Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Modificarea si completarea Normelor privind FONDUL DE GARANTARE, aprobate prin Ordinului presedintelui

administratie

NOUTATI LEGISLATIVE
NR:

A40/2007

ASIGURARI:

Modificarea si completarea

Normelor privind FONDUL DE GARANTARE, aprobate prin Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.115/2005

CADRUL LEGAL:


Ord. C.S.A. nr. 9/12.07.2007 pentru modificarea si completarea Normelor privind Fondul de garantare, aprobate prin Ord. C.S.A. nr. 3.115/2005 (M.O. 533/07.08.2007)


Ord. C.S.A. nr. 3.115/20.06.2005 pentru aprobarea Normelor privind Fondul de garantare (MO 546/28.06.2005)


Ord. C.S.A. nr. 3.102/20.01.2005 pentru punerea in aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contributia asiguratorilor la Fondul de garantare pe anul 2005 (M.O.107/02.02.2005)

Destinatia Fondului de Garantare

Plati de indemnizatii/despagubiri rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului, in limita sumelor existente in conturile Fondului de garantare, si numai in conditiile producerii riscurilor asigurate cuprinse in contractele de asigurare altele decat cele de viata. (Ordinul C.S.A. nr. 3.115/2005, art. 7, (1) si (2))


Sursele financiare de constituire ale Fondului de garantare

Fondul de garantare se separa in 2 fonduri:

Fondul de garantare pentru asigurari de viata;

Fondul de garantare pentru asigurari generale.

Fondul de garantare se constituie din urmatoarele surse financiare:

a)      sume platite de asigurarori cu titlu de contributii la constituirea Fondului de garantare, datorate distinct pentru cele doua categorii de asigurari: asigurari generale si asigurari de viata;

b)      sume platite de asiguratori cu titlu de dobanzi si penalitati de intarziere pentru neachitarea la termen a contributiei la Fondul de garantare;

a)      sumele rezultate din fructificarea disponibilitatilor Fondului de garantare (prin plasarea la Trezoreria Statului in instrumente purtatoare de dobanda, la institutii de credit, in instrumentele pietei monetare, in titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale, alte plasamente conform art.60 din Legea 136/1995 modificat cu OG 61/2005);

c)       alte surse. (Ordinul C.S.A. nr. 3.115/2005, art. 2)


Baza de calcul a Fondului de Garantare

Baza de calcul a Fondului de garantare (Ord. C.S.A. nr. 3.115/2005 art.3 (1) si (2)): Volumul primelor brute incasate din activitatea de asigurare directa si coasigurare si anume:

- Rulajul debitor al ct.402 ""Prime anulate si de restituit"

+ Rulajul debitor al ct.474 "Venituri inregistrate in avans" aferent sumelor incasate,

la care se aplica o cota procentuala aprobata prin Ordin al presedintelui CSA.


Nivelul cotelor

Incepand cu anul 2005 pana in prezent nivelul cotelor pentru consituirea Fondului de garantare se prezinta astfel:

pentru Fondul de garantare pentru asigurarile de viata:   0.5%

pentru Fondul de garantare pentru asigurarile generale: 1%

(Ordinul C.S.A. nr. 3.102/2005, art. 2, alin. (1))


Monografia contabila

a)     pentru Fondul de garantare pentru asigurarile de viata: 0.5%

6431 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate privind asigurarile de viata"


443 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurari"

b)     pentru Fondul de garantare pentru asigurarile generale: 1%

(Ordinul C.S.A. nr. 3.102/2005, art. 2, alin. (1))

6431 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate privind asigurarile de viata"


443 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurari"

Data virarii

Contributia datorata de asigurator pentru constituirea Fondului de garantare se vireaza lunar, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea. (Ordinul C.S.A. nr. 9/2007, pct. 1)


Unde se vireaza

In conturi deschise la Activitatea de trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,distinct pe cele 2 categorii de asigurari:

RO42TREZ700502501X000285 "Disponibil din venituri proprii aferente Fondului de garantare pentru asigurarile de viata"

RO06TREZ700502502X000949 "Disponibil din venituri proprii aferente Fondului de garantare pentru asigurarile generale"


Obligatia raportarii lunare a Fondului de garantare

Asiguratorii sunt obligati sa intocmeasca si sa transmita lunar Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, pana in ultima zi lucratoare a lunii curente pentru luna expirata, raportarile privind modul de constituire si de virare a contributiei datorate, distinct pentru categoria de asigurari generale generale, si, respectiv, asigurarile de viata, conform anexei 1A.

In cazul retransmiterii unei situatii rectificative, aceasta se va face in forma prevazuta in anexa 1B. Este admisa o singura situatie rectificativa aferenta contributiei pentru o luna de raportare. (Ordinul C.S.A. nr. 9/2007, pct. 3 si 4)

Odata cu transmiterea raportarilor, asiguratorii anexeaza in mod obligatoriu si o Declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentatul legal privind realitatea, corectitudinea si completitudinea datelor transmise. (Ordinul C.S.A. nr. 3.115/2005, art. 5, alin.   (2))


S.C.   ......... S.A./S.R.L.

Str. ................ nr. ... bl. ........

Sc. ... Ap. ...... sector/judet ............

Persoana de contact .....................

Telefon ............ e-mail ..............

ANEXA NR. 1A

(a fost Anexa nr. 1)

RAPORTARE PRIVIND VIRAREA CONTRIBUTIEI LA

FONDUL DE GARANTARE PENTRU LUNA ....

Nr. crt.

Specificatii

Total cumulat de la inceputul anului*)

Din care, pentru luna de raportare**)

Numarul si data documentului de plata ***)

Volumul din prime brute incasate din asigurari directe:X

- generale- de viata
Cota procentuala aprobata de C.S.A. pentru:

X


X

- asigurari generale


- asigurari de viataFond de garantare datorat pentru:X

- asigurari generaleX

- asigurari de viataX


Majorari de intarziere datorate:

Suma virata - total, din care:

- aferenta fondului de garantare:

- asigurari generale

- asigurari de viata

- aferenta majorarilor de intarziere
*) In coloana 2 se inscrie volumul total al primelor brute incasate, cumulat de la inceputul anului, inclusiv cel aferent lunii pentru care se face raportarea.

**) In coloana 3 se inscriu numai sumele aferente lunil pentru ca re se face raportarea.

***) Ori de cate ori se efectueaza viramente se va transmite si copia documentului de plata, cu urmatoarele specificatii: suma totala virata din care contributia la Fondul de garantare, majorarile de intarziere, si luna pentru care se efectueaza viramentul.
Subsemnatul ............, in calitate de .......... (conducator executiv), cunoascand prevederile Codului penal privind infractiunea de fals in declaratii, declar pe propria raspundere ca toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostiinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.


Numele si prenumele .....................

(cu majuscule)

Semnatura ...........................

Stampila societatii ......................S.C.   ......... S.A./S.R.L.

Str. ................ nr. ... bl. ........

Sc. ... Ap. ...... sector/judet ............

Persoana de contact .....................

Telefon ............ e-mail ..............

ANEXA NR. 1B

(a fost Anexa nr. 2)

SITUATIA RECTIFICATIVA privind virarea contributiei la

Fondul de garantare pentru luna ....


Nr. crt.

Specificatii

Suma raportata initiala*)

Suma rectificata**)

Diferenta +/-

Numarul si data documentului de plata ***)


Volumul din prime brute incasate din asigurari directe:
X

- generale
- de viata

Cota procentuala aprobata de C.S.A. pentru:X

X

- asigurari generale- asigurari de viata
Fond de garantare datorat pentru:
X

- asigurari generale
- asigurari de viata

Majorari de intarziere datorate:
X


Suma virata - total, din care:


- aferenta fondului de garantare:


- asigurari generale


- asigurari de viata


- aferenta majorarilor de intarziere*) In coloana 2 se inscrie volumul de prime brute incasate raportat initial.

**) In coloana 3 se inscriu numai sumele aferente lunil pentru ca re se face raportarea.

***) Ori de cate ori se efectueaza viramente se va transmite si copia documentului de plata, cu urmatoarele specificatii: suma totala virata din care contributia la Fondul de garantare, majorarile de intarziere, si luna pentru care se efectueaza viramentul.
Subsemnatul ............, in calitate de .......... (conducator executiv), cunoascand prevederile Codului penal privind infractiunea de fals in declaratii, declar pe propria raspundere ca toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostiinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.Numele si prenumele .....................

(cu majuscule)

Semnatura ...........................

Stampila societatii ......................

Administrarea, gestionarea si utilizarea Fondului de garantare

Administrarea, gestionarea si utilizarea Fondului de garantare se efectueaza de catre CSA prin organele departamentului specializat din cadrul ei.

Atributiile principale ale departamentului specializat in administrarea Fondului de garantare:

verificarea dosarelor de dauna si a creantelor de asigurari inregistrate in evidenta fondului de garantare ;

plata de la fondul de garantare a creantelor de asigurari aprobate de comisia speciala, conform listelor creditorilor de asigurari indreptatiti la primirea sumelor cuvenite din disponibilitatile fondului de garantare. (Ordinul C.S.A. nr. 3.115/2005, art. 9)


Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului de garantare

Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului de garantare cuprinde venituri si cheltuieli, structurate in 2 parti conform clasificatiei bugetare si in cadrul lor separat pentru cele 2 categorii de asigurari. (Ordinul C.S.A. nr. 3.115/2005, art.10)

Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru asigurari generale si bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru asigurari de viata se elaboreaza de Departamentul Fond de garantare si se aproba de consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. (Ordinul C.S.A. nr. 9/2007, pct. 5)


Procedura si conditiile de efectuare a platilor din disponibilitatile Fondului de garantare

Procedura si conditiile de efectuare a platilor din disponibilitatile Fondului de garantare intervin dupa data ramanerii irevocabile a hotararii de deschidere a   procedurii de faliment pronuntata impotriva unei societati de asigurare aflate in stare de insolvabilitate. (Ordinul C.S.A. nr. 3.115/2005, art.12)


In situatia procedurilor de faliment al societatilor de asigurare debitoare declansate dupa intrarea in vigoare a Legii 503/2004

(Ordinul C.S.A. nr. 3.115/2005, art.15 - 17)


In urma verificarii dosarelor de dauna ale creditorilor de asigurari si a creantelor de asigurari inregistrate in evidentele adminisratorului Fondului de catre serviciile de specialitate ale departamentului specializat din cadrul CSA, se intocmeste lista potentialilor creditori de asigurari indreptatiti la plata sumelor cuvenite de la Fondul de garantare.

Lista se inainteaza comisiei speciale prevazute la art.23 alin 2 din Legea 503/2004, impreuna cu o nota privind propunerea de aprobare, care poate dispune reverificarea unor dosare si/sau creante de asigurari analizate prin sondaj. Sunt publicate listele potentialilor creditori de asigurari aprobati de comisia speciala in urma verificarii dosarelor de dauna si care pot fi despagubiti din disponibilitatile Fondului de garantare.

Indemnizatiile/despagubirile se platesc creditorilor de asigurari, persoane fizice si/sau juridice, potrivit conditiilor prevazute Ón contractele de asigurare Óncheiate cu societatea de asigurare fata de care s-a stabilit starea de insolvabilitate.

Creditorii de asigurari, persoane fizice sau juridice, pot fi:

persoana asigurata (asiguratul)

beneficiarul asigurarii

terta persoana pagubita (in cazul asigurarii de RCA), inclusiv asiguratorii care fac dovada efectuarii platii despagubirilor in baza unui contract de asigurare facultativ, precum si Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania care a efectuat plati din fondul de compensare (Fondul comun Carte Verde) cu titlu de despagubiri, precum si unitatile service specializate in activitatea de reparatie a autovehiculelor de productie interna si/sau externa.


Incasarea indemnizatiilor/   despagubirilor aprobate din fondul de garantare

Pentru a incasa indemnizatiile/despagubirile aprobate din fondul de garantare, creditorii de asigurari depun la departamentul specializat din cadrul CSA:

cerere -tip de plata (model in Anexa 2 la Norme) care se adreseaza administratorului Fondului de garantare, in termen de 60 zile de la publicarea listelor creditorilor de asigurari, urmand o analizare a acestora si ulterior publicarea listei finale a creditorilor de asigurari ce urmeaza a fi despagubiti din disponibilitatile Fondului.

actele/inscrisurile in original doveditoare ale sumelor solicitate la despagubire sau copii certificate cu originalul cu precizarea motivului imposibilitatii depunerii dovezilor originale

declaratie pe propria raspundere privind neincasarea din alta parte a sumei solicitate de la Fondul de garantare.

Orice persoana care nu se regaseste pe lista finala si care pretinde vreun drept de creanta de asigurare, poate formula in termen de 60 zile de la publicare o cerere motivata adresata administratorului Fondului de garantare care o va analiza.


Plata sumelor cuvenite

Plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurari se face in cadrul termenului general de prescriptie, in moneda nationala. Creantele in valuta se despagubesc la echivalentul in lei al sumei in valuta calculat la cursul de referinta de la data platii:

de catre administratorul Fondului de garantare prin departamentul specializat din cadrul CSA;

prin intermediul trezoreriilor, sucursalelor CEC, prin posta si/sau prin orice banca autorizata de BNR.

Daca resursele Fondului de garanatre nu sunt suficiente, creantele cuvenite creditorilor de asigurari vor putea fi onorate intr-o perioada de cel mult 3 ani de la data publicarii listelor creditorilor potentiali.Modalitati de recuperare a sumelor platite de la Fondul de garantare (Ordinul C.S.A. nr. 3.115/2005, art.16)Creditorii de asigurari care au incasat despagubirile cuvenite de la Fondul de garantare nu au dreptul sa solicite valorificarea creantelor de asigurari in cadrul procedurii falimentului societatii de asigurare debitoare.


Sumele platite din Fondul de garantare se inregistreaza de catre administratorul Fondului de garantare la dosarul de faliment inregistrat pe rolul instantei judecatoresti competente, impreuna cu dovada platii, urmand ca recuperarea sa se faca prin valorificarea bunurilor si/sau drepturilor si veniturilor societatii de asigurare debitoare, prezentand prioritate absoluta fata de orice alte creante.


In situatia procedurilor de faliment al societatilor de asigurare debitoare declansate inainte de intrarea in vigoare a Legii 503/2004 (Ordinul C.S.A. nr. 3.115/2005, art. 18 - art.23)

Administratorul Fondului de garantare, prin departamentul specializat, solicita lichidatorului judiciar desemnat in dosarul de faliment intocmirea unui raport amanuntit privind situatia bunurilor/veniturilor societatii de asigurare debitoaresi a stadiului lichidarii si transmiterea sa in 20 zile lucratoare de la inregistrarea solicitari, impreuna cu:

dosarele de dauna

toate inscrisurile/documentele din evidenta debitorului,

un exemplaral tabelului definitiv consolidat al creantelor,

daca este cazul, situatia platilor catre creditorii de asigurari ale caror creante au fost valorificate in baza planului de distribuire a creantelor inainte de intrarea in vigoare a Legii 503/2004.

Sumele obtinute din valorificarea drepturilor/bunurilor societatii de asigurare debitoare care nu au facut obiectul unui plan de distribuire si nu au fost achitate creditorilor de asigurare pana la intrarea in vigoare a Legii 503/2004 se distribuie conform art.49 din Legea 503/2004.


Dupa primirea documentelor solicitate, administratorul Fondului le verifica, elaboreaza si aproba lista creditorilor de asigurari si le transmite spre analiza comisiei speciale care va publica lista finala si va efectua plata sumelor cuvenite din disponibilitatile Fondului de garantare.


Orice persoana care nu se regaseste pe lista finala si care pretinde vreun drept de creanta de asigurare, poate formula in termen de 60 zile de la publicare o cerere motivata adresata administratorului Fondului de garantare care o va analiza.


Titlul executoriu care constata creante de asigurari, obtinut inainte de intrare in vigoare a Legii 502/2004 si nevalorificat in cadrul procedurii de faliment sau in cadrul altor proceduri de executare silita prevazute de lege, se transmite administratorului Fondului, in original, in vederea verificarii lui, si dupa caz, a valorificarii acestuia, prin plata sumelor cuvenite la Fond, in conditiile prezentelor norme si ale Legii 503/2004 art. 24 (5) si (6).


Titlul executoriu care consta in creante de asigurari neinregistrate in cadrul procedurii de faliment al societatii de asigurare, obtinut inainte de intrarea in vigoare a Legii 503/2004, se transmite administratorului Fondului, in original, insotit de o declaratie a creditorului de asigurari, data pe propria raspundere, din care sa rezulte ca suma pretinsa de la Fond cu titlu de creanta de asigurari nu a fost inregistrata si/sau valorificata in cadrul procedurii de faliment al societatii de asigurare debitoare ori in cadrul altei proceduri de urmarire si incasare silita sau prin alte mijloace si/sau modalitati legale de plata, dupa caz.


Creantele de asigurari care, la data intrarii in vigoare a Legii nr. 503/2004, fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti competente sau care, dupa caz, sunt constatate prin hotarari judecatoresti definitive pot fi transmise administratorului Fondului in vederea anlizarii, si dupa caz, a valorificarii acestora.

Adriana Badiu


ATENTIE!!! NOATA CU CONFIDENTIALITATEA!!!!


Document Info


Accesari: 1073
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )