Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...

MATEMATICA Clasele a V a - VI-a

Matematica
ALTE DOCUMENTE

Rezultatele fundamentale in programarea liniara.(Formularea problemeide programare liniara.)
TEST DOCIMOLOGIC pe baza criteriilor de notare cls. a VIII - a
TEST MATEMATICA CLASA a IV-a
Prisma
Blaise Pascal
Functia exponentiala
Principiul lui Dirichlet
METODE DE INTEGRARE A ECUATIILOR DIFERENTIALE DE ORDINUL INTAI
Examen de corigenta matemetica - clasa a VII-a sesiunea septembrie 2008
NUMERE RATIONALE

Programa scolara a fost aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Nationale cu nr. 4237 din In acest an scolar programa va fi aplicata în conformitate cu ordinul al ministrului nr. 3915/ 31 mai 2001.
 


MATEMATICĂ

Clasele a V-a - VI-a

NOTĂ DE PREZENTARE

Studiul matematicii în învatamântul obligatoriu îsi propune sa asigure pentru toti elevii formarea competentelor de baza în rezolvarea de probleme implicând calculul algebric si rationamentul geometric.

Învatarea matematicii în scoala urmareste constientizarea naturii matematicii ca o activitate de rezolvare a problemelor, bazata pe un corpus de cunostinte si de proceduri, dar si ca o disciplina dinamica, strâns legata de societate prin relevanta sa în cotidian si prin rolul sau în stiintele naturii, în tehnologii si în stiintele sociale.

Sensul major al referintelor actuale în predarea-învatarea matematicii este mutarea accentului de pe predarea de informatii care, în esenta, au ramas aceleasi din vechile programe, pe formarea de capacitati.

Noul curriculum are în vedere:

construirea unei varietati de contexte problematice, în masura sa genereze deschideri catre domenii ale matematicii;

folosirea de strategii diferite în rezolvarea de probleme;

organizarea unor activitati variate de învatare pentru elevi, în grup si individual, în functie de nivelul si de ritmul propriu de dezvoltare al fiecaruia;

construirea unor secvente de învatare care sa permita activitati de explorare/inves-tigare la nivelul notiunilor de baza studiate.

Programele scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a continua în mod firesc demersul propus prin noul curriculum pentru învatamântul primar, asigurând unitatea conceptuala a studiului matematicii în învatamântul obligatoriu. Ca urmare, fiecare programa este construita pe aceeasi structura, cuprinzând, pentru fiecare an de studiu, obiective cadru, obiective de referinta, exemple de activitati de învatare, continuturi si, în final, standarde curriculare de performanta pentru învatamântul obligatoriu.

Curriculum-ul la decizia scolii este marcat, pe parcursul fiecarei programe, prin * si scriere înclinata.

Programele sunt construite astfel încât sa nu îngradeasca, prin conceptie sau mod de redactare, libertatea profesorului de a alege succesiunea temelor si metodele pe care le considera cele mai adecvate. Criteriul de asigurare a calitatii actului de predare-învatare este reprezentat de realizarea obiectivelor de referinta, la sfârsitul fiecarui an, precum si de atingerea standardelor curriculare, la sfârsitul învatamântului obligatoriu.

OBIECTIVE CADRU

Cunoasterea si întelegerea conceptelor, a terminologiei si a procedurilor de calcul specifice matematicii

Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme

Dezvoltarea capacitatii de a comunica, utilizând limbajul matematic

Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii în contexte variate

CLASA A V-A

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Cunoasterea si întelegerea conceptelor, a terminologiei si a procedurilor de calcul specifice matematicii

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a se recomanda urmatoarele activitati:

sa scrie, sa citeasca, sa compare si sa reprezinte pe axa numere naturale, în-tregi, fractionare si zecimale

exercitii de citire si scriere de numere naturale în sistemul 13113k102n zecimal; explicitarea scrierii unui numar natural în baza 10;

exemplificarea utilizarii numerelor în-tregi: termometru, altitudine, debit-credit etc.

exercitii de scriere si citire a unei fractii: fractii ordinare, fractii zecimale;

exercitii de reprezentare pe axa a numerelor rationale;

exercitii de comparare si ordonare a numerelor, utilizând cât mai multe metode;

sa efectueze calcule continând adunari, scaderi, înmultiri, împartiri si ridicari la putere, cu numere naturale, fractionare si zecimale, utilizând proprietatile opera-tiilor de adunare si înmultire, *precum si regulile de calcul cu puteri

exercitii de calcul cu numere naturale, urmarind respectarea ordinii operatiilor si folosirea corecta a parantezelor;

adunari si scaderi: cu numere fractio-nare având acelasi numitor sau numitori diferiti, prin aducerea la un numitor co-mun; cu numere zecimale; cu ambele ti-puri de numere;

înmultiri si împartiri cu numere zeci-male;

ridicari la putere cu exponent natural, a numerelor zecimale;

exercitii semnificative, care sa scoata în evidenta avantajele folosirii proprietatilor operatiilor;

sa foloseasca aproximari ale numerelor naturale, fractionare si zecimale pentru a es-tima sau a verifica validitatea unor calcule

exercitii de comparare a doua numere naturale care au: acelasi numar de cifre; numar diferit de cifre;

exercitii de evaluare a rezultatelor unor adunari, scaderi, înmultiri, împartiri, înainte de efectuarea calculului, utilizând eventual estimarea termenilor (a facto-rilor);

exercitii de comparare a numerelor rationale, folosind reprezentarea pe axa;

exercitii de aproximare a numerelor naturale la numere divizibile cu puteri ale lui 10, prin lipsa, adaos sau prin rotunjire pâna la cea mai apropiata zece, suta sau mie;

exercitii de aproximare a numerelor fractionare la numere naturale sau zeci-male;

exercitii de aproximare a numerelor zecimale la numere zecimale cu un numar mai mic de cifre zecimale semnificative, sau la numere naturale;

sa utilizeze elemente de logica si de teoria multimilor pentru a justifica etape în rezolvarea unor probleme

exercitii de utilizare a operatorilor "si", "sau", "nu", "daca-atunci" în contexte uzuale sau matematice;

exercitii de reprezentare a unei multimi, folosind: enumerarea elementelor; enun-tarea unei proprietati comune a elemen-telor; diagrame Venn-Euler; exemple de multimi egale si exemple de multimi între care exista relatia de incluziune; exersa-rea operatiilor cu multimi;

exercitii de identificare a numerelor divizibile cu 2, 5, 10 dintr-o multime de numere;

exercitii de completare a unor siruri de numere, întocmite dupa o regula aditiva, multiplicativa etc.;

proba unei operatii folosind operatia inversa;

sa utilizeze ecuatii de tipul x±a=b; x · a=b; x:a=b (a 0) si inecuatii de tipul x±a<b; x · a<b; x:a<b (a 0), unde a si b sunt numere naturale, în rezolvarea unor probleme

exercitii de transcriere a unei situatii problema în limbaj matematic, înlocuind numerele necunoscute cu simboluri;

analiza unor probleme care conduc la formule de tipul a±b=x, a±b±c=x, a · b=x, a:b=x (b 0): identificarea datelor si a necunoscutelor; identificarea operatiilor prin care se ajunge la rezolvare; identificarea tipului problemei (a formulei); construirea unor probleme dupa astfel de "formule" date;

exercitii de rezolvare a unor ecuatii: prin încercari; folosind operatia inversa; metoda figurativa; modelul balantei;

rezolvarea unor probleme cu text prin metoda reducerii la unitate sau prin rezolvarea unei ecuatii de tipul x±a=b, x · a=b, unde a si b sunt numere naturale;

sa recunoasca figuri si corpuri geometrice; sa deseneze figurile si sa construiasca din diferite materiale corpurile cunoscute

exercitii de identificare, diferentiere si denumire a figurilor geometrice;

exercitii de identificare a figurilor plane pe corpuri geometrice sau pe desfasurari ale acestora;

exercitii de reprezentare a figurilor geometrice prin desen;

exercitii de identificare, diferentiere si denumire a corpurilor geometrice;

construirea unor corpuri geometrice prin asamblarea unor desfasurari, prin modelaj etc.;

sa foloseasca simetria si translatia pentru a construi modele geometrice; *sa lo-calizeze puncte de coordonate întregi într-un sistem de axe ortogonale

analiza unor exemple de simetrie si translatie din cotidian; analiza unor exemple de figuri cu si fara axa de sime-trie; exercitii de desen pe reteaua de patrate;

*exercitii de reperare a unor puncte (pozitii), utilizând diferite repere: tabla de sah, meridianele si paralelele; exer-citii de reprezentare a unor puncte în cadrul reperelor descrise mai sus; exerci-tii de reprezentare a unui punct de coor-donate întregi într-un sistem de axe orto-gonale;sa efectueze transformari între multiplii si submultiplii principalelor unitati din sis-temul international de masuri (pentru lungime, arie, volum, masa, timp); sa esti-meze masuri ale unor obiecte din mediul apropiat

activitati care sa puna în evidenta nece-sitatea unui etalon comun pentru efec-tuarea unor masuratori: masurarea cu di-ferite unitati nestandard, compararea re-zultatelor;

exercitii de calcul în care intervin transformari cu unitati de masura;

exercitii de alegere a celei mai potrivite unitati de masura, pentru un anumit context dat;

exercitii de apreciere a dimensiunilor, capacitatii, masei unor obiecte familiare; aprecierea distantelor;

sa înregistreze, sa clasifice si sa prezinte date sub forma de tabele si diagrame statistice simple

exercitii de clasificare a unor obiecte con-crete sau matematice, dupa criterii date;

reperarea unei informatii dintr-un tabel sau lista;

reprezentarea unor date în tabele cu una si doua intrari; realizarea unor diagrame statistice simple (grafice cu bare);

realizarea unor experimente de tip probabilistic si întocmirea unor tabele cu rezultatele acestora.

2. Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a se recomanda urmatoarele activitati:

sa exploreze modalitati de descompunere a numerelor naturale si zecimale, folo-sind operatiile studiate

exercitii de scriere a unui numar natural sau zecimal ca o suma, diferenta, produs, cât, putere, în cât mai multe moduri diferite;

descompunerea numerelor naturale, res-pectând criterii suplimentare date: des-compunerea în baza zece; "proba împar-tirii" (teorema împartirii cu rest);

sa investigheze valoarea de adevar[1] a unei afirmatii, prin construirea unor exemple

exercitii de verificare a validitatii unor afirmatii, pe cazuri particulare;

sa descopere, sa recunoasca si sa comple-teze succesiuni de numere asociate dupa reguli identificate prin observare

exercitii de completare a unor siruri de numere, întocmite dupa o anumita regula; identificarea regulii de formare a sirului si exprimarea ei, în cuvinte sau printr-o formula, desen etc.; alcatuirea unor si-ruri, pornind de la o regula data; inven-tarea unor reguli de alcatuire a sirurilor;

sa recunoasca veridicitatea unor rezultate obtinute prin masurare sau calcul

identificarea rezultatului plauzibil dintr-o lista de raspunsuri posibile; folosirea estimarilor, a masuratorilor;

sa construiasca probleme pornind de la un enunt partial sau de la un model (grafic sau formula)

compararea unor probleme create pornind de la acelasi element de sprijin;

generalizarea unor scheme, grafice, for-mule, situatii matematice si aprecierea va-liditatii si utilitatii generalizarilor facute.

3. Dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajul matematic

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a se recomanda urmatoarele activitati:

sa identifice informatiile esentiale dintr-un enunt matematic prezentat în diverse forme

notarea prescurtata a datelor unei pro-bleme;

transpunerea din limbaj cotidian în limbaj matematic;

sa prezinte clar, corect si concis, oral sau în scris, metodele si/sau operatiile utili-zate în rezolvarea unei probleme

redactarea rezolvarii unei probleme date;

argumentarea orala a demersului de rezolvare a unei probleme,

sa-si asume diverse roluri de învatare în cadrul unui grup

formulare de probleme pentru colegi;

rezolvarea unor probleme propuse de colegi.

4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii în contexte variate

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a se recomanda urmatoarele activitati:

sa-si formeze obisnuinta de a exprima prin operatii matematice anumite pro-bleme practice

abordarea unor situatii problema; trans-punerea acestora din limbaj curent în lim-baj matematic;

sa manifeste perseverenta în rezolvarea unei probleme; sa participe cu idei noi la gasirea solutiei

utilizarea unor metode variate în rezol-varea unei probleme.

CONŢINUTURI

Numere naturale

Scrierea si citirea numerelor naturale; sirul numerelor naturale

Reprezentarea numerelor naturale pe axa. Compararea si ordonarea numerelor naturale

Adunarea numerelor naturale

Scaderea numerelor naturale

Înmultirea numerelor naturale; ordinea efectuarii operatiilor

Împartirea cu rest a numerelor naturale

Ordinea efectuarii operatiilor. Factorul comun 

Divizor, multiplu. Divizibilitatea cu 10, 2, 5. Numere pare si numere impare

Rezolvarea si alcatuirea de ecuatii, inecuatii si probleme care conduc la efectuarea operatiilor studiate (inclusiv elemente de organizare a datelor)

Ridicarea la putere cu exponent natural a unui numar natural; *patrate perfecte

Patratul si cubul unui numar natural

Compararea si ordonarea puterilor; reguli de comparare a puterilor

Ordinea efectuarii operatiilor. *Reguli de calcul cu puteri

Sistemul de numeratie zecimal

*Istoria evolutiei sistemelor de scriere a numerelor. *Baze de numeratie

Propozitii adevarate si propozitii false 

"si", "sau", "nu", "daca - atunci"

Multimi (descriere si scriere); element, relatia de apartenenta

Multimile N si N*

Numere întregi negative. Multimea numerelor întregi. Reprezentarea pe axa a unui numar întreg

Relatii între multimi; submultime 

Operatii cu multimi (intersectie, reuniune, *diferenta) 

Exemple de multimi finite; multimea divizorilor unui numar natural

Exemple de multimi infinite; multimea multiplilor unui numar natural.

Numere rationale

Fractie; reprezentarea fractiilor cu ajutorul unor desene

Fractii echiunitare, subunitare, supraunitare

Fractii egale. Reprezentari echivalente ale fractiilor

Amplificarea si simplificarea fractiilor. sir de fractii egale; numar rational pozitiv

Aducerea fractiilor la un numitor comun.

Adunarea si scaderea numerelor rationale pozitive[2]. Compararea fractiilor

Aflarea unei fractii dintr-un numar

Scrierea fractiilor cu numitori puteri ale lui 10 sub forma zecimala

Compararea, ordonarea, reprezentarea pe axa a numerelor rationale scrise sub forma zecimala. Rotunjiri

Adunarea si scaderea numerelor care au un numar finit de zecimale nenule

Înmultirea numerelor care au un numar finit de zecimale nenule (înmultirea cu 10n, n N; înmultirea cu un numar natural; înmultirea a doua numere scrise cu virgula)

Ridicarea la putere cu exponent natural a unui numar care are un numar finit de zecimale nenule

Împartirea numerelor naturale cu rezultat numar zecimal. *Periodicitate

Împartirea numerelor care au un numar finit de zecimale nenule la 10n (n N) sau la un numar natural, sau la un numar zecimal

Ordinea efectuarii operatiilor cu numere zecimale. *Aproximari zecimale

Rezolvarea si alcatuirea de ecuatii, inecuatii si probleme care presupun operatiile învatate

Media artimetica a doua sau a mai multor numere; aplicatii

Raport; procent. Multimea numerelor rationale Q.

Elemente de geometrie si unitati de masuraFiguri geometrice: linii drepte, linii curbe, poligoane, unghiuri, triunghiuri, patrulatere (prezentare prin descriere si desen; observarea elementelor lor: laturi, vârfuri, unghiuri) Instrumente geometrice. Desenarea figurilor geometrice si masurarea lungimilor si a unghiurilor.

Drepte perpendiculare. Drepte paralele. *Localizarea în plan a unui punct de coordonate întregi

Construirea de figuri folosind simetria si translatia

Corpuri geometrice (descriere; evidentierea elementelor: vârfuri, muchii, fete)

Masurarea si estimarea unor lungimi, perimetre si arii, folosind diferite etaloane

Unitati de masura pentru lungime; transformari; masurarea lungimii unui segment, a unor linii frânte; perimetre

Unitati de masura pentru suprafata; transformari; aria patratului si a dreptunghiului; suprafete echivalente

Unitati de masura pentru volum; transformari; volumul cubului si al paralelipipedului dreptunghic

Unitati de masura pentru capacitate; transformari

Unitati de masura pentru masa; transformari

Unitati de masura pentru timp; transformari.


CLASA A VI-A

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Cunoasterea si întelegerea conceptelor, a terminologiei si a procedurilor de calcul specifice matematicii

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:

sa scrie, sa citeasca, sa compare si sa re-prezinte pe axa numere întregi si numere rationale pozitive

exercitii de comparare si ordonare a numerelor naturale, întregi sau rationale pozitive, folosind axa numerelor, valoa-rea absoluta a unui numar întreg sau utili-zând alte metode; exercitii de reprezen-tare pe axa numerelor;

exercitii de scriere si citire a unui nu-mar rational pozitiv (reprezentat printr-o fractie ordinara sau zecimala); transfor-mari;

sa efectueze calcule cu numere întregi si rationale pozitive 

utilizarea proprietatilor operatiilor în calcule continând adunari, scaderi, înmul-tiri, împartiri si ridicari la putere;

sa aproximeze numere rationale pozitive, pentru a verifica validitatea unor calcule

exercitii de aproximare a numerelor fractionare la numere naturale sau zeci-male; exercitii de aproximare a numerelor zecimale la numere zecimale cu un numar mai mic de cifre zecimale semnificative, sau la numere naturale;

exercitii de estimare a rezultatului unui calcul, folosind estimarea termenilor (factorilor);

sa utilizeze elemente de logica, de teoria multimilor si de divizibilitate, pentru a justifica valoarea de adevar[3] a unor enun-turi

exemple si exercitii de utilizare a ter-menilor: ipoteza, concluzie, demonstratie, axioma, teorema;

exercitii de identificare a numerelor divizibile cu 2,3,5,10 dintr-o multime de numere întregi;

exercitii de calcul al c.m.m.d.c. si al c.m.m.m.c.;

verificarea corectitudinii unor calcule, folosind: ultima cifra, criterii de divizi-bilitate etc.;

exercitii ce folosesc proprietatile rela-tiei de divizibilitate;

exercitii de identificare a numerelor pri-me si a perechilor de numere prime între ele;

sa utilizeze ecuatii de tipul  x±a=b; x · a=b; x:a=b (a 0) si inecuatii de tipul x±a<b; x · a<b; x:a<b (a 0), unde a si b sunt numere rationale pozitive, pentru a rezolva probleme

exercitii de rezolvare a unor ecuatii si inecuatii;

rezolvarea unor ecuatii care presupun aflarea termenului necunoscut al unei proportii; exercitii de transformare a unui raport dat în raport procentual;

rezolvarea unor probleme cu ajutorul acestor tipuri de ecuatii si inecuatii; rezolvarea unor probleme ce presupun împartirea unui numar în parti direct (invers) proportionale cu mai multe numere date sau folosirea regulii de trei simpla;

sa recunoasca si sa utilizeze proprietati simple ale figurilor geometrice; sa dese-neze reprezentarea plana a unor corpuri geometrice cunoscute

exercitii de identificare, denumire si re-prezentare a figurilor geometrice; exerci-tii de desenare a unor figuri geometrice prezentate prin descriere, notatii sau imagine;

exercitii de identificare a figurilor plane pe corpuri geometrice (vârfuri, muchii, fete etc.) sau pe desfasurari ale acestora;

exercitii de reprezentare prin desen a unor elemente ale figurilor geometrice (mijlocul unui segment, bisectoarea unui unghi, bisectoarea, mediana, mediatoarea si înaltimea în triunghi); utilizarea lor în probleme;

exercitii de stabilire a naturii unor figuri geometrice dintr-o configuratie plana sau spatiala, pe baza unor proprietati precizate; rezolvarea de probleme ce utilizeaza aceste proprietati;

exercitii de ­stabilire a congruentei unor triunghiuri, pe baza criteriilor de congruenta; rezolvarea de probleme folosind metoda triunghiurilor congruente;

rezolvarea de probleme folosind criteriile de paralelism;

sa recunoasca perechi de figuri obtinute prin simetrie, translatie sau rotatie si sa identifice proprietati ale acestora; sa localizeze puncte de coordonate întregi într-un sistem de axe ortogonale

verificarea intuitiva a congruentei unor figuri prin suprapuneri sau folosind trans-latii, rotatii si simetrii;

folosirea proprietatilor de simetrie ale figurilor (triunghi isoscel, triunghi echila-teral, paralelogram) în rezolvarea de pro-bleme;

exercitii de reperare a unor puncte (po-zitii), utilizând diferite repere: tabla de sah, meridianele si paralelele; exercitii de reprezentare a unor puncte în cadrul repe-relor descrise mai sus; exercitii de repre-zentare a unui punct de coordonate întregi într-un sistem de axe ortogonale;

sa masoare lungimi si unghiuri si sa estimeze perimetre, distante, arii si volume ale unor figuri si corpuri geo-metrice

exercitii de folosire a instrumentelor de masura (rigla gradata, raportor);

exercitii de estimare a unor masuri, în cazurile: estimare directa; masuri rezul-tate din calcul, prin estimarea masurilor componente;

exercitii de estimare: a unor distante si lungimi de segmente; a masurii unor unghiuri; a ariei unor suprafete, folosind retele de patrate;

sa înregistreze, sa prelucreze si sa pre-zinte date sub forma de tabele si diagrame statistice; sa calculeze probabilitatea unor evenimente aleatoare egal probabile

clasificarea unor obiecte dupa anumite criterii, date sau alese;

reprezentarea datelor prin grafice cu bare si grafice circulare;

studiul unor evenimente aleatoare într-un câmp finit de evenimente elementare egal probabile: realizarea unui experi-ment, înregistrarea si interpretarea datelor, calculul frecventei, calculul probabilitatii de realizare utilizând raportul: nr.cazuri favorabile/nr. cazuri posibile.

2. Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:

sa exploreze modalitati de descompunere a numerelor întregi si rationale, folosind operatiile studiate

exercitii de scriere a unui numar ca o suma, diferenta, produs, cât, putere de doua sau mai multe numere, în cât mai multe moduri diferite;

descompunerea numerelor, respectând criterii suplimentare date; cazuri speciale de descompunere: descompunerea în produs de puteri de numere prime; descompunerea în baza 10; "proba împartirii" (teorema împartirii cu rest);

utilizarea descompunerilor pentru a calcula rapid;

sa investigheze valoarea de adevar a unei afirmatii, prin construirea unor exemple sau contraexemple

identificarea unor consecinte posibile ce decurg dintr-un set de ipoteze; întrebari deschise de tipul: "Ce s-ar întâmpla daca modificam ipoteza?" (situatia descrisa putând fi una din cotidian, o situatie matematica, un experiment etc);

exercitii de verificare a validitatii unor afirmatii, pe cazuri particulare;

sa descopere, sa recunoasca, sa com-pleteze succesiuni de numere asociate dupa reguli date sau deduse prin observare si comparare

exercitii de completare a unor siruri de numere, întocmite dupa o regula aditiva, multiplicativa etc.; identificarea regulii de formare a sirului si exprimarea ei printr-o formula; alcatuirea unor siruri, pornind de la o regula data; inventarea unor reguli de alcatuire a sirurilor;sa analizeze veridicitatea unor rezultate obtinute prin masurare sau prin calcul

verificarea rezultatului unui calcul, folosind modalitati diferite de rezolvare; folosirea estimarilor, a masuratorilor, a compararilor;

sa construiasca probleme, pornind de la un model (grafic sau formula)

analiza datelor unei probleme pentru verificarea noncontradictiei, suficientei, redundantei si eliminarea informatiilor neesentiale;

formulari de probleme, pornind de la o schema, grafic, formula;

compararea unor probleme create por-nind de la acelasi element de sprijin;

generalizarea unor scheme, grafice, for-mule, situatii matematice si aprecierea validitatii si utilitatii generalizarilor facute.

3. Dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajul matematic

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:

sa diferentieze informatiile dintr-un enunt matematic dupa natura lor

identificarea ipotezei si a concluziei unei probleme;

notarea prescurtata a ipotezei si a concluziei;

sesizarea elementelor relevante dintr-un desen (diagrama, figura geometrica etc.);

sa prezinte într-o maniera clara, corecta si concisa, oral sau în scris, succesiunea ope-ratiilor din rezolvarea unei probleme, folo-sind terminologia si notatiile adecvate

redactarea rezolvarii unei probleme date;

argumentarea orala a demersului de rezolvare a unei probleme;

sa discute corectitudinea unui demers matematic, argumentându-si opiniile

discutarea în grup a metodei de rezolvare a unei probleme;

gasirea, în grup, a unor metode alter-native de rezolvare.

4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii în contexte variate

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:

sa-si formeze obisnuinta de a transpune în limbaj matematic anumite fenomene sau relatii din viata cotidiana

activitate-proiect: concepte si metode matematice necesare într-un anumit do-meniu practic de activitate;

abordarea unor situatii-problema si transpunerea acestora din limbaj curent în limbaj matematic;

sa manifeste perseverenta în rezolvarea unei probleme; sa propuna solutii sau metode alternative de rezolvare

utilizarea unor metode variate în rezolvarea unei probleme.

CONŢINUTURI

ALGEBRĂ

Numere naturale

Multimea numerelor naturale

Divizor, multiplu

Criteriile de divizibilitate cu 10, 2, 5, 3

Proprietati ale relatiei de divizibilitate în N

Numere prime si numere compuse

Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime

Divizori comuni a doua sau mai multor numere naturale; c.m.m.d.c. Numere prime între ele.

Multipli comuni a doua sau mai multor numere naturale; c.m.m.m.c.

Operatii cu numere rationale pozitive

Forme de scriere a unui numar rational. Reprezentari prin desen sau pe axa numerelor

Adunarea numerelor rationale pozitive

Scaderea numerelor rationale pozitive

Înmultirea numerelor rationale pozitive

Împartirea numerelor rationale pozitive

Ordinea efectuarii operatiilor. Ecuatii.

Rapoarte si proportii

Rapoarte

Proportii; proprietatea fundamentala a proportiilor, aflarea unui termen necunoscut

Procente. Rezolvarea de probleme în care intervin procente

Marimi direct proportionale. Reprezentarea grafica a dependentei direct proportionale. Regula de trei simpla

Marimi invers proportionale. Reprezentarea grafica a dependentei invers proportionale. Regula de trei simpla

Reprezentarea datelor prin grafice (grafice cu bare); elemente de organizare a datelor si de probabilitati.

Numere întregi

Numar întreg; reprezentarea pe axa numerelor; opus; valoare absoluta

Compararea si ordonarea numerelor întregi

Reprezentarea unui punct cu coordonate întregi într-un sistem de axe ortogonale

Adunarea numerelor întregi

Scaderea numerelor întregi

Înmultirea numerelor întregi. Multiplii unui numar întreg

Împartirea numerelor întregi când deîmpartitul este multiplu al împartitorului

Divizorii unui numar întreg

Puterea unui numar întreg cu exponent numar natural

Reguli de calcul cu puteri

Ordinea efectuarii operatiilor si folosirea parantezelor

Rezolvarea unor ecuatii în Z  

Rezolvarea unor inecuatii în Z.  

GEOMETRIE

Figuri si corpuri geometrice

Instrumente geometrice (rigla gradata, rigla negradata, compas, echer); folosirea lor pentru a desena diferite configuratii

Figuri geometrice: triunghiuri, patrulatere, cercuri, segmente, linii frânte, linii curbe (prezentare prin descriere si desen); intersectia a doua cercuri (prezentare intuitiva)

Corpuri geometrice: cub, paralelipiped dreptunghic (cuboid), piramida, sfera, cilindru, con (descriere; evidentierea elementelor: vârfuri, muchii, fete; desfasurarea cubului si a paralelipipedului dreptunghic)

Identificarea unor figuri geometrice plane pe fetele corpurilor geometrice cunoscute.

Dreapta

Punct, dreapta, plan, semiplan, semidreapta, segment (descriere, reprezentare).

Pozitiile relative ale unui punct fata de o dreapta; puncte coliniare; "prin doua puncte distincte trece o dreapta si numai una"

Pozitiile relative a doua drepte: drepte concurente, drepte paralele, drepte care nu sunt situate în acelasi plan

Distanta dintre doua puncte; lungimea unui segment; figuri congruente

Segmente congruente; mijlocul unui segment; constructia unui segment congruent cu un segment dat.

Unghiuri

Definitie, notatii, elemente; interior, exterior; unghi nul, unghi cu laturile în prelungire

Masurarea unghiurilor cu raportorul; construirea, cu ajutorul raportorului, a unui unghi având o masura data. Unghiuri congruente 

Unghi drept, unghi ascutit, unghi obtuz

Calcule cu masuri de unghiuri exprimate în grade sexagesimale, minute, secunde

Unghiuri adiacente; bisectoarea unui unghi. Unghiuri suplementare, unghiuri complementare

Unghiuri opuse la vârf, congruenta acestora; unghiuri în jurul unui punct - suma masurilor.

Congruenta triunghiurilor

Triunghi: definitie, elemente; tipuri de triunghiuri: scalen, isoscel, echilateral, dreptunghic, obtuzunghic, ascutitunghic (definitie, desen); perimetrul triunghiului; unghi exterior unui triunghi (definitie)

Constructia triunghiurilor: cazurile LUL, ULU, LLL. Congruenta triunghiurilor oarecare: criterii de congruenta a triunghiurilor: LUL, ULU, LLL (deduse din cazurile de constructie)

Elemente de rationament geometric (ipoteza, concluzie, demonstratie, axioma, teorema)

Metoda triunghiurilor congruente.

Perpendicularitate

Drepte perpendiculare (definitie, notatie, constructie cu echerul); oblice; distanta de la un punct la o dreapta

Cazurile de constructie si criteriile de congruenta pentru triunghiurile dreptunghice

Mediatoarea unui segment; proprietatea punctelor de pe mediatoarea unui segment (demonstratie); constructia mediatoarei unui segment cu rigla si compasul; concurenta mediatoarelor laturilor unui triunghi; *cercul circumscris unui triunghi

Proprietatea punctelor de pe bisectoarea unui unghi (demonstratie); constructia bisectoarei unui unghi cu rigla si compasul; concurenta bisectoarelor în triunghi; *cercul înscris în triunghi.

Paralelism

Drepte paralele (definitie, notatie); construirea dreptelor paralele (prin translatie); axioma paralelelor.

"Doua drepte distincte, paralele cu o a treia dreapta, sunt paralele între ele"

Criterii de paralelism (teoreme referitoare la unghiuri formate de doua drepte paralele cu o secanta).

Proprietati ale triunghiurilor

Suma masurilor unghiurilor unui triunghi (demonstratie); teorema unghiului exterior

Înaltimea în triunghi (definitie, desen în cazurile: triunghi ascutitunghic, triunghi dreptunghic, triunghi obtuzunghic); aria triunghiului (intuitiv, pe retele de patrate); mediana în triunghi (definitie; proprietatea medianei de a împarti triunghiul în doua triughiuri de arii egale)

Concurenta înaltimilor si a medianelor (fara demonstratie)

Simetria fata de o dreapta; proprietatile triunghiului isoscel (unghiuri, linii importante, simetrie); proprietatile triunghiului echilateral (unghiuri; linii importante; simetrie).

Patrulatere

Patrulater convex (definitie, desen); patrulatere particulare (paralelogram, dreptunghi, romb, patrat, trapez - definitie, desen)

Suma masurilor unghiurilor unui patrulater convex

Paralelogram: proprietati (ale laturilor, unghiurilor, diagonalelor); simetria fata de un punct

Paralelograme particulare: proprietati.Se va opera cu termenii: adevarat, fals.

Exercitiile vor contine fractii al caror cel mai mic numitor comun se poate calcula prin observare directa sau prin încercari.

Fara a folosi termenul "valoare de adevar".

Fara a folosi termenul "valoare de adevar".loading...


Document Info


Accesari: 47401
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )