactic de sinteza

- Lucrare de absolvire a modului de pregatire a personalului didactic -

            Proiectul-sinteza consta în elaborarea unei lucrari de sinteza pe o tema, la alegerea candidatului, cu acordul profesorului de specialitate din domeniul Psihologiei educatiei, Pedagogiei (Teoria si metodologia curriculumului, Teoria si metodologia instruirii si Teoria si metodologia evaluarii), domeniul didacticii aplicate la disciplinele de specialitate, domeniul practicii pedagogice, domeniul activitatilor educative prevazute în curriculum-ul scolar (inclusiv la dispozitia scolii), domeniul organizarii si managementului unitatilor si proceselor instructiv-educative.

         În cadrul proiectului-sinteza, candidatul trebuie sa demonstreze ca a asimilat cunostintele teoretice prevazute de programele de studii, ca este în masura sa le valorifice la disciplinele de specialitate, pe baza experientei dobândite prin intermediul practicii pedagogice  efectuate.

NOTĂ:

1.     Începând cu anul universitar 2005-2006, tematica va fi stabilita de fiecare cadru didactic coordonator la disciplinele din Planul de învatamânt al D.P.P.D.: Psihologia educatiei, Pedagogie, Didactica specialitatii, Practica pedagogica, Sociologia educatiei, Management educational, Informatica asistata de calculator.

2.     Bibliografia se va stabili în colaborare cu profesorul coordonator.

NOTELE OBŢINUTE DE STUDENT

LA

PRACTICA PEDAGOGICĂ

STRUCTURI ALE PORTOFOLIULUI

Colocviul I (semestrul 6)

Colocviul II (semestrul 7)

ACTIVITĂŢILE DE PRACTICĂ OBSERVATORIE (4.1., 4.2.):

ACTIVITĂŢILE DE PROIECTARE  (4.3., 4.4., 4.5., 4.6.):

ACTIVITĂŢI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE în cadrul lectiilor de proba (4.8):

ACŢIUNILE EXTRAsCOLARE (4.6.1.):

MATERIALE DIDACTICE rezultate din activitatea cu elevii - probe de evaluare, fise de munca independenta s.a:

CARACTERIZAREA PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVILOR (4.7.):

LECŢIA DE PROBĂ NR.1 (4.8.1.):

LECŢIA DE PROBĂ NR.1 (4.8.2.):

LECŢIA FINALĂ (4.8.3.):

MEDIA GENERALĂ (în cifre si litere):

Semnatura coordonatorului de practica pedagogica:[1] Fisa de asistenta aplicabila la toate tipurile de lectie (dobândire de cunostinte, mixta, formare de priceperi si deprinderi, recapitulare si evaluare) si la toate lectiile si activitatile demonstrative la care s-a asistat

[2] Proiect de lectie aplicabil la toate tipurile de lectii din sistem (dobândire de cunostinte, mixta, formare de priceperi si deprinderi, recapitulare, evaluare)


loading...
Document Info


Accesari: 15145
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )