Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadMixer

tehnica mecanica
EXERCI|IUL NR. 4: Mixer


EXERCI|IUL NR. 4: Mixer

AutoCAD-ul furnizeaz[ o serie de comenzi care v[ permit s[ m[ri\i viteza de execu\ie a desenelor =i implicit productivitatea. Folosind comenzi ca offset =i array este posibil[ multiplicarea entit[\ilor dintr-un desen. Acest exerci\iu este un studiu de desenare a unui birou de mixare audio cu patru canale av]nd inserat[ o caset[ audio. Privind desenul \int[ observ[m 23223i812x c[ el con\ine mai multe elemente comune unui birou de mixare, care pot fi u=or create folosind comenzile de editare amintite anterior.

Comenzi noi

arc

offset

copy

array

stretch

insert

Procedura de desenare

1. Crea\i un nou desen cu numele Mixer. Seta\i valorile 10 pentru grid, 5 pentru snap =i verifica\i c[ ambele moduri sunt activate ap[s]nd tastele F7(grid) =i F9(snap).

2. Crea\i conturul dreptunghiular al mixerului folosind comanda pline cu punctul de start de coordonate 20,20. Conturul are dimensiunle 350 mm pe x =i 275mm pe y tast]nd coordonatele relative ale col\urilor. Reamintim c[ dup[ trasarea celei de-a treia linii tast]nd "c" curba va fi ]nchis[ automat.

Figura 1

 
3. Similar cu exreci\iul 2 (Birou) ce a fost parcurs anterior, este preferabil s[ avem originea sistemului de coordonate ]ntr-un punct cunoscut al unui obiect existent. }n acest caz este preferabil s[ definim urm[toarele entit[\i av`nd ca referin\[ col\ul din st`nga jos al conturului creat. Selecta\i op\iunea UCS/ Origin din meniul bara Tools definind astfel un nou UCS cu originea ]n col\ul din st`nga jos al ecranului desenat folosind op\iunea intersection pentru a selecta punctul respectiv. Simbolul UCS se va muta ]n noua origine creata (ca ]n figura 1), iar coordonatele afi=ate pe ecran vor fi nule (0,0) ]n acest nou punct. Dac[ semnul UCS-ului nu s-a mutat ]n punctul specificat trebuie schimbat[ variabila de sistem ucsicon a=a cum a fost ar[tat ]n exerci\iul 2. Tasta\i setvar apoi ucsicon. Diferitele valori ale acestei variabile schimb[ modul de afi=are a simbolului UCS pe ecran. Atribui\i variabilei valoarea 3 =i asigura\i-v[ c[ icon-ul este afi=at ]n originea UCS-ului curent.

Este important ca aceast[ origine s[ fie selectat[ cu precizie pentru c[ dimensiunile urm[toare din exerci\iu vor respecta acest sistem de coordonate =i nu World Coordinate Sistem (WCS).

4. Pentru a rotunji col\urile conturului mixerului selecta\i comanda Fillet din meniul bara Modify (sau pictograma din bara de instrumente) =i seta\i raza de rotunjire 5. Apasati tasta "Enter" pentru a relansa comanda fillet =i "p" (polyline) select`nd astfel op\iunea de rotunjire a unei polylinii. Dup[ ce selecta\i polylinia ve\i observa c[ toate col\urile au fost rotunjite dintr-o singur[ opera\ie.

Desenarea indicatoarelor de nivel

Prima component[ a mixerului pe care o vom desena este indicatorul de volum dreptunghiular, figura 2, care este situat deasupra celor 12 butoane circulare.

Figura 2

 

5. }ncepe\i din punctul de coordonate 20,240, eviden\iat printr-un cerc ]n figura 2, desen]nd o polilinie cu dimensiunile 4025. M[ri\i zona indicatorului cu comanda ZOOM op\iunea "W' (Windows).

6. Trasa\i o linie din mijlocul liniei de baz[ a noului dreptunghi creat, folosind modul osnap op\iunea midpoint, p`n[ ]n punctul @22.5<120.

7. Desenati un arc folosind din meniul Draw, comanda Arc, optiunea 3 Points. Indicati primul punct ]n col\ul din dreapta jos, al doilea relativ la primul @-20,10 iar punctul de sf]r=it la intersec\ia din st`nga jos.8. Completa\i indicatorul folosind comanda trim pentru a =terge partea indicatorului ce trece sub nivelul arcului. Tasta\i zoom dupa care "p" (previous) pentru a vedea desenul complet al mixerului.

Desenarea indicatoarelor de volum

Privind desenul \int[ se pot observa c`te un poten\iometru pentru un singur canal al mixerului =i dou[ auxiliare pentru controlul semnalului de ie=ire al mixerului. Toate aceste entit[\i se ob\in prin repetarea unui singur volumetru ce va fi desenat.

figura 3

 
9. Desena\i un dreptunghi cu un col\ ]n punctul de coordonate 35,10 cu lungimea de 10 pe axa X =i l[\imea de 110 pe axa Y folosind comanda pline (vezi figura 3).

Comanda OFFSET Comanda offset construie=te o paralel[ la o curb[ ]nchis[ sau deschis[ la distan\[ specificat[ fa\[ de aceasta.

Pute\i de asemenea specifica distan\a dintre liniile paralele tip[rind valoarea deplas[rii, definind distan\a prin selectarea a dou[ puncte , sau tast`nd "t" (through), put`nd astfel selecta un punct prin care va trece paralela. Dup[ specificarea distan\ei, selecta\i entitatea folosind pickbox-ul de selectare a punctului. Op\iunile de selectare window sau crossing nu pot fi folosite pentru aceast[ comand[.

10. Selecta\i comanda Offset din meniul bara Modify sau aleg`nd din bara de instrumente pictograma =i construi\i un alt dreptunghi ]n interiorul primului la distan\a de 2 mm.

11. }ncep`nd din punctul de coordonate 27.5,50, desena\i cursorul ca ]n figura 4, cu dimensiunea orizontal[ 25 mm, iar cea vertical[ 10 mm, folosind comanda pline.

Figura 5

 

Figura 4

 

12. M[ri\i zona cursorului cu ajutorul comenzii zoom optiunea "w" (window). }ntrerupe\i liniile din interiorul ultimului dreptunghi trasat folosind comanda trim apoi zoom optiunea "p" (previous) pentru a ob\ine imaginea anterioar[.

13. Privind desenul \int[ observ[m 23223i812x un poten\iometru mai lung ce poate fi ob\inut f[c`nd o copie a celui existent urm`nd s[-l modific[m ulterior. Comanda copy din AutoCAD permite s[ alege\i un num[r de entit[\i din desen =i s[ le repeta\i ]n orice alt loc din desen. Alege\i Copy din meniul Modify sau din bara de instrumente pictograma si selectati poten\iometrul existent. Deplasarea entit[\ilor copiate este identic[ cu cea utilizat[ de comanda move prezentat[ ]n exerci\iul 1. Tasta\i 215,0 la primul promter "Base point or displacement/ Multiple" apoi <Return> la cererea "Second point or displacement" =i ave\i deja introdus[ valoarea deplas[rii.

14. Trasa\i o linie din punctul de coordonate 25,15 p`n[ ]n punctul @30,0 pentru a reprezenta linia de baz[ a scalei poten\iometrului. Desena\i 10 linii paralele cu aceasta la distan\a de 10 mm, folosind comanda offset.
15. M[ri\i din nou zona cursorului =i folosi\i comanda trim pentru a t[ia zona care dep[=e=te cursorul a=a cum este ar[tat ]n figura 5. Da\i comanda zoom, optiunea all, pentru a reveni la imaginea anterioar[. Pentru desenarea butoanelor circulare folosim comanda array pentru a crea liniile radiale din jurul butonului =i apoi copiem butonul ]ntr-o re\ea pentru compartimentul de control pentru un canal al mixerului. 16. Trasa\i un cerc cu centrul ]n punctul de coordonate 40,145 cu diametrul de 20 mm ca ]n figura 6. (Asigura\i-v[ c[ a\i introdus diametrul de control de 20 mm =i nu raza). Pe m[sur[ ce ad[ug[m detaliile butonului se folose=te comanda zoom .

17. Trasa\i o linie din centrul cercului vertical p`n[ la intersec\ia cu acesta, utiliz`nd op\iunea osnap quadrant . Aceasta localizeaz[ cursorul ]n punctele cu unghiurile la centru de 0, 90, 180, 270, func\ie de cadranul cercului ce va fi selectat.

Figura 6

 
18. Trasa\i o linie din punctul 40,160 p`n[ ]n punctul

@0,-4 reprezent`nduna din liniile exterioare butonului.

Comanda array

Comanda array permite crearea de copii multiple ale unui obiect ]ntr-o re\ea rectangular[ sau circular[ (polar[). Av`nd selectat[ o entitate pentru a fi dispus[ ]n re\ea, putem alege tipul re\elei de dispunere r[spunz`nd "r", la primul promter al comenzii array , pentru o re\ea rectangular[ sau "p" pentru una polar[ .

Dac[ selecta\i o re\ea rectangular[, AutoCAD-ul cere num[rul de r]nduri (linii orizontale) -row si coloane (linii verticale) - columns. Obiectul selectat va fi plasat ]n unul din col\urile re\elei de dispunere. Sistemul cere apoi "celula unitate" sau "distan\a" dintre r]nduri =i coloane. "Celula unitate" permite s[ selecta\i dou[ col\uri opuse ale re\elei rectangulare ar[t]nd AutoCAD-ului spa\iile dintre r]nduri =i coloane . Pute\i de asemenea s[ introduce\i distan\a dintre r]nduri =i coloane direct de la tastatura.

Dac[ alege\i o re\ea de dispunere polar[, av]nd selectat un obiect, AutoCAD-ul va cere centrul re\elei circulare. Apoi trebuie s[ introduce\i unghiul peste care vor fi dispuse copiile obiectului surs[. O valoare pozitiv[ plaseaz[ copiile ]n sens contrar acelor de ceasornic iar o valoare negativ[ produce o etalare ]n sensul orar. Pute\i de asemenea alege dac[ obiectele vor fi rotite sau nu corespunz[tor pozi\iei lor din re\ea.

Rotite

 

Nerotite

 

19. Alege\i comanda Array din meniul Modify sau select]nd din bara de instrumente pictograma . Selecta\i linia mic[ a butonului apoi tasta\i "p" aleg]nd op\iunea "polar". Selecta\i centrul cercului ca centru de dispunere al copiilor =i introduce\i valoarea 11 pentru num[rul de elemente din re\ea. Pentru ca cele 11 linii s[ acopere ]ntregul cerc, tasta\i <Return> pentru a accepta valoarea inplicit[ de 360 grade a unghiului peste care vor fi copiate entit[\ile.

Pentru ca liniile sc[rii gradate s[ fie rotite , tasta\i "Y" sau <Return> la promterul urm[tor pentru a confirma c[ entit[\ile vor fi rotite ]n jurul centrului re\elei de dispunere.

20.    Tasta\i zoom dupa care "p" (previous) pentru a vedea ]ntregul mixer.

21. Celelalte dou[ butoane ale primului canal vor fi create folosind facilitatea de dispunere rectangular[ oferit[ de comanda array.

Alege\i comanda Array din meniul Modify sau selectand din bara de instrumenta pictograma , folosi\i op\iunea de selectare window ]ncadr]nd butonul. Tasta\i "r" aleg]nd o re\ea rectangular[ =i introduce\i valorile 3 pentru num[rul de r]nduri (rows) =i 1 pentru num[rul de coloane (columns). Distan\a dintre centrele cercurilor ce trebuie copiate este de 35 mm, iar aceast[ valoare trebuie introdus[ la cererea "Unit cell or distance between rows".Desenarea celor trei canale ale mixerului

Celelalte trei canale ale mixerului pot fi create folosind comanda array op\iunea rectangular. Selecta\i volumetrul, cele trei butoane =i poten\iometrul cu cursor ca entit[\i pentru a fi dispuse rectangular cu comanda array. Introduc]nd valoarea 1 pentru num[rul de r]nduri =i 4 pentru num[rul de coloane cu distan\a dintre r]nduri 50 mm, mixerul va ar[ta ca ]n figura 7.

Figura 7

 

Cele dou[ cursoare mai mari se pot ob\ine plec]nd de la un cursor obi=nuit al unuia din cele patru canale ale mixerului. Modificarea lungimii acestuia poate fi u=or ob\inut[ folosind comanda stretch.

23. Folosind comanda zoom optiunea "w" (window), m[ri\i zona cursorului care va fi ]ntins. Selecta\i comanda Stretch din meniul bara Modify sau alegeti din bara de instrumente pictograma , folosi\i "c" (crossing) pentru a ]ncadra ]ntr-o fereastr[ partea superioar[ a poten\iometrului ca ]n figura 8 . Selectarea entit[\ilor pentru comanda stretch se face doar cu op\iunile crossing sau window. Alege\i primul punct ]ntr-unul din col\urile cursorului =i defini\i noul punct ca @0,30.

Figura 9

 

Figura 8

 

24. Folosi\i comanda zoom optiunea "a" (all) pentru a ob\ine imaginea complet[ a desenului =i selecta\i comanda Mirror din meniul Modify sau selectati din bara de instrumente pictograma . Selecta\i cursorul =i da\i pentru primul punct al liniei de oglindire coordonatele 280,0 apoi ap[sa\i tasta F8 pentru activarea modului ortho =i selecta\i un punct de pe vertical[ ca ]n figura 9. R[spunde\i cu "N" pentru cererea "Delete the old object?".

25. Pentru a construi cele 11 linii orizontale reprezent]nd scala poten\iometrului trasa\i mai ]nt]i o linie din punctul de coordonate 240,15 p]n[ ]n punctul @100,0.

26. Crea\i celelalte linii orizontale folosind comanda Array cu op\iunea rectangular cu 11 r]nduri, o coloan[ =i distan\a dintre r]nduri de 13 mm.

27. T[ia\i por\iunile liinlor orizontale ce trec peste cele dou[ cursoare.

Trasarea conturului casetei

28. Completa\i desenul mixerului prin desenarea casetei. Trasa\i un nou contur din punctul de coordonate 220,190 cu lungimea de 120 =i l[\imea 75 ca ]n figura 10.

Butoanele casetei trebuie desenate corespunz[tor dimensiunilor din figura 10.

29.Pentru a completa desenul selecta\i comanda Block din meniul bara Insert. Aceast[ comand[ permite introducerea unui alt desen sau p[r\i componente ale desenului curent numite "blocuri" ]n desenul existent. Comenzile insert =i block vor fi detaliate ]n exerci\iile urm[toare. La apari\ia ferestrei de selectare a fi=ierului sau blocului, ]n dreptul casetei "FILE" tasta\i "Cassette". Urm[torul promter cere "Insertion point" (punctul de inser\ie) care va avea coordonatele 230,195. Men\ine\i factorii de scar[ la valorile implicite <1> si rotatia la valoarea <0>.

30.    Salva\i desenul =i p[r[si\i editorul de desenare.

Figura 10

 


Document Info


Accesari: 1099
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )