Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


Clasificarea generala a functionarilor publici in Romania
Clasificarea generala a functionarilor publici in Romania

Aceasta clasificare poate fi efectuata in functie de mai multe criterii determinate de Constitutie dar si de lege, astfel:

1.     Din punctul de vedere al regimului juridic aplicabil identificam functionari statutari, care sunt de doua categorii: functionari supusi statutului general; functionari supusi unor statute speciale;

2.     Din punctul de vedere al rigurozitatii disciplinei, pot fi identificate doua categorii: functionari publici civili; functionari publici militari;3.     Din punctul de vedere al felului activitatii proprii, se pot identifica: functii publice generale; functii publice specifice;

4.     Din punctul de vedere al naturii autoritatii publice din care face parte functia publica exercitata de titular, rezulta: functionari publici care fac parte din structura unor autoritati de natura statala; functionari publici din structura autoritatilor autonome locale; functionari publici care fac parte din structura unor autoritati administrativ autonome;

5.     In functie de nivelul studiilor, identificam:

functionari publici din clasa I- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

functionari publici din clasa a II-a- studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma;

functionari publici din clasa a III-a- studii medii liceale sau postliceale, finalizate cu diploma de bacalaureat.

6.     Dupa nivelul atributiilor, identificam:

inaltii functionari publici(secreter general din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale; prefect; secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale; subprefect; inspector guvernamental);

functionari publici de conducere(director general si director general adjunct din aparatul autoritatilor administrative autonome, al ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale; secretar al unitatii administrativ-teritoriale; director si director adjunct din cadrul autoritatilor administratiei autonome din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiei prefectului, administratiei publice locale si institutiilor subordonate acestora precum si director executiv ori director executiv adjunct in cadrul autoritatilor administratiei autonome din aparatul ministerelor; sef serviciu precum si functiile publice specifice asimilate acesteia; sef birou precum si functiile publice specifice asimilate acesteia);

functionari publici de executie( aceste functii sunt urmatoarele:- functii publice de executie din clasa I, care includ functiile publice generale de consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector precum si functiile publice specifice asimilate acestora; functii publice de executie din clasa II, care includ functiile publice generale de referent de specialitate precum si functiile publice specifice asimilate acestora; functii publice de executie din clasa III, care includ functiile publice generale de referent precum si functiile publice specifice asimilate acestora);

7.     In functie de statutul lor:

functionari publici debutanti, perioada de debut fiind de 12, 8 sau 6 luni;

functionari publici definitivi

8.     Dupa natura functiei pe care o ocupa, identificam:

functionari care ocupa o functie publica de stat;

functionari care ocupa o functie publica teritoriala;

functionari care ocupa o functie publica locala

Aceasta clasificare, este benefica atat din punct de vedere didactic cat si din cel al gestionarii institutiei in cadrul careia functioneaza functionarii publici.

Regimul juridic al actului de numire intr-o functie publica

Actul de numire reprezinta un act juridic unilateral emis de o autoritate publica, la respectarea caruia persoana fizica se obliga prin juramant, prin care i se confera acesteia calitatea de functionar public.

Din aceasta definitie putem desprinde urmatoarele trasaturi ale actului de numire intr-o functie publica :

a. este un act juridic, adica o manifestare de vointa facuta cu scopul de a da nastere, modifica sau stinge drepturi si obligatii;

b. vointa juridica pe care o exprima are caracter unilateral , cu admiterea acceptarii de catre functionar care se realizeaza in momentul prestarii juramantului;c. are un caracter formal care rezida din forma scrisa a actului de numire;

d. trebuie sa contina clause impuse obligatoriu de catre lege ;

e. are un caracter personal, intuitu personae ;

f. calitatea organului emitent , sa fie o autoritate publica.


Raporturile de serviciu a functionarilor publici. Drepturile si indatoririle acestora

In exercitarea raporturilor de serviciu pe care le realizeaza functionarii publici, putem identifica si o serie de drepturi si respectiv indatoriri, recunoscute acestora:

a. Drepturile functionarului public sunt urmatoarele:

- dreptul la opinie al functionarilor publici, care este garantat;

- dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau in aplicarea statutului si care il vizeaza direct este garantat;

-dreptul de asociere sindicala este recunoscut functionarilor publici. Acest drept pe care-l recunoaste art. 29 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarului public, presupune pentru functionarul public urmatoarele prerogative:

- dreptul de a se asocia liber in sindicate;

- dreptu de a adera la unele sindicate;

-dreptul de a exercita un anumit mandat in cadrul acestora;

- dreptul de a se asocia in alt tip de asociatii cu caracter profesional sau alte organizatii care au ca scop protejarea intereselor profesionale.

- dreptul la greva este garantat in conditiile legii;

- dreptul la salariu care se compune din salariul de baza, sporuri si indemnizatii;

- dreptul la uniforma legea prevede ca functionarii publici care sunt obligati sa poarte uniforma in timpul serviciului o primesc gratuit;

- durata nomala a timpului de lucru pentru functionarii publici este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana;

- dreptul functionarilor publici de a fi alesi sau numiti in functii de demnitate publica;

- dreptul la concediu de odihna, la concedii medicale si la alte concedii;

- dreptul functionarului public la conditii normale de munca si igiena, de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica este garantat;

- dreptul la asistenta medicala, proteze si medicamente, este recunoscut in conditiile legii;

-dreptul la pensii si alte drepturi de asigurari sociale;

-dreptul de a se bucura de protectia legii;

- dreptul functionarului de a fi despagubit in situatia in care a suferit din culpa autoritatii sau a institutiei publice , un prejudiciu material in timpul indeplinirii atributiilor.

b. Indatoririle functionarului public sunt:

-functionarii publici sunt datori sa-si indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu legea indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici;

- functionarilor publici le este interzis de a ocupa functii de conducere in structurile sau organele de conducere ale partidelor politice sau organizatiilor carora le este aplicabil acelasi regim juridicsau ale asociatilor si fundatiilor care functioneaza pe langa ele;

- functionarii publici raspund , potrivit legii , de indeplinirea atributiilor ce le revin din functia publica pe care o detin , precum si a atributiilor ce le sunt delegate;

- functionarii publici au indatorirea sa respecte secretul de stat si secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu informatiile de care ia cunostinta in timpul serviciului cu exceptia celui de interes public;

- functionarii publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru altii, in considerarea functiei lor publice, daruri sau alte avantaje;

- functionarii publici au indatorirea de a rezolva lucrarile repartizate de superiorii ierarhici in termenele stabilite;

- functionarii publici au obligatia de a respecta intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor.

Pe langa aceste drepturi si indatoriri legea cadru mai recunoaste functionarilor publici si o obligatie dar si un drept referitoare la cariera profesionala pe care acestia doresc sa o urmeze:-perfectionarea pregatirii profesionale, reprezinta o obligatie dar in acelasi timp si un drept la perfectionarea pregatirii profesionale a functionarii publici;

- dreptul la cariera, reprezentand un drept recunoscut functionarii publici in sistemul de serviciu public. El se materializeaza in crearea unei independente inerente al serviciului public respectiv , garantand o inamovibilitate functionarului public, dar totodata creandui posibilitatea acestuia de a putea avansa in functii superioare.

I. 8. Recrutarea functionarilor publici

Pentru ocuparea unei functii publice legea impune anumite conditii , cum ar fi : persoana sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania; sa cunoasca limba romana scris si vorbit; sa aiba capacitate deplina de exercitiu; sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare, atestata prin document medical; sa indeplineasca conditiile de studii cerute de lege pentru functia publica, sa indeplineasca conditiile specifice impuse pentru ocuparea functiei publice; sa nu fi fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , a statului, sau autoritatii de serviciu, sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals sau fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face incompatibila cu exercitatrea functiei publice , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitatrea, sa nu fi fost destituita dintr-o functie publica in ultimii 7 ani si sa nu fi desfasurat activitati de politie politica.

Modalitatile de ocupare a unei functii publice sunt promovarea, transferul , redistribuirea , recrutarea si alte modalitati prevazute experes de Legea nr. 188/1999 cu modificarile si completarile ulterioare.

Recrutarea in vederea intrarii in corpul functionarilor publici se face prin concurs, in limita functiilor publice vacante.

Principiile care guverneaza concursul sunt cele ale competitiei deschise, transparentei , meritelor profesionale si competentei si al egalitatii de acces la functiile publice pentru fiecare cetatean care indeplineste conditiile legale .

Perioada de stagiu are ca si scop verificarea aptitudinilor profesionale in vederea indeplinirii atributiilor si responsabilitatilor unei functii publice.

Durata perioadei de stagiu difera pentru functionarii din cele 3 clase , ea fiind de 12 luni pentru functionarii din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a si 6 luni pentru functionarii din clasa a III-a .

Modificarea, suspendarea si incetarea raportului de serviciu al functionarului public

A) Modificarea raportului de serviciu reprezinta modalitatea prin intermediul careia se realizeaza mobilitatea in cadrul corpuluifunctionarilor publici.

Prin mobilitate in corpul functionarilor publici se propune eficientizarea activitatii autoritatilor si institutiilor publice, ea realizandu-se atat in interes public cat si in interesul functionarului public, pentru dezvoltarea carierei in functia publica.

Modificarea raportului de serviciu se realizeaza prin delegare, detasare, transfer sau mutarea in cadrul altui compartiment sau altei structuri fara persoanlitate juridica a autoritatii sau institutiei publice.

Delegarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice, pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un an. Pentru ca delegarea sa se poata dispune pe o perioada mai mare, este necesar acordul functionarului.

Detasarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa fie detasat, pe o perioada de cel mult 6 luni. Pentru ca delegarea sa se poata dispune pe o perioada mai mare, este necesar acordul scris al functionarului public.

Una din conditiile pentru ca detasarea sa poata fi dispusa este ca functionarul public sa aiba pregatirea profesionala care sa corespunda atributiilor si responsabilitatilor functiei publice si sa respecte categoria, clasa si gradul profesional al functionarului public.

Transferul poate avea loc atat in interesul serviciului cat si la cererea functionarului public.

Transferul in interesul serviciului se face numai intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional. Transferul la cerere se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional sau intr-o functie de nivel inferior, in urma aprobarii cererii de transfer a functionarului de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul.

Introducerea distinctiei dintre functia publica centrala si cea locala determina concluzia ca transferul nu se va putea efectua de pe o functie publica locala pe una de aceeasi clasa si grad centrala si invers.Mutarea in cadrul altui compartiment poate fi definitiva sau temporara.

Mutarea definitiva in cadrul altui compartiment poate avea loc atunci cand se dispune de conducatorul unei autoritati sau institutii publice, la solicitarea justificata a functionarului public, cu aprobarea conducatorului autoritatii sau institutiei publice sau in alte situatii prevazute de lege.

Functionarul public poate solicita mutarea temporara sau definitiva in cazul in care starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, nu ii permite desfasurarea activitatii in acelasi compartiment.

B) Suspendarea raportului de serviciu. Important este de retinut faptul ca, sunt reglementate doua tipuri de suspendare, de drept si din initiativa persoanei interesate.

Suspendarea de drept intervine cand functionarul se afla intr-una din urmatoarele situatii:

a) este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica, pentru perioada respectiva;
b) este incadrat la cabinetul unui demnitar;
c) este desemnat de catre autoritatea sau institutia publica sa desfasoare activitati in cadrul unor misiuni diplomatice ale Romaniei ori in cadrul unor organisme sau institutii internationale, pentru perioada respectiva;
d) desfasoara activitate sindicala pentru care este prevazuta suspendarea in conditiile legii;
e) efectueaza stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;
f) este arestat preventiv;
g) efectueaza tratament medical in strainatate, daca functionarul public nu se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru insotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude pana la gradul I inclusiv, in conditiile legii;
h) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, pe o perioada mai mare de o luna, in conditiile legii;
i) carantina, in conditiile legii;
j) concediu de maternitate, in conditiile legii;
k) este disparut, iar disparitia a fost constatata prin hotarare judecatoreasca irevocabila;
l) forta majora;
m) in cazul in care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savarsirea unei infractiuni de natura celor prevazute la art. 54 lit. h);
n) pe perioada cercetarii administrative, in situatia in care functionarul public care a savarsit o abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, la propunerea motivata a comisiei de disciplina;

Suspendarea la initiativa functionarului public are loc in urmatoarele cazuri:

a) concediu pentru cretterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, in conditiile legii;
b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
c) desfasurarea unei activitati in cadrul unor organisme sau institutii internationale, in alte situatii decat cele prevazute la art. 94 alin. (1) lit. c);
d) pentru participare la campania electorala;
e) pentru participarea la greva.

C) Incetarea raportului de serviciu se face prin act administrativ al autoritatii investita cu puterea de numire, dupa cum urmeaza: de drept, prin acordul partilor, consemnat in scris, prin eliberare din functia publica, prin destituire din functia publica si prin demisie.

Incetarea de drept are loc la data decesului functionarului public; a ramanerii definitive a hotarare de declararea a mortii; cand functionarul public nu mai indeplineste anumite conditii necesare pentru ocuparea unei functii publice; la implinirea conditiilor de pensionare sau la comunicarea deciziei de pensionare pentru limita de varsta, anticipata sau de invaliditate; ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire in functia publica; cand functionarul a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca pentru o infractiune din cele prevazute de lege sau cand s-a dispus o pedeapsa privativa de libertate, etc.

Eliberarea din functie se dispune de persoana care are competenta legala de numire in urmatoarele cazuri: autoritatea si-a incetat activitatea sau a fost mutata in alta parte iar functionarul nu este de acord sa o urmeze; reducerea personalului, in caz de reorganizare, prin reducarea postului ocupat de functionarul public; ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functie formulata de un functionar destituit ilegal; pentru incompetenta personala, cand s-a obtinut calificativul necorespunzator la evaluarea performantelor profesionale, etc.

Destituirea dintr-o functie publica se dispune ca sanctiune disciplinara aplicata pentru motive imputabile functionarului public, in cazul savarsirii repetate a unor abateri disciplinare care a avut consecinte grave sau daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate iar functionarul nu actioneaza pentru incetarea lui intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data cand a intervenit.

Demisia reprezinta un act juridic unilateral al functionarului public, prin care acesta comunica in scris incetarea raportului de serviciu. Demisia nu trebuie motivata si produce efecte juridice in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrare.Document Info


Accesari: 4596
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )