Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
STRUCTURA ADMINISTRATIVA ROMANEASCA PRIMARIA MUNICIPIULUI TURDA

administratie

STRUCTURA ADMINISTRATIVĂ ROMÂNEASCĂ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA


1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica


Activitatea executiva (constând în organizarea executarii si executarea în concret a actelor normative) este realizata de un sistem de organe ce porta denumirea de organe executive. Totalitatea acestor organe ce exercita atributii executive formeaza puterea executiv 16516k1019q 9;, alaturi de celelalte doua puteri organizate în stat: legiuitoare si judecatoreasca.

Dupa criteriul competentei materiale, organele executive se clasifica în organe cu competenta generala si organe de specialitate, iar dupa din punctul de vedere al competentei teritoriale distingem între organele centrale si locale.


2. Distinctia dintre administratia publica centrala si administratia publica locala.


Distinctia dintre Administratia publica centrala si cea locala are la baza utilizarea mai multor criterii cumulative. Ele au în vedere competenta teritoriala si materiala a organelor ce compun administratia publica si natura interesului pe care il promoveaza. Astfel, administratia publica centrala îsi exercita competenta teritoriala la nivelul întregului teritoriu national, iar cea locala doar la nivelul unitatilor administrativ teritoriale în care au fost alese autoritatile respective. Pe de alta parte, organele ce compun administratia publica centrala dispun fie de competenta materiala generala - Guvernul, pe când autoritatiile locale au o competenta materiala ce se circumscrie în jurul realizarii interesului local. Nu în primul rând, în timp ce administratia centrala promoveaza interesul general - national , cea locala promoveaza înteresul localitatii respective.

3. Autoritatile administratiei publice locale, natura lor juridica si actele pe care le emit sau le adopta.


Autoritatile administratiei publice în comune si orase sunt consiliile locale, comunale si orasenesti, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive. Consiliile locale si primarii functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comune si orase, în conditiile legii.


3.1 Consiliile locale


Consiliile locale sunt compuse dintr-un numar de consilieri pe care legea îi determina în functie de numarul populatiei unitatii administrativ - teritoriale. Ei alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, în conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale.

Consiliul local ca autoritate deliberativa, este un organ colectiv de conducere care îsi exercita atributiile în principal prin adoptarea unor acte normative, denumite hotarâri.

Atributiile principale ale consiliului local al Municipiului Turda se circumscriu în domeniul interesului local, constând din:

a) alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, dupa caz; stabileste, în limitele normelor legale, numarul de personal din aparatul propriu;

b) aproba statutul comunei sau al orasului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului;

c) avizeaza sau aproba, dupa caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala si de cooperare transfrontaliera, în conditiile legii;

d) aproba bugetul local, împrumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de încheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, în conditiile legii;

e) aproba, la propunerea primarului, în conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local;

f) administreaza domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului;

g) hotaraste darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei sau orasului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, în conditiile legii;

h) hotaraste vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privata a comunei sau orasului, dupa caz, în conditiile legii;

i) înfiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii publice de interes local; urmareste, controleaza si analizeaza activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice de interes local; numeste si elibereaza din functie, în conditiile legii, conducatorii serviciilor publice de interes local, precum si pe cei ai institutiilor publice din subordinea sa; aplica sanctiuni disciplinare, în conditiile legii, persoanelor pe care le-a numit;

j) hotaraste asupra înfiintarii si reorganizarii regiilor autonome de interes local; exercita, în numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile actionarului la societatile comerciale pe care le-a înfiintat; hotaraste asupra privatizarii acestor societati comerciale; numeste si elibereaza din functie, în conditiile legii, membrii consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;

k) analizeaza si aproba, în conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor, stabilind mijloacele materiale si financiare necesare în vederea realizarii acestora; aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare împotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase;

l) stabileste masurile necesare pentru construirea, întretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a întregii infrastructuri apartinând cailor de comunicatii de interes local;

m) aproba, în limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local si asigura conditiile necesare în vederea realizarii acestora;

n) asigura, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, apararea împotriva incendiilor si protectia civila, de sub autoritatea sa; urmareste si controleaza activitatea acestora;

o) hotaraste, în localitatile cu medici sau cu personal sanitar în numar insuficient, acordarea de stimulente în natura si în bani, precum si de alte facilitati, potrivit legii, în scopul asigurarii serviciilor medicale pentru populatie; asemenea facilitati pot fi acordate si personalului didactic;

p) contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement;

q) hotaraste cu privire la asigurarea ordinii publice; analizeaza activitatea gardienilor publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de protectie civila, în conditiile legii, si propune masuri de îmbunatatire a activitatii acestora;

r) actioneaza pentru protectia si refacerea mediului înconjurator, în scopul cresterii calitatii vietii; contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si punerea în valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale, în conditiile legii;

s) contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala; asigura protectia drepturilor copilului, potrivit legislatiei în vigoare; aproba criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale; înfiinteaza si asigura functionarea unor institutii de binefacere de interes local;

t) înfiinteaza si organizeaza târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si asigura buna functionare a acestora;

u) atribuie sau schimba, în conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local;

v) confera persoanelor fizice române sau straine, cu merite deosebite, titlul de cetatean de onoare al comunei sau al orasului;

x) hotaraste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, în vederea finantarii si realizarii în comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local; hotaraste înfratirea comunei sau orasului cu unitati administrativ-teritoriale similare din alte tari;

y) hotaraste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, în vederea promovarii unor interese comune;

z) sprijina, în conditiile legii, activitatea cultelor religioase;

w) asigura libertatea comertului si încurajeaza libera initiativa, în conditiile legii.

Consiliul local exercita si alte atributii stabilite prin lege.


3.2. Primarul municipiului Turda


Este ales de populatia cu drept de vot din unitatea administrativ - teritoriala respectiva, pe baza scrutinului uninominal.

În esenta, primarul fiind definit ca autoritate executiva, el are drept principale atributii organizarea executarii si executarea în concret a legilor, hotarârilor de guvern, precum si a hotarârilor consiliului local.

Primarul îndeplineste o functie de autoritate publica. El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, pe care îl conduce si îl controleaza.

Primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice locale, în conditiile legii.

Principalele atributii ce revin primarului sunt:

a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui României, a hotarârilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotarârilor consiliului judetean;

b) asigura aducerea la îndeplinire a hotarârilor consiliului local. În situatia în care apreciaza ca o hotarâre este ilegala, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizeaza pe prefect;

c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotarârii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, în conditiile legii;

d) prezinta consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, în concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la îndeplinire a hotarârilor consiliului local;

e) întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

f) exercita functia de ordonator principal de credite;

g) verifica, din oficiu sau la cerere, încasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de îndata consiliului local cele constatate;

h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreuna cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite în planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;

i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, în conditiile legii;

j) îndruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;

k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;

l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;

m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse în vânzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

n) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, în conditiile legii;

o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si îl supune spre aprobare consiliului local;

asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;

p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotarârii consiliului local;

q) asigura întretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, în conditiile legii;

r) exercita controlul asupra activitatilor din târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;

s) conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;

s) îndeplineste functia de ofiter de stare civila;

t) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege;

t) propune consiliului local spre aprobare, în conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;

u) numeste si elibereaza din functie, în conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, în conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local;

v) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;

x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;

y) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

Primarul îndeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si însarcinarile date de consiliul local.

În exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.

Primarul, viceprimarul, respectiv viceprimarii, secretarul comunei, al orasului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, împreuna cu aparatul propriu de specialitate al consiliului local, constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita primaria comunei sau orasului, care aduce la îndeplinire hotarârile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivitatii locale.

Primarul - autoritate publica, ce reprezinta si promoveaza interesul local si îndeplineste o dubla calitate:

- aceea de reprezentant al statului în unitatea administrativa - teritoriala respectiva. În aceasta calitate el exercita atributii de ofiter de stare civila si este persoana sub îndrumarea careia se realizeaza activitatea de autoritate tutelara si stare civila;

- aceea de reprezentant al localitatii a carei populatie l-a ales. Altfel, primarul este reprezentantul comunei sau orasului sau municipiului în relatiile cu persoanele fizice si juridice din tara sau din strainatate, precum si în justitie.


4. Aparatul propriu al Primariei Municipiului Turda


Aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale este organizat pe directii, servicii si birouri, conform organigramei aprobate de Consiliul local. Primarul, viceprimarul, secretarul si aparatul propriu al Consiliului local constituie primaria, institutie publica cu activitate permanenta care duce la îndeplinire efectiva hotarârile Consiliului local, reglementarile legale si solutioneaza problemele curente ale municipiului Turda.

Întreaga activitate a primariei este organizata si condusa de catre primar, directiile (servicii, birouri si compartimente) fiind subordonate direct primarului, viceprimarului sau secretarului care asigura si raspund de realizarea atributiilor ce revin acestora în conditii de legalitate si eficienta.

Primaria municipiului Turda este structurata pe 2 directii, 9 servicii, 1 birou si 7 compartimente, încadrate cu functionari publici si personal contractual.

Directiile, serviciile, birourile si compartimentele nu au capacitate juridica administrativa distincta de cea a autoritatilor în numele carora actioneaza.

În îndeplinirea obligatiilor ce le revin conform legii, conducatorii directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor au urmatoarele atributii:

- asigura organizarea activitatii din cadrul directiei, pe servicii si birouri, pentru fiecare angajat;

- asigura instruirea în ceea ce priveste normele de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor si vegheaza la respectarea acestor norme;

- asigura detalierea atributiilor compartimentelor pe care le conduc, cu precizarea sarcinilor pe care le presupune fiecare functie de executie, prin elaborarea pentru fiecare subordonat, a fiselor de post;

- au initiativa si iau masuri, dupa caz, în rezolvarea problemelor specifice domeniilor de activitate ale compartimentelor pe care le conduc;

- asigura cunoasterea de catre personalul din subordine a legislatiei în vigoare, specifica fiecarui domeniu de activitate;

- îndruma, urmaresc si verifica permanent utilizarea eficienta a programului de lucru, preocuparea fiecarui angajat în rezolvarea legala, competenta si de calitate a tuturor sarcinilor încredintate, în raport cu pregatirea, experienta si functia ocupata;

- repartizeaza corespondenta, raspund de solutionarea problemelor curente, semneaza lucrarile compartimentului;

- asigura si raspund de rezolvarea în termen, cu respectarea legislatiei în vigoare, a cererilor, sesizarilor si scrisorilor populatiei;

- propun si, dupa caz, iau masuri în vederea îmbunatatirii activitatii în cadrul compartimentului, colaboreaza si conlucreaza cu celelalte compartimente din cadrul primariei, raspunzând cu promptitudine la solicitarile acestora;

- asigura respectarea prevederilor din prezentul regulament;

- raspund de cresterea gradului de competenta profesionala si de asigurarea unui comportament corect în relatiile cu cetatenii, în scopul cresterii prestigiului functionarului public.

Directorii precizeaza activitatile pe care le presupun functiile de conducere pentru fiecare sef de serviciu si de birou din subordinea lor, precum si responsabilitatile si competentele acestora.

Conducatorii directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor raspund, conform reglementarilor în vigoare, pentru neândeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a sarcinilor care revin entitatilor pe care le conduc, precum si pentru cazul în care au dispus masuri contrare prevederilor legale, fata de director, secretar, viceprimar si primar, dupa caz.

Primarul conduce, îndruma si controleaza activitatea compartimentelor functionale din cadrul primariei, conform atributiilor prevazute de lege.

Viceprimarul si secretarul îndruma compartimentele functionale conform atributiilor pe care le au potrivit legii si delegate de catre primar.

Compartimentele din cadrul Primariei municipiului Turda sunt dimensionate dupa cum urmeaza :


Directia - minim 15 persoane

Serviciul - minim 7 persoane

Biroul - minim 5 persoane

Compartimentul - 1 persoana


Structura organizatorica a aparatului propriu al primariei municipiului Turda este urmatoarea:


4.1 Structuri in subordinea si coordonarea secretarului:


4.1.1. Biroul permanent al Consiliului Local

Asigura procedura de elaborare, verificare si adoptare a hotarârilor Consiliului local si dispozitiilor primarului, precum si a tuturor celorlalte acte emise în numele Consiliului local si Primarului si verifica legalitatea acestora, în ceea ce priveste continutul si forma proiectului prezentat pentru adoptare sau semnare.

4.1.2. Serviciul public comunitar de evidenta persoanelor


Scopul serviciului este acela de a exercita competentele care îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementeaza activitatea de evidenta a persoanelor precum si de eliberare a documentelor în sistem de ghiseu unic.

Activitatea Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor se desfasoara în interesul persoanei si al comunitatii, în sprijinul institutiilor Statului, exclusiv pe baza si în executarea legii.


4.1.3. Serviciul administratie publica

Asigura si raspunde de aplicarea noilor competente ce revin autoritatilor publice locale potrivit actelor normative nou adoptate. Ia masuri pentru cunoasterea acestora si difuzarea catre cei interesati

4.1.3.1 Compartimentul Contencios Administrativ

Ţine evidenta monitoarelor oficiale si a legislatiei în vigoare si comunica serviciilor institutiei actele normative de interes; sigura si completeaza biblioteca juridica, reprezinta pe baza de delegatie, institutia în procesele de la instantele judecatoresti, se documenteaza si prezinta în instante acte si documente solicitate de acestea în vederea solutionarii cauzelor în care se prezinta, coopereaza cu serviciile institutiei pentru documentarea cauzelor juridice, etc

4.1.3.2 Compartimentul Registrul Agricol

Analizeaza, îndruma si coordoneaza activitatea privind Registrul Agricol conform Ordonantei Guvernului României nr. 1/1992, urmareste completarea corecta potrivit legii, a evidentei specifice din Registrul Agricol, asigura eliberarea certificatelor de producator si a biletelor de adeverire a proprietatii si sanatatii animalelor din gospodariile populatiei pe baza evidentei specifice din Registrul Agricol si a controlului efectuat în teren, etc.


4.2 Structuri in subordinea viceprimarului


4.2.1. Directia venituri


Directia de venituri urmareste ansamblul operatiilor de impunere si încasare a veniturilor fiscale, inclusiv a actiunilor aferente în instanta.


4.2.1.1. Serviciul Constatare - Impunere - Control

Urmareste întocmirea si depunerea în termenele cerute de lege a declaratiilor de impunere de catre contribuabili, gestioneaza documentele referitoare la impunerea fiecarui contribuabil, grupate într-un dosar fiscal unic, verifica periodic sinceritatea declaratiilor depuse de contribuabili stabilind, dupa caz, diferente fata de impunerea initiala, efectueaza impunerea din oficiu a contribuabililor care nu si-au corectat declaratiile initiale, întocmeste documentatiile necesare în limita competentei si propune acordarea de amânari sau esalonari, reduceri, scutiri in baza cererilor impuse de contribuabili si conduce evidenta facilitatilor acordate, asigura si raspunde de integritatea, confidentialitatea si securitatea datelor din documentele continute de fiecare dosar fiscal.

Serviciul Evidenta - Incasari - Venituri

Preia declaratiile de taxe si impozite locale, asigurând operarea lor în evidentele sintetice si analitice, preia borderourile de debite si scaderi si asigura operarea lor în evidenetele sintetice si analitice, efectueaza impunerea din oficiu în cazul contribuabililor care nu si-au depus declaratiile sau a caror declaratii sunt eronate, tine evidenta obligatiilor fiscale pentru fiecare platitor de impozite si taxe locale, precum si a platilor efectuate de acestia în contul obligatiilor bugetare, etc.

4.2.1.3. Serviciul Executori bugetari

Desfasoara activitate de executare silita a persoanelor fizice si juridice si cea de stingere a creantelor conform prevederilor legale in vigoare, înfiinteaza popriri pe veniturile realizate de debitori, urmareste respectarea popririlor înfiintate asupra tertilor popriti, precum si societatilor bancare si stabileste, dupa caz, masurile legale pentru executarea acestora, evidentiaza si urmareste debitele restante primite spre urmarire.

4.2.2. Serviciul Financiar Contabil


Fundamenteaza si întocmeste anual, la termenele prevazute de lege, proiectul bugetului local al municipiului Turda, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare primarului si Consiliului local în vederea aprobarii bugetului anual, întocmeste contul anual de încheiere a exercitiului bugetar, stabileste masurile necesare si solutiile legale pentru buna executare a bugetului local, urmareste si raspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare si informeaza primarul, realizeaza studiile necesare în vederea aprobarii de catre Consiliul local a împrumuturilor ce trebuie obtinute pentru realizarea unor actiuni si lucrari publice, urmarind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare si rambursare a acestora, etc


4.2.2.1. Biroul Buget - Contabilitate

Asigura contabilitatea sintetica si analitica privind executia bugetului local, constituirea si utilizarea mijloacelor extrabugetare si a fondurilor cu destinatie speciala, cu ajutorul conturilor sintetice si analitice desfasurate conform clasificatiei bugetare. Evidenta se tine separat atât pe Primarie cât si pe unitatile subordonate.

Compartimentul Financiar buget Financiar buget

Fundamenteaza si întocmeste anual la termenele prevazute de lege proiectul bugetului local, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare în vederea aprobarii bugetului anual, asigura si raspunde de respectarea termenelor si procedurilor legale de elaborare si adoptare a bugetului local, antrenând toate serviciile publice si institutiile care colaboreaza la finalizarea proiectului si adoptarea bugetului, centralizeaza propunerile de la serviciile de specialitate ale Primariei, de la regiile si societatile din subordinea Consiliului local, de la institutiile de învatamânt, sanatate, cultura etc. cu privire la necesarul de fonduri pentru îndeplinirea sarcinilor sau, dupa caz, executarea lucrarilor ce intra in atributiile lor, asigura si raspunde de respectarea legalitatii privind efectuarea platilor, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, asigura diferite încasari prin casierie, etc

4.3. Serviciul Administrativ


Asigura conditiile materiale pentru functionarea Primariei, asigura aprovizionarea cu mijloace fixe, rechizite, materiale de întretinere, obiecte de inventar pentru personalul primariei, asigura administrarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate în gestiune, organizeaza si raspunde de evidenta gestiunii mijloacelor fixe, rechizitelor, materialelor de întretinere, obiectelor de inventar, etc.


4.3. Structuri in subordinea primarului


4.3.1. Directia Tehnica

Cuprinde

4.3.2.1 Arhitect sef

Avizarea si controlul implementarii documentatiilor de amenajare a teritoriului, initierea, coordonarea si consultanta în elaborare a documentatiilor de amenajare a teritoriului initiate de administratia publica locala, avizarea strategiilor de dezvoltare urbana, politicilor urbane, planurilor de actiune, initierea, coordonarea si consultanta în elaborare a strategiilor de dezvoltare urbana, politicilor urbane, planurilor de actiune initiate de administratia publica local, etc

4.3.2.2 Serviciul Coordonare Servicii Publice


Întocmeste lista sinteza anuala a cheltuielilor de investitii, pe baza propunerilor facute de catre regiile autonome subordonate, de celelalte servicii ale Consiliului Local si ale Primariei Municipiului Turda, cu finantare de la bugetul local si in completare cu alte surse constituite conform legii pe care o supune aprobarii Consiliului Local odata cu aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, etc


4.3.2.3 Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Coordoneaza activitatile de: urbanism, amenajarea teritoriului; autorizare în constructii; cadastru imobiliar - edilitar; disciplina în constructii si urbanism;dezvoltarea si reabilitarea zonelor rezidentiale in municipiul Turda, etc

4.3.2.4 Compartimentul Control Servicii Publice si Disciplina În Constructii


Urmareste respectarea prevederilor Legii 326/2001 a serviciilor publice de gospodarie comunala ce cad în raspunderea Consiliului Local, pe urmatoarele domenii de activitate :alimentare cu apa, canalizare si energie termica; infiintarea, organizarea exploatarea si intretinerea retelelor de iluminat public stradal si a iluminatului public pentru punerea in valoare a edificiilor publice, a monumentelor arhitectonice si de arta, a spatiilor publice si peisagistice; transport public local ; amenajarea si intretinerea zonelor verzi, a parcurilor si gradinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a locurilor de joaca pentru copii ;salubrizarea domeniului public si privat ; etc


4.3.2.5. Compartimentul Informatica


Compartimentul de Informatica si IT asigura informatizarea si conducerea computerizata a tuturor activitatilor prelucrabile pe calculator, propunând strategia dezvoltarii si functionarii sistemului informatic, necesarul de echipamente, aplicatii si personal, etc


4.3.2.6. Serviciul Relatii Comunitare si Resurse Umane

Identifica sursele de finantare si analizeaza încadrarea in criteriile de eligibilitate; colaboreaza cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei in vederea obtinerii de date si documente necesare intocmirii proiectelor de finantare; întocmeste proiecte de finantare, respectând formatul indicat de finantator; ofera unitatilor din subordinea Consiliului Local si unitatilor de învatamânt informatiile necesare întocmirii proiectelor de finantare, tine la zi evidentele legate de carnetele de munca, urmarind indexarile de salarii, sporul de vechime si toate modificarile intervenite în situatia personala a salariatilor, efectuând si înscrierile acestora în carnetele de munca; întocmeste contractele de munca, dispozitiile privind încadrarea în munca, precum si toate actele necesare încetarii raporturilor de munca; etc

4.3.2.7. Compartimentul Audit Intern


Atributiile Compartimentului de Audit Public Intern sunt urmatoarele : elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern; efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate, etc


4.3.2.8. Compartimentul Protectie Civila


Conform prevederilor legale are urmatoarele sarcini: prevenirea populatiei împotriva atacurilor de nimicire în masa si conventionale sau a dezastrelor, asigurarea protectiei bunurilor materiale si a valorilor culturale din municipiu, participarea la actiunile de limitare si înlaturare a urmarilor atacului sau a dezastrelor, anuntarea si participarea, în teritoriul municipiului pentru asanarea munitiei ramase, etc


4.3.2.9. Compartimentul Corp Control si Protectia Consumatorului

Verificarea actelor sau faptelor de comert de natura celor prevazute în codul comercial sau alte legi; verificarea autorizatiilor de functionare obligatorii pentru societati,persoane fizice,asociatii familiale; verificarea autorizatiei sanitare sau a reavizarii ei pe anul în curs; verificarea vanzarii ambulante a oricaror marfuri în alte locuri decât cele autorizate de catre consiliile locale;


4.3.2.10. Compartimentul Consultanti Experti


Asigura consilierea Primarului pentru pentru probleme punctuale, misiuni determinate, evaluari si sinteze, pot fi mandatati de catre primar pentru discutarea, pregatirea si întocmirea documentelor necesare finalizarii unor proiecte, actiuni si misiuni, obligatiile consultantilor experti pentru fiecare actiune punctuala sunt incluse în mandatul fiecarei misiuni, rezultatul actiunilor de expertiza si consultanta sunt finalizate sub forma de rapoarte, care au rol consultativ.


Organigrama Consiliului Local al Municipiului Turda este prezentata în anexa 1.


5. Patrimoniul


Patrimoniul municipiului Turda este alcatuit din bunurile mobile si imobile care apartin domeniului public de interes local, domeniului privat al acestuia, la care se adauga drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.

Municipiul Turda, ca persoana juridica civila are în proprietate bunuri din domeniul privat, iar ca persoana juridica de drept public este proprietara bunurilor domeniului public de interes local, potrivit legii.

Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile. Domeniul privat este supus dispozitiilor de drept comun daca prin lege nu se prevede altfel.

Consiliul local al municipiului Turda hotaraste ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat de interes local sa fie date în administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori închiriate. Consiliul Local al Municipiului Turda hotaraste ca o parte din bunurile ce apartin domeniului public si privat de interes local sa fie declarate bunuri de interes intercomunitar si sa fie date în administrare asociatiei de consilii locale din care Consiliul local al Municipiului Turda face parte.

Consiliul local hotaraste cu privire la cumpararea si vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat de interes local, în conditiile legii, având obligatia inventarierii acestora.

Consiliul local poate da în folosinta gratuita, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lor societatilor si institutiilor de utilitate publica sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, în scopul îndeplinirii unor activitati care satisfac cerintele cetatenilor din municipiu.


Bugetul si administrarea acestuia


Finantele municipiului Turda se administreaza în conditiile prevazute de lege, conform principiului autonomiei locale.

Bugetul municipiului Turda se elaboreaza, se aproba si se executa în conditiile Legii finantelor publice locale si Legii administratiei publice locale si ale celorlalte acte normative in domeniu.

Veniturile si cheltuielile bugetului local se desfasoara pe baza clasificatiei bugetare stabilite de Ministerul Finantelor.

Veniturile bugetului local sunt constituite din sursele realizate pe teritoriul municipiului Turda si din alte surse, în conformitate cu dispozitiile legale.

Impozitele si taxele locale se stabilesc de catre Consiliul local al municipiului Turda, în limitele si conditiile legii. Redeventele pentru serviciile publice delegate se stabilesc de catre Consiliul local al municipiului Turda, în limitele si conditiile legii si în raport cu nevoile anuale medii de investitie pentru patrimoniul public care apartine infrastructurii publice a serviciilor.

Din bugetul local se finanteaza în conditiile stabilite de lege, actiuni social culturale, obiective si actiuni economice de interes local, cheltuieli de întretinere si functionare a autoritatilor administratiei publice locale, precum si alte obiective prevazute prin dispozitii legale.

Primarul municipiului Turda întocmeste, prin compartimentul de specialitate al primariei si prezinta spre aprobare Consiliului local contul de încheiere al exercitiului bugetar.


BIBLIOGRAFIE:


ˇ         Constitutia Romaniei


ˇ         Legea Nr.215/1991 a Administratiei publice locale - republicata


Santai I., "Administratia publica în teritoriu" - Curs Master


Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului propriu al Primariei Municipiului Turda.Document Info


Accesari: 3431
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )