Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Prezentul regulament de ordine interioara se bazeaza pe Regulamentul de Organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitara 2005

profesor scoala


Colegiul National "Grigore ghica"Dorohoi

Str."Gr.Ghica",nr 41

††††††††††††††††††††††††††††††††††


Regulament de ordine interioara

2008-2009

†††† Prezentul regulament de ordine interioara se bazeaza peRegulamentul de Organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitara 2005

Capitolul I

Dispozitii generale

Art.1 Regulamentul de ordine interioara al C.N"Gr. Ghica"-Dorohoi cuprinde norme privind organizarea si functionarea unitatii in conformitate cu Legea invatamantului nr. 84/1995,republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,Regulamentul de organizare a invatamantului preuniversitar aprobat prin ordinul ministrului nr.4747/16.10.2001 publicat in monitorul oficial al Romaniei 18218h72s ,partea I nr. 131/19.02.2002,Ordonanta de urgenta privind asigurarea calitatii educatiei ,Monitorul oficial nr.642 din 20.07.2005.

Art.2 Regulamentul de ordine interioara cuprindre numai prevederi specifice in concordanta cu dispozitiile legale in vigoare .Acesta e aprobat prin hotarare a Consiliului Profesoral la care participa si personalul auxiliar si nedidactic,Consiliul de administratie cu participarea reprezentatilor comunitatii locale.

††† Art.3Dupa aprobare ,respectarea Regulamentului de Ordine interioara este obilgatorie pentru directori ,personalul didactic de predare ,personalul auxiliar si nedidactic ,elevi si parinti /tutori care vin in contact cu unitatea de invatamant.

Art4In Romania ,cetatenii au drepturi egale de acces la toate nivelurile siformele de invatamant , indiferent de conditia sociala si materiala ,de sex ,de rasa de nationalitate ,de apartenenta politica sau religioasa ,fara restrictii care ar putea constitui o discriminare sau segregare .

Art 5 In incinta unitatii de invatamant sunt interzise ,potrivit legii ,crearea si functionarea oricarei formatiuni politice ,desfasurarea activitatilor de propaganda politica sau religioasa ,orice forma de activitate ce incalca normele generale de moralitate si care pun in pericol sanatatea fizica sau psihica a elevilor ,precum si a personalului didactic,nedidactic si auxiliar .

Art 6 Nu poate fi considerata minora nici o abatere de la acest regulament intrucat ar reflecta lipsa de vointa sau incapacitatea de a respecta norme elementare de munca in comun.

Capitolul II-Caracteristica tipologica

††††† Art.7.Denumirea:Colegiul National<<Griogore Ghica>>

††††††††

†††††††† Art.8.Adresa:.....................

†††††††† Art.9.Telefon:..........

†††††††† Art.10.Fax............

†††††††† Art.11.E-mail..........

†††††††† Art.12.Tipul unitatii scolare..............

†††††††† Art.13.Domeniul de activitate:.............

††††††††† Art.14.Obiectul activitatii:...............

††††††††† Art.15.Act normative de infiintare:...........

††††††††† Art.16.Statutul juridic:................

CapitolulIII-Structura Organizatorica

†† Art.17. Structura arganizatorica a colegiului este stabilita in concordanta cu documentele scolare fundamentale ale sistemului educational , cat si cu conceptele moderne de management.

†††† Art.18. Structuraorganizatorica a colegiului este distribuitape uramatoarele niveluri ierarhice:

a.      nivelul 1:director;

b.     nivelul 2:director adjunct, contabil sef;

c.     nivelul 3:secretar sef, responsabil(sef) de arie curriculara si sefde compartimente;

d.     nivelul 4:responsabil(sef) de catedra si dirigintii;

e.      nivelul 5:responsabil al diferitelor puncte sau grupe de munca.

††††† Art.19. Personalul angajat al colegiului este structurat in functie de nivelul de pregatire in urmatoarele categorii profesionale:

†††††††††††††††††††† a.corpul profesoral;

†††††††††††††††††††† b.personal didactic auxiliary;

†††††††††††††††††††† c.personal nedidactic sau administrative;

†††††††††††††††††††† d.elevi.

††††† Art.20. Organizarea structurala a corpului profesoral este realizata pe catedre, arii curriculare si comii de lucru.

††††† Art.21. In functie de nivelul de pregatire si specializare, personalul didactic auxiliar este organizat pe urmatoarele niveluri de calificare: secretar, informatician, laborant, administrator financiar, bibliotecar.

††††† Art.22. Personalul nedidactic sau administrative, in functie de nivelul calificarii si al pregatirii profesionale, se grupeaza astfel: personal ethnic, muncitori calificati, fochisti, personal de ingrijire si paznici.

††††† Art.23. Elevii sunt organizati pe clase sau grupe de studio in functie de profil, specializare si limbile straine studiate in gimnaziu. In cazul elevilor de la clasele cu profil sportive organizarea este pe clase la nivelul clasei a-IX-a si pe grupe de pregatire sportiva structurate pe valoarea sportiva si varsta acestora.

†††† Art.24. Pentru a explicita sintetic organizarea colegiului s-a adoptat pentru organigrama de tip pyramidal, ordonat de sus in jos. Acest gen de organigrama reda elementele structurii organizationale, cele ale sistemului relational, si evidentiaza competentele, sarcinile si responsabilitatile ce revin la nivel functional si operational al liceului.

Capitolul III-Managementul strategic

††††††† Art.25. In conformitate cu documentele fundamentale scolare mentionate anterior oraganele participative de management in cadrul Colegiului National <<Grigore Ghica>> sunt:

††††††††††††††††††††††††† a.Consiliul Profesoral;

††††††††††††††††††††††††† b.Consiliul de Administratie;

††††††††††††††††††††††††† c.Consiliul Profesorilor Clasei;

††††††††††††††††††††††††† d.Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii.

††††††††††††††††††††††††† e.Aria curriculara;

††††††††††††††††††††††††† f.Catedra si comisiile metodice.

††††††††† Art.26.Competentele, sarcinile si responsabilitatile acestor organe participative de management sunt stipulate clar de Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

Organizare Colegiului National ,,Gr. Ghica ''-Dorohoi

Art 7 Forma de organizare :invatamant de zi

        Planul de scolarizare al C.N ,,Gr.Ghica''pentru anul 2008-2009 cuprindre :

1)     invatamant gimnazial-clasa a VII a

2)     invatamantul liceal cuprindre profilurile real si uman cu mai multe specializari

a)     Profilul umanist cuprindre specializarile filologie si stiinte -sociale.

b)    Profilul real cuprindre urmatoarele specializari :clase de matematica -informatica ,stiintele naturii.†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

        Cursurile se desfasoara in doua schimburi si in doua localuri astfel:

1)     claseleaVIII-a ,a X-a A,B,C,D, a XII-a A,B,C,D,E,F,G, intre orele in localul I al colegiului

2)     clasele a IX a A,B,C,D,E,F,G,H, a X-a E,F isi desfasoara activitatea in localul I al colegiului in intervalul

3)     clasele a XI a A,B,C,D,E,F,G isi desfasoara activitatea in localul II al colegiului in intervalul

†† Art.9 Pentru clasele de invatamant gimnazial si liceal ,ora de curs este de 50 de minute ,cu pauza de 10 minute dupa fiecare ora .

Art.10 Directorul colegiului numeste echipa de intocmire a orarului unitatii de invatamat pe care il verifica si il aproba

Art .11 Este interzisa scoaterea de la ora a elevilor pentru orice alte activitati .Pentru actele de indisciplina grave in timpul orelor se cere spijinul directiuniiscolii care va hotari ,dupa caz ,masura disciplinara care se impune.

Art.12 Ordinea si disciplina in scoala se asigura de catre conducerea scolii cu spijinul profesori ;lor de servici ,a elevilor de servici ,a personalului de paza.

†† Capitolul III

Serviciul pe scoala ,clasa

Art.13 Comisia de organizare a serviciului pe scoala este formata din 2 profesori desemnati de catre directorul scolii.Activitatea acestei comisii este coordonata de catre director.

Art.14 Comisia de organizare a serviciuluii pe scoala are urmatoarele atributii :

1)     Planifica profesorul de serviciu pe scoala ;

2)     planifica elevii de servici pe scoala

3)     intocmeste fisa de atributii a profesorilor si elevilor de serviciu ;

4)     consulta directorul colegiului care va semna graficul serviciului pe colegiu inaintea inceperii perioadei ;

5)     afiseaza in cancelarie si la avizierul scolii graficul serviciului pe colegiu.Obligatia anuntarii elevilor privind planificarea serviciului pe scoala revine dirigintilor

6)     verfica modul de efectuare a serviciului (intocmeste referate clor care nu-si indeplinesc serviciul).

Art.15 Profesor de serviciu-atributii si responsabilitati:

†††††† Profesorul de servici are programul stabilit de la ,localul I si II si de la pentru localul I

1)     graficul cu profesorii si elevii de serviciu se stabileste lunar de catre Comisia de organizare a serviciului pe scoala desemnata de directorul colegiului ;

2)     profesorul de serviciu trebuie sa supravegheze bunul mers al procesului de invatamant si disciplina ;

3)     profesol de serviciu ,elevul de serviciu si personalul de paza trebuie nsa aiba in vedere masurile de siguranta civila a unitatii dupa cum urmeaza :

a)     remedierea unor defectiuni ale retelelor interioare(electrice ,gaz,apa,telefonie, etc).In caz de interventie sau aprovizionare ,in registrul de acces se vor face mentiuni referitoare la intrare in unitate a vehicolelor (ora,marcanumarul de inmatriculare ,durata stationarii,scopul)si la identificarea conducatorului auto(nume si prenume,firma la care lucreaza etc).

b)    profesorul de srviciu are obligatia de a supraveghea ††††comportamentul vizitatorilor si de verfica salile in care acestia sunt invitati pentru a nu fi lasate sau abandonate obiecte care ,prin continutul lor ,pot produce evenimente deosebite ;

c)     in situatia organizarii sedintelor cu parintii sau a altor intruniri ce au caracter comemorativ ,educativ ,cultural,sportiv,etc,prevazute a se desfasura in incinta colegiului,dirigintii si conducerea scolii au obilgatia de a intocmi si aarticipe la aceste manifestari ,in baza carora se va permite accesul ,upa efectuarea verificarii identitatii persoanelor nominalizate.

4)     in cazul in care profesorul de serviciu nu se poate prezenta

5)     program informeaza in scris cu cel putin o zi inainte

6)     la,conducerea scolii sau Comisia de organizare a ††serviciului †††

7)     pe scoala in vederea dispunerii masurilor necesare.

8)     profesorul de serviciu,caresi desfasoara activitatea intre

9)     orele†††† ,nu va parasi incinta colegiului decat in

10)momentul in care va lua legatura cu paznicul colegiului

a)     profesor de serviciu trebuie sa incheie la sfarsitul programului un proces-verbal in care sa specifice modul de desfasurare a programului din timpul serviciului sau ;

b)    profesorul de serviciu impreuna cu directorul si directorul-adjunct trebuie sa asigure suplinirile in care exista profesori in concediu medical ;

11)profesorul de serviciu trebuie sa verifice daca profesorii ††ce asigura suplinirea sa-si faca datoria ;

12)Profesorul de serviciu instruieste elevii de serviciu si colaboreaza cu acestia in rezolvarea problemelor disciplinare intervenite in timpul serviciului ;

13)profesorl de serviciu asigura si raspunde de securitatea cataloagelor .La sfarsitul programului respectiv ora ††si ora,profesorul de serviciu va verifica existenta cataloagelor in prezenta secretarului scolii ,care va incuia dulapul ,lucru ce va fi consemnat in rocesul-verbal.

14)La preluarea serviciului profesorul de serviciu verifica existenta ii extreme nereguli ;

15)profesorul de serviciu intervine in rezolvarea unor probleme conflictuale dintre elevul de srviciu si persoanele straine recalcitrante.In situatii extreme se va anunta Politiei sau Jandarmeriei ;

16)legitimeaza ersoanele straine fara ecuson de vizitator ,gasite pe holuri si le invita sa paraseasca perimetrul scolii.In caz de refuz se adreseaza conducerii scolii .

17)in timpul pauzelor mentine unn climat de ordine si discplina ;

18)anunta conducerea scolii si concomitent organele de ordine si de interventie in cazulproducerii unor evenimente deosebite(furturi,amenintari prin telefon,incendii etc)

19)La sfarsitul ultimei ore de curs ,profesorul de serviciu verfica,impreuna cu personalul de paza,fiecare incapere a scolii ,urmarind respectarea masurilor P.S.I.

20)Cadrele didactice au obligatia de a-si insusi ,calitatea de profesor de serviciu(conform fisei postului).Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin in calitate de profesor de serviciu cadrele de serviciu vor fi sanctionate conform Statutului cadrelor ddactice si prevederilor legii 128/1997.

21)

Art.16 Serviciul elevilor

†††† Seviciul pe clasa

 

1)     Dirigintii vor stabili grupe de cate 2 elevi care vor efectua zilnic serviciu pe clasa.

2)     Elevii de serviciu au urmatoarele atributii:

a)     se prezinta la cursuri cu 10 minute inainte de inceperea acestora si parasesc ultimii sala de clasa ;

b)    asigura creta si stergerea tablei ;

c)     asigura pastrarea curateniei in clase in timpul programului atentionand elevii care produc dezordine ;

d)    verifica prezenta la ore a colegilor de clasa si comunica profesorilor numele elevilor absenti ;

e)     in timpul activitatilor ce se desfasoara in cabinete unul dintre elevii de serviciu ramane in clasa si supravegheaza bunurile colegilor.Bunurile de valoare nu se lasa in clasa ;

f)      urmaresc indeaproape tinuta colegilor de clasa ,tinuta specificata in R.O.I.

†† ††Serviciul pe scoala

 

1)     Elevul de serviciu are programul stabilit de la (localul I si II) si

2)     ††††††††††(localul II);

3)     Elevul de serviciu ,alaturi de profesorul de serviciu si personalul de paza trebuie sa aiba in vedere masurile de siguranta civila a unitatii scolare dupa cum urmeaza :

a)     inregistrarea in registrul de acces a celor care intervin in remedierea unor defectiuni ale retelelor interioare(electrice,gaz,apa,telefon) sau aprovizioneaza uniatea cu materiale.Se vor face mentiuni referitoare la intrarea in unitate a acestor vehicole(ora,marca,nr.inmatriculare ,nume;e si prenumele conducatorului auto)

b)    verifica tinuta specifica scolii si informeaza profesorul de serviciu in cazul in care elevii nu poarta uniforma;

c)     permite accesul parintilor in incinta colegiului in baza verificarii identitatii acestora(datele de identificare,ora sosirii,ora plecarii vor fi notate in registrul de acces)

d)    permite accesul persoanelor numai dupa obtinerea aprobarii profesorului de serviciu sau a conducerii colegiului ,pe baza ecusonului care atesta calitatea de invitat/vizitator.Ecusoanele le elibereaza in momentul intrarii persoanelor in incinta scolii,dupa efectuarea procedurilor de identificare ,inregistrare si control al persoanelor.Persoanele care au primit ecusonul au obligatia sa-l poarte la vedere in perioada ramanerii in unitate sis a-l restituie elvului de serviciu in momentul parasirii colegiului ;

e)     impreuna cu profesorul de serviciu ,elevul de serviciu are obligatia sa sa supravegheze comportamentul vizitatorilor sis a verifice salile de clasa in care acestia sunt invitati pentru a nu fi lasate sau abandonate obiecte care,prin continutul lor pot produce evenimente deosebite;

f)      comemorativ ,educativ,cultural,sportiv etc prevazute a se desfasura in incinta colegiului dirigintii si conducerea scolii au obligatia de a intocmi si transmite profesorului de serviciu sau elevului de serviciu tabele nominale cu persoanele invitate sa participe la aceste manifestari ,in baza cararora li se va permite accesul ,dupa verificarea identitatii persoanel]or nominalizate.

g)     fiecare clasa are obligatia de a intocmi un grafic cu elevii de serviciu in conformitate cu graficul stabilit deComisia de organizarea serviciului pe scoala.

4)     Elevul de serviciu are obligatia de a purta ,in timpul programului sau ,ecusonul care sa-i ateste aceasta calitate .

5)     In cazul in care elevul de serviciu nu se poate prezenta la program informeaza in scris ,cu cel putin o zi inainte ,Comisia de organizare a serviciului pe scoala sau conducerea scolii in vederea dispunerii masurilor necesare.

6)     L incheierea serviciului intocmeste un proces -verbal in care mentioneaza detaliat modul de desfasurare a programului din timpul serviciului sau.

7)     Elevii au obligatia de a-si insusi calitate de elev serviciu conform Regulamentului Scolar.Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin in calitate de elev de serviciu acestia vor fi sanctionati conform Regulamentului Scolar si R.O.I.

8)     Elevul de serviciu sau profesorul de serviciu interzice accesul in institutie a persoanelor aflate sub influienta bauturilor alcoolice,a persoanelor turbulente ,precum si a celor care au intentia vadita de a deranja ordinea si linistea publica.De asemenea vor interzice intrare persoanelor insotite de caini ,a celor care poseda arme sau obiecte contondente ,substante toxice explozive ,iritante ,publicatii care au caracter obscen sau instigator ,stupefiante sau bauturi alcoolice

9)     Patrunderea fara drept in sediul colegiului se pedepseste conform prevederilor art. 2 din Decretul de lege nr.88/1990.

de diferite discipline in interesul elevilor si al unitatii scolare.

Documemntele elaborate sunt supuse aprobarii consiliului profesoral.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Capitolul 4

Comisii de lucru

Art17. conditiile de lucru in colegiul national Grogore Ghica Dorohoi sunt:

1)     ††comisia dirigintilor

2)     ††comisia de intocmirea a orarului

3)     ††comisia de analiza a dosarelor de bursa si a dosarelor "bani de liceu"

4)     comisia de cercetare a abaterilor savarsite de personalul didactic, didactic auxiliar, administrative si de elevi

5)     comisia de monitorizare a frecventei

6)     comisa pentru notarea ritmica a elevilor

7)     comisia pentru verificarea documentelor scolare

8)     comisia de securitate si sanatate in munca

9)     comisia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor

10)comisia pentru curriculum

11)comisia pentru stimularea promovarii scolii in proiecte europene

12)comisia de perfectionare a cadrelor didactice

13)comisia pentru activitati extracurriculare si de loisir

14)comisia pentru coordonarea pregatirii elevilor in vederea sustinerii examenelor de absolvire, bacalaureat, olimpiade si concursuri

15)comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii

16)comisia de inventariere si casare

17)comisia pentru actualizarea R.O.I. si a acordului de parteneriat

18)comisia de prevenire si combatere a violentei in mediiu scolar

19)comisia pentru manuale scolare, presa, abonamente

20)comisia de organizare a serviciului pe scoala

21)comisia pentru educatie sanitara

22)comisia pentru cultura si promovarea imaginii colegiului

23)SNAC

24)consiliile metodice ale cadrelor didactice

Art 18†† Comisiile se constituie anual(Consiuliul de Administratie poate decide formarea altor comisii),iar sefii comisiilor sunt numiti de Consiliul de Administratie .

†††††††††††††††††††††††††††††††††††† COMISIA DE INTOCMIRE A ORARULUI

 

 

 

Art 19.Comisia de intocmire a orarului are urmatoarele atributii:

1)     realizeaza in timp util,orarul scolii

2)     efectueaza repartizarea pe Sali a claselor

3)     modifica orarul scolii cand este cazul(miscarea cadrelor didactice,comunicarii MECT ,ISJ),afiseaza orarul claselor si al cadrelor didactice si asigura transimiterea la clase;

Art 20Programul de functionare al colegiului este stability in fiecare an ,inainte de inceperea cursurilor,de catre Consiliului de Administratie.Modificarile ulterioare sunt effectuate de Consiliul de Administratie.

Art 21Consiliul pentru Curriculum

†††††††† Consiliul pentru Curriculum este cuprins de responsabilii tuturor comisilormetodice,director adjunct,consilierul pentru proiecte si programe educative si activitati extracurriculare.Presedintele consiliului este directorul.Directorul emite decizia de constituire a Consiliului pentru Curriculum.

Art 22†† Consiliul pentru Curriculum are urmatoarele atributii :

a)     procura documentele curriculare oficiale ( planurile -cadru si ordinele emise de Ministerul Educatiei,programele scolare,ghiduri metodologice,manuale scolare.b)    asigura aplicarea planului-cadru de invatamant;

c)     se ingrijeste de asigurarea bazei logistice pentru activitatile curriculare si extracurriculare

d)    asigura organizarea si desfasurarea examenelor nationale de sfarsit de ciclu sia examenelor de corigenta,de incheierea situatiilor scolaresi de diferenta potrivit regulamentelor elaborate de Ministerul Educatiei,Cercetarii si Tineretului si ROFUIP

e)     asigura fundamentarea dezvoltarilor locale de curriculum pe baza experientei resurselor umane ale scolii si pe specificul comunitar;

f)      asigura cadrelor didactice consulatanta in probleme de curriculum;

g)     asigura coerenta intre curriculum-ul national si dezvoltarea locala,coordonarea dintre diferite discipline /module/catedre si rezolva conflictele de prioritate dintre profesorii

†††††††††††††††††††††††††

†††††††††††† Comisia de Securitate si Sanatate in munca

Art:23 Comisia de Securitate si sanatate in munca este constituita si functioneaza in conformitate cu Legea nr 90/1996 privind normele generale de protectie a muncii.

Art24.Comisia de protectie a muncii are in componenta:sectii de catedra a disciplinelor ce folosesc laboratoare,Sali de sport,dirigintii claselor,laboranti,secretari,administrator.

Art:25.Componenta comisiei se stabileste la fiecare inceput de an scolar si este coordonata de un presedinte observat de Consiliul deAdministratie.

Art:26.Comisia de Securitate si Sanatate in munca are urmatoarele atributii:

a)     selecteaza din legislatia in vigoare normele de protectie a muncii,aplicabile in unitatile de invatamant.

b)    elaboreaza norme specifice si instructiuni proprii de securitate a muncii;

c)     realizeaza instructajul periodic de protectie a muncii;††††††††

d)    monitorizeaza instruirea elevilor conform regulilor de protectie a muncii;

e)     asigura conditi normale de desfasurare a activitatii scolii in colabarare cu directorii;

Art 27:Conditia de securitate si sanatate in munca se intruneste semestrial si ori de cate ori este nevoie.

††††††† Conditia pentru evaluarea si asigurarea calitatii:

Art 28:Conditia pentru evaluarea si asigurarea calitatii are urmatoarele atributii:

a)     elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si act de evaluare si ††asigurare a calitatii aprobate de conducerea unitatii scolare,conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare;

b)    elaboreaza semestrial si annual rapoarte de evaluare interna privind calitatea educatiei in unitatea scolara,pe baza caruia directorul elaboreaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din unitatea scolara;

c)     elaboreaza propuneri de imbunatatirea calitatii educatiei;

d)    coopereaza cu Agentia Romana specializata pentru asigurarea calitatii cu alte agentii si organisme abilitate sau cu institutii similan din tara ori din strainatate,potrivit legii;

e)     orice control sau evaluareexterna a calitatii din partea Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in invatamantul preuniversitar sau MECT se va baza pe analiza raportului de evaluare interna a activitatii din unitatea scolara;

†††††††††††††††† Conditia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor

Art 29:Atributiile comisiei sunt:

Organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor prin planul annual de munca;

a)     Urmareste realizarea actiunilor stabilite si prezinta periodic normele si sarcinile de prevenire si stingere a incendiilor ce revin personalului si elevilor ,precum si consecintele diferitelor manifestaride neglijenta si nepasare;

b)    intruneste necesarul de mijloace si materiale pt P.S.I si solicita conducerii unitatii fondurile necesare;

c)     intruneste planul de evacuare in caz de necessitate si-l difuzeaza in salile d clasa , laboratoare , cabinete, precum si normele de comportare in caz de incendiu;

d)    elaboreaza materiale informative si de documentare care sa fie utilizate de diriginte, profesori, laborant in caz de prevenire a incendiilor.

††††††††††††††††† Comisia de inventariere si casare

Art.30†††††† Comisia de inventariere si casare are urmatoarele atributii:

a)     inventariaza anual mijloacele fixe , obiectele fixe,obiectele de inventar si materialele de magazie;

b)    identifica mijloacele fixe si obiectele de inventar iesite din uz;

c)     alcatuieste documentele necesare casarii;

d)    realizeaza casarea mijloacelor fixe si a obiectivelor de inventar iesite din uz;

††††††††††††††††††††† Comisia pentru verificarea documentelor scolare

Art31††††† Comisia are urmatoarele atributii:

a)     verifica corectitudinea completarii cataloagelor;

b)    verifica semestrial modul de completare a documentelor scolare la nivelul serviciului secretariat;

c)     prezinta semestrial Consiliului de Administratie situatia monitorizarii prin rapoarte scrise;

†††††††††††††††††††† Comisia pentru monitorizarea frecventei

Art32†††††† Comisia are urmatoarele atributii:

a)     verifica lunar situatia frecventei elevilor si masurile luate de diriginte si informeaza conducerea scolii;

b)    prezinta Consiliului de Administratie , semestrial situatia monitorizarii prin rapoarte scrise;

Comisia pentru verificarea notarii ritmice e elevilor

 

 

Art 33 Comisia are urmatoarele atribitii

 

a)     informeaza lunar conducerea privind ritmicitatea notarii;

b)    asigura programarea corecta a lucrarilor de verificare pe clase pentru a evita aglomerarea elevilor;

c)     urmareste diversificarea metodelor de evaluare;

d)    prezinta Consiliului de Administratie, semestrial, situatia monitarizarii prin rapoarte scrise.

Comisia pentru manuale scolare, presa, abonamente

 

Art 34 Atributiile Comisiei sunt:

 

a)     preia de la magazia Inspectoratului manualele scolare;

b)    asigura repartizarea manualelor pe clase, confoirm comenzilor;

c)     recupereaza de la elevi, la sfarsitul anului scolar manualele si asigura depozitarea acestora in siguranta pe timpul verii;

d)    monitorizeaza plata de catre elevi a manualelor pierdute;

e)     realizeaza abonamente la ziarele si revistele de interes pentru scoala;

 

 

f)      monitorizeaza plata de catre elevi a manualelor pierdute;

g)     realizeaza abonamente la ziarele si revistele de interes pentru scoala;

 

 

Comisia pentru activitatile extracurriculare si de

 

Art 35 Componenta Comisiei este stabilita de Consiliul de Administratie

Art 36 Comisia are urmatoarele atributii:

a)     elaboreaza calendarul intern al activitatilor literar-artistice, sportive si recreative;

b)    organizeaza actiuni aniversare, commemorative, excursii;

c)     stabileste si realizeaza programul artistic din cadrul "Zilele scolii"

d)    organizeaza concursuri cu caracter intern pentru stabilirea celor mai buni: recitatori, solisti-vocali

e)     elaboreaza proiectul de amenajare estetica a spatiilor scolare;

f)      organizeaza expozitii si alte activitati pentru educarea a elevilor etc

 

 

Comisia pentreu prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar

 

Art 37Comisia are urmatoarele atributii:

a)     elaboreaza,aplica si evalueaza modul de indeplinire a obiectivelor †††inclusein Planul operational al unitatii privind reducerea fenomenului violentei;

b)    intervine in cazul conflictelor dintre elevi;

c)     c)aduce la cunostinta dirigintelui si Comitetului de parinti abaterile disciplinare ale elevilor;d?)propune Consiliului Profesoral sanctiunile;

††††††††††††††

†††† †††††††††Comisia de analiza a dosarelor de bursa si a dosarelor "Bani de liceu".

†††

Art.37††† Comisia are urmatoarele atributii:

a)     popularizeaza in randul dirigintilor si elevilor criteriile de acordare a burselor scolare de merit si "Bani de liceu"

b)    analizeaza dosareledepuse si propune C. de administratie lista cu ordinea de prioritate in acordarea burselor;

c)     analizeaza semestrial situatia scolara a elevilor bursieri si propune modificari esentiale in lista de prioritate;

†††††††††††††††† Comisia pt actualizarea R.O.I. si acordului de parteneriat.

a)    stabileste si realizeaza programul artistic din cadrul "Zilele scolii"

b)    organizeaza concursuri cu caracter intern pentru stabilirea celor mai buni: recitatori, solisti-vocali

c)     elaboreaza proiectul de amenajare estetica a spatiilor scolare;

d)    organizeaza expozitii si alte activitati pentru educarea a elevilor etc

 

 

Comisia pentreu prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar

 

Art 37Comisia are urmatoarele atributii:

 

 

Serviciul elevilor pe clasa

††† Dirigintii vor stabili grupe de cate doi elevi care vor efectua zilnic serviciul pe clasa.

†††† Elevii de serviciu au urmatoarele atributii:

        Se prezinta la cursuri cu zece minute inainte de inceperea acestora si parasesc ultimii sala de clasa;

        Asigura creta si stergerea tablei;

        Asigura pastrarea curateniei in clase in timpul programului, atentionanad elevii care produc dezordine;

        Verifica prezenta la ore a colegilor de clasa si comunica profesorului numele elevilor absenti;

        In timpul activitatii ce se desfasoara in cabinete, laboratoare etc, elevii de serviciu raman in clasa si supravegheaza lucrurile colegilor sau incuie clasa. Bunurile de valoare nu se lasa in sala de clasa;

        Urmaresc indeaproape tinuta colegilor de clasa, tinuta specificata in R.O.I.

Elevul de serviciu

1.     Elevul de serviciu are programul stabilit de la 7:45-14:00 (localul I si II ) si 13:45-20:00 (localul I ) .

2.     Elevul de serviciu, alaturi de profesorul de serviciu si personalul de paza trebuie sa aiba in vedere masurile de siguranta civila a unitatii scolare dupa cum urmeaza :

a)     inregistrarea in registrul de acces a celor care intervin in remedierea unor defectiuni ale retelelor interioare ( electrice, gaz, apa, telefoane )sau aprovizioneaza unitatea cu materiale. Se vor face mentiuni referitoare la intrarea in unitate a acestor vehicule ( ora, marca, numarul de inmatriculare, durata stationarii, scopul, numele si prenumele conducatorului auto ) .

b)    verifica tinuta specifica scolii si informeaza profesorul de serviciu in cazul in care elevii nu poarta uniforma.

c)     pemite accesul parintilor in incinta colegiului in baza verificarii identitatii acestora ( datele de identificare, ora sosirii, ora plecarii vor fi notate in registrul de acces ) .

d)    permite accesul persoanelor numai dupa obtinerea aprobarii profesorului de serviciu sau a conducerii colegiului, pe baza ecusonului care atesta calitatea de invitat\vizitator.Ecusoanele le elibereaza in momentul intrarii in incinta scolii dupa efectuarea procedurilorde identificare,inregistrare si control al persoanelor.Persoanele care au primit ecusonul au obligatia sa-l poarte la vedere in perioada ramanerii in unitate sis a-l restituie elevului de serviciu in momentul parasirii colegiului.††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

e)     impreuna cu profesorul de serviciu,elevul de serviciu are obligatia sa supravegheze comportamentul vizitatorilor si sa verifice salile in care acestia sunt invitati,pentru a nu fi lasate sau abandonate obiecte care,prin conrtinutul lor pot produce evenimente deosebite.

f)      in situatia organizarii sedintelor cu parinti sau a altor intalniri ce au character comemorativ ,educativ,cultural,sportive etc.prevazute a se desfasura in incinta colegiului,dirigintii si conducerea scolii au obligatia de a intocmi si transmite profesorului de serviciu sau elevului de serviciu tabele nominale cu persoanele invitate sa participle la aceste manifestari,in baza carora se va permite accesul dupa verificarea identitatii persoanelor nominalizate.†††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

g)     fiecare clasa are obiligatia de a intocmi un graphic cu elevul de serviciu in conformitate cu graficul stability de d-na prof. Stegaru Viorica.†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

3.In cazul in care elevul de serviciu nu se poate prezenta la program informeaza in scris cu cel putin o zi inaite conducerea scolii in vederea dispunerii de catre aceasta a masurilor necesare.

4.La incheierea serviciului intocmeste un process verbal in care mentioneaza detaliat modul de desfasurare a programului in timpul serviciului sau.††††††††††††††††††††††††††††††††††††

5.Elevii au obligatia de a-si insusi calitatea de elev de serviciu conform R.O.I. Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin in calitate de elev de serviciu acestia vor fi sanctionati conform regulamentului scolar si R.O.I.

†††

††††††††††††††††††††††††††††††† Comisia dirigintilor†††

1.Comisia dirigintilor este constituita din dirigintilor tuturor claselor.

2.Comisia dirigintilor are urmatoarele atributii:

-        dezbate probleme privind structura ,continutul si metodica orelor ††

†††††††††† de dirigintie;

-        analizeaza activitatea educative organizata cu elevii;

-        organizeaza schimburi de experiente;

-        orienteaza colectivul didactic al colegiului in directia stabilirii unor †††

-        cerinte unice fata de elevi;

Art.50††††† Portofoliul comisiei metodicetrbuie sa contina:

1)     Componenta organizatorica

2)     1...6

3)     Componenta manageriala

††††††††††††††† 1..7

4)     Componenta operationala

††††† 1..11

5)     Componenta extracuriculara

††††††††††††††††††††† 1...8

6)     Componenta de formare profesionala

†††† 1...6

7)     Documente

†††† 1...9

Art.51††††† Portofoliul profesorului trebuie sa contina:

1)     Date personale

†††† 1...8

2)     Activitatea de la catedra

1...8

3)     Activitatea educative

1...8

Art.38††† Comisia are urmatoarele atributii:

1)     asigura formarea de parteneriate pe plan local si national;

2)     realizeaza proiecte cu diferite institutii din tara,in special cele legate de finantare;

3)     actualizeaza R.O.I si se ocupa de propagarea acestuia in cadrul scolii.

Comisia de perfectionare a cadrelor didactice

Art.39Comisia are urmatoarele atributii:

1)     informeaza cadrele didactice asupra programelor de perfectionare organizate de CCD sau diferite universitati.

2)     asigura informarea cadrelor didactice in ceea ce priveste reforma si noutatile din invatamant.

Comisia de C.D.S

Art.40Comisia are urmatoarele atributii:

1)     organizeaza elaborarea propunerilor si a ofertei de materii optionale;

2)     prezinta oferta de CDS elevilor

3)     in urma consultarii elevilor si a parintilor decide oferta CDS a scolii.

Comisia pentru coordonarea pregatirii elevilor in vederea sustinerii examenelor de bacalaureat,olimpiade si concursuri.

Art.41 Comisia are urmatoarele atributii:

1)     asigura informarea elevilor asupra tuturor problemelor ce vizeaza examenul de bacalaureat,teze nationale,alte examene si concursuri;

2)     afiseaza graficele de examen si alte materiale de informare privind admiterea in invatamantul universitar si postliceal†† ;

3)     realizeaza sondaje,intalniri cu psihologi,specialisti din diferite domenii;

4)     realizeaza evidenta optiunilor elevilor privind tezele unice si examenul de bacalaureat;

5)     afiseaza graficele de examene si concursuri scolare.†††

†††††††††††† Comisia de cercetare a abaterilor savarsite de personaluldidactic,didactic auxiliar,administrative si de elevi.

1)      analizeaza cazurile de alaturi si propune consiliului profesoral sau consiliului de †††††

2)      administratie masuri de sanctionare

3)      accord sprijin dirigintilor si parintilor in stabilirea unormasuri educative in cazul †††††

4)      elevilor care au savarsit abateri disciplinare

5)      monitorizeaza si analizeaza respectarea eticii,disciplinei profesionale si scolare in

6)      Colegiu

7)      popularizeaza elevii care sau distins printr-o comportare exemplara sau au avut o

8)      contributie deosebita la crearea in scoala a unui climat favorabil de munca

Comisia pentru stimularea promovarii scolii in proiecte europene

Art. 42†† Comisia are urmatoarele atributii:

1)     se documenteaza si alcatuieste o baza de date

2)     accesibilizeaza informatia pentru publicul tinta

3)     disemineaza toate informatiile din domeniu4)     elaboreaza proiecte si identifica parteneri pentru derularea lor

5)     activitatile de planificare,organizarile lor vor fi correlate cu programele de activitate ale Agentiilor Nationale de implementare a programelor internationale

Comisia pentru cultura si promovarea imaginii Colegiului

Art. 43†† Comisia are urmatoarele atributii:

1)     realizeaza site-ul Colegiului

2)     realizeaza revista Colegiului

3)     organizeaza lansari de carte

Comisii pentru educatie sanitara

Art. 44†† Comisia are urmatoarele atributii:

1)     organizeaza intalniri cu medici de specialitate

2)     organizeza concursul ,,Sanitarii priceputi''

Comisia de organizare a serviciului pe scoala

Art 45. Comisia are urmatoarele atributii:

1)     intocmeste fisa atributiilor elevilor si †††

††††††††††††††††††††††† profesorilor de serviciu pe scoala

2)     planifica elevii si profesorii de serviciu pe scoala

3)     verifica modul de efectuare a serviciului ††

4)     (intocmeste referate celor care nu-si indeplinesc††

5)     serviciul)

†††††††

Comisiile metodice ale cadrelor didactice

Art 46.In cadrul C.N. "Gr.Ghica" functioneaza urmatoarele comisii metodice:

1)     Limba si literatura romana-resp prof.Cojocaru E.

2)     Limbi Moderne-resp prof.Stoica Iulia

3)     Mate-info-resp prof Maftei Stefan

4)     Fizica,Chimie-resp prof Paduraru S.

5)     Istorie-stiinte socio-umane-resp prof Codreanu

6)     Biologie-geografie-resp prof Roman Gh.

7)     Ed.fizica,arte,tehnologie-resp.prof. Jiscanu B.

8)     Comisia Dirigintilor-resp.prof Stegaru V.

Art.47 ††Responsabili pe arii curriculare

1)     Limba si comunicare-Stoica Iulia

2)     Matematica si Stiinte-Maftei Stefan

3)     Om si Societate -Codreanu M.

4)     Arte,ED.fizica,Tehnologie-Jiscanu B.

5)     Consiliere si Orientare-Stegaru V.

††††††††††††††††††† Sefii de catedre

Art.48Sefii de catedre sunt numiti la inceputul fiecarui an scolar,de catre conducerea scolii si validati in Consiliul de Administratie

Art.49 Atributiile sefilor de catedra sunt urmatoarele:

a)     elaboreaza,inpreuna cu membrii catedrelor ††

†††††††††††††††††††††††† propunerile pentru oferta educationala a unitatii

††††††††††††††††††††††† de invatamant si strategia acesteia,cuprinzand

††††††††††††††††††††††† obiective,finalitati,resurse materiale si††

††††††††††††††††††††††† umane,CDS

††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Proceduri pentru exercitarea functiiei de sef

de catedra

Sefii de catedra sunt numiti,la inceputul fiecarui an scolar,de catre conducerea scolii.

Atributiile sefilor de catedra sunt urmatoarele:

1)   elaboreaza,impreuna cu membrii catedrelor propunerile pentru oferta educationala a unitatii de invatamant si strategia acesteia,cuprinzand obiective,sau finalaitati,resurse materiale si umane,curriculum la decizia scolii;

2)   elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale;

3)   consiliaza catedrele didactice,in procesul de elaborare a ††

4)   proiectarii didactice si a planificarilor semestriale;

5)   elaboreaza,impreuna cu membrii catedrelor,instrumente de evaluare si notare;

6)   analizeazaperiodic performanetele scolare ale elevilor;

7)   monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul in care se realizeaza evaluarea elevilor;

8)   organizeaza activitati de pregatire speciale ale elevilor pentru examene si concursuri scolare(impreuna cu membrii colectivului)

9)   stabileste atributiile fiecarui membru al catedrei;

10)    evalueaza activitatea fiecarui membru al catedrei si propune

11)    consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora,in baza unui raport bine documentat

12)    aorganizeaza,impreuna cu membri catedrei,activitati de formare continua si de cercetare/activitati specifice,unitati de invatamant,lectii demonstrative,schimburi de experienta;

13)    seful de catdera efecuteazaasistenta la lectiile personalului didactic de predare din cadrul catedrei,cu precadere la debutanta sila catdrele didactice nou-venite in unitatea de invatamant;

14)    eleboreaza informari,semestrial si la cererea directorului,asupra actiunii catedrei,pe care le prezinta in consiliul professional sau de adminstratie;

15)    raspunde in fata directorului si a inspectoratului de specialitate ale actiunii profesionale a membrilor acestora;

16)    sedintele catdrei se tin lunar,dupa o tematica arpobata de directourl unuitatii de invatamant,sau ori de cate ori directorul ori membrii catedrei cosidera necesar.

17)    verifica programele de C.D.S. inainte de a fi sustinute in fata consiliului pentru curriculum in scoala,consiliului de administratie si consiliului profesoral si avizate de inspectorul de specialitate .

PORTOFOLIUL COMISIEI METDICE

I.                   COMPONENTA ORGANIZATORICA

a.      structura anului scolar

b.     componenta catredei (pentru fiecare membru se vor preciza : studii, anul obtinerii gradelor didactice, vechimea in invatamant, vechimea in unitate, adresa, telefon,adresa email)

c.     incadrarea catedrei

d.     orarul membrilor catedrei

e.      inventarul mijloacelor de invatamant din dotarea catedrei

f.       necesar material didactic , bibliografie

II.                COMPONENTA MANAGERIALA

a)     planul managerial si planul de activitati

b)    atributiile (responsabilitatile ) membrilor catedrei

c)     alte responsabilitati ale membrilor catedrei la nivelul unitatii scolare ( CA,comisiei,proiecte, reviste,pagina WEB)

d)    rapoarte de activitati ale comisiei metodice (semestriale, anuale, prezente in CA)

e)     rapoarte de activitati semestriale si anuale ale catedrelor didactice

f)      procesele verbale ale sedintelor comisiei metodice

g)     caietul de asistente la ore ale sefului de catedra

III.             COMPONENTA OPERATIONALA

a)     programele scolare pe nivele de studii

b)    programeledisciplinelor obtionale(in copie vizate de inspectorul de specialitate pentru anul scolar in curs)

c)     standarde de pregatire professional (SPP)

d)    planificari anuale (vizate de seful de catedra si director)

e)     planificari pe unitati de invatare

f)      selectia manualelor alternative

g)     proiecte didactice

h)     teste predictive,teste de evaluare, teste summative

i)       evaluarea rezultatelor inregistrate la testele predictive

j)       portofolii , referate, alte metode de evaluare utilizate la nivelul catedrei

k)     programele de pregatire pentru recuperarea cunostintelor in vederea atingerii standardelor curriculare(numele elevilor si clasa)

IV.           COMPONENTA EXTRACURRICULARA

††††††††††

a)     programa pentruCentrul de Excelenta

b)    programul consultatiilor pentru bacalureat (pe clase si profesori)

c)     programul de pregatire pentru performanta (Centrul de

d)    Excelenta)

e)     calendarul olimpiadelor si concursurilor scolare

f)      centralizarea rezultatelor obtinute la concursurile scolare

g)     cercuri ale elevilor

h)     reviste scolare, sesiuni de referate si comunicari sau alte

i)       actiuni ale catedrei

j)       participari ale membrilor catedrei la programe, proiecte, ††

k)     parteneriate

V.               COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALA

a)     tabel cu participarea membrilor catedrei la cursuri de formare(finalizate sau in curs)

b)    oferta de formare profesionala a Casei Corpului Didactic

c)     materiale prezentate de profesori la sesiuni de comunicare si referate ( lucrari personale)

d)    subiecte elaborate la nivelul catedrei pentru diverse examene si concursuri scolare

e)     publicatii ale membrilor catedrei

f)      alte forme individuale de formare (doctotate , masterate)

VI.            DOCUMENTE

a)     regulamentul de organizare si functionare a unitatilorde invatamant preuniversitar

b)    regulamentul intern

c)     sarcinile profesorului de serviciu

d)    sarcinile elevului de serviciu

e)     planul de dezvoltare institutionale

f)      modele aprobate pentru: fisa de evaluare a cadrelor didactice; fisa de acordare a salariului de merit; fisa de acordare a gradatiei de merit

g)     metodologia de desfasurare, calendarul si programa examenului de bacalaureat

h)     metodologia de desfasurare a examenului de obtinere a certificatului de compentente profesionale; subiecte propuse

i)       documente, comunicari , note ale I.S.J. si M.Ed.C transmise de conducerea scolii

†† ††III.†††††††††††††††††††† Activitatea educativa

PORTOFOLIULPROFESORULUI

I.††††††††††††† DATE PERSONALE

1)     Curriculum vitae(model European)

2)     Fisa de evaluare pe anul scolar anterior

3)     Rapoarte de activitate (semestrele , anuale)

4)     Incadrarea

5)     Oarul

6)     Fisa postului

7)     Alte documente care atesta activitatea (decizii adeverinte ,diplome ,††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

8)     certificate , rezultate obtinute de elevi la concursurile scolare si examene)

Evidenta activitatilor de perfectionare (diplome certificate )

II.                                         Activitatea de la catedra

1.†††††† Planificari (anuale , semestriale , pe unitati de invatare , ††

†††††††††††††††††††††recapitulare††

2.      †††††††finala††† CDS , CDL )

3.†††††† Proiecte didactice

4.†††††† Test de evaluare

5.†††††† Evaluare alternative

6.†††††† Fisa de lucru ( p clase , pe nivelul de performante visual)

7.†††††† Graficul pregatirii suplimentare a elevilor in vederea atingerii

8.††††††† standardelor curriculare .

9.†††††† Graficul pregatirii suplimentarea elevilor ptr examenul de ††

†††††††††† ††††††††††††sfarsit de ciclu

10.  ††††††Graficul pregatirii suplimentarea elevilor ptr concursuri†††

Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar

-        Elaboreaza, aplica si evalueaza modul de indeplinire a obiectivelor incluse in Planul operational al unitatii privind reducerea fenomenului violentei ;

-        Interviu in cazul conflictelor dintre elevi;

-        Aduce la cunostinta dirigintuluisi Comitetului de parinti abaterile disciplinale ale elevului;

-        Propune Consiliului Profesoral sanctiunile

Comisia este formata din :

-        Director ;

-        Coordonatorul de proiecte si programe educative / responsabilui comisiei ;

-        Patru cadre didactice reprezentante ale corpului profesoral ;

-        Doi reprezentanti ao Consiliului Reprezentativ ai parintilor ;

-        Doi reprezentanti ai Consiliului elevilor ;

-        Un reprezentant al autoritatii publice locale . ††

Observator : liderul sindicatului reprezentativ al unitatii

††††††††††††††††††††† Comisia de activitati extracurriculare si de loisir

†††††††††††† Componenta comisiei este stabilita de Consiliul de Administratie. Pe tipuri de activitatise alege cate un responsabil (sportive, artistic, stiintific, timp liber, vacante) .

†††††††††

††††††††††††††††††† Comisia au urmatoarele atributii :

-        Centralizeaza cercurile depuse de fiecare catedra, elevii participanti , programul cercurilor ;

-        Propune activitati pentru petrecerea timpului liber ;

-        Coordoneaza pregatirea si desfasurarea serbarilor scolare, balului bobocilor , a concursurilor scolare .

††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††

Parinti

††† Comitetul de parinti al clasei se alege in fiecare an in adunarea generala a parintilor elevilor clasei.

Se compune dinpersoane :unpresedinte si 2 membri.

††† Are urmatoarele atributii:1)     ajuta dirigintele in activitatea de cuprindere in invatamantul obligatoriu a ††tuturor copiilor de varsta scoalara.

2)     sprijina dirigintele in organizarea si desfasurarea unor act.extrascolar.

3)     sprijna dirigintele in act de consiliere si de orientare socio-profesionala.

4)     are initiative si se implica in imbunatatirea conditiilor de studiu pentru elevii clasei

5)     atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustin programe de modernizare a activitatii educative si a bazei materiale din clase sau din scoala

6)     sprijina conducerea unitatii de invatamant si dirigintele in intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei si a unitatii de invatamant

Regulamentul Consiliului elevilor

Consiliul elevilor pe scoala se constitue din reprezentantii claselor in primele doua saptamani de scoala.Fiecare clasa desemneaza trei reprezentanti(seful clasei,loctiitor.casier).Consiliul se intruneste semestrial sau la solicitarea biroului sau a directiunii scolii.

††††††† Consiliul elevilor este condus de un birou,format din presedinte,loctiitor,responsabil pe anii de studii,responsabili pe probleme.Presedintele este membru al C.A. al colegiului.Consiliul elevilor functioneaza pe baza unui regulament propriu avizat de conducerea scolii.

††††††† Consiliul elevilor actualizeaza problemele elevilor si propune masuri privind inbunatatirea:

††††† †††††††††††††††††††††††††-activitati didactice

††††† †††††††††††††††††††††††††-activitati. extracurriculare

†††††††††††††††††††††††††††††† -disciplinei si frecventei

†††††††††††††† †††††††††††††††-relatiilor elev-profesor;elev-elev

††††††††††††††††††††††††††††† -relatiilor cu alte unitati de invatamant

††††††††††††††††††††††††††††† -integrarea socio-profesionala

††††††††††††††††††††††††††††† -act. Din timpul liber.

†††††††††††††††† ††

††††† Problemelesi masurile propuse vor fi aduse la cunostinta C. A. al colegiului care va lua masuri de solutionare a acestora.Aceste solutii vor fi transmise de Consiliul elevilor celor interesati.

†††† Daca presedintele Consiliului elevilor nu va adduce la cunostina C.A. problemele si masurile inaintatede sefii claselor,acesta va fi schimba dupa un semestru scolar.

†††† Consiliul elevilor isi desfasoara activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou si a unui graphic de intruniri(problematica si data).Aceste documente vor fi transmise in copie C.A. al colegiului.Din partea C.A. act. Va fi coordonata de consilierul pentru probleme educative si act. Extracurriculare.Las intrunirile Consiliului biroului se intocmesc procese-verbale,un exemplar se depune la consilierul educativ.

†††† Scoala garanteaza libertatea de reuniune a elevilor conform Conventiei cu privire la drepturile copilului si art.98 din Regulamentul de org. si functionare aunitatilor de invatamant preuniversitar si R.O.I.

†††† Grupul de initiative va formula o cerere(cu minimum doua saptamani inainte)din care sa reiasa:

a.      componenta grupului(nume,prenume,clasa)

b.     conducatorul activitatii

c.     data desfasurarii activitatii.

d.     locul desfasurarii activitatii.

e.      garantiile privind asigurarea securitatii persoanelor †††si bunurilor

f.       angajamentul de respecta prevederile art.98 din Regulamentul unitatilor scolare.

†† †††Cererea va fi avvizata de presedintele Consiliului elevilor,careva desemna un membru al sau sa raspunda de actiunea respective.Cererea va fi apoi inregistrata la secretariat,aceasta avand obligatia de a o prezenta conducerii colegiului pentru aprobare in termen de 3 zile de la inregistrare.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Responsabil cu elaborarea si aplicarea

curricumului

a)     coordoneaza activitatea de realizare a ofertei scolare pentru C.D.S.;

b)    elaboreaza propuneri de C.D.S.;

c)     elaboreaza oferte de cursuri optionale-termeni:lunile ††ianuarie/februarie ;

d)    centralizeaza propunerile catedrelor;

e)     elaboreaza fisele de optiuni;

f)      realizeaza consultarea elevilor pentru anul viitor;

g)     comunica elevilor prin profesorii diriginti continutul†† C.D.S. pentu anul viitor;††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Consiliul clasei

a)    este alcatuit din totalitatea personalului didactic care preda la clasa respective;

b)    presedintele consiliului profesoral al clasei este dirigintele;

c)    consiliul profesoral al clasei isi desfasoara activitatea la nivelul fiecarei clase avand urmatoarele obiective:

1)     armonizarea cerintelor educative ale personalului didactic

2)     evaluarea progresului scolar al elevilor

3)     3stabilirea modalitatilor de sprijinire a elevilor cu ritm lent de invatare

4)     organizarea de activitati suplimentare pntru elevii capabili de performante

d)    consiliul profesoral al clasei are urmatoarele atributii:

a)     analizeaza semestrial programul scolar si

1)     comportamentul fiecarui elev

2)     stabileste masuri de asistenta educationala atat pentru

3)     elevii cu probleme de invatare sau de comportament cat

4)     si pentru elevii cu rezultate deosebite.

5)     Propunemodelelaprezentarepentrufiecareeleval††††clasei,infunctiedecomportamentulacestorainunitateadeinvatamantsiinafaraacesteiasipropuneConsiliuluiProfesoralvalidareamaimicide7(sapte).†††††††††††††††††

6)     Propunerecompensepentrueleviicurezultatedeosebite.

7)     participalaintalniricuparintii/tutorisieleviicelputinodatapesemestru.

8)     propunedirigintelui,directoruluisauC.P.dupacaz,sanctiuniledisplicinareprevazutepentruelevide R.O.

9)     elaboreazasemestrialaprecierisinteticedespreprogresulscolarsicomportamentulfiecaruielev siinformeazainscrisparintele/tutorele.

†††††††††

†††† Registru7 ††Proceduripentruexercitareafunctieidebibliotecar ††

†† Afiseaxasirespectaunprogramdelucrucaresa permitaaccesullabibliotecaalelevilorsiprofesorilordinambeleschimburi.

†† Informeazadirectorul-adjunct,dedouaoripesemestru,inprivintanumaruluide elevisideprofesoricarefolosescserviciulbibliotecii.

†† ColaboreazacusefulcomisieideLimba romanasi limbiclasicecuajutorulcaruiaorganizeazaactivitatiscolare.

†† Tinelegaturacusefiidecomisiicaroraleprezintaofertedecarte,manuale,revisteetc.

†† Organizeazaactivitatispecificel;lansaridecarte,intalniriliterare,simpozioaneetc.

†† Poateintrainclasepentrua-iinformapeelevidespreanumiteevenimentesauaparitiiliterare.

Personalul sanitar al Colegiului are urmatoarele obligatii:

1)     Sa fie present in scoala atat in timpul saptamanii cat si in cazul altor activitati: examene, olimpiade, simulari de examene.

2)     Sa faca toate demersurile necesare pe langa atributiile in drept penrtu a asigura necesarul de medicamente sau ustensile medicale necesa

3)     unei asistente medicale eficiente.

4)     Sa monitorizeze atent starea de sanatate a elevilor cu antecedente medicale si sa informeze dirigintele sau familia daca sunt necesare masuri speciale.

5)     Sa stabileasca un program un program de lucru sis a il respecte. Sa anunte conducerea scolii daca intervin schimbari in programul de lucru.

6)      Sa discute cu dirigintele clasei atunci cand constata ca un anumit elev are un numar mare de scutiri medicale sis a verifice daca acel elev se afla in evidentele medicale ale cabinetului pentru probleme deosebite

7)     de sanatate.

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii

Are urmatoarele atributii:

1)     elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si actelor de evaluare si asigurare a calitatii aprobate de conducerea unitatii scolare,conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare;

2)     elaboreaza semestrial si annual rapoarte de evaluare interna privind calitatea educatiei in unitatea scolara.pe baza caruia directorul elaboreaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din unitatea scolara;

3)     elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei;

4)     coopereaza cu Agentia Romana specializata pentru asigurarea calitatii.cu alte agentii si organisme abilitate sau cu institutii similare din tara ori din strainatate,potrivit legii;

5)     orice control sau evaluare externa a calitatii din partea Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in invatamantul preuniversitar sau M.E.C.T se va baza pe analiza raportului de evaluare interna a actului din unitatea scolara;

1.    Componenta comisiei(8 mentiuni).

2.    Graficul desfasuararii sedintelor-anul scolar 2008-2009.

3.    Documente:

1)     Raport de evaluare intense a calitatii pentru anul scolar 2007-2008.

2)     Plan de activitate pentru anul scolar 2008-2009.

3)     Raport de act.CEAC-sem I,an scolar 2008-2009.

4)     Raport privind chestionarele aplicate elevilor,parintilor,profesorilor.

5)     Portofoliul comisiei metodice si a cadrului didactic.

6)     Alte documente utile.

††††††††† Conditiade evaluare si asigurare acalitatii va fi formata din:

1.     profesor coordinator

2.     profesor

3.     profesor

4.     profesor

5.     reprezentat al sindicatului.

6.     reprezentat al consiliului local.

††† reprezentat al parintilor .

7.     reprezentat al elevilor.

Conditia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor

Atributiilecomisiei sunt:

a)     Organizeazaactivitatea de prevenire si stingere a incendiilor prin planul annual de munca;

b)    Urmareste realizarea actiunilor stabilite si prezinta periodicnormele si sarcinile de prevenire si stingere a incendiilorrevin personaluluisi elevilor, precum si consencintele diferitelor manifestari de neglijenta si nepasare ;

c)     Intocmesteplanul de veacuare in caz de necessitate si normele in caz de incendiusi le difuzeaza in salile de clasa , laboratoare , cabinete .

d)    Intocameste necesarul de mijloace si materiale pentru P.S.I. si solicitaconducerii unitatii fondurile necesare;

e)     Elaboreazamateriale informative si de documentare , care sa fie utilizate de diriginti, profesori, laborantin caz de prevenire a icendiilor .

†††††††††††††††

Comisia de inventariere si casare

        Inventariaza annual miscarile fixe, obiectele fixe , obiectele de inventar, si materialele de magazine;

        Identifica mijloacele fixe si obiectele de inventar iesite din uz;

        Alcatuieste documentele necesare casarii;

        Realizeaza casarea mijloacelor fixe si a obiectelor iesite din uz;

Responsabil cu presa, abonamente, sortare,

prezentare, comenzi manuale

        Preia de la magazia inspectoratului manuale scolare;

        Asigura repartizarea manualelor pe clase, conform comenzilor;

        Recupereaza de la elevi, la sf. Anului scolar, manualele si asigura depozitarea Ón siguranta a acestora pe timpul verii;

        Monitorizeaza plata de catre elevi a manualelor pierdute.

†††††††††††††††††††††††††††††

†††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Comisia pentru verificarea documentelor scolare ,monitorizarea frecventei si notarea ritmica a elevilor

-        Informeaza lunar conducerea privind ritmicitatea notarei ,situatia frecventei elevilor si masurile luate de diriginti;

-        Asigura programarea corecta a lucrarilor de verificare pe clase pentru a evita aglomerarea elevilor";

-        Urmaresc diversificarea metodelor de evaluare ;

-        Verifica corectitudinea cu care se completeaza cataloagele ;

-        Verifica semestrial modul de completare a documentelor scolarela nivelul serviciului secretariat;

-        Prezinta C.A,semestrial,situatia monitorizarii,prin rapoarte scrise.

Comisia de analiza a dosarelor de bursa si a dosarelor,,Bani de liceu''

†††††††† Comisia care are urmatoarele atributii:

1.     Popularizeaza in randul dirigintilor si elevilor criteriile de acordarea burselor scolare si de merit ;

2.     Analizeaza dosrele de bursa ,depune si propune C. de Adm. Lista cu ordinea de prioritate in acordarea burselor;

3.     Analizeaza semestrial situatia scolara a elevilor bursieri si propune ††

†††† modificari esentiale in lista de prioritate.

Responsabil de organizare a

serviciului pe scoala

-        Intocmeste fisa de atributii a elevilor si profesorilor de serviciu pe scoala;

-        Planifica profesorul de serviciu pe scoala;

-        Planifica elevii de serviciu pe scoala;

-        Verifica modul de efectuare a serviciului(intocmeste referate celor care nu-si indeplinesc serviciu)

Comisia pentru intocmirea orarului

-        Realizeaza,in timp util,orarul scolii;

-        Efectueaza repartizarea pe sali a claselor;

-        Modifica orarul scolii cand este cazul(miscarea cadrelor didactice,comunicari M.E.C.,I.S.J),afiseaza orarul claselor si al cadrelor didacticesi asigura transmiterea la clase;

-        Programul de functionare al liceului este stabilit in fiecare an,inainte de incepereacursurilor,de C.A. Modificarile ulterioare sunt efectuate de C.A.

1. Comisia de Securitate si Sanatate in munca:

-        Selecteaza din legislatia in vigoare normele de protectie a munci,aplicabile in unitatile de invatamint.

-        elaboreaza norme specifice si instructiuni proprii de securitate a muncii.

-        realizeaza instructajul periodicde protectie a muncii.

-        nominalizeaza instruirea elevilor conform regulilor de protectie a muncii.

-        asigura conditii normale de desfasurare a activitatii scolii in colaborare (?).

-        Comisia de securitatesi sanatate in munca se intruneste semestrial si ori de cite ori este nevoie.


loading...
Document Info


Accesari: 2867
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )