Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
CAIETUL DIRIGINTELUI Educatie si formare Planificarea activitatilor educative ORIENTARE SI CONSILIERE VOCATIONALA

profesor scoala


ALTE DOCUMENTE

Administratorul Zonal (A.Z.)
ACTIVITĂŢILE CU PĂRINŢII - TEMATICA sEDINŢELOR CU PĂRINŢII
TEME PENTRU ELABORAREA LUCRARILOR DE LICENTA - Facultatea Management Turistic și Comercial
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DISCIPLINA FIZICĂ
Varianta teza unica 2007 - geografie
EDUCATIE PLASTICA
PROGRAME SCOLARE PENTRU ANUL DE COMPLETARE (CLASA A XI-A) LIMBA SI LITERATURA MAGHIARA
Lectia, intre rutina si creativitate
Didactica specialitatii Informatica
Rolul cadrului didactic in educarea temperamentului

Ministerul Educatiei , Cercetarii si Tineretului

COLEGIUL TEHNIC .........................."BACAU


caietul dirigintelui

An scolar 2008-2009

             DOMENIUL: Educatie si formare

 SCOP: Planificarea activitatilor educative

 NIVELUL: Profesor grad I

"A pretinde oamenilor mereu eforturi sporite,

fara insa  a te ghida dupa o serie de principii ale conducerii,

aceasta este o cale care nu duce la nimic bun"

W. E. Deming

2008-2009

    

PROGRAMA SCOLARA PENTRU CICLUL SUPERIOR AL

LICEULUI

ORIENTARE SI CONSILIERE

VOCATIONALA

INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI

CONSILIUL NATIONAL PENTRU CURRICULUM

CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A

ÎNVATAMÂNTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC

CLASA A ..................

                             DIRIGINTE :

Filiera tehnologica

Clasele a XII-a si a XIII-a, ruta progresiva de calificare


NOTA DE PREZENTARE

Orientarea si Consilierea Vocationala raspunde unor nevoi importante ale integrarii tinerilor în societatea moderna:

·  asigurarea accesului echitabil la oferta educationala;

·  buna integrare socio-profesionala si pe piata fortei de munca;

·  dezvoltarea atitudinilor si competentelor pentru a face fata schimbarilor viitoare pe plan personal si profesional.

Statutul aparte al claselor a XI-a si a XII-a din cadrul liceelor tehnologice provine din faptul ca aceste clase includ absolventi ai filierei tehnologice (clasele a X-a) si ai anului de completare (clasa a XI-a filiera SAM). De aceea, elaborarea actualului curriculum s-a realizat în baza urmatoarele

principii:

·  respectarea nivelului de cunoastere, dezvoltare si maturizare personala atins de elevi;

·  continuitate între continuturile prezentului document si cele asimilate în anul de completare (pentru elevii proveniti din filiera SAM) sau în clasa a X-a (pentru elevii proveniti din filiera liceului

tehnologic);

·  corespondente între competentele dezvoltate prin acest curriculum si cele propuse pentru clasele a XI-a si a XII-a, filierele teoretica si vocationala;

·  nevoia aprofundarii cunostintelor si dezvoltarii competentelor care vor contribui ulterior la buna insertie sociala si profesionala a elevilor.

În acest context, proiectarea curriculara respecta atât logica si cerintele standardului de pregatire profesionala, cât si fundamentarea de ordin conceptual si metodologic a cadrului Curriculum-ului National. Abordarea presupune corelarea unitatilor de competenta din standardul de pregatire

profesionala cu continuturile învatate.

Noutatea demersului consta în delimitarea parcursului de învatare pe baza unui model care îmbina competente, criterii de performanta si conditii de aplicabilitate, conform modelului de proiectare a unitatilor de competenta.

Clasa a XII-a (ruta directa de calificare) / a XIII-a (ruta progresiva de

calificare)

·         Competenta individuala 1: Îsi stabileste o strategie de dezvoltare a carierei profesionale.

·         Competenta individuala 2: Se instruieste continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale.

Continuturile sunt elaborate în concordanta cu conditiile de aplicabilitate din cadrul unitatii de competenta. Cuprind recomandari cu privire la temele propuse pentru dezvoltarea fiecarei competente.     Vor fi selectate si utilizate acele activitati care corespund necesitatilor si specificului clasei de elevi.

Sugestiile metodologice cuprind recomandari generale si flexibile cu privire la metode si tehnici propuse pentru cei doi ani ai nivelului 3 licee tehnologice.

U.C.2

Competente

individuale

Continuturi tematice

Dezvoltarea carierei

2. Îsi stabileste o strategie de

dezvoltare a carierei

profesionale

3. Se instruieste continuu

pentru dezvoltarea

carierei profesionale

 Obiective: calificari, competente, aptitudini

necesare unei calificari, spirit de initiativa

_ Autocunoastere: programe educationale de

dezvoltare a stimei de sine si a auto-eficientei în

pregatirea pentru reusita personala si profesionala.

_ Pregatire educationala: sistemul de învatamânt

post-obligatoriu: scoli postliceale, învatamânt

universitar de scurta / lunga durata, educatia

continua a adultilor. Tipuri de institutii,

specificul educatiei, niveluri, conditii de acces,

finalizare, echivalarea diplomelor la nivel

european.

_ Pregatirea profesionala: deprinderi, competente si

aptitudini profesionale.

_ Integrarea si armonizarea prioritatilor si obiectivelor

(educationale, profesionale, familiale).

_ Componentele calitatii vietii. Resurse personale de

îmbunatatire a calitatii vietii. Impactul carierei si

profesiei asupra calitatii vietii.

Surse si oportunitati de formare: centre de formare

profesionala, programe de formare continua la

locul de munca, programe de scurta durata, cursuri

serale, consultanta de specialitate, învatamânt la

distanta / frecventa redusa, conferinte, studiu

individual, învatare continua, voluntariat

 Învatare permanenta, prioritate a politicilor

europene si nationale. Caracteristici, reglementari

europene si nationale, avantaje si dezavantaje,

necesitate, importanta.

_ Gândirea critica si autocontrol asupra propriei

învatari.

_ Furnizori de formare: identificare, diferentieri,

importanta.

_ Implicare comunitara si voluntariat: modalitati

de dezvoltare a propriei cariere.

_ Planul personal de dezvoltare viitoare a carierei

(pe termen mediu si lung).

Informatii: cautare on-line pe Internet, articole

si emisiuni ale mass-media, articole de

specialitate, manuale, consultanta specializata,

afise, discutii, aprecierea propriilor performante

_ Evaluarea si clasificarea resurselor relevante cu

privire la învatare, munca si cariera. Importanta,

accesibilitate, utilitate.

_ Obstacole si dificultati în colectarea

informatiilor despre optiunile educationale sau

profesionale: strategii de depasire a acestora si

modalitati concrete de implementare.

_ Resurse de informare cu privire la învatare,

munca si cariera:

o Profile ocupationale

o Clasificarea Ocupatiilor din România

o Surse de informare privind educatia si

piata muncii: MEdC, MMSSF, ANOFM,

ISE, CNROP, agentii de ocupare/ plasare

private, publicatii, portaluri europene

(PLOTEUS, Fit for Europe), retele de

consiliere (pre-universitare, universitare,

din cadrul AMOFM, Infotin), paginile

web ale UE, programelor Socrates si

Leonardo.

Evaluarea carierei: autoevaluari ale carierei pe

baza profilurilor ocupationale, a evolutiei

calificarilor la nivel national si european,

consultarea unor persoane specializate (psihologi,

consilieri ai carierei profesionale), consultarea unor

agentii de recrutare de personal

_ Continuarea traseului educational sau insertia

profesionala: consecinte, avantaje, limite.

_ Planul pentru cariera dupa finalizarea ciclului

superior al liceului: actualizare.

_ Portofoliul instrumentelor si resurselor pentru

planificarea si (auto)evaluarea carierei.

_ Explorarea site-ului www.go.ise.ro

                                                                  

CONDITII DE APLICARE DIDACTICA SI DE EVALUARE

Prin consiliere si orientare elevii sunt sprijiniti în deciziile cu privire la propria cariera. Aceste decizii nu trebuie luate la întâmplare, ci ele trebuie sa se bazeze pe o serie de factori analizati în orele specifice de consiliere si orientare, precum: autocunoastere, management personal, oportunitati de

educatie, competente necesare integrarii pe piata muncii.

Metodele utilizate la clasa presupun implicarea directa a elevilor în sarcini de lucru dinamice, care le ofera ocazia de a-si exprima opinii, de a exersa atitudini si abilitati, de a lucra în echipa si de a fi responsabili pentru dezvoltarea propriului plan de cariera.

Orele de consiliere vocationala se evidentiaza prin caracterul lor centrat peelev si pe construirea unei strategii didactice în functie de particularitatile de vârsta si gen, cât si de specificul clasei de elevi.

Metodele de predare / învatare si cele de evaluare recomandate sunt

adecvate si elevilor cu nevoi educationale speciale si cu dificultati de

integrare:

·  adecvarea cerintelor de lucru la competentele dezvoltate anterior;

·  elaborarea materialelor si mijloacelor didactice luând în considerare diferitele stiluri de învatare si tipurile de inteligenta;

·  stimularea interesului elevilor pentru accesarea resurselor suplimentare.

Specificul metodelor de evaluare este strâns corelat cu competentele care urmeaza a fi dezvoltate. Sunt utilizate, cu preponderenta, probe de evaluare orale si activitati practice. Evaluarea (continua si sumativa) se realizeaza în vederea surprinderii progresului în dezvoltarea competentelor, respectânduse conditiile de aplicabilitate.

SUGESTII METODOLOGICE

a. Explicarea corelatiilor între competente si continuturi

Pentru dezvoltarea fiecarei competente individuale au fost selectate cele mai relevante continuturi prezente în literatura de specialitate si care pot fi adaptate fiecarui domeniu profesional. Temele propuse pot fi predate / învatate utilizând metode adaptate diferitelor stiluri de învatare si cerintelor

educationale speciale.

În cadrul fiecarui an de studiu competentele individuale asigura trecerea graduala de la simplu la complex, de la dezvoltarea unor abilitati de baza la integrarea acestora în dezvoltarea planurilor individuale de cariera.

b. Sugestii cu privire la procesul si metodele de predare / învatare

Metodele de predare-învatare respecta principiul centrarii învatarii pe individ si conduc la dezvoltarea deprinderilor si competentelor integratoare, transferabile, utile individului atât în viata scolara, cât si în cea socioprofesionala sau familiala.

Strategiile didactice respecta specificul activitatilor de consiliere, dar si particularitatile grupurilor cu care se lucreaza. Sarcinile de lucru pot fi individuale, în diade / triade sau în grupuri mai mari (5-6 elevi), care sa solicite participarea activa a fiecarui elev. Accentul se pune pe strategii de

lucru interactive:

·  Exercitii individuale, în perechi, în grup

·  Dezbaterea

·  Prezentarea personala printr-un pliant; cartea de vizita

·  Tehnici art-creative

·  Cautarea de informatii, resurse suplimentare, accesare Internet

·  Propunerea de strategii de evaluare si autoevaluare

·  Monitorizarea mass-mediei, a materialelor scolare (manuale, regulamente)

·  Joc de rol, scenarii despre experiente variate de viata, aplicând gândirea critica

·  Organizarea de evenimente si participarea la servicii comunitare în diferite domenii

·  Realizarea de sondaje

·  Aplicare de chestionare de interese

·  Analiza exemplelor, analiza legislatiei, consultarea de documente formale

·  Colaje, realizarea unor postere

·  Completarea unor fise de lucru, actualizarea portofoliului cu diplome, documente

·  Vizionare si comentare de filme si reportaje

·  Elaborare CV (în format european), scrisoare de intentie

·  Simularea participarii la interviu

·  Elaborarea si aplicarea unui proiect de management al resurselor personale

Aceste strategii ofera cadrul de însusire, pe de o parte, a elementelor de continut, iar pe de alta parte, de a exersa atitudini si abilitati punând elevii în situatia concreta de a aplica acele continuturi.

Ora de consiliere este o ora care se deruleaza dupa un anumit demers didactic: exercitii de spargere a ghetii, exercitii specifice temei, tehnici de

autoevaluare si încheiere. Este recomandata respectarea urmatoarelor principii esentiale pentru succesul dezvoltarii competentelor elevilor:

·  Respect pentru diversitatea opiniilor

·  Non-judecare si încurajarea permanenta a elevilor

·  Stimularea dinamicii de grup si a implicarii tuturor elevilor

·  Creativitate în abordarea continuturilor si utilizarea metodelor

·  Deschidere pentru nevoile diferite si speciale ale elevilor

·  Interes pentru dezvoltarea personala a elevilor

·  Valorizarea parteneriatelor cu membrii societatii civile

c. Sugestii cu privire la utilizarea instrumentelor de evaluare

Evaluarea activitatilor derulate în cadrul ICV NU se realizeaza prin note sau calificative.

Este indicat ca fiecare ora de ICV sa se finalizeze cu o scurta proba de evaluare a:

·  materialelor si continuturilor prezentate,

·  implicarii elevilor,

·  utilitatea activitatilor propuse pentru dezvoltarea competentelor,

·  identificarea nevoilor pentru urmatoarele activitati.

Strategiile de evaluare progresiva si sumativa recomandate a fi utilizate la orele de ICV cuprind:

·  auto-evaluarea si interevaluarea,

·  chestionare de interese,

·  portofoliul cuprinzând toate contributiile elevilor,

·  grile de observatie asupra progresului elevilor.

Aceste strategii sunt utilizate în scopul stabilirii de catre elev si consilier a

unor etape noi de dezvoltare a competentelor si carierei personale.Unitatea de competnta

Competente specifice

Continuturi

Tema

Numar de ore

Saptamina

DEZVOLTAREA

CARIEREI

PROFESIONALE

Îsi

stabileste

o strategie

de dezvoltare

a carierei

   profesionale

Obiective: calificari, competente, aptitudini necesare unei calificari, spirit de initiativa.

ü      Autocunoastere: programe educationale de dezvoltare a stimei de sine si a auto - eficientei în pregatirea pentru reusita personala si profesionala.

ü      Pregatire educationala: sistemul de învatamânt post - obligatoriu: scoli postliceale, învatamânt universitar de scurta/lunga durata, educatia continua a adultilor. Tipuri de institutii, specificul educatiei, niveluri, conditii de acces, finalizare, echivalarea diplomelor la nivel european.

ü      Pregatirea profesionala: deprinderi, competente si aptitudini profesionale.

ü      Integrarea si armonizarea prioritatilor si obiectivelor( educationale, profesionale, familiale).

Componentele calitatii vietii.

Organizarea clasei de elevi.

1

I

Regulamentul scolar.

Regulamentul clasei.

1

II

Bilantul anului scolar precedent.

Statutul elevului în clasa terminala.

1

III

Planul meu de viata.

Bacalaureatul - examenul maturitatii.

1

IV

Învatarea permanenta.

1

V

Motivatie si peformanta

1

       VI

bs00559_DIRIGENŢIE - Clasa a XIII

Semestrul I si II - 2008-2009 Planificare anuala/Ptog.Sc.3488/23.03.2008                                  

ü      Resurse personale de îmbunatatire a calitatii vietii. Impactul carierei si profesiei asupra calitatii vietii.

Surse si oportunutati de formare: centre de formare profesionala, programe de formare continua la locul de munca, programe de scurta durata, cursuri serale, consultanta de specialitate, învatamânt la distanta/frecventa redusa, conferinte, studiu individual, învatare continua, voluntariat.

ü      Învatare permanenta, prioritate a politicilor europene si nationale. Caracteristici, reglementari europene si nationale, avantaje si dezavantaje, necesitate, importanta.

ü      Gândirea critica si autocontrolul asupra propriei învatari.

ü      Furnizori de formare:identificare, diferentieri, importanta.

ü      Implicare comunitara si voluntariat:modalitati de dezvoltare a propriei cariere.

Planul personal de dezvoltare viitoare a carierei( pe termen mediu si lung).

Ierarhizeaza - ti valorile.

1

VII

Stilul meu de învatare.

1

VIII

Planuri de viitor.

1

IX

Cariera si/sau familie?

1

X

Pretul succesului.

1

XI

Curriculum vitae - ce este si cum îl alcatuiesc.

1

XII

Portofoliul personal.

1

XIII

Succesul profesional.

1

XIV

Cum aleg o facultate.

1

XV

Traditii profesionale în orasul meu.

1

XVI

Aptitudini, abilitati si deprinderi.

1

XVII

DEZVOLTAREA

CARIEREI

PROFESIONALE

Se

instruieste

continuu

pentru

dezvoltarea

       carierei       prefesionale

Informatii:cautare on - line pe Internet, articole si emisiuni ale mass - media, articole de specialitate, manuale, consultanta specializata, afise, discutii, aprecierea propriilor performante.

ü      Evaluarea si clasificarea resurselor relevante cu privire la învatare, munca si cariera. Importanta, accesibilitate, utilitate.

Obstacole si dificultati în colectarea informatiilor despre optiunile educationale sau profesionale: strategii de depasire a acestora si modalitati concrete de implementare.

ü      Resurse de informare cu privire la învatare, munca si cariera:

~ Profile ocupationale.

~ Clasificarea Ocupatiilor din

   România.

~ Surse de informare privind educatia si 

   piata muncii: MEdC, MMSSF, ANOFM, 

    ISE, CNROP, agentii de ocupare/plasare

   private,publicatii,  portaluri europene(

   PLOTEUS, Fit for Europe), retele de

   consiliere(ore - universitare, universitare

   din cadrul AMOFM,Infotin), paginile web

   ale UE, programelor Socrates si Leonardo.

Bilantul semestrului I

1

XIX

Identitate vocationala.

1

XX

Investigarea intereselor.

1

XXIV

Investigarea valorilor personale.

1

XXV

Caracteristici de personalitate.

1

XXVI

Comportament scolar.

Modalitati de explorare a posibilitatilor de cariera.

1

XXVII

Decizia de cariera.

1

XXVIII

Stiluri decizionale.

1

XXIX

Strategii eficiente de învatare.

1

XXX

Evaluarea carierei: autoevaluari ale carierei pe baza profilurilor ocupationale, a evolutiei calificarilor la nivel national si european, consultarea unor persoane specializate

(psihologi, consilieri ai carierei profesionale), consultarea unor agentii de recrutare de personal.

ü      Continuarea traseului educational sau insertia profesionala:consecinte, avantaje, limite.

ü      Planul pentru cariera dupa finalizarea ciclului superior al liceului:actualizare.

ü      Portofoliul instrumentelor si resurselor pentru planificarea si (auto) evaluarea carierei.

Explorarea site - ului: www.go.ise.ro

Oportunitati educationale.

1

XXXI

Oportunitati de cariera.

1

XXXII

Planificarea carierei; cariera si stil de viata.

1

XXXIII

Promovare personala

1

XXXIV

Bilantul semestrului II.

1

XXXV


bs00559_DIRIGENŢIE - Clasa a XIII/ Planificare semestriala

Semestrul I si II- 2008-2009/Prog. Sc. Nr. 3488/23.03.2006   

Unitatea de competenta

Continuturi

Tema

Data

Competente Sprecifice

Strategii de realizare

Modalitati de evaluare:

Feed-Back

Metode

Mijloace

SEMESTRUL I

  DEZVOLTAREA

CARIEREI

PROFESIONALE

Autocunoastere:programe educationale de dezvoltare a stimei de sine si a auto - eficientei în pregatirea pentru reusita personala si profesionala.

Pregatirea profesionala: deprinderi, competente si aptitudini profesionale.

Integrarea si armonizarea prioritatilor si obiectivelor(educationale,

profesionale, familial

Organizarea clasei  de elevi

I

Elaborarea unui program personalizat de reusita personala si profesionala.

Analiza prioritatilor, aspiratiilor, valorilor personale, calitatilor, punctelor tari si scopurilor, prin estimarea resurselor individuale si sociale.

Constientizarea importantei si eficientei unui regulament, implicarea în problemele grupului.

Proiectarea unui plan de actiune, pentru dezvoltarea personala, prin raportare la situatia prezenta si la obiectivele de viitor

Analiza personala SWOT(puncte tari, puncte slabe,oportunitati, obstacole). Proiectarea aspiratiilor si scopurilor în exercitii variate. Exercitii de clasificare a valorilor.

Lectura unor texte premisa; statistici.

Metode de documentare personale, prezentare de caz.

Catalogul, dirigintele, ROI; tabel nominal elevi. Situatie statistica la sfârsitul anului scolar: '07 - '08, al clasei a XII -a B1, privind situatia la învatatura si disciplina.

Fise, catalog.

Prezentarea Programei pentru bacalaureat la matematica, structura subiectelor;

chestionare.

Raspunsui la chestionare.

Argumentarea propriului sistem axiologic.

Fisa de autoevaluare.

Fisa de evaluare

Regulamentul scolii. Regulamentul clasei.

II

Bilantul anului scolar precedent:

'07 - '08.

      III

Planul meu        

de viata.

Bacalaureatul-

examenul

maturitatii

       

     

    IV

Resurse relevante cu privire la învatare, munca, cariera.

Gândirea critica, autocontrolul asupra propriei învatari;

învatarea

permanenta.

Învatarea permanenta.

V

Exersarea abilitatilor de utilizare eficienta a diferitelor resurse, pentru a localiza, selecta, informatii despre învatare, munca, cariera.

Exercitii de luare de decizii.

Exercitii de comunicare asertiva si promovare personala.

Discutie dirijata.

Chestionare, dezbatere, grupul - clasa.

Proiecte de management al timpului.

Motivatie si performanta

VI

Dezbateri elevi - profesori - consilieri, cu privire la rolul învatarii în obtinerea succesului personal si profesional.

Dezbateri pe tema obstacolelor, în colectarea informatiilor privind traseul de educatie si formare profesionala.

 Elaborarea unei liste cu sugestii, pentru a face accesibile informatiile despre oportunitati educationale si de cariera;

Chestionare cu privire la relatia dintre performantele scolare si succes.

Interpretarea rezultatelor.

Plan de idei.

Fise de autoevaluare.

Managementul informatiilor: obstacole si dificultati în colectarea informatiilor, despre optiunile educationale sau profesionale.

Ierarhizeaza-ti valorile

VII

Analiza obstacolelor si dificultatilor, în colectarea informatiilor despre învatare, munca, cariera.

Conversatia;

conversatia euristica, expunere, explicatia, problematizarea.

chestionar

scheme

dictionarul

 limbii

române

Constientizarea adevaratelor valori, care presupun respect pentru lege;

Analiza relatiei dintre performantele scolare si succesul în viata personala si profesionala.

responsabilitate,

familie, prieteni, educatie

Modalitatile de învatare.

Tipuri de inteligenta.

Învatarea individuala si învatarea în grup.

Stiluri de învatare complementare.

Dezvoltarea stilului de învatare.

Stilul meu de învatare

VIII

Analiza obstacolelor si dificultatilor, în colectarea informatiilor despre învatare, munca, cariera.

Analiza relatiei dintre performantele scolare si succesul în viata personala si profesionala.

Dezbateri:profesori - consiliei cu privire la rolul învatarii în obtinerea succesului personal si profesional

Fisa de lucru: stilul meu de învatare;

Activitati interactive.

Luarea

 de notite;

program

saptamânal.

Integrarea si armonizarea prioritatilor si obiectivelor(educationale, profesionale, familiale)

Planuri de viitor

IX

Formarea unei imagini de persperctiva despre sine, cu aplicarea unor tehnici diferite de autocunoastere.

Evaluarea pregatirii personale pentru continuarea studiilor, pentru insertia profesionala.

Discutii despre teme, metodologii de examen si dezbatere pe tema:"ce stiu, ce vreau, ce pot"

Fise/

teste/

chestionare

de studiu

Sa distinga planurile de lunga, scurta durata, sa completeze fise de studiu

Învatamânt postobligatoriu. Integrarea si armonizarea prioritatilor (educationale, profesionale, familiale)

Cariera si/sau familie?

X

Exersarea abilitatilor de utilizare a documentelor de marketing personal si Europass, în vederea continuarii studiilor sau a insertiei pe piata muncii.

Lectura unor texte premisa; statistici.

Metode de documentare personale,

Fise/

teste/

chestionare

de studiu; dezbatere, studiu de caz.

Îmbinarea armonioasa a prioritatilor, între viata de familie si cariera.

si obiectivelor, în vederea obtinerii succesului.

prezentare de caz.

Tema din cadrul Proiectului eductiv:

"Viata adolscentului între familie si cariera

Planificarea si dezvoltarea carierei. Continuarea traseului educational sau insertia profesionala.

Pretul succesului

XI

Cunoasterea abilitatilor necesare în planificarea vietii viitoare a tinerilor; explorarea diferitilor factori interni si externi, ce ar putea afecta în viitor parerea despre viata; dezvoltarea tehnicilor practice în utilizarea capacitatilor; edentificarea aptitudinilor.

Tema din cadrul Proiectului eductiv:

"Viata adolscentului între familie si cariera"

Chestionare:

"linia vietii despre trecut spre viitor",

"planuri de viitor", "sa transformi un vis în realitate";

Discutii, dezbateri.

Îmbinarea armonioasa a prioritatilor, între viata de familie si cariera

Scrisoare de intentie; CV, interviul la angajare.

Explorarea site-lui:

www.go.ise.ro

Curriculum vitae - ce este si cum îl alcatuiesc.

XII

Analizarea consecintelor(avantaje, dezavantaje) privind continuarea traseului educational sau insertia profesionala.

Tema din cadrul Proiectului eductiv:

"Viata adolscentului între familie si cariera"

Dezbateri,

studii de caz,

tipuri de CV-uri, dialog.

Chestionare:

"scrisoarea de intentie", "curriculum vitae", "interviu"

Utilizarea  dictionarelor

(biblioteca)

Retinerea regulilor importante, pentru un CV perfect.

Alternative educationale:

învatamânt postobligatoriu,

scoli postliceale, universitare,

 educatia adultilor,

conditii de acces. Elemente de marketing personal:

~ portofoliul personal;

~ planul pentru cariera;

~ CV,

~ scrisoare de intentie,

~ interviul,

~ documente Europass,

~ pasaport lingvistic.

Portofoliul personal

XIII

Evaluarea pregatirii profesionale, pentru continuarea studiilor, insertia profesionala.

Prezentarea într-o forma cât mai atractiva a celor mai importante, concrete/procese legate de mediul academic sau piata  muncii.

Utilizarea  dictionarelor

(biblioteca)

CV-uri personale

Succesul

profesional

XIV

Exersarea abilitatilor de utilizare a documentelor de marketing personal si Europass.

Consultarea ziarelor, sondaje de opinie, studiul documentelor si rapoartelor formale, cu privire la dinamica pietei muncii.

Consultarea paginilor MMSSF, ANOFM, pentru statistici, cu privire la somaj si actiunile de protectie sociala, în acest domeniu.

Conversatia.

Teste de autocunoastere,

chestionare

Carti de vizita

Cum aleg o facultate

XV

Stiluri decizionale, cautarea unui loc de munca,cautarea activa a unui loc de munca,

Exercitiu stimulativ

Analize.

Traditii profesionale

în orasul meu

XVI

Decizia în cariera, profesii/traditii, orientarea catre piata fortei de munca.

Afise, reviste,

Internet:

www.go.ise.ro

Expozeuri

       Aptitudini,

abilitati

si

deprinderi

XVII

Cunoasterea abilitatilor necesare în planificarea vietii tinerilor, identificarea aptitudinilor; dezvoltarea tehnicilor practice în utilizarea capacitatilor.

Chestionare

Profiluri ocupationale;

Conversatia; discutii, dezbateri.

Fise de autoevaluare

SEMESTRUL ii

 DEZVOLTAREA

CARIEREI

PROFESIONALE

Autocunoastere:programe educationale de dezvoltare a stimei de sine si a auto - eficientei în pregatirea pentru reusita personala si profesionala.

Pregatirea profesionala: deprinderi, competente si aptitudini profesionale.

Integrarea si armonizarea prioritatilor si obiectivelor(educationale,

profesionale, familiale).

Bilantul

Semestrului I

XIX

Analiza aspiratiilor , a prioritatilor , a calitatilor personale , a punctelor tari si a scopurilor prin autoevaluare.

Elaborarea unui program personalizat de reusita personala si profesionala.

Analiza prioritatilor, aspiratiilor, valorilor personale, calitatilor, punctelor tari si scopurilor, prin estimarea resurselor individuale si sociale.

Proiectarea unui plan de actiune, pentru dezvoltarea personala, prin raportare la situatia prezenta si la obiectivele de viitor

Conversatia

Dezbaterea

Studiul de caz

Analiza personala SWOT(puncte tari, puncte slabe,oportunitati, obstacole).

 Exercitii de clasificare a valorilor.

Lectura unor texte premisa; statistici.

Metode de documentare personale, prezentare de caz.

Catalogul, ROI;

Situatie

ststistica la

sfârsitul

semestrului I, privind situatia

la învatatura si disciplina.

Fise, grafice cu situatii statistice.

Teste/

chestionare

 de autocunoastere;

Teste tip

Holland

Fise de lectura

Internetul

Videoproiectorul

Raspunsuri la

Chestionare.

Argumentarea propriului sistem axiologic.

Fisa de autoevaluare.

Identitate

vocationala

XX

Investigarea

intereselor

XXIV

Resurse relevante cu privire la învatare, munca, cariera.

Investigarea

valorilor

personale

XXV

Compararea resurselor de obtinere a informatiilor referitoare la optiunile

Exercitii de luare de decizii.

Exercitii de comunicare

Discutie dirijata.

Chestionare, dezbatere, referate,

lectura

Realizarea unui exemplu pozitiv pentru viata.

Gândirea critica, autocontrolul asupra propriei învatari;

învatarea

permanenta.

educationale , la munca si cariera , din perspectiva relevantei acestora .

Exersarea abilitatilor de utilizare eficienta a diferitelor resurse, pentru a localiza, selecta, informatii despre învatare, munca, cariera.

asertiva si promovare personala , pornind de la o situatie de comunicare data si comentarea nuantelor .

Concluzii si comentarii la tema discutata

Managementul informatiilor: obstacole si dificultati în colectarea informatiilor, despre optiunile educationale sau profesionale.

Caracteristici

de

personalitate

Comportament

scolar.

XXVI

Reactualizarea planului de dezvoltare a resurselor personale, prin raportare la situatia prezenta si la obiectivele de viitor.

Dezbateri elevi - profesori - consilieri, cu privire la rolul învatarii în obtinerea succesului personal si profesional.

Dezbateri pe tema obstacolelor, în colectarea informatiilor privind traseul de educatie si formare profesionala.

Jocul de rol

Exemplificare

Exercitii de alegere.

Elaborarea unei liste cu sugestii, pentru a face accesibile informatiile despre oportunitati educationale si de cariera;

Chestionare cu privire la relatia dintre performantele scolare si succes.

Teste de personalitate .

Scheme concluzive ale lectiilor .

Interpretarea rezultatelor.

Plan de idei.

Fise de autoevaluare.

Modalitati de

explorare a

posibilitatilor

de cariera.

XXVII

Decizia de cariera

XXVIII

Analiza obstacolelor si dificultatilor, în colectarea informatiilor despre învatare, munca, cariera.

Conversatia;

euristica, expunere, explicatia, problematizarea.

Chestionar

internetul

ziare

pliante

Statistici privitoare la somaj si oferte de munca

Chestionare

Comentarii

Scheme finale .

Modalitatile de învatare.

Tipuri de inteligenta.

Învatarea individuala si învatarea în grup.

Stiluri de învatare complementare.

Dezvoltarea stilului de învatare.

Stiluri decizionale

XXIX

Analiza relatiei dintre performantele scolare si succesul în viata personala si profesionala.

Cunoasterea unor surse de informare privind educatia si piata muncii : MedC, MMSSF,ANOFM,ISE,CNROP,agentii,  publicatii, portaluri, retele de consiliere.

Dezbateri:profesori - consiliei cu privire la rolul învatarii în obtinerea succesului personal si profesional

Fisa de lucru: stilul meu de învatare;

Activitati interactive.

Integrarea si armonizarea prioritatilor si obiectivelor(educationale, profesionale, familiale)

Strategii

eficiente de

învatare

XXX

Formarea unei imagini de perspectiva despre sine, cu aplicarea unor tehnici diferite de autocunoastere.

Evaluarea pregatirii personale pentru continuarea studiilor, pentru insertia profesionala.

Problematizarea

Exemplificarea

Exercitiul stimulativ. Exemplificarea diferitelor situatii de prezentare la un interviu de angajare;

Discutii ;

Analiza exemplelor date ;

Studiul de caz

Jocul de rol

Pliante

        Fise/

teste/

chestionare

de studiu

Consultarea ziarelor, sondaje de opinie, studiul documentelor si rapoartelor formale, cu privire la dinamica pietei muncii

Sa distinga planurile de lunga, scurta durata, sa completeze fise de studiu .

Sa redacteze un CV/ carti de vizita.

Oportunitati

educationale

XXXI

Analizarea conceptului de cariera si a factorilor care influenteaza alegerea carierei . Construirea planului de cariera pentru tranzitia pe piata muncii.

Prezentarea unui exemplu pozitiv de viata .

Învatamânt postobligatoriu. Integrarea si armonizarea prioritatilor (educationale, profesionale, familiale) si obiectivelor, în vederea obtinerii succesului.

Oportunitati

de cariera

XXXII

Exersarea abilitatilor de utilizare a documentelor de marketing personal si Europass, în vederea continuarii studiilor sau a insertiei pe piata muncii. Analizarea consecintelor(avantaje, dezavantaje) privind continuarea traseului educational sau insertia profesionala.

Lectura unor texte premisa; statistici.

Metode de documentare personale, prezentare de caz.

Fise/

teste/

chestionare

de studiu; dezbatere, studiu de caz.

Îmbinarea armonioasa a prioritatilor, între viata de familie si cariera.

Planificarea si dezvoltarea carierei. Continuarea traseului educational sau insertia profesionala.

Alternative educationale:

învatamânt postobligatoriu,

scoli postliceale, universitare,

 educatia adultilor,

conditii de acces. Elemente de marketing personal:

~ portofoliul personal;

~ planul pentru cariera;

Planificarea

carierei;

cariera si stil de viata.

XXXIII

Cunoasterea abilitatilor necesare în planificarea vietii viitoare a tinerilor; explorarea diferitilor factori interni si externi, ce ar putea afecta în viitor parerea despre viata; dezvoltarea tehnicilor practice în utilizarea capacitatilor; identificarea aptitudinilor. Exersarea abilitatilor de utilizare a documentelor de marketing personal si Europass.

Discutii despre personalitati ale culturii romane;

Prezentari de referate pe aceasta tema ;

Exemple

Lectura unor referate.

Chestionare:

"linia vietii despre trecut spre viitor",

"planuri de viitor", "sa transformi un vis în realitate";

Discutii, dezbateri.

Îmbinarea armonioasa a prioritatilor, între viata de familie si cariera.

Evaluarea respectarii drepturilor si a responsabilitatilor  membrilor  familiei.

Promovare

personala

XXXIV

Bilantul

semestrului

 II

XXXV

Evaluarea pregatirii profesionale, pentru continuarea studiilor, insertia profesionala.

Analiza situatiei scolare finale.

Conversatia,

Prezentari de situatii

Lectura ,

Analiza

Pliante

Videoproiectorul

Diplome

Albumul

Curs festiv.

~ CV,

~ scrisoare de intentie,

~ interviul,

~ documente Europass,

~ pasaport lingvistic

*PLANIFICAREA ORELOR DE CONSILIERE sI ORIENTARE, SEM. I si II

ORIENTARE SI CONSILIERE VOCATIONALA/INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI

CONSILIUL NATIONAL PENTRU CURRICULUM CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A

ÎNVATAMÂNTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC


         TABEL

cu elevii clasei a XIII a

   Prelucrarea regulamentului scolar si informarea existentei comisiei pentru calitate.

1.

Numele si prenumele

 

Semnatura: "luat la  cunostinta"

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

     

                                   TABEL

CU PARINTII CALSEI A ..

Informarea parintilor cu privire la managementul calitatii

in invatamint,activitatea de predare-invatare -educare a  elevilor,cerintele    actuale

1.

Numele si prenumele

 

Semnatura

Luat la cunostinta

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

     Proces-verbal,

Încheiat astazi, ......, cu elevii clasei ..., cu ocazia efectuarii instructajului pentru protectia muncii,SSM si aparare civila.

Nr. crt.

NUMELE sI PRENUMELE

SEMNĂTURA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

,

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

STILURI DE INVATARE

ELEV VIZUAL

ELEV AUDITIV

ELEV TACTIL

ELEV KINESTEZIC

TIPURI DE INTELIGENTA

Vizual-spatiala

Corporal-kinestezica

Umanista

Introvertit-filozofica

Musical-ritmica

Verbal-lingvistica

Logico-matematica

MINISTERUL EDUCAŢIEI sI CERCETĂRII

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"Bacau

STR. V ALECSANDRI  NR 18

NR. ............... DIN ........................................

Având în vedere prevederile Constitutiei României, ale Legii învatamântului nr. 64/1995 modificata si completatta, ale Legii nr. 128/1997 - Statutul personalului didactic, modificata si completata, ale Regulamentului de Organizare si Functionare a unitatilor scolare, ale Legii 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, se încheie prezentul:

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE

I. Partile semnatare

            1. Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"Bacau, cu sediul in  Str. V Alecsandri nr 18

2. Beneficiarul indirect, d-na(dl) ............................................................................................. parinte/reprezentantul legal al elevului, cu domiciliul în ........................................................................

3. Beneficiar direct- .................................................................... elev-clasa..a ..........

II.Obiectul acordului: asigurarea conditiilor optime de derulale a procesuluide învatamânt prin implicarea si responsabilizarea partilor în educatia copiilor/elevilor.

III. Drepturile partilor: drepturile partilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevazute în   Regulamentului de Organizare si Functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat, Regulamentul de Ordine Interna al scolii.

IV. Obligatiile partilor: se vor formula, cel putin, responsabilitati minime din domeniile: învatamânt, educatie, securitate si sanatate a elevilor, norme de conduita si sistem de comunicare scoala -familie.

1. scoala se obliga:

a) sa aigure toate resursele umane si materiale pentru instructia si educarea elevilor;

b) sa asigure conditii nediscriminatorii de acces la educatie prin activitatile scolare si/sau extrascolare si extracuriculare;

c) sa asigure ordine si disciplina în derularea programului zilnic , promovarea valorilor umane bazate pe libertatea individului, creativitate si respect al opiniei;

d) sa asigure protectia elevilor a spatiilor si a utilitatilor din scoala si curtea scolii;

e) sa prelucreze cu partenerii (elevii si parintii) prevederile Regulamentului general si ale Regulamentului intern;

f) sa acorde burse, alocatii de stat, alte stimulente materiale si morale(premii, diplome, tabere, excursii) în conditiile legislatiei scolare actualizate;

g)  sa asigure conditii optime prin curatenie, caldura, mobilier adecvat, instalatii sanitare

h) sa acorde asistenta psihopedagogica prin cabinete specializate;

i) sa informeze periodic familia despre rezultatele elevilor, prin diriginti, iar la sfârsitul anului scolar prin secretariatul scolii(corigente, situatii neîncheiate, sanctiuni disciplinare, repetentie);

j) sa informeze elevii si parintii din clasele terminale privind metodologia de desfasurare a Examenului de Testare Nationala;

k) sa monitorizeze frecventa elevilor si sa informeze parintii în legatura cu adoptarea masurilor adecvate, prevenirea abandonului scolar, a sanctiunilor;

2. Beneficiarul indirect-parintele/reprezentantul legal al elevului se obliga:

a)  sa participe la adunarile lectoratele si consultatiile organizate de scoala;

b) sa ia legatura lunar cu dirigintele pentru a cunoaste situatia la învatatura, disciplina si comportamentul copilului;

c) sa asigure prezenta elevului la toate activitatile scolare si extrascolare/extracurriculare;

d) sa asigure frecventa regulata la toate orele de curs si limitarea numarului de absente motivate, conform Regulamentului scolar; nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie pentru învatamântul obligatoriu si se sanctioneaza cu amenda între  50-200 RON(în conformitate cu articolul 180 aliniat 2 din Legea învatamântului nr. 84/1995);

e) sa asigure conditii optime de viata, hrana, sanatate, tinuta scolara -uniforma, climat familial favorabil dezvoltarii fizice, psihice, morale si intelectuale ale elevilor;

f) sa asigure controlul influientei grupurilor de prieteni asupra propriului copil, împiedicarea posibileleor fapte antisociale(consumul de droguri, bauturi alcoolice, jocuri de noroc, a fumatului, a difuzarii materialeleor obscene, violenta,etc);

g) sa asigure plata integrala, în aceeasi luna, a bunurilor din dotarea scolii deteriorate de copilul propriu sau de clasa în care nu s-a depistat vinovatul;

h) sa prezinte personal certificatele medicale si cererile de motivare a absentelor în maxim 7 zile de la revenirea copilului la cursuri;

i) sa sustina promovarea unui comportament civilizat, tolerant, politicos.

3. Beneficiarul direct -elevul, se obliga:

a) sa prezinte zilnic carnetul de elev pentru consemnarea notelor si pentru a se legitima;

b) sa pastreze si sa restituie în bune conditiuni manualele scolare si cartile de la biblioteca scolii;(daca este cazul)

c) sa respecte normele de protectie, de prevenire a incendiilor, de lucru an salile si laboratoarele scolii;

d) sa frecventeze zilnic toate orele de curs, activitati optionale, manifestari extrascolare la care a fost solicitat/nominalizat de diriginte, profesori, director;sa nu faca absente ,in caz contrar,se va aplica regulamentul scolar in vigoare;

e) sa aiba o tinuta decenta prin purtarea zilnica a uniformei precum si a ecusonului;

f) sa aiba un comportament adecvat la toate activitatile scolare si extrascolar, în pauze, si în drumul de la si spre scoala, în curtea scolii(închiderea telefonului mobil în timpul orelor de curs, respingerea materialelor cu caracter obscen, a fumatului si a bauturilor alcoolice, a drogurilor, a jocurilor de noroc, a armelor si petardelor, evitarea provocarii pagubelor si a violentei de orice fel);telefoanele si alte obiecte care pot deranja orele vor fi inchise la inceputul orei.

g) sa respecte personalul didactic si nedidactic, colegii de clasa si din scoala;

h) sa fie punctuali la ore, sa manifeste seriozitate în întocmirea temelor, vocabular si comportament;

i) sa nu lanseze anunturi false care pot provoca panica.

Încheiat astazi, 28.10.2008.

Unitate scolara                                 Beneficiar indirect                     Beneficiar direct

Director,                                          Parinte/repr. Legal                                Elev

Diriginte,

Proces-verbal,

Încheiat astazi, ......, cu elevii clasei ..., cu ocazia ,aducerii la cunostinta a acordului de parteneriat pentru educatie :

Nr. crt.

NUMELE sI PRENUMELE

SEMNĂTURA

ELEVULUI

PARINTELUI

ELEVULUI

PARINTELUI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

,

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Profesor,

Diriginte :

ACTIVITATI CU PARINTII

Graficul sedintelor cu parintii elevilor din clasele a  ......    în semestrul I si II

an scolar 2008- 2009

Nr.crt.

Tema

LUNA DE DESFASURARE  A SEDINTEI

Octombrie

2008

Decem-brie

2008

Februarie

2009

Aprilie 2009

Mai

2009

1.

Optimizarea relatiei parinte - adolescent

2.

 Colaborarea parinte - adolescent în perioada premergatoare examenelor

3.

Consumul de droguri la adolescenti

4.

Alegerea carierei-oferte-

INSTIINTARE,

Astazi..................,Coconcea Elena,diriginte la clasa a ................,aduce la cunostinta colectivului de elevi ca in data de .................................la orele........,are loc sedinta cu parintii la sediul Colegiului Tehnic "A Saligny"Bacau.

Nr. crt.

NUMELE sI PRENUMELE

SEMNĂTURA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

,

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

PROCES VERBAL,

Incheiat astazi,................in cadrul sedintei cu parintii elevilor clasei a ....................

Ordinne de zi cuprinde:

1.

2.

3.

4.

La sedinta sunt prezenti ..........patinti din totalul de .......,un numar de .....lipsind motivat,iar restul de ..... nemotivat.

DISCUTII:

          1............

Drept pentru care a fost incheiat prezentul proces verbal.

                                      Intocmit,

Patrticipanti la sedinta cu parintii clasei......din data de ......

Nr. crt.

NUMELE sI PRENUMELE

SEMNĂTURA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.