Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
EDUCATIE TEHNOLOGICA

profesor scoala


Educatie tehnologica


Programa scolara de Educatie tehnologica a fost aprobata prin

ORDIN AL MINISTRULUI

Nr. 4237 din 23.08.1999


NOTĂ DE PREZENTARE

În viziunea Curriculum-ului National pentru învatamântul obligatoriu, Educatia tehnologica este o disciplina de trunchi comun, componenta a ariei curriculare Tehnologii.

Curriculum de Educatie tehnologica pentru învatamântul gimnazial urmareste cunoasterea si folosirea procedurilor specifice mediului tehnologic, permitând astfel orientarea profesionala si insertia sociala a tinerilor absolventi.

În elaborarea curriculum-ului au fost avute în vedere urmatoarele aspecte:

·          Formarea de capacitati si atitudini care sa conduca la atingerea obiectivelor ciclurilor curriculare (de dezvoltare si de observare si orientare)

·          Racordarea la programa scolara pentru Abilitati practice din învatamântul primar si, în consecinta, realizarea coerentei verticale în interiorul ariei Tehnologii

·          Corelarea cu obiectele de studiu din celelalte arii curriculare

·          Utilizarea calculatorului, a produselor de soft educational specifice diverselor domenii de activitate pentru scolile unde au dotarea necesara

·          Realizarea unor produse cu utilitate practica

·          Proiectarea de obiective si de continuturi pe structura plajei orare de 1-2 ore. Astfel programa scolara prevede componente obligatorii corespunzatoare trunchiului comun din planul de învatamânt (pentru cazurile în care se opteaza pentru o ora pe saptamâna) si extinderi, marcate cu asterisc (pentru clasele la care s-au ales doua ore pe saptamâna, respectiv curriculum extins).

Din punct de vedere structural, curriculum-ul este organizat pe module, reprezentând domenii de activitate. Fiecare modul este organizat pornind de la aceleasi obiective cadru, comune pentru Educatia tehnologica în gimnaziu.


METODOLOGIA DE APLICARE A PROGRAMEI

·         Modulele se abordeaza în interdependenta si în corespondenta cu activitatea sociala si economica.

·         Obiectivele de referinta marcate cu asterisc reprezinta extinderea modulului, profesorul de Educatie tehnologica având libertatea de a decide asupra realizarii lor.

·         Profesorul, fiind managerul clasei de elevi, stabileste ponderea activitatilor teoretice si a celor practice.

·         În viziunea noii proiectari curriculare, profesorului de Educatie tehnologica i se atribuie un plus de libertate în alegerea metodelor si tehnicilor didactice.

·         Activitatea didactica este orientata spre lucrul în echipa, încurajând initiativa si stimulând creativitatea.

·         În clasa a V-a se vor parcurge modulele: "Spatiul înconjurator" si "Tehnologii si materiale lemnoase"; fiecare modul se va studia pe durata unui semestru.

·         În clasa a VI-a si a VII-a se vor alege doua module din cele trei propuse; fiecare modul se va studia pe durata unui semestru.

·         În clasa a VIII-a, în semestrul I, se va alege un modul dintre "Energie, electrotehnica si electronica" si "Tehnologia informatiei", iar în semestrul al II-lea se va studia modulul "Domenii profesionale".Modul 1

Modul 2

Modul 3

....

Modul n

REPARTIZAREA MODULELOR PE CLASE

CLASA

DENUMIREA MODULELOR

V

ORGANIZAREA SPAŢIULUI ÎNCONJURĂTOR

TEHNOLOGII sI MATERIALE LEMNOASE

Se vor alege doua module din cele trei propuse

VI

GASTRONOMIE

TEHNOLOGII AGRICOLE

TEHNOLOGII sI MATERIALE TEXTILE sI DE

PIELĂRIE

Se vor alege doua module din cele trei propuse

VII

LIMBAJ GRAFIC

TEHNOLOGII sI MATERIALE METALICE

TRANSPORTURI  

Se va alege unul dintre primele doua module; modulul 3 se studiaza obligatoriu în semestrul al II-lea

VIII

ENERGIE ELECTROTEHNICĂ ELECTRONICĂ

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

DOMENII PROFESIONALE


ObiectivE  cadru

1.    Întelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor ei asupra mediului si a societatii

2.    Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor

3.    Valorificarea termenilor de specialitate în  comunicare

4.    Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs      


CLASA A - V-A

Modulul: ORGANIZAREA SPAŢIULUI ÎNCONJURĂTOR

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Întelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor ei asupra mediului si a societatii

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa descrie modalitatile traditionale de ame­najare a spatiului înconjurator

-         discutii si explicatii cu privire la evolutia te­ritoriilor locuite de oameni;

1.2

sa identifice si sa denumeasca spatiile dintr-o locuinta si din constructiile ce adapostesc institutii din comunitate

-         identificarea locuintelor, a constructiilor cu destinatie specifica în fotografii, albume, reviste etc.; investigare directa a spatiilor din locuinte si constructii ce adapostesc institutii din societate;

*1.3

sa identifice sursele de poluare, care pot afecta calitatea vietii, si sa pro­puna metode de combatere a acestora

-         explorare dirijata si independenta a me­diului;

-         vizitarea localitatii pentru identificarea sur­­selor de poluare;

*1.4

sa compare modalitatile de amenajare a spatiului înconjurator specifice me­diu­lui rural si celui urban

-         vizitarea unor localitati urbane si rurale;

-         identificarea diferentelor dintre sistemele de amenajare teritoriala specifice unei locali­tati rurale si cele ale unei localitati urbane;

-         organizarea unor activitati pentru prote­jarea mediului înconjurator.

2. Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa proiecteze si sa realizeze produse simple 19119w222t

-          exercitii de reprezentare grafica a planurilor de încaperi si cladiri si de realizare a ma­chetelor;

-          activitati de realizare a proiectelor si de re­alizare a produselor (individual sau în grup);

2.2

sa identifice disfunctionalitatile ergono­mice existente în mediul înconjurator apropiat

-          investigare directa a spatiilor dintr-o locu­inta si dintr-o scoala;

*2.3

sa realizeze proiecte de amenajare er­gonomica a locuintei si a scolii

-          activitati (individuale sau în grup) de ela­borare a unor proiecte de amenajare er­go­nomica;

-          jocuri didactice, concursuri cu tema (ex.: Casa ideala, Casa viitorului, scoala vi­itoru­lui, Coltul verde din locuinta mea);

-          activitati practice de utilizare a unor produse de soft.

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa utilizeze corect simbolurile si  ter­mi­nologia specifica domeniului Or­gani­za­rea spatiului înconjurator

-          exercitii de selectare a termenilor si a sim­bolurilor specifice domeniului, din diferite enun­turi si imagini prezentate;

3.2

sa sesizeze legatura dintre text si ima­ginile care îl însotesc si sa selecteze informatiile esentiale din imaginile pre­zentate

-          exercitii de aprofundare a textului cu aju­torul imaginilor;

-          exercitii de decodificare a imaginilor cu aju­torul textelor care le însotesc;

*3.3

sa valorifice într-un mesaj propriu termenii si simbolurile învatate

-          exercitii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui su­port vizual;

-          exercitii de realizare a unor mesaje pro­prii cu diversi termeni stiintifici si sim­boluri.

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa-si asume responsabilitati în acti­vi­tatile de grup si sa execute în cadrul grupului sarcinile care îi revin

-          identificarea continutului activitatilor ce ur­meaza sa se desfasoare;

-          dezbateri pe tema fixarii rolurilor în echipa, în functie de interesele si aptitudinile indi­vi­duale;

-          discutii privind abordarea problemelor ce apar pe parcursul desfasurarii activitatilor.

CONŢINUTURI

§         Evolutia în timp a sistemelor de organizare teritoriala;

§         Elemente de sistematizare: reteaua de transporturi, reteaua energetica, reteaua de comunicatii, reteaua de apa, reteaua de canalizare, spatii verzi;

§         Constructii de locuinte: destinatie, interioare, confort ambiental, planuri de locuinte;

§         Constructii ce adapostesc institutii din societate:

-          scoala: alcatuire constructiva, dotari, planul scolii, planul clasei;

-          alte institutii din sistemul: sanitar, cultural, administrativ; *rolul social al acestor institutii;

§         Încadrarea geografica a localitatii; conditiile socio-economice care duc la aparitia si dezvoltarea locuintelor, constructiilor sociale si culturale; *proiecte de amenajare ergonomica a locuintei si a scolii;


Modulul: TEHNOLOGII sI MATERIALE LEMNOASE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Întelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor ei asupra mediului si a societatii

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa identifice domeniile traditionale (ma­nufacturiere) de prelucrare a lemnului

-          documentare si discutii individuale si de grup;

-          vizite la muzee etnografice;

-          comparatii între domeniile manufacturiere si tehnologiile moderne de prelucrare a lem­nului;

-          dezbateri privind importanta aparitiei unor anu­mite produse din lemn (ex.: roata etc.);

1.2

sa recunoasca principalele specii de lemn si sa determine domeniile de uti­lizare ale acestora

-          demonstratii pe mostre de lemn a pro­pri­e­tatilor acestuia;

-          colectionarea de mostre din diferite specii de lemn, grupate dupa proprietatile descoperite de elevi;

-          confectionarea unor obiecte simple 19119w222t din lemn;

*1.3

sa deduca efecte ale inovatiilor si ale descoperirilor, din domeniul teh­nolo­giilor lemnului, asupra vietii omului

-          identificarea inovatiilor si descoperirilor (roa­ta, vase si ustensile de bucatarie, cu­fere, stâlpi etc.) prezentate în fotografii, albume, reviste etc.;

-          observare independenta a unor obiecte vechi din lemn (roti, linguri, elemente de mobilier etc.) si compararea acestora cu produsele industriei moderne.

2. Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa întocmeasca proiecte simple 19119w222t pentru realizarea produselor din lemn

-          elaborarea de proiecte de executie;

2.2

sa execute operatiile tehnologice de prelucrare a materialelor lemnoase res­­pectând normele de protectia mun­cii

-          exercitii de selectare si de utilizare a sculelor, dispozitivelor si verificatoarelor specifice o­pe­ratiilor de pregatire si prelucrare a ma­terialului lemnos;

-          activitati practice de realizare a produselor din material lemnos;

2.3

sa analizeze produsele realizate dupa criterii functionale si estetice

-          exercitii de evaluare a produselor executate;

-          efectuare de exercitii de masurare si ve­rificare a produselor;

-          analizarea produselor si elaborarea de lucrari de reclama în vederea valorificarii lor;

*2.4

sa identifice procedee de valori­ficare a rebuturilor si a obiectelor scoase din uz

-          activitati practice de recuperare si re­utilizare a materialului lemnos;

*2.5

sa execute îmbinari ale diferitelor re­pere din lemn

-          activitati practice de executare a îmbi­narilor diferitelor repere din lemn;

*2.8

sa utilizeze soft-uri educationale spe­­­cifice domeniului

-          activitati practice de utilizare a calcu­la­torului si a unor produse de soft.

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa utilizeze corect simbolurile si  ter­minologia specifica domeniului Teh­no­logii si materiale lemnoase

-          exercitii de selectare a termenilor si a sim­bolurilor specifice domeniului, din diferite enunturi si imagini prezentate;

3.2

sa valorifice într-un mesaj propriu termenii si simbolurile învatate

-          exercitii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport vizual;

-          exercitii de realizare a unor mesaje proprii cu diversi termeni stiintifici si simboluri.

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa execute operatiile care îi revin în cadrul unui proces tehnologic simplu

-          stabilirea ordinii executarii operatiilor teh­nologice;

-          dezbateri pe tema fixarii rolurilor în echipa, în functie de interesele si aptitudinile indi­viduale;

-          exprimarea unor aprecieri fata de activitatile individuale si cele ale colegilor de echipa.

CONŢINUTURI

§         Materiale lemnoase: originea lemnului, specii de lemn, structura materialului lemnos, defecte si daunatori, proprietati caracteristice; tipuri de semifabricate lemnoase; domenii de utilizare;

§         Masurarea si verificarea produselor conform SI;

§         Operatii de pregatire, de prelucrare si *finisare a semifabricatelor din lemn;

§         *Operatii de îmbinare a componentelor produselor din lemn;

§         *Soft-uri educationale în domeniul prelucrarii si utilizarii produselor din material lemnos.


CLASA A VI-A

Modulul: GASTRONOMIE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Întelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor ei asupra mediului si a societatii

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa identifice preparate traditionale spe­cifice diferitelor zone ale tarii

-          identificarea unor preparate traditionale, spe­cifice diferitelor zone ale tarii prezentate în carti, reviste etc.;

1.2

sa descrie principalele tehnologii de preparare si conservare a alimentelor

-          demonstrarea principalelor metode de pre­lucrare, conservare a alimentelor si  explicatii pe tema normelor de igiena si de protectia muncii;

1.3

sa analizeze semnificatia modului de ambalare a produselor alimentare si sa interpreteze informatiile de pe amba­laje

-          citirea si explicarea informatiilor de pe am­balajele produselor alimentare;

*1.4

sa demonstreze importanta unei ali­mentatii corecte, în functie de vârsta, anotimp, activitati desfa­su­rate, stare de sanatate-          discutii dirijate cu privire la alimentatia corecta, în functie de vârsta, anotimp, ac­tivitati desfasurate, stare de sanatate;

*1.5

sa analizeze alimentatia unui popor în functie de conditiile geografice, clima­tice

-          discutii dirijate cu privire la influenta con­ditiilor geografice, climatice, de vârsta, influenta traditiilor si religiilor asupra alimentatiei zilnice a unui popor;

-          studiul documentelor.

2. Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa  stabileasca un meniu  si  sa deco­reze  masa pentru diferite ocazii

-          activitati de decorare a mesei pentru diferite ocazii (zile onomastice, sarbatori religioase, vizite speciale etc.);

-          proiecte de stabilire a meniului pentru diferite ocazii;

2.2

sa realizeze diferite preparate culinare, respectând retetele si normele de igiena, utilizând corect aparatura din dotarea bucatariei (laboratorul de gastronomie)

-          activitati practice de preparare a unor produse simple 19119w222t , lucrând individual sau în grup;

2.3

sa aprecieze calitatea diferitelor pro­duse culinare

-          exercitii de apreciere a produselor executate, dupa diferite criterii (miros, aspect, gust, cu­loare etc.);

*2.4

sa stabileasca modalitatile de de­pozitare a produselor alimentare

-          discutie dirijata cu privire la posibilitatile de depozitare a produselor alimentare cum­parate sau realizate în bucatarie;

*2.5

sa execute diferite elemente deco­ra­tive din material textil, carton, lemn, pentru mese festive

-          exercitii de realizare a diferitelor  elemente decorative din material textil, carton, lemn, pentru mese festive;

*2.6

sa utilizeze produse de soft edu­cational specific domeniului

-          activitati practice de utilizarea calcula­torului si a unor produse de soft.

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa utilizeze corect simbolurile si  ter­minologia specifica domeniului Gas­tro­nomie

-          exercitii de selectare a termenilor si a sim­bolurilor specifice domeniului din diferite enunturi si imagini prezentate;

*3.2

sa valorifice într-un mesaj propriu termenii si simbolurile învatate

-          exercitii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport vizual;

-          exercitii de realizare a unor mesaje proprii cu diversi termeni stiintifici si simboluri;

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa organizeze munca în echipa si sa-si asume responsabilitatile în cadrul gru­pului

-          dezbateri pe tema fixarii rolurilor în echipa, în functie de activitatea desfasurata, precum si de interesele si aptitudinile individuale;

-          discutii de abordare a problemelor ce apar pe parcursul desfasurarii activitatilor;

-          aprecierea activitatilor individuale si a celor realizate de colegii de echipa.

CONŢINUTURI

§         Consideratii asupra alimentatiei populatiilor de-a lungul timpului;

§         Bucataria: vase si ustensile; dispozitive si aparate; factori de confort în bucatarie; aranjarea si decorarea mesei;

§         Criterii de selectare a produselor alimentare: ambalajul produselor, informatiile de pe ambalaje, caracteristicile organoleptice;

§         Grupe de alimente: carnea si derivatele ei; laptele si produsele lactate; grasimi alimentare; cerealele si derivatele lor; oua; legumele si fructele; produsele zaharoase; condimente; bauturi nealcoolice;

§         *Prepararea, depozitarea si conservarea alimentelor: prepararea la rece, prepararea la cald; conservarea alimentelor;

§         Meniul: criterii de întocmire a unui meniu; meniuri pentru diferite ocazii; meniuri pentru toate anotimpurile; realizarea de meniuri pentru situatii deosebite - activitate fizica sau intelectuala intensa, convalescenta, anemie;

§         *Relatii dintre alimentatia corecta si conditiile geografice, climaterice, stare de sanatate, vârsta, anotimp, activitati desfasurate. Tehnologii noi de preparare a alimentelor; tehnologii traditionale de preparare a alimentelor - specifice zonei;

§         *Metode de promovare si comercializare a produselor culinare. Texte tehnice specifice domeniului gastronomic;

§         *Soft-uri educationale.


Modulul: TEHNOLOGII AGRICOLE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Întelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor ei asupra mediului si a societatii

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa analizeze influenta factorilor de mediu asupra cresterii animalelor si asupra culturii plantelor

-          exercitii de asociere a factorilor de mediu cu plantele si animalele specifice anumitor zone agricole;

1.2

sa analizeze relatia dintre teh­no­logiile agricole si masinile si utilajele spe­cifice acestora

-          exercitii de identificare a masinilor si utilajelor specifice tehnologiilor agricole;

*1.3

sa compare tehnicile agricole tra­ditionale si moderne

-          dezbatere, studiu de caz;

*1.4

sa identifice speciile de plante si animale specifice unei anumite zone agricole

-          discutii dirijate privind speciile de plante si animale din zona geografica locuita;

-          identificarea speciilor de plante si animale cu ajutorul albumelor, filmelor didactice, diapozitivelor etc.

2. Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa realizeze diferite lucrari din teh­nologiile de cultivare a plantelor si/ sau de crestere a animalelor

-          discutii dirijate si documentare individuala privind domeniile de utilizare a produselor agricole;

-          exercitii de ordonare logica a etapelor unui proces tehnologic si de selectare a teh­nologiilor adecvate pentru diferite grupe de plante si/ sau animale;

*2.2

sa întocmeasca proiecte simple 19119w222t de adaposturi, pentru diferite specii de animale

-          exercitii de realizare, în grup sau in­dividual, a unor proiecte de adaposturi pentru diferite specii de animale;

2.3

sa analizeze produsul obtinut în func­tie de calitate, cantitate, estetica

-          observare a produsului obtinut;

-          efectuarea unor determinari cantitative;

2.4

sa respecte normele de protectia mun­cii în desfasurarea diferitelor lucrari agricole

-          studiu de caz cu privire la respectarea  normelor de protectia muncii în desfasurarea diferitelor activitati agricole;

*2.5

sa realizeze produse agricole spe­cifice zonei geografice în care se afla scoala

-          activitati practice de cultivare a plantelor si de crestere a animalelor la scoala si acasa;

*2.6

sa identifice solutii de valorificare si depozitare a produselor agri­cole

-          activitati practice de valorificare si depo­zitare a produselor agricole;

*2.7

sa utilizeze soft-uri educationale specifice domeniului agricol

-          simulari cu ajutorul soft-urilor educatio­nale;

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa descrie o lucrare agricola utilizând termenii de specialitate

-          exercitii de selectare a semnelor si a sim­bolurilor specifice domeniului, din diferite enunturi si imagini prezentate;

-          jocuri de rol: inginerul, fermierul etc.

*3.2

sa valorifice într-un mesaj propriu termenii si simbolurile învatate

-          exercitii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport vizual;

-          exercitii de realizare a unor mesaje proprii cu diversi termeni stiintifici si simboluri.

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa pregateasca materialele si uneltele necesare realizarii lucrarilor agricole

-          identificarea continutului activitatilor de grup ce urmeaza sa se desfasoare;

-          repartizarea metodelor si uneltelor în functie de sarcinile asumate;

4.2

sa organizeze munca în echipa si sa execute în cadrul grupei sarcinile ce îi revin

-          dezbateri pe tema fixarii rolurilor în echipa, în functie de interesele si aptitudinile in­dividuale;

-          discutii de abordare a problemelor ce apar pe parcursul desfasurarii activitatilor.

CONŢINUTURI

§         Tehnologii agricole specifice zonei în care locuieste elevul;

§         Cresterea animalelor: importanta, rase, factori de mediu, îngrijire, furajare, adaposturi pentru animale, valorificare si depozitare a produselor obtinute de la animale.

§         Cresterea plantelor: importanta, factori de mediu (sol, lumina, caldura, apa, saruri minerale), tehnologia de cultura (rotatie, pregatirea terenului pentru semanat sau plantat, semanatul sau plantarea, lucrari de îngrijire, recoltare, conditionare), valorificare, depozitare;

§         *Valorificarea si depozitarea produselor agricole si a reziduurilor;

§         Succesiunea culturilor prezentate în scheme, tabele;

§         *Soft-uri educationale în domeniul agricol.

Nota: Se va pune accent pe acele tehnologii agricole specifice zonei în care se afla scoala.


Modulul: TEHNOLOGII sI MATERIALE TEXTILE sI DE PIELĂRIE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Întelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor ei asupra mediului si a societatii

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa compare modalitatile de prelucrare a materialelor textile si de pielarie în diferite perioade istorice

-          observatii si consultarea unor enciclopedii tehnice, atlase etc.

-          jocuri de rol;

1.2

sa caracterizeze elementele de îm­bracaminte si încaltaminte în dife­rite zone geografice

-          vizite la muzee etnografice;

-          prezentare de moda;

*1.3

sa analizeze tehnici de realizare si ornamentare a produselor de îm­bracaminte si încaltaminte cu spe­cific local

-          identificarea elementelor specifice legate de portul zonal.

2. Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa realizeze produse simple 19119w222t din fire, din materiale textile si din pielarie selectând materiile prime în functie de produs

-          activitati, individuale sau în grup, de realizare a produselor simple 19119w222t din fire, din materiale textile si de pielarie;

-          exercitii de grupare a materialelor în functie de proprietati si de utilizari;

2.2

sa evalueze produsele de îmbra­caminte si încaltaminte pe baza cri­teriilor functionale si estetice

-          exercitii de evaluare si studiu de caz  privind functionalitatea si estetica produ­selor de îmbracaminte si încaltaminte;

*2.3

sa realizeze proiecte de orna­mentare, privind forma si colo­ristica produselor de îmbracaminte si încaltaminte

-          activitati de elaborare a unor proiecte de decorare a produselor de îmbracaminte si încaltaminte;

*2.4

sa utilizeze soft-uri educationale specifice domeniului

-          activitati practice de utilizare a unor produse de soft.

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare

Obiective de referinta

 Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa utilizeze corect simbolurile si  ter­minologia specifica domeniului Teh­no­logii si materiale textile si de pielarie

-          exercitii de selectare a termenilor si a sim­bolurilor specifice domeniului din diferite enun­turi si imagini prezentate;

*3.2

sa valorifice într-un mesaj propriu termenii si simbolurile învatate

-          exercitii de redactare a unor documente utilizând diversi termeni stiintifici si sim­boluri;

-          investigatii utilizând diversi termeni stiin­tifici specifici domeniului;

-          exercitii de realizare a unor mesaje proprii utilizând diversi termeni stiintifici si sim­boluri.

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa-si asume responsabilitati în acti­vitatile de grup si sa execute în cadrul grupului sarcinile care îi revin

-          exercitii de formulare a problemelor pe o sarcina de lucru individuala sau în echipa; dezbateri pe tema fixarii rolurilor în echipa, în functie de interesele si aptitudinile indivi­duale;

-          aprecierea activitatilor individuale si a celor realizate de colegii de echipa;

*4.2

sa propuna alternative cu privire la modul de rezolvare a sarcinilor în echipa

-          analizarea si compararea unor variante de lucru în echipa.

CONŢINUTURI

§         Evolutia îmbracamintei si încaltamintei;

§         Materiale textile si de pielarie: clasificare, caracteristici si proprietati; domenii de utilizare;

§         Functiile îmbracamintei si încaltamintei; confort fiziologic;

§         *Moda îmbracamintei si încaltamintei;

§         Procese tehnologice de prelucrare a resurselor textile;

§         Procese tehnologice de prelucrare a pieilor si blanurilor;

§         *Relatia dintre îmbracaminte, încaltaminte si conditiile geografice, climatice, sex, vârsta, confort pentru activitate, moda, traditii populare;

§         Tehnologii de prelucrare a materialelor textile si de pielarie (modalitati);

§         *Valorificarea si comercializarea produselor de îmbracaminte si  încaltaminte.


CLASA A VII-A

Modulul: LIMBAJ GRAFIC

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Întelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor ei asupra mediului si a societatii

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa identifice simboluri si semne gra­fice conventionale specifice diferi­telor domenii de activitate

-          exercitii de interpretare a simbolurilor si semnelor grafice specifice diferitelor domenii de activitate;

-          identificarea diferitelor aspecte ale comuni­carii prin limbaj grafic (forme geometrice, scheme etc.);

1.2

sa evidentieze semnificatia culorilor în tehnica

-          studiu de caz privind utilizarea culorilor în tehnica si identificarea culorii dominante în diferite industrii;

-          studiul cataloagelor si al prospectelor pro­duselor industriale pentru identificarea cu­lorilor specifice;

*1.3

sa evidentieze corespondenta din­tre corpurile geometrice si obiecte din mediul înconjurator

-          exercitii de recunoastere si identificare a corpurilor geometrice în obiectele din mediul înconjurator;

1.4

sa interpreteze schema de functio­nare si utilizare a unui produs uzual simplu

-          exercitii de descifrare a instructiunilor grafice de utilizare a unor produse uzuale (jucarii, produse alimentare, aparatura electro-casnica etc.).

2. Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa realizeze schite pentru produse simple 19119w222t

-          activitati practice de executare a schitei unui produs realizat individual sau în grup;

2.2

sa reprezinte grafic elementele si figurile geometrice aplicând tehni­cile adecvate

-          exercitii de constructii grafice folosind teh­nici de reprezentare corespunzatoare;

-          rezolvarea unor probleme de geometrie pe cale grafica;

2.3

sa execute desenul tehnic al unui obiect respectând conventiile în vi­goare

-          lucrari de executare a unor produse grafice cu instrumente si formate de lucru identificate;

-          lucrari practice de proiectare a unor produse imaginate de elevi (insigne, embleme, fe­licitari, decoratii etc.);

2.4

sa realizeze produse grafice specifice diferitelor domenii de activitate, util­i­zând simboluri si semne grafice caracteristice

-          exercitii de elaborare a produselor grafice specifice unor domenii de activitate, pe baza simbolurilor si semnelor grafice (scheme electrice, harti, planuri de interioare);

-          realizarea unor expozitii cu lucrari realizate de elevi;*2.5

sa utilizeze soft-uri educationale specifice domeniului

-          activitati practice de utilizare a unor soft-uri educationale.

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa utilizeze corect simbolurile si  terminologia specifica domeniului Limbaj grafic

-          exercitii de selectare a termenilor si sim­bolurilor specifice domeniului prezentate în diferite enunturi si imagini;

-          interpretarea unei imagini;

-          aplicarea scrierii standardizate;

*3.2

sa transpuna o idee proprie într-o compozitie de elemente grafice

-          exercitii de asociere a unor idei, mesaje cu imagini corespondente;

3.3

sa organizeze informatiile în scheme, diagrame, grafice, tabele

-          exercitii de organizare a informatiilor în scheme, diagrame, grafice, tabele (ex: rea­lizarea unui calendar, evolutia propriilor note în timp etc.).

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa execute parti din lucrari grafice colective

-          identificarea continutului activitatilor ce ur­meaza sa se desfasoare;

-          formularea unor teme de lucru în grup;

*4.2

sa coopereze pentru a realiza legatura între conceptie si executie

-          discutii privind modul de abordare a problemelor ce apar pe parcursul realizarii proiectelor.

CONŢINUTURI

§         Grafica si comunicarea: evolutie, simboluri, semne conventionale, norme si conventii, scrierea standardizata, culoarea în tehnica.

§         Desen geometric: formate, tipuri de linii, instrumente; constructii grafice; drepte paralele si  perpendiculare, unghiuri, poligoane, cercul, împartirea elementelor geometrice, racordari, curbe geometrice plane;

§         Notiuni de desen tehnic: dispunerea si alegerea proiectiilor; elemente de executie a schitei; elemente de cotare;

§         Desen proiectiv: sistemul de proiectie ortogonala, triedrul de proiectie, epura figurilor si a corpurilor geometrice;

§         Compozitii de elemente grafice; 

§         Scheme de functionare si utilizare a unui produs;

§         *Soft-uri educationale specifice.


Modulul: TEHNOLOGII sI MATERIALE METALICE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Întelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor ei asupra mediului si a societatii

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa identifice principalele etape în dezvoltarea tehnicii de prelucrare a materialelor metalice;

-          analiza unor ilustratii, texte de specialitate, diapozitive, albume etc.

-          identificarea inovatiilor, descoperirilor din domeniul tehnicii populare, prezentate în ilustrate, albume, diapozitive etc.

1.2

sa descrie operatiile tehnologice de pregatire si de prelucrare a materi­alelor metalice

-          alegerea sculelor, dispozitivelor verificatoa­relor si a utilajelor potrivite pentru realizarea diferitelor operatii tehnologice;

*1.3

sa evidentieze avantajele utilizarii tehnologiilor  noi, neconventionale de prelucrare a materialelor me­talice

-          prezentarea unor masini unelte de pre­lucrare a materialelor metalice;

-          prezentarea unor tehnologii necon­ven­tionale de prelucrare a materialelor meta­lice;

*1.4

sa identifice efecte ale tehno­logiilor de prelucrare a metalelor asupra mediului înconjurator

-          discutarea efectelor tehnologiilor de pre­lucrare a metalelor asupra mediului în­conjurator;

-          micro-proiecte de combatere a efectelor negative.

2. Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa execute operatii tehnologice de prelucrare a materialelor metalice res­pectând normele de protectia muncii

-          exercitii de ordonare logica a operatiilor tehnologice necesare obtinerii unui produs din material metalic;

-          dezbateri pe teme de protectia muncii si prevenirea incendiilor;

2.2

sa efectueze masuratori si verificari ale produselor realizate

-          exercitii de masurare si verificare a obiectelor existente ca material didactic;

-          exercitii de apreciere a produselor executate pe baza unor criterii de calitate;

*2.3

sa identifice posibilitati de valori­ficare a produselor realizate

-          prezentari ale produselor sub forma de reclame comerciale, expozitii etc.

*2.4

sa identifice solutii de valorificare a rebuturilor si a obiectelor scoase din uz

-          conversatii pe tema posibilitatilor de va­lorificare a rebuturilor si a materialelor metalice reziduale;

*2.5

sa utilizeze soft-uri educationale din domeniul prelucrarii materia­lelor metalice

-          activitati practice de utilizarea unor pro­duse de soft.

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa utilizeze corect simbolurile si termenii specifici domeniului Pre­lucrarii metalelor

-          exercitii de selectare a termenilor si a  simbolurilor specifice domeniului din diferite enunturi si imagini prezentate;

*3.2

sa valorifice într-un mesaj propriu termenii si simbolurile învatate

-          exercitii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport vizual;

-          exercitii de redactare a unor mesaje proprii utilizând diversi termeni stiintifici si sim­boluri.

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa planifice etapele activitatilor de grup în functie de procesul tehno­logic

-          identificarea continutului activitatilor ce ur­meaza sa se desfasoare;

4.2

sa organizeze munca în echipa si sa execute în cadrul grupei sarcinile ce îi revin

-          dezbateri pe tema fixarii rolurilor în echipa, în functie de interesele si aptitudinile in­dividuale;

-          discutii de abordare a problemelor ce apar pe parcursul desfasurarii activitatilor.

CONŢINUTURI

§         Materiale metalice: tehnologii de obtinere, proprietati, utilizari;

§         Metode  de masurare si verificare a produselor metalice;

§         Operatii de pregatire, de prelucrare si de *finisare;

§         *Tehnologii neconventionale de prelucrare a materialelor metalice;

§         *Soft-uri educationale.


Modulul: TRANSPORTURI

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Întelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor ei asupra mediului si a societatii

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa prezinte principalele etape în evo­lutia mijloacelor de transport

-          discutii în vederea identificarii etapelor dezvoltarii tehnicii în transporturi;

-          vizite la muzee tehnice, unitati de profil, expozitii;

-          identificarea în fotografii, diapozitive, albume etc. a mijloacelor de transport folosite în diferite situatii si perioade istorice;

1.2

sa identifice parti componente ale principalelor  mijloace de transport

-          identificarea elementelor si a partilor com­ponente ale mijloacelor de transport prezen­tate în ilustrate, albume, reviste etc.

*1.3

sa descrie mijloacele de transport ce deservesc localitatea  în care locu­ieste

-          studiu de caz privind mijloacele de transport ce deservesc localitatea  în care locuieste;

*1.4

sa propuna solutii de protejare a mediului de efectele poluante pro­duse de mijloacele de transport

-          elaborarea unor proiecte pentru evitarea efectelor poluante produse de mijloacele de transport.

2. Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa întocmeasca schite simple 19119w222t ale partilor componente ale unui mijloc de transport

-          exercitii de realizare a schitelor pentru partile componente ale unui mijloc de transport;

2.2

sa identifice modalitati de valori­ficare a pieselor scoase din uz

-          activitati practice de recuperare si reutilizare a pieselor scoase din uz;

*2.3

sa identifice si sa remedieze de­fectiunile simple 19119w222t ale unor mijloace de transport

-          activitati practice de depistare si remediere a defectelor (ex.: bicicleta);

*2.4

sa utilizeze soft-uri educationale din domeniul transporturilor

-          activitati practice de utilizarea unor pro­duse de soft.

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare

Obiective de referinta

 Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa descifreze simbolurile si termenii de specialitate utilizati în domeniul Transporturilor

-          exercitii de selectare a semnelor si a sim­bolurilor specifice domeniului din diferite enun­turi si imagini prezentate;

*3.2

sa valorifice într-un mesaj propriu termenii si simbolurile învatate

-          exercitii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport;

-          exercitii de redactare a unor mesaje proprii utilizând diversi termeni stiintifici si sim­boluri.

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa identifice nevoile individuale si colective privind utilizarea mijloacelor de transport

-          propunerea unor trasee si a unor mijloace de transport în comun în functie de nevoile elevilor din scoala.

CONŢINUTURI

§         Mijloace de transport - clasificare, prezentare: terestre - auto, feroviare; de apa - vapoare, submarine; aerospatiale - de spatiu aerian terestru, de spatiu extraterestru;

§         Evolutia mijloacelor de transport în timp (locomotiva cu aburi, trenuri de mare viteza actionate electric; mijloace de transport ecologice).


CLASA A VIII-A

Modulul: ENERGIE, ELECTROTEHNICĂ, ELECTRONICĂ

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1.  Întelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor ei asupra mediului si a societatii

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa identifice componentele circui­telor electrice si electronice

-          analiza unor modele de componente electrice si electronice;

-          exercitii de recunoastere si de alegere a componentelor unui circuit;

1.2

sa recunoasca principalele etape de evolutie a tehnicii în obtinerea energiei

-          identificarea etapelor dezvoltarii tehnicii de obtinere a energiei cu ajutorul ilustratiilor, textelor de specialitate, diapozitivelor, albu­melor etc.;

-          identificarea metodelor de obtinere si utilizare a energiei industriale prezentate în ilustratii, texte de specialitate, diapozitive, albume etc.;

-          vizite la muzee ale tehnicii;

1.3

sa identifice principalele domenii de utilizare a  energiei precum si sursele de obtinere a acestora

-          dezbatere privind importanta surselor necon­ventionale de producere a energiei;

-          explorare pentru a identifica tehnologii tra­ditionale si moderne care utilizeaza energia apei, a vântului, a soarelui;

-          studiu de caz pentru prezentarea utilizarii moderne a diferitelor forme de energie des­tinate aceluiasi scop;

*1.4

sa analizeze relatia dintre prin­cipalele materiale utilizate în elec­trotehnica si electronica si proprie­tatile acestora

-          experiente pentru determinarea unor pro­prietati ale principalelor materiale utilizate în electrotehnica si electronica;

-          colectionarea de mostre din diferite ma­teriale utilizate în electrotehnica si elec­tronica;

*1.5

sa analizeze efectele tehnologiilor de producere a energiei asupra mediu­lui înconjurator

-          dezbateri pe micro-grupuri privind in­fluenta tehnologiilor de producere a ener­giei asupra mediului înconjurator.

2. Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa întocmeasca schite pentru circuite electrice, electronice si energetice

-          elaborarea de proiecte de executie si activitati practice de realizare a produselor;

2.2

sa identifice si sa remedieze defec­tiunile simple 19119w222t ale unor consumatori electrici si electronici personali

-          exercitii de depistare si de remediere a  defectelor;

-          exercitii practice de legare în circuit a unor elemente active si pasive;

-          aplicatii la aparate electromecanice;

2.3

sa execute operatiile tehnologice, respectând normele de protectia muncii

-          exercitii de masurare a parametrilor electrici în circuite înainte si dupa efectuarea ope­ratiilor de întretinere si compararea rezul­tatelor;

-          dezbateri pe teme de protectia muncii si prevenirea incendiilor;

2.4

sa promoveze imaginea produselor  realizate si sa identifice posibilitati de valorificare a acestora

-          prezentari ale produselor sub forma recla­melor comerciale, expozitii;

*2.5

sa identifice solutii de valorificare a rebuturilor si a obiectelor scoase din uz

-          activitati practice de recuperare si re­utilizare a rebuturilor si a obiectelor scoase din uz;

*2.6

sa utilizeze soft-uri educationale specifice domeniului

-          activitati de utilizare de soft-uri.

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare

Obiective de referinta
Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa utilizeze corect termenii tehnici si simbolurile specifice domeniul E­ner­­giei, Electrotehnica, Electro­nica

-          exercitii de selectare a termenilor si sim­bolurilor specifice domeniului, din diferite enunturi si imagini prezentate;

-          exercitii de decodificare a schemelor electrice si electrotehnice;

*3.2

sa valorifice într-un mesaj propriu termenii si simbolurile învatate

-          exercitii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport vizual;

-          exercitii de redactare a unor mesaje proprii utilizând diversi termeni stiintifici si sim­boluri.

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa organizeze munca în echipa si sa execute în cadrul grupei sarcinile ce îi revin

-          identificarea continutului activitatilor ce ur­meaza sa se desfasoare;

-          dezbateri pe tema fixarii rolurilor în echipa, în functie de interesele si aptitudinile indivi­duale;

-          exercitii de autoevaluare a propriilor activitati si produse.

CONŢINUTURI

§         Surse de energie utilizate de om: surse de energie primara, tehnologii traditionale bazate pe utilizarea energiei primare (prese, pive, teascuri, mori de vânt, mori hidraulice, vâltori, poduri plutitoare pe cablu);

§         Transformarea energiei: energia electrica - producerea, transportul si distributia energiei electrice; domenii de utilizare a energiei electrice;§         Materiale utilizate în electrotehnica si electronica: materiale conductoare, izolatoare, semiconductoare;

§         Contacte electrice-materiale utilizate la confectionarea contactelor electrice, tipuri de contacte electrice;

§         Elemente de circuit - pasive: rezistoare, bobine, condensatoare; active: surse de tensiune, diode, tranzistoare;

§         *Corpuri de iluminat - lampi incandescente, lampi fluorescente;

§         Aparate electrice de conectare si protectie - întrerupatoare, prize cu fise, sigurante;

§         Scule utilizate în electrotehnica si electronica (surubelnite, clesti, ciocane/ pistoale de lipit, creioane de tensiune);

§         Circuite electrice simple 19119w222t : tehnologia de montaj a componentelor unui circuit electric compus din lampi, aparate de conectare si aparate de protectie; realizarea unei scheme reprezentate în limbaj grafic;

§         Circuite electronice simple 19119w222t : tehnologia de montaj a circuitelor electronice - legarea componentelor active si pasive în circuit; realizarea schemei unui circuit electronic, reprezentata în limbaj grafic;

§         Defecte ale circuitelor electrice si electronice si remedierea lor;

§         Forme de energii neconventionale;

§         *Lucrari de remediere a unor defecte simple 19119w222t în circuite electrotehnice si electronice;

§         *Produse de soft educational pentru reprezentarea circuitelor electrice si electronice.

 


Modulul: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Întelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor tehnologiei informatiei asupra mediului si a societatii

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa explice semnificatia informatiei în diverse contexte sociale

-          discutii purtate pe teme care reflecta notiunea de informatie pe baza de exemple 19119w222t din viata elevilor;

-          exemplificarea contextelor sociale în care informatia contribuie la ameliorarea stan­darde­lor si la luarea deciziilor;

-          punerea în evidenta a unor situatii practice în care informatiile trebuie stocate în vederea prelucrarii, modalitatile de pastrare necesitând reprezentarea acestora sub o forma concreta;

-          selectarea elementelor necesare realizarii unui anumit obiectiv având în vedere urmarile posibilelor erori;

1.2

sa dea exemple 19119w222t de efecte sociale, economice si morale ale utilizarii tehnologiei informatiei

-          discutarea impactului social, economic si moral al utilizarii tehnologiei informatiei;

-          enumerarea unor domenii în care sunt folosite instrumente de tehnologia informatiei;

-          studiu de caz, investigatie pentru sesizarea aspectului calitativ al muncii de prelucrare automata a datelor;

-          discutii privind avantajele si dezavantajele care apar ca urmare a utilizarii tehnologiei in­formatiei;

1.3

sa enumere aspecte din cadrul altor discipline în care se pot utiliza instrumente de tehnologia infor­matiei

-          exercitii de identificare a oportunitatii utilizarii tehnologiei informatiei pentru îm­bogatirea cunostintelor si marirea eficientei activitatilor întâlnite în cadrul altor discipline;

*1.4

sa utilizeze instrumentele tehno­logiei informatiei si comunicatiilor pentru realizarea unor aplicatii

-          redactarea unei scrisori, expedierea ei prin posta electronica;

-          utilizarea editorului de text, a foilor de calcul, a aplicatiilor tip baze de date, a Internet-ului pentru activitati întâlnite în cadrul altor discipline;

-          exemplificarea folosirii facilitatilor de au­todocumentare specifice (help) puse la dis­pozitie de mediul de lucru;

*1.5

sa cunoasca legislatia în vigoare cu privire la dreptul de autor al produselor soft si modalitatile de protectie a datelor

-          discutarea articolelor incluse în legea copyright-ului si a semnificatiilor acestora.

 

2. Utilizarea surselor informationale si a mijloacelor de procesare în scopul preluarii, prelucrarii si prezentarii informatiei

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa identifice mijloace tehnice de preluare, prelucrare si transmitere a informatiei

-          selectarea informatiilor necesare realizarii unei aplicatii având în vedere consecintele erorilor posibile; prezentarea mijloacelor tehnice de preluare, prelucrare si transmitere a in­formatiei (telefon, copiator, aparate de fotografiat, televizor etc.);

-          exemplificarea unor aplicatii care, în lipsa echipamentelor tehnologice, nu s-ar putea realiza la nivelul cerintelor actuale;

*2.2

sa descrie modul de utilizare a mijloacelor tehnice de preluare, pre­lucrare si de transmitere a infor­matiei

-          familiarizarea cu modul de utilizare a aparatelor de tehnologie moderna, iden­tificarea modului în care acestea in­fluenteaza viata;

2.3

sa pregateasca informatia în vederea prelucrarii ei si sa distinga tipuri de date

-          diverse exemplificari de prelucrare a datelor în care sa se evidentieze diferenta dintre datele de intrare si cele de iesire - date care urmeaza sa fie prelucrate, date rezultate din procesul de prelucrare (sondaje de opi­nie, chestionare, tabele, grafice, sinteze etc.);

-          clasificarea informatiilor în vederea prelu­crarilor;

*2.4

sa aleaga cele mai potrivite cai si aplicatii pentru obtinerea si/ sau transmitere a  datelor

-          interpretarea, analiza si afisarea info­r­matiei verifi­când corectitudinea acesteia;

2.5

sa efectueze operatii specifice pro­cesului prelucrarii manuale de date

-          realizarea unor prelucrari manuale de date urmarind finalitatile, formele si etapele fiecarei aplicatii;

2.6

sa aplice criterii practice, etice si estetice în realizarea unor aplicatii

-          compararea diferitelor produse (texte, desene) realizate de elevi în functie de for­ma, continutul si utilitatea acestora.

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa recunoasca semnificatia si sfera de utilizare a unor termeni din do­meniul Tehnologiei informatiei

-          realizarea unor clase de notiuni asociate domeniilor de utilizare a tehnologiei infor­matiei;

3.2

sa utilizeze corect principalele sim­boluri, prescurtari si concepte din domeniului informatic

-          gasirea unor sinonime pentru termenii de specialitate asimilati care sa probeze înte­legerea acestora;

-          analiza etimologiei cuvintelor noi;

-          *crearea unui vocabular de termeni de specialitate.


4.  Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unei aplicatii

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa participe la munca în echipa si sa-si asume diferite roluri în cadrul grupului;

-          identificarea continuturilor activitatii ce ur­meaza sa se desfasoare;

-          dezbateri pe tema fixarii rolurilor în echipa în functie de interesele si aptitudinile indivi­duale;

-          formularea unor probleme simple 19119w222t care sa poata fi realizate în grupuri de elevi pe baza unor discutii pre­li­mi­nare si analiza problemei;

-          discutii de abordare a problemelor care apar pe parcursul desfasurarii activitatilor;

-          verificarea în­tele­ge­rii rezolvarii unei pro­bleme în ansamblul ei de catre toti mem­brii grupului;

4.2

sa-si sustina propriul punct de vedere în dezbateri;

-          prezentarea si dezbaterea aplicatiilor rea­lizate;

-          discutii purtate între elevi, exprimarea si ascultarea parerilor fiecaruia.

CONŢINUTURI

1. Prelucrarea informatiei (notiuni generale)

                        1.1. Informatii, date, rezultate (texte, imagini, sunete, coduri)

            1.2. Prelucrari manuale (tabel de date, sondaj de opinie, chestionar, statistici, histograme, foi de calcul)

            1.3. * Prelucrari automate (memorare, multiplicare, transmitere, cautare, sortare, prelucrari matematice, statistice si logice, tehnoredactare, proiectare)

2. Mijloace tehnice ale tehnologiei informatiei (prezentare si *mod de utilizare)

            2.1. Calculatorul de buzunar

            2.2. Fotocopiatorul

                        2.3. Telefonul

            2.4. Aparate audio-video (radio, televizor, aparatura audio)

            2.5. Fax, telex

            2.6. Aparate cu telecomanda, video

            2.7. Bancomate, carti de credit

            2.8. Reclame electronice, afisaje

3. Calculatorul electronic, instrument de larga utilitate în prelucrarea automata a datelor

            3.1. Prezentare  generala

            3.2. Masuri de protectie a muncii în timpul lucrului cu calculatorul

            3.3. *editare de texte, *desenare, *grafica, *jocuri

            3.4. *Aplicatii de soft didactic (pachet special pentru disciplinele E.T.)

*4. Istoric

            4.1. Sisteme de numeratie (arab, roman etc.)

            4.2. Masina de calcul a lui Blaise Pascal si aritmometrul lui Leibniz

            4.3. Proiectul lui Babbage, razboiul de tesut al lui Jaquard

            4.4. Evolutia sistemelor de calcul

*5. Informatica si societatea

            5.1. Influente ale înaltei tehnologii asupra societatii si a vietii de zi cu zi

            5.2. Protectia datelor (virusi, antivirusi, conturi, drepturi etc.)

            5.3. Probleme de etica

            5.4. Activitati de lucru în echipa


Modulul: DOMENII PROFESIONALE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Întelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor ei asupra mediului si a societatii

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa enumere familiile ocupationale din domeniul tehnologic

-          investigarea domeniilor vietii particulare, de productie si servicii generatoare de profesii si meserii tehnologice;

1.2

sa înteleaga impactul tehnologiei asu­pra evolutiei profesiunilor

-          observarea evolutiei unor domenii pro­fesionale revolutionare în tehnologie;

1.3

sa cunoasca principalele atributii ale personalului angajat în domenii teh­nologice

-          enumerarea principalelor responsabilitati ale unui muncitor, maistru, tehnician, operator, proiectant, programator etc.

2. Orientarea profesionala în raport cu evolutia tehnologiilor si cu dinamica pietei muncii

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa formuleze o optiune pentru viitoa­rea meserie în concordanta cu pro­priile interese si aptitudini

-          comple 19119w222t tarea unor grile de aptitudini si as­piratii care sa contureze un posibil profil profesional;

*2.2

sa coreleze optiunile profesionale cu nevoile si resursele zonei geo­grafice

-          cunoasterea meseriilor si a profesiilor mai raspândite în mediul în care se desfasoara activitatea didactica;

-          discutii cu reprezentanti ai agentilor eco­nomici din zona.

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare

Obiective de referinta

 Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa utilizeze termeni specifici diferi­telor domenii profesionale în testarile pentru obtinerea unui loc de munca

-          simulari de interviuri;

-          discutii cu agenti economici;

-          elaborare de CV-uri;

*3.2

sa valorifice într-un mesaj propriu termenii si simbolurile învatate

-          exercitii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport vizual.

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa selecteze si sa organizeze infor­matiile relevante pentru practicarea diferitelor meserii

-          organizarea unor echipe care sa în­tocmeasca "fise ale postului" pe baza consultarii documentelor si a observatiilor efectuate;

-          vizionarea unor materiale înregistrate în întreprinderi.


CONŢINUTURI

§         Familii ocupationale din diverse  domenii  de activitate;

§         Definirea termenilor specifici (domeniu, meserie, profesie);

§         Meserii si profesii specifice diferitelor zone geografice;

§         Meserii si profesii noi;

§         *Istoricul si evolutia meseriilor din domeniul tehnologic.


STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

OBIECTIVE CADRU

STANDARDE

1.

Întelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor ei asupra mediului si a societatii

S.1 Descrierea principalelor caracteristici ale tehnicii si tehnologiei în diferite perioade istorice

S.2 Identificarea unor consecinte ale diferitelor tehnologii asupra mediului natural si social

S.3 Corelarea evolutiilor din domeniul teh­no­logiilor cu dinamica pietei muncii

2.

Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, utilizare si evaluare a pro­duselor

S.4 Utilizarea conventiilor, standardelor si nor­melor specifice diferitelor domenii de activitate

S.5 Respectarea etapelor tehnologice în realizarea unui produs simplu

S.6 Evaluarea calitatii produselor dupa criterii functionale si estetice

3.

Valorificarea termenilor de specialitate în  comunicare

S.7 Utilizarea adecvata a limbajului specific di­verselor domenii tehnologice în contexte variate de comunicare

4.

Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs

S.8 Distribuirea unor roluri si executarea unor sarcini în realizarea unui produs în echipa, res­pectând etapele procesului tehnologic


STRUCTURILE INSTITUŢIONALE CARE AU CONTRIBUIT LA REALIZAREA PROGRAMELOR sCOLARE

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM

GRUPUL DE LUCRU PENTRU EXPERTIZĂ DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM

GRUPUL DE LUCRU

Coordonator:   cerc. st. pr. Rodica Constantin, Institutul de stiinte ale Educatiei

Clasa a V-a

1.       Prof. Florentina Maria Brandibur - Liceul "Gh. sincai", Bucuresti

2.       Cerc. st. pr. Rodica Constantin - Institutul de stiinte ale Educatiei

3.       Prof. Liliana Cristina Enescu - scoala 92, Bucuresti

4.       Prof. Elena Patrascu - scoala 162,  Bucuresti

5.        Dr. ing. Mariana Stoica - Universitatea de Constructii, Bucuresti

Clasa a VI-a

6.       Prof. Florentina Maria Brandibur - Liceul "Gh. sincai", Bucuresti

7.       Cerc. st. pr. Rodica Constantin - Institutul de stiinte ale Educatiei

8.       Prof. Daniela Grigore Ionescu - Liceul Teoretic, Titu

9.       Prof. Natalia Lazar - scoala 150,  Bucuresti

10.   Prof. Maria Marin - Grupul scolar agricol, Bucuresti

11.   Prof. Victoria Steliana Oaida - scoala 206,  Bucuresti

12.   Prof. Gabriela Sburlan - scoala 166,  Bucuresti

13.   Dr. ing. Mariana Stoica - Universitatea de Constructii, Bucuresti

Clasa a VII-a

14.   Prof. Leontina Berbente - Grupul scolar "Petru Maior", Bucuresti

15.   Prof. Florentina Maria Brandibur - Liceul "Gh. sincai", Bucuresti

16.   Cerc. st. pr. Rodica Constantin - Institutul de stiinte ale Educatiei

17.   Prof. Liliana Adina Dumitru - scoala 5, Bucuresti

18.   Prof. Nicoleta Gongu - scoala 130,  Bucuresti

19.   Dr. ing. Mariana Stoica - Universitatea de Constructii, Bucuresti

Clasa a VIII-a

20.   Prof. Florentina Maria Brandibur - Liceul "Gh. sincai", Bucuresti

21.   Cerc. st. pr. Rodica Constantin - Institutul de stiinte ale Educatiei

22.   Prof. Liliana Adina Dumitru - scoala 5, Bucuresti

23.   Prof. Niculina Frevonia Enache - Grup scolar Mecanica Fina, Bucuresti

24.   Prof. Dan Grigoriu - Colegiul National "Tudor Vianu", Bucuresti

25.   Prof. Clara Ionescu - Liceul de informatica, Cluj-Napoca

26.   Prof. Daniela Lica - Liceul "I.L.Caragiale", Ploiesti

27.   Prof. Cristina Daniela Luca - scoala generala, com. Bacia, Deva

28.   Prof. Rodica Pintea - Liceul "Gr. Moisil", Bucuresti

29.   Dr. ing. Mariana Stoica - Universitatea de Constructii, Bucuresti

30.  Prof. Anca Voicu, inspector de specialitate informatica - Ministerul Educatiei Nationale

COMISIA NAŢIONALĂ DE educatie tehnologica

1.       Prof. stefan Aranyos - Inspectoratul scolar Judetean Brasov

2.       Prof. Ionel Cont - Grupul scolar CFR, Cluj-Napoca

3.       Prof. Petre Deju - Grupul scolar forestier, Piatra Neamt

4.       Prof. Margareta Dima - Grupul scolar minier, Petrosani

5.       Prof. Constantin Gorun - Ministerul Educatiei Nationale, Bucuresti

6.       Prof. Danut Paul Ionescu - Ministerul Educatiei Nationale, Bucuresti

7.       Prof. univ. dr. ing. Vistrian Maties - Ministerul Educatiei Nationale, Bucuresti

8.       Prof. Sliviu-Cristian Mirescu - Ministerul Educatiei Nationale, Bucuresti

9.       Prof. Doru Nichifor - Grupul scolar Energetic, Timisoara

10.   Prof. Angela Pana  - Grupul scolar Agricol, Slobozia

11.   Prof. Paul Rinderu - Ministerul Educatiei Nationale, Bucuresti

12.   Prof. Madlen serban - Ministerul Educatiei Nationale, Bucuresti

13.   Prof. Mihai Stroe - Grupul scolar Metalurgic, Tulcea

14.   Prof. Anca Voicu - Ministerul Educatiei Nationale, Bucuresti


CUPRINS

Reforma curriculara si programele scolare.......................................................... 3

Cuvânt înainte....................................................................................................... 5 

Educatie tehnologica

Nota de prezentare................................................................................................. 11

Obiective cadru...................................................................................................... 15

Clasa a V-a

Modulele:

Organizarea spatiului înconjurator............................................................................. 17

Tehnologii si materiale lemnoase ............................................................................. 19

Clasa a VI-a

Modulele: 

Gastronomie........................................................................................................... 21

Tehnologii agricole.................................................................................................. 24

Tehnologii si materiale textile si de pielarie................................................................ 26

Clasa a VII-a

Modulele:

Limbaj grafic.......................................................................................................... 28

Tehnologii si materiale metalice................................................................................ 30

Transporturi............................................................................................................ 32

Clasa a VIII-a

Modulele:

Energie, electrotehnica, electronica.......................................................................... 34

Tehnologia informatiei............................................................................................. 37

Domenii  profesionale.............................................................................................. 41

Standarde curriculare de performanta...................................................................... 43

Structurile institutionale care au contribuit la realizarea programelor scolare................ 45

Cuprins.................................................................................................................. 47loading...Document Info


Accesari: 7376
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )