Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Hotararea Guvernului nr. 324/2007 pentru aprobarea Strategiei nationale de management integrat al frontierei de stat a Romaniei in perioada 2007 - 2010

Legislatie
Nota de fundamentare - H.G. nr. 324/28-03-2007
Hotarârea Guvernului nr. 324/2007 pentru aprobarea Strategiei nationale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2007 - 2010
Publicata în M.Of. nr. 249/13-04-2007

Sectiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Hotarârea Guvernului pentru aprobarea Strategiei nationale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2007-2010


Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ


1. Descrierea
situatiei actuale

Prin Strategia nationala de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2004-2006, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 471/2004, a fost abordata securizarea frontierei corespunzator et 15415f512p apei de pre-aderare la Uniunea Europeana (1 ianuarie 2004 - 31 decembrie 2006).
În considerarea faptului ca începând cu 1 ianuarie 2007 România a devenit stat membru al Uniunii Europene a fost elaborat prezentul document care reprezinta o continuare a "Strategiei 2004-2006" si abordeaza perioada post-aderarii la Uniunea Europeana.
Obiectivul general propus este îmbunatatirea capacitatii statului român de realizare esalonata, a unui nivel înalt de control la frontiera externa a Uniunii Europene, prin adoptarea si implementarea politicilor comune ale acesteia în domeniul managementului integrat al frontierei, concomitent cu combaterea statutului României de tara de origine, tranzit si de destinatie a victimelor traficului de fiinte umane si de lupta împotriva migratiei ilegale, în contextul preconizatei cresteri a presiunilor migrationiste la frontiera externa.

2. Schimbari
preconizate
Securitatea integrata a frontierei vizeaza întarirea supravegherii si controlului la frontiera, cu participarea tuturor institutiilor cu competente în acest domeniu, pe baza managementului participativ si al cooperarii interinstitutionale, nationale si internationale. Aceasta presupune participarea activa la functionarea Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat (SISF), prin folosirea judicioasa a pârghiilor juridice, organizationale, relationale, cât si a resurselor (umane, tehnologice, informationale, logistice, financiare etc.).
Având în vedere obiectivul fundamental al Uniunii Europene în domeniul Justitiei si Afacerilor Interne, de a "mentine si dezvolta Uniunea ca o zona de libertate, securitate si justitie, în care libera circulatie a persoanelor este asigurata în conformitate cu masurile adecvate privind controlul la frontierele externe, azilul, imigratia, prevenirea si combaterea criminalitatii", România a actionat si actioneaza consecvent pentru implementarea progresiva a masurilor necesare în vederea atingerii unui nivel de securitate adecvat al frontierelor sale.
Prezenta Strategie nationala reflecta intentii si actiuni, proceduri si etape progresive ce vor fi urmarite cu consecventa în perioada 2007-2010 si se înscrie în orientarile strategice definite de Consiliul European în domeniul legislativ si operational ce guverneaza acest spatiu.
Scopul Strategiei nationale îl reprezinta stabilirea de politici, principii si obiective pentru realizarea unui management comun, coerent si eficace al frontierei de stat a României, aliniat la cerintele comunitare, care sa asigure cresterea gradului de securitate a cetatenilor, respectând drepturile si libertatile fundamentale ale acestora, fluidizarea traficului legal al persoanelor si marfurilor la frontiera si îndeplinirea, cât mai curând posibil, a conditiilor necesare pentru aplicarea prevederilor acquis-ului Schengen si accederea în acest spatiu.
Realizarea SISF,  angajament asumat prin Planul de Actiune Schengen - revizuit 2006, constituie o prioritate a României, prin prisma asigurarii securitatii propriilor frontiere si a frontierei externe a Uniunii Europene.

3. Alte informatii          Nu sunt

Sectiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic
            Nu prezinta impact macroeconomic
2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu prezinta impact asupra mediului de afaceri
3. Impactul social           
                      Principalul instrument de exercitare a managementului integrat al frontierei de stat a României îl reprezinta SISF.
Realizarea SISF se va face pe baza principiilor si obiectivelor expuse în prezenta Strategie, iar efectele determinate de implementarea SISF vor avea impact social, generând modificari în mediul social si de munca, în sensul îmbunatatirii eficientei si calitatii serviciilor publice oferite la frontierele României. Astfel,
- vor fi modernizate infrastructura si echipamentele la frontiera, la nivelul tuturor structurilor Politiei de Frontiera Române.
- se va asigura personal suficient, cu un nivel ridicat de profesionalism bazat pe pregatire (de baza, competente tehnice, lingvistice, manageriale), capabil sa-si îndeplineasca sarcinile în toate conditiile.
- se vor adopta si implementa procedurile si politica comuna privind procesarea cererilor de viza în scopul facilitarii calatoriilor / migratiei legale.
- în punctele de trecere a frontierei va fi creata o infrastructura (sedii, separarea fluxurilor de pasageri, facilitati portuare, infrastructura de comunicatii) conforma cerintelor Schengen.

4. Impactul asupra mediului   
                  Nu prezinta impact asupra mediului5. Alte informatii                   Nu suntSectiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani)

Mii lei
Indicatori Anul curent Urmatorii 4 ani Media pe 5 ani
1 2 3 4

1. Modificari ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor sociale de stat
(i) contributii de asigurari

Nu prezinta impact asupra veniturilor bugetare.  
2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
Nu prezinta impact asupra cheltuielilor bugetare întrucât fondurile aferente îndeplinirii obiectivelor prezentei Strategii nationale se planifica în bugetele proprii  de catre fiecare dintre institutiile cu atributii în domeniu, în raport cu prioritatile, resursele disponibile si în mod corelat cu etapele de realizare a sistemului de management integrat, în conditiile legii.
3. Impact financiar, plus/minus, din care
a) buget de stat
b) bugete locale
Nu prezinta impact financiar
4. Propuneri pentru acoperirea cresterii  cheltuielilor bugetare
Nu este cazul
5. Propuneri pentru a compensa reducerea  veniturilor bugetare
Nu este cazul
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificarilor veniturilor si/sau cheltuielilor bugetare
Nu este cazul
7. Alte informatii        
           SISF va fi realizat prin intermediul contractului încheiat cu integratorul de sistem, proiecte PHARE si proiecte cu finantare nationala, care sunt complementare. În ceea ce priveste Contractul de realizare si implementare a SISF, livrarile sunt adaptate astfel încât sa nu existe nici o suprapunere cu proiectele PHARE.

Sectiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei în vigoare


1. Proiecte de acte normative suplimentare

Dupa intrarea în vigoare a prezentei hotarâri se vor elabora documentele de implementare a Strategiei nationale: "Planul de actiune" si "Planul unic multianual de investitii pentru securitatea frontierei". În baza prevederilor Planului de actiune si în scopul realizarii acestuia, ministerele /institutiile cu atributii la frontiera vor elabora programe sectoriale proprii.

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara în materie
Prezentul document se înscrie în orientarile strategice definite de Consiliul European în domeniul legislativ si operational ce guverneaza acest spatiu. Astfel, Strategia nationala de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2007-2010 a fost realizata în baza
1. Catalogului Schengen "Controlul frontierelor externe, expulzarea si readmisia: Cele mai bune practici si recomandari",
2. Planul de Actiune Schengen revizuit 2006,
3. "Programul Haga. Întarirea libertatii, securitatii si justitiei în cadrul Uniunii Europene", document adoptat de Consiliul European în noiembrie 2004,
4. "Acordul între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania si Republicii Franceze privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele lor comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985 "
5. Conventia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania si Republicii Franceze privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, adoptata la Schengen la 19 iunie 1990
6. Regulamentul (EC) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui Cod Comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere (codul Frontierelor Schengen).
7. Regulamentul (EC) nr.2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agentiei Europene pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene

3. Decizii ale Curtii Europene de  Justitie si alte documente
Nu este cazul


4. Evaluarea conformitatii: Realizarea obiectivelor Strategiei nationale se va face conform politicii unitare si coerente în domeniul managementului integrat al frontierei, în spiritul politicii Uniunii Europene, enuntata în Comunicatul Comisiei din 7 mai 2002 "Spre un management integrat al frontierelor externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene".
Totodata, la "Reuniunea informala a ministrilor Justitiei si Afacerilor Interne ai Uniunii Europene" desfasurata în perioada 20-22 septembrie 2006, la Tampere (Finlanda) - la care au participat 60 de ministri, precum si comisarul european pentru justitie, libertate si securitate, reprezentanti ai Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati, Parlamentului European, Europol, Eurojust si Frontex -  Sistemul românesc integrat pentru securitatea frontierei  a fost apreciat ca fiind unul dintre cele mai moderne din întreaga lume, corespunzând în totalitate definitiei si criteriilor aflate în dezbaterea Consiliului pentru Justitie si Afaceri Interne al Uniunii Europene.

5. Alte acte normative si/sau  documente internationale din care decurg angajamente
Nu este cazul6. Alte informatii Nu sunt

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatii neguvernamentale, institute de cercetare si alte organisme implicate
Nu este cazul     

2. Fundamentarea alegerii  organizatiilor cu care a avut loc consultarea, precum si a modului în care activitatea acestor organizatii este legata de obiectul proiectului  de act normativ
Nu este cazul
3. Consultarile organizate cu  autoritatile administratiei publice  locale, în situatia în care proiectul de act normativ are ca obiect  activitati ale acestor autoritati, în conditiile Hotarârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative  ale autoritatilor administratiei  publice locale la elaborarea   proiectelor de acte normative
Nu este cazul
4. Consultarile desfasurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 750/2005 privind  constituirea consiliilor  interministeriale permanente          
În baza prevederilor art. 5 alin (1) lit. c) din Hotarârea Guvernului nr. 943/2001 privind înfiintarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat (GIRMIFS), republicata, proiectul Strategiei nationale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2007-2010, în forma prezentata, a fost avizat în sedinta GIRMIFS desfasurata în data de 5 decembrie 2006.

5. Informatii privind avizarea de catre:                
a) Consiliul Legislativ       
b) Consiliul Suprem de Aparare a Ţarii
c) Consiliul Economic si Social       
d) Consiliul Concurentei      
e) Curtea de Conturi Prezentul act normativ a fost avizat favorabil de catre Consiliul Legislativ prin avizul nr.360 din 19 martie 2007.
6. Alte informatii       
Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societatii civile cu  privire la necesitatea elaborarii  proiectului de act normativ    Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii publice potrivit procedurilor instituite de Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica.          


2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementarii  proiectului de act normativ, precum si efectele asupra sanatatii si securitatii cetatenilor sau  diversitatii biologice
       Nu este cazul.
3. Alte informatii             Nu sunt

Sectiunea a 8-a
Masuri de implementare

1. Masurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de catre  autoritatile administratiei publice  centrale si/sau locale - înfiintarea  unor noi organisme sau extinderea  competentelor institutiilor existente
Nu sunt
2. Alte informatii          Nu sunt


Fata de cele prezentate, a fost promovata prezenta Hotarâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei nationale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2007 - 2010.Ministrul administratiei si internelor
Vasile Blaga

Document Info


Accesari: 2432
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )