Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
LEGEA NR 121/23.10.1996 PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CORPULUI POMPIERILOR MILITARI 1

Legislatie
LEGEA NR 121/23.10.1996 PRIVIND ORGANIZAREA sI FUNCŢIONAREA CORPULUI POMPIERILOR MILITARI

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - (1) Corpul Pompierilor Militari este institutia publica de interes national, specializata în prevenirea si stingerea incendiilor si învestita cu atributii de coordonare, control si acordare a asistentei tehnice în acest domeniu, în conditiile legii.
(2) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari face parte din structura organizatorica a Ministerului de Interne.
Art. 2. - Corpul Pompierilor Militari colaboreaza, pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, cu autoritatile administratiei publice, cu fortele armate si cu fortele de protectie, cu alte institutii si organisme care au atributii privind apararea ordinii publice, prevenirea si combaterea sinistrelor, apararea vietii si integritatii fizice a persoanelor, a avutului public si privat, precum si de protectie a mediului.


CAPITOLUL II
Organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari

Art. 3. - (1) Corpul Pompierilor Militari este constituit din mari unitati, unitati si subunitati specializate, organizate pe principii militare.
(2) Corpul Pompierilor Militari are în compunere:
a) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari;
b) brigazi si grupuri de pompieri militari;
c) institutii militare de învatamânt pentru cadrele de pompieri;
d) Centrul de studii, experimentari si specializare pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
e) centre de instructie;
f) Baza de reparatii a autospecialelor si utilajelor de prevenire si stingere a incendiilor;
g) Muzeul National al Pompierilor;
h) Baza pentru logistica.
Art. 4. - (1) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari este unitatea centrala care exercita - conducerea, îndrumarea si controlul marilor unitati si unitatilor de pompieri prevazute la art. 3 alin. (2).
(2) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari are în structura sa: Statul Major, Inspectia de prevenire a incendiilor, directii, servicii, sectii si birouri.
(3) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari este condus de un ofiter de pompieri, în calitate de comandant al Corpului Pompierilor Militari, numit în aceasta functie de ministrul de interne. El este ajutat în activitatea sa de adjuncti numiti de ministrul de interne.
Art. 5. - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari este reprezentat, în relatiile cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu organismele similare din alte tari, precum si cu organizatiile internationale de profil, de catre comandant sau de catre împuternicitii acestuia.
Art. 6. - Marile unitati si unitatile de pompieri militari se înfiinteaza prin ordin al ministrului de interne, cu avizul Consiliului Suprem de Aparare a Ţarii, iar atributiile - acestora se stabilesc prin regulamente de organizare si functionare.
Art. 7. - (1) Brigazile si grupurile de pompieri militari sunt mari unitati sau unitati destinate sa execute misiuni specifice de prevenire si stingere a incendiilor în zonele de competenta stabilite prin hotarâre a Guvernului si au în compunere: stat major, inspectia de prevenire a incendiilor, batalioane, detasamente, sectii, statii, pichete, echipaje de pompieri militari si compartimente functionale, conform statutului de organizare aprobat de ministrul de interne.
(2) Dimensionarea efectivelor si adotarii tehnico-materiale ale brigazilor si grupurilor de pompieri militari se stabileste în functie de: suprafata, populatia si potentialul economic al zonei de competenta si de caracteristicile acesteia din punct de vedere al protectiei împotriva incendiilor; natura si nivelul riscurilor potentiale de incendiu; densitatea, marimea si comportarea la foc a constructiilor; drumurile si practicabilitatea acestora; sursele de alimentare cu apa pentru incendiu; înzestrarea cu mijloace tehnice de prevenire a incendiilor; consecintele eventualelor incendii.
(3) Brigazile si grupurile de pompieri militari sunt conduse de comandanti, ofiteri de pompieri, ajutati de adjuncti. În exercitarea atributiilor ce le revin, comandantii emit ordine si dispozitii.
(4) Marile unitati si unitatile de pompieri militari au drapel de lupta.
Art. 8. - Batalioanele de pompieri militari executa misiuni specifice în zone stabilite prin ordinul comandantului brigazii de pompieri militari.
Art. 9. - Detasamentele, sectiile, statiile, pichetele si echipajele de pompieri militari sunt subunitati din structura unitatilor care executa misiuni specifice de prevenire si stingere a incendiilor, pentru limitarea efectelor sinistrelor, precum si activitati de descarcerare si de urgenta medicala prespitaliceasca.
Art. 10. - Pentru pregatirea cadrelor de pompieri militari se organizeaza, potrivit legii, institutii militare de învatamânt, Facultatea de pompieri, pentru ofiteri si scoli militare, pentru maistri si subofiteri.
Art. 11. - Centrul de studii, experimentari si specializare pentru prevenirea si stingerea incendiilor este unitatea care asigura în laboratoare si poligoane de profil: testarea combustibilitatii si încercarea la foc a materialelor; studierea, experimentarea si verificarea procedeelor, substantelor si mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor; specializarea personalului de pompieri.
Art. 12. - (1) Centrele de instructie sunt unitati destinate pregatirii militare de specialitate, fizice si psihice a cadrelor si militarilor în termen din unitatile Corpului Pompierilor Militari.
(2) În cadrul centrelor de instructie se pot organiza, în conditiile prevazute de lege, cursuri pentru formarea, atestarea si perfectionarea pompierilor civili si a altor persoane care desfasoara activitati în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.
Art. 13. - Baza de reparatii este unitatea care asigura repararea autospecialelor, a utilajelor si a echipamentelor specifice din înzestrarea marilor unitati, unitatilor si subunitatilor de pompieri militari.
Art. 14. - Muzeul National al Pompierilor este institutia de profil care asigura identificarea, achizitionarea, expunerea si conservarea pieselor de patrimoniu specifice activitatii pompierilor militari si civili.
Art. 15. - Baza pentru logistica este destinata sa asigure aprovizionarea, stocarea, conservarea si distribuirea mijloacelor materiale necesare Corpului Pompierilor Militari.
Art. 16. - La nivelul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, la marile unitati si unitati se organizeaza, în raport de necesitati, compartimente administrative, tehnice, financiare si medicale, care raspund de întreaga activitate logistica necesara îndeplinirii misiunilor si instruirii personalului.


CAPITOLUL III

Atributiile Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, ale brigazilor si grupurilor de pompieri militari
Art. 17. - (1) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza conceptia generala de prevenire si stingere a incendiilor si controleaza aplicarea acesteia;
b) stabileste capacitatea de interventie, de lupta si de mobilizare a marilor unitati, unitati si subunitati de pompieri militari si ia masuri pentru asigurarea acesteia;
c) elaboreaza norme si dispozitii generale de prevenire si stingere a incendiilor, pe care le supune aprobarii ministrului de interne;
d) avizeaza regulile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor, cuprinse în norme, normative, standarde si alte prescriptii tehnice elaborate, potrivit legii, de alte organe si institutii ale administratiei publice centrale de specialitate, elaborate pe baza normelor mentionate la lit. c);
e) elaboreaza conditii tehnice generale, obligatorii la proiectarea, omologarea si executarea în tara a autospecialelor, utilajelor, instalatiilor, echipamentelor, substantelor, accesoriilor si altor mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si avizeaza folosirea celor provenite din import;
f) avizeaza, autorizeaza si verifica aplicarea prevederilor legale în domeniul sigurantei la foc; participa la atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte, a responsabililor tehnici si a expertilor în activitatea de constructii, precum si la eliberarea agrementelor tehnice ale noilor produse si procedee în acest domeniu;
g) asigura emiterea normelor tehnice privind exploatarea, întretinerea, repararea, scoaterea din functiune, declasarea si casarea autospecialelor, aparaturii, mijloacelor si echipamentelor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si pentru instalatiile specifice aferente navelor si trenurilor destinate interventiei la incendii;
h) stabileste metodologia pentru clasificarea combustibilitatii materialelor si substantelor, precum si pentru testarea comportarii la foc a acestora;
i) autorizeaza si acrediteaza laboratoarele si poligoanele de încercari la foc, testari, experimentari si de agrementari în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, pe baza regulamentului aprobat de ministrul de interne;
j) conlucreaza cu autoritatile competente, în vederea stabilirii si realizarii masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce decurg din conventiile internationale la care România este parte sau a aderat;
k) organizeaza cursuri pentru formarea, atestarea si specializarea pompierilor civili si a cadrelor tehnice cu atributii în domeniul protectiei împotriva incendiilor si elibereaza, dupa caz, certificate, brevete, atestate sau diplome;
l) atesteaza persoanele fizice si juridice pentru prestarea lucrarilor de termoprotectie si ignifugare, precum si a celor de verificare, întretinere si reparare a autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si a altor mijloace tehnice destinate prevenirii si stingerii incendiilor;
m) asigura si coordoneaza relatiile cu organismele similare din alte tari, precum si cu organizatiile internationale de profil;
n) coordoneaza activitatea de informare publica si desfasoara, cu sprijinul mass-media, astfel de activitati pentru cunoasterea riscurilor de incendiu, a normelor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
o) stabileste criteriile minime de performanta privind organizarea si functionarea serviciilor publice de pompieri civili;
p) editeaza publicatii si lucrari de specialitate, elaboreaza regulamente, instructiuni si manuale specifice - pompierilor;
r) organizeaza banca de date privind incendiile;
s) îndeplineste orice alte atributii care îi sunt date prin lege.
Art. 18. - Brigazile si grupurile de pompieri militari au urmatoarele atributii principale:
a) exercita, potrivit legii, inspectii si controale privind modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
b) întocmesc documentele operative de interventie si stabilesc fortele si mijloacele necesare;
c) asigura organizarea interventiei pompierilor militari care participa la stingerea incendiilor si coordoneaza actiunea tuturor fortelor participante;
d) dupa terminarea operatiunilor de interventie, încheie procesul-verbal de interventie, potrivit regulamentului aprobat de ministrul de interne;
e) emit avize si autorizatii de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute de lege;
f) îsi dau acordul asupra regulilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, cuprinse în normele si dispozitiile emise, potrivit legii, de catre autoritatile administratiei publice locale;
g) stabilesc criteriile minime de performanta privind organizarea si functionarea serviciilor de pompieri civili, pentru care nu sunt elaborate reglementari specifice;
h) preiau, în conditiile legii, copiile autentificate de pe planurile cladirilor din administrarea autoritatilor publice, a institutiilor si a agentilor economici;
i) stabilesc, împreuna cu politia si cu alte organe abilitate de lege, cauzele producerii incendiilor si conditiile care au favorizat dezvoltarea si propagarea acestora, organizeaza banca de date privind incendiile;
j) efectueaza, la cerere, experimentari si constatari tehnico-stiintifice în scopul stabilirii cauzelor producerii incendiilor si a conditiilor care au favorizat dezvoltarea si/sau propagarea acestora;
k) participa, cu forte si mijloace specifice, în conditiile prevazute de lege, la actiuni de salvare sau protejare a oamenilor, animalelor si bunurilor aflate în pericol, de limitare si înlaturare a urmarilor accidentelor, catastrofelor si calamitatilor naturale, precum si la activitati de urgenta medicala si de protectie civila;
l) desfasoara, cu sprijinul mass-media, activitati de informare publica pentru cunoasterea riscurilor de incendiu, a normelor si masurilor de prevenire a acestora, precum si a modului de actiune în caz de incendiu;
m) organizeaza, desfasoara si conduc activitatile de pregatire profesionala, militara si fizica a efectivelor, potrivit reglementarilor în vigoare, precum si concursurile profesionale ale pompierilor;
n) îndeplinesc orice alte sarcini care le sunt date prin ordine si dispozitii de catre persoane legal învestite cu acest drept.
Art. 19. - (1) Marile unitati, unitatile si subunitatile de pompieri militari pot presta, contra cost, la cererea persoanelor fizice si juridice, unele servicii, în conditiile prevazute de lege, cum sunt:
a) supravegherea masurilor de prevenire si asigurare a interventiei pentru stingerea incendiilor la târguri, expozitii, manifestari cultural-sportive, activitati de filmare si altele asemenea;
b) încercari, experimentari si verificari privind combustibilitatea si comportarea la foc, eficacitatea si/sau fiabilitatea instalatiilor si a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor;
c) consultatii, asistenta tehnica de specialitate si studii, verificari ale documentatiilor, precum si verificari la fata locului privind protectia împotriva incendiilor; activitati specifice de formare, pregatire, specializare si atestare în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor a personalului cu asemenea atributii din afara Corpului Pompierilor Militari;
d) transport de apa, evacuarea apei din subsolurile cladirilor sau din fântâni; limitarea, colectarea sau îndepartarea unor produse poluante; efectuarea de lucrari la - înaltime;
e) repararea si valorificarea de mijloace tehnice pentru prevenirea si stingerea incendiilor.
(2) Veniturile nete încasate din prestatiile prevazute la alin. (1), precum si cele din compensarea contravalorii consumurilor în cazuri de interventii ramân la dispozitia unitatilor prestatoare ca venituri extrabugetare, pentru acoperirea cheltuielilor de investitii, întretinere si dotare.


CAPITOLUL IV
Personalul Corpului Pompierilor Militari,

drepturile si obligatiile acestuia

Sectiunea 1
Personalul Corpului Pompierilor Militari

Art. 20. - (1) Personalul Corpului Pompierilor Militari se compune din militari si salariati civili. Prevederile Legii
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, precum si cele ale regulamentelor militare generale se aplica si pompierilor militari, în masura în care, prin prezenta lege, nu se dispune altfel.
(2) Militarii în termen din unitatile de pompieri au drepturile si îndatoririle prevazute în dispozitiile legale pentru militarii în termen ai fortelor armate ale României.
Art. 21. - Numarul posturilor de ofiteri, maistri militari, subofiteri, militari angajati pe baza de contract, militari în termen si salariati civili din unitatile Corpului Pompierilor Militari, în timp de pace si la mobilizare, se stabileste anual de ministrul de interne, în limita efectivelor pentru pompieri aprobate prin hotarâre a Guvernului.
Art. 22. - Salariatii civili se supun statutului functionarilor publici si dispozitiilor celorlalte reglementari legale referitoare la drepturile si obligatiile acestora, în masura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.
Art. 23. - Selectionarea, încadrarea si acordarea drepturilor personalului militar si civil din Corpul Pompierilor Militari se fac potrivit legii si ordinelor ministrului de interne.
Art. 24. - Cadrele de pompieri militari provin din rândurile absolventilor institutiilor militare de învatamânt. Pentru unele activitati pot fi încadrati specialisti cu studii corespunzatoare din alte sectoare de activitate.


Sectiunea a 2-a
Drepturi si obligatii

Art. 25. - (1) Personalul unitatilor de pompieri militari cu atributii de îndrumare, control si constatare a încalcarilor legii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, precum si de interventie, anume desemnat de comandantul Corpului Pompierilor Militari, pe timpul îndeplinirii serviciului, este învestit cu exercitiul autoritatii publice si are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa efectueze controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind prevenirea si stingerea incendiilor, inclusiv în unitatile si locurile în care se afla documente secrete de stat sau se executa lucrari cu asemenea caracter, în conditiile legii;
b) sa stabileasca masuri obligatorii pentru prevenirea si înlaturarea starilor de pericol si cauzelor potentiale de incendiu si a altor nereguli constatate în respectarea normelor legale de prevenire si stingere a incendiilor; sa propuna eliberarea sau retragerea avizelor si a autorizatiilor de prevenire si stingere a incendiilor;
c) sa organizeze exercitii si aplicatii tactice de interventie pentru stingerea incendiilor la institutii si agenti economici, cu acordul si în prezenta conducatorilor acestora;
d) sa constate si sa sanctioneze contraventiile privind prevenirea si stingerea incendiilor;
e) sa constate si sa sesizeze, în conditiile prevazute de lege, infractiunile savârsite în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
f) sa solicite de la persoanele fizice si juridice orice date, informatii si documente necesare îndeplinirii atributiilor legale;
g) sa stabileasca restrictii ori sa interzica utilizarea focului deschis si efectuarea unor lucrari cu substante inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;
h) sa propuna, în conditiile legii, sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii sau utilizarii unei constructii;
i) sa dispuna, în situatii de necesitate, oprirea functionarii sau demolarea constructiei incendiate, precum si a celor vecine ori a unor parti din acestea, în scopul limitarii propagarii incendiilor si al evitarii unui dezastru, daca un asemenea pericol este real, iminent si inevitabil;
j) sa dispuna restrângerea utilizarii cladirilor incendiate ori amenintate, precum si a terenurilor din vecinatatea acestora;
k) sa utilizeze, în raport cu necesitatile, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru interventii la incendii;
l) sa se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul interventiei, pe drumuri care nu sunt deschise traficului public ori pe alte terenuri, daca cerintele de operativitate si de lucru impun aceasta; sa opreasca ori sa limiteze traficul public în zona desfasurarii operatiunilor de interventie;
m) sa intre, pentru îndeplinirea atributiilor legale, în orice incinta a unitatilor economice, a institutiilor publice ori private, a organizatiilor social-politice, cu respectarea dispozitiilor legale;
n) sa intre în locuinta persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimtamântul scris al acestora, în conditiile - prevazute de lege. În cazul în care se impune înlaturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vietii, integritatii fizice sau bunurilor unor persoane, consimtamântul nu este - necesar;
o) sa solicite sprijinul autoritatilor publice, mijloacelor de informare în masa si cetatenilor pentru luarea masurilor urgente în vederea preîntâmpinarii, limitarii si înlaturarii unor pericole iminente provocate de incendii, explozii, accidente si alte sinistre;
p) sa preia, în conditiile legii, planurile cladirilor din administrarea autoritatilor publice, institutiilor si a agentilor economici.
(2) În exercitarea atributiilor legale prevazute la alin. (1), personalul Corpului Pompierilor Militari îsi va face cunoscuta calitatea si va prezenta legitimatia de serviciu.
Art. 26. - (1) Dreptul la pensie al ofiterilor, maistrilor militari, subofiterilor, militarilor angajati pe baza de contract si al salariatilor civili din Corpul Pompierilor Militari se - stabileste în conditiile legii.
(2) Personalul militar al Corpului Pompierilor Militari, care îndeplineste atributii si activitati de interventie, se încadreaza în grupa I de munca.
(3) Personalul militar al Corpului Pompierilor Militari, altul decât cel prevazut la alin. (2), se încadreaza în grupa a II-a de munca.
(4) Încadrarea în grupe de munca a personalului militar al Corpului Pompierilor Militari se stabileste prin ordin al ministrului de interne.
Art. 27. - (1) Drepturile sociale asigurate, potrivit legii, cadrelor militare ale Corpului Pompierilor Militari se acorda, în mod corespunzator, si militarilor angajati pe baza de contract.
(2) Drepturile legale ce revin cadrelor militare si familiilor sau urmasilor acestora se acorda, dupa caz, în mod corespunzator, si personalului civil, militarilor în termen, militarilor angajati pe baza de contract, elevilor si studentilor din scolile si institutiile de învatamânt militar de profil, pentru situatiile de deces ori de invaliditate intervenite în timpul si din cauza serviciului ori în legatura cu serviciul.
(3) Baza de calcul al pensiei pentru urmasii militarului în termen, decedat în timpul si din cauza serviciului, este solda de baza lunara bruta pentru militarul angajat pe baza de contract.
Art. 28. - Cadrele militare de pompieri, care, din motive de îmbolnavire, accidente sau alte asemenea evenimente, survenite pe timpul, din cauza ori în legatura cu serviciul, nu-si mai pot îndeplini atributiile si sunt trecute într-o alta functie, îsi pastreaza solda si celelalte drepturi banesti avute anterior.
Art. 29. - Personalul militar de pompieri în activitate, care executa, conduce sau coordoneaza misiuni si sarcini de serviciu în conditii de pericol deosebit, beneficiaza de un spor de pâna la 30%, calculat la solda de baza. Categoriile de personal în activitate, care beneficiaza de acest spor, se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
Art. 30. - (1) Personalului Corpului Pompierilor Militari i se asigura, gratuit, echipamentul de protectie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineste, iar în cazul în care i s-au degradat sau i s-au distrus, ca urmare a îndeplinirii atributiilor de serviciu, îmbracamintea, încaltamintea ori alte bunuri personale, are dreptul la despagubiri corespunzatoare, acordate de Ministerul de Interne.
(2) Personalului Corpului Pompierilor Militari, care - participa la interventii a caror durata depaseste 4 ore, i se asigura, gratuit, un supliment de hrana în echivalentul a 2.000 de calorii, pentru fiecare zi de interventie.
Art. 31. - (1) Cadrele militare permanente si salariatii civili, ingineri sau arhitecti din Corpul Pompierilor Militari, care au îndeplinit, o perioada de minimum 10 ani, functia de inspector de specialitate în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, pot obtine, la iesirea din serviciu, un brevet de pompier specialist, eliber 16316c24q at, la cerere, de catre comandantul Corpului Pompierilor Militari.
(2) Brevetul prevazut la alin. (1) da dreptul titularului de a dobândi, fara o alta atestare tehnico-profesionala, calitatea de specialist, verificator si expert privind siguranta la foc în activitatea de constructii, în conditiile legii.
Art. 32. - Militarii care au satisfacut stagiul militar în unitatile Corpului Pompierilor Militari pot obtine certificat de calificare în meseria de pompier, care se acorda, la cerere, de comandantul Corpului Pompierilor Militari.


CAPITOLUL V
Asigurarea materiala si financiara

Art. 33. - Corpul Pompierilor Militari are în înzestrare armament, munitie, tehnica, echipament, substante si aparatura specifica, necesare îndeplinirii atributiilor prevazute de lege, precum si pentru autoapararea si protectia obiectivelor în care îsi desfasoara activitatea.
Art. 34. - (1) Dotarea Corpului Pompierilor Militari se realizeaza, prin grija Ministerului de Interne, din productia interna si din import.
(2) Tehnica, echipamentele, substantele si aparatura prevazute la art. 33, procurate din import, sunt scutite de plata taxelor vamale.
(3) Primele de asigurare pentru pagubele produse în caz de accident de autovehicule, conduse de militarii în - termen - soferi, pe timpul executarii misiunilor de - interventie, se platesc de catre Ministerul de Interne.
Art. 35. - (1) Sediile pentru marile unitati, unitatile si subunitatile de pompieri militari se construiesc din fondurile alocate Ministerului de Interne, pe terenurile atribuite, în conditiile legii, de catre organele administratiei publice locale.
(2) Imobilele, cladirile ti terenurile, detinute de marile unitati si unitatile Corpului Pompierilor Militari, cu exceptia celor închiriate de la persoanele fizice, sunt proprietate a statului.
Art. 36. - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari:
a) aproba, în limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile proprii de investitii si urmareste executarea acestora la termenele stabilite;
b) stabileste normele de întrebuintare, întretinere si reparare pentru tehnica speciala din dotare;
c) executa controlul mijloacelor materiale si banesti repartizate marilor unitati si unitatilor subordonate;
d) exercita orice alte atributii conferite prin lege.


CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 37. - Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari se aproba de catre ministrul de interne.
Art. 38. - (1) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari colaboreaza cu organele similare din alte tari, în baza conventiilor internationale la care România este parte sau a acordurilor bilaterale.
(2) Efectivele unitatilor Corpului Pompierilor Militari pot participa, conform legii, la executarea de operatiuni si lucrari de stingere a incendiilor sau de înlaturare a efectelor negative ale unor accidente, catastrofe si calamitati produse în alte tari, pe baza întelegerilor încheiate între parti.
Art. 39. - Agentii economici, institutiile, alte persoane juridice si persoanele fizice sunt obligate sa puna la dispozitia personalului de pompieri, desemnat potrivit art. 25, documentele si datele ce li se solicita, potrivit legii, pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu.
Art. 40. - Cheltuielile aferente consumului de apa din retelele publice pentru pregatirea fortelor si pentru stingerea incendiilor izbucnite la bunurile apartinând persoanelor fizice si domeniului public se suporta de catre consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale în raza careia functioneaza unitatea sau subunitatea teritoriala de pompieri - militari ori de catre consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia s-a produs evenimentul.
Art. 41. - Pompierilor militari, persoanelor din tara si din strainatate, care s-au distins în promovarea protectiei împotriva incendiilor, li se pot conferi diplome, cupe, insigne si Placheta de Onoare a Corpului Pompierilor Militari.
Art. 42. - Marile unitati si unitatile de pompieri militari nu raspund pentru pagubele inerente procesului de interventie si sunt scutite de taxa de timbru în litigiile care au ca obiect plata despagubirilor pentru pagube produse pe timpul interventiei.
Art. 43. - În cadrul Corpului Pompierilor Militari pot functiona case de odihna si recuperare, cluburi, precum si asociatii cultural-sportive, potrivit legii.
Art. 44. - Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga art. 23-25 din Decretul nr. 232/1974 privind prevenirea si stingerea incendiilor, Hotarârea Consiliului de Ministri nr. 2.077/1953 pentru declararea zilei de 13 septembrie ca "Ziua pompierilor din R.P.R." si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (1) din Constitutia României.


PREsEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NĂSTASE
Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 1 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PREsEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANU
Bucuresti, 16 octombrie 1996.
Nr. 121.Legea nr. 121 publicata în M.Of. nr. 257 din data: 10/23/96

ORDONANŢA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 60

DIN 28 AUGUST 1997 PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

(CU COMPLETĂRILE sI MODIFICĂRILE - FĂCUTE PRIN

LEGEA 212/ 1997 sI ORDONANŢA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 114/ 2000 APROBATĂ PRIN LEGEA 126/2001- OPERATE LA ZI)

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Apararea împotriva incendiilor, a vietii oamenilor, a bunurilor si a mediului constituie o problema de interes public, la care trebuie sa participe, în conditiile legii, autoritatile administratiei publice centrale si locale, persoanele juridice si fizice romane, precum si celelalte persoane juridice sau fizice care desfasoara activitati ori se afla în tranzit, dupa caz, pe teritoriul României.

Art. 2. - Apararea împotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de masuri tehnice si organizatorice, precum si de activitati specifice, planificate si realizate potrivit prezentei ordonante, în scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul si combaterea riscurilor de incendiu, informarea cetatenilor asupra acestora, precum si interventia operativa pentru salvarea si acordarea ajutorului pentru persoanele aflate în pericol, stingerea incendiilor si limitarea efectelor acestora.

Art. 3. - Persoanele juridice si cele fizice raspund, potrivit legii, de toate efectele nocive ale incendiilor, care decurg din: existenta sau utilizarea constructiilor, echipamentelor, mijloacelor, utilajelor si instalatiilor tehnologice pe care le detin sau administreaza; de activitatea desfasurata sau în legatura cu aceasta; de produsele pe care le folosesc, le prelucreaza, le furnizeaza, le transporta, le stocheaza sau le comercializeaza.

Art. 4. - Autoritatile administratiei publice centrale si locale asigura integrarea masurilor privind dezvoltarea si perfectionarea activitatii de aparare împotriva incendiilor, în programele de dezvoltare economico-sociala ce se întocmesc la nivel national si local.

Art. 5. - Situatia de pericol existenta, din momentul observarii, semnalizarii sau anuntarii unui incendiu, pâna la terminarea operatiunilor de interventie, constituie o urgenta publica de incendiu.

CAPITOLUL II

Obligatii privind apararea împotriva incendiilor

Sectiunea 1

Obligatii generale

Art. 6. - (1) Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte în orice împrejurare normele de prevenire si stingere a incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul.

(2) Orice persoana care observa un incendiu are obligatia de a anunta prin orice mijloc pompierii, primarul sau politia, dupa caz, si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului.

Art. 7. - (1 ) în caz de incendiu, orice persoana are obligatia de a acorda ajutor, când si cât este rational posibil, semenilor aflati în pericol sau în dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a autoritatilor administratiei publice sau a reprezentantilor acestora, precum si a pompierilor.

(2) în cazul incendiilor produse la paduri, la plantatii si la culturi agricole, persoanele fizice si juridice aflate în apropiere au obligatia sa intervina cu mijloacele de care dispun, fara a fi solicitate.

Art. 8. - (1) Persoanele fizice si juridice care detin, cu orice titlu, terenuri, constructii sau instalatii tehnologice au obligatia de a permite accesul pompierilor si persoanelor care acorda ajutor, precum si utilizarea apei, materialelor si mijloacelor proprii pentru operatiuni de salvare, de stingere si de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane.

(2) în cazurile prevazute de lege, pentru limitarea propagarii incendiilor si evitarea producerii unui dezastru, persoanele mentionate la alin. (1 ) trebuie sa accepte si alte masuri stabilite de conducatorul interventiei, cum sunt: degajarea terenurilor, demolarea unei constructiei sau a unei parti din constructie, oprirea temporara a activitatilor, evacuarea din zona periclitata, dupa caz.

Art. 9. - La încheierea contractelor de societate, de concesionare, de închiriere, de antrepriza si de asociere partile sunt obligate sa consemneze în actele respective raspunderile ce le revin în ceea ce priveste asigurarea apararii împotriva incendiilor.

Art. 10. - (1) Pentru limitarea propagarii si stingerea incendiilor, precum si pentru limitarea si înlaturarea efectelor acestora, consiliile judetene, consiliile locale si persoanele juridice prevazute la art. 8 au obligatia sa colaboreze intre ele, contribuind cu forte si mijloace, pe baza de reciprocitate sau contra unei plati.

(2) Organizarea actiunilor de colaborare si procedurile necesare se stabilesc prin conventii încheiate între parti, se prevad în planurile de interventie ale fiecarui participant la conventie si se comunica unitatii teritoriale de pompieri militari.

Art. 11. - Detinatorii si utilizatorii de constructii ori de instalatii si echipamente tehnologice de productie au obligatia sa conlucreze cu autoritatile administratiei publice si cu organele de specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregatirea si punerea în aplicare a planurilor de interventie în caz de urgenta publica de incendiu.

Sectiunea a 2-a

Obligatiile consiliului local si ale primarului

Art. 12. - (1 ) Consiliul local are urmatoarele obligatii principale:

a) asigura, pe baza normelor generale, organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta, instituie reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor, corelate cu nevoile locale;

b) hotaraste înfiintarea serviciului public de pompieri civili, aproba regulamentul de organizare si functionare a acestuia, asigura încadrarea cu personal, dotarea si finantarea cheltuielilor de întretinere si functionare a acestuia în conditii de operativitate si eficienta;

c) hotaraste, în cazul în care nu poate înfiinta un serviciu public de pompieri civili propriu, asocierea sau stabilirea relatiilor de colaborare, dupa caz, cu alte consilii locale ori cu agenti economici, în baza unor contracte sau în baza altor conventii;

d) stabileste, în conditiile legii, cuantumul taxelor speciale destinate finantarii serviciului public de pompieri civili si pentru informarea cetatenilor asupra riscurilor de incendiu si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;

e) asigura includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistica si de amenajare a teritoriului, a lucrarilor pentru realizarea sistemelor de anuntare, alarmare si alimentare cu apa în caz de incendiu, precum si a cailor de acces pentru interventii în caz de urgenta publica de incendiu;

f) analizeaza periodic capacitatea de aparare împotriva incendiilor a unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta si hotaraste masuri de îmbunatatire a acesteia;

g) îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

(2) Pentru partea unitatii administrativ-teritoriale cuprinsa în raionul de interventie de baza al unei subunitati de pompieri militari, consiliul local nu constituie formatiile de interventie si salvare, prevazute la art. 30 alin. (2), în structura serviciului public de pompieri civili.

Art. 13. - Primarul are urmatoarele obligatii principale:

a) stabileste masurile necesare acordarii asistentei pentru prevenirea incendiilor la gospodariile populatiei;

b) organizeaza controlul respectarii masurilor de aparare împotriva incendiilor, pe timpul adunarilor sau manifestarilor publice, precum si la constructiile si instalatiile tehnologice apartinând domeniului public si privat al unitatii administrativ-teritoriale, la institutiile publice si agentii economici de interes local, si dispune verificarea masurilor stabilite prin avizele, autorizatiile si acordurile pe care le emite;

c) asigura realizarea si mentinerea în stare de functionare a sistemelor de anuntare si alarmare, de alimentare cu apa în caz de incendiu, precum si a cailor de acces pentru situatii de urgenta publica;

d) aduce la cunostinta publica normele, regulile si dispozitiile de aparare împotriva incendiilor si informeaza populatia cu privire la modul de comportare în caz de incendiu;

e) asigura pregatirea profesionala, antrenarea si perfectionarea personalului din serviciul public de pompieri civili, precum si elaborarea si actualizarea planurilor de interventie;

f) asigura constituirea si gestionarea rezervelor de substante de stingere, echipament de protectie, hrana si alte mijloace necesare sustinerii operatiunilor de interventie de lunga durata;

g) furnizeaza brigazii sau grupului de pompieri militari, în termen de 10 zile, datele si informatiile privind incendiile la care pompierii militari nu au intervenit;

h) comunica brigazii sau grupului de pompieri militari situatia actualizata a dotarii cu autospeciale si anunta de îndata scoaterea din interventie a acestora;

i) primeste si analizeaza reclamatiile si sesizarile cetatenilor referitoare la apararea împotriva incendiilor;

j) îndeplineste orice alte obligatii prevazute de lege.

Sectiunea a 3-a

Obligatiile consiliului judetean

Art. 14. - Consiliul judetean are urmatoarele obligatii principale:

a) instituie reguli si dispozitii de aparare împotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al judetului, cu acordul brigazii sau grupului de pompieri militari;

b) hotaraste, în conditiile legii, înfiintarea unor centre de formare si perfectionare a personalului din serviciile publice de pompieri civili, cu acordul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari;

c) asigura supravegherea respectarii normelor si masurilor de aparare împotriva incendiilor la agentii economici si institutiile de sub autoritatea sa.

d) sprijina organizarea si desfasurarea concursurilor profesionale ale pompierilor civili;

d1) prevede si aproba în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea actiunilor si masurilor de aparare împotriva incendiilor;

e) îndeplineste orice alte obligatii prevazute de lege.

Sectiunea a 4-a

Obligatiile prefectului

Art. 15. - Prefectul are urmatoarele obligatii principale:

a) instituie, în conditiile legii, masuri obligatorii în domeniul apararii împotriva incendiilor, cu aplicabilitate pe întregul teritoriu al judetului;

b) asigura mobilizarea fortelor si mijloacelor necesare pentru acordarea ajutorului în situatii de urgenta publica, generate de incendii;

c) dispune efectuarea de controale si inspectii la obiectivele apartinând domeniului public si privat, despre care sunt informatii privind încalcari grave ale normelor de prevenire si stingere a incendiilor;

d) analizeaza rapoartele întocmite de organele de specialitate si dispune masuri pentru respectarea legalitatii; în situatiile de pericol public poate decide suspendarea activitatii pâna la înlaturarea acestora;

e) îndeplineste orice alte obligatii prevazute de lege.

Sectiunea a 5-a

Obligatiile autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate

Art. 16. - (1) Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate au urmatoarele obligatii principale:

a) elaboreaza strategii privitoare la apararea împotriva incendiilor în domeniul de competenta si asigura aplicarea acestora;

b) emit, potrivit legii, norme si reglementari tehnice de specialitate pentru constructii si amenajari, echipamente, utilaje si instalatii, precum si pentru activitatile pe care le coordoneaza, cuprinzând reguli si masuri specifice de prevenire si stingere a incendiilor;

c) îndruma, controleaza si analizeaza activitatea de respectare a normelor emise potrivit alin. (1 ) lit. b), la patrimoniul public si privat al statului, pe care îl administreaza;

d) stabilesc metode si proceduri pentru identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competenta, asigurând bancile de date necesare;

e) acorda sprijin agentilor economici si institutiilor din structura, în îndeplinirea obligatiilor legale privind apararea împotriva incendiilor.

(2) Elaborarea masurilor si reglementarilor, controlul, precum si supravegherea îndeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (1) se realizeaza prin personal sau compartimente de specialitate, dupa caz, constituite la nivelul fiecarei autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate.

(3) Normele si reglementarile prevazute la alin. (1) lit. b) se emit si se modifica cu avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari si au aplicabilitate generala pentru domeniul de competenta al emitentului, indiferent de titularul dreptului de proprietate.

Art. 17. - Ministerul Educatiei Nationale, în colaborare cu Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, stabileste, prin protocol, temele si activitatile practic-aplicative de educatie civica privind apararea împotriva incendiilor, care se includ în programele pentru învatamântul prescolar, primar si secundar, precum si în planurile activitatilor extrascolare.

Art. 18. - Agentia Nationala pentru stiinta Tehnologie si Inovare la propunerea autoritatilor administratiei publice centrale interesate, va înscrie în programele anuale si de perspectiva teme de cercetare-proiectare privind noi metode si mijloace de prevenire si stingere a incendiilor.

Sectiunea a 6-a

Obligatiile patronului, utilizatorului si salariatilor

Art. 19. - (1) În sensul prezentei ordonante, prin patron se întelege persoana fizica cu atributii de conducere, care angajeaza salariati cu contract individual de munca sau cu conventie civila de prestari servicii în numele persoanei juridice pe care o reprezinta.

(2) Patronul are urmatoarele obligatii principale:

a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare privind apararea împotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricarei persoane interesate;

b) sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa justifice autoritarilor competente ca masurile de aparare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura si nivelul riscurilor;

c) sa obtina avizele si autorizatiile de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute de lege;

d) sa întocmeasca si sa actualizeze permanent lista cu substantele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metode de prim-ajutor, substante pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

e) sa elaboreze instructiunile de aparare împotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinile ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de munca;

f) sa verifice ca, atât salariatii, cât si persoanele din exterior, care au acces în unitatea sa, primesc, cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare împotriva incendiilor;

g) sa stabileasca un numar de persoane cu atributii privind punerea în aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare împotriva incendiilor;

h) sa asigure mijloacele tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei în caz de incendiu, precum si conditiile de pregatire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activitatii si marimea unitatii;

i) sa asigure întocmirea planurilor de interventie si conditiile pentru ca acestea sa fie operationale în orice moment;

j) sa asigure contactele, întelegerile, angajamentele, conventiile si planurile necesare corelarii, în caz de incendiu, a actiunii fortelor si mijloacelor proprii cu cele ale unitatilor de pompieri militari si cu ale serviciilor de urgenta ce pot fi solicitate în ajutor; sa permita accesul acestora în unitatea sa în scop de recunoastere, de instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate;

k) sa asigure si sa puna în mod gratuit la dispozitia fortelor chemate în ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protectie individuala, substantele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg. din existenta si functionarea unitatii sale, precum si medicamentele si antidotul necesare acordarii primului ajutor;

l) sa prevada fondurile necesare realizarii masurilor de aparare împotriva incendiilor si sa asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor în unitatea sa;

m) sa stabileasca si sa transmita, catre utilizatorii produselor rezultate din activitatea unitatii sale, precum si catre tertii interesati, regulile si masurile de aparare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor respective.

Art. 20. - (1 ) Daca patronul nu-si poate îndeplini, cu mijloacele si personalul propriu, obligatiile prevazute la art. 19 alin. (2) lit. b), e) si h), el este obligat sa încheie contracte sau conventii cu persoane fizice sau juridice din exteriorul unitatii sale, în care caz va asigura acestora toate informatiile si conditiile necesare realizarii scopurilor propuse.

(2) Patronii care detin parti din aceeasi constructie trebuie sa conlucreze pentru îndeplinirea obligatiilor ce le revin din prezenta ordonanta, în vederea asigurarii masurilor de aparare împotriva incendiilor pentru ansamblul constructiei .

Art. 21 . - (1 ) În toate cazurile, salariatii desemnati potrivit art. 19 alin. (2) lit. g) si h) ori persoanele sau serviciile angajate conform art. 20 alin. (1 ) trebuie sa aiba competenta profesionala si, dupa caz, mijloacele tehnice de interventie, la nivelul de performanta prevazut de reglementarile specifice.

(2) Pentru salariatii desemnati potrivit art. 19 alin. (2), lit. g) si h), patronul este obligat sa le acorde timpul necesar executarii atributiilor stabilite.

Art. 22. - (1 ) În sensul prezentei ordonante, prin utilizator se întelege orice persoana care foloseste un bun aflat în proprietatea altei persoane, în baza unei conventii ori prin punerea acestuia la dispozitie pentru utilitate publica, în mod gratuit.

(2) Utilizatorul are urmatoarele obligatii principale:

a) sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare împotriva incendiilor, stabilite si date, sub orice forma, de patron, proprietar, producator sau furnizor, dupa caz;

b) sa întretina si sa foloseasca, în scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea împotriva incendiilor, asigurate de patron, proprietar sau de producator;

c) sa respecte normele de aparare împotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza sau le desfasoara, în care caz utilizatorului îi revin, în mod corespunzator, si obligatiile prevazute la art. 19.

Art. 23. - Fiecare salariat indiferent de natura angajarii, are în procesul muncii urmatoarele obligatii principale:

a) sa respecte regulile si masurile de aparare împotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de patron sau de persoanele desemnate de acesta;

b) sa utilizeze, potrivit instructiunilor date de patron sau de persoanele desemnate de acesta, substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru;

c) sa nu efectueze manevre si modificari nepermise ale mijloacelor tehnice de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor;

d) sa comunice, imediat patronului ori persoanelor împuternicite de acesta orice situatie pe care este îndreptatit sa o considere un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor;

e) sa coopereze cu salariatii desemnati de patron, atât cât îi permit cunostintele si sarcinile sale, în vederea realizarii masurilor de aparare împotriva incendiilor;

f) sa acorde ajutor, atât cât este rational posibil, oricarui alt salariat aflat intr-o situatie de pericol.

Sectiunea a 7-a

Obligatiile proiectantilor si executantilor

Art. 24. - Proiectantii de constructii si amenajari, de echipamente, utilaje si instalatii tehnologice sunt obligati:

a) sa cuprinda în documentatiile pe care le întocmesc masurile de aparare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le contin obiectele proiectate;

b) sa prevada în documentatiile tehnice de proiectare, potrivit reglementarilor specifice, autospeciale, instalatii, dispozitive, echipamente, substante, accesorii si alte mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, care îndeplinesc conditiile de calitate, potrivit legii;

c) sa întocmeasca si sa predea beneficiarilor schemele si instructiunile de functionare, la parametrii proiectati, ale dispozitivelor si instalatiilor de prevenire si stingere a incendiilor, pe care le-au prevazut în documentatii, precum si regulile necesare de verificare si întretinere în exploatare a acestora.

d) sa elaboreze scenarii de siguranta la foc pentru constructiile si instalatiile tehnologice proiectate pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari si publicat în Monitorul Oficial al României, partea I.

Art. 25. - Executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii sunt obligati:

a) sa realizeze, integral si la timp, masurile de aparare împotriva incendiilor cuprinse în proiecte, cu respectarea conditiilor de calitate prevazute de lege;

b) sa asigure luarea masurilor de aparare împotriva incendiilor necesare pe timpul efectuarii probelor si rodajelor mecanice;

c) sa puna în stare de functiune instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute în documentatiile de executie, pâna la data receptiei constructiilor, amenajarilor sau instalatiilor tehnologice pe care le-au realizat.

Art. 26. - Proiectantilor si executantilor le sunt aplicabile, dupa caz, si dispozitiile prevazute la art. 19-22 din prezenta ordonanta. La lucrarile de amenajari a constructiilor existente, în cazul în care, în mod justificat nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale reglementarilor în vigoare, referitoare la siguranta la foc, se vor lua masuri compensatorii de aparare împotriva incendiilor.

CAPITOLUL III

Controlul riscului de incendiu

Art. 27. - (1 ) În toate fazele de cercetare, proiectare, executie si pe întreaga lor durata de existenta, constructiile de orice tip, dispozitivele, echipamentele si instalatiile tehnologice se supun unei examinari sistematice si calificate pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, în conditiile prevazute de reglementarile specifice.

(2) Obligatia executarii activitatilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor care concura la proiectarea, realizarea, exploatarea, întretinerea, repararea, postutilizarea si dezafectarea constructiilor, echipamentelor si a instalatiilor tehnologice, potrivit obligatiilor si raspunderilor prevazute de lege.

(3) Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne si se publica în Monitorul Oficial al României, partea I.

Art. 28. - (1 ) Începerea lucrarilor de executie la constructii si la instalatii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinatiei celor existente, precum si punerea în functiune a acestora se supun, potrivit legii, avizarii si autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor.

(2) Obligatia obtinerii avizelor si/sau autorizatiilor prevazute la alin. (1 ) revine persoanei fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii noi sau interventii la constructiile existente ori, dupa caz, beneficiarului investitiei.

(3) Avizele si autorizatiile prevazute la alin. (2) se elibereaza de catre brigazile si grupurile de pompieri militari.

(4) Categoriile de constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari, care se supun avizarii si/sau autorizarii privind prevenirea si, stingerea incendiilor, se aproba prin hotarâre a Guvernului.

(5) Normele metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne si se publica în Monitorul Oficial al României.

CAPITOLUL IV

Serviciile de pompieri civili

Sectiunea 1

Constituirea si atributiile serviciilor de pompieri civili

Art. 29. - Consiliile locale, agentii economici si institutiile au obligatia sa constituie servicii de pompieri civili, potrivit prevederilor prezentei ordonante.

Art. 30. - (1) Serviciile de pompieri civili sunt structuri profesionale, altele decât unitatile Corpului Pompierilor Militari, încadrate cu personal civil, care au atributii privind apararea vietii, avutului public si/sau privat împotriva incendiilor, în sectoarele de competenta stabilite cu acordul brigazilor si grupurilor de pompieri militari, precum si pentru acordarea ajutorului persoanelor aflate în pericol, în caz de accident sau dezastru.

(2) Serviciile de pompieri civili au în structura, dupa caz, compartiment sau specialisti pentru prevenirea incendiilor, formatii de interventie, salvare si prim ajutor, ateliere de reparatii si de întretinere.

(3) Serviciile de pompieri civili sunt publice sau private. Serviciile de pompieri private se pot constitui, pe plan local, ca societari comerciale, potrivit legii.

(4) Serviciul de pompieri civili se încadreaza cu pompieri angajati si/sau cu pompieri voluntari, dupa caz; serviciile încadrate numai cu pompieri voluntari sunt servicii de pompieri voluntari.

(5) Calificarea, perfectionarea si conversia profesionala a personalului serviciilor de pompieri civili, precum si certificarea competentei acestuia se realizeaza cu respectarea standardelor ocupationale;

(6) Ocupatiile componente ale profesiei de pompieri se stabilesc de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pe baza propunerilor Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.

(7) Organizarea si functionarea serviciilor de pompieri civili se stabilesc prin regulamente aprobate, dupa caz, de catre consiliile locale sau conducerile agentilor economici si institutiilor ce le-au constituit.

Art. 31. - Criteriile minime de performanta privind organizarea si functionarea serviciilor publice de pompieri civili se stabilesc de catre Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, iar pentru celelalte servicii de pompieri civili, de catre brigada sau grupul de pompieri militari în a carei zona de competenta se constituie serviciul respectiv.

Art. 32. - Serviciile de pompieri civili au urmatoarele atributii principale:

a) desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de aparare împotriva incendiilor;

b) verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor si masurilor care privesc apararea împotriva incendiilor, în sectorul de competenta;

c) executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor periclitate de incendii;

d) acorda ajutor, în conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa în pericol în caz de explozie, inundatii, alunecari de teren, accidente, precum si în caz de dezastre.

Art. 33. - Pe baza hotarârii consiliului local si în conditiile prevazute de lege, serviciul public de pompieri civili de sub autoritatea sa poate presta, contra cost, catre orice persoana fizica sau juridica, unele servicii, fara a afecta îndeplinirea atributiilor prevazute la art. 32, cum sunt:

a) transport de apa, evacuarea apei din subsoluri sau din fântâni;

b) limitarea raspândirii unor produse poluante, colectarea sau îndepartarea acestora;

c) eliberarea cailor de circulatie de doborâturi de vânt sau de mijloace de transport accidentate;

d) curatarea si repararea sobelor si cosurilor de fum, interventii de urgenta în caz de defectiuni la instalatii electrice, de gaze sau de alimentare cu apa;

e) încarcarea si întretinerea stingatoarelor, lucrari de termoprotectie, lucrari la înaltime;

f) alte servicii în domeniul apararii împotriva incendiilor a vietii oamenilor, bunurilor si a mediului.

Art. 34. - (1) Formarea, specializarea si perfectionarea pompierilor civili si a cadrelor tehnice cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se realizeaza prin cursuri organizate de catre unitatile abilitate prin lege, cu avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.

(2) Planurile tematice de pregatire pentru cursurile prevazute la alin. (1) se avizeaza de catre brigazile si grupurile de pompieri militari.

(3) Criteriile de evaluare privind organizarea, functionarea si asigurarea logistica a unitatilor prevazute la alin. (1) se elaboreaza de catre Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

Sectiunea a 2-a

Drepturi, compensari si despagubiri ce se acorda pompierilor civili

Art. 35. - În exercitarea atributiilor ce îi revin, personalul serviciilor de pompieri civili are urmatoarele drepturi:

a) sa solicite, de la persoanele fizice si juridice, date, informatii si documente necesare îndeplinirii atributiilor legale privind Apararea împotriva incendiilor.

b) sa stabileasca restrictii ori sa interzica, potrivit competentei prevazute în regulamentul de organizare si functionare al serviciului, utilizarea focului deschis si efectuarea unor lucrari cu substante inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;

c) sa propuna oprirea functionarii sau demolarea constructiei incendiate, precum si a celor vecine ori a unei parti din acestea, în scopul limitarii propagarii incendiilor si evitarii unui dezastru, daca un asemenea pericol este real, iminent si inevitabil;

d) sa utilizeze, în functie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru interventii la incendii;

e) sa se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul interventiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice ori pe alte terenuri, daca cerintele de operativitate si de lucru impun aceasta; sa opreasca ori sa limiteze traficul public în zona desfasurarii operatiunilor de interventie.

f) sa intre în locuinta persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimtamântul scris al acestora, în conditiile prevazute de lege; în cazul când se impune înlaturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vietii, integritatii fizice sau bunurilor unei persoane, consimtamântul nu este necesar.

Art. 36. - (1) Pompierilor civili li se asigura gratuit, de catre consiliul local sau de catre patron, dupa caz, uniforme si echipamentul de protectie adecvate misiunilor pe care le îndeplinesc, iar în cazul în care, pe timpul interventiei, li s-a degradat îmbracamintea ori alte bunuri personale, consiliul local sau patronul îi despagubeste în mod corespunzator.

(2) Pompierii civili au obligatia sa poarte uniforma, echipament de protectie si însemne distinctive, a caror descriere si conditii de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul de Interne, cu avizul Departamentului pentru Administratie Publica Locala si aprobat de Guvern.

Art. 37. - (1) Pe timpul interventiei, pompierilor civili si celorlalti participanti la actiuni în conditii de risc li se asigura antidot adecvat naturii mediului de lucru, potrivit legii.

(2) în cazul incendiilor de durata, care depasesc 4 ore, pompierilor civili si celorlalti participanti la interventie li se asigura hrana gratuit, în echivalentul a 1.400 de calorii pentru fiecare masa.

(3) Obligatia asigurarii drepturilor prevazute în alin. (1 ) si (2) revine consiliului local sau patronului, dupa caz.

Art. 37/1. Încadrarea personalului angajat al serviciilor de pompieri civili în conditii speciale sau deosebite de munca se realizeaza în conditiile prevazute de lege.

Art. 38. - (1 ) Pompierii voluntari încadrati în serviciile de pompieri civili au drepturi la compensatii în bani pentru timpul efectiv de lucru la interventii si la celelalte activitati prevazute în programul serviciului.

(2) Cuantumurile orare ale compensatiei prevazute la alin. (1 ) se stabilesc si se acorda de catre consiliul local sau de patron, dupa caz, diferentiat pe categorii de functii.

Art. 39. - (1) Pe timpul cat se afla la cursuri de pregatire si concursuri profesionale, organizate în afara localitatii în care functioneaza serviciul, pompierii voluntari beneficiaza de toate drepturile de deplasare, cazare si de diurna, ca pompierii angajati, care se acorda de consiliul local sau patron, dupa caz.

(2) Pompierii voluntari care sunt salariati ai altor servicii publice locale îsi pastreaza drepturile de salariu la locul de munca pentru perioada de timp cat participa la interventii sau la cursuri de pregatire.

Art. 40. - Persoanele juridice care organizeaza servicii de pompieri civili au obligatia sa asigure personalul acestora la o societate comerciala de asigurari, pentru caz de boala profesionala, accident sau deces produs în timpul sau din cauza îndeplinirii atributiilor ce le revin pe timpul interventiilor.

Art. 41 -(1) Pompierii nu raspund de pagubele inerente procesului de interventie.

(2) Pagubele produse serviciului de pompieri, prin pierderea sau degradarea mijloacelor din dotare pe timpul actiunilor de interventie, se suporta de catre consiliul local patron sau de catre beneficiarul interventiei, dupa caz, daca paguba nu s-a produs din culpa unui membru al serviciului de pompieri.

CAPITOLUL V

Sanctiuni

Art. 42. - (1) Constituie contraventii la prevederile prezentei ordonante urmatoarele fapte, daca nu au fost savârsite în astfel de conditii încât potrivit legii, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda:

a). de la 500.000 la 1.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 13 lit. g) si h), art. 23 lit. a) - d) si art. 32 lit. a) - c);

b). de la 1.000.000 la 5.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 6, art. 7, art. 10 alin. (1) si (2), art. 13 lit. d) - f), art. 16 alin. (1) lit. a) si d), art. 19 alin. (2) lit. k) - m), art. 22 lit. a)-c), art. 24 si art. 25;

c). de la 5.000.000 la 10.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 8, art. 9, art. 13, lit. a)-c), art. 16 alin. (1) lit. b) si c), art. 19 alin. (2) lit. a) - j), art. 20, art. 27, art. 28 alin. (2), art. 40 si art. 48 alin. (2);

(2) Contraventiile la normele de prevenire si stingere a incendiilor, altele decât cele prevazute la alin. (1), emise potrivit prevederilor prezentei ordonante, si sanctiunile contraventionale se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

(3) Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor fizice sau juridice, dupa caz.

(4) Dispozitiile prevazute la alin. (1) si (2) se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor. (Atentie: Legea nr. 32/1968 a fost abrogata !).

Art. 43. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 42 se fac de catre personalul unitatii de pompieri militari cu atributii de îndrumare, control, interventie si constatare a încalcarilor legii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, anume desemnat de comandantul Corpului Pompierilor Militari, precum si de alte organe abilitate de lege.

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

Art. 44. - (1) Organizarea, conducerea, îndrumarea si controlul activitatii de aparare împotriva incendiilor în unitatile structurilor de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala se realizeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante, pe baza normelor aprobate de conducatorii structurilor respective, cu avizul prevazut la art. 1 6 alin. (3).

(2) La unitatile din structurile mentionate la alin. (1), pompierii militari exercita controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind apararea împotriva incendiilor, numai la solicitarea comandantilor sau sefilor acestora.

(3) La sediile Presedintiei României, Parlamentului, Guvernului, precum si la alte obiective de importanta deosebita aflate în administrarea autoritatilor publice centrale se pot constitui prin hoptarâre a Guvernului subunitati de pompieri militari; institutiile respective asigura gratuit imobilele, spatiile si utlitatile necesare în vederea functionarii si desfasurarii activitatii subunitatilor de pompieri militari.

Art. 45. - (1) Interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor în subteran, la centrale nucleare, pe caile ferate, în porturi si acvatorii, aeroporturi, platforme maritime de foraj si extractie, precum si la navele aflate în apele teritoriale romane se asigura de catre serviciile de pompieri civili ale agentilor economici care administreaza sectorul respectiv, cu asistenta tehnica a unitatilor de pompieri militari.

(2) Pompierii militari au obligatia sa intervina în sprijinul serviciilor de pompieri civili ale agentilor economici mentionati la alin. (1), în masura în care dispun de mijloace de interventie, de echipament de protectie si substante de stingere adecvate, precum si de subunitati de interventie specializate.

(3) Agentii economici mentionati la alin. (1) pun gratuit la dispozitia pompierilor militari substantele si echipamentele specifice necesare interventiei.

Art. 46. - (1) Laboratoarele si poligoanele de încercari la foc, de testari si experimentari în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se autorizeaza si acrediteaza potrivit legii.

(2) Regulamentul de autorizare si acreditare a laboratoarelor si poligoanelor de încercari la foc, de testari si experimentari în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se elaboreaza de Ispectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne si se publica în Monitorul Oficial al României, partea I.

Art. 47. - (1) Autospecialele, echipamentele, substantele, accesoriile si celelalte mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor, utilizate pe teritoriul României, trebuie sa îndeplineasca conditiile tehnice, de calitate si de performanta prevazute de reglementarile în vigoare.

(2) Metodologia de certificare a conformitatii, agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice prevazute la alin.(1) se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne si se publica în Monitorul Oficial al României, partea I.

Art. 48. - (1) Cadrele tehnice din ministere si cele ale organelor administratiei publice centrale si locale, precum si personalul tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributiuni de îndrumare, control si constatare a încalcarii legii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, se atesta de unitatile Corpului Pompierilor Militari.

(2) Prestarea lucrarilor de termoprotectie, ignifugare, verificare, întretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii împotriva incendiilor se efectueaza de catre persoane juridice atestate de marile unitati si de unitatile de pompieri militari.

(3) Atestarea persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) se face pe baza metodologiilor elaborate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, aprobate de ministrul de interne si publicate în Monitorul Oficial al României, partea I.

Art. 48/1. - (1) Pentru actele si documentele eliberate potrivit legii marile unitati si unitatile de pompieri militari percep urmatoarele tarife:

a)      avizul, acordul sau autorizatia privind prevenirea si stingerea incendiilor - 500.000 lei;

b)      avizul privind înfiintarea ,i functionarea serviciilor private de pompieri civili - 1.000.000 lei;

c)      avizul la norme, normative sau alte reglementari tehnice privind prevenirea si stingerea incendiilor - 1.000.000 lei;

d)      atestatul, brevetul sau certificatul de competenta ori de calificare eliberat persoanelor fizice - 100.000 lei;

e)      atestatul eliberat persoanelor juridice - 500.000 lei,

f)        avizul, certificatul de conformitate sau aghrementul tehnic privind fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - 300.000 lei;

g)      autorizarea sau acreditarea laboratoarelor si poligoanelor de încercari la foc, de testari si experimentari în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - 2.000.000 lei.

(2) Termenul limita de eliberare a actelor si documentelor prevazute la alin.(1) este de

30 de zile de la data prezentarii documentatiilor complete pe baza carora se elibereaza actul sau documentul solicitat. Pentru situatiile în care eliberarea actelor sau documentelor presupune verificari complexe termenul este de 60 de zile.

(3) La cererea persoanelor fizice si juridice actele si documentele prevazute la alin.(1) pot fi eliberate, dupa caz, si în regim de urgenta, în functie de posibilitatile marilor unitati si ale unitatilor de pompieri militari, situatie în care tarifele vor fi majorate dupa cum urmeaza:

a)      pentru reducerea termenului la 15 zile, cu 30%;

b)      pentru reducerea termenului la 5 zile, cu 50%.

(4) Cuantumul tarifelor pentru eliberarea actelor si documentelor prevazute la alin.(1)

se actualizeaza periodic, în functie de rata inflatiei, prin hotarâre a Guvernului, la propunerea

Ministerului de Interne, cu avizul Oficiului Concurentei.

(5) La tarifele prevazute la alin.(1) se adauga, dupa caz, contravaloarea prestatiilor

efectuate pe baza de contract de marile unitati si de unitatile de pompieri militari pentru desfasurarea activitatilor de formare, pregatire, specializare sau evaluare, respectiv pentru verificari în teren, încercari, testari, experimentari sau analize executate în laboratoare si poligoane.

(6) Veniturile realizate din eliberarea actelor si documentelor prevazute la alin.(1) se

retin integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, si vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reporteaza în anul urmator cu aceeasi destinatie. 

Art. 49. - (1) Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile apartinând domeniului public si privat al statului, la bunurile personale ale cetatenilor, precum si la cele apartinând asociatiilor non-profit sau organizatiilor cu caracter cultural, politic, religios, sportiv sau umanitar, constituite potrivit legii, se suporta de catre brigazile si grupurile de pompieri militari care au intervenit daca legea nu prevede altfel.

(2) În cazul în care interventia la bunurile mentionate la alineatul 1 se realizeaza de un serviciu public al pompierilor civili, cheltuielile se asigura de consiliul local în raza caruia s-a produs incendiul.

Art. 50. - Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, Decretul nr. 232/1974 privind prevenirea si stingerea incendiilor, republicat în Buletinul Oficial nr. 71 din 2 august 1978, cu modificarile ulterioare, si Decretul nr. 290/1977 privind aprobarea Normelor generale de protectie împotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 90 din 22 august 1977, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

ORDONANŢA NR. 60 a fost publicata în MONITORUL OFICIAL, partea I, nr. 225, 1997.

ORDONANŢA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 2 DIN 12 IULIE 2001

PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENŢIILOR

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

Constituie contraventie fapta savârsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata ca atare prin lege, prin hotarâre a Guvernului ori prin hotarâre a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

ART. 2

(1) Prin legi sau prin hotarâri ale Guvernului se pot stabili si sanctiona contraventii în toate domeniile de activitate.

(2) Prin hotarâri ale autoritatilor administratiei publice locale sau judetene prevazute la art. 1 se stabilesc si se sanctioneaza contraventii în toate domeniile de activitate în care acestora li s-au stabilit atributii prin lege, în masura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contraventii prin legi sau prin hotarâri ale Guvernului.

(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pot stabili si sanctiona contraventii în urmatoarele domenii: salubritate; activitatea din piete, curatenia si igienizarea acestora; întretinerea parcurilor si spatiilor verzi, a spatiilor si locurilor de joaca pentru copii; amenajarea si curatenia spatiilor din jurul blocurilor de locuinte; întretinerea bazelor si obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întretinerea strazilor si trotuarelor, a scolilor si a altor institutii de educatie si cultura; întretinerea cladirilor, împrejmuirilor si a altor constructii; depozitarea si colectarea gunoaielor si a resturilor menajere.

(4) Consiliul General al Municipiului Bucuresti poate stabili si alte domenii de activitate din competenta consiliilor locale ale sectoarelor, în care acestea pot stabili si sanctiona contraventii.

ART. 3

(1) Actele normative prin care se stabilesc contraventii vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contraventii si sanctiunea ce urmeaza sa se aplice pentru fiecare dintre acestea; în cazul sanctiunii cu amenda se vor stabili limita minima si maxima a acesteia sau, dupa caz, cote procentuale din anumite valori; se pot stabili si tarife de determinare a despagubirilor pentru pagubele pricinuite prin savârsirea contraventiilor.

(2) Persoana juridica raspunde contraventional în cazurile si în conditiile prevazute de actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii.

ART. 4

(1) Actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii sau, dupa caz, de la data aducerii lor la cunostinta publica, potrivit legii, în afara de cazul în care în cuprinsul acestora se prevede un termen mai lung.

(2) În cazuri urgente se poate prevedea intrarea în vigoare într-un termen mai scurt, dar nu mai putin de 10 zile.

(3) Hotarârile autoritatilor administratiei publice locale sau judetene prevazute la art. 1, prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii, pot fi aduse la cunostinta publica prin afisare sau prin orice alta forma de publicitate prevazuta de lege, numai pe baza avizului de legalitate emis de prefect.

ART. 5

(1) Sanctiunile contraventionale sunt principale si complementare.

(2) Sanctiunile contraventionale principale sunt:

a) avertismentul;

b) amenda contraventionala;

c) obligarea contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii;

d) închisoarea contraventionala, daca nu exista consimtamântul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la lit. c).

(3) Sanctiunile contraventionale complementare sunt:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii;

b) suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati;

c) închiderea unitatii;

d) blocarea contului bancar;

e) suspendarea activitatii agentului economic;

f) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior, temporar sau definitiv;

g) desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului în starea initiala.

(4) Prin legi speciale se pot stabili si alte sanctiuni principale sau complementare.

(5) Sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite. Sanctiunile complementare se aplica în functie de natura si de gravitatea faptei si pot fi cumulate.

ART. 6

(1) Avertismentul, amenda contraventionala si obligarea la prestarea unei activitati în folosul comunitatii se pot aplica oricarui contravenient persoana fizica ori juridica.

(2) Sanctiunea închisorii contraventionale se poate aplica numai persoanelor fizice.

ART. 7

(1) Avertismentul consta în atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului asupra pericolului social al faptei savârsite, însotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale.

(2) Avertismentul se aplica în cazul în care fapta este de gravitate redusa.

(3) Avertismentul se poate aplica si în cazul în care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune.

ART. 8

(1) Amenda contraventionala are caracter administrativ.

(2) Pentru contraventiile stabilite prin hotarâri ale Guvernului se pot prevedea amenzi între 500.000 lei si 100.000.000 lei.

(3) Pentru contraventiile stabilite prin hotarâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale consiliilor judetene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti se pot prevedea amenzi între 250.000 lei si 25.000.000 lei.

(4) Limitele amenzilor prevazute în actele normative care contin reglementari cu privire la stabilirea si sanctionarea unor fapte ce constituie contraventii, precum si limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (2) si (3) pot fi reduse sau majorate periodic prin hotarâri ale Guvernului.

(5) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul de stat, cu exceptia celor provenite din amenzile aplicate în temeiul hotarârilor autoritatilor administratiei publice locale sau judetene prevazute la alin. (3), care se fac venit la bugetul local respectiv, precum si a celor pentru care legea prevede altfel. Amenzile aplicate în temeiul unei legi sau al unei hotarâri a Guvernului se fac venit la bugetul de stat în cota de 75%, diferenta revenind unitatii din care face parte agentul constatator. Aceasta suma se retine integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, si va fi repartizata pentru dotarea cu mijloace specifice activitatilor din domeniu.

ART. 9

(1) Închisoarea contraventionala si obligarea la prestarea unei activitati în folosul comunitatii pot fi stabilite numai prin lege si numai pe o durata ce nu poate depasi 6 luni, respectiv 300 de ore.

(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se stabilesc întotdeauna alternativ cu amenda.

ART. 10

(1) Daca aceeasi persoana a savârsit mai multe contraventii sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie.

(2) Când contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal sanctiunile contraventionale se cumuleaza fara a putea depasi dublul maximului amenzii prevazut pentru contraventia cea mai grava sau, dupa caz, maximul general stabilit în prezenta ordonanta pentru închisoarea contraventionala ori obligarea la prestarea unei activitati în folosul comunitatii.

(3) În cazul în care la savârsirea unei contraventii au participat mai multe persoane, sanctiunea se va aplica fiecareia separat.

ART. 11

(1) Caracterul contraventional al faptei este înlaturat în cazul legitimei aparari, starii de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilitatii, betiei involuntare complete, erorii de fapt, precum si infirmitatii, daca are legatura cu fapta savârsita.

(2) Minorul sub 14 ani nu raspunde contraventional.

(3) Pentru contraventiile savârsite de minorii care au împlinit 14 ani minimul si maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta savârsita se reduc la jumatate.

(4) Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu poate fi sanctionat cu închisoare contraventionala sau cu obligarea la prestarea unei activitati în folosul comunitatii.

(5) Cauzele care înlatura caracterul contraventional al faptei se constata numai de instanta de judecata.

ART. 12

(1) Daca printr-un act normativ fapta nu mai este considerata contraventie, ea nu se mai sanctioneaza, chiar daca a fost savârsita înainte de data intrarii în vigoare a noului act normativ.

(2) Daca sanctiunea prevazuta în noul act normativ este mai usoara se va aplica aceasta. În cazul în care noul act normativ prevede o sanctiune mai grava, contraventia savârsita anterior va fi sanctionata conform dispozitiilor actului normativ în vigoare la data savârsirii acesteia.

ART. 13

(1) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie în termen de 6 luni de la data savârsirii faptei.

(2) În cazul contraventiilor continue termenul prevazut la alin. (1) curge de la data constatarii faptei. Contraventia este continua în situatia în care încalcarea obligatiei legale dureaza în timp.

(3) Când fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit ca ea constituie contraventie, prescriptia aplicarii sanctiunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat în fata organelor de cercetare sau de urmarire penala ori în fata instantei de judecata, daca sesizarea s-a facut înauntrul termenului prevazut la alin. (1) sau (2). Prescriptia opereaza totusi daca sanctiunea nu a fost aplicata în termen de un an de la data savârsirii, respectiv constatarii faptei, daca prin lege nu se dispune altfel.

(4) Prin legi speciale pot fi prevazute si alte termene de prescriptie pentru aplicarea sanctiunilor contraventionale.

ART. 14

(1) Executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.

(2) Executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie în termen de 2 ani de la data aplicarii.

(3) Executarea sanctiunii închisorii contraventionale se prescrie în termen de un an de la data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti, daca contravenientul nu a optat pentru prestarea unei activitati în folosul comunitatii.

CAP. 2

Constatarea contraventiei

ART. 15

(1) Contraventia se constata printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevazute în actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, denumite în mod generic agenti constatatori.

(2) Pot fi agenti constatatori: primarii, ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitati, persoanele împuternicite în acest scop de ministri si de alti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, de prefecti, presedinti ai consiliilor judetene, primari, de primarul general al municipiului Bucuresti, precum si de alte persoane prevazute în legi speciale.

(3) Ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne constata contraventii privind: apararea ordinii publice; circulatia pe drumurile publice; regulile generale de comert; vânzarea, circulatia si transportul produselor alimentare si nealimentare, tigarilor si bauturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotarâre a Guvernului.

ART. 16

(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde în mod obligatoriu: data si locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului în care a fost savârsita, precum si aratarea tuturor împrejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, în situatia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii în termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plângerea.

(2) La intrarea în România a cetatenilor straini sau a cetatenilor români cu domiciliul în strainatate organele politiei de frontiera de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României vor elibera acestora tichete de înscriere a contraventiilor.

(3) În cazul contravenientilor cetateni straini sau cetateni români cu domiciliul în strainatate în procesul-verbal vor fi cuprinse urmatoarele date de identificare a acestora: numele, prenumele, seria si numarul pasaportului, statul emitent si data eliberarii documentului, precum si seria si numarul tichetului de înscriere a contraventiilor.

(4) La iesirea din tara organele politiei de frontiera de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, o data cu controlul documentelor vor solicita cetatenilor straini si cetatenilor români cu domiciliul în strainatate tichetul de înscriere a contraventiilor si, dupa caz, dovada platii amenzii contraventionale.

(5) În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde si numele, prenumele si domiciliul parintilor sau ale altor reprezentanti ori ocrotitori legali ai acestuia.

(6) În situatia în care contravenientul este persoana juridica în procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de înmatriculare în registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta.

(7) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.

ART. 17

Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savârsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.

ART. 18

Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza carora se fac mentiunile prevazute la art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiteri si subofiteri de politie, jandarmi sau gardieni publici.

ART. 19

(1) Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.

(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

ART. 20

(1) Daca o persoana savârseste mai multe contraventii constatate în acelasi timp de acelasi agent constatator, se încheie un singur proces-verbal.

(2) Pentru aceeasi fapta nu se pot aplica doua sau mai multe sanctiuni principale, repetate.

CAP. 3

Aplicarea sanctiunilor contraventionale

ART. 21

(1) În cazul în care prin actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplica si sanctiunea.

(2) Daca, potrivit actului normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei, agentul constatator nu are dreptul sa aplice si sanctiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de îndata organului sau persoanei competente sa aplice sanctiunea. În acest caz sanctiunea se aplica prin rezolutie scrisa pe procesul-verbal.

(3) Sanctiunea se aplica în limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

ART. 22

(1) În cazul contraventiilor pentru care legea prevede sanctiunea închisorii contraventionale alternativ cu amenda, daca agentul constatator apreciaza ca sanctiunea amenzii nu este îndestulatoare, încheie procesul-verbal de constatare si îl înainteaza în cel mult 48 de ore judecatoriei în a carei raza teritoriala a fost savârsita contraventia, pentru aplicarea sanctiunii corespunzatoare.

(2) În cazul în care se apreciaza ca se impune aplicarea închisorii contraventionale, instanta va dispune înlocuirea închisorii cu sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati în folosul comunitatii, daca persoana care a savârsit contraventia este de acord.

(3) Aplicarea sanctiunii închisorii contraventionale sau, dupa caz, obligarea la prestarea unei activitati în folosul comunitatii, exercitarea cailor de atac, precum si locul si modalitatea de executare a sanctiunilor se fac potrivit dispozitiilor cuprinse în legile speciale.

ART. 23

(1) În cazul în care prin savârsirea contraventiei s-a cauzat o paguba si exista tarife de evaluare a acesteia, persoana împuternicita sa aplice sanctiunea stabileste si despagubirea, cu acordul expres al persoanei vatamate, facând mentiunea corespunzatoare în procesul-verbal.

(2) Daca nu exista tarif de evaluare a pagubei persoana vatamata îsi va putea valorifica pretentiile potrivit dreptului comun.

ART. 24

(1) Persoana împuternicita sa aplice sanctiunea dispune si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii. În toate situatiile agentul constatator va descrie în procesul-verbal bunurile supuse confiscarii si va lua în privinta lor masurile de conservare sau de valorificare prevazute de lege, facând mentiunile corespunzatoare în procesul-verbal.

(2) În cazul în care bunurile nu se gasesc contravenientul este obligat la plata contravalorii lor în lei.

(3) Agentul constatator are obligatia sa stabileasca cine este proprietarul bunurilor confiscate si, daca acestea apartin unei alte persoane decât contravenientul, în procesul-verbal se vor mentiona, daca este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibila.

ART. 25

(1) Procesul-verbal se va înmâna sau, dupa caz, se va comunica, în copie, contravenientului si, daca este cazul, partii vatamate si proprietarului bunurilor confiscate.

(2) Comunicarea se face de catre organul care a aplicat sanctiunea, în termen de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia.

(3) În situatia în care contravenientul a fost sanctionat cu amenda, precum si daca a fost obligat la despagubiri, o data cu procesul-verbal acestuia i se va comunica si înstiintarea de plata. În înstiintarea de plata se va face mentiunea cu privire la obligativitatea achitarii amenzii si, dupa caz, a despagubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând sa se procedeze la executarea silita.

ART. 26

(1) Daca agentul constatator aplica si sanctiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal acestuia copia de pe acesta si înstiintarea de plata se înmâneaza contravenientului, facându-se mentiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si fata de celelalte persoane carora trebuie sa li se comunice copia de pe procesul-verbal, daca sunt prezente la încheierea acestuia.

(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuza sa semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum si a înstiintarii de plata se face de catre agentul constatator în termen de cel mult o luna de la data încheierii.

ART. 27

Comunicarea procesului-verbal si a înstiintarii de plata de face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneaza într-un proces-verbal semnat de cel putin un martor.

ART. 28

(1) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute în actul normativ, agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contraventiilor aceasta posibilitate trebuie mentionata în mod expres.

(2) Plata amenzii se face la Casa de Economii si Consemnatiuni sau la trezoreria finantelor publice, iar o copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, în termenul prevazut la alin. (1).

(3) În cazul în care contravenientul a achitat jumatate din minimul amenzii prevazute în actul normativ pentru fapta savârsita orice urmarire înceteaza.

ART. 29

Dispozitiile art. 28 se aplica si în cazurile prevazute la art. 10 alin. (2), daca contravenientul achita jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ pentru fiecare dintre contraventiile constatate, fara ca prin totalizare sa se depaseasca maximul prevazut pentru contraventia cea mai grava.

ART. 30

(1) Daca persoana împuternicita sa aplice sanctiunea apreciaza ca fapta a fost savârsita în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, constituie infractiune, sesizeaza organul de urmarire penala competent.

(2) În cazul în care fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit de catre procuror sau de catre instanta ca ea ar putea constitui contraventie, actul de sesizare sau de constatare a faptei, împreuna cu o copie de pe rezolutia, ordonanta sau, dupa caz, de pe hotarârea judecatoreasca, se trimite de îndata organului în drept sa constate contraventia, pentru a lua masurile ce se impun conform legii.

(3) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sanctiunii în cazul prevazut la alin. (2) curge de la data sesizarii organului în drept sa aplice sanctiunea.

CAP. 4

Caile de atac

ART. 31

(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii acestuia.

(2) Partea vatamata poate face plângere numai în ceea ce priveste despagubirea, iar cel caruia îi apartin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce priveste masura confiscarii.

ART. 32

(1) Plângerea însotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat sa o primeasca si sa înmâneze depunatorului o dovada în acest sens.

(2) Plângerea împreuna cu dosarul cauzei se trimit de îndata judecatoriei în a carei circumscriptie a fost savârsita contraventia.

(3) Plângerea suspenda executarea. Plângerea persoanelor prevazute la art. 31 alin. (2) suspenda executarea numai în ceea ce priveste despagubirea sau, dupa caz, masura confiscarii.

ART. 33

(1) Judecatoria va fixa termen de judecata, care nu va depasi 30 de zile, si va dispune citarea contravenientului sau, dupa caz, a persoanei care a facut plângerea, a organului care a aplicat sanctiunea, a martorilor indicati în procesul-verbal sau în plângere, precum si a oricaror alte persoane în masura sa contribuie la rezolvarea temeinica a cauzei.

(2) În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, judecatoria va cita si societatea de asigurari mentionata în procesul-verbal de constatare a contraventiei.

ART. 34

(1) Instanta competenta sa solutioneze plângerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa în termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare în vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, si hotaraste asupra sanctiunii, despagubirii stabilite, precum si asupra masurii confiscarii.

(2) Hotarârea judecatoreasca prin care s-a solutionat plângerea poate fi atacata cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi sustinute si oral în fata instantei. Recursul suspenda executarea hotarârii.

ART. 35

Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se solutioneaza cu precadere.

ART. 36

Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, recursul formulat împotriva hotarârii judecatoresti prin care s-a solutionat plângerea, precum si orice alte cereri incidente sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

CAP. 5

Executarea sanctiunilor contraventionale

ART. 37

Procesul-verbal neatacat în termenul prevazut la art. 31, precum si hotarârea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plângerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.

ART. 38

(1) Avertismentul se adreseaza oral atunci când contravenientul este prezent la constatarea contraventiei si sanctiunea este aplicata de agentul constatator.

(2) În celelalte cazuri avertismentul se socoteste executat prin comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei, cu rezolutia corespunzatoare.

(3) Daca sanctiunea a fost aplicata de instanta prin înlocuirea amenzii contraventionale cu avertisment, comunicarea acesteia se face prin încunostintare scrisa.

ART. 39

(1) Punerea în executare a sanctiunii amenzii contraventionale se face astfel:

a) de catre organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercita calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei în termenul prevazut de lege;

b) de catre instanta judecatoreasca, în celelalte cazuri.

(2) În vederea executarii amenzii organele prevazute la alin. (1) vor comunica din oficiu organelor de specialitate ale directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si unitatilor subordonante acestora, în a caror raza teritoriala domiciliaza sau îsi are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei sau, dupa caz, dispozitivul hotarârii judecatoresti prin care s-a solutionat plângerea.

(3) Executarea se face în conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea silita a creantelor bugetare.

(4) Împotriva actelor de executare se poate face contestatie la executare, în conditiile legii.

ART. 40

Executarea sanctiunilor contraventionale complementare se face potrivit dispozitiilor legale.

ART. 41

(1) Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus aceasta masura, în conditiile legii.

(2) În caz de anulare sau de constatare a nulitatii procesului-verbal bunurile confiscate, cu exceptia celor a caror detinere sau circulatie este interzisa prin lege, se restituie de îndata celui în drept.

(3) Daca bunurile prevazute la alin. (2) au fost valorificate, instanta va dispune sa se achite celui în drept o despagubire care se stabileste în raport cu valoarea de circulatie a bunurilor.

ART. 42

În scopul executarii despagubirii stabilite pe baza de tarif actele prevazute la art. 39 alin. (2) se comunica si partii vatamate, care va proceda potrivit dispozitiilor legale referitoare la executarea silita a creantelor.

ART. 43

Executarea sanctiunii închisorii contraventionale se face în locurile si în modalitatile prevazute de legea speciala.

CAP. 6

Dispozitii speciale si tranzitorii

ART. 44

(1) Sanctiunile prevazute în prezenta ordonanta nu se aplica în cazul contraventiilor savârsite de militarii în termen. Procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unitatii din care face parte contravenientul, pentru a i se aplica masuri disciplinare, daca se constata ca acesta este întemeiat.

(2) Daca prin contraventia savârsita de un militar în termen s-a produs o paguba sau daca sunt bunuri supuse confiscarii, organul competent potrivit legii va stabili despagubirea pe baza de tarif si va dispune asupra confiscarii. Câte o copie de pe procesul-verbal se comunica contravenientului, partii vatamate si celui caruia îi apartin bunurile confiscate.

ART. 45

În termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante Ministerul de Interne si Ministerul Finantelor Publice vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice privind regimul tichetelor de înscriere a contraventiilor, prevazute la art. 16 alin. (2) si (4).

ART. 46

Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, precum si celelalte autoritati ale administratiei publice care au structuri militare vor stabili prin regulamentele interne organele competente sa constate si sa aplice sanctiunile în cazul contraventiilor savârsite de cadrele militare si de angajatii civili în legatura cu serviciul.

ART. 47

Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila.

ART. 48

Ori de câte ori într-o lege speciala sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, trimiterea se va socoti facuta la dispozitiile corespunzatoare din prezenta ordonanta.

ART. 49

Cauzele aflate în curs de solutionare la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante vor continua sa se judece potrivit legii aplicabile în momentul constatarii contraventiei.

ART. 50

Actele normative prin care se stabilesc contraventii, în vigoare la data publicarii prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi modificate sau completate, daca este cazul, în termen de 3 luni, potrivit prevederilor acesteia.

ART. 51

(1) Prezenta ordonanta va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe aceeasi data se abroga Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, publicata în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.MO nr 410/25.072001

LEGEA NR. 50 DIN 29 IULIE 1991 (REPUBLICATĂ)

PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR

sI UNELE MĂSURI PENTRU REALIZAREA LOCUINŢELOR

CAP. 1

Autorizarea executarii sau desfiintarii constructiilor

ART. 1

Constructiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, eliberata în conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor.

ART. 2

Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.

Autorizatia de construire se elibereaza în temeiul si cu respectarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate potrivit anexei, care face parte integranta din prezenta lege.

ART. 3

Autorizatia de construire se elibereaza pentru:

a) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a cladirilor de orice fel;

b) lucrari de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, ce urmeaza a fi efectuate la constructii reprezentînd monumente si ansambluri istorice, arheologice, de arhitectura, arta sau cultura, inclusiv cele din zonele lor de protectie;

c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare subterane si aeriene, împrejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

d) foraje si excavari necesare studiilor geotehnice si ridicarilor topografice, exploatari de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;

e) constructii provizorii de santier necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;

f) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;

g) lucrari cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si în spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame.

ART. 4

Autorizatia de construire se elibereaza de prefecturi sau primarii, dupa cum urmeaza:

a) prefecturile, cu avizul primariilor, pentru investitiile care se aproba de Guvern; pentru lucrarile publice, lacasurile de cult, constructiile pentru industrie, comert, prestari de servicii, social-culturale si speciale, care se executa în sate; precum constructiile si lucrarile de orice fel care se executa în afara localitatilor, cu exceptia celor de la lit. d);

b) primariile municipiilor sau oraselor, pentru constructiile si lucrarile de orice fel din localitati, cu exceptia investitiilor care se aproba de Guvern;

c) Primaria municipiului Bucuresti, pentru constructiile si lucrarile prevazute la lit. a) si b) si primariile sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru constructiile de locuinte si anexele gospodaresti ale acestora;

d) primariile comunelor, pentru constructiile de locuinte si anexele gospodaresti ale acestora, din satele componente, precum si pentru anexele exploatarilor agricole situate în extravilan. Se excepteaza de la autorizare anexele cu caracter temporar ale exploatarilor agricole situate în extravilan.

ART. 5

Cererea de eliberare a autorizatiei de construire va fi însotita de certificatul de urbanism, emis de organele prevazute la art. 4.

Certificatul de urbanism trebuie sa cuprinda elemente privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor.

ART. 6

Autorizatia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii, la care se anexeaza obligatoriu planul de amplasare a constructiei, planuri din care sa rezulte destinatia, alcatuirea constructiva, functionala si înfatisarea constructiei, întocmite la o scara convenabila de catre un proiectant autorizat, precum si dovada titlului solicitantului asupra terenului.

Documentatia trebuie sa contina si avizele legale necesare, prezentate prin grija solicitantului.

În situatia depunerii unei documentatii incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 10 zile de la data înregistrarii.

ART. 7

Pentru autorizarea constructiilor în zonele asupra carora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protectie prevazut în documentatiile de urbanism aprobate, se va proceda dupa cum urmeaza:

a) în rezervatiile istorice si de arhitectura, stabilite potrivit legii, sau în cazul lucrarilor care modifica monumentele de orice natura, solicitantul va obtine avizul Comisiei nationale pentru protectia monumentelor, ansamblurilor si siturilor istorice sau al Departamentului pentru urbanism si amenajarea teritoriului, în zonele de protectie ale acestora;

b) în parcurile nationale si rezervatiile naturale solicitantul va obtine avizul Ministerului Mediului;

c) în zonele unde s-a instituit alt tip de restrictie, solicitantul va obtine avizul organismelor competente.

ART. 8

Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari:

a) reparatii la acoperisuri, învelitori sau terase, cînd nu se schimba forma acestora si materialele din care sînt executate;

b) reparatii si înlocuiri de tîmplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tîmplariei;

c) reparatii si înlocuiri de sobe de încalzit;

d) zugraveli si vopsitorii interioare;

e) zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor situate pe arterele principale de circulatie;

f) reparatii la instalatiile si echiparea tehnico-sanitara a cladirilor, fara implicatii asupra structurii de rezistenta sau a aspectului arhitectural al acestora.

ART. 9

Desfiintarea constructiilor si amenajarilor prevazute la art. 3 se face pe baza autorizatiei de desfiintare obtinuta în prealabil, eliberata de primarii sau prefecturi, dupa caz.

CAP. 2

Concesionarea terenurilor pentru constructii

ART. 10

Terenurile apartinînd domeniului privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, destinate executarii de constructii, pot fi concesionate prin licitatie publica în conditiile respectarii documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi, si realizarii de catre concesionar a constructiei.

Concesionarea se face pe baza de oferte prezentate de catre solicitanti, cu respectarea prevederilor legale si a dispozitiilor prezentului capitol, urmarindu-se valorificarea superioara a potentialului terenului, pe baza conceptiei urbanistice.

ART. 11

Pîna la reglementarea prin lege a situatiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de constructii aflate în administrarea primariilor si care pot fi revendicate de fostii proprietari.

ART. 12

Prin exceptie de la prevederile art. 10, terenurile destinate executarii de constructii se pot concesiona fara licitatie publica, în urmatoarele cazuri:

a) pentru construirea de locuinte, celor deveniti invalizi de gradul I si II si familiilor celor decedati ca urmare a participarii la victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si familiilor ale caror gospodarii proprietate personala au fost demolate fara forme legale de expropriere, cu reducerea taxei de concesiune, stabilita pîna la 95 la suta;

b) pentru realizarea de obiective de utilitate publica cu caracter social, fara scop lucrativ, altele decît cele ce se realizeaza de catre colectivitatile locale pe terenurile acestora cu plata taxei de concesiune, stabilita potrivit legii.

Concesionarea terenurilor pentru situatiile prevazute la lit. a) se face de catre primarii numai familiilor care nu au în proprietate o locuinta, într-o ordine de prioritate stabilita începînd cu venitul mediu cel mai mic pe membru de familie.

ART. 13

Terenurile prevazute la art. 10, ce fac obiectul licitatiei, se aduc la cunostinta publica de catre primariile în a caror unitate administrativ-teritoriala sînt situate, printr-o publicatie afisata la sediul acestora si tiparita în cel putin doua ziare de larga circulatie, cu minimum 20 de zile înainte de data licitatiei.

Publicatiile privind licitatia vor cuprinde data si locul desfasurarii acesteia, suprafata si destinatia terenului, stabilite prin planul de urbanism sau prin concurs, desfasurat potrivit legii, si taxa anuala minimala de concesionare.

Oferta solicitantilor va fi însotita de un studiu de oportunitate sau de fezabilitate, dupa caz, cuprinzînd în mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitatii si capacitatii constructiei, a gradului de ocupare a terenului, precum si a celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decît ofertele care corespund documentatiei de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobata potrivit legii.

Licitatia se efectueaza, în conditiile legii, de comisiile instituite în acest scop de catre prefecturi sau Primaria municipiului Bucuresti. Comisiile functioneaza la sediul primariilor în a caror unitate administrativ-teritoriala sînt situate terenurile.

ART. 14

Limita minima a pretului concesiunii se stabileste, dupa caz, prin decizia prefecturii sau a primariei, astfel încît sa asigure recuperarea în 25 de ani a pretului de vînzare al terenului, în conditii de piata, la care se adauga costul lucrarilor de infrastructura aferente.

ART. 15

Terenurile prevazute la art. 10, ce se concesioneaza pentru realizarea de locuinte si spatii construite asociate acestora, vor avea urmatoarele suprafete:

a) în localitati urbane:

- pîna la 300 mp pentru un apartament într-o cladire cu parter sau parter si etaj;

- pîna la 200 mp pentru un apartament într-o cladire cu parter si etaj cu 2 apartamente;

- pîna la 150 mp pentru un apartament, în cazul cladirilor cu parter si mai multe etaje, avînd cel mult 6 apartamente;

- pentru cladirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafata de teren va fi stabilita potrivit planurilor urbanistice de detaliu;

b) în localitati rurale, inclusiv în cele 23 de localitati declarate orase potrivit Legii nr. 2/1989 si mentinute prin Decretul-lege nr. 38/1990, pîna la 1.000 mp pentru o locuinta.

ART. 16

Pentru realizarea unei case de vacanta se poate concesiona un teren în suprafata de pîna la 250 mp.

ART. 17

Împotriva licitatiei, pîna la momentul adjudecarii, se va putea face contestatie, de catre orice persoana interesata, la judecatoria în a carei raza teritoriala are loc licitatia. Contestatia suspenda desfasurarea licitatiei pîna la solutionarea sa definitiva.

ART. 18

Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitatiei sau a deciziei primariei, pentru situatiile prevazute la art. 12, se va încheia actul de concesiune, care se va înregistra de catre concesionar în evidentele de publicitate imobiliara, în termen de 10 zile de la data adjudecarii sau emiterii deciziei.

ART. 19

Concesionarea terenurilor prevazute la art. 10-16 se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilita de catre primarii, în functie de prevederile documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului si de natura constructiei; pentru constructiile de locuinte concesionarea se face pe durata existentei constructiilor.

ART. 20

Intravilanul localitatilor se stabileste prin documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi.

Terenurile destinate pentru constructii evidentiate în intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, prin autorizatia de construire.

Suprafetele de teren scoase din circuitul agricol se comunica de catre prefecturi sau primarii, în termen de 10 zile de la eliberarea autorizatiilor, la oficiile teritoriale de cadastru.

CAP. 3

Sprijinul financiar acordat pentru realizarea locuintelor sau a caselor de vacanta

ART. 21

Pentru realizarea de locuinte sau case de vacanta, bancile cu capital de stat si Casa de Economii si Consemnatiuni vor acorda, cu prioritate, persoanelor fizice, credite în conditiile convenite prin contract.

ART. 22

Persoanele salariate, taranii si pensionarii care împreuna cu membrii familiei nu au în proprietate o locuinta si o casa de vacanta beneficiaza, în cazul în care au contractat credite pentru construirea unei locuinte sau a unei case de vacanta, de o subventie de la bugetul statului echivalenta cu dobînda pentru creditul primit; subventia se plateste direct bancii.

ART. 23

Pentru realizarea locuintelor proprietate personala se acorda, o singura data, o subventie de la bugetul statului de 30 la suta din valoarea constructiei autorizate si nu mai putin de 50.000 lei, urmatoarele categorii:

a) tinerilor casatoriti care au fiecare vîrsta de pîna la 30 ani;

b) invalizilor de gradul I si II;

c) handicapatilor;

d) ranitilor, familiilor si parintilor celor decedati ca urmare a participarii la victoria Revolutiei din decembrie 1989;

e) persoanelor si familiilor care îsi schimba domiciliul din orase la sate si lucreaza în agricultura sau silvicultura; de aceeasi prevedere beneficiaza si personalul calificat din învatamînt si sanatate care are sau îsi schimba domiciliul la sate;

f) persoanelor si familiilor care îsi schimba domiciliul dintr-un sat în alt sat pentru a lucra pamîntul cu care au fost împroprietarite conform Legii fondului funciar.

Persoanele si familiile care, avînd ca principala sursa de existenta munca în agricultura, îsi schimba domiciliul în conditiile lit. e) si f), beneficiaza de subventia prevazuta la alin. 1, atît pentru locuinta propriu-zisa, cît si pentru anexele gospodaresti destinate pastrarii produselor agricole si cresterii animalelor.

Subventia se acorda numai persoanelor care nu au în proprietate personala o locuinta, iar verificarea folosirii ei se face de catre unitatea finantatoare.

ART. 24

În sensul art. 22 si 23, prin familie se întelege sot si sotie, cu sau fara copii în întretinere.

ART. 25

În cazul înstrainarii prin acte între vii, în decurs de 10 ani, a locuintelor pentru realizarea carora s-au acordat subventii potrivit art. 22 si 23, sumele obtinute ca subventii se restituie anterior perfectarii actelor de înstrainare. În cazurile în care dobînditorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. 22 si 23, subventiile se transfera acestora.

CAP. 4

Raspunderi si sanctiuni

ART. 26

Constituie contraventii la regimul de autorizare a constructiilor, prevazut prin prezenta lege, urmatoarele fapte, daca nu au fost savîrsite în astfel de conditii încît, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

a) realizarea de catre executant, cu încalcarea autorizatiei sau a documentatiei de executie care a stat la baza eliberarii acesteia, a lucrarilor de construire, reconstruire, transformare, extindere sau reparare prevazute la art. 3;

b) mentinerea, dupa expirarea termenului din autorizatie, sau adaptarea în alte scopuri, fara autorizatie, a lucrarilor cu caracter provizoriu, precum si mentinerea constructiilor provizorii de santier dupa terminarea lucrarilor de baza;

c) executarea, fara autorizatie, a lucrarilor prevazute la lit. a);

d) executarea, cu încalcarea autorizatiei sau a documentatiei care a stat la baza eliberarii acesteia, a lucrarilor de construire, reconstruire, extindere, transformare, restaurare, modificare a fatadelor constructiilor, precum si a unor constructii provizorii de santier în afara incintei acestuia;

e) executarea, fara autorizatie, a lucrarilor prevazute la lit. d);

f) desfiintarea, partiala sau totala, fara autorizatie sau cu încalcarea acesteia, a constructiilor si instalatiilor, precum si a oricaror alte obiective;

g) eliberarea de autorizatie de construire în baza unor documentatii incomplete sau care nu sînt în concordanta cu certificatul de urbanism eliberat, ori în baza altor acte decît cele stabilite;

h) neorganizarea si neexercitarea controlului, conform legii, de catre personalul prefecturilor si primariilor cu atributii în domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului.

Contraventiile prevazute la lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele de la lit. c) si d), cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei, iar cele de la lit. e) si h), cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei.

ART. 27

Contraventiile prevazute la art. 26 se constata de organele de control ale prefecturilor si primariilor pentru faptele savîrsite în cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale.

Procesele-verbale de constatare a contraventiilor încheiate de personalul de control se înainteaza, în vederea aplicarii sanctiunii, sefului directiei care coordoneaza activitatea de urbanism si amenajare a teritoriului sau, dupa caz, prefectului sau subprefectului, primarului sau viceprimarului unitatii administrativ-teritoriale unde s-a savîrsit contraventia.

Contraventiile si amenzile prevazute la art. 26 pot fi constatate si, respectiv, aplicate si de catre personalul din Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului, împuternicit de conducerea acestuia, pe întreg teritoriul tarii.

ART. 28

O data cu aplicarea amenzii pentru contraventiile constatate potrivit art. 27 se dispune oprirea executarii lucrarilor sau desfiintarea constructiilor nelegal realizate, pentru încadrarea în prevederile autorizatiei sau readucerea terenurilor la starea initiala, dupa caz.

ART. 29

Dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevazute la art. 26 se prescrie în termen de 2 ani de la data savîrsirii faptei.

ART. 30

În cazul în care persoanele sanctionate contraventional nu s-au conformat în termen dispozitiilor din procesul-verbal de contraventie, primariile vor sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz:

a) desfiintarea constructiilor, cînd acestea au fost executate fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia;

b) readucerea în stare initiala a constructiilor la care s-au executat lucrari fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si a terenului ocupat de constructii.

În cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele limita de executare a masurilor de la lit. a) si b).

Persoanele care au beneficiat de subventie pentru construirea unei locuinte sau a unei case de vacanta, potrivit art. 22 si art. 23, si pentru care s-a dispus masura prevazuta la lit. a) vor restitui subventiile primite, cu plata dobînzilor legale pentru perioada în care le-au folosit.

ART. 31

În cazul nerespectarii termenelor limita stabilite, masurile dispuse de instanta, în conformitate cu art. 30, se vor aduce la îndeplinire prin grija primariei, cu sprijinul organelor de politie, cheltuielile urmînd a fi suportate de catre persoanele vinovate.

ART. 32

În masura în care prezenta lege nu dispune altfel, se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

CAP. 5

Dispozitii finale

ART. 33

Persoanele fizice si juridice care beneficiaza de teren în conditiile prezentei legi sînt obligate sa solicite emiterea autorizatiei de construire si sa înceapa constructia în termen de cel mult 1 an de la data obtinerii actului de concesionare a terenului.

În caz de încalcare a obligatiei prevazute la alin. 1, concesionarea îsi pierde valabilitatea.

ART. 34

Persoanele fizice si juridice, care realizeaza constructii în conditiile prezentei legi, au obligatia de a executa integral constructiile la termenul prevazut în autorizatie.

Constructiile se considera terminate daca s-au realizat toate elementele prevazute în autorizatia de construire.

În cazul cînd constructia nu a fost executata integral la termenul stabilit, autorizatia se poate prelungi o singura data, cu cel mult 1 an, de catre organul care a emis-o.

ART. 35

Toate constructiile proprietate particulara realizate în conditiile prezentei legi se declara, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai tîrziu de 15 zile de la data expirarii termenului prevazut în autorizatia de construire.

Cetatenii care nu detin în proprietate o alta locuinta sau o casa de vacanta beneficiaza de scutire de impozit pe cladiri, pe timp de 10 ani pentru locuinta proprietate particulara construita în conditiile prezentei legi si de 5 ani pentru casa de vacanta construita în aceleasi conditii.

ART. 36

În cazul cînd într-o cladire se realizeaza mai multe apartamente si suprafete locative cu alta destinatie, proprietarii acestora dobîndesc si o cota-parte de proprietate asupra tuturor partilor de constructie si instalatii, precum si asupra tuturor dotarilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decît în comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situata proprietatea lor.

O data cu dreptul de proprietate asupra constructiilor, în situatia celor realizate în cladiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobîndeste si o cota-parte din dreptul de concesiune asupra terenului apartinînd domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.

Cotele-parti prevazute la alineatele precedente se determina proportional cu suprafata construita a locuintelor, a caselor de vacanta ori a suprafetelor cu alta destinatie din cladire, dupa caz.

ART. 37

Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrainare a constructiei pentru realizarea careia el a fost constituit.

ART. 38

Autorizarea constructiilor cu caracter militar se face în conditiile stabilite de Ministerul Apararii Nationale si Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

ART. 39

Guvernul României va reorganiza structurile organizatorice ale prefecturilor si primariilor pentru cuprinderea atributiilor ce le revin în aplicarea prezentei legi.

ART. 40

Formularele, procedura de autorizare si continutul documentatiilor prevazute la art. 2 alin. 2 si art. 6 alin. 1 se vor stabili de Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, si se publica în Monitorul Oficial al României.

ART. 41

Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vînzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie, publicata în Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotarîrea Consiliului de Ministri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea masurilor de executare a dispozitiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vînzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case de odihna proprietate personala, publicata în Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberarii autorizatiilor de construire, reparare si desfiintare a constructiilor, precum si a celor referitoare la înstrainarile si împartelile terenurilor cu sau fara constructii, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasarii constructiilor, precum si a trecerii în proprietatea statului a terenurilor si constructiilor necesare efectuarii unor lucrari sau unor actiuni de interes de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotarîrea Consiliului de Ministri nr. 2490/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind amplasarea si autorizarea construirii, repararii si desfiintarii constructiilor si a altor lucrari, publicata în Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 25 iulie 1991.

PREsEDINTELE SENATULUI

academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor în sedinta din 26 iulie 1991.

PREsEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR

MARŢIAN DAN

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui României,

promulgam Legea privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

PREsEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

ANEXA 1

AVIZAREA sI APROBAREA

documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului

Nr. Categorii de Avizeaza Aproba

crt. documentatii

0 1 2 3

A. Plan de amenajare a teritoriului

1. National Guvernul Parlamentul

2. Zonal Departamentul pentru urbanism si Prefecturile

amenajarea teritoriului interesate sau

Organismele centrale interesate Primaria municipiului

Bucuresti

3. Judetean sau al Departamentul pentru urbanism si Prefecturile sau

municipiului amenajarea teritoriului Primaria

Bucuresti Organismele centrale interesate municipiului

Bucuresti

4. Interorasenesc Departamentul pentru urbanism si Primariile

sau intercomunal amenajarea teritoriului orasenesti

Organismele teritoriale interesate sau comunale

interesate

5. Municipal Departamentul pentru urbanism si Primariile

amenajarea teritoriului municipale

Organismele teritoriale interesate

6. Orasenesc Organismele teritoriale interesate Primariile

orasenesti

7. Comunal Organismele teritoriale interesate Primariile

comunale

B. Plan urbanistic general

1. Municipiul Departamentul pentru urbanism si Primaria

Bucuresti amenajarea teritoriului municipiului

Organismele centrale interesate Bucuresti

2. Municipiu Departamentul pentru urbanism si Primariile

amenajarea teritoriului municipale

Organismele teritoriale interesate

3. Oras Organismele teritoriale interesate Primariile

orasenesti

4. Statiune Departamentul pentru urbanism si Prefecturile

balneara, amenajarea teritoriului

climaterica, Ministerul Comertului si Turismului

turistica Ministerul Sanatatii

Organismele teritoriale interesate

5. Sat Organismele teritoriale interesate Primariile comunale

C. Plan urbanistic zonal

1. Zona centrala a Departamentul pentru urbanism si Primaria

municipiului amenajarea teritoriului municipiului

Bucuresti Organismele centrale interesate Bucuresti

2. Zona centrala a Departamentul pentru urbanism si Primariile

municipiului amenajarea teritoriului municipale

Organismele teritoriale interesate

3. Zona centrala a Organismele teritoriale interesate Primariile

orasului orasenesti

4. Zona centrala a Organismele teritoriale interesate Primariile comunale

satului

5. Alte zone Organismele teritoriale interesate Primariile locale

functionale

din localitati

6. Zone protejate Departamentul pentru urbanism si Prefecturile si

amenajarea teritoriului Primaria

Organismele centrale si municipiului

teritoriale interesate Bucuresti

7. Asezare de Departamentul pentru urbanism si Prefecturile sau

vacanta amenajarea teritoriului Primaria

Organismele centrale si municipiului

teritoriale interesate Bucuresti

D. Plan urbanistic de detaliu

1. Investitii din Departamentul pentru urbanism si Prefecturile

competenta de amenajarea teritoriului

aprobare a Organismele centrale si

Guvernului, a teritoriale interesate

altor organe

ale

administratiei

centrale de

stat si cele

care se

amplaseaza în

zone protejate

2. Investitii din Organismele teritoriale interesate Primariile locale

competenta de

aprobare a

organelor

locale

E. Regulamente de urbanism

1. Regulament Organismele centrale interesate Guvernul

general de

urbanism

2. Regulament Departamentul pentru urbanism si Primariile locale

local de amenajarea teritoriului

urbanism

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 163 din 7 august 1991

LEGE NR. 453 DIN 18 IULIE 2001

PENTRU MODIFICAREA sI COMPLETAREA LEGII NR. 50/1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII sI UNELE MĂSURI PENTRU REALIZAREA LOCUINŢELOR

ART. 1

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:

"Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii"

2. Titlul capitolului I va avea urmatorul cuprins:

"Autorizarea executarii lucrarilor de constructii"

3. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 1

(1) Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare. Autorizatia de construire sau de desfiintare se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren si/sau constructii - ori a altui act care confera dreptul de construire sau de desfiintare, în conditiile prezentei legi.

(2) Constructiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, emisa în conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor."

4. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 2

(1) Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.

(2) Autorizatia de construire se emite în temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, avizate si aprobate potrivit legii.

(3) Autorizatiile de construire pentru retele magistrale, cai de comunicatie, amenajari pentru îmbunatatiri funciare, retele de telecomunicatii ori alte lucrari de infrastructura, care se executa în extravilanul localitatilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate si aprobate potrivit legii.

(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, pentru:

a) lucrari de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a cladirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni, a suprafetei construite la sol si a volumetriei acestora;

b) lucrari de reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare si altele asemenea, fara modificarea traseului si, dupa caz, a functionalitatii acestora;

c) lucrari de reparare privind împrejmuiri, mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri si gradini publice, piete pietonale si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

d) lucrari de cercetare si de prospectare a terenurilor - foraje si excavari -, necesare în vederea efectuarii studiilor geotehnice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari;

e) organizarea de tabere de corturi."

5. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 3

Autorizatia de construire se elibereaza pentru:

a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 8 lit. f);

b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;

c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare, privind cai de comunicatie, retele si dotari tehnico-edilitare, noi capacitati de producere, de transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente;

d) împrejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

e) lucrari de foraje si excavari necesare în vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;

f) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;

g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;

h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate în extravilan;

i) cimitire - noi si extinderi."

6. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 4

(1) Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, dupa cum urmeaza:

a) de presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru:

1. investitiile care se aproba de Guvern;

2. investitiile care se realizeaza în extravilanul comunelor, inclusiv anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole;

3. investitiile care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita a doua sau mai multor unitati administrativ-teritoriale;

b) de primarii municipiilor sau oraselor, pentru constructiile si lucrarile de orice fel din intravilanul si din extravilanul acestora, cu exceptia celor prevazute la lit. a);

c) de primarul general al municipiului Bucuresti, pentru toate constructiile si lucrarile din intravilan si din teritoriul administrativ al municipiului Bucuresti, prevazute la lit. a) si b), precum si de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru toate categoriile de constructii si amenajari urbanistice din cadrul sectoarelor, stabilite de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la propunerea consiliilor locale ale sectoarelor;

d) de primarii comunelor, cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judetene, pentru constructiile si lucrarile care se executa în intravilanul localitatilor, cu exceptia celor prevazute la lit. a)."

7. Dupa articolul 4 se introduce articolul 4^1 cu urmatorul cuprins:

"ART. 4^1

(1) În vederea simplificarii procedurii de autorizare emitentul autorizatiei are obligatia sa organizeze structuri de specialitate în vederea emiterii acordului unic, respectiv a obtinerii, în numele solicitantului, a avizelor legale necesare în vederea autorizarii, pentru:

a) racordarea la retelele de utilitati;

b) influentele lor asupra retelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament;

c) racordarea la reteaua cailor de comunicatii;

d) prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, precum si protectia mediului si a sanatatii populatiei;

e) satisfacerea exigentelor specifice zonelor speciale sau protejate.

(2) Pentru asigurarea functionarii structurilor de specialitate consiliile judetene si locale vor stabili taxe speciale pe tipuri de lucrari, în conditiile legii."

8. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 5

(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile prevazute la art. 4, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie îndeplinite în functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzând avizele si acordurile legale, necesare în vederea autorizarii.

(2) Certificatul de urbanism se emite de autoritatile prevazute la art. 4, abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii, si se elibereaza solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrarii cererii, mentionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

(3) Certificatul de urbanism se semneaza de catre presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de catre persoana cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

(4) În vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitantul - orice persoana fizica sau juridica interesata - se va adresa autoritatilor prevazute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, cât si elementele care definesc scopul solicitarii.

(5) Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

(6) Certificatul de urbanism se emite si în vederea concesionarii de terenuri, a adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice în faza de studiu de fezabilitate, precum si pentru cereri în justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara."

9. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 6

(1) Autorizatia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrarii cererii, pe baza documentatiei depuse la autoritatile prevazute la art. 4, care va cuprinde:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor;

c) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

d) avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;

e) dovada privind achitarea taxelor legale.

(2) Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii este extras din proiectul tehnic si se elaboreaza în conformitate cu continutul-cadru prevazut în anexa nr. 1, în concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta, si se întocmeste, se semneaza si se verifica, potrivit legii.

(3) În situatia depunerii unei documentatii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 5 zile de la data înregistrarii, cu mentionarea în scris a elementelor necesare în vederea completarii acesteia.

(4) Executarea lucrarilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

(5) Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat sa înceapa lucrarile. În aceasta situatie valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, în conformitate cu proiectul tehnic. În cazul în care lucrarile de constructii nu au fost începute ori nu au fost executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile înaintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.

(6) Neînceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. În situatia în care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.

(7) Investitorul are obligatia sa înstiinteze autoritatea emitenta a autorizatiei de construire, precum si inspectoratul teritorial în constructii asupra datei la care vor începe lucrarile autorizate. În caz contrar, daca constatarea faptei de începere a lucrarilor fara înstiintare s-a facut în termenul de valabilitate a autorizatiei, data începerii lucrarilor se considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei.

(8) O data cu depunerea cererii de emitere a autorizatiei de construire solicitantul are obligatia sa prezinte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca imobilul - teren si/sau constructii - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecatoresti. În caz contrar documentatia se restituie solicitantului, care o va depune spre autorizare numai dupa solutionarea definitiva în instanta a litigiului.

(9) În conditiile prezentei legi nu se emit autorizatii provizorii.

(10) Autorizatiile de construire/desfiintare se emit numai pe baza unei documentatii complete, în conformitate cu continutul-cadru prevazut în anexa nr. 1, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. 13.

(11) Autorizatia de construire se semneaza de presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizatiilor revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

(12) Valabilitatea autorizatiei se mentine în cazul schimbarii investitorului, înaintea finalizarii lucrarilor, cu conditia respectarii prevederilor acesteia si a transcrierii actelor care confera dreptul de construire.

(13) Autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie de prima necesitate în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati ori alte evenimente cu caracter exceptional, inclusiv la constructiile prevazute la art. 3 lit. b), se emite imediat de catre autoritatea administratiei publice abilitata, conform legii, urmând ca documentatia legala necesara sa fie definitivata pe parcursul sau la încheierea executarii lucrarilor, cu respectarea avizelor legale.

(14) Primariile pot dezafecta constructiile, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale, aflate în stare avansata de degradare si care pun în pericol siguranta publica, cu exceptia constructiilor monument istoric, pe baza de autorizatie de desfiintare emisa în conditiile alin. (13), cu obligatia de a se întocmi documentatii specifice în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 1.

(15) Taxa de autorizare se calculeaza potrivit legii, pe baza declaratiei solicitantului si în conformitate cu prevederile proiectului tehnic prezentat pentru autorizare, dupa caz, în functie de suprafata desfasurata a constructiilor cu destinatia de locuinta si a anexelor gospodaresti ori pe baza devizului general al investitiei.

(16) Taxa pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire se calculeaza la 30% din valoarea initiala a taxei de autorizare.

(17) Institutiile abilitate prin lege sa emita avize si acorduri în vederea autorizarii lucrarilor de constructii, altele decât cele prevazute la art. 4^1 alin. (1), au obligatia emiterii acestora în termen de maximum 15 zile de la data înregistrarii cererii/documentatiei, dupa caz, direct structurilor organizate de consiliile judetene si locale sau, dupa caz, solicitantului."

10. Dupa articolul 6 se introduc articolele 6^1 si 6^2 cu urmatorul cuprins:

"ART. 6^1

(1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea - partiala sau totala - a constructiilor si instalatiilor aferente, precum si a oricaror amenajari se face numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute în prealabil de la autoritatile prevazute la art. 4.

(2) Autorizatia de desfiintare se emite în aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu exceptiile prevazute la art. 8.

ART. 6^2

(1) Proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si proiectele tehnice pe baza carora se întocmesc acestea se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se însusesc si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai în domeniul arhitecturii si constructiilor, astfel:

a) de arhitect cu diploma recunoscuta de statul român, pentru proiectarea partii de arhitectura pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si a celor subterane;

b) de ingineri constructori si de instalatii, cu diploma recunoscuta de statul român, pentru partile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor si la instalatiile aferente acestora;

c) de conductor arhitect si/sau de subinginer de constructii, cu diploma recunoscuta de statul român, pentru cladiri de importanta redusa si aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru documentatia de executie.

(3) Semnarea documentatiilor de catre persoanele prevazute la alin. (1) angajeaza raspunderea acestora în conditiile legii."

11. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 7

(1) Pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii în zonele asupra carora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protectie, prevazut în documentatiile de urbanism, în planurile urbanistice si în planurile de amenajare a teritoriului aprobate, se va proceda dupa cum urmeaza:

a) în ansamblurile de arhitectura, în rezervatiile de arhitectura si de urbanism, în cazul siturilor arheologice, al parcurilor si gradinilor monument istoric, cuprinse în listele aprobate potrivit legii, precum si în cazul lucrarilor de orice natura în zonele de protectie a monumentelor, solicitantul va obtine avizul comun al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, potrivit competentelor specifice;

b) în cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor monumente istorice, pe lânga avizul Ministerului Culturii si Cultelor se vor obtine avizele specifice cerintelor de calitate a constructiilor, potrivit prevederilor legale;

c) în zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, în zonele de siguranta si protectie ale amenajarilor hidrotehnice de interes public, precum si în alte arii protejate solicitantul va obtine avizul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;

d) în zonele de siguranta si de protectie ale infrastructurilor de transport de interes public, precum si în zonele aferente construirii cailor de comunicatie, stabilite prin documentatiile de amenajare a teritoriului si/sau de urbanism, se va obtine si autorizatia Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, conform prevederilor legale;

e) în zonele unde s-a instituit alt tip de restrictie solicitantul va obtine avizul organismelor competente."

12. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 8

(1) Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor si ale instalatiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora:

a) reparatii la împrejmuiri, acoperisuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;

b) reparatii si înlocuiri de tâmplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tâmplariei;

c) reparatii si înlocuiri de sobe de încalzit;

d) zugraveli si vopsitorii interioare;

e) zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor situate pe arterele principale de circulatie;

f) reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, în limitele proprietatii, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;

g) reparatii si înlocuiri la pardoseli;

h) reparatii si înlocuiri la finisaje interioare si exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;

i) lucrari de întretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;

j) lucrari de investigare, cercetare si expertizare la constructiile prevazute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;

k) lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate în afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;

l) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.

(2) Daca lucrarile prevazute la alin. (1), cu exceptia celor precizate la lit. j), se executa la constructiile mentionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizatiei de construire."

13. Articolul 9 se abroga.

14. Dupa articolul 9 se introduce articolul 9^1 cu urmatorul cuprins:

"ART. 9^1

(1) Autorizatiile de construire sau de desfiintare, emise cu încalcarea prevederilor legale, pot fi anulate de catre instantele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizatiilor de construire sau de desfiintare poate fi ceruta, în conditiile legii, si de catre prefect, inclusiv la sesizarea expresa a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Constructii.

(2) Prin introducerea actiunii autorizatia de construire sau de desfiintare se suspenda de drept si, pe cale de consecinta, instanta va dispune oprirea lucrarilor pâna la solutionarea în fond a cauzei."

15. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 10

(1) Terenurile apartinând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitatie publica, potrivit legii, în conditiile respectarii prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizarii de catre titular a constructiei.

(2) Terenurile apartinând domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizarii de constructii sau de obiective de uz si/sau de interes public, cu respectarea documentatiilor de urbanism aprobate potrivit legii.

(3) Concesionarea se face pe baza de oferte prezentate de catre solicitanti, cu respectarea prevederilor legale, urmarindu-se valorificarea superioara a potentialului terenului."

16. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 12

Prin exceptie de la prevederile art. 10 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fara licitatie publica, cu plata taxei de redeventa stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosinta pe termen limitat, dupa caz, în urmatoarele situatii:

a) pentru realizarea de obiective de utilitate publica sau de binefacere, cu caracter social, fara scop lucrativ, altele decât cele care se realizeaza de catre colectivitatile locale pe terenurile acestora;

b) pentru realizarea de locuinte de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, potrivit legii;

c) pentru realizarea de locuinte pentru tineri pâna la împlinirea vârstei de 35 de ani;

d) pentru stramutarea gospodariilor afectate de dezastre, potrivit legii;

e) pentru extinderea constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului, în cazul în care vecinii nu au ori nu îsi exercita dreptul de preemtiune, daca constructiile sunt realizate anterior în regim de concesionare, în conformitate cu prevederile art. 10, precum si daca terenurile învecinate sunt improprii realizarii de constructii noi, independente datorita suprafetei si dimensiunilor acestora;

f) pentru lucrari de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, cu avizul comun al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, atunci când terenul se afla în zona de protectie a acestora."

17. La articolul 13, alineatele (2) - (4) vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Publicatiile privind licitatia vor cuprinde data si locul desfasurarii acesteia, suprafata si destinatia terenului, stabilite prin documentatiile de urbanism, precum si taxa anuala minimala de redeventa.

(3) Oferta solicitantilor va fi însotita de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, dupa caz, cuprinzând în mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitatii si a capacitatii constructiei, a gradului de ocupare a terenului, precum si a celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decât oferte care corespund prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii.

(4) Licitatia se efectueaza, în conditiile legii, de comisiile instituite în acest scop, prin hotarâre a consiliilor locale si/sau judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în conformitate cu competentele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile functioneaza la sediul consiliilor locale în a caror raza administrativ-teritoriala sunt situate terenurile."

18. La articolul 15, literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:

"a) în localitatile urbane:

- pâna la 300 mp, pentru un apartament într-o cladire cu parter sau parter si etaj;

- pâna la 200 mp, pentru un apartament într-o cladire cu parter si etaj, cu 2 apartamente;

- pâna la 150 mp, pentru un apartament, în cazul cladirilor cu parter si mai multe etaje, având cel mult 6 apartamente;

- pentru cladirile cu mai mult de 6 apartamente suprafata de teren va fi stabilita potrivit documentatiilor de urbanism;

b) în localitatile rurale, pâna la 1.000 mp pentru o locuinta."

19. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 19

Concesionarea terenurilor prevazute la art. 10 - 16 se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilita de catre consiliile locale, consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în functie de prevederile documentatiilor de urbanism si de natura constructiei."

20. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 20

(1) Intravilanul localitatilor se stabileste prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate potrivit legii.

(2) Ulterior aprobarii Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse în intravilanul localitatilor si unele terenuri din extravilan, numai în conditii temeinic fundamentate pe baza de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii.

(3) Terenurile destinate construirii, evidentiate în intravilan, se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, prin autorizatia de construire.

(4) Suprafetele de teren scoase din circuitul agricol se comunica de catre presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, în termen de 10 zile de la eliberarea autorizatiei de construire, oficiilor teritoriale de cadastru, în vederea stabilirii taxei, în conformitate cu categoria de folosinta agricola si cu fertilitatea solului, conform evidentelor agricole, si pentru operare în aceste evidente, potrivit prevederilor legale."

21. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 21

(1) Constituie infractiuni urmatoarele fapte:

a) executarea, fara autorizatie de construire sau de desfiintare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrarilor prevazute la art. 3 lit. b);

b) continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organele de control;

c) întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum si a proiectelor pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii pentru alte specialitati decât cele certificate prin diploma universitara, în conditiile prevazute la art. 6^2.

(2) Infractiunile prevazute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei."

22. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 22

În cazul savârsirii faptelor prevazute la art. 21, organele de control prevazute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate sa sesizeze organele de urmarire penala."

23. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 23

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:

a) executarea sau desfiintarea, totala ori partiala, fara autorizatie a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b), de catre investitor si executant;

b) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si a proiectului tehnic, a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor prevazute la lit. b), de catre investitor si executant;

c) aprobarea furnizarii de utilitati urbane, ca urmare a executarii de lucrari de bransamente si racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate;

d) mentinerea dupa expirarea termenului prevazut prin autorizatie sau dupa terminarea lucrarilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri fata de cele prevazute în autorizatie a constructiilor, lucrarilor si amenajarilor cu caracter provizoriu;

e) neaducerea de catre investitor a terenului la starea initiala dupa terminarea lucrarilor prevazute la art. 3 lit. c);

f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate;

g) neanuntarea datei începerii lucrarilor de constructii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6);

h) emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu contin lista cuprinzând avizele si acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investitii, sau eliberarea acestora cu depasirea termenului legal;

i) emiterea de autorizatii de construire/desfiintare:

- în lipsa unui drept real asupra imobilului, care sa confere dreptul de a solicita autorizatia de construire/desfiintare;

- în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;

- în baza unor documentatii incomplete sau elaborate în neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale continutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care nu contin avizele si acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;

- în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranta a întregii constructii, în cazul lucrarilor de consolidare;

- în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;

j) neorganizarea si neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea executarii lucrarilor de constructii de catre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si locale în unitatile lor administrativ-teritoriale, în concordanta cu competentele de autorizare, precum si neurmarirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii potrivit dispozitiilor art. 25^1 alin. (3);

k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii la controlul anterior;

l) refuzul sau obstructionarea de orice fel a accesului persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentele prevazute la art. 29^1 alin. (1);

m) depasirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor si acordurilor necesare în vederea autorizarii lucrarilor de constructii, conform prevederilor art. 6 alin. (17).

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1), savârsite de persoane fizice sau juridice, se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:

- de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele de la lit. a);

- de la 30.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. f);

- de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, cele de la lit. c);

- de la 20.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. b), d) si e);

- de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la lit. h) si i);

- de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei, cele de la lit. j) si k);

- de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, cele de la lit. l) si m);

- de 10.000.000 lei, cele de la lit. g).

(3) Cuantumul amenzilor se actualizeaza anual prin hotarâre a Guvernului.

(4) Sanctiunea amenzii poate fi aplicata si reprezentantului persoanei juridice.

(5) Sanctiunea amenzii pentru faptele prevazute la alin. (1) lit. h) si i) se aplica functionarilor publici responsabili de verificarea documentatiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire sau de desfiintare, precum si semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii."

24. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 24

(1) Organele de control ale consiliilor judetene si ale primariilor au obligatia de a urmari respectarea disciplinei în domeniul autorizarii executarii lucrarilor în constructii în cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competentelor de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare.

(2) Contraventiile prevazute la art. 23 se constata de organele de control ale consiliilor judetene si ale consiliilor locale, pentru faptele savârsite în cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competentelor de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare, cu exceptia contraventiilor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. h), i), j), k), l) si m).

(3) Procesele-verbale de constatare a contraventiilor, încheiate de organele de control ale administratiei publice locale, se înainteaza, în vederea aplicarii sanctiunii, sefului compartimentului care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, dupa caz, presedintelui consiliului judetean ori primarului unitatii administrativ-teritoriale în a carei raza s-a savârsit contraventia.

(4) Contraventiile privind executarea sau desfiintarea constructiilor fara autorizatii, prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a), c) si e), pot fi constatate si de organele de politie. Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite de îndata autoritatii administratiei publice pe teritoriul careia s-a savârsit contraventia, care va aplica sanctiunea potrivit legii."

25. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 25

(1) O data cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a) si b) se dispune oprirea executarii lucrarilor, precum si, dupa caz, luarea masurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizatiei sau de desfiintare a lucrarilor executate fara autorizatie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contraventiei.

(2) Decizia mentinerii sau a desfiintarii constructiilor realizate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de catre autoritatea administratiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice si a regulamentelor aferente, avizate si aprobate în conditiile legii, sau, dupa caz, de instanta. Pentru lucrari ce se executa la cladirile prevazute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

(3) Masura desfiintarii constructiilor se aplica si în situatia în care, la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contraventiei, contravenientul nu a obtinut autorizatia necesara."

26. Dupa articolul 25 se introduc articolele 25^1 si 25^2 cu urmatorul cuprins:

"ART. 25^1

(1) Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se exercita de Inspectoratul de Stat în Constructii, pe întregul teritoriu al tarii, si de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun masurile si sanctiunile prevazute de prezenta lege.

(2) Inspectoratul de Stat în Constructii si inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executarii lucrarilor de construire sau de desfiintare, dupa caz, atunci când constata ca acestea se realizeaza cu încalcarea dispozitiilor legale, a cerintelor privind asigurarea calitatii în constructii, fara proiect tehnic ori pe baza unor autorizatii nelegal emise.

(3) Inspectoratul de Stat în Constructii si inspectoratele teritoriale încunostinteaza autoritatea administratiei publice pe teritoriul careia s-a efectuat controlul asupra constatarilor si masurilor dispuse. În aceasta situatie organele de control ale consiliilor judetene sau locale, dupa caz, au obligatia sa urmareasca modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii.

ART. 25^2

(1) Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se suporta de catre investitori, în valoare echivalenta cu o cota de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate, cu exceptia celor prevazute la art. 3 lit. b) si a lacasurilor de cult.

(2) Virarea sumelor stabilite conform dispozitiilor alin. (1) se face în contul inspectoratelor teritoriale în constructii, judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, o data cu transmiterea înstiintarii privind data începerii lucrarilor, astfel cum se prevede la art. 6 alin. (7). Întârzierea la plata a cotei prevazute la alin. (1) se penalizeaza cu 0,15% pe zi de întârziere, fara a se depasi suma datorata. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza în anul urmator si au aceeasi destinatie.

(3) Cota stabilita la alin. (1) se aplica si diferentelor rezultate din actualizarea valorii lucrarilor autorizate, care se face o data cu receptia la terminarea lucrarilor."

27. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 27

(1) În cazul în care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1), autoritatea administratiei publice locale în a carei raza teritoriala s-a constatat contraventia va sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz:

a) încadrarea lucrarilor în prevederile autorizatiei;

b) desfiintarea constructiilor realizate nelegal.

(2) În cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele limita de executare a masurilor prevazute la alin. (1).

(3) În cazul nerespectarii termenelor limita stabilite, masurile dispuse de instanta, în conformitate cu prevederile alin. (2), se vor aduce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de politie, cheltuielile urmând sa fie suportate de catre persoanele vinovate.

(4) În situatiile prevazute la art. 21 organele de control vor putea cere instantei sa dispuna, prin hotarârea de condamnare, masurile mentionate la alin. (1). Organele de control pot cere organelor de urmarire penala sesizate si, dupa caz, instantei, sa dispuna ca masura provizorie, pe tot parcursul procesului penal, oprirea executarii lucrarilor.

(5) Persoanele care au beneficiat de subventie pentru construirea unei locuinte si pentru care s-a dispus masura prevazuta la alin. (1) lit. b) vor restitui subventiile primite, cu plata dobânzilor legale pentru perioada în care le-au folosit."

28. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 28

(1) Prin derogare de la prevederile art. 27, constructiile executate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului, al judetelor, oraselor sau comunelor, vor putea fi desfiintate pe cale administrativa de catre autoritatea administratiei publice locale competenta, fara sesizarea instantelor judecatoresti si pe cheltuiala contravenientului.

(2) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) consiliile locale comunale, orasenesti, municipale ori judetene, dupa caz, pot contracta efectuarea acestor servicii cu societati comerciale, în conditiile legii."

29. Articolul 29 se abroga.

30. Dupa articolul 29 se introduce articolul 29^1 cu urmatorul cuprins:

"ART. 29^1

(1) Studiile de teren si documentatiile elaborate pentru realizarea investitiilor, precum si a lucrarilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, gospodarie comunala ori a altor elemente de infrastructura, elaborate la comanda fostelor consilii populare si preluate, la constituire, în patrimoniul unitatilor de proiectare judetene, aflate în arhivele acestora, constituie proprietate publica a judetului sau a municipiului Bucuresti, se preiau si se gestioneaza, potrivit legii, de catre consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

(2) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentatiile prevazute la alin. (1) se stabileste prin hotarâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti."

31. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 30

(1) În conditiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contraventie se face cu indicarea locului, datei si orei constatarii, în conformitate cu dispozitiile art. 26.

(2) Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, nu suspenda masura de oprire a executarii lucrarilor, dispusa prin acesta cu ocazia efectuarii controlului.

(3) În conditiile prezentei legi nu se aplica dispozitiile art. 6 si ale art. 25 - 27 din Legea nr. 32/1968.

(4) În masura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968."

32. Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:

"Dispozitii finale si tranzitorii"

33. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 32

(1) Persoanele fizice si juridice care realizeaza lucrari de constructii în conditiile prezentei legi au obligatia de a executa integral lucrarile la termenul prevazut în autorizatie.

(2) Lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca s-au realizat toate elementele prevazute în autorizatie si daca s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor, în conditiile legii, emiterea autorizatiei de functionare fiind conditionata de existenta procesului-verbal de receptie. Efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor este obligatorie si în situatia realizarii lucrarilor în regie proprie.

(3) La efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, investitorul are obligatia sa regularizeze taxele si cotele legale în functie de valoarea finala a investitiei.

(4) Constructiile executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrarilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate în cartea funciara. În aceasta situatie se aplica în continuare sanctiunile prevazute prin prezenta lege."

34. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 35

Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrainare a constructiei pentru a carei realizare acesta a fost constituit. În aceleasi conditii se transmite si autorizatia de construire."

35. Dupa articolul 35 se introduce articolul 35^1 cu urmatorul cuprins:

"ART. 35^1

(1) Autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie în scopul asigurarii cerintelor de rezistenta, stabilitate si siguranta în exploatare a constructiilor asupra carora au intervenit factori distructivi de origine naturala sau umana se emite pentru consolidarea întregii constructii.

(2) Emiterea autorizatiei de construire în vederea executarii lucrarilor de interventie pentru consolidarea constructiilor cu destinatia de locuinte, a monumentelor istorice înscrise în listele oficiale, indiferent de proprietar, cu exceptia celor în care se desfasoara activitati comerciale, precum si a lacasurilor de cult este scutita de taxa de autorizare."

36. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 36

Autorizarea constructiilor cu caracter militar se face în conditiile stabilite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei împreuna cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale interesate."

37. Dupa articolul 36 se introduce articolul 36^1 cu urmatorul cuprins:

"ART. 36^1

(1) În conditiile prezentei legi, în vederea realizarii unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrarilor de constructii, toate reglementarile tehnice - norme, normative, instructiuni -, cu aplicabilitate în domeniul constructiilor si urbanismului, elaborate de ministere si de alte organe centrale, se transmit în mod obligatoriu spre avizare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) Ministerele si celelalte organe centrale care au elaborat reglementari tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligatia de a le transmite în vederea avizarii Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, sub sanctiunea încetarii aplicabilitatii lor."

38. Dupa articolul 37 se introduc articolele 37^1 si 37^2 cu urmatorul cuprins:

"ART. 37^1

(1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale, municipale si orasenesti vor organiza structuri de specialitate pentru îndeplinirea atributiilor aflate în responsabilitatea arhitectului-sef, functionar public, sef al serviciilor de specialitate din aparatul propriu în domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii, pentru:

a) avizarea documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului si eliberarea certificatelor de urbanism;

b) obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare în vederea emiterii acordului unic;

c) întocmirea si eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare.

(2) Structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor judetene acorda asistenta tehnica de specialitate, analizeaza si avizeaza documentatiile depuse pentru certificatele de urbanism si autorizatiile de construire din competenta de emitere a primarilor comunelor, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d), la cererea acestora.

(3) În cazul în care, din cauza lipsei de specialisti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevazute la alin. (1), la nivelul oraselor sau al municipiilor se vor aplica în mod corespunzator prevederile alin. (2).

(4) Pentru constituirea bancii de date toti posesorii de retele tehnico-edilitare supra- si subterane sunt obligati ca în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi sa transmita administratiei publice judetene si a municipiului Bucuresti planurile cadastrale cuprinzând traseele retelelor existente pe teritoriul judetului si al localitatilor, respectiv al municipiului Bucuresti.

ART. 37^2

Prin hotarâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se constituie Comisia Interministeriala pentru Zone Construite Protejate, pentru emiterea avizului comun al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prevazut la art. 7 alin. (1) lit. a) si la art. 12 lit. f)."

39. Dupa articolul 38 se introduce articolul 38^1 cu urmatorul cuprins:

"ART. 38^1

Anexa nr. 1 privind continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii si anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizati în cuprinsul legii fac parte integranta din prezenta lege."

ART. 2

(1) Prevederile prezentei legi intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale si ale administratiei publice centrale de specialitate, va emite normele metodologice de aplicare a legii.

(3) Normele metodologice se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 3

Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: anexa la Legea nr. 50/1991, republicata, art. 8 alin. 5 si pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, precum si referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrarile de constructii-montaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.

ART. 4

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

PREsEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

PREsEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

ANEXA 1

CONŢINUTUL-CADRU

al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se elaboreaza de proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice, în conditiile prevederilor art. 6^2 din prezenta lege, si este extras din proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta.

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se întocmeste pentru:

- autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C.;

- autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare - P.A.D.;

- autorizarea executarii organizarii lucrarilor - P.O.E.

Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii cuprinde opisul pieselor scrise si desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.

În situatii cu totul exceptionale, în functie de complexitatea investitiei supuse autorizarii, cu avizul comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism, vor putea fi cerute prin certificatul de urbanism si alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentara, care sa fie cuprinse în cadrul Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - P.A.C./P.A.D.

A. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C.

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele în clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale:

Descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facându-se referiri la:

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;

- clima si fenomenele naturale specifice;

- geologia si seismicitatea;

- categoria de importanta a obiectivului

2.2. Memorii pe specialitati

Descrierea lucrarilor de:

- arhitectura;

- structura;

- instalatii;

- dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;

- amenajari exterioare si sistematizare verticala

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi în anexa la cererea pentru autorizare:

- suprafetele - construita desfasurata, construita la sol si utila;

- înaltimile cladirilor si numarul de niveluri;

- volumul constructiilor;

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrarilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiul geotehnic

2.5.2. Referatele de verificare a proiectului, în conformitate cu legislatia în vigoare privind calitatea în constructii, întocmite de verificatori atestati de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si agreati de investitor

2.5.3. Fise tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare în vederea emiterii acordului unic, obtinute prin grija emitentului autorizatiei si cerute prin certificatul de urbanism

2.5.4. Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea, prin grija emitentului autorizatiei, a avizelor Brigazii de pompieri, Comandamentului apararii civile si acordului de mediu

2.5.5. Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investitiei, obtinute în prealabil de solicitant - avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii, al altor organisme ale administratiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, dupa caz, conform reglementarilor legale în vigoare

2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau în imediata lor vecinatate - si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -, pentru lucrari de constructii necesare în vederea schimbarii destinatiei în cladiri existente, precum si în cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decât cea a cladirilor învecinate

II. Piese desenate

1. Planuri generale

1.1. Plan de încadrare în teritoriu

- plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, întocmita la scarile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz

1.2. Plan de situatie

- privind amplasarea obiectivelor investitiei - plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, întocmita la scarile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:

- parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisa prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si înaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;

- amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi;

- cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele +/- 0,00; cote de nivel; distante de amplasare, axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);

- denumirile si destinatiile fiecarui corp de constructie;

- sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

- accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute

1.3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, în special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.

În cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

2. Planse pe specialitati

2.1. Arhitectura

Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;

- planurile acoperisurilor - terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa învelitorile;

- sectiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care sa cuprinda cota +/- 0,00, cotele tuturor nivelurilor, înaltimile determinante ale acoperisului - cotele la coama si la cornise -, fundatiile cladirilor învecinate la care se alatura constructiile proiectate;

- toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;

- în situatia integrarii constructiilor într-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora în tesutul urban existent.

2.2. Structura

2.2.1. Planul fundatiilor

Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:

- modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;

- masurile de protejare a fundatiilor cladirilor învecinate, la care se alatura constructiile proiectate.

2.2.2. Detalii de fundatii

2.3. Instalatii

2.3.1. Schemele instalatiilor

Se vor prezenta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.

2.4. Dotari si instalatii tehnologice

În situatia în care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu

2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare plansa prezentata în cadrul Sectiunii II - PIESE DESENATE va avea în partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de înmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

B. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare - P.A.D.

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele în clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale

Descrierea constructiei care urmeaza sa fie desfiintata:

- scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuti, alte date caracteristice;

- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

- mentionarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva;

- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfasurari rezultate din asamblarea mai multor fotografii;

- descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare

2.2. Fise tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare emiterii acordului unic obtinute prin grija emitentului autorizatiei si cerute prin certificatul de urbanism

II. Piese desenate

1. Plan de încadrare în teritoriu

- plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, întocmita la scarile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz

2. Plan pe situatie a imobilelor

- plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, întocmita la scarile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:

- parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism;

- amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta;

- modul de amenajare a terenului dupa desfiintarea constructiilor;

- sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

- plantatiile existente si care se mentin dupa desfiintare

Pe plansa se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinteaza si cele propuse - plan de situatie, constructii noi sau umpluturi de pamânt, plantatii etc., dupa caz.

3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, în special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.

În cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

4. Releveul constructiilor care urmeaza sa fie desfiintate

Plansele se vor redacta la o scara convenabila - 1:100 sau 1:50 -, care sa permita evidentierea spatiilor si a functiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor existente:

- planurile tuturor nivelurilor si planul acoperisului;

- principalele sectiuni: transversala, longitudinala, alte sectiuni caracteristice, dupa caz;

- toate fatadele.

C. Proiectul de organizare a executiei lucrarilor - P.O.E.

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor - P.O.E. - este necesar în toate cazurile în care se realizeaza o investitie. În situatia în care acesta nu se prezinta împreuna cu proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, se va obtine o autorizatie de construire separata de cea pentru investitia propriu-zisa.

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprinda descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare în vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atât pe terenul aferent investitiei, cât si pe spatiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dupa cum urmeaza:

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele în clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

Acesta va cuprinde:

- descrierea lucrarilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale;

- asigurarea si procurarea de materiale si echipamente;

- asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului;

- precizari cu privire la accese si împrejmuiri;

- precizari privind protectia muncii.

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitatile urbane din zona, necesare în vederea obtinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul Fiselor tehnice întocmite în Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - P.A.C. sau P.A.D., dupa caz.

II. Piese desenate

Plan general

a) la lucrarile de mai mare amploare se redacteaza o plansa realizata conform planului de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzând amplasamentul investitiei si toate amenajarile si constructiile provizorii necesare realizarii acesteia;

b) la lucrarile de mai mica amploare elementele de organizare a executiei lucrarilor vor putea fi prezentate si în planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

În situatia în care desfiintarea necesita operatiuni tehnice complexe se va prezenta si un proiect tehnic de organizare a executiei lucrarilor.

Fiecare plansa prezentata în cadrul Sectiunii II PIESE DESENATE va avea în partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de înmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

ANEXA 2

DEFINIREA

unor termeni de specialitate utilizati în cuprinsul legii

- Acord unic

Documentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea si emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, întocmit în baza concluziilor si propunerilor rezultate ca urmare a examinarii si a aprobarii documentatiilor tehnice depuse în vederea autorizarii, însumând conditiile si recomandarile formulate prin:

- avizele si acordurile pentru utilitati urbane privind racordarea obiectivului si a organizarii executiei lucrarilor la retelele de utilitati urbane (apa/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban);

- avizele si acordurile specifice obtinute de la Brigada de pompieri, Comandamentul apararii civile, acordul de mediu, precum si pentru sanatatea populatiei

Acordul unic se elaboreaza de structurile de specialitate constituite sub autoritatea administratiei publice locale, în conditiile prevederilor art. 4^1 alin. (1).

- Autorizatia de construire/desfiintare

Actul de autoritate al administratiei publice locale - consilii judetene si consilii locale municipale, orasenesti si comunale -, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii

Procedura de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare este reglementata prin prezenta lege si prin normele metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

- Anexe gospodaresti

Constructiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activitati specifice, complementare functiunii de locuire, care, prin amplasarea în vecinatatea locuintei, alcatuiesc împreuna cu aceasta o unitate functionala distincta

În categoria anexelor gospodaresti, de regula în mediul rural, sunt cuprinse: bucatarii de vara, grajduri pentru animale mari, patule, magazii, depozite si alte asemenea. În mod similar sunt asimilabile notiunii de anexe gospodaresti si garajele, serele, piscinele si altele asemenea.

- Anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole

Constructiile situate în zone izolate în extravilan si îndepartate de localitatea de resedinta a lucratorilor agricoli, menite sa adaposteasca masini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum si spatii pentru cazare temporara pe timpul campaniilor agricole

- Avizare/aprobare

Avizare - procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii

- extras din proiectul tehnic (P.Th.) pe baza caruia se vor executa lucrarile.

Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.

Aprobare - optiunea forului deliberativ al autoritatii competente de însusire a propunerilor din documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se confera documentatiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizarii programelor de dezvoltare teritoriala si urbanistica, precum si al autorizarii lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii.

- Cladiri de importanta redusa

Constructiile cu functii obisnuite, cu un grad de risc scazut, care afecteaza un numar redus de oameni:

- cladiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente;

- cladiri pentru învatamânt, cu cel mult 4 unitati functionale;

- dispensare comunale fara stationar;

- sedii administrative în mediul rural: primarii, posturi de politie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii postale si altele asemenea;

- cladiri pentru comert si alimentatie publica, cu o suprafata de pâna la 200 mp si cu deschideri pâna la 6 m;

- hale si ateliere pentru activitati mestesugaresti care nu genereaza vibratii, cu o suprafata de pâna la 200 mp si deschideri pâna la 6 m;

- dependinte si anexe gospodaresti: garaje, bucatarii de vara, grajduri, suri si altele asemenea;

- constructii cu caracter provizoriu

- Constructii cu caracter provizoriu

Constructiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul functiunii adapostite ori datorita cerintelor urbanistice impuse de autoritatea publica, au o durata de existenta limitata, precizata si prin autorizatia de construire

De regula, constructiile cu caracter provizoriu se realizeaza din materiale si alcatuiri care permit demontarea rapida în vederea aducerii terenului la starea initiala (confectii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din categoria constructiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile si în spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul prezentei legi realizarea constructiilor provizorii se autorizeaza în aceleasi conditii în care se autorizeaza constructiile definitive.

- Constructii speciale

Constructiile cu caracter militar care se autorizeaza în conditiile prevazute la art. 36

- Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism

Ansamblurile de documente scrise si desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizeaza situatia existenta si se stabilesc obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare pe o perioada determinata

Structura documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism cuprinde:

a) planurile de amenajare a teritoriului;

b) planurile urbanistice;

c) regulamentele locale de urbanism.

Definirea si continutul-cadru al documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se fac prin legea amenajarii teritoriului si urbanismului.

- Drept de executie a lucrarilor de constructii

Dreptul real - titlul de proprietate, mostenire, act de vânzare-cumparare, donatie, comodat, hotarâre judecatoreasca ori concesiune -, care confera titularului dreptul de a solicita emiterea autorizatiei de construire sau de desfiintare

- Firma

Elementul constructiv aplicabil pe cladire sau independent, pe care se inscriptioneaza date de identificare a unei institutii publice, societati comerciale, fundatii, denumirea comerciala, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoana fizica sau juridica îsi exercita activitatea într-o cladire sau într-o incinta

- Intravilanul localitatii

Teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu si fara constructii, ce constituie o localitate

Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrându-se ulterior în Planul general urbanistic (PUG) al localitatii.

- Extravilanul localitatii

Teritoriul cuprins între limita intravilanului si limita teritorial-administrativa a localitatii

- Împrejmuiri

Constructiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafete, arii sau parcele asupra carora exista forme de proprietate, executate pentru protectie împotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, caramida, piatra, lemn, metal, inclusiv sârma ghimpata întinsa pe bulumaci -, ori prin plantatii specifice.

- Lucrari de constructii

Operatiunile specifice prin care:

- se realizeaza constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane si aeriene, cai de comunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc.;

- se desfiinteaza astfel de constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.

- Lucrari specifice la caile de comunicatie, care nu necesita autorizatie de construire

Lucrarile de întretinere care nu necesita proiect si deviz general, constând dintr-un complex de lucrari care se executa în mod permanent, în vederea mentinerii constructiilor-instalatiilor în conditii tehnice corespunzatoare desfasurarii continue, confortabile si în deplina siguranta a circulatiei, la nivelul traficului maxim

- Mobilier urban

Elementele functionale si/sau decorative amplasate în spatiile publice care, prin alcatuire, aspect, amplasare, confera personalitate aparte zonei sau localitatii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate constructiilor daca amplasarea lor se face prin legare constructiva la sol (fundatii platforme de beton, racorduri la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice), necesitând emiterea autorizatiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, banci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice si altele asemenea.

- Parcelare

Operatiunea de proiectare urbanistica prin care se determina divizarea uneia sau mai multor proprietati funciare distincte, destinate construirii, în scopul atribuirii, concesionarii sau vânzarii loturilor rezultate

- Proiect tehnic (P.Th.)

Documentatia - piese scrise si desenate -, care cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii si pe baza careia se executa lucrarile autorizate

- Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, necesar emiterii autorizatiei de construire, este extras din Proiectul Tehnic (P.Th.) si se elaboreaza în conditiile prevederilor prezentei legi si în conformitate cu continutul-cadru cuprins în anexa nr. 1.

- Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor constituie o componenta a sistemului calitatii în constructii si este actul prin care se certifica finalizarea lucrarilor executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de executie.

Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si de instalatii se efectueaza atât la lucrari noi, cât si la interventii în timp asupra constructiilor existente, conform legii. Receptia lucrarilor de constructii se realizeaza în doua etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, dupa cum urmeaza:

- receptia la terminarea lucrarilor;

- receptia finala.

- Zone protejate

Teritoriile delimitate geografic, în cuprinsul carora se afla elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebita. În raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:

a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea si punerea în valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebita;

b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea si punerea în valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorica, culturala sau memorialistica deosebita.

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 1 august 2001

LEGEA 10/1995

LEGE PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII

Art. 1. _ Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor.

Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.

Art. 2. _ Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora _ indiferent de forma de proprietate sau destinatie _ denumite în continuare constructii, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora.

Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate în mediul rural si în satele ce apartin oraselor, precum si constructiile provizorii.

Art. 3. _ Prin prezenta lege se instituie sistemul calitatii în constructii, care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, în scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului înconjurator.

Art. 4. _ Sistemul calitatii în constructii se aplica în mod diferentiat în functie de categoriile de importanta ale constructiilor, conform regulementelor si procedurilor de aplicare a fiecarei componente a sistemului.

Clasificarea în categorii de importanta a constructiilor se face în functie de complexitate, destinatie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul sigurantei, precum si dupa considerente economice.

Art. 5. _ Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe întreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte:
a) rezistenta si stabilitate;
b) siguranta în exploatare;
c) siguranta la foc;
d) igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
e) izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
f) protectie împotriva zgomotului.

Art.6._ Obligatiile prevazute la articolul precedent revin factorilor implicati în conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor, precum si în postutilizarea lor, potrivit responsabilitatilor fiecaruia.

Acesti factori sunt: investitorii, cercetatorii, proiectantii, verificatorii de proiecte, fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii, executantii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu executia, expertii tehnici, precum si autoritatile publice si asociatiile profesionale de profil.

Art. 7. _ În contractele care se încheie ori, dupa caz, în dispozitiile sau în autorizatiile ce se emit, factorii prevazuti la articolul precedent sunt obligati sa înscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al constructiilor, corespunzatoare cerintelor, precum si garantiile materiale si alte prevederi, care sa conduca la realizarea acestor clauze.

În contracte nu se pot înscrie niveluri si cerinte, referitoare la calitate, inferioare reglementarilor în vigoare, cu privire la cerintele prevazute la art. 5.

Art. 8. _ Sistemul calitatii în constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace, care concura la realizarea calitatii constructiilor în toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora.

Art. 9. _ Sistemul calitatii în constructii se compune din:
a) reglementarile tehnice în constructii:
b) calitatea produselor folosite în realizarea constructiilor;
c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee;
d) verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor;
e) conducerea si asigurarea calitatii în constructii;
f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercari în activitatea de constructii;
g) activitatea metrologica în constructii;
h) receptia constructiilor;
i) comportarea în exploatare si interventii în timp;
j) postutilizarea constructiilor;
k) controlul de stat al calitatii în constructii.

Art. 10. _ Reglementarile tehnice se stabilesc prin regulamente si proceduri si au ca obiect conceptia, calculul si alcatuirea, executia si exploatarea constructiilor. Prin reglementarile tehnice se stabilesc, în principal, conditiile minime de calitate cerute constructiilor, produselor si procedeelor utilizate în constructii, precum si modul de determinare si de verificare a acestora.

Art. 11. _ Certificarea calitatii produselor folosite în constructii se efectueaza prin grija producatorului, în conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii.

La lucrarile de constructii se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor, care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor.

Art. 12._ Agrementele tehnice pentru produse, procedee si echipamente noi în constructii stabilesc, în conditiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare, conditiile de fabricatie de transport, de depozitare, de punere în opera si de întretinere a acestora.

La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor se vor folosi produse, procedee si echipamente traditionale, precum si altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.

Art.13._ Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, în ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte, se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decât specialistii elaboratori ai proiectelor.

Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie în conditiile alineatului precedent.

Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati.

Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici atestati.

Art. 14. _ Conducerea si asigurarea calitatii în constructii constituie obligatia tuturor factorilor care participa la conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor si implica o strategie adecvata si masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora.

Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat.

Art. 15. _ Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize în încercari în constructii se fac în conformitate cu prevederile legale.

Art.16._ Asigurarea activitatii metrologice în constructii se realizeaza conform prevederilor legale privind etalonarea, verificarea si mentinerea în stare de functionare a mijloacelor de masurare si control utilizate în acest domeniu.

Art. 17. _ Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite, în conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse în cartea tehnica a constructiei.

Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea acesteia. Ea se întocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei, care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi; prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatarea sunt obligatorii pentru proprietar si utilizator.

Receptia constructiilor se face de catre investitor _ proprietar, în prezenta proiectantului si a executantului si/sau reprezentantilor de specialitate, legal desemnati de acestia.

Art. 18. _ Urmarirea comportarii în exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, în scopul mentinerii cerintelor.

Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat, si se consemneaza obligatoriu în cartea tehnica a constructiei.

Art. 19. _ Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare, demontare si demolare a constructiilor, de reconditionare si de refolosire a elementelor si a produselor recuperabile, precum si reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii.

Art. 20. _ Controlul de stat al calitatii în constructii cuprinde inspectii la investitori, la unitatile de proiectare, de executie de exploatare si de postutilizare a constructiilor, privind existenta si respectarea sistemului calitatii în constructii.

Controlul de stat al calitatii în constructii se exercita de catre Inspectia de stat în constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, care raspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale în domeniul calitatii constructiilor.

Art. 21. _ Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente în sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:
a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate;
b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire;
c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati;
d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor;
e) actionarea în vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor;
f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie;
g) întocmirea carti tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar;
h) expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati, în situatiile în care la aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. 18 alin. 2 al prezentei legi.

Art. 22. _ Proiectantii de constructii raspund de îndeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;
b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
c) prezentarea proiectelor elaborate în fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;
d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, întretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea în timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului;
e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute în executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa însusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;
g) participarea la întocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

Art. 23. _ Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:
a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constate în proiecte, în vederea solutionarii;
b) începerea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate în conditiile legii si numai pe baza si în conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse în faze determinate ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, în scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;
e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute în fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
f) utilizarea în executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute în proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor si a procedeelor prevazute în proiect cu altele care îndeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor de proiectanti cu acordul investitorului;
g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;
h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat în constructii lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul executiei lucrarilor;
i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cartii tehnice a constructiei;
j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atât în perioada de executie, cât si în perioada de garantie stabilita potrivit legii;
l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala la terminarea executiei lucrarilor;
m) stabilirea raspunderii tuturor participantilor la procesul de productie _ factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti _ în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale în vigoare.

Art. 24. _ Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului.

Responsabilii tehnici cu executia atestati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor, la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati.

Expertii tehnici atestati, angajati pentru expertizarea unor proiecte, lucrari de constructii sau constructii aflate în exploatare, raspund pentru solutiile date.

Obligatiile specialistilor atestati se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.

Art. 25. _ Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:
a) efectuarea la timp a lucrarilor de întretinere si de reparatii care le revin, prevazute conform normelor legale în cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii în timp a constructiilor;
b) pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia, la înstrainarea constructiei, noului proprietar;
c) asigurarea urmaririi comportarii în timp a constructiilor, conform prevederilor din cartea tehnica si reglementarilor tehnice;
d) efectuarea, dupa caz, de lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de proiecte întocmite de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivit legii;
e) asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor, impuse prin reglementarile legale;
f) asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 26. _ Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:
a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute în cartea tehnica a constructiei;
b) efectuarea la timp a lucrarilor de întretinere si de reparatii care le revin conform contractului;
c) efectuarea de lucrari au interventia la constructia existenta în sensul prevederilor art. 18 alin. 2, numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale;
d) efectuarea urmaririi comportarii în timp a constructiilor conform cartii tehnice a constructiei si contractului încheiat cu proprietarul;
e) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat în constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului,în cazul unor accidente tehnice la constructiile în exploatare.

Art. 27. _ Unitatile care presteaza activitati de cercetare în constructii au urmatoarele obligatii principale:
a) efectuarea de cercetari teoretice si experimentale preliminare, în vederea fundamentarii reglementarilor tehnice în constructii;
b) fundamentarea, elaborarea si experimentarea de solutii tehnice, produse si procedee noi pentru constructii;
c) verificarea si controlul noilor produse si procedee la solicitarea producatorilor, în vederea eliberarii de agremente tehnice, conform dispozitiilor legale.

Art. 28. _ Raspunderea pentru realizarea si mentinerea, pe întreaga durata de existenta, a unor constructii de calitate corespunzatoare, precum si pentru îndeplinirea obligatiilor stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi, revine factorilor care participa la conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea acestora.

Art. 29. _ Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii, executantul, responsabilul tehnic cu executia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite într-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa împlinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie în vigoare la data realizarii ei.

Art. 30. _ Inspectia de stat în constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti în constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului subordonate acesteia, precum si celelalte organisme similare cu atributii stabilite prin dispozitii legale raspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale în domeniul calitatii constructiilor, în toate etapele si componentele sistemului calitatii în constructii, precum si de constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor prevazute de lege, si dupa caz de oprirea lucrarilor realizate necorespunzator.

Controlul de stat al calitatii în constructii pentru constructiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret, stabilite prin ordine ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciului Român de Informatii, se realizeaza de catre organele proprii abilitate în acest scop.

Organizarea si functionarea Inspectiei de stat în constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotarâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Art. 31. _ Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei constructii ori executarea de modificari a acesteia, fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta, daca acestea ar putea produce una sau mai multe dintre urmatoarele consecinte: pierderi de vieti omenesti, vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totala sau partiala a constructiei, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte consecinte deosebit de grave.

Fapta prevazuta în alineatul precedent se pedepseste cu închisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, în cazul în care a avut drept urmare distrugerea totala sau partiala a constructiei, moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte consecinte deosebit de grave.

Art. 32. _ Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda continuarea lucrarilor de constructii executate necorespunzator si oprite prin dispozitii ale organelor de control, în toate cazurile în care acestea le afecteaza rezistenta si stabilitatea.

Art. 33. _ Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu au fost savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda:
I. De la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei:
a) executarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu încalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia;
b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii în timp a constructiilor de complexitate si importanta deosebita, referitoare la stabilitate si rezistenta.

II. De la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:
a) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor legale;
b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii în timp a constructiilor, a lucrarilor de întretinere, de reparatii si de consolidari;
c) realizarea de modificari, transformari, modernizari, consolidari care pot afecta cerintele, fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale;
d) organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si de asigurare a calitatii, inclusiv realizarea de constructii fara responsabili tehnici cu executia atestati corespunzator prevederilor art. 14.

III. De la 500.000 lei la 3.000.000 lei:
a) elaborarea de proiecte incomplete sau continând neconcordante între diferitele sectiuni ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor, precum si însusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati;
b) încalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele constructiei;
c) receptionarea constructiei cu încalcarea prevederilor legale;
d) necompletarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale;
e) stabilirea, în cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrari de constructii, a unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor;
f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala, la terminarea lucrarilor de constructii;
g) neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, corespunzator prevederilor art. 21;
h) interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii în constructii, neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control, conform prevederilor legale.

IV. De la 200.000 lei la 800.000 lei:
a) neprecizarea în proiect a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor determinate supuse controlului calitatii;
b) prevederea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor;
c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte;
d) neexecutarea obligatiilor de întretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit legii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor;
e) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse în faze determinate ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare.

V. De la 100.000 lei la 200.000 lei:
a) lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse în faze determinate, urmare convocarii facute de executant, precum si convocarea nejustificata, de catre acesta, a factorilor interesati;
b) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor aparute în timpul executiei, referitoare la cerinte;
c) neîndeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerinte;
d) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite de proiectant sau expert, pentru rezolvarea neconformitatilor, defectelor sau neconcordantelor aparute în timpul executiei;
e) nesesizarea inspectiei de stat în constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile în executie, precum si la cele în exploatare;
f) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor cuprinse în actele de control.

Art. 34. _ Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 33 se aplica persoanelor juridice si fizice.

Art. 35. _ Constatarea contraventiilor prevazute la art. 33 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii de control din cadrul Inspectiei de stat în constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, iar în cazurile prevazute la art. 30, de catre persoanele împuternicite de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Român de Informatii.

Art. 36. _ Contraventiilor prevazute la art. 33 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

Art. 37. _ Regulamentele si procedurile pentru clasificarea constructiilor în categorii de importanta si pentru componentele sistemului calitatii în constructii prevazute la art. 9 se elaboreaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu consultarea organismelor cu atributii stabilite prin dispozitii legale, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Art. 38. _ Regulamentele prevazute la art. 37 se aproba prin hotarâri ale Guvernului.

Procedurile prevazute la art. 37 si normele pentru elaborarea si aplicarea componentelor sistemului calitatii în constructii se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.

Art. 39. _ Autorizatia de construire pentru lucrarile prevazute la art. 3 lit. a), b), c), d) si e) din Legea nr. 50/1991 se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati, cu exceptia prevazuta la art. 2 alin. 2 al prezentei legi.

Art. 40. _ Cheltuielile necesare pentru elaborarea reglementarilor tehnice si pentru inspectia statului pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii se suporta de catre investitori sau proprietari prin virarea unei sume echivalente cu o cota de 0,70% din cheltuielile pentru lucrarile prevazute la art. 2. Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat, concomitent cu plata lucrarilor. Fondurile respective se utilizeaza 30% pentru elaborarea reglementarilor tehnice si 70% pentru controlul statului. Întârzierile la plata a cotelor de catre investitor sau proprietar, prevazute la alin. 1, se penalizeaza cu 0,15% pe zi de întârziere, fara a se depasi suma datorata.

Cheltuielile necesare efectuarii activitatii de atestare tehnico-profesionala a specialistilor în constructii se suporta de catre partea interesata.

Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza în anul urmator si au aceeasi destinatie.

Cheltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor, eliberarii de agremente tehnice pentru noile materiale, procedee si echipamente, autorizarii si acreditarii laboratoarelor, verificarii proiectelor si executiei lucrarilor de constructii, conducerii si asigurarii calitatii, verificarilor metrologice, receptiei lucrarilor, urmaririi comportarii în exploatare si interventii în timp si postutilizarii constructiilor se suporta de catre factorii interesati.

Art. 41. _ Pe data intrarii în vigoare a prevederilor prezentei legi se abroga Legea nr. 8/1977 privind asigurarea durabilitatii, sigurentei în exploatare, functionalitatii si calitatii constructiilor, Ordonanta Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea în constructii, precum si orice alte dispozitii contrare.

ORDONANTA DE URGENTA NR. 76 DIN 24 MAI 2001 PRIVIND SIMPLIFICAREA UNOR FORMALITATI ADMINISTRATIVE PENTRU ÎNREGISTRAREA SI AUTORIZAREA FUNCTIONARII COMERCIANTILOR REPUBLICATA

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - (1) Se instituie o procedura unica de înregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor, în scopul simplificarii unor formalitati administrative.
(2) Înregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor se fac cu îndeplinirea procedurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(3) În sensul prezentei ordonante de urgenta, comerciantii sunt persoanele fizice si asociatiile familiale care exercita în mod obisnuit acte de comert, societatile comerciale, societatile si companiile nationale, regiile autonome si organizatiile cooperatiste.
(4) Prin autorizarea functionarii comerciantilor se întelege obtinerea avizelor, autorizatiilor si, dupa caz, a acordurilor strict necesare pentru începerea activitatii acestora, exceptând comerciantii persoane fizice, asociatiile familiale, precum si persoanele care desfasoara activitati sezoniere în târguri, piete si oboare, care vor fi autorizati conform legii speciale.
Art. 2. - (1) În vederea obtinerii înregistrarii si autorizarii functionarii comerciantilor, în sensul prezentei ordonante de urgenta, în cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale se constituie Biroul unic.
(2) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta camerele de comert si industrie teritoriale si institutiile publice implicate vor lua masurile necesare pentru organizarea si functionarea Biroului unic.

CAPITOLUL II
Proceduri pentru înregistrarea si autorizarea
functionarii comerciantilor
Art. 3. - (1) Solicitarea înregistrarii sau, dupa caz, autorizarii functionarii comerciantului la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale se face de catre asociat, actionar, administrator, comerciant sau împuterniciti ai acestora.
(2) Solicitantul va completa cererea de înregistrare tip, va furniza toate datele, actele si documentele prevazute de reglementarile în vigoare, va achita taxele si tarifele aferente operatiunilor pentru înregistrarea si autorizarea functionarii comerciantului si, daca este cazul, va depune si urmatoarele documente:
a) dovada efectuarii varsamintelor în conditiile actului constitutiv;
b) actele care probeaza dreptul de proprietate asupra aporturilor în natura la capitalul social, iar în cazul în care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
c) actele constatatoare ale operatiunilor încheiate în contul comerciantului si aprobate de asociati în conditiile legii.
(3) Cererea de înregistrare împreuna cu actele si documentele prevazute de reglementarile în vigoare se depun de solicitant la Biroul unic, direct sau prin corespondenta, pe baza acestora declansându-se procedurile necesare pentru înregistrarea si autorizarea functionarii comerciantului. Biroul unic are obligatia ca imediat dupa primirea dosarului depus de solicitant, care cuprinde cererea de înregistrare si celelalte acte si documente prevazute de reglementarile în vigoare, sa procedeze la înregistrarea definitiva a acestuia într-un registru deschis în acest scop si la transmiterea lui fiecarei autoritati publice implicate în procedura de înregistrare si autorizare a functionarii comerciantului.
(4) În termen de maximum 20 de zile de la înregistrarea dosarului primit de la solicitant se elibereaza certificatul de înregistrare a comerciantului, care cuprinde atât codul unic de înregistrare, cât si anexa cu avize, autorizatii si, dupa caz, acorduri necesare functionarii, denumite în continuare autorizatii, sau se raspunde solicitantului motivat, în scris, potrivit art. 6 alin. (3) lit. c).
(5) În anexa la certificatul de înregistrare vor fi înscrise, în rubrici distincte, urmatoarele autorizatii necesare pentru functionarea comerciantului;
a) avizul si, dupa caz, autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.), emise de brigazile si grupurile de pompieri militari din cadrul Ministerului de Interne*);
___________
*) Conform art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 88/2001, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, serviciile publice comunitare profesioniste se înfiinteaza în subordinea consiliilor judetene prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protectie civila, a grupurilor si brigazilor de pompieri militari.

b) autorizatia sanitara, emisa de directiile de sanatate publica teritoriale sau de catre ministerele cu retea proprie de sanatate publica;
c) autorizatia sanitara veterinara, emisa de directiile sanitare veterinare teritoriale sau, dupa caz, de catre autoritatea veterinara centrala;
d) acordul si/sau autorizatia de mediu, emise de inspectoratele teritoriale de protectie a mediului;
e) autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, emisa de inspectoratele teritoriale de munca.
(6) În termen de 15 zile de la obtinerea autorizatiei administrative de la autoritatea administratiei publice locale comerciantii, persoane fizice si asociatiile familiale, au obligatia solicitarii înregistrarii în registrul comertului, prin Biroul unic, care în 7 zile de la înregistrarea cererii va elibera certificatul de înregistrare continând codul unic de înregistrare. Nerespectarea termenului de 15 zile atrage nulitatea de drept a autorizatiei administrative.
(7) Eliberarea certificatului de înregistrare si a anexei da dreptul comerciantului sa îsi înceapa activitatea. Eliberarea anexei se face în termenul prevazut la alin. (4), exceptând cazurile prevazute de reglementarile legale privind apa potabila si apa de îmbaiere din zone naturale amenajate în acest scop.
(8) Obtinerea autorizatiilor prevazute la alin. (5) nu este necesara în cazul în care în spatiul destinat sediului social sau secundar nu se desfasoara activitatile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, potrivit celor prevazute în actul constitutiv, respectiv modificator, situatie în care acesta va depune în acest sens o declaratie pe propria raspundere la Biroul unic. În acest caz reprezentantii în Biroul unic ai autoritatilor publice mentionate la alin. (5) vor completa anexa la certificatul de înregistrare cu mentiunea "Nu este necesara în aceasta etapa", fara a percepe vreo taxa, comerciantul fiind obligat sa obtina autorizatiile necesare înainte de începerea oricareia dintre activitatile prevazute în actul constitutiv, respectiv modificator.
(9) În situatia în care unul dintre sediile secundare ori unele dintre activitatile înscrise în obiectul de activitate al comerciantului, care ar urma sa se desfasoare în sediul social sau în sediile secundare, nu pot fi autorizate la momentul solicitarii înregistrarii si autorizarii functionarii comerciantului, certificatul de înregistrare se elibereaza în mod obligatoriu cu mentionarea în anexa la acesta a activitatilor autorizate în aceasta etapa. Comerciantul constituit în aceste conditii poate desfasura numai activitatile pentru care a fost autorizat, urmând ca celelalte activitati înscrise în obiectul sau de activitate sa fie desfasurate numai dupa obtinerea autorizatiilor necesare prin Biroul unic, în conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(10) Pentru sediul social si fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexa la certificatul de înregistrare, care va cuprinde si codurile CAEN ale tuturor activitatilor autorizate sa se desfasoare în acestea.
(11) Pentru fiecare sediu secundar în care comerciantul urmeaza sa desfasoare activitati deja autorizate se va elibera, fara percepere de taxe si pe baza declaratiei pe propria raspundere a acestuia cu privire la îndeplinirea conditiilor prevazute de reglementarile în vigoare, câte o anexa la certificatul de înregistrare.
(12) Activitatile desfasurate la adresa sediului social si la fiecare sediu secundar nu fac obiectul înregistrarii prin mentiuni de alte sedii secundare. În cazul în care, ulterior înregistrarii si autorizarii functionarii, la sediul social sau secundar se intentioneaza începerea desfasurarii unor noi activitati, comerciantul va solicita Biroului unic eliberarea de noi anexe cuprinzând autorizatiile necesare.
(13) Modelul si continutul cererii de înregistrare tip prevazute la alin. (2) si ale certificatului de înregistrare, inclusiv ale anexei la acesta, vor fi stabilite prin hotarâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al institutiilor publice implicate.
Art. 4. - (1) Activitatile de asistenta acordate solicitantilor, la cererea si pe cheltuiala acestora, se pot desfasura si în cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, numai în structuri distincte de Biroul unic, înainte de depunerea cererii de înregistrare si autorizare. Serviciile de asistenta prestate de camerele de comert si industrie teritoriale, conditiile concrete, tarifele si taxele aferente acestora se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, initiata de Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, la propunerea Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti.
(2) Activitatile de asistenta vor include, în mod obligatoriu, urmatoarele servicii prestate la cererea solicitantului:
a) obtinerea rezervarii firmei si, dupa caz, a emblemei comerciantului;
b) redactarea actelor constitutive si a actelor modificatoare ale acestora, darea de data certa sau, dupa caz, obtinerea autentificarii acestora;
c) efectuarea, în numele solicitantului, a varsamintelor reprezentând aportul în numerar la capitalul social;
d) redactarea declaratiilor pe propria raspundere a fondatorilor, administratorilor, împuternicitilor sucursalelor si a cenzorilor ca îndeplinesc conditiile prevazute de lege si darea de data certa pe declaratie;
e) obtinerea evaluarii prin expertiza a bunurilor subscrise ca aport în natura la capitalul social si obtinerea, dupa caz, pentru bunurile imobile a:
- dovezii intabularii;
- certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun;
f) îndrumare pentru completarea corecta a cererii de înregistrare si autorizare a comerciantului;
g) îndrumare pentru întocmirea documentatiilor tehnice în vederea obtinerii autorizatiilor de functionare.
(3) Biroul unic are obligatia de a efectua urmatoarele operatiuni:
a) primirea, verificarea, înregistrarea cererilor de înregistrare si a actelor doveditoare;
b) sustinerea cererii de înregistrare a comerciantului în fata judecatorului delegat;
c) obtinerea înregistrarii comerciantului în registrul comertului;
d) obtinerea avizelor, autorizatiilor si, dupa caz, a acordurilor de functionare prin reprezentantii delegati ai autoritatilor publice avizatoare;
e) eliberarea catre comerciant a certificatului de înregistrare si a anexei la acesta si, dupa caz, a celorlalte documente, potrivit reglementarilor în vigoare;
f) comunicarea, în scris, catre solicitant, a raspunsului motivat în cazul neeliberarii unei autorizatii ori a refuzului înregistrarii în registrul comertului;
g) încasarea taxelor si tarifelor aplicate de institutiile publice implicate în procedura de înregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor.
(4) Actul constitutiv nu este supus obligativitatii încheierii în forma autentica, putând avea forma unui înscris sub semnatura privata, cu exceptia urmatoarelor situatii:
a) când printre bunurile subscrise ca aport în natura la capitalul social se afla un teren;
b) când forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatilor sau a unora dintre ei, pentru obligatiile sociale;
c) când societatea comerciala se constituie prin subscriptie publica.
Art. 5. - (1) Camerele de comert si industrie teritoriale transmit pe cale electronica Ministerului Finantelor Publice datele din cererea de înregistrare tip pentru atribuirea codului unic de înregistrare.
(2) Pe baza datelor prevazute la alin. (1) Ministerul Finantelor Publice atribuie, în termen de maximum 24 de ore, codul unic de înregistrare. În termen de 3 zile de la primirea codului unic de înregistrare camerele de comert si industrie teritoriale transmit Ministerului Finantelor Publice întreaga documentatie care a stat la baza solicitarii înregistrarii.
(3) Codul unic de înregistrare atribuit va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucreaza date privind comerciantii, precum si de comerciant în relatiile cu tertii, inclusiv cu autoritatile si institutiile publice, pe toata durata functionarii lui.
(4) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Sanatatii si Familiei si Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti vor conveni structura codului unic de înregistrare.
Art. 6. - (1) Autoritatile publice mentionate la art. 3 alin. (5) vor delega la Biroul unic, în functie de volumul activitatii, pe baza solicitarii scrise a camerei de comert si industrie teritoriale, unul sau mai multi reprezentanti cu drept de semnatura, care vor colabora cu autoritatile pe care le reprezinta.
(2) Autorizatiile prevazute la art. 3 alin. (5) lit. a)-e) se elibereaza de autoritatile publice competente, prin reprezentantii lor la Biroul unic, si se înscriu în rubrica corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare, identificându-se, în principal, prin numar si data, semnatura reprezentantului delegat si stampila autoritatii publice avizatoare. Aceste autorizatii se elibereaza, cu încadrarea în termenul prevazut la art. 3 alin. (4) si fara eliberarea altor formulare de autorizare, în afara anexei, cu exceptia cazurilor strict prevazute de reglementarile armonizate cu legislatia comunitara si cuprinse în hotarârea Guvernului mentionata la art. 9.
(3) În vederea eliberarii autorizatiilor necesare functionarii comerciantilor autoritatile publice competente vor evalua sediul social si sediile secundare declarate de comerciant prin cerere si în care se desfasoara în mod efectiv cel putin una dintre activitatile prevazute în actul constitutiv, respectiv modificator. Autoritatile publice prevazute la art. 3 alin. (5) vor transmite reprezentantilor lor în Biroul unic, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrarii dosarului depus de solicitant la Biroul unic, un referat în care se va mentiona, pentru sediul social sau pentru fiecare sediu secundar si, dupa caz, pentru activitati declarate a se desfasura la fiecare dintre acestea, una dintre urmatoarele situatii:
a) comerciantului nu îi este necesara respectiva autorizatie, caz în care reprezentantii delegati vor consemna acest fapt în pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare; pentru aceasta situatie nu se percep taxe si tarife;
b) comerciantul îndeplineste conditiile pentru eliberarea documentelor mentionate la art. 3 alin. (5), caz în care reprezentantii delegati vor completa anexa la certificatul de înregistrare în conformitate cu dispozitiile alin. (2);
c) comerciantul nu îndeplineste conditiile pentru eliberarea autorizatiilor mentionate la art. 3 alin. (5), caz în care se vor mentiona neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt îndeplinite, Biroul unic având obligatia sa comunice aceste constatari solicitantului.
(4) Procedura prevazuta la alin. (3) se aplica numai obiectivelor si domeniilor specifice de activitate, stabilite prin hotarâre a Guvernului. Pentru toate celelalte situatii sunt suficiente declaratiile pe propria raspundere ale solicitantilor ca îndeplinesc conditiile de functionare prevazute de lege.
(5) În procesul de autorizare a functionarii comerciantilor, reprezentantii delegati la Biroul unic ai autoritatilor publice competente vor verifica dosarul autorizarii conform actelor normative adoptate în temeiul art. 9 si vor pune la dispozitie solicitantului formularele specifice necesare obtinerii autorizatiilor.
(6) În cazurile în care la sediul social nu se desfasoara activitatile prevazute în actul constitutiv, respectiv modificator, al comerciantului, se procedeaza conform celor prevazute la art. 3 alin. (8).
Art. 7. - (1) În cazul neeliberarii uneia sau mai multor autorizatii comerciantul poate solicita reluarea procedurii de obtinere a acesteia, în termen de 90 de zile de la data respingerii, cu dovada achitarii din nou a acelor taxe sau tarife pentru care referatele de evaluare contin concluzii negative.
(2) Nerespectarea termenului de 90 de zile de la data primirii comunicarii privind constatarile prevazute la art. 6 alin. (3) lit. c) atrage anularea certificatului de înregistrare si radierea din oficiu a comerciantului din registrul comertului, pe baza încheierii judecatorului delegat. Solicitantul nu va mai putea înfiinta o alta persoana juridica cu scop lucrativ decât cu reluarea întregii proceduri de constituire si autorizare a functionarii.
(3) În cazul modificarii actelor constitutive care implica obtinerea de autorizatii, nerespectarea termenului prevazut la alin. (2) atrage radierea din oficiu a mentiunii respective din registrul comertului, în baza încheierii judecatorului delegat, la sesizarea camerei de comert si industrie teritoriale. Biroul unic va comunica oficiului registrului comertului cazurile de nerespectare a respectivului termen.
Art. 8. - (1) În cazul neîndeplinirii conditiilor pentru care au fost eliberate, autoritatile publice competente pot dispune anularea uneia sau mai multor autorizatii, acestea înscriindu-se în anexa la certificatul de înregistrare în care este nominalizat sediul sau activitatea fata de care s-a luat masura anularii autorizatiei.
(2) Anularea autorizatiei de catre autoritatile publice competente se efectueaza în baza unui proces-verbal întocmit de catre acestea, cu o motivare temeinica privind neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi au fost încalcate. Un exemplar al procesului-verbal se transmite comerciantului, iar o copie de pe acesta Biroului unic.
(3) Comerciantul are obligatia reluarii, prin Biroul unic, a procedurilor de obtinere a autorizatiilor care au fost anulate, dupa înlaturarea situatiilor care au impus masura anularii, cu plata taxelor si tarifelor aferente.
(4) Reautorizarea functionarii se mentioneaza în rubricile corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare, de catre autoritatile publice prevazute la art. 3 alin. (5).
Art. 9. - Procedurile, documentele necesare si formularistica tip pentru autorizarea functionarii comerciantilor, perioada de valabilitate si modalitatea de reînnoire a autorizatiilor, precum si cuantumul taxelor si tarifelor aferente se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, la propunerea ministerelor în subordinea carora functioneaza autoritatile publice mentionate la art. 3 alin. (5), cu avizul Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie si al Ministerului Finantelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 10. - Camerele de comert si industrie teritoriale si autoritatile publice mentionate la art. 3 alin. (5) vor asigura conditiile necesare pentru organizarea si gestionarea datelor cu privire la activitatea de autorizare a functionarii comerciantilor. Arhivarea documentatiei care a stat la baza emiterii autorizatiilor se face de catre autoritatile publice prevazute la art. 3 alin. (5).
Art. 11. - (1) O data cu efectuarea înregistrarii, un extras în forma simplificata al încheierii judecatorului delegat se comunica din oficiu directiei generale a finantelor publice teritoriale, precum si Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala comerciantului. Extrasul în forma simplificata al încheierii, vizat de judecatorul delegat, va cuprinde cel putin urmatoarele elemente: numarul si data încheierii, datele de identificare ale comerciantilor, fondatorilor, administratorilor, denumirea, sediul, forma juridica, domeniul si activitatea principala, capitalul social, durata de functionare, codul unic de înregistrare si numarul de ordine din registrul comertului. Extrasul în forma simplificata al încheierii judecatorului delegat poate fi transmis si în forma electronica.
(2) La cererea si pe cheltuiala comerciantului încheierea judecatorului delegat se publica integral în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(3) La cererea si pe cheltuiala comerciantului actul constitutiv, vizat de judecatorul delegat, se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, integral sau în extras.

CAPITOLUL III
Contraventii
Art. 12. - (1) Refuzul nemotivat ori întârzierea eliberarii documentelor solicitate în conformitate cu dispozitiile art. 3 alin. (4), (6) si (9), art. 5 alin. (2) si ale art. 6 alin. (2) si (3) constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(2) Sanctiunile pot fi aplicate si persoanei juridice.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul abilitat al Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie sau de persoanele împuternicite de acesta.
Art. 13. - Contraventiilor prevazute la art. 12 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 14. - Actele aditionale modificatoare ale actelor constitutive urmeaza regimul juridic stabilit de prezenta ordonanta de urgenta pentru actele constitutive.
Art. 15. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumurile taxelor si onorariilor pentru autentificarea ori darea de data certa actelor constitutive si declaratiilor pe propria raspundere ale fondatorilor, administratorilor si cenzorilor privind îndeplinirea conditiilor prevazute de lege, precum si ale celor pentru modificarea acestora se stabilesc în suma fixa prin hotarâre a Guvernului, initiata de Ministerul Justitiei pe baza propunerilor Uniunii Nationale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Pentru activitatea de registru si pentru operatiunile efectuate de Biroul unic cuantumurile taxelor si tarifelor percepute se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, initiata de Ministerul Finantelor Publice pe baza propunerilor Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Taxele percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actelor prevazute la art. 11 si 14 se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, initiata de Ministerul Finantelor Publice pe baza propunerilor Regiei Autonome "Monitorul Oficial", în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Taxele si tarifele aplicate de autoritatile publice implicate în procedura de înregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor se achita la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, care vor efectua viramente catre trezoreriile statului, în conturile institutiilor respective, în termenele stabilite de reglementarile legale în vigoare privind finantele publice.
(5) Cuantumurile taxelor, tarifelor si onorariilor prevazute la alin. (1)-(3) se indexeaza anual, în functie de rata inflatiei, prin hotarâre a Guvernului.
Art. 16. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta autoritatile publice abilitate sa emita avize, autorizatii si, dupa caz, acorduri necesare în vederea functionarii comerciantilor, altele decât cele prevazute la art. 3 alin. (5) lit. a)-e), vor supune spre adoptare Guvernului propuneri de modificare a întregii legislatii de avizare/autorizare în vederea reducerii numarului si simplificarii procedurilor, a diminuarii cuantumurilor taxelor si tarifelor aferente, precum si pentru evitarea conflictelor de prevederi dintre legislatia în vigoare si actul normativ emis în conformitate cu art. 9.
(2) În termenul prevazut la alin. (1) fiecare dintre institutiile si autoritatile publice implicate în aplicarea prezentei ordonante de urgenta va încheia cu Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti protocoale privind schimbul de informatii, procedurile si termenele de întocmire a documentatiilor necesare, precum si formularistica aferenta.
Art. 17. - (1) În termen de 18 luni comerciantii constituiti anterior datei intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta au obligatia de a solicita la Biroul unic preschimbarea actualului certificat de înmatriculare si a certificatului de înregistrare fiscala cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare atribuit.
(2) Procedura stabilita prin prezenta ordonanta de urgenta pentru eliberarea noului certificat de înregistrare si a anexei cuprinzând autorizatiile pentru sediul social si pentru fiecare sediu secundar se aplica în mod corespunzator preschimbarilor prevazute la alin. (1).
(3) Esalonarea solicitarilor de preschimbare, conform celor prevazute la alin. (1), se va face de catre fiecare camera de comert si industrie teritoriala, în functie de numarul de comercianti înregistrati din anul 1990 si pâna în data de 1 iulie 2001.
(4) Se excepteaza de la programarea prevazuta la alin. (3) toti comerciantii care se prezinta la camera de comert si industrie teritoriala pentru operatiuni de registru si care au obligatia ca pentru operatiunea ceruta sa solicite si preschimbarea certificatelor vechi de înmatriculare si de înregistrare fiscala.
(5) Pentru comerciantii care functioneaza în mai mult de 5 sedii secundare, precum si pentru cei cu mai mult de 5 activitati ce necesita autorizari termenul prevazut la art. 3 alin. (4) se poate prelungi, pentru evaluarea tuturor obiectivelor si activitatilor ce necesita autorizatii, cu maximum 30 de zile.
(6) Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti si Ministerul Finantelor Publice vor stabili procedura si formularistica necesare pentru operatiunea de preschimbare prevazuta la alin. (1).
(7) În cadrul procedurii de preschimbare anexele cuprinzând autorizatii de functionare a sediilor secundare din alte judete, cu exceptia sediilor secundare cu statut de sucursala, se elibereaza numai dupa obtinerea certificatului de înregistrare si a anexei pentru sediul social.
(8) Cheltuielile aferente aplicarii prevederilor alin. (1) se suporta:
a) de catre camera de comert si industrie teritoriala, pentru costul certificatelor de înregistrare si anexele la acestea si pentru serviciile de gestionare, editare si comunicare cu Ministerul Finantelor Publice;
b) de catre Ministerul Finantelor Publice si unitatile teritoriale ale acestuia, pentru atribuirea noului cod unic de înregistrare;
c) de catre solicitant, pentru obtinerea autorizatiilor pe care nu le poseda sau care sunt expirate la data cererii de preschimbare.
(9) Pâna la expirarea termenului prevazut la alin. (1) comerciantii existenti la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor identifica prin utilizarea actualului numar de înmatriculare în registrul comertului si a codului fiscal.
(10) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1) certificatele de înmatriculare si cele de înregistrare fiscala se anuleaza. Comerciantii persoane fizice si asociatiile familiale se radiaza din oficiu, pe baza încheierii judecatorului delegat. Comerciantii persoane juridice se dizolva de drept si intra în lichidare potrivit reglementarilor legale în materie. Constatarea dizolvarii de drept a comerciantilor persoane juridice se face prin încheiere a judecatorului delegat la oficiul registrului comertului, la sesizarea camerelor de comert si industrie teritoriale si, dupa caz, a oricaror persoane interesate. Publicitatea legala a radierii comerciantilor persoane fizice si a asociatiilor familiale si a constatarii dizolvarii de drept se face prin afisarea la oficiul registrului comertului a încheierii judecatorului delegat, precum si prin Internet. Încheierea judecatorului delegat se comunica directiilor finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, în a caror raza teritoriala îsi are sediul comerciantul.
(11) Încheierea de constatare a dizolvarii de drept este supusa numai recursului, în termen de 15 zile de la afisarea la oficiul registrului comertului. Daca nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, comerciantul persoana juridica intra în lichidare. Lichidarea se face în termen de maximum 6 luni de la data la care încheierea a devenit irevocabila. Dupa încheierea procedurii de lichidare comerciantii prevazuti la alin. (1) se radiaza din oficiu din registrul comertului. Publicitatea legala a radierii comerciantului se face prin afisare la sediul camerei de comert si industrie teritoriale si prin Internet.
(12) În cazul în care în momentul solicitarii preschimbarii comerciantii detin autorizatii al caror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declaratii pe propria raspundere, potrivit careia nu s-au schimbat conditiile de functionare care au stat la baza emiterii acesteia. Reprezentantii delegati la Biroul unic vor completa pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare, fara a mai fi necesara reluarea procesului de autorizare si fara plata taxelor si tarifelor aferente respectivelor autorizatii.
(13) Preschimbarea se face si în situatia în care comerciantul nu detine acordul si/sau autorizatia de mediu prevazuta la art. 3 alin. (5) lit. d), însa face dovada sau declara pe propria raspundere ca a solicitat inspectoratului teritorial de protectie a mediului competent declansarea procedurii de eliberare a respectivei autorizatii ori ca procedura de eliberare a autorizatiei se afla în curs de derulare.
Art. 18. - (1) Prevederile art. 5 alin. (5) si ale art. 56 lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica în mod corespunzator prevederilor art. 4 alin. (4).
(2) În întelesul prezentei ordonante de urgenta, termenul înregistrare semnifica: înmatricularea si înscrierea mentiunilor prevazute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, înregistrarea fiscala, precum si luarea în evidenta a comerciantilor la directiile de munca si solidaritate sociala, casele de pensii judetene, casele de asigurari de sanatate si agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
(3) Prin derogare de la dispozitiile referitoare la înregistrarea în registrul comertului din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, cu modificarile ulterioare, organizatiile cooperatiste se înregistreaza în registrul comertului în temeiul încheierii judecatorului delegat, pronuntata în baza actului de constituire autentificat si a statutului, întocmite în conformitate cu prevederile legale care guverneaza activitatea organizatiilor cooperatiste. Încheierea judecatorului delegat urmeaza regimul prevazut la art. 11.
Art. 19. - (1) Procedura de înregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor, stabilita de prezenta ordonanta de urgenta, se aplica începând cu cea de-a 31-a zi de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe data prevazuta la alin. (1) se abroga:
a) art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 41 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) art. 10 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzatorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) orice alte dispozitii contrare, inclusiv cele referitoare la procedurile, documentele necesare si formularistica tip pentru autorizarea comerciantilor de catre autoritatile publice prevazute la art. 3 alin. (5) lit. a)-e), în vederea desfasurarii unor activitati cuprinse în Clasificarea Activitatilor Economiei Nationale.

Republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 14 iunie 2002

HGR NR. 448 DIN 16 MAI 2002

PENTRU APROBAREA CATEGORIILOR DE CONSTRUCTII SI AMENAJARI CARE SE SUPUN AVIZARII/AUTORIZARII DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 28 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - Se aproba urmatoarele categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor;

1. cladiri civile definite conform normelor tehnice ca "inalte" sau "foarte inalte", indiferent de aria construita sau de destinatie;

2. incaperi sau grupuri de incaperi, definite conform normelor tehnice ca "sali aglomerate", amplasate in cladiri independente sau in cladiri multifunctionale, indiferent de aria construita, regimul de inaltime sau de destinatie;

3. cladiri independente sau spatii amenajate in cladiri multifunctionale, avand destinatia de comert, productie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare de 400 m2;

4. spatii amenajate in cladiri de locuit, avand destinatia de comert, productie sau depozitare, indiferent de aria construita;

5. cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de alimentatie publica, cu aria desfasurata mai mare de 400 m2 sau capacitate de peste 100 de persoane;

6. spatii publice amenajate la subsolul, demisolul sau pe terasa cladirilor, indiferent de destinatie, aria construita sau numarul de persoane;

7. cladiri cu destinatia de cazare temporara (hoteluri, moteluri, camine), indiferent de numarul de locuri;

8. sedii ale autoritatilor publice, indiferent de aria desfasurata;

9. cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de birouri, invatamant, financiar-bancara, de asigurari si burse, cu aria desfasurata mai mare de 500 m2;

10. cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de ingrijire a sanatatii, cu peste 40 de paturi sau cu aria desfasurata mai mare de 1.000 m2;

11. spatii amenajate in cladiri, destinate supravegherii, ingrijirii sau cazarii (adapostirii) copiilor prescolari, batranilor, persoanelor cu handicap sau lipsite de adapost, indiferent de aria construita;

12. cladiri sau spatii accesibile publicului, avand destinatia de gara, autogara, aerogara si statie de metrou, indiferent de aria desfasurata;

13. lacasuri de cult accesibile publicului sau destinate vietii monahale, indiferent de aria desfasurata sau de numarul de persoane;

14. cladiri si amenajari sportive, avand mai mult de 600 de locuri pe scaune in interior sau mai mult de 5.000 de locuri pe scaune in aer liber;

15. amenajari temporare pentru spectacole sau intruniri, cu capacitatea mai mare de 300 de persoane, sau avand destinatia comerciala, cu suprafata mai mare de 2.500 m2;

16. depozite si sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate (GPL), stocate in rezervoare sau grupuri de rezervoare cu capacitatea totala mai mare sau egala cu 5.000 litri, sau puncte de livrare catre populatie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate (GPL), avand capacitatea totala mai mare de 750 kg;

17. statii publice de distributie a carburantilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare mai mare de 50 m3 lichide petroliere sau mai mult de 5.000 litri gaze petroliere lichefiate (GPL), precum si statiile transportabile de distributie a carburantilor la autovehicule, indiferent de capacitatea de depozitare;

18. cladiri sau spatii amenajate in cladiri, destinate parcarii sau intretinerii si repararii a peste 50 de autovehicule.

Art. 2. - (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Pe aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 347 din 14 septembrie 1998.

Publ. in Monitorul Oficial nr. 346 din data 24-Mai-2002

HGR nr 786 din 25 07.2002 PENTRU MODIFICAREA

HGR nr. 678 DIN 30.09.1998

PRIVIND STABILIREA sI SANCŢIONAREA CONTRAVENŢIILOR LA NORMELE DE PREVENIRE sI STINGERE A INCENDIILOR

ART. 1

Constituie contraventii la normele de prevenire si stingere a incendiilor urmatoarele fapte, daca nu au fost savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

1. exploatarea/utilizarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice categorie în conditii care creeaza risc de incendiu, datorita nerespectarii instructiunilor de functionare, folosire sau de aparare împotriva incendiilor;

Amenda de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei.

2. folosirea mijloacelor prevazute la pct. 1, cu defectiuni, improvizatii sau în conditii care nu asigura protectia la foc adecvata fata de materialele si substantele combustibile din spatiul în care sunt utilizate;

Amenda de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei.

3. lasarea în functiune a mijloacelor prevazute la pct. 1 peste programul stabilit sau fara supraveghere, atunci când instructiunile de utilizare o interzic;

Amenda de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei

4. efectuarea lucrarilor de întretinere, reparatii, verificari periodice sau a unor modificari de catre personal neautorizat sau necalificat la instalatiile aferente constructiilor, cum sunt cele electrice, de încalzire, ventilare, conditionare, paratrasnet, gaze, apa sau altele asemenea;

Amenda de la 800.000 lei - 1.000.000 lei.

5. neasigurarea selectivitatii la scurtcircuit si la suprasarcina a elementelor de protectie a instalatiilor sau a consumatorilor electrici prin înlocuirea sigurantelor, releelor de protectie si a întrerupatoarelor automate cu altele supradimensionate sau decalibrate;

Amenda de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei

6. exploatarea instalatiilor, echipamentelor si aparatelor electrice în conditii în care se genereaza supracurenti sau suprasolicitari datorita racordarii unor consumatori care depasesc puterea nominala a circuitelor, existentei contactelor imperfecte la conexiuni si legaturi, strapungerii ori lipsei izolatiei la îmbinari sau la capetele conductoarelor;

Amenda de la 500.000 lei - 800.000 lei.

7. neluarea masurilor pentru prevenirea producerii scânteilor electrostatice ori nementinerea în stare de functionare sau la parametrii prevazuti de reglementarile tehnice a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamânt a sarcinilor electrostatice;

Amenda de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei.

8. neasigurarea, pe timpul exploatarii constructiilor si instalatiilor, a captarii si scurgerii la pamânt a descarcarilor electrice atmosferice, conform reglementarilor tehnice;

Amenda de la 800.000 lei - 1.000.000 lei.

9. nestabilirea sau nemarcarea de catre persoanele în drept a locurilor în care sunt interzise utilizarea focului deschis, efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni cu pericol de incendiu;

Amenda de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei.

10. executarea lucrarilor de sudura, taiere, lipire sau a altor asemenea lucrari în locuri în care acestea sunt interzise prin reglementari tehnice sau prin dispozitii interne, fara permis de lucru cu foc ori fara a fi asigurate toate masurile si conditiile mentionate în permisul sau autorizatia de lucru cu foc;

Amenda de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei.

11. utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, stabilite si marcate ca atare de catre persoanele în drept;

Amenda de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei.

12. utilizarea focului deschis în incinta unitatilor, în zone de agrement ori în gospodariile populatiei, inclusiv pentru arderea resturilor, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile, fara luarea masurilor pentru împiedicarea propagarii focului la vecinatati ori pe timp de vânt;

Amenda de la 800.000 lei - 1.000.000 lei.

13. amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în conditii si la distante care favorizeaza propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii si alte vecinatati;

Amenda de la 800.000 lei - 1.000.000 lei.

14. neluarea masurilor pentru preîntâmpinarea jocului copiilor cu focul de catre persoanele responsabile pentru cresterea, educarea si îngrijirea copiilor, pe timpul cât exercita supravegherea acestora;

Amenda de la 500.000 lei - 800.000 lei.

15. nestabilirea de catre persoanele în drept a locurilor în care fumatul este interzis potrivit reglementarilor specifice sau altor dispozitii si a locurilor în care acesta este admis, precum si nedelimitarea, nemarcarea si nedotarea locurilor special amenajate pentru fumat;

Amenda de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei.

16. fumatul în locurile cu pericol de incendiu, stabilite ca atare de catre persoanele în drept;

Amenda de la 500.000 lei - 800.000 lei.

17. folosirea mijloacelor de iluminat electrice - lanterne, proiectoare, lampi de control si altele asemenea -, defecte ori neprotejate corespunzator, precum si a mijloacelor de iluminat cu flacara - felinare, lampi, lumânari, facle, chibrituri, brichete si altele asemenea - în locuri care prezinta pericol de incendiu sau explozie, dupa caz;

Amenda de la 500.000 lei - 800.000 lei.

18. folosirea, în spatii ori în locuri cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, a dispozitivelor, aparatelor, uneltelor sau sculelor care pot produce scântei mecanice prin frecare, lovire sau pe timpul functionarii;

Amenda de la 500.000 lei - 800.000 lei.

19. folosirea autovehiculelor de transport sau a masinilor si utilajelor agricole fara dispozitive ori site parascântei, în situatiile în care reglementarile tehnice prevad aceasta;

Amenda de la 500.000 lei - 800.000 lei.

20. neluarea masurilor pentru prevenirea degajarii si împrastierii scânteilor de la cosurile sau canalele de fum în locuri cu pericol de incendiu;

Amenda de la 500.000 lei - 800.000 lei.

21. scoaterea totala sau partiala din functiune a dispozitivelor de detectare sau de retinere a obiectelor metalice de la masinile, aparatele si sistemele de transport ori de prelucrare a textilelor, lemnului, cerealelor si a altor materiale combustibile;

Amenda de la 800.000 lei - 1.000.000 lei.

22. introducerea sau utilizarea, în salile aglomerate si de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în incinte amenajate pentru activitati cu public, a produselor si substantelor inflamabile sau a mijloacelor care pot produce incendii ori explozii, în alte conditii decât cele stabilite prin reglementarile tehnice;

Amenda de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei.

23. realizarea spectacolelor sau a jocurilor de artificii fara avizul autoritatilor abilitate de lege sau cu nerespectarea normelor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor;

Amenda de la 2.000.000 lei la 2.500.000 lei.

24. supraalimentarea cu combustibil a sobelor sau a cuptoarelor ori utilizarea altor sisteme sau mijloace de încalzire cu scoaterea din functiune sau supradimensionarea elementelor de protectie, cum sunt: supape de siguranta, termostate, flacara de veghe si altele asemenea;

Amenda de la 500.000 lei - 800.000 lei.

25. nerespectarea instructiunilor care reglementeaza amplasarea, pastrarea si utilizarea gazelor naturale sau gazelor petroliere lichefiate, precum si a recipientelor cu "aragaz", daca prin aceasta se creeaza pericol de incendiu sau de explozie;

Amenda de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei.

26. neexecutarea verificarii si curatarii periodice a cosurilor pentru evacuarea fumului, precum si nerealizarea elementelor de izolare termica a acestora;

Amenda de la 500.000 lei - 800.000 lei.

27. nedepozitarea în locuri speciale a cenusii fierbinti sau a jaratecului, precum si nestingerea acestora în conditii de vânt sau de curenti de aer;

Amenda de la 500.000 lei - 800.000 lei.

28. depozitarea, amplasarea, pastrarea produselor, materialelor si substantelor combustibile în apropierea surselor de caldura, fara a se asigura protectia necesara evitarii aprinderii acestora;

Amenda de la 500.000 lei - 800.000 lei.

29. transportarea, manipularea si depozitarea substantelor si produselor combustibile, precum si a celor cu tendinta de autoaprindere de natura chimica, fara a tine seama de proprietatile lor fizico-chimice, sau în ambalaje neadecvate ori neinscriptionate corespunzator pentru identificarea riscurilor de incendiu si stabilirea procedeelor si substantelor specifice de stingere ori de neutralizare;

Amenda de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei.

30. nerespectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite prin reglementari specifice, la colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea sau distrugerea deseurilor, reziduurilor, scurgerilor de lichide inflamabile si a depunerilor de praf sau de pulberi combustibile;

Amenda de la 800.000 lei - 1.000.000 lei.

31. pastrarea sau depozitarea produselor si substantelor cu pericol de autoaprindere de natura chimica fara luarea masurilor de control si de preîntâmpinare a fenomenului de autoîncalzire;

Amenda de la 800.000 lei - 1.000.000 lei.

32. neasigurarea, conform instructiunilor, a controlului temperaturii si, dupa caz, a umiditatii produselor cu tendinta de autoaprindere, de natura fizico-chimica sau biologica, ori nerespectarea regulilor si masurilor preventive specifice;

Amenda de la 800.000 lei - 1.000.000 lei.

33. depasirea densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementari sau în documentatiile tehnice de proiectare si executie în constructiile publice civile si de productie sau de depozitare;

Amenda de la 800.000 lei - 1.000.000 lei.

34. pastrarea în locuinte a carburantilor sau a altor lichide inflamabile în cantitati mai mari decât cele admise prin reglementari ori în ambalaje neadecvate sau neetanse ori în locuri neventilate sau neprotejate fata de sursele de caldura ori fata de razele solare;

Amenda de la 500.000 lei - 800.000 lei.

35. depozitarea produselor si substantelor cu pericol de incendiu în poduri, subsoluri, garaje sau case de scari din constructii civile;

Amenda de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei.

36. accesul, în spatiile cu risc foarte ridicat de incendiu, al salariatilor sau al altor persoane fara echipament adecvat conditiilor de munca;

Amenda de la 800.000 lei - 1.000.000 lei.

37. permiterea accesului în salile aglomerate, de sport, pe stadioane, în alte arene sportive ori incinte amenajate pentru activitati cu public al unui numar de persoane mai mare decât capacitatea stabilita si declarata;

Amenda de la 800.000 lei - 1.000.000 lei.

38. reducerea gabaritelor cailor de evacuare, încuierea ori blocarea usilor sau a altor dispozitive destinate evacuarii, scoaterea din functiune a iluminatului de siguranta si deteriorarea sau distrugerea indicatoarelor de securitate, precum si neasigurarea mijloacelor speciale de evacuare;

Amenda de la 800.000 lei - 1.000.000 lei.

39. blocarea sau neîntretinerea în bune conditii a drumurilor, a platformelor si a cailor de acces pentru autospeciale, utilaje si alte mijloace, precum si pentru personalul de interventie în caz de incendiu;

Amenda de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei.

40. nerespectarea distantelor de siguranta la foc ori neasigurarea altor masuri compensatorii la amplasarea depozitelor de furaje si plante tehnice, pentru a împiedica propagarea incendiilor la vecinatati;

Amenda de la1.000.000 lei la 1.500.000 lei.

41. neîntretinerea în buna stare a sistemelor si instalatiilor de decomprimare sau de etansare la fum si gaze fierbinti, precum si a elementelor de limitare a propagarii focului ori de izolare termica, din compunerea constructiilor si instalatiilor;

Amenda de la1.000.000 lei la 1.500.000 lei.

42. nerealizarea tratarii sau protejarii, conform reglementarilor tehnice, a elementelor de constructie si a materialelor cu substante de termoprotectie ori ignifuge, dupa caz, utilizarea în acest scop de produse neagrementate tehnic sau neavizate, precum si neverificarea la termenele stabilite a eficacitatii acestor lucrari sau executarea lor de catre persoane neatestate;

Amenda de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei.

43. stationarea, parcarea sau gararea mijloacelor auto care transporta materiale periculoase, clasificate astfel conform legii, în alte locuri decât cele special amenajate ori cu nerespectarea distantelor de siguranta fata de cladirile publice si de locuit;

Amenda de la 2.000.000 lei la 2.500.000 lei.

44. efectuarea transportului pe drumurile publice al materialelor periculoase, clasificate astfel conform legii, cu mijloace auto neomologate pentru clasele de periculozitate ale materialelor respective si neechipate cu mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor, precum si nerespectarea traseelor stabilite;

Amenda de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei.

45. nestabilirea traseelor ori a programului pentru circulatia mijloacelor auto care transporta marfuri periculoase, clasificate astfel conform legii, a locurilor de stationare, parcare sau garare a acestora, precum si nerespectarea conditiilor privind amenajarea parcajelor si garajelor sau nedotarea acestora cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor;

Amenda de la 2.000.000 lei la 2.500.000 lei.

46. comercializarea, echiparea, dotarea sau utilizarea autospecialelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, substantelor, accesoriilor si a altor mijloace tehnice destinate prevenirii si stingerii incendiilor, neavizate ori neagrementate conform reglementarilor în vigoare;

Amenda de la 2.000.000 lei la 2.500.000 lei.

47. neluarea masurilor organizatorice pentru asigurarea conditiilor necesare exploatarii, întretinerii, asistentei tehnice si repararii mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor conform normelor tehnice;

Amenda de la1.500.000 lei la 2.000.000 lei.

48. neefectuarea lucrarilor de întretinere, de asistenta tehnica si de reparare a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor conform normelor tehnice;

Amenda de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei.

49. scoaterea din functiune sau dezafectarea instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, în alte situatii decât cele admise de reglementarile tehnice, ori neasigurarea functionarii acestora la parametrii proiectati;

Amenda de la 2.000.000 lei la 2.500.000 lei.

50. efectuarea reparatiilor la mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, fara luarea masurilor compensatorii de aparare împotriva incendiilor;

Amenda de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei.

51. amenajarea constructiilor existente, fara luarea unor masuri compensatorii referitoare la siguranta la foc, în cazul în care, în mod justificat, nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale reglementarilor specifice în vigoare;

Amenda de la2.000.000 lei la 2.500.000 lei.

52. utilizarea materialelor sau a echipamentelor în constructii, netestate în ceea ce priveste comportamentul la foc ori neagrementate tehnic în ceea ce priveste siguranta la foc, dupa caz, daca aceasta este prevazuta în reglementarile tehnice;

Amenda de la2.000.000 lei la 2.500.000 lei.

53. neelaborarea scenariilor de siguranta la foc pentru constructiile, instalatiile tehnologice si amenajarile care, potrivit legii, fac obiectul autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor sau neîndeplinirea masurilor stabilite prin acestea;

Amenda de la 2.000.000 lei la 2.500.000 lei.

54. neasigurarea punerii în aplicare a planurilor de interventie si de evacuare a persoanelor în situatiile de urgenta publica de incendiu, precum si la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie, organizate potrivit dispozitiilor legale;

Amenda de la2.000.000 lei la 2.500.000 lei.

55. nestabilirea sau neprecizarea, în documentatiile tehnice de executie, a nivelurilor criteriilor de performanta privind siguranta la foc a cladirilor, instalatiilor tehnologice si a amenajarilor proiectate;

Amenda de la 2.000.000 lei la 2.500.000 lei.

56. organizarea si functionarea serviciilor de pompieri civili fara respectarea criteriilor minime de performanta ori neobtinerea acordurilor sau a avizelor prevazute de lege;

Amenda de la 2.000.000 lei la 2.500.000 lei.

57. neactualizarea sau neafisarea, dupa caz, conform reglementarilor specifice, a planurilor de interventie, a instructiunilor de aparare împotriva incendiilor si a schemelor de prevenire si stingere a incendiilor, a planurilor de depozitare a materialelor periculoase, precum si a planurilor de evacuare în caz de incendiu;

Amenda de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei.

58. neefectuarea instruirii salariatilor asupra normelor, regulilor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si asupra modului de îndeplinire a sarcinilor ce le revin din planurile de evacuare si de interventie atât la angajare sau la schimbarea locului de munca, cât si periodic sau premergator executarii unor lucrari periculoase;

Amenda de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei.

59. refuzul nejustificat al salariatilor de a participa la instruiri, exercitii sau la aplicatii tactice de prevenire si stingere a incendiilor, organizate potrivit dispozitiilor legale;

Amenda de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei.

60. neasigurarea de catre cei în drept a participarii personalului serviciilor de pompieri civili la activitatile de pregatire profesionala, stabilite si aprobate conform competentelor legale;

Amenda de la 2.000.000 lei la 2.500.000 lei.

61. neîndeplinirea în termen a masurilor de aparare împotriva incendiilor, stabilite de organele abilitate, potrivit legii;

Amenda de la 2.000.000 lei la 2.500.000 lei.

62. împiedicarea, în orice mod, a personalului unitatilor de pompieri militari, anume desemnat, sa-si exercite drepturile si obligatiile legale în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, precum si de interventie;

Amenda de la 2.000.000 lei la 2.500.000 lei.

63. nerespectarea altor reguli de prevenire si stingere a incendiilor, cuprinse în dispozitiile generale, normele si reglementarile tehnice emise de ministere si de celelalte autoritati ale administratiei publice, daca fapta nu constituie o contraventie sanctionata prin prezenta hotarâre.

Amenda de la 800.000 lei - 1.000.000 lei.

ART. 2

(1) Contraventiile prevazute la art. 1 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 500.000 lei la 800.000 lei, contraventiile prevazute la pct. 6, 14, 16, 17 - 20, 24, 26 - 28 si 34;

b) cu amenda de la 800.000 la 1.000.000 lei, contraventiile prevazute la pct. 4, 8, 12, 13, 21, 30 - 33, 36 - 38 si 63;

c) cu amenda de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei, contraventiile prevazute la pct. 3, 5, 7, 9, 15, 35, 39 - 42, 48 si 57;

d) cu amenda de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei, contraventiile prevazute la pct. 1, 2, 10, 11, 22, 25, 29, 44, 47, 50, 58 si 59;

e) cu amenda de la 2.000.000 lei la 2.500.000 lei, contraventiile prevazute la pct. 23, 43, 45, 46, 49, 51 - 56 si 60 - 62.

(2) Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor fizice sau juridice, dupa caz.

ART. 3

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul marilor unitati si al unitatilor de pompieri militari cu atributii de îndrumare, control, interventie si constatare a încalcarilor legii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, anume desemnat de comandantul Corpului Pompierilor Militari, precum si de alte autoritati abilitate de lege.

ART. 4

Contraventiilor prevazute la art. 1 le sunt aplicabile dispozitiile OGR nr 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobata cu modificari prin Legea 180 /2002.

Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului -verbal ori,dupa caz,de la data comunicarii acestuia ,jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta hotarare,pentru fiecare categorie de contraventii

ART. II Prezenta hotarâre intra în vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României Partea I.

H.G.R. nr. 786 publicata în M.Of. nr. 561 din data: 07/31/2002

HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 51/05.02.1996

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR DE MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE, INSTALAŢII TEHNOLOGICE sI A PUNERII ÎN FUNCŢIUNE A CAPACITĂŢILOR DE PRODUCŢIE

ART. 1

Se aproba Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii în functiune a capacitatilor de productie, prevazut în anexa la prezenta hotarâre.

ART. 2

Prezenta hotarâre intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

ANEXA 1

REGULAMENT

de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii în functiune a capacitatilor de productie

ART. 3

Receptia lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice se efectueaza atât la lucrari noi, cat si la interventiile în timp asupra lucrarilor existente (reparatii capitale, consolidari, modificari, extinderi, modernizari, retehnologizari, mentineri de capacitati etc.), si se realizeaza în urmatoarele etape:

- receptia la terminarea lucrarilor;

- receptia punerii în functiune a capacitatilor de productie, care se face la terminarea probelor tehnologice, si verificarea existentei conditiilor pentru exploatarea normala la întreaga capacitate a instalatiilor si utilajelor, astfel încât sa se asigure calitatea produselor si realizarea indicatorilor tehnico - economici aprobati;

- receptia finala la expirarea perioadei de garantie, daca este prevazuta în contract;

- receptia definitiva a obiectivelor de investitii, care se face, la data convenita prin contract, între investitor si executant si are drept scop confirmarea realizarii performantelor tehnice proiectate.

Receptia lucrarilor de montaj utilaje si instalatii tehnologice se face concomitent sau dupa receptia la terminarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

ART. 10

La receptia obiectivelor de investitii care reprezinta surse mari de risc, investitorii sunt obligati ca, în comisiile de receptie, sa includa si o persoana desemnata de catre inspectiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri si care va fi solicitata în scris de catre investitor.

Numele persoanei desemnate de catre inspectiile teritoriale ale Comandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat în scris investitorului în intervalul de timp de la primirea solicitarii pâna la data întrunirii comisiei de receptie.

Procesul-verbal de receptie va consemna realizarea masurilor prevazute în documentatia de executie, din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, fara de care receptia nu este acceptata.

ART. 16

Comisia de receptie recomanda amânarea receptiei când:

- se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta în exploatare a lucrarilor din punct de vedere al exigentelor esentiale;

- lucrarea prezinta vicii a caror remediere este de durata si care, daca nu ar fi facuta, ar diminua considerabil utilitatea ei;

- exista în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrarilor si este nevoie de încercari de orice fel pentru a le clarifica;

- se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta în exploatare a utilajului, echipamentului si a instalatiei tehnologice sau capacitatea de productie prevazuta;

- nu au fost respectate conditiile cerute de catre organele de avizare abilitate în acest scop.

ART. 17

Comisia de receptie recomanda respingerea receptiei, daca constata vicii care nu pot fi înlaturate si care, prin natura lor, împiedica realizarea uneia sau a mai multor exigente esentiale, caz în care se impun expertize, reproiectari, refaceri de lucrari etc.ANEXA 1

la regulament

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.....................

privind lucrarea ............., executata în cadrul contractului nr. ......

din ..........., încheiat între ............ pentru lucrarile de ..............

1. Lucrarile au fost executate le baza autorizatiei nr. ......., eliberata

de ........... la ..............cu valabilitate pâna la .......................

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea în intervalul .......... ..............., fiind formata din: .......... ..... ...... ............ .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..................

(numele si prenumele)

3. Au mai participat la receptie:

(numele si prenumele) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:

4.1. Din documentatia scrisa si desemnata, necesar a fi prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr. 1.

4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse în lista-anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrarile cuprinse în lista-anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, în urma constatarilor facute, propune:

.......... ..... ...... .......... ..... ...... .................

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

8. Prezentul proces-verbal continând ......... file si ............. anexe numerotate, cu un total de ........... file, a fost încheiat astazi ...........

la .................. în ............. exemplare.

Comisia de receptie*) Specialisti*)

Presedinte ....................... .......................

Membri ....................... .......................

*) Numele si prenumele, semnatura.

ANEXA 2

la regulament

INVESTITOR

Obiectivul de investitii:

Capacitatea de productie:

Concluzie:

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A PUNERII ÎN FUNCŢIUNE

Nr.................

I. Date generale:

1. Comisia de receptie convocata la data de: .................... si-a desfasurat activitatea în intervalul:.......... ..... ...... .......

II. Constatari:

În urma examinarii documentatiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice si a cercetarii pe teren a lucrarilor executate s-a constatat:

1. Documentatia tehnico-economica prevazuta în Regulamentul de efectuare a receptiei punerii în functiune a obiectivelor de investitii a fost (nu a fost) prezentata integral comisiei de receptie, lipsind:

2. În perioada .............. au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor si instalatiilor aferente capacitatii pentru exploatarea normala a instalatiilor si utilajelor tehnologice si asigurarea calitatii produselor, conform documentatiei tehnico-economice.

3. La data receptiei, nivelul atins de indicatorii aprobati este urmatorul:

4. Costul lucrarilor si al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, asa cum rezulta din documentele prezentate, este de ......... lei.

5. Valoarea de înregistrare a fondurilor fixe ce se pun în functiune (sau se dau în folosinta) este la data receptiei de ................ lei:

6. Alte constatari: .......... ..... ...... .......... III.

Concluzii:

1. Pe baza constatarilor si a concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie, în unanimitate cu majoritate de pareri, hotaraste:

Admiterea receptiei punerii în functiune a capacitatii:

2. Comisia de receptie stabileste ca pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse în functiune mai sunt necesare urmatoarele masuri:

3. Prezentul proces-verbal care contine ............ file si ............... anexe numerotate, cu un total de ....................... file care fac parte integranta din cuprinsul lui, a fost încheiat astazi, ........................, în ................. exemplare originale.

Comisia de receptie*) Specialisti*)

Presedinte ................ ....................

Membri ................ ....................

*) Numele si prenumele, semnatura.

ANEXA 3

la regulament

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ

Nr. ............ din ..........

privind lucrarea ................, autorizata cu nr. ....... din ........, cu valabilitate pâna la ............, de catre ..........................

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea în intervalul ...................., fiind formata din:

(numele si prenumele)

2. Au mai participat la receptie:

(numele si prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptie finala, în urma examinarii lucrarii si a documentelor cuprinse în cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

3.1. Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1.

3.2. Lucrarile au fost complet terminate la data de .....................

3.3. Cartea tehnica a lucrarii si fisa sintetica a obiectivului au fost (nu au fost) completate.

3.4. Observatiile facute de catre comisia de receptie finala sunt prezentate în lista-anexa nr. 2.

3.5. Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii în timp a obiectivului (nu) sunt în posesia utilizatorului.

3.6. Obiectivul s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator în perioada de la terminarea ei la data de .......... pâna în prezent, respectiv pe o durata de .............. luni, constatarile comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3.

3.7. Valoarea obiectivului este de ............ lei, conform listei-anexa nr. 1.

4. În baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: .......

.......... ..... ...... .......... ..... ...... .................

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin: .......... ..... ...... .......... ..... ...... ............

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

.......... ..... ...... .......... ..... ...... .................

7. Prezentul proces-verbal, continând ............... file si .............. anexe numerotate cu un total de ................ file, a fost încheiat astazi, ....................., la ............... în ............... : exemplare.

Comisia de receptie*) Specialisti*)

Presedinte ......................... ........................

Membri ......................... ........................

*) Numele si prenumele, semnatura.

ANEXA 4

la regulament

INVESTITOR

Obiectivul de investitii

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE DEFINITIVA

Nr..........

I. Date generale:

1. Comisia de receptie convocata la data de ............... si-a desfasurat activitatea în intervalul ......................

II . Constatari

În urma examinarii documentatiei prezentate si a cercetarii pe teren a lucrarilor executate s-a constatat:

1. Documentatia tehnico-economica prevazuta în Regulamentul de efectuare a receptiei obiectivelor de investitii a fost prezentata comisiei de receptie cu urmatoarele exceptii:

Comisia constata ca lista documentatiei prevazute mai sus nu împiedica efectuarea receptiei.

2. La data receptiei definitive a obiectivului de investitii nu este admisa receptia preliminara a lucrarilor de constructii-montaj la urmatoarele obiective:

3. Nu este admisa receptia la lucrarile de constructii-montaj la urmatoarele obiective:

4. Receptia punerii în functiune a fost efectuata la data de pâna la receptia definitiva a obiectivului; de la data punerii în functiune au trecut ............ luni.

5. Valoarea lucrarilor supuse receptiei definitive, conform documentelor de decontare verificate de Banca ................ este de .............. lei.

6. La data receptiei definitive, nivelul atins de indicatorii tehnico - economici aprobati se prezinta astfel:

7. Urmatorii factori au influentat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:

8. La data receptiei definitive se constata urmatoarele disponibilitati de capacitati ale utilajelor tehnologice si de spatii construite, care pot conduce la îmbunatatirea indicatorilor tehnico-economici.

9. S-a constatat ca sunt luate masurile pentru mentinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce priveste:

a) asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apa etc. (se vor arata cele ce nu sunt asigurate);

b) lucrari conexe, utilitati, alte servicii;

c) forta de munca;

d) alte masuri.

III. Concluzii:

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie hotaraste, cu majoritate de pareri:

Admiterea receptiei definitive a obiectivului de investitii:

Se acorda calificativul :.......... ..... ...... ......

2. Comisia de receptie stabileste ca pentru mentinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobati si pentru o cat mai buna exploatare a capacitatilor ce se receptioneaza mai sunt necesare urmatoarele masuri: .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..................

3. Prezentul proces-verbal care contine ............. file si .............. anexe, numerotate cu un total de ............. file care fac parte integranta din cuprinsul acestuia, a fost încheiat azi ........... în .................... exemplare originale.

Presedinte, Specialisti consultanti:

(numele si prenumele) (numele si prenumele)

Vicepresedinte,

Membri: Asistenti:

(numele si semnatura) (numele si semnatura)

Secretar,

ANEXA 5

la regulament

DEFINIŢII PRIVIND TERMENII UTILIZAŢI ÎN REGULAMENT

1. Receptia lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice - actul prin care investitorul certifica (atesta) realizarea lucrarilor de montaj în conformitate cu prevederile contractuale (documentatii tehnice de executie, caiete de sarcini, specificatii tehnice, reglementari tehnice, cartea tehnica a obiectivului etc.) si declara ca accepta sa preia lucrarile executate si ca acestea pot fi pregatite pentru probele de punere în functiune.

2. Receptia la terminarea lucrarilor - receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unui obiectiv industrial de investitii sau a unei instalatii sau utilaj independent care poate fi utilizat separat.

3. Receptia punerii în functiune - receptia efectuarii probelor tehnologice, a existentei conditiilor pentru exploatarea normala a instalatiilor si a utilajelor tehnologice, astfel încât sa se asigure calitatea produselor si atingerea parametrilor proiectati.

4. Receptia finala - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie.

5. Receptia definitiva - receptia indicatorilor tehnico-economici aprobati pentru obiectivul industrial care a parcurs perioada de garantie.

6. Perioada de garantie - perioada de timp cuprinsa între data receptiei de punere în functiune si cea a receptiei definitive, a carei durata se stabileste prin contract, si, în cadrul careia, antreprenorul sau furnizorul are obligatia înlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor, specificatiilor contractuale sau prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile.

7. Cartea tehnica a instalatiei utilajului sau echipamentului tehnologic- ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, exploatarea si perioada de garantie, cuprinzând toate datele, documentele si plansele necesare pentru buna cunoastere, scolarizare, deservire si depanare a utilajului si a tehnologiei aferente.

8. Proprietar - dupa încheierea procesului-verbal de receptie de la terminarea lucrarilor, investitorul poarta denumirea generica de proprietar.

PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 12 februarie 1996

HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 273/14.06.1994

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII sI INSTALAŢII AFERENTE ACESTORA

ART. 1

Se aproba Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, prevazut în anexa la prezenta hotarâre.

ART. 2

Prezenta hotarâre intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

ART. 3

Prevederile contrare prezentei hotarâri se abroga.

ANEXA 1

REGULAMENT*)

de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

*) Lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice nu fac obiectul prezentului regulament.

ART. 3

Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si instalatii aferente acestora se efectueaza atât la lucrari noi, cât si la interventiile în timp asupra constructiilor existente (reparatii capitale, consolidari, modificari, modernizari, extinderi etc.) si se realizeaza în doua etape:

- receptia la terminarea lucrarilor;

- receptia finala la expirarea perioadei de garantie.

ART. 10

La receptia cladirilor cu înaltimea de peste 28 m, cu sali aglomerate, cu capacitate pentru mai mult de 150 persoane, a hotelurilor, a spitalelor, caminelor pentru copii si batrâni sau a altor cladiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obligati ca în comisiile de receptie sa includa si o persoana desemnata de inspectiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri si care va fi solicitata în scris de catre investitor.

Numele persoanei desemnate de inspectiile teritoriale ale Comandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat în scris investitorului în intervalul de timp de la primirea solicitarii pâna la data întrunirii comisiei de receptie.

Procesul-verbal de receptie va consemna realizarea masurilor prevazute în documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, fara de care receptia nu este acceptata.

ART. 17

Comisia de receptie recomanda amânarea receptiei când:

- se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta în exploatare a constructiei din punct de vedere al exigentelor esentiale;

- constructia prezinta vicii a caror remediere este de durata si care, daca nu ar fi facute, ar diminua considerabil utilitatea lucrarii;

- exista în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrarilor si este nevoie de încercari de orice fel pentru a le clarifica.

ART. 18

Comisia de receptie recomanda respingerea receptiei daca se constata vicii care nu pot fi înlaturate si care prin natura lor implica realizarea unei sau a mai multor exigente esentiale, caz în care se impun expertize, reproiectari, refaceri de lucrari etc.

ANEXA 1

la regulament

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. ......... din ................

privind lucrarea .......... ..... ...... .........................

executata în cadrul contractului nr. ....... din .........., încheiat între

.............................pentru lucrarile de ..........................

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizatiei nr. ................,

eliberata de ........................... la ..............................,

cu valabilitate pâna la ..............................

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea în intervalul ..........

............................, fiind formata din :

(nume si prenume)

3. Au mai participat la receptie :

(nume si prenume) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie :

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit

sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1.

4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse în lista anexa nr. 2 nu au fost

executate.

4.3. Lucrarile cuprinse în lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile

proiectului.

5. Comisia de receptie, în urma constatarilor facute, propune :

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin :

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele :

8. Prezentul proces-verbal, continând ........file si .......... anexe

numerotate, cu un total de ............... file, a fost încheiat astazi ...

............. la .................... în ....... exemplare.

Comisia de receptie *) Specialist *)

Presedinte : ..................... ............................

Membri : ......................... ............................

*) Numele, prenumele si semnatura.

ANEXA 2

la regulament

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ

Nr. ............din ................

privind lucrarea .......... ..... ...... ..........................

autorizata cu nr. .............din ................., cu valabilitate pâna

la ..................., de catre .......... ..... ...... ............

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea în intervalul ..

......................, fiind formata din :

(nume si prenume)

2. Au mai participat la receptie :

(nume si prenume) (calitatea)

3. Comisia de receptie finala, în urma examinarii lucrarii si a documentelor

cuprinse în cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele :

3.1. Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform

listei anexa nr. 1.

3.2. Lucrarile au fost complet terminate la data de ......................

3.3. Observatiile facute de comisia de receptie finala sunt prezentate în

lista anexa nr. 2.

3.4. Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu

au fost) completate.

3.5. Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii în timp a

obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului.

3.6. Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator în perioada de

la terminarea ei la data de ................. pâna în prezent, respectiv pe o

durata de ................. luni, constatarile comisiei fiind enumerate în anexa

nr. 3.

3.7. Valoarea obiectului este de ................... lei, conform listei anexa

nr. 1.

4. În baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune :

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin :

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele :

7. Prezentul proces-verbal, continând .......... file si .................

anexe numerotate, cu un total de .............. file, a fost încheiat astazi

................. la ................. în .......... exemplare.

Comisia de receptie *) Specialisti *)

Presedinte : ...................

Membri : .......................

.......................

.......................

*) Numele, prenumele si semnatura.

ANEXA 3

la regulament

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. ........... din ...............

privind lucrarea .......... ..... ...... .........................

executata în cadrul contractului nr. .............. din ..................,

încheiat între .................... si între ..............................

pentru lucrarile de .......... ..... ...... ........................

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizatiei nr. .................

eliberata de ....................... la ................., cu valabilitate

pâna la .......... ..... ...... ........

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea în intervalul ........

................, fiind formata din :

(nume si prenume)

3. Au mai participat la receptie :

(nume si prenume) (calitatea)

4. Comisia de receptie, în urma constatarilor facute, propune :

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele : ..........................

6. Prezentul proces-verbal, continând ........... file si ......... anexe

numerotate, cu un total de ............... file, a fost încheiat astazi ...

.................. la ............. în ............. exemplare.

Comisia de receptie *)

Investitor (proprietar) : .......... ..... ......

Delegat al administratiei publice locale : ................

ANEXA 4

la regulament

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ

Nr. ........... din .................

privind lucrarea .......... ..... ...... ..........................

autorizata cu nr. .............. din ............., cu valabilitate pâna la

........................, de catre .......... ..... ...... ..........

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea în intervalul ..

..............., fiind formata din :

(nume si prenume)

2. Au mai participat la receptie :

(nume si prenume) (calitatea)

3. Comisia de receptie finala, în urma examinarii lucrarii si a documentelor,

a constatat urmatoarele :

4. Valoarea obiectului este de ................ lei, conform listei anexa nr.

5. În baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune :

6. Prezentul proces-verbal, continând ........... file si ................

anexe numerotate, cu un total de ............... file, a fost încheiat astazi

................ la ....................., în ............. exemplare.

Comisia de receptie finala *)

Investitor (proprietar ) ...........................

Delegat al administratiei publice locale : ...........

*) Numele, prenumele si semnatura.

ANEXA 5

la regulament

DEFINIŢII PRIVIND TERMENII UTILIZAŢI ÎN REGULAMENT

1. Receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora - actul prin care investitorul certifica (atesta) realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, în conformitate cu prevederile contractuale (documentatii tehnice de executie, caiete de sarcini, specificatii tehnice etc.) si cu cerintele documentelor oficiale (autorizatia de construire, avize ale organelor autorizate, reglementari tehnice aplicabile, cartea tehnica a constructiei etc.) si declara ca accepta sa preia lucrarile executate si ca acestea pot fi date în folosinta.

2. Receptia la terminarea lucrarilor - receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unui obiect sau unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizata separat.

3. Receptia finala - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie.

4. Perioada de garantie - perioada de timp cuprinsa între data receptiei si terminarea lucrarilor, a carei durata se stabileste prin contract si în cadrul careia antreprenorul are obligatia înlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale sau a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile.

5. Cartea tehnica a constructiei - ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii în exploatare a constructiei si instalatiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, documentele si evidentele necesare pentru identificarea si determinarea starii tehnice (fizice) a constructiei respective si a evolutiei acesteia în timp.

6. Proprietar - dupa încheierea procesului-verbal de receptie de la terminarea lucrarilor, investitorul poarta denumirea generica de proprietar.

ANEXA 6

la regulament

CARTE TEHNICA A CONSTRUCŢIEI

CENTRALIZATORUL

pieselor cuprinse în cartea tehnica a constructiei

1. Fisa de date sintetice.

2. Capitolul A *): Documentatia privind proiectarea.

3. Capitolul B *): Documentatia privind executia.

4. Capitolul C *): Documentatia privind receptia.

5. Capitolul D *): Documentatia privind exploatarea, repararea, întretinerea si urmarirea comportarii în timp.

6) Jurnalul evenimentelor:

Capitolul A *) Documentatia privind proiectarea.

Capitolul B *) Documentatia privind executia.

*) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar în parte.

Capitolul C *) Documentatia privind receptia.

Capitolul D *) Documentatia privind exploatarea, întretinerea, repararea si

urmarirea comportarii în timp.

FIsA DE DATE SINTETICE

1 Obiectul de constructie (denumire, localizare) .........................

2. Investitorul (denumirea si sediul unitatii) ...........................

3. Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei

(numele, prenumele, functia, atributia) .......... ..... ...... .....

4. Proiectantul lucrarii

a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii proiectant general si a unitatilor

subproiectante .......... ..... ...... ..............................

b) Numele si prenumele sefului de proiect .......... ..... ...... .

c) Numele si prenumele proiectantilor de specialitate, denumirea si sediul

unitatilor de care apartin .......... ..... ...... ..................

5. Verificatorul (verificatorul de proiecte atestat), numele, prenumele,

numarul certificatului de atestare .......... ..... ...... ..........

6. Executantul constructiei

a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii executante (antreprenor general)

si, daca este cazul, a unitatilor executante pentru instalatiile aferente

constructiilor .......... ..... ...... ..............................

b) Numele si prenumele sefului de santier .......... ..... ...... .

c) Numele si prenumele conducatorului direct al lucrarilor (seful punctului de

lucru al obiectivului) .......... ..... ...... ......................

7. Modificari intervenite în datele de la pct. 1-6 (data modificarii si

modificarea) .......... ..... ...... .......... ..... ...... .

*) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar în parte.

8. Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea

constructiei (numele, prenumele, numarul certificatului de atestare) .......

9. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor (numele, prenumele si unitatea

de care apartin) .......... ..... ...... .............................

10. Comisia de receptie finala (numele, prenumele si unitatea de care apartin)

11. Data începerii executiei .......... ..... ...... ...............

12. Data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor .....................

13. Data aprobarii receptiei finale .......... ..... ...... ........

14. Gradul de seismicitate luat în calcul la proiectarea constructiei .....

15. Alte date .......... ..... ...... ..............................

NORME DE ÎNTOCMIRE A CĂRŢII TEHNICE A CONSTRUCŢIEI

CAP. 1

Dispozitii generale

1. Cartea tehnica a constructiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea, întretinerea, repararea si urmarirea în timp a constructiei.

2. Carte tehnica se definitiveaza înainte de receptia finala.

3. Cartea tehnica, dupa întocmire, se completeaza si se pastreaza pentru fiecare obiect de constructii de catre investitor sau, dupa caz, de catre proprietar.

4. Cartea tehnica a constructiei se întocmeste de catre investitor pentru toate obiectele de constructii definitive, supuse regimului de autorizare a constructiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt finantate sau de natura proprietatii asupra lor.

CAP. 2

Cuprinsul cartii tehnice a constructiei

5. Cartea tehnica a constructiei contine documentatia de baza si centralizatorul cu partile sale componente.

6. Documentatia de baza va cuprinde urmatoarele capitole:

- Capitolul A: Documentatia privind proiectarea;

- Capitolul B: Documentatia privind executia;

- Capitolul C: Documentatia privind receptia;

- Capitolul D: Documentatia privind exploatarea, întretinerea, repararea si urmarirea comportarii în timp.

7. Documentatia privind proiectarea (cap. A) va cuprinde:

a) acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea constructiei si avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului;

b) documentatia tehnica care se refera la constructia respectiva (caracteristici, detalii de executie pentru elementele structurii de rezistenta ca si pentru celelalte parti de constructie care asigura functionalitatea si siguranta în exploatare, precum si schemele de instalatii efectiv realizate, cu toate modificarile aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul executiei constructiei):

c) breviarele de calcul pe specialitati (actiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare si verificare etc.);

d) indicarea distincta a diferentelor fata de detaliile de executie initiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferente;

e) caietele de sarcini privind executia lucrarilor.

8. Documentatia tehnica privind executia (cap. B) va cuprinde:

a) autorizatia de executare a constructiei;

b) procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general;

c) înregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei lucrarilor, precum si celelalte documentatii întocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor (rezultatul încercarilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrari ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari si dispozitii de santier, procesele-verbale de probe specifice si speciale etc.);

d) procesele-verbale de receptie a termenului de fundare, a fundatiilor si structurii de rezistenta, procesele-verbale de admitere a fazelor determinate;

e) procesele-verbale privind montarea instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructiilor, daca este cazul, precum si consemnarea citirilor initiale de la care încep masuratorile;

f) expertize tehnice, verificari în teren sau cercetari suplimentare efectuate în afara celor prevazute de prescriptiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul executiei sau ca urmare a unor greseli de executie;

g) caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi excesive etc.).

9. Documentatia tehnica privind receptia (cap. C) va cuprinde:

a) procesele-verbale de receptie (la terminarea lucrarilor si cel final), precum si alte acte anexate acestora - pe care comisia de receptie finala le considera necesare a fi pastrate în cartea tehnica a constructiei;

b) alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de receptie prin care se prevad verificari sau cercetari suplimentare, cu indicarea rezultatelor obtinute si a modului de rezolvare.

10. Documentatia tehnica privind urmarirea comportarii în exploatare si interventii în timp (cap. D) va cuprinde:

a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei, instructiunile de exploatare si întretinere si lista prescriptiilor de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei, documentatia de interpretare a urmaririi comportarii constructiei în timpul executiei si al exploatarii;

b) proiectele de baza carora s-au efectuat, dupa receptia finala a lucrarilor, modificari ale constructiei fata de proiectul initial efectiv realizat;

c) actele de constatare a unor deficiente aparute dupa receptie executarii lucrarilor si masurile de interventie luate (proces-verbal de remediere a defectelor);

d) proiectul de urmarire speciala a constructiei (încercare prin încarcare, urmarire în timp), daca este cazul;

e) procesul-verbal de predare-primire a instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructiei încheiat între executant si beneficiar, daca este cazul;

f) referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmaririi speciale, daca este cazul;

g) procesele-verbale de predare-primire a constructiei în cazul schimbarii proprietarului;

h) jurnalul evenimentelor, întocmit conform modelului de formular cuprins în anexa nr. 1 la prezentele norme.

Acolo unde este posibil, documentele cuprinse în cartea tehnica a constructiei vor putea fi înregistrate pe microfilme.

11. Pentru obiectele de constructie cladiri de locuit pâna la doua niveluri si anexe gospodaresti, cât si pentru cele de mica importanta cum ar fi: garduri, cabine poarta etc., cartea tehnica a constructiei se rezuma la autorizatia de construire, procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si procesul-verbal de receptie finala la expirarea perioadei de garantie, precum si alte evenimente deosebite în viata constructiei.

12. Actele ce formeaza documentatia de baza a cartii tehnice a constructiei vor fi îndosariate pe capitolele respective, în ordinea enumerarii din prezentele norme, în dosare cu file numerotate, prevazute cu borderou si parafate pe masura încheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzatoare capitolului (A, B, C, D) si din numarul de ordine, în cifre arabe, al dosarului.

13. Centralizatorul cartii tehnice a constructiei va cuprinde fisa statistica pe obiect, borderoul general al dosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar în parte.

CAP. 3

Modul de întocmire, folosire si pastrare a cartii tehnice a constructiei

14. Cartea tehnica a constructiei se întocmeste într-un singur exemplar, tinând seama si de prevederile pct. 20.

15. Pentru constructiile noi, pentru care la data intrarii în vigoare a prezentelor norme nu a avut loc receptia finala a obiectivelor executate, cartea tehnica a constructiei se întocmeste de catre investitor, împreuna cu proiectantul, astfel:

a) proiectantul obiectului de constructie întocmeste si preda investitorul, pe masura elaborarii si cel mai târziu pâna la data receptiei finale a lucrarilor, documentatia prevazuta la pct. 7 si 10 ;

b) comisiile de receptie la terminarea lucrarilor de constructii si de receptie finala a obiectului de constructie predau investitorului documentatia prevazuta la pct. 8, imediat dupa întocmirea ei;

c) investitorul obiectului de constructie primeste toate actele care cad în sarcina proiectantului si comisiilor de receptie, le completeaza cu actele ce cad în sarcina sa (cele prevazute la pct. 8), le îndosariaza conform prevederilor pct. 12 si întocmeste centralizatorul prevazut la pct. 13; dupa receptia finala a obiectului de constructie, investitorul retine un exemplar complet;

d) investitorul completeaza cartea tehnica a constructiei cu documentatia prevazuta la pct. 10 lit. h).

16. Pentru toate constructiile la care este întocmita cartea tehnica, aceasta se va completa în decurs de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentelor norme de catre proprietar sau administrator, cu aspectele aparute în timpul exploatarii acesteia (inclusiv proiectele de executie a lucrarilor de remedieri sau modificari - acolo unde este cazul) în perioada începând de la 4 martie 1977.

17. Proprietarul sau administratorul va asigura activitatea de urmarire a comportarii constructiei în exploatare si interventiile în timp asupra acesteia. Urmarirea comportarii constructiei în exploatare si interventiile în timp asupra acesteia se realizeaza direct, fie de proprietar sau administrator, fie de persoane împuternicite de acestia, ce vor avea calitatea de responsabil cu urmarirea comportarii în timp a constructiei.

18. Modul de întocmire si de completare a cartii tehnice a constructiei se controleaza în mod obligatoriu de catre:

- comisiile de receptie finala a obiectelor de constructii, cu ocazia receptiei;

- organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atributii în acest domeniu, periodic.

Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor.

19. Cartea tehnica a constructiei se pastreaza pe toata durata de existenta a obiectului de constructie pâna la demolarea sa; dupa demolare, investitorul preda exemplarul complet la arhiva unitatilor administrativ-teritoriale, pentru pastrare.

Înainte de predarea cartii tehnice a constructiei, ea va fi completata cu modul de desfasurare a actiunii de postutilizare, pe baza instructiunilor elaborate de proiectant.

20. La schimbarea proprietarului, cartea tehnica a constructiei va fi predata noului proprietar, care va avea obligatia pastrarii si completarii acesteia, consemnind faptul în procesul-verbal de predare-primire si în jurnalul evenimentelor.

JURNALUL EVENIMENTELOR

Denumirea obiectului de constructie

Prezentarea Numele, Semnatura

evenimentului prenumele si responsabilului

si a efectelor unitatea cu cartea

Nr. Data Categoria sale asupra persoanei tehnica a

crt. evenimentului evenimentului constructiei, care înscrie constructiei

cu trimiteri evenimentul

la actele si semnatura

din sa

documentatia

de baza

0 1 2 3 4 5

Instructiuni de completare

----- ----- ----------------

1. Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifica cu urmatoarele litere în coloana 2 Categoria evenimentului:

UC - rezultatele verificarilor periodice din cadrul urmaririi curente;

US - rezultatele verificarilor si masuratorilor din cadrul urmaririi speciale, în cazul în care implica luarea unor masuri;

M - masuri de interventie în cazul constatarii unor deficiente (reparatii, consolidari, demolari etc.);

E - evenimentele exceptionale (cutremure, inundatii, incendii, ploi torentiale, caderi masive de zapada, prabusiri sau alunecari de teren etc.);

D - procese-verbale întocmite de organele de verificare, pe fazele de executie a lucrarilor;

C - rezultatele controlului privind modul de întocmire si de pastrare a cartii tehnice a constructiei.

2. Evenimentele consemnate în jurnal si care îsi au corespondent în acte cuprinse în documentatia de baza se prevad cu trimiteri la dosarul respectiv, mentionându-se natura actelor.

PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 193 din 28 iulie 1994

HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 443/03.06.1999 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PORTUL, CONDIŢIILE DE ACORDARE sI DESCRIEREA UNIFORMEI,

ECHIPAMENTULUI DE PROTECŢIE

sI ÎNSEMNELOR DISTINCTIVE ALE POMPIERILOR CIVILI

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind portul, conditiile de acordare si descrierea uniformei, echipamentului de protectie si însemnelor distinctive ale pompierilor civili, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Răspunderea pentru punerea în aplicare a prevederilor regulamentului revine, potrivit competentei, consiliului local, primarului, patronului sau managerului agentului economic ori institutiei care a constituit serviciul de pompieri civili respectiv.

ANEXĂ


REGULAMENT
privind portul, conditiile de acordare si descrierea uniformei,
echipamentului de protectie si însemnelor distinctive ale
pompierilor civili


I. Dispozitii generale

1. Personalul din serviciile de pompieri civili are dreptul la uniformă,
echipament de protectie si însemne distinctive, pe care le va purta în timpul executării serviciului.
2. Uniforma poate fi purtată si în timpul deplasărilor în interes de serviciu, la festivitătile si manifestările oficiale, precum si în orice alte ocazii, din dispozitia sefului serviciului de pompieri civili.
Portul uniformei de către personalul serviciilor de pompieri civili trebuie să asigure:
a) crearea sentimentului de încredere a populatiei în persoana pompierului si reflectarea respectului pe care trebuie să îl impună apartenenta la un serviciu de pompieri civili;
b) autoritatea si prestigiul personalului serviciului de pompieri civili în fata publicului si a salariatilor;
c) recunoasterea misiunii profund umanitare si a calitătii de salvator a pompierului civil, precum si a aceleia de persoană învestită cu atributii de control al respectării normelor de prevenire si stingere a incendiilor.
3. Portul uniformei conferă personalului din serviciile de pompieri civili recunoasterea calitătii de functionare în slujba cetătenilor. ,
4. Este interzis portul uniformei si al echipamentului de protectie în locuri si în împrejurări care ar putea aduce prejudicii prestigiului serviciului de pompieri civili.
5. Cheltuielile pentru acordarea uniformei, însemnelor distinctive si a echipamentului de protectie se suportă, după caz, de către organizatorul serviciului sau de pompierii civili, în conditiile prevăzute de lege.
6. Pompierii civili au obligatia să întretină în stare corespunzătoare uniforma, echipamentul de protectie, si însemnele distinctive, să le poarte în mod îngrijit, să cunoască si să respecte cu strictete regulile privind portul acestora.
7. În cazul deteriorării, pierderii sau distrugerii uniformei datorită riscului normal al serviciului, organizatorul serviciului de pompieri civili este obligat să acorde o nouă uniformă, conform legii.
8.' Fiecărui pompier civil care participă la actiuni de interventie i se va asigura în mod gratuit un set de echipament de protectie adecvat, care va fi înlocuit, în cazul degradării partiale sau totale, de către organizatorul serviciului.
9. Se interzice modificarea uniformei, echipamentului de protectie si a însemnelor distinctive, precum si portul acestora cu alte articole de îmbrăcăminte sau încăltăminte care nu sunt cuprinse în prezentul regulament.
10. Uniformele si echipamentul de protectie existente se scot din folosintă pe măsura uzării acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2000.
II. Descrierea uniformei, a echipamentului de protectie si a însemnelor distinctive
A. Uniforma
Uniforma pentru pompieri este de culoare bleumarin închis (bleu Rembrandt) si se compune din: veston, pantalon pentru bărbati, pantalon si fustă pentru femei, cămasă cu mânecă lungă, cămasă-bluză, bluzon, scurtă; cravată, pantofi si ghete pentru bărbati, pantofi si cizme pentru femei, fular, pulover, căciulă, sapcă, mănusi si curea.
1. Veston (plansele nr. 1 si 2)
Vestonul se confectionează din stofă, adaptată în varianta de vară si în varianta de iarnă, fiind croit drept, putin cambrat în talie, cu slit în spate, si se încheie cu patru nasturi din metal.
Vestonul este prevăzut la exterior, în ambele părti, cu patru buzunare cu clapetă: două la partea superioară, aplicate pe piept la nivelul primului nasture, si două la partea inferioară, ascunse, la nivelul ultimului nasture. De asemenea, la interior, vestonul este prevăzut cu două buzunare ascunse, închise cu nasturi.
Vestonul are epoleti care se prind la partea dinspre gât cu nasturi metalici.
Nasturii vestonului sunt confectionati din material auriu perlat si usor bombati.
Modelul vestonului pentru femei este acelasi ca si cel pentru bărbati, cu exceptia celor două pense pe piept, iar partea dreaptă se încheie peste cea stângă.
2. Pantalon (plansele nr. 1 si 2)
Pantalonul se confectionează in varianta iarnă-vară, din acelasi material ca si vestonul, si are croiala dreaptă, fără mansetă.
Lungimea pantalonului ajunge până la partea superioară a tocului încăltămintei, iar lătimea variază între 210 mm si 270 mm, în raport cu talia.
Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale si un buzunar la spate, închis prin clapetă cu un nasture de format mic.
Modelul pantalonului este similar pentru bărbati si femei.
3. Fustă (plansa nr. 2)
Fusta se confectionează pentru femei, în varianta vară iarnă, din acelasi material ca si vestonul.
Croiala fustei este dreaptă, lărgimea acesteia se stabileste în raport cu talia, iar lungimea este de cel putin 50 mm sub rotula genunchiului.
Vestonul împreună, cu pantalonul, !a bărbati, si vestonul împreună cu fusta sau cu pantalonul, la femei, se poartă numai cu cămasă si cravată.
4. Cămasă cu mânecă lungă (plansa nr. 3)
Cămasa cu mânecă lungă este de culoare, bleu, croită drept, având mânecile prevăzute cu mansete care se închid cu nasturi de format mic, confectionati din plastic. Cămasa cu mânecă lungă se confectionează din tercot si se poartă numai cu cravată si cu veston sau cu bluzon. În ocazii speciale cămasa poate avea culoarea albă.
5. Cămasă-bluză (plansa nr. 3)
Cămasa-bluză are culoarea bleu, este confectionată din tercot, închisă la gât si încheiată cu 5 nasturi. La partea superioară are două buzunare cu clape care se închid cu câte un nasture de format mic, confectionat din plastic.
Mâneca este scurtă, terminată cu mansetă, iar pe umăr bluza are epoleti care se prind cu nasturi la partea dinspre gât.
Cămasa-bluză se confectionează cu bandă la terminatie.
Se poate realiza si în varianta cu mânecă lungă. Se poartă cu cravată sau descheiată la gât.
6. Bluzon (plansa nr. 4)
Bluzonul are culoarea bleumarin închis (bleu Rembrandt), se confectionează din tercot, are revere răsfrânte, se încheie cu fermoar pe interior si la trei nasturi (butoni de prindere) pe exterior, iar pe umăr are epoleti.
Bluzonul este prevăzut cu patru buzunare drepte, două la partea superioară si două la partea inferioară, prevăzute cu clape si nasturi (butoni de prindere); la partea interioară are două buzunare ascunse, iar partea de jos se termină cu elastic.
Lungimea bluzonului trebuie să depăsească talia cu 100 mm - 150 mm.
Bluzonul poate fi confectionat si din piele.
7. Scurtă (plansa nr. 4)
Scurta are culoarea bleumarin închis (bleu Rembrandt), este croită drept, tip trei sferturi, se confectionează din postav sau din piele, iar pe umăr are epoleti.
Scurta va avea la exterior două buzunare la partea inferioară, iar la interior, două buzunare ascunse; se va încheia în fată la un rând de nasturi ascunsi, iar ajustarea pe talie se va face printr-un cordort cu două catarame din metal.
8. Cravată
Cravata se confectionează din mătase sau din tesătură poliesterică tip mătase si va avea culoarea neagră sau bleumarin.
9. Pantofi, cizme, ghete
Pantofii si ghetele pentru bărbati sunt confectionate din piele de culoare neagră sau din înlocuitori tip piele, iar ghetele sunt îmblănite sau căptusite. Se poartă cu ciorapi negri sau bleumarin.
Pantofii si cizmele pentru femei sunt confectionate din piele de culoare neagră sau din înlocuitori tip piele, iar cizmele vor fi îmblănite.
10. Fular
Fularul se confectionează din fibre de lână sau de tip lună de culoare bleumarin închis (bleu Rembrandt).
11. Pulover
Puloverul se confectionează din fire de lână sau de tip lână de culoare bleumarin închis (bleu Rembrandt). Se poate realiza cu guler înalt sau anchior, cu sau fără mâneci, cu epoleti sau fără epoleti. Acesta va fi prevăzut cu platcă la umeri, iar cel cu mâneci va avea cotiere din tercot. În partea superioară stânga va fi prevăzut cu un buzunar din tercot.
12. Șapcă (plansa nr. 5)
Șapca se confectionează din material de acelasi tip si culoare cu vestonul.
Calota sepcii este de formă ovală, cu o lungime totală de 250 mm, iar distanta dintre aceasta si banda de sustinere este de 50 mm împrejurul sepcii. În fată, unde calota este sustinută interior cu un arc de otel pentru evitarea deformării; distanta până la vârful acesteia este de 100 mm.
Pe banda de sustinere, pe partea exterioară, este aplicată o bandă de tesătură întăritoare, cu lătimea de 50 mm, având culoarea vestonului.
Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală, si se fixează la sapcă într-un unghi de 450 fată de banda acesteia.
Lateral, în stânga si în dreapta sepcii, pe banda de sustinere exterioară, la îmbinarea acesteia cu cozorocul se fixează doi nasturi din metal, de format mic, identicî cu cei utilizati la veston. Nasturii sunt legati peste partea superioară de îmbinare a benzii de sustinere cu cozorocul, printr-un snur dublu, împletit din două culori, rosu antic si galben.
Emblema se montează pe locul dintre marginea superioară la cozorocului si extrema din fată a calotei.
13. Căciula (plansa nr. 5)
Căciula se confectionează din material de acelasi tip si culoare cu scurta.
Calota căciulii are formă ovală, nu este dublată pe partea exterioară si este căptusită în interior.
Clapa din fată este putin rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale, prevăzute cu bentită si nasture pentru încheierea acestora deasupra capului si sub bărbie.
Clapele sunt dublate pe partea exterioară cu blană naturală sau cu imitatie de blană de culoare bleumarin închis (bleu Rembrandt).
Pe clapa din fată, la mijloc, se aplică emblema.
104. Mănusi
Mănusile se confectionează din piele si au culoarea neagră.
15. Curea
Cureaua se confectionează din piele si are culoarea neagră.
B. Echipamentul de protectie
Echipamentul de protectie se compune din: combinezon salopetă, caschetă simplă, costum de interventie, cizme tip pompier, cască tip pompier, mănusi de protectie si centură de sigurantă.
1. Combinezon-salopetă (plansa nr. 6)
Combinezonul-salopetă se confectionează din bumbac sau din tesătură tip bumbac, de culoare bleumarin închis, în variantele combinezon sau bluză si pantalon.
Modelul combinezonului - salopetă are patru buzunare cu burduf, prevăzute cu clapă, două în partea superioară si două în partea inferioară.
Mânecile vor fi largi, confortabile si prevăzute cu posibilitatea ajustării lărgimii la încheietura mâinii.
Închiderea fantei de îmbrăcare si a buzunarelor se va realiza cu fermoare si cu capse rezistente la coroziune.
Pentru personalul din formatiile de salvare si de prim ajutor combinezonul-salopetă va avea culoarea rosie.
2. Caschetă simplă  (plansa nr. 5)
Cascheta simplă se confectionează din tesătură tip bumbac sau poliester, de culoare rosu antic. În partea din fată, central, se aplică emblema pentru sapcă, caschetă si căciulă.
3. Costum de interventie (plansa nr. 7) Costumul de interventie se compune din: a) haină;
b) pantalon.
4. Cască tip pompier
Casca se prezintă în două variante: cască fără vizor si cască cu vizor si este de culoare galbenă, realizată din poliester armat cu fibre de sticlă sau sintetice.
La partea superioară casca este prevăzută cu o nervură longitudinală pentru întărire si cu un suport pentru fixarea lămpii de iluminat, iar în interior este prevăzută cu un sistem de protectie si de fixare pe cap.
În varianta cu vizor casca este prevăzută cu apărătoare impermeabilă pentru gât si cu un vizor din stiplex.
5. Cizme tip pompier
Cizmele sunt confectionate în două variante:
a) din piele, cu carâmb scurt;
b) din cauciuc, cu carâmb scurt sau lung.
În ambele variante talpa cizmelor este din cauciuc cu insertie metalică (brant metalic din tablă de inox). Cele din piele au si bombeul metalic.
Pentru încăltare usoară cizmele sunt prevăzute cu două găici laterale.
6. Mănusi de protectie
Mănusile se confectionează dintr-un material care să îndeplinească următoarele conditii: izolare termică, protectie împotriva flăcărilor si a agentilor chimici cu care se intră în contact pe timpul interventiilor, precum si rezistentă mecanică (contra pătrunderii obiectelor tăioase sau ascutite). Sunt prevăzute cu 5 degete si cu carabiniere metalice pentru prinderea între ele, de centura de sigurantă sau de mânecile hainei.
a) Haină
Haina este de culoare gri-mustar, confectionată dintr-un material care să asigure izolare termică, protectie împotriva flăcării, a actiunii substantelor chimice si a apei, precum si rezistentă mecanică.
Haina este croită drept, tip trei sferturi, cu guler rotunjit, lat, prevăzut cu arici. Sub guler mai există o bandă care, la ridicarea acestuia, se prinde astfel încât să acopere tot gâtul.
Haina este prevăzută la partea inferioară cu două buzunare largi si la partea superioară, în stânga, cu un buzunar. ,
Mânecile sunt model raglan cu clin, iar pentru ajustarea lărgimii la încheietura mâinii sunt prevăzute clape cu arici. Pe mâneci, în partea inferioară lateral, sunt prevăzute două inele pentru prinderea mănusilor de protectie.
Haina se va încheia cu fermoar ascuns, protejat cu o platcă prevăzută cu carabiniere.
Pe fată si pe spate, în dreptul pieptului si la partea inferioară, precum si pe mâneci sunt prevăzute benzi reflectorizante.
c) Pantaloni
Pantalonii sunt de aceeasi culoare, confectionati din acelasi material cu haina si  prevăzuti cu piept si betelii cu cleme pentru ajustare pe corp.
Pantalonii se încheie cu fermoar, iar pe părtile laterale si la partea inferioară vor fi prevăzuti cu benzi reflectorizante.
7. Centură de sigurantă
Centura de sigurantă se confectionează din chingă lată de terom (poliester), de culoare bordo, si se încheie printr-o pafta metalică din două piese.
Centura de sigurantă este prevăzută cu 4 inele de trei mărimi diferite, corespunzătoare modului de utilizare.
În raport cu efectele negative ale produselor cu care se intră în contact pe timpul interventiilor, se asigură si alte tipuri de echipamente de protectie.
C. ÎnsemneJe distinctive
1. Emblemă pentru ierarhizare (plansa nr. 8)
Emblema pentru ierarhizare are forma dreptunghiulară, de culoare neagră, .care se prinde pe mâneca stângă pe partea laterală, la 100 mm de marginea inferioară a acesteia. Emblema va avea lătimea de 40 mm si lungimea în functie de numărul de trese, marginea brodată cu fir auriu, fixându-se pe mânecă prin coasere. La cămasa-bluză emblema pentru ierarhizare se aplică pe partea din fată a mânecii, la nivelul cusăturii mansetei.
Pentru ierarhizare se utilizează trese din tesătură aurită, cu lătimea de 5 mm, având o distantă de 5 mm între ele si între ele si marginea epoletului:
În raport cu functia îndeplinită, seful de serviciu va avea 4 trese, seful compartimentului de prevenire si seful formatiei de interventie, salvare si prim ajutor vor avea 3 trese, seful de tură va avea două trese, iar seful de grupă va avea o tresă.
2. Însemnul profesional pentru rever (plansa nr. 9)
Însemnul profesional pentru rever va fi confectionat din metal inoxidabil de culoare aurie.
Se fixează pe reverul gulerului vestonului sau al cămăsii-bluză, pe ambele părti, la o distantă de 10 mm de marginea gulerului.
3. Emblemă pentru sapcă. caschetă si căciulă (plansa nr. 9)
Emblema pentru sapcă, caschetă si căciulă are dimensiunile 60 mm x 60 mrn si se confectionează din metal inoxidabil de culoare aurie. Poate fi realizată si în varianta brodată. La partea superioară â emblemei (între lauri) este redată (se amplasează) stema României în culorile oficiale.

4. Emblemă pentru mânecă (plansa nr. 10)
Emblema pentru mânecă are formă de scut cu dimensiunile 100 mm x 80 mm si se confectionează din fibre poliesterice. Fondul este rosu antic, are înscris cu negru la partea superioară SERVICIUL DE POMPIERI CIVILI, la partea inferioară denumirea localitătii sau a agentului economic, iar în centru este redat, în culoare galbenă, însemnul profesional. Pe margine emblema are prevăzut un snur tricolor în culorile drapelului national.
5. Eghilet
Eghiletul este confectionat din snur împletit, în culorile rosu antic si galben. Are lungimea de 450 mm si se poartă în ocazii speciale; montat pe sub epoletul stâng al vestonului sau cămăsii si pe nasturele buzunarului stâng superior de pe piept.
6. Steagul serviciului de pompieri civil (plansa nr. 11 ) Steagul serviciului de pompieri civili are formă dreptunghiulară si dimensiunile 90 cm x 120 cm, se confectionează din mătase visinie, imitatie brocart, cu franjuri si ciucuri de culoare galbenă, având două fete.
Fata 1 (institutională) a steagului va cuprinde în centru însemnul profesional brodat cu mătase în culori diferite (casca - aurie, egreta - rosie, laurii - aurii, scara si toporasele - argintii), la partea superioară este înscris cuvântul ROMÂNIA, brodat cu mătase galbenă, iar la partea inferioară este înscrisă denumirea serviciului, brodată cu mătase galbenă.
Fata 2 (locală) a steagului va cuprinde în centru stema localitătii, brodată cu mătase în culori diferite, iar la partea inferioară, denumirile localitătii si judetului, brodate cu mătase galbenă.
Hampa va fi din lemn lăcuit, în culoare natur, cu lungimea de 2.700 mm si cu diametrul de 40 mm. Hampa se va termina la partea superioară cu un, capăt metalic, de culoare galbenă, având lungimea de 300 mm, iar la partea inferioară va avea un cilindru de înmănusare.
La partea superioară a hampei se montează o esarfă tricoloră, în culorile oficiale ale drapelului national, având o lătime de 100 mm si capetele inegale, unu) de 450 mm si celălalt de 300 mm.
7. Fanionul serviciului de pompieri civili (plansa nr. 12) Fanionul serviciului de pompieri civili este confectionat din mătase visinie; are dimensiunile laturilor în raport de două .treimi (orientativ 200/300 mm) si este brodat pe margine cu un snur tricolor terminat cu ciucure.
Pe fata fanionului însemnul profesional este brodat cu mătase, în culorile care au fost folosite la steag, având înscris la partea superioară cuvântul ROMÂNIA, iar la partea inferioară, denumirea serviciului de pompieri civili.
Fanionul poate fi asezat pe un suport cu picior.
8. Toporasul (plansa nr. 13) Toporasul are în compunere:
a) corpul toporasului, având lungimea de 160 mm, confectionat din otel inox;
b) coada, cu lungimea de 300 mm, confectionată din lemn.
Toporasul este purtat pe timpul ceremonialurilor sau al manifestărilor oficiale, la ordin, prins cu două carabiniere de centura de sigurantă.
TA BELUL Nr. 1
ARTICOLE DE ECHIPAMENT
ce compun uniforma pompierilor civili
Nr. U.M.
crt. Denumirea articolului (bucăti sau perechi)
1. Șapcă completă pentru iarnă 1
2. Șapcă completă pentru vară 1
3. Căciulă completă 1
4. Costum de iarnă pentru bărbati:
veston 1
pantalon 2
5. Costum de vară pentru bărbati: veston 1,pantalon
6. Costum de iarnă pentru femei:veston 1,fustă 2,pantalon 1
7. Costum de vară pentru femei:fustă,pantalon 1
8. Cămasă 3
9. Cămasă-bluză 3
10. Pulover 1
11. Scurtă 1
12. Bluzon 1
13. Pantofi pentru bărbati 1
14. Pantofi pentru femei 1
15. Ghete pentru bărbati 1
16. Cizme pentru femei 1
17. Cravată 2
18. Fular 1
19. Curea pentru pantaloni 1
20. Mănusi 1
21. Însemne distinctive:
· emblemă pentru ierarhizare 4
· însemn profesional pentru rever; 8
· emblemă pentru mânecă 5
TABELUL Nr. 2

Articolele din care se compune echipamentul de protectie

Nr. Denumirea articolului U.M. Durata de folosire Observatii
(bucăti sau perechi) (ani)
1. Caschetă simplă 2 1
2. Combinezon-salopetă 2 1
3 Cască tip pompier 1 - inventar
4. Costum de interventie:
a) haină trei sferturi; 1 - inventar
b) pantalon 1 - inventar
5. Centură de sigurantă 1 - inventar
6. Mănusi de protectie 1 - inventar
7. Cizme tip pompier 1 - inventar

ORDINUL MINISTRULUI DE INTERNE NR. 791/02.09.1998 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE AVIZARE sI AUTORIZARE

PRIVIND PREVENIREA sI STINGEREA INCENDIILOR

Art. 1. - Se aproba Normele metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin brigazile si grupurile de pompieri militari, va lua masuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor Normelor metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor atrage raspunderea juridica, potrivit legii.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii lui.

(2) La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului de interne nr. 685 din 4 august 1997 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizelor si autorizatiilor de prevenire si stingere a incendiilor (p.s.i.), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 8 septembrie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Avizele de prevenire si stingere a incendiilor (p.s.i.) sunt actele emise, în baza legii, de catre brigazile si grupurile de pompieri militari, dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice în vigoare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, adoptate în documentatiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerintei de calitate - siguranta la foc - a constructiilor si pentru satisfacerea exigentelor utilizatorilor si ale colectivitatilor.

Art. 2. - Autorizatiile de prevenire si stingere a incendiilor (p.s.i.) sunt actele emise, în baza legii, de catre brigazile si grupurile de pompieri militari, prin care se certifica, în urma verificarii în teren, realizarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, cuprinse în documentatiile tehnice de executie a constructiilor, instalatiilor tehnologice si ale altor amenajari, pentru îndeplinirea cerintei de calitate - siguranta la foc - a constructiilor si pentru satisfacerea exigentelor utilizatorilor.

Art. 3. - Avizele si autorizatiile p.s.i. se solicita în scris de catre persoane fizice sau juridice, direct sau prin reprezentanti legali, la brigazile sau grupurile de pompieri militari în a caror zona de competenta sunt amplasate sau în care urmeaza sa fie realizate constructiile, instalatiile tehnologice sau amenajarile respective.

Art. 4. - (1) Înregistrarea cererilor, însotite de documentele necesare eliberarii avizelor sau a autorizatiilor p.s.i., se realizeaza în ordinea primirii lor, asigurându-se evidenta si confidentialitatea continutului acestora.

(2) Pentru solutionarea cererilor de avizare si/sau autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor se vor primi numai documentatii tehnice elaborate si verificate conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. - Daca documentele prezentate sunt incomplete sau nu contin toate datele prevazute în prezentele norme metodologice, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii se vor mentiona în opis lipsurile constatate si data aducerii la cunostinta solicitantului, cu semnatura de confirmare a acestuia. În aceste situatii, termenul legal de eliberare a avizului sau a autorizatiei p.s.i. curge de la data completarii documentatiei.

Art. 6. - Documentele depuse pentru avizarea sau autorizarea privind prevenirea si stingerea incendiilor se repartizeaza pentru solutionare specialistilor desemnati din Statul Major - Inspectia de prevenire a incendiilor -, care, în urma verificarii continutului acestora si, dupa caz, a conditiilor din teren, întocmesc pentru fiecare situatie un referat cu constatarile, concluziile rezultate si cu propunerile privind eliberarea ori respingerea motivata a eliberarii avizului sau a autorizatiei p.s.i., care se analizeaza de catre sefii directi si se supun aprobarii comandantului unitatii.

Art. 7. - Termenul maxim de solutionare a cererilor este de 30 de zile de la data înregistrarii acestora. Avizele si autorizatiile p.s.i. se întocmesc în doua exemplare.

Art. 8. - (1) Nu se elibereaza avize sau autorizatii p.s.i. în urmatoarele situatii:

a) atunci când se constata neîndeplinirea conditiilor prevazute de reglementarile tehnice în vigoare;b) daca obiectivele respective nu se încadreaza în categoria celor stabilite expres prin lege sau prin hotarâre a Guvernului.

(2) Respingerea eliberarii avizelor sau a autorizatiilor p.s.i. se comunica în scris solicitantilor, împreuna cu motivele respingerii, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea documentatiei complete, restituindu-se, totodata, si documentele depuse.

Art. 9. - În situatiile prevazute la art. 8 lit. b), precum si în alte cazuri justificate, marile unitati si unitatile de pompieri militari pot elibera, la cerere, puncte de vedere tehnice de specialitate.

CAPITOLUL II

Eliberarea avizelor p.s.i.

Art. 10. - Avizele p.s.i. se elibereaza pe baza urmatoarelor documente:

a) cererea-tip (doua exemplare) - anexa nr. 1;

b) certificatul de urbanism (un exemplar - copie);

c) dovada titlului asupra terenului si constructiilor (un exemplar - copie);

d) certificatul de înmatriculare în registrul comertului (un exemplar - copie);

e) documentatia tehnica, cuprinzând piese scrise si desenate, în care sunt incluse masurile de prevenire si de stingere a incendiilor (un exemplar);

f) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta de calitate - siguranta la foc -, dupa caz;

g) opisul cu specificarea documentelor depuse (doua exemplare) - anexa nr. 5.

Art. 11. - La eliberarea avizului p.s.i. i se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinând câte un exemplar din cerere, opis, aviz, referatul întocmit conform art. 6 si, dupa caz, pe cel al verificatorului de proiect pentru cerinta de calitate - siguranta la foc. Formularul pentru avizul p.s.i. este prezentat în anexa nr. 3.

Art. 12. - Avizele p.s.i. eliberate îsi pierd valabilitatea, daca, în termen de 2 ani, nu au fost începute lucrarile de executie prevazute în documentatia tehnica.

CAPITOLUL III

Eliberarea autorizatiilor p.s.i.

Art. 13. - Eliberarea autorizatiilor p.s.i. se face pe baza urmatoarelor documente:

a) cererea-tip (doua exemplare) - anexa nr. 2;

b) avizul p.s.i. si documentatia vizata spre neschimbare, care a stat la baza eliberarii acestuia - ambele în original;

c) piese scrise si desenate din documentatia tehnica de executie, în care sa fie incluse masurile referitoare la îndeplinirea cerintei de calitate - siguranta la foc -, conform prevederilor legislatiei în vigoare privind autorizarea în constructii si al regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;

d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta de calitate - siguranta la foc;

e) autorizatia de construire (un exemplar - copie);

f) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (un exemplar - copie);

g) opisul cu specificarea documentelor depuse (doua exemplare) - anexa nr. 5.

Art. 14. - La eliberarea autorizatiei p.s.i. i se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinând un exemplar din cerere, opis, autorizatie, referatul întocmit conform art. 6 si pe cel al verificatorului de proiect pentru cerinta de calitate - siguranta la foc. Formularul pentru autorizatia p.s.i. este prezentat în anexa nr. 4.

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

Art. 15. - Posesorii avizelor si autorizatiilor p.s.i. au obligatia pastrarii în bune conditii a acestora, împreuna cu documentele, vizate spre neschimbare, prevazute în opis, si sa le prezinte, la cerere, organelor împuternicite potrivit legii cu exercitarea controlului.

Art. 16. - Daca solicitantii nu se prezinta pentru ridicarea documentelor care au stat la baza emiterii avizelor si autorizatiilor p.s.i., acestea vor fi clasate si îndosariate, iar ulterior distruse, conform reglementarilor în vigoare.

Art. 17. - Daca, pe durata executiei sau a exploatarii constructiilor, instalatiilor tehnologice sau amenajarilor, pentru care s-au eliberat avize sau autorizatii p.s.i., se constata nerespectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, cuprinse în documentatii, ori unele încalcari grave ale actelor normative, ale reglementarilor tehnice si ale normelor specifice în vigoare, prin care se creeaza pericole - pentru utilizatori, brigazile si grupurile de pompieri militari retrag avizele sau autorizatiile p.s.i. respective, pe baza unui referat motivat, propunând, dupa caz, sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor, instalatiilor tehnologice sau a amenajarilor respective.

Art. 18. - Retragerea avizelor sau autorizatiilor p.s.i. si propunerea privind sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori a utilizarii constructiilor, instalatiilor tehnologice sau a amenajarilor respective se comunica în scris, împreuna cu motivele acestui act, titularilor acestora, precum si organelor centrale si locale abilitate sa dispuna masurile prevazute de lege.

Art. 19. - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, brigazile si grupurile de pompieri militari vor asigura masurile organizatorice necesare pentru desfasurarea activitatii de emitere a avizelor si autorizatiilor p.s.i., în conformitate cu metodologia stabilita prin prezentele norme metodologice.

Art. 20. - Contravaloarea serviciilor prestate (consultatii, asistenta tehnica, verificari ale documentatiilor, verificari la fata locului etc.) de personalul marilor unitati si unitati de pompieri militari se stabileste, se încaseaza si se utilizeaza potrivit reglementarilor în vigoare.

Art. 21. - Modelele formularelor pentru cereri-tip, aviz p.s.i., autorizatie p.s.i. si opis sunt prezentate în anexele nr. 1-5 si fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

Catre

BRIGADA (GRUPUL) DE POMPIERI ".......... ..... ...... ................"

Judetul/Municipiul .......... ..... ...... .......... ..... ...... .....

Domnului comandant

CERERE

pentru emiterea avizului de prevenire si stingere a incendiilor

Subsemnatul(a) .......... ..... ...... ........, cu domiciliul în judetul ......................., municipiul/orasul/comuna ................, sectorul/satul ...................., str. ................. nr. .., bl. ..., sc. .., et. .., ap. .., codul postal ............, telefon ................, în calitate de ....................., la ................. ,

în conformitate cu prevederile art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, si ale Hotarârii Guvernului nr. 571/1998, solicit:

1. verificarea asigurarii cerintelor de protectie la foc, prevazute în documentatia anexata;

2. emiterea avizului de prevenire si stingere a incendiilor pentru ............................, având destinatia .......... ..... ...... ....., amplasat(a) în judetul ............................, municipiul/orasul/comuna ...................., sectorul/satul ...................., str. .................... nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., codul postal ............., telefon/fax ............. .

Anexez documentele prevazute în procedura aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. .......................... din ........................., conform opisului.

Declar pe propria raspundere ca documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data ......................... Semnatura .............................

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

Catre

BRIGADA (GRUPUL) DE POMPIERI ".......... ..... ...... ......"

Judetul/Municipiul .......... ..... ...... .....................

Domnului comandant

CERERE

pentru emiterea autorizatiei de prevenire si stingere a incendiilor

Subsemnatul(a) .......... ..... ...... ................, cu domiciliul în judetul .......... ..... ...... .., municipiul/orasul/comuna .......... ..... ...... .........., sectorul/satul .......................... , str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., codul postal ......................, telefon .........................., în calitate de .........................., la ...........................,

în conformitate cu prevederile art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, si ale Hotarârii Guvernului nr. 571/1998, solicit:

1. verificarea asigurarii masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute în documentatia tehnica anexata, realizate în teren pentru destinatia .......... ..... ...... ...........................

amplasat(a) în judetul .......... ..... ...... ....., municipiul/orasul/comuna .......... ..... ...... ........, sectorul/satul .......... ..... ...... .., str. .......... ..... ...... .... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., codul postal ......................, telefon/fax ......................... ;

2. emiterea autorizatiei de prevenire si stingere a incendiilor pentru constructia (instalatia) specificata la pct. 1.

Anexez documentele prevazute în procedura aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. .............................. din .......... ..... ...... ........, conform opisului.

Declar pe propria raspundere ca documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data ......................... Semnatura .............................
ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

ROMÂNIA

MINISTERUL DE INTERNE

Brigada (Grupul) de pompieri "........................"

Judetul/Municipiul ........................

AVIZ

de prevenire si stingere a incendiilor

Nr. ....................... din .......... ..... ...... ..199 .......

Ca urmare a cererii, înregistrata la nr. .......... ..... ...... .. din .......... 199 ..... , adresata de .......... ..... ...... ..., cu domiciliul/sediul în judetul .......... ..... ...... ......., municipiul/orasul/comuna .......... ..... ...... ....., sectorul/satul ........................ , str. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., codul postal ..................., telefon ...............,

în baza prevederilor Legii nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari, ale Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea împotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, si ale Hotarârii Guvernului nr. 571/1998, se avizeaza din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor .......... ..... ...... .................

amplasat(a) în judetul .......... ..... ...... ..........., municipiul/orasul/comuna ............................, sectorul/satul .......... ..... ...... ..., str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., telefon ....................., fax ....................... .

Documentele, vizate spre neschimbare, prevazute în opis fac parte integranta din prezentul aviz p.s.i.

Avizul p.s.i. îsi pierde valabilitatea daca în termen de 2 ani nu au fost începute lucrarile de executie prevazute în documentatia tehnica.

Comandant

Am primit un exemplar al avizului p.s.i. la data de ......................... .

Numele si prenumele ........................... Semnatura ..............................

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

ROMÂNIA

MINISTERUL DE INTERNE

Brigada (Grupul) de pompieri "........................"

Judetul/municipiul ........................

AUTORIZAŢIE

de prevenire si stingere a incendiilor

Nr. ....................... din .......... ..... ...... ..199 .....

Ca urmare a cererii, înregistrata la nr. ........................... din .......... 199 ........... , adresata de .......... ..... ...... ..., cu domiciliul/sediul în judetul .......... ..... ...... ......., municipiul/orasul/comuna .......... ..... ...... ....., sectorul/satul ....................... , str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., cod postal ..................., telefon ...............,

în baza prevederilor Legii nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari, ale Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea împotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, si ale Hotarârii Guvernului nr. 571/1998, se autorizeaza din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor .......... ..... ...... .................

amplasat(a) în judetul ............................., municipiul/orasul/comuna ............................, sectorul/satul .......... ..... ...... ..., str. .......... ..... ...... .. nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., telefon ....................., fax ....................... .

Documentele, vizate spre neschimbare, prevazute în opis fac parte integranta din prezenta autorizatie p.s.i.

Comandant

Am primit un exemplar al autorizatiei p.s.i. la data de ......................... .

Numele si prenumele .......... ..... ...... . Semnatura .............................

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

OPIS

A. Documentele prezentate pentru eliberarea avizului/autorizatiei p.s.i.

Nr. Denumirea Seria, codul,

crt. documentului nr. de înregistrare etc. Nr. de file Formatul

Data ............................. Semnatura solicitantului .......... ..... ...... ...............

B. Documentele necesare pentru completarea dosarului de avizare/autorizare p.s.i.

Nr. Denumirea Data Semnatura Data Semnatura

crt. documentului comunicarii solicitantului depunerii de primire

ORDINUL MINISTRULUI DE INTERNE NR. 775/22 IULIE 1998

PENTRU APROBAREA NORMELOR GENERALE

DE PREVENIRE sI STINGERE A INCENDIILOR

Art.1. -Se aproba Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art.2. -Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari va lua masuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art.3. -Nerespectarea prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor atrage raspunderea juridica , potrivit legii .

Art.4. -(1) Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I , si intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii .

(2) La data intrarii în vigoare a prezentului ordin înceteaza , potrivit legii, aplicarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor , aprobate prin Ordinul comun al ministrului de interne si ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr.381/1 219/MC din 4/3 martie 1994, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 27 mai 1994, precum si orice alte dispozitii contrare.

NORME GENERALE

DE PREVENIRE sI STINGERE A INCENDIILOR

Art.1.(1) Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, denumite în continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performanta, cerintele si conditiile tehnice privind siguranta la foc pentru constructii, instalatii si alte amenajari, agentii care pot interveni în caz de incendiu si pentru înlaturarea efectelor acestuia, exigentele utilizatorilor, precum si normele, regulile, recomandarile si masurile generale ce trebuie avute în vedere în scopul apararii împotriva incendiilor .

(2) Prezentele norme generale se aplica la proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari, în raport cu faza de realizare în care se afla si indiferent de titularul dreptului de proprietate , precum si la organizarea si desfasurarea activitatii de aparare împotriva incendiilor .

Art.2. (1) în organizarea, desfasurarea si conducerea activitatii de aparare împotriva incendiilor se tine seama de urmatoarele principii: respectarea reglementarilor în vigoare, prioritatii, dimensionarii optime, colaborarii si conlucrarii cu factorii interesati .

(2) Proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari (campinguri, tribune, parcaje, platforme, etc.) se realizeaza astfel încât în cazul unui incendiu produs în faza de utilizare a acestora, sa asigure urmatoarele cerinte :

a)     Protectia si evacuarea utilizatorilor, tinând seama de vârsta si de starea lor fizica ;

b) limitarea pierderilor de bunuri ;

c) preîntâmpinarea propagarii incendiilor ;

d) protectia pompierilor si a altor forte care intervin pentru evacuarea si salvarea persoanelor, protejarea bunurilor periclitate, limitarea si stingerea incendiului si înlaturarea unor efecte negative ale acestuia .

Art. 3 . (1) Criteriile de performanta privind cerinta de calitate ,,siguranta la foc " sunt : riscul de incendiu, rezistenta la foc, preîntâmpinarea propagarii incendiilor, comportarea la foc, stabilitatea la foc, caile de acces, de evacuare si de interventie .

(2) Criteriile de performanta privind siguranta la foc si principalii factori de determinare a acestora sunt prevazuti în Anexa nr.1.

Art. 4 . (1) Nivelurile de performanta pentru criteriile prevazute la art.3., modalitatile de evaluare a factorilor de determinare si limitele medii sau extreme sunt stabilite prin reglementari tehnice.

(2) Determinare nivelurilor de performanta prevazute la alin.(1) se face prin încercari , calcule si rationamente.

Art. 5. Efectele negative ale agentilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici care pot interveni în caz de incendiu asupra constructiilor, instalatiilor si utilizatorilor sunt prezentate în Anexa nr.2.

Art. 6 . (1) La evaluarea îndeplinirii cerintelor privind siguranta la foc, dimensionarea serviciilor de pompieri, întocmirea planurilor de interventie si la aprecierea capacitatii de aparare împotriva incendiilor se utilizeaza timpii de siguranta la foc si timpii operativi de interventie, în raport cu categoria de importanta a constructiilor .

(2) Definirea timpilor de siguranta la foc si a timpilor operativi de interventie, precum si principalii factori de evaluare a acestora sunt prevazuti în Anexa nr. 3.

(3) Evaluarea si stabilirea timpilor de siguranta la foc, se fac prin metodele precizate la art.4 alin(2), iar a timpilor operativi de interventie, prin procedee si reguli de estimare statistica sau empirica ori prin masurare directa pe durata interventiilor .

Art. 7 . (1) Nivelurile de performanta privind siguranta la foc si masurile de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite pentru constructii, instalatii si alte amenajari, vor fi prevazute în documentatiile tehnice de organizare, sistematizare si amenajare a teritoriului precum si în documentatiile tehnice de proiectare si de executare a constructiilor si instalatiilor .

(2) Evaluarea, armonizarea si reflectarea interdependentei dintre nivelurile de performanta privind siguranta la foc si masurile de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite si necesare, se vor realiza prin scenarii de siguranta la foc. Structura de principiu a scenariului de siguranta la foc este prezentata în Anexa nr.4.

(3) De nivelurile de performanta prevazute în documentatiile tehnice mentionate la alin.(1), de normele specifice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si de concluziile si masurile tehnico-organizatorice din scenariile de siguranta la foc se va tine seama la elaborarea instructiunilor si schemelor de exploatare privind prevenirea si stingerea incendiilor, la întocmirea planurilor de protectie împotriva incendiilor la eliberarea permiselor si autorizatiilor de lucru cu foc, precum si la emiterea avizelor si autorizatiilor de prevenire si stingere a incendiilor.

(4) Planurile de protectie împotriva incendiilor sunt : planul de evacuare ,planul de depozitare a materialelor periculoase si planul de interventie.

Art. 8 . (1) Autospecialele, utilajele, instalatiile, echipamentele, substantele, accesoriile si alte mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor trebuie sa îndeplineasca conditiile de performanta specifice si sunt admise pentru utilizare numai daca sunt avizate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

(2) La proiectarea, omologarea si executarea în tara a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor este obligatorie respectarea conditiilor tehnice generale prevazute în reglementarile elaborate sau avizate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari .

(3) Principalele categorii de mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor sunt prevazute în Anexa nr. 5.

Art. 9 . (1) Pentru asigurarea desfasurarii , în conditii de operativitate si eficienta, a operatiunilor de interventie în situatiile de urgenta publica de incendiu se întocmesc, potrivit legii, planuri de interventie.

(2) Structura-cadru a planului de interventie este prezentata în Anexa nr. 6.

(3) Planul de interventie se avizeaza de brigada sau grupul de pompieri militari.

Art. 10. (1) în sensul prezentelor norme generale, totalitatea nivelurilor de performanta privind siguranta la foc se include în cele de prevenire si stingere a incendiilor, care, împreuna cu performantele serviciului de pompieri civili, determina capacitatea de aparare împotriva incendiilor.

(2) Sintagmele protectia (lupta) împotriva incendiilor, combaterea incendiilor si paza contra incendiilor, utilizate în reglementarile existente, au aceeasi semnificatie cu prevenirea si stingerea incendiilor.

CAPITOLUL II

Norme de prevenire si stingere a incendiilor la proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari

Sectiunea 1

Riscul de incendiu

Art. 11. (1) Riscul de incendiu este criteriul de performanta care reprezinta probabilitatea globala de izbucnire a incendiilor, determinata de interactiunea proprietatilor specifice, materialelor si substantelor combustibile cu sursele potentiale de aprindere, în anumite împrejurari, în acelasi timp si spatiu.

(2) Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se fac conform legii si potrivit reglementarilor specifice

(3) Riscul de incendiu se va stabili si se va preciza obligatoriu, pe zone, spatii, încaperi, compartimente de incendiu, cladiri sau instalatii tehnologice, asigurându-se încadrarea în nivelurile de risc sau în categoriile de pericol de incendiu, corespunzator prevederilor reglementarilor specifice.

(4) Nivelurile riscului de incendiu sunt: redus (mic), mediu (mijlociu) si ridicat (mare). în situatiile în care nivelul de risc este asociat cu pericolul de explozie, nivelul riscului de incendiu poate fi apreciat ca fiind foarte ridicat (foarte mare).

(5) Se recomanda reducerea pe cat posibil a nivelului riscului de incendiu.

(6) Depasirea nivelului riscului de incendiu, stabilit prin reglementari specifice sau în documentatiile tehnice si în scenariile de siguranta la foc, prevazute la art. 7 alin (1) si (2) este, de regula, interzisa, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, când se impune luarea masurilor compensatorii de aparare împotriva incendiilor.

Sectiunea a 2-a

Rezistenta, comportarea si stabilitatea la foc

Art. 12. (1) Rezistenta la foc este proprietatea unui element de constructie sau a unei structuri de a-si pastra pe o durata determinata stabilitatea, etanseitatea la foc si /sau izolarea termica ceruta si/sau alta functiune specializata, intr-o încercare la foc standardizata.

(2) Rezistenta la foc a elementelor de constructii care separa sau delimiteaza compartimentele de incendiu de alte spatii ale constructiilor ori ale instalatiilor reprezinta intervalul în care elementele de constructii îsi epuizeaza capacitatea de rezistenta la foc printr-o încercare standardizata.

(3) Nivelurile rezistentei la foc a elementelor de constructii se stabilesc în unitari de timp (ore si minute), precizându-se, dupa caz, daca sunt rezistente, stabile sau etanse la foc.

Art. 13.(1) Rezistenta la foc a structurii portante se evalueaza pentru ansamblul constructiei sau pentru un compartiment de incendiu.

(2) Compartimentul de incendiu reprezinta constructia sau o parte a unei constructii continând una sau mai multe încaperi sau alte spatii, delimitate prin elemente de constructii destinate sa-l izoleze de restul constructiei, în scopul limitarii propagarii incendiului, pe o durata determinata. Ariile compartimentelor de incendiu se stabilesc în functie de riscul de incendiu existent, destinatia, alcatuirea si rezistenta la foc a constructiei.

(3) Compartimentare antifoc se realizeaza prin elemente de constructie rezistente la foc, verticale si, dupa caz, orizontale.

Art. 14.(1) Gradul de rezistenta la foc reprezinta capacitatea constructiei sau a compartimentului de incendiu, îndeosebi a structurii portante sau de rezistenta, de a raspunde la incendiu, indiferent de destinatie.

(2) Gradul de rezistenta la foc se stabileste în functie de nivelurile de rezistenta la foc ale principalelor elemente de constructii componente.

(3) Gradele de rezistenta la foc, în ordinea descrescatoare a sigurantei la foc sunt: I, II, III, IV si V.

Art. 15.(1) Comportarea la foc a constructiilor si a instalatiilor, în ansamblu sau a unor parti componente este determinata de contributia la foc a elementelor, materialelor si substantelor combustibile utilizate, în raport cu rezistenta la foc asigurata.

(2) Contributia la foc se estimeaza prin potentialul caloric al sarcinii termice si reprezinta suma energiilor calorice degajate prin arderea completa a tuturor elementelor, materialelor si substantelor combustibile din spatiul respectiv.

(3) Limita maxima a potentialului caloric este data de arderea completa, în cazul unui incendiu total intr-o constructie, instalatie sau compartiment de incendiu.

(4) Constructiile si instalatiile trebuie sa se comporte la foc astfel încât, pe timpul interventiei în caz de incendiu, sa nu pericliteze siguranta utilizatorilor si a personalului de interventie.

(5) Aprecierea reala a comportarii la foc a unor constructii si instalatii se poate face dupa stingerea incendiilor produse în acestea atât prin constatari si masuratori directe, cat si prin expertizare.

Art. 16. (1) Stabilitatea la foc a constructiilor si instalatiilor sau a compartimentelor de incendiu reprezinta caracteristica globala, exprimata în unitari de timp (ore, minute), intre momentul izbucnirii incendiului si momentul în care structura de rezistenta respectiva îsi pierde capacitatea portanta si se prabuseste ca urmare a actiunilor si a efectelor incendiului.

(2) Stabilitatea la foc este determinata de rezistenta si comportarea la foc si este influentata de masurile luate pentru limitarea efectelor negative ale agentilor care pot intervenii în caz de incendiu.

(3) Aprecierea stabilitatii la foc a constructiilor si instalatiilor în care s-au produs incendii se poate face pe baza calificativelor: foarte buna, buna, corespunzatoare, satisfacatoare si nesatisfacatoare.

Sectiunea a 3-a

Preîntâmpinarea propagarii incendiilor

Art. 17.(1) Constructiile si instalatiile tehnologice independente, grupate sau comasate potrivit reglementarilor tehnice, se amplaseaza la distante de siguranta fata de vecinatati sau se compartimenteaza, astfel încât, în caz de incendiu, sa nu puna în pericol alte constructii, compartimente de incendiu, instalatii si vecinatati.

(2) în cazul executarii unor lucrari la constructiile si instalatiile existente care nu respecta conditiile privind distantele de siguranta la foc normate, se vor lua masuricompensatorii de aparare împotriva incendiilor.

Art. 18. La alcatuirea constructiilor si a instalatiilor, pe lânga conditiile referitoare la riscul de incendiu, rezistenta, comportarea si stabilitatea la foc, prevazute la Cap. II sectiunile 1 si 2 din prezentele norme generale, se are în vedere si criteriul de performanta referitor la preîntâmpinarea propagarii incendiilor în functie de: degajarile de fum, de gaze fierbinti si de alte produse nocive, propagarea flacarilor si a fumului, etanseitatea la fum si flacari si rezistenta fatadelor si acoperisurilor la propagarea focului.

Art. 19.(1) Degajarile de fum, de gaze fierbinti si de alte produse nocive pe timpul incendiilor sunt determinate, în principal, de: natura, distributia si cantitatile existente de materiale si substante combustibile, termodegradabile sau nocive, viteza de ardere, durata incendiului si de ceilalti factori si actiuni precizate în Anexele nr. 1 si 2.

(2) Conditiile de siguranta la foc privind degajarile mentionate la alin. (1) trebuie sa asigure mentinerea stabilitatii constructiei sau a instalatiei expuse incendiului, prin limitare si reducerea cantitatilor de emisii, precum si evacuarea lor dirijata, urmarindu-se reducerea efectelor negative asupra utilizatorilor si personalului de interventie, precum si limitarea propagarii incendiului.

(3) Evacuarea dirijata din spatiile închise a degajarilor mentionate la alin. (1) se realizeaza prin sisteme de ventilare natural-organizata si, dupa caz, mecanica, utilizând dispozitive si instalatii speciale.

(4) Pe timpul interventiilor, daca situatia impune evacuarea emisiilor de fum, se pot practica deschideri în unele elemente ale constructiilor care delimiteaza spatiile respective si care nu au rol de rezistenta.

Art. 20.(1) Propagarea flacarilor pe suprafata materialelor si a elementelor combustibile ale constructiilor depinde de natura acestora, de modul de alcatuire (dimensiuni, continuitate, goluri interioare etc.) si de viteza specifica de propagare a flacarii.

(2) Se recomanda utilizarea acelor materiale si alcatuiri care au o viteza redusa de propagare a flacarilor si luarea, dupa caz, a masurilor pentru întreruperea continuitatii elementelor de constructii, finisajelor sau a materialelor de protectie (izolare), etansarea golurilor de trecere si a strapungerilor sau prevederea de instalatii ori de sisteme adecvate de protectie.

Art. 21. Etanseitatea la fum si flacari reprezinta intervalul în care un element de separare împiedica trecerea fumului si a flacarilor dintr-o parte în alta a acestuia.

Art. 22.(1) Pentru evitarea propagarii incendiului, conditia este ca degajarile de fum si gaze fierbinti si propagarea flacarilor si a fumului sa fie cat mai reduse, iar etanseitatea la fum si la flacari sa se mentina pe o durata cat mai mare.

(2) Este obligatorie luare a de masuripentru preîntâmpinarea propagarii incendiilor pe fatadele constructiilor.

Sectiunea a 4-a

Cai de acces, evacuare si interventie

Art. 23.(1) Caile de acces si de circulatie ale constructiilor si instalatiilor de orice categorie trebuie astfel stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcatuite si marcate, încât sa asigure evacuarea persoanelor, precum si circulatia si orientarea rapida a fortelor de interventie.

(2) Traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului de interventie si sa fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator.

Art. 24.(1) Constructiile, compartimentele de incendiu, stadioanele sau arenele sportive ori incintele amenajate, trebuie prevazute cu cai de evacuare a persoanelor, în numar suficient, corespunzator dimensionate si realizate, astfel încât persoanele sa ajunga în timpul cel mai scurt si în deplina siguranta în exterior, la nivelul terenului ori al cailor de acces carosabile, în refugii sau în alte locuri special amenajate.

(2) Cai special destinate evacuarii persoanelor, animalelor sau bunurilor se prevad atunci când cele functionale sunt insuficiente sau când , în mod justificat, nu port satisface conditiile normate.

(3) Caile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de securitate si se prevad cu mijloace de iluminat, conform reglementarilor tehnice, astfel încât sa se asigure vizibilitatea si sa fie usor recunoscute.

Art. 25. La proiectarea si executare cailor de evacuare se interzice prevederea usilor care se pot bloca în pozitie închisa, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice, prevederea de finisaje combustibile, cu exceptia celor admise prin norme, de oglinzi, praguri sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati la evacuare (împiedicarea, alunecarea, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada, panica etc.).

Art. 26.(1) Caile de acces, de evacuare si interventie din constructii si instalatii se separa de celelalte spatii prin elemente de constructii cu rezistenta si comportare la foc corespunzatoare utilizarii în conditii de siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor si se prevad, dupa caz, cu instalatii sau sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti ori de presurizare.

(2) Pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu handicap, bolnavilor si a altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu se adopta solutii si masuriadecvate.

(3) Ascensoarele special destinate pentru interventii în caz de incendiu se prevad si se realizeaza potrivit reglementarilor tehnice, asigurând accesul fortelor de interventie pe durata stabilita în scenariile de siguranta la foc.

Art. 27.(1) Asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie în incintele agentilor economici si ale institutiilor, în zonele locuite, precum si intre localitati este obligatorie conform reglementarilor tehnice.

(2) în locurile prevazute de alin. (1) trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si din drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, întretinut si utilizabil în orice anotimp.

(3) Caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru autovehicule de tip greu , asigurând accesul autospecialelor de interventie.

(4) Prevederea si realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie si salvare de la înaltimi lânga constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari tehnice si scenarii de siguranta la foc obligatorii.

(5) Asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare cu apa în caz de incendiu si a posibilitatilor de folosire a acestor surse în orice anotimp constituie o conditie de siguranta la foc.

Sectiunea a 5-a

Instalatii aferente constructiilor si instalatiilor tehnologice.

Art. 28. (1) Instalatiile aferente constructiilor (electrice, de apa, încalzire, ventilare, conditionare, canalizare, paratrasnet etc.) si instalatiile tehnologice se proiecteaza, se executa si se exploateaza potrivit reglementarilor tehnice si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, astfel încât acestea sa nu constituie surse de izbucnire a incendiilor si/sau de propagare a focului.

(2) Instalatiile prevazute la alin. (1) trebuie sa corespunda destinatiei, tipului si categoriei de importanta a constructiei, precum si nivelului de risc de incendiu, sa aiba nivelul de protectie corespunzator mediului în care sunt amplasate si sa respecte prevederile din normele generale si specifice de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 29. Instalatiile tehnologice se pun în functiune si se exploateaza cu respectarea stricta a instructiunilor si regulilor de utilizare, precum si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite de proiectantii si de producatorii respectivi.

Art. 30. (1) Instalatiile de ventilare sau conditionare, precum si cele de transport pneumatic se proiecteaza, se realizeaza si se exploateaza astfel încât, în functionare normala, partile componente (echipamente, motoare, angrenaje, tubulatura etc.) sa nu genereze surse care pot aprinde substantele vehiculate prin acestea si sa nu faciliteze propagarea incendiului.

(2) Traseele instalatiilor de ventilare, conditionare sau transport pneumatic din constructiile cu risc de incendiu sau explozie, precum si cele din salile aglomerate ori din încaperile cu bunuri de mare valoare sau de importanta deosebita vor fi independente si complet separate de traseele pentru alte spatii.

(3) Se interzice evacuarea prin aceeasi instalatie de ventilare, conditionare sau transport pneumatic a substantelor care, în amestec sau prin combinatie chimica, pot produce incendii sau explozii.

Art. 31 . Constructiile, instalatiile de productie, precum si zonele din vecinatatea acestora, în care se pot degaja vapori, gaze, praf sau pulberi combustibile, se prevad, conform reglementarilor specifice, cu sisteme de detectare a emisiilor si, dupa caz, de înabusire, inertizare sau evacuare fortata a acestora, în vederea preîntâmpinarii acumularii de concentratii periculoase precum si pentru semnalizarea situatiei create.

Sectiunea a 6-a

Echiparea si dotarea cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor

Art. 32. Constructiile si instalatiile tehnologice se echipeaza cu sisteme, instalatii, dispozitive, aparate si alte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice.

Art. 33. Pentru realizarea protectiei eficiente împotriva incendiilor, la stabilirea categoriilor, tipurilor si parametrilor sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, aparatelor si altor mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, precum si la dimensionarea, amplasarea si realizarea acestora se va tine seama de urmatoarele conditii:

a) controlul riscurilor de izbucnire, precum si al dezvoltarii si propagarii incendiilor în zona protejata ;

b) compatibilitatea intre mijloacele tehnice prevazute, precum si intre acestea si caracteristicile mediului protejat;

c) complementaritatea reciproca în îndeplinirea rolurilor, în caz de incendiu, precum si aportul serviciului de pompieri;

d) asigurarea unui raport optim între instalatiile, sistemele si dispozitivele cu actionare manuala si cele cu functionare automata;

e) corelarea intrarii si mentinerii în functiune, precum si a fiabilitatii mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, cu timpii corespunzatori de siguranta la foc si, dupa caz, cu timpii operativi de interventie;

f) prevederea, dupa caz, a posibilitatilor de alimentare si prin mijloace mobile a instalatiilor de stingere, inclusiv a coloanelor uscate, precum si constituirea rezervelor normate;

g) asigurarea conditiilor care sa permita efectuarea operatiunilor si lucrarilor de verificare, întretinere si reparatii, conform instructiunilor ;

h) utilizarea numai a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor omologate, avizate si agrementate tehnic si care îndeplinesc conditiile de calitate, potrivit legii ;

i) întocmirea instructiunilor si a schemelor de functionare.

Art. 34. (1) Dotarea agentilor economici, a institutiilor si localitatilor cu autospeciale cu si alte mijloace mobile de interventie la incendii se face, dupa caz, pe baza scenariilor de siguranta la foc sau a analizei capacitatii de aparare împotriva incendiilor, respectându-se criteriile minime de performanta privind organizarea si functionarea serviciilor de pompieri civili, stabilite de autoritatile abilitate prin lege.

(2) Personalului de interventie pentru stingerea incendiilor i se prevede si i se asigura echipamentul si mijloacele de protectie adecvate, potrivit reglementarilor în vigoare.

(3) Echipamentul si mijloacele prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa asigure protectia personalului de interventie la efectele negative ale agentilor care intervin în caz de incendiu (Anexa nr. 2), precum si posibilitati de iluminat, de comunicare si de lucru în conditii de siguranta.

Art. 35. (1) La darea în exploatare a constructiilor si instalatiilor tehnologice, persoanele stabilite prin lege trebuie sa certifice existenta si functionarea instalatiilor, sistemelor, autospecialelor, utilajelor, aparatelor si a celorlalte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor la parametrii stabiliti în documentatiile prevazute la art. 7, precum si existenta planurilor de interventie.

(2) Scenariile de siguranta la foc se elaboreaza obligatoriu pentru categoriile de constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari care, potrivit legii, sunt supuse avizarii si autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor.

CAPITOLUL III

Norme de prevenire si stingere a incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari

Art. 36. Normele din prezentul capitol stabilesc reguli si masurigenerale privind controlul, supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu, mentinerea conditiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu, întretinerea în stare operativa a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si pregatirea si desfasurarea interventiilor în situatii de urgenta publica de incendiu.

Art. 37. (1) Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor, de orice categorie, cu defectiuni, improvizatii, sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile din spatiul în care sunt utilizate, este interzisa.

(2) La utilizarea mijloacelor prevazute la alin.(1) este obligatorie respectarea instructiunilor de functionare, folosire si întretinere, precum si a normelor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.

(3) Pe timpul exploatarii instalatiilor aferente constructiilor si instalatiilor tehnologice prevazute la art. 28 alin. (1) se interzice :

a)      utilizarea necorespunzatoare a sistemelor, instalatiilor, aparatelor si echipamentelor sau solicitarea acestora peste limita admisa;

b)      functionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instructiunilor de functionare;

c)      functionarea fara sisteme, aparate si echipamente, necesare pentru controlul si mentinerea parametrilor privind siguranta în functionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;

d)      întretinerea necorespunzatoare a elementelor prevazute pentru izolare termica sau electrica ori pentru separare;

e)      depasirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de întretinere si reparatii sau executarea necorespunzatoare a acestora;

f)       executarea lucrarilor de întretinere si reparatii sau a unor modificari de catre personal neautorizat si necalificat.

Art. 38. (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vânt este interzisa. Locurile (zonele) cu pericol de incendiu, în care se aplica aceasta interdictie, se stabilesc si se marcheaza de persoanele în drept.

(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unitatilor, în zonele de agrement si în gospodariile populatiei se face numai în locuri amenajate, în conditii si la distante care sa nu permita propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii sau la alte vecinatati.

(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate (crematorii) ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru împiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurându-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului dupa terminarea activitatii.

(4) Luarea masurilor pentru preîntâmpinarea jocului copiilor cu focul în conditii si în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligatie a persoanelor care raspund, potrivit legii, de cresterea, educarea si îngrijirea copiilor.

Art. 39. (1) Efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni care prezinta pericol de incendiu, în constructii civile (publice) pe timpul programului cu publicul, în instalatii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori înalte spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor combustibile, este interzisa.

(2) Lucrarile mentionate la alin. (1) se pot executa în spatiile respective numai dupa ce s-au luat, dupa caz, masuripentru : evacuarea persoanelor; îndepartarea sau protejarea materialelor combustibile; golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor ; aerisirea sau ventilarea spatiilor ; dotarea locurilor de munca cu mijloace de limitarea si stingere a incendiilor .

(3) Lucrarile mentionate la alin.(1) se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc, al carui model este prezentat în Anexa nr. 7. în cazul lucrarilor ce se executa la instalatii si în alte locuri (zone) cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, precizate în normele specifice de prevenire si stingere a incendiilor, se întocmeste autorizatie de lucru .

(4) în toate cazurile la alin. (1)--(3) este obligatorie instruirea personalului de executie, control si supraveghere asupra masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si informarea serviciului de pompieri.

Art. 40. (1) Fumatul în locuri cu pericol (risc) de incendiu, stabilite ca atare prin reglementari specifice sau prin dispozitii ale persoanelor fizice ori juridice abilitate, este interzis.

(2) Locurile (zonele) în care este interzis fumatul se marcheaza conform reglementarilor specifice.

(3) Locurile în care este permis fumatul se doteaza si, dupa caz, se marcheaza conform reglementarilor specifice.

Art. 41. (1) Mentinerea în buna stare a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamânt a descarcarilor electrice atmosferice (paratrasnet) si a electricitatii statice este obligatorie la constructii si instalatii, utilaje si echipamente tehnologice, conform reglementarilor tehnice.

(2) Utilizarea sistemelor de captare si scurgere la pamânt a electricitatii statice conform instructiunilor specifice este obligatorie.

Art. 42.(1) în spatiile cu pericol (risc) ridicat de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariatilor si a altor persoane fara echipament de protectie adecvat conditiilor de lucru.

(2) Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor si sculelor neprotejate corespunzator sau care pot produce scântei prin functionare, lovire sau frecare în spatii sau în locuri cu risc de explozie este interzisa.

Art. 43. (1) în constructiile civile (publice) si de productie, cantitatile de materiale si de substante combustibile utilizate nu trebuie sa conduca la depasirea densitatii sarcinii termice stabilita prin reglementari tehnice sau prin documentatiile prevazute la art.7, dupa caz.

(2) în salile aglomerate si de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în incintele amenajate pentru activitati cu public, este interzis accesul publicului cu produse si substante inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.

(3) Depozitarea si utilizarea în spatii publice a mijloacelor, produselor si substantelor prevazute la alin.(2) se permit numai în locurile amenajate în acest scop si cu respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.

(4) în cladirile, constructiile sau amenajarile prevazute la alin.(2) este interzis accesul persoanelor în numar mai mare decât capacitatea stabilita si declarata.

(5) Realizarea spectacolelor (jocurilor) de artificii este admisa numai cu respectarea normelor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor si cu avizul unitatilor abilitate de lege.

Art. 44. (1) în locuinte de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburantii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se pastreaza numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate si fara a se depasi cantitatile admise prin reglementari.

(2) Recipientele cu gaze petroliere lichefiate, utilizate pentru necesitati casnice, se amplaseaza, se pastreaza si se utilizeaza numai în conditiile stabilite prin instructiuni specifice. Se interzice : utilizarea recipientelor neomologate sau defecte, transvazarea improvizata sau neautorizata a gazelor petroliere lichefiate dintr-un recipient în altul si verificarea etanseitatii cu flacara deschisa.

Art. 45. (1) Produsele, materialele si substantele combustibile se amplaseaza la distanta de siguranta fata de sursele de caldura ori se protejeaza astfel încât sa nu fie posibila aprinderea lor.

(2) Se interzice folosirea sobelor si a altor mijloace de încalzire defecte, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.

(3)Verificarea, repararea, izolarea termica si curatirea periodica a cosurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.

Art. 46.(1) Pe timpul transportului, depozitarii si manipularii produselor sau substantelor combustibile se va tine seama de proprietatile fizico-chimice si de compatibilitatea acestora cu substantele de stingere, astfel încât la contactul dintre ele sa nu se produca ori sa se propage incendiul.

(2) Produsele si substantele combustibile se transporta, se manipuleaza si se depoziteaza în ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunzator, în vederea identificarii riscurilor de incendiu si stabilirii procedeelor si substantelor de stingere ori de neutralizare adecvate.

(3) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.

Art. 47.(1) Deseurile si reziduurile, scurgerile si depunerile de praf sau de pulberi combustibile se îndeparteaza ritmic prin metode si mijloace adecvate.

(2) masurile de prevenire si stingere a incendiilor pentru operatiunile de colectare, transport, separare, neutralizare, recuperare sau distrugere a substantelor mentionate la alin. (1) se stabilesc prin reglementari specifice.

Art. 48.(1) Materialele si substantele care prezinta pericol de autoaprindere se pastreaza în conditii adecvate naturii lor, bine ventilate si luandu-se masuride control si preîntâmpinare a fenomenului de autoîncalzire.

(2) Prevenirea aparitiei fenomenului de auto-aprindere se urmareste si la depozitarea furajelor si plantelor tehnice, conform reglementarilor specifice.

(3) Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje si plante tehnice se face la distante de siguranta, astfel încât eventualele incendii produse la acestea sa nu pericliteze vecinatatile. Aceasta constituie o obligatie pentru persoanele juridice care detin astfel de depozite si o recomandare pentru persoanele fizice.

Art. 49.(1) Tratarea sau protejarea materialelor si elementelor de constructii combustibile si/sau a structurilor metalice din alcatuirea constructiilor sau a instalatiilor cu substante de termoprotectie ori ignifuge este obligatorie, potrivit reglementarilor tehnice.

(2) Pentru efectuarea lucrarilor de termoprotectie si ignifugare mentionate la alin. (1) se utilizeaza numai produse avizate si agrementate tehnic, conform reglementarilor specifice, iar persoanele care executa aceste operatiuni trebuie sa fie atestate potrivit dispozitiilor legale.

(3) Elementele de limitare a propagarii focului, de izolare termica si de etansare la fum si la gaze fierbinti din alcatuirea constructiilor si a instalatiilor se mentin permanent în buna stare, pentru a-si îndeplini rolul stabilit.

Art. 50. (1) Mijloacele auto pentru transportul materialelor periculoase, clasificate conform legii, pot circula pe drumurile publice numai daca sunt omologate pentru clasele de periculozitate a materialelor respective si echipate cu mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor.

(2) Traseele si programele admise pentru circulatia mijloacelor auto care transporta marfuri periculoase, locurile în care se permite stationarea sau parcarea acestora, precum si conditiile privind amenajarea parcajelor si dotarea acestora cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor se stabilesc prin reglementari specifice si dispozitii locale.

(3) Parcarea sau gararea mijloacelor auto pentru transportul materialelor periculoase în parcaje sau garaje publice ori în apropierea cladirilor publice si de locuit, este strict interzisa.

Art. 51. (1) Exploatarea, întretinerea, reviziile si reparatiile la autospecialele, utilajele si celelalte mijloace mobile de interventie la incendii, prevazute la art. 34 si în Anexa nr.5, se executa conform normelor tehnice emise de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

(2) Scoaterea din functiune a instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute la art.32 si în Anexa nr.5, ori neasigurarea parametrilor necesari operarii acestora în conditii de eficienta este strict interzisa.

(3) Reparatiile la mijloacele tehnice prevazute în Anexa nr.5 se planifica si se realizeaza în termen cat mai scurt, asigurându-se în perioada respectiva, masuricompensatorii de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 52. Sunt obligatorii urmatoarele activitati:

a)      instruirea la angajare si instruirea periodica a salariatilor privind normele, regulile si masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si asupra sarcinilor ce le revin din planurile de interventie;

b)      participarea salariatilor la instruirile si exercitiile privind prevenirea si stingerea incendiilor;

c)      participarea personalului serviciilor de pompieri civili la activitatile de pregatire profesionala, stabilite si aprobate potrivit competentelor legale;

d)      asigurarea îndeplinirii la termen a masurilor de aparare împotriva incendiile, stabilite potrivit legii;

Art. 53. În ceea ce priveste documentele principale de organizare a apararii împotriva incendiilor pe durata exploatarii constructiilor si instalatiilor tehnologice, se stabilesc urmatoarele:

a)      instructiunile de aparare împotriva incendiilor, schemele de prevenire si stingere a incendiilor, planurile de evacuare în caz de incendiu si planurile de depozitare a materialelor periculoase se actualizeaza, se utilizeaza si se afiseaza conform reglementarilor specifice;

b)      scenariile de siguranta la foc se pot elabora si pentru constructiile si instalatiile tehnologice aflate în exploatare, în vederea utilizarii concluziilor desprinse la stabilirea masurilor de îmbunatatire a capacitatii de aparare împotriva incendiilor. Se recomanda ca aceste scenarii sa fie întocmite îndeosebi pentru constructiile si instalatiile tehnologice cu risc ridicat (mare) de incendiu;

c)      planurile de interventie se întocmesc ori se actualizeaza, dupa caz, si la schimbarea profilului de activitate (destinatiei) agentilor economici si institutiilor sau la dezvoltarea acestora, la evaluarea nivelurilor (criteriilor) de mediu ale agentilor economici, precum si în alte situatii reglementate ori impuse de conditiile concrete privind apararea împotriva incendiilor;

d)      punerea în aplicare a planurilor de evacuare si a planurilor de interventie este obligatorie în situatiile de urgenta publica de incendiu, precum si la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie, organizate pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

Art. 54. (1) Pe baza prezentelor norme generale si cu respectarea celorlalte prevederi legale se vor elabora reglementari tehnice si specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor, cum sunt: norme, normative, regulamente, instructiuni, dispozitii, standarde. De asemenea, se vor întocmi planuri de interventie si se vor emite agremente tehnice, avize si autorizatii de prevenire si stingere a incendiilor.

(2) în vederea asigurarii aplicarii în conditii optime a prevederilor reglementarilor tehnice si specifice, precum si a celorlalte acte prevazute la alin. (1), se vor elabora proceduri, metodologii, ghiduri îndrumatoare, manuale, studii si alte lucrari de specialitate, care vor fi avizate si aprobate de organele abilitate conform legii.

Art. 55. Masurile de aparare si de interventie în cazul incendiilor în masa se stabilesc si se realizeaza conform dispozitiilor legale speciale pentru astfel de dezastre.

Art. 56. Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentele norme generale.

ANEXA Nr. 1

la normele generale

CRITERII DE PERFORMANŢĂ

privind siguranta la foc si principalii factori de determinare a acestora

Nr.

crt. Criteriile de performanta Factorii de determinare

Riscul de incendiu - densitatea sarcinii termice de incendiu

- clasele de combustibilitate sau de periculozitate a materialelor si substantelor existente;

- sursele de aprindere existente;

- conditiile (împrejurarile) preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea;

- masurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanti.

2. Rezistenta la foc - natura, alcatuirea si dimensiunile elementelor de constructie;

- modul de asamblare si geometria elementelor de constructie;

- combustibilitatea si densitatea sarcinii termice de incendiu, date de elementele de constructii;

- compartimentarea antifoc;

- geometria constructiei si comportarea la foc a structurii portante.

3. Preîntâmpinarea propagarii incendiilor,

în functie de:

a) degajarile de fum, gaze fierbinti - actiunile si efectele agentilor prevazuti în

si de produse nocive; anexa nr. 2;

b) etanseitatea la fum si la flacari; - vitezele de ardere si de propagare a flacarii;

c) propagarea flacarilor si a fumului; - durata arderii;

d) rezistenta fatadelor si a acoperisurilor - performantele elementelor de etansare si ale

la propagarea focului dispozitivelor antifum;

- combustibilitatea si rezistenta la foc ale elementelor de fatada si ale acoperisului;

- distanta dintre constructii;

- timpii de siguranta la foc si timpii operativi de interventie, conform anexei nr. 3;

- conditiile atmosferice.

4. Comportarea la foc - contributia la foc data de densitatea sarcinii termice de incendiu (constructiva si utila);

- nivelul rezistentei la foc;

- factorii mentionati la nr. crt. 3.

5. Stabilitatea la foc - factorii mentionati la nr. crt. 2, 3 si 4;

- instalatiile aferente;

- echiparea cu instalatii, dispozitive, aparate si alte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, fiabilitatea si timpii normati de functionare;

- timpii corespunzatori, prevazuti în anexa nr. 3.

6. Caile de acces, evacuare si interventie - numarul si modul de alcatuire;

- geometria (gabarit, lungime, latime, pante etc.);

- masurile de siguranta în utilizare;

- fluxul (debitul) global de evacuare;

timpii corespunzatori, prevazuti în anexa nr. 3.

ANEXA Nr. 2

la normele generale

EFECTELE NEGATIVE

ale agentilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni

în caz de incendiu, asupra constructiilor, instalatiilor si utilizatorilor

Nr. Agenti Constructii si instalatii Utilizatori

crt. Actiuni Efecte Efecte

1. Termici

- degajare - afumare; - depuneri - intoxicare;

de caldura; - încalzire; de funingine; - arsuri;

- degajare de fum, - termodegradare; - deformatii; - reducerea vizibilitatii de gaze fierbinti - aprindere. - reducerea - impregnarea cu fum asi de alte produse rezistentei îmbracamintei nocive; mecanice; - aprinderea îmbracamintei;

- flacari. - ardere; - panica;

- instabilitate; - raniri si alte traumatisme.

- prabusire.

2. Chimici

- substante si - aprindere; - intensificarea - intoxicare; produsi de ardere - explozie. arderii; - arsuri;

combustibili sau - instabilitate; - reducerea vizibilitatii;explozivi; - prabusire; - panica;

- deformatii; - traumatisme;

- deteriorarea etanseitatii;

- reducer rezistentei mecanice;

- apa din substantele - încarcare - deteriorarea - cresterea umiditatii aerului; stingatoare. suplimentara; etanseitatii; - udare;

- soc termic; - dislocare; - reducerea vizibilitatii;

- reactii chimice; - înghet (iarna); - degeraturi;

- explozii. - instabilitate; - intoxicare;

- prabusire. - traumatisme.

3. Electromagnetici

- electrici; - scurtcircuite. - noi focare; - electrocutare;

- radioactivi. - contaminare. - arsuri;

- traumatisme;

- iradiere (infectare radio- activa).

4. Biologici

- virusi; - deteriorarea - contaminare. - infectare biologica.

- bacterii; spatiilor în care

- animale infectate. se afla agentii

biologici.

NOTĂ:

În caz de incendiu, în categoria utilizatorilor intra si pompierii, precum si alte categorii de forte care participa la interventie.

ANEXA Nr. 3

la normele generale

TIMPII DE SIGURANŢĂ LA FOC sI TIMPII OPERATIVI DE INTERVENŢIE

- Definire si factori de evaluare -

Nr.crt. Timpul si definirea acestuia Notatie Factori de evaluare

A. Timpii de siguranta la foc

1.Timpul de aprindere - durata în care, Ta - clasele de combustibilitate sau de periculozitate a

în anumite conditii, un material trece de la materialelor si a substantelor existente;

starea normala la starea de combustie, - energia termica dezvoltata e sursele de aprindere,

producând izbucnirea incendiului. frecventa si durata de actiune a acestora;

- existenta împrejurarilor care pot determina izbucnirea incendiului.

2. Timpul normalizat de evacuare - Tne - numarul, dimensiunile (gabaritul) si alcatuirea cailor

intervalul scurs de la înstiintarea utilizatorilor de evacuare;

pâna la parasirea constructiei de catre acestia - dispunerea cailor de evacuare, a traseelor si mar-

sau/si pâna la adapostirea lor în spatiile de refugiu carea acestora;

prevazute si amenajate. - lungimea cailor de evacuare si vitezele de deplasare;

- fluxul (debitul) global de evacuare;

- capacitatea de evacuare a cailor existente;

- existenta si functionarea iluminatului de siguranta;

- aptitudinea persoanelor de a se evacua.

3. Timpul de supravietuire - perioada în care Tsv - nivelurile de performanta privind rezistenta si stabi-

persoanele aflate într-o încapere sau într-un litatea la foc a constructiei (instalatiei);

refugiu pot supravietui dupa producerea incendiului. - nivelurile de siguranta a încaperii sau refugiului, în functie de:

. izolarea termica fata de vecinatati;

. etanseitatea la fum, gaze fierbinti si la alte produse nocive;

. stabilitatea la socuri termice, mecanice si la presiuni;

. existenta iluminatului de siguranta;

. realizarea sistemului de comunicare cu fortele de interventie (pentru informare, îndrumare si evitarea panicii);

- asigurarea conditiilor de evacuare si de salvare a persoanelor înainte de afectarea functiilor lor vitale.

4. Timpul de siguranta a cailor de evacuare - Tsac - timpii scursi pentru ca agentii care pot interveni

perioada minima de supravietuire a persoanelor (caldura, fum, produse nocive etc.) sa nu produca

pe timpul folosirii cailor de evacuare. efecte negative excesive asupra utilizatorilor (anexa nr. 2);

- rezistenta la foc a constructiei.

5. Timpul de siguranta a refugiilor - perioada Tsr - timpii scursi pentru ca agentii care pot interveni

minima de supravietuire a persoanelor pe timpul (caldura, fum, produse nocive etc.) sa nu produca

stationarii în refugii, indiferent de evolutia incendiilor efecte negative excesive asupra utilizatorilor (anexa

în exteriorul spatiilor respective. nr. 2);

- rezistenta la foc a constructiei;

- etanseitatea la fum si la flacari a încaperilor si a refugiilor.

6. Timpul de siguranta a ascensoarelor de Tsai - nivelurile de performanta privind rezistenta si stabi-

interventie - intervalul scurs de la izbucnirea litatea la foc a constructiei (instalatiei);

incendiului pâna în momentul în care - etanseitatea la fum, la gaze fierbinti si la alte produse ascensoarele prevazute sa functioneze nocive a puturilor ascensoarelor;

pe timpul incendiilor pot fi utilizate în conditii - protectia la foc a cailor de acces la ascensoare;

de siguranta de catre ocupantii cladirii - performantele tehnice privind siguranta în exploa-

si de pompieri. tare a ascensoarelor;

- siguranta si durata functionarii surselor de alimentare cu energie electrica a ascensoarelor.

7. Timpul de dezvoltare libera a incendiului - Tdli - echiparea cu instalatii si cu sisteme de stingere

intervalul scurs de la izbucnirea incendiului pâna (automate sau manuale);

la intrarea în actiune a mijloacelor de stingere. - dotarea serviciului de pompieri cu mijloace mobile si timpul de începere a interventiei. 0 1 2 3

8. Timpul de incendiere totala - intervalul scurs Tit - densitatea sarcinii termice de incendiu;

de la izbucnirea incendiului pâna în momentul - viteza de ardere a materialelor si a substantelor

în care incendiul a cuprins întreaga constructie combustibile si cantitatea de caldura dezvoltata;

sau întregul compartiment de incendiu. - etanseitatea închiderilor (pereti, plansee, protectii

ale golurilor etc.);

- existenta sistemelor si a posibilitatilor de evacuare dirijata a fumului si a gazelor fierbinti;

- echiparea cu instalatii de prevenire si stingere a incendiilor.

9. Timpul de propagare a incendiului la constructii Tpv - caldura degajata de incendiu si emisia de scântei

vecine - intervalul scurs de la declararea si de alte particule, de materiale incendiatoare;

unui incendiu într-o constructie pâna în momentul - rezistenta la foc a fatadelor si a acoperisurilor con-

incendierii unor constructii, instalatii sau depozite structiilor vecine;

vecine. - clasa de combustibilitate a unor materiale si substante din apropiere;

- existenta unor cai ascunse de propagare (canale, fluxuri de cabluri sau conducte etc.);

- conditiile atmosferice;

- distantele pâna la constructiile vecine;

- geometria constructiilor (instalatiilor).

B. Timpii operativi de interventie

1. Timpul de alarmare - intervalul scurs de T1 - nivelul de performanta a sistemului (dispozitivului)

la izbucnirea incendiului pâna la semnalarea de detectare-alarmare (automat sau manual);

acestuia printr-un sistem (dispozitiv) automat - prezenta persoanei apte sa observe si sa anunte

de detectare-alarmare sau de catre o persoana. incendiul.

2. Timpul de alertare - intervalul cuprins între T2 - distanta pâna la cel mai apropiat mijloc de transmi-

momentul alarmarii în caz de incendiu si cel al tere a anuntului de incendiu;

constituirii formatiei de mars, în vederea - nivelul de performanta a mijlocului de comunicare

deplasarii la locul evenimentului. (transmitere) a anuntului de incendiu la serviciul de pompieri;

- durata pregatirii pentru deplasare a serviciului de pompieri (alertarea, echiparea si îmbarcarea personalului de interventie, pornirea autospecialelor si constituirea formatiei de mars, transmiterea ordinului de deplasare).

3. Timpul de deplasare - intervalul cuprins T3 - nivelul de performanta a autospecialelor (utilajelor)

între momentul alertarii fortelor destinate serviciului de pompieri;

interventiei si sosirea acestora la locul - distanta ce trebuie parcursa de serviciul de pom-

incendiului sau înapoierea la sediu (remiza). pieri pâna la locul de izbucnire a incendiului;

- starea drumurilor, a cailor de acces si practicabilitatea acestora;

- conditiile atmosferice, anotimpul si intervalul orar (ziua, noaptea);

- nivelul traficului (aglomeratie).

4. Timpul de intrare în actiune a fortelor T4 - nivelul de cunoastere a obiectivului de catre perso-

concentrate - durata medie de realizare nalul de interventie si gradul de instruire a aces-

a dispozitivului de interventie. tuia;

- locul de izbucnire a incendiului si accesibilitatea la acesta;

- existenta, dispunerea si starea surselor de apa, precum si posibilitatile de alimentare sau de amplasare a autospecialelor si utilajelor mobile;

- executarea recunoasterii;

- completarea echiparii personalului de interventie cu mijloace de protectie, în functie de conditiile specifice;

- tipul si dimensiunile dispozitivului de interventie;

- categoriile, tipurile si numarul autospecialelor si al utilajelor de interventie concentrate si starea acestora.

5. Timpul de raspuns - intervalul cuprins T5 - suma a factorilor de la nr. crt. 2, 3 si 4;

între momentul alertarii fortelor destinate T5 = T2 + T3 + T4

interventiei si intrarea acestora în actiune

(realizarea dispozitivului de interventie).

6. Timpul de începere a interventiei - intervalul T6 - suma a factorilor de la nr. crt. 1, 2, 3 si 4:

cuprins între momentul aparitiei arderii T6 = T1 + T5

si realizarea dispozitivului de interventie.

7. Timpul real de evacuare - intervalul cuprins T7 - factorii timpului normalizat de evacuare (Tne);

între momentul înstiintarii utilizatorilor si - timpul de sosire la fata locului a fortelor de inter-

parasirea constructiei de catre acestia. ventie;

- efectele incendiului asupra cailor de evacuare si utilizatorilor;

- existenta si performantele mijloacelor de salvare cu care este echipata cladirea si a celor din dotarea serviciilor de pompieri.

8. Timpul de localizare - intervalul cuprins între T8 - tipul si complexitatea constructiei (instalatiei);

momentul intrarii în actiune a fortelor concentrate - timpul de dezvoltare libera a incendiului;

si punerea sub control a limitelor arderii - echiparea cu instalatii si cu mijloace de prevenire

pe directiile de propagare a incendiului. si stingere a incendiilor;

- dimensiunile incendiului si directiile de propagare;

- conditiile atmosferice, anotimpul ori intervalul orar în care se intervine;

- numarul, tipul si debitele capetelor de refulare a substantelor stingatoare adecvate de la autospecialele si utilajele mobile de interventie, precum si dispunerea acestora;

- fiabilitatea mijloacelor de interventie;

- rezistenta sau stabilitatea la foc a constructiei.

9. Timpul de stingere - intervalul cuprins între T9 - factorii mentionati la nr. crt. 8;

momentul localizarii si pâna la întreruperea - cantitatile de materiale si substante care ard si

(neutralizarea) completa a arderii, pâna la înlaturarea modul de distribuire a acestora în spatiu;

posibilitatilor de reaprindere a materialelor si a - continuitatea debitarii agentilor de stingere la para-

substantelor combustibile sau pâna la producerea metrii stabiliti (intensitati, presiuni, debite);

unor fenomene negative. - eficienta mijloacelor de protectie a personalului de interventie si fiabilitatea acestora;

- producerea unor evenimente perturbatoare (de exemplu: explozii, prabusiri, revarsarea de lichide combustibile sau de metale topite, înghetarea unor portiuni ale dispozitivului de interventie etc.).

10. Timpul de înlaturare a efectelor negative ale T10 - riscuri remanente stingerii unor incendii, cum pot fi

incendiului - durata lucrarilor ulterioare stingerii cele generate de:

incendiului pentru înlaturarea unor efecte negative . focare ascunse (latente);

care pot crea la fata locului alte riscuri majore. . scapari de gaze combustibile sau toxice;

. agenti puternic poluanti, care trebuie neutralizati;

. prabusirea iminenta a unor elemente de constructii;

- necesitatea cautarii unor eventuale victime sau a unor bunuri de valoare deosebita;

- necesitatea continuarii racirii unor elemente de constructii sau instalatii.

11. Timpul de interventie - intervalul cuprins între T11 - suma a factorilor de la nr. crt. 7, 8, 9 si 10:

momentul intrarii în actiune a fortelor concentrate T11 = T7 + T8 + T9 + T10

si finalizarea lucrarilor ulterioare opririi

procesului de ardere.

12. Timpul de retragere - durata operatiunilor T12 - dimensiunile si complexitatea dispozitivului de inter-

de strângere a dispozitivului de interventie si de ventie;

pregatire a fortelor si a mijloacelor concentrate - refacerea plinului cisternelor cu apa;

pentru deplasarea de la locul incendiului. - conditiile atmosferice;

- echiparea si refacerea personalului de interventie;

- verificarea tehnicii de interventie.

13. Timpul de ocupare al fortelor si mijloacelor T13 T13 = T5 + T11 + T12

de interventie - intervalul cuprins între momentul

alertarii fortelor de interventie si începerea

deplasarii acestora la sediu (remiza).

14. Timpul total de dislocare al fortelor si mijloacelor T14 T14 = T3 + T13

de interventie - intervalul cuprins între

momentul alertarii fortelor de interventie si

înapoierea acestora la sediu (remiza).

ANEXA Nr. 4

la normele generale

SCENARIUL DE SIGURANŢĂ LA FOC

Structura de principiu -

A. Caracteristicile constructiei sau ale instalatiei tehnologice

1. Denumirea obiectivului

2. Destinatia

3. Categoria de importanta

4. Tipul si particularitatile obiectivului

B. Nivelurile criteriilor de performanta si ale timpilor privind siguranta la foc

1. Riscul de incendiu

2. Rezistenta la foc

3. Preîntâmpinarea propagarii incendiilor

4. Comportarea la foc

5. Stabilitatea la foc

6. Cai de acces, evacuare si interventie

7. Timpi de siguranta la foc

C. Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

D. Conditii specifice pentru asigurarea interventiei în caz de incendiu

E. Concluzii si masuri tehnico-organizatorice

NOTĂ:

Detalierea, concretizarea si exemplificarea modului de elaborare a scenariilor de siguranta la foc se fac prin metodologii specifice.

ANEXA Nr. 5

la normele generale

MIJLOACELE TEHNICE

de prevenire si stingere a incendiilor

- Categorii principale -

1. Pentru echiparea constructiilor, a instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate:

a) sisteme, instalatii, aparate si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu;

b) sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

c) stingatoare si alte aparate de stins incendii;

d) utilaje, unelte si alte mijloace initiale de interventie.

2. Pentru dotarea serviciilor de pompieri, constituite de agenti economici, institutii si consilii locale:

a) autospeciale pentru stingerea incendiilor;

b) autospeciale auxiliare de interventie;

c) nave pentru stingerea incendiilor;

d) trenuri pentru stingerea incendiilor;

e) aeronave de interventie la incendii;

f) motopompe si alte utilaje;

g) ambulante si autosanitare.

3. Pentru întreruperea procesului de ardere a materialelor si substantelor combustibile sau pentru protectia celor din apropierea focarului:

a) apa;

b) spumanti;

c) pulberi stingatoare;

d) abur;

e) gaze inerte;

f) agenti stingatori sau neutralizatori, speciali.

4. Pentru protectia personalului de interventie:

a) echipament de protectie la temperatura, socuri mecanice si la umiditate;

b) aparate, masti si alte mijloace de protectie a cailor respiratorii;

c) centura si alte accesorii de siguranta;

d) scule si accesorii de protectie la electrocutare;

e) mijloace de iluminat;

f) aparatura de comunicatii;

g) echipament, aparatura, vaccinuri si instrumentar de protectie speciala împotriva efectelor agentilor chimici, radioactivi sau biologici;

h) aparatura de detectare a concentratiilor explozive sau a prezentei unor substante nocive

.ANEXA Nr. 6

la normele generale

PLANUL DE INTERVENŢIE

- Structura-cadru -

1. Date de identificare:

. denumirea agentului economic sau a institutiei;

. sediul, numar de telefon, fax;

. profilul de activitate.

2. Planul general al unitatii (la scara), pe care se marcheaza:

. amplasarea cladirilor, instalatiilor tehnologice si a depozitelor în incinta;

. caile de acces si de interventie din incinta si cele adiacente acesteia;

. retelele si sursele proprii de alimentare cu apa si alte substante stingatoare;

. rezervele de agenti stingatori si de mijloace de protectie a personalului de interventie;

. retelele si racordurile de alimentare cu energie electrica, agent termic, gaze si alte fluide combustibile;

. retelele de canalizare;

. vecinatatile.

3. Conceptia de organizare si de desfasurare a interventiei în caz de incendiu:

. concluzii privind interventia, rezultate din scenariul de siguranta la foc sau din evaluarea capacitatii de aparare împotriva incendiilor;

. particularitati tactice de interventie pentru:

- evacuarea utilizatorilor (persoane si, dupa caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor si protejarea bunurilor periclitate;

- localizarea si lichidarea incendiilor;

- protectia personalului de interventie;

- protectia vecinatatilor;

- înlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu.

4. Forte de interventie în caz de incendiu:

. serviciul propriu de pompieri civili (dotare, încadrare);

. servicii de pompieri civili cu care se coopereaza (categoria, localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare);

. subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonulul sau alte mijloace de alarmare si alertare);

. alte forte cu care se coopereaza si modul de anuntare (ambulanta, protectia civila etc.)

5. Surse de alimentare cu apa în caz de incendiu, exterioare unitatii:

. retele de alimentare cu apa:

- debite;

- presiuni;

- amplasarea hidrantilor si stabilirea distantelor fata de incinta unitatii;

. alte surse artificiale sau naturale de apa:

- felul si capacitatea acestora;

- platforme (puncte) de alimentare si distantele fata de unitate.

6. Planul fiecarei constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare (la scara), pe care se marcheaza ori se înscriu date privind:

. destinatia spatiilor (încaperilor);

. suprafata construita si aria desfasurata;

. regimul de înaltime (numarul de niveluri);

. numarul de persoane care utilizeaza constructia, pe niveluri si pe total;

. caile interioare de acces, evacuare si de interventie;

. natura materialelor si a elementelor de constructii;

. nivelurile criteriilor de performanta privind siguranta la foc, asigurate;

. instalatiile utilitare aferente;

. instalatiile, sistemele, dispozitivele si aparatele de prevenire si stingere a incendiilor cu care este echipata;

. dispozitivul de interventie în caz de incendiu.

NOTĂ:

- În cazul agentilor economici si al institutiilor având numai constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic (redus) de incendiu si care nu se încadreaza în categoriile de cladiri înalte si foarte înalte, fara sali aglomerate ori cu aglomerari de persoane si fara depozite de mari valori, nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevazute la pct. 6 din structura-cadru. În aceste situatii, în conturul constructiilor, instalatiilor tehnologice si al platformelor de depozitare, marcate în planul general al incintei unitatii (pct. 2) ori într-un tabel separat, se înscriu suplimentar: destinatia, suprafata, numarul de niveluri, gradele de rezistenta la foc sau nivelurile de stabilitate la foc si, dupa caz, categoriile pericolului de incendiu.

- O copie autentificata (avizata) de pe planul de interventie se pune la dispozitie brigazii sau grupului de pompieri militari, pentru efectuarea recunoasterilor si a studiilor tactice si pentru punerea acestora în aplicare cu prilejul exercitiilor, aplicati- ilor tactice de interventie, precum si în situatiile de urgenta publica, în caz de incendiu ori de alte dezastre.

ANEXA Nr. 7

Unitatea .......... ..... ...... .........

PERMIS DE LUCRU CU FOC

Nr. ..................... din .......... ..... ...... .....

Se elibereaza prezentul Permis de lucru cu foc dlui .......... ..... ...... ..................., ajutat de dl .......... ..... ...... ......................, care urmeaza sa execute .......... ..... ...... ......................., folosind .......... ..... ...... ...................... la (în) ...................... . Lucrarile încep la data de .............., ora .........., si se încheie la data de ..............., ora ...................... .

Premergator, pe timpul si la terminarea lucrarilor cu foc se vor lua urmatoarele masuri:

1. Îndepartarea sau protejarea materialelor combustibile, instalatiilor, utilajelor, aparatelor, conductelor si a recipientelor din zona de executare a lucrarilor si din apropierea acesteia, pe o raza de .................... metri, astfel: .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .........

2. Golirea, izolarea, spalarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalatiilor, prin ...........

3. Ventilarea spatiilor în care se executa lucrarile se realizeaza .......... ..... ...... .........

. 4. Verificarea zonei de lucru si a vecinatatilor acesteia, înlaturarea surselor de aprindere si a conditiilor care favorizeaza producerea incendiilor si a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona.

Începerea lucrarilor cu foc s-a facut în baza buletinului de analiza nr. .......... ..... ...... .... din .......... ..... ...... ., eliberat de .......... ..... ...... ............. (acolo unde este cazul).

5. Respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, specifice tehnologiei de lucru

6. Asigurarea în zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor .......... ..... ...... ..

7. Anuntarea sefului sectorului în care se executa lucrarea despre începerea, întreruperea si încheierea acesteia.

8. Controlul masurilor de prevenire si stingere a incendiilor se asigura de catre dl ................

9. Supravegherea lucrarilor cu foc se asigura de catre dl .......... ..... ...... ....................

10. Incendiul sau orice alt incident se va anunta la .............................. prin .........................

11. Alte masuri p.s.i. specifice .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......

12. Personalul de executie, control si supraveghere a fost instruit asupra masurilor p.s.i.

Responsabili Numele si prenumele Semnatura

Emitentul

seful sectorului în care

se executa lucrarile

Executantii lucrarilor cu foc

Serviciul de pompieri civili

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 384 din 09.10.1998

ORDINUL MINISTRULUI DE INTERNE NR. 84/14.06.2001

PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIND ELABORAREA SCENARIILOR DE SIGURANŢĂ LA FOC

ART. 1

Se aproba Metodologia privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va lua masuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 3

Nerespectarea prevederilor Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc atrage raspunderea juridica, potrivit legii.

ART. 4

(1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

(2) La data intrarii în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare îsi înceteaza aplicabilitatea.

ANEXA 1

METODOLOGIE

privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc

CAP. 1

Dispozitii generale

1.1. Prezenta metodologie stabileste principii, criterii si niveluri de performanta, precum si conditii tehnice necesare elaborarii scenariilor de siguranta la foc.

1.2. Prevederile prezentei metodologii se aplica pentru analizarea si evaluarea interdependentei nivelurilor de performanta, inclusiv a timpilor de siguranta la foc si, dupa caz, a timpilor operativi de interventie, cu masurile tehnico-organizatorice, conditiile de asigurare a interventiei si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, necesare îndeplinirii exigentei de siguranta la foc a utilizatorilor.

1.3. Prezenta metodologie constituie cadrul orientativ pentru întocmirea scenariilor de siguranta la foc, necesar factorilor implicati în proiectarea, executarea, exploatarea, verificarea si expertizarea constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari, precum si pentru stabilirea masurilor compensatorii la lucrarile de amenajari ale constructiilor existente, în cazul în care în mod justificat nu pot fi îndeplinite prevederile reglementarilor tehnice în vigoare privind cerinta de calitate a sigurantei la foc.

1.4. Scenariul de siguranta la foc estimeaza, în principal, conditiile tehnice asigurate conform reglementarilor si actiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu, fiind structurat potrivit Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998.

CAP. 2

Structura scenariului de siguranta la foc

Sectiunea 1

Caracteristicile constructiei sau ale instalatiei tehnologice

2.1.1. Datele de identificare

Se înscriu datele necesare identificarii constructiei (instalatiei tehnologice), respectiv denumire, beneficiar, adresa, telefon, fax etc.

Dupa caz, se vor face referiri privind profilul de activitate si programul de lucru ale obiectivului, în functie de situatia în care se elaboreaza scenariul de siguranta la foc.

2.1.2. Destinatia

Se mentioneaza functiile principale, secundare si conexe ale constructiei (instalatiei tehnologice), potrivit situatiei pentru care s-a întocmit scenariul de siguranta la foc.

2.1.3. Categoria si clasa de importanta

Se precizeaza categoria de importanta a constructiei stabilita de proiectant, potrivit Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 766/1997 si în conformitate cu metodologia specifica.

Se precizeaza clasa de importanta a constructiei potrivit reglementarilor tehnice (corelata cu categoria de importanta stabilita de proiectant).

2.1.4. Particularitati specifice constructiei (instalatiei tehnologice)

Se prezinta principalele caracteristici ale constructiei (instalatiei) privind:

a) tipul cladirii (civila, înalta, foarte înalta, cu sali aglomerate, de productie sau depozitare, monobloc, blindata, cu functiuni mixte etc.), precum si regimul de înaltime si volumul constructiei;

b) aria construita si desfasurata, cu principalele destinatii ale încaperilor;

c) numarul compartimentelor de incendiu si ariile acestora;

d) precizari referitoare la numarul maxim de persoane sau animale;

e) prezenta permanenta, capacitatea de autoevacuare a persoanelor;

f) capacitati de depozitare sau adapostire;

g) caracteristici ale proceselor tehnologice si cantitati de substante periculoase (potrivit clasificarii din Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 96/82/CE);

h) numarul cailor de evacuare si, dupa caz, al refugiilor.

Sectiunea a 2-a

Nivelurile criteriilor de performanta si timpii de siguranta la foc asigurati conform reglementarilor tehnice

2.2.1. Riscul de incendiu

Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc sau a categoriilor de pericol de incendiu se fac conform Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, luându-se în considerare:

a) densitatea sarcinii termice;

b) clasele de combustibilitate si periculozitate ale materialelor si substantelor utilizate;

c) sursele potentiale de aprindere si împrejurarile preliminate care pot favoriza aprinderea si, dupa caz, timpul de aprindere si de dezvoltare libera a incendiului.

Nivelurile riscului (categoriile de pericol) de incendiu se stabilesc pentru fiecare încapere, spatiu, zona, compartiment, potrivit reglementarilor tehnice (în functie de densitatea sarcinii termice, functiunea spatiilor, încaperilor, respectiv de natura activitatilor desfasurate, comportarea la foc a elementelor de constructii si caracteristicile de ardere a materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate), si se precizeaza în scenariul de siguranta la foc întocmit doar pentru cladirea în ansamblu, instalatia tehnologica ori compartimentul de incendiu.

Se analizeaza, dupa caz, posibilitatea reducerii riscului de incendiu, potrivit reglementarilor tehnice si conditiilor functionale.

2.2.2. Rezistenta la foc

Pentru cuantificarea nivelurilor de performanta privind rezistenta la foc se precizeaza:

a) rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie (în special a celor portante sau cu rol de compartimentare), stabilita potrivit criteriilor din reglementarile tehnice;

b) gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu;

c) compartimentarea antifoc si elementele de protectie a golurilor din peretii si planseele antifoc;

d) masurile suplimentare de protectie la foc stabilite, dupa caz, si justificate tehnic.

2.2.3. Preîntâmpinarea propagarii incendiilor

Pentru asigurarea preîntâmpinarii propagarii incendiilor la vecinatati si în interiorul constructiei (compartimentului de incendiu) se vor preciza:

a) distantele de siguranta asigurate conform reglementarilor tehnice sau masurile compensatorii realizate, atunci când aceste distante nu pot fi respectate;

b) masurile constructive (peretii, planseele rezistente la foc si elementele de protectie a golurilor din acestea, precum si posibilitatea de întrerupere a continuitatii golurilor din elementele de constructii) pentru limitarea propagarii incendiului în interiorul compartimentului de incendiu, pe fatade si pe acoperis;

c) timpul de propagare a incendiilor la constructiile vecine;

d) sistemele de evacuare a fumului si, dupa caz, a gazelor fierbinti.

2.2.4. Comportarea la foc

În functie de contributia la foc a zonelor cu potentiale calorice mari (niveluri de risc mare, foarte mare sau cu pericol de explozie) se precizeaza rezistenta la foc a elementelor de compartimentare necesare pentru asigurarea sigurantei utilizatorilor pe timpul evacuarii si interventiei în caz de incendiu.

Se înscriu eventuale masuri recomandate pe timpul interventiei în caz de incendiu, pentru a nu afecta comportarea la foc a constructiei.

2.2.5. Stabilitatea la foc

Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale, în functie de:

a) gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu;

b) comportarea la foc si rezistenta la foc a principalelor elemente de rezistenta ale constructiei sau ale instalatiei tehnologice;

c) timpii operativi de interventie, dupa caz;

d) timpul de incendiere totala.

2.2.6. Cai de acces, evacuare si interventie

Se precizeaza caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale cailor de interventie ale autospecialelor, proiectate conform cerintelor reglementarilor tehnice si regulamentului general de urbanism, referitor la:

a) dimensiuni (gabarite);

b) trasee;

c) realizare si marcare.

Pentru caile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizeaza:

a) alcatuirea constructiva a cailor de evacuare si protectia golurilor din peretii ce le delimiteaza;

b) tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor (interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.);

c) geometria cailor de evacuare (gabarite - latimi, înaltimi, pante etc.);

d) timpii (lungimile) de evacuare;

e) numarul fluxurilor de evacuare;

f) existenta iluminatului de siguranta, tipul si sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva;

g) marcarea cailor de evacuare.

Pentru scarile de salvare si ascensoarele de interventie în caz de incendiu se înscriu:

a) tipul, numarul si caracteristicile acestora;

b) modul de amplasare si posibilitatile de acces, sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva;

c) timpul de siguranta a cailor de evacuare si, dupa caz, a refugiilor si ascensoarelor de interventie;

d) timpul de supravietuire.

Dupa caz, se fac recomandari (precizari) privind salvarea persoanelor, a animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei.

Sectiunea a 3-a

Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

2.3.1. Nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, propus în proiect sau existent, se analizeaza prin prisma normelor si dispozitiilor generale de p.s.i., precum si a reglementarilor specifice, astfel:

A. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu se specifica:

a) tipul si parametrii functionali specifici instalatiilor respective;

b) timpii de alarmare si de alertare asigurati;

c) zonele protejate.

B. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor se specifica:

a) tipul si parametrii functionali (stingere cu apa, gaze, spuma, pulberi, actionare automata, manuala, precum si debite, presiuni, rezerve, surse de alimentare etc.);

b) timpul teoretic (normat) de functionare;

c) zonele, încaperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace.

C. Referitor la stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace initiale de interventie se specifica:

a) tipul si caracteristicile produselor de stingere asigurate;

b) numarul si modul de amplasare în functie de parametrii specifici (suprafata, destinatie, clase de incendiu etc.), dupa caz;

c) modul de functionare: manual sau automat.

Sectiunea a 4-a

Conditii specifice pentru asigurarea interventiei în caz de incendiu

2.4.1. În functie de categoria de importanta a constructiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu (categorii de pericol de incendiu), amplasarea constructiei, instalatiei tehnologice sau a amenajarii se specifica:

a) sursele de alimentare cu apa, substantele de stingere si rezervele aferente;

b) pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, gaze si, dupa caz, alte utilitati;

c) asigurarea serviciului propriu de pompieri civili (atunci când este obligatoriu), specificându-se categoria serviciului, dotarea cu mijloace de interventie si salvare (autospeciale, nave si trenuri p.s.i., motopompe, ambulante, autosanitare etc.);

d) timpii operativi de interventie asigurati pentru alarmare (T1) si alertare (T2);

e) zonele, încaperile, spatiile în care se gasesc materiale periculoase si pentru care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale (se vor preciza inclusiv cantitatile respective si starea în care se afla), precum si tipul echipamentului individual de protectie a personalului.

Sectiunea a 5-a

Concluzii si masuri tehnico-organizatorice

2.5.1. Se stabilesc conditii si masuri necesare a fi luate potrivit reglementarilor tehnice în functie de situatia analizata.

Se apreciaza modul de încadrare a constructiei, instalatiei tehnologice sau amenajarii în nivelurile de performanta prevazute de reglementarile tehnice si, dupa caz, se propune îmbunatatirea parametrilor si a nivelurilor de performanta pentru siguranta la foc, dupa caz.

Se evidentiaza unele conditii sau recomandari care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a apararii împotriva incendiilor, aferente constructiei sau instalatiei tehnologice respective.

CAP. 3

Dispozitii finale

3.1. Scenariile de siguranta la foc se elaboreaza de catre proiectanti sau persoane calificate si atestate în acest sens, pe baza standardelor ocupationale.

Persoanele juridice care au în obiectul de activitate si elaborarea scenariilor de siguranta la foc trebuie sa faca dovada ca dispun de angajati având calificarea prevazuta la alineatul precedent.

Scenariile de siguranta la foc se pot elabora si de catre personalul anume desemnat din unitatile Corpului Pompierilor Militari.

3.2. Scenariile de siguranta la foc se includ în documentatiile tehnice si se pastreaza de catre utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc.) pe toata durata de existenta a constructiilor, instalatiilor tehnologice si a altor amenajari, actualizându-se periodic în functie de modificarile intervenite. Scenariile de siguranta la foc îsi pierd valabilitatea atunci când nu mai corespund situatiei pentru care au fost întocmite.

3.3. În baza cadrului orientativ prezentat în metodologie si cu respectarea legislatiei în vigoare organele administratiei publice centrale si alte institutii abilitate potrivit legii pot emite dispozitii si metode specifice, precum si proceduri privind scenariile de siguranta la foc pentru constructiile, instalatiile tehnologice si alte amenajari aflate în domeniul lor de competenta, în functie de tipul, destinatia si categoria de importanta a acestora.

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 570 din 12 septembrie 2001

ORDINUL MINISTRULUI DE INTERNE NR. 85 /14.10.2001

PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII, DE AGREMENTARE TEHNICĂ sI DE AVIZARE TEHNICĂ PENTRU FABRICAREA, COMERCIALIZAREA sI UTILIZAREA MIJLOACELOR TEHNICE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

ART. 1

Se aproba Metodologia de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va urmari punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

ART. 3

Nerespectarea prevederilor Metodologiei de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor atrage raspunderea juridica, potrivit legii.

ART. 4

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

ANEXA 1

METODOLOGIE

de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

Prezenta metodologie stabileste cadrul de desfasurare a activitatii de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor, realizate în tara sau provenite din import.

ART. 2

În aplicarea prezentei metodologii se utilizeaza urmatoarele definitii:

a) mijloc tehnic de aparare împotriva incendiilor - mijloc tehnic destinat exclusiv prevenirii si stingerii incendiilor conform Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998, denumit în continuare mijloc tehnic p.s.i., sau alt mijloc tehnic care poate fi utilizat complementar în activitatea de aparare împotriva incendiilor;

b) certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare ce indica existenta unei încrederi adecvate ca un mijloc tehnic p.s.i. identificat corespunzator este în conformitate cu reglementarea tehnica corespunzatoare;

c) agrement tehnic - document emis pe baza analizei documentatiei tehnice pentru un mijloc tehnic, care indica existenta unei încrederi adecvate ca acesta poate fi utilizat în domeniul apararii împotriva incendiilor;

d) aviz tehnic p.s.i. - document emis de autoritatea centrala de specialitate - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, pe baza certificatului de conformitate prin care se atesta ca un mijloc tehnic p.s.i. poate fi fabricat, comercializat si utilizat pe teritoriul României;

e) procedura - mod specific de executare a unei activitati.

ART. 3

Certificarea conformitatii, agrementarea tehnica si avizarea tehnica a mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor se fac, de regula, în raport cu prevederile reglementarilor privind conditiile tehnice generale emise si aprobate, potrivit legii, de autoritatile abilitate.

ART. 4

Pentru mijloacele tehnice p.s.i. noi sau pentru care nu exista reglementari privind conditiile tehnice generale, evaluarea conformitatii, agrementarea tehnica si avizarea tehnica se fac în raport cu specificatiile tehnice întocmite de producator si aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari.

CAP. 2

Certificarea conformitatii si agrementarea tehnica a mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor

ART. 5

(1) Certificarea de conformitate a calitatii mijloacelor tehnice p.s.i. si agrementarea tehnica a altor mijloace de aparare împotriva incendiilor se realizeaza la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, denumit în continuare C.S.E.S.P.S.I., notificat ca organism de certificare în domeniu, care îndeplineste criteriile generale din standardul SR EN 45011.

(2) Atributiile organismului de certificare a conformitatii si de agrementare tehnica a mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor sunt prevazute în Hotarârea Guvernului nr. 1.164/1996 privind functionarea Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor si în prezenta metodologie.

ART. 6

Pentru initierea activitatii de certificare a conformitatii si de agrementare tehnica solicitantul depune dosarul cu documentatia tehnica la C.S.E.S.P.S.I.

ART. 7

(1) Dosarul cuprinzând documentatia tehnica pentru certificarea de conformitate contine:

a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) specificatia tehnica a mijlocului tehnic p.s.i.: denumire, destinatie, descriere, caracteristici tehnice si tactice, performante si niveluri de calitate, desene de executie, instructiuni si scheme de functionare si utilizare, prospecte, precum si alte documente si informatii pe care solicitantul le considera utile;

c) certificat de conformitate cu un standard din familia ISO 9000 pentru producator;

d) rapoarte de încercare, testare sau de experimentare emise de laboratoare autorizate;

e) certificate de conformitate si rapoarte de încercari emise de organisme de certificare sau de laboratoare acreditate din alte tari, dupa caz;

f) avize sau puncte de vedere de la autoritatile abilitate din România, pentru mijloacele care ar putea periclita viata si securitatea oamenilor, care pot afecta negativ mediul sau pot crea în utilizare riscuri suplimentare (explozie, iradiere, infectare biologica etc.).

(2) În cazul în care solicitantul nu prezinta toate documentele prevazute la alin. (1) în cel mult 30 de zile de la depunere, C.S.E.S.P.S.I. comunica în scris neconformitatile constatate.

(3) Documentatia tehnica prevazuta la alin. (1) se prezinta în dublu exemplar, tradusa în limba româna, daca este cazul.

ART. 8

(1) Activitatea de certificare a conformitatii se desfasoara cu respectarea metodologiei si a procedurilor specifice si se finalizeaza prin eliberarea certificatului de conformitate.

(2) Modelul certificatului de conformitate este prezentat în anexa nr. 2.

ART. 9

(1) Dosarul cuprinzând documentatia tehnica pentru agrementare tehnica contine specificatiile tehnice prevazute la art. 4, precum si documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a), b), d) si e).

(2) Modelul agrementului tehnic de prevenire si stingere a incendiilor este prezentat în anexa nr.

CAP. 3

Avizarea tehnica a mijloacelor tehnice p.s.i.

ART. 10

(1) Avizarea mijloacelor tehnice p.s.i. se efectueaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari prin Comisia de avizare, care este desemnata de comandantul Corpului Pompierilor Militari.

(2) Presedintele Comisiei de avizare este adjunctul comandantului.

ART. 11

(1) Comisia de avizare a mijloacelor tehnice p.s.i. are urmatoarele atributii:

a) studiaza si analizeaza dosarul cuprinzând documentatia tehnica si certificatele de conformitate si hotaraste asupra emiterii avizului tehnic;

b) întocmeste avizul tehnic în 3 exemplare si îl prezinta spre semnare comandantului Corpului Pompierilor Militari;

c) înmâneaza un exemplar al avizului tehnic p.s.i. solicitantului;

d) hotaraste asupra retragerii avizului tehnic p.s.i.;

e) transmite, periodic, publicatiilor de specialitate lista cuprinzând mijloacele tehnice p.s.i. avizate, precum si cele carora li s-a retras avizul tehnic p.s.i., în vederea publicarii.

(2) Membrii Comisiei de avizare trebuie sa asigure pastrarea secretului profesional asupra informatiilor legate de certificarea si avizarea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor.

(3) Modelul avizului tehnic de prevenire si stingere a incendiilor este prezentat în anexa nr. 4.

ART. 12

(1) Termenul maxim pentru emiterea avizului tehnic p.s.i. este de 30 de zile si curge de la data la care documentatia tehnica înregistrata la C.S.E.S.P.S.I. este completa.

(2) Pentru situatiile în care eliberarea avizului tehnic p.s.i. presupune verificari si încercari complexe termenul este de 60 de zile.

ART. 13

Pentru instalatiile fixe unicat de prevenire si stingere a incendiilor Comisia de avizare poate emite avizul tehnic p.s.i., pe baza analizei documentatiei tehnice si a rezultatelor programelor de încercari elaborate de solicitant împreuna cu C.S.E.S.P.S.I. si aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari.

ART. 14

(1) Avizul tehnic p.s.i. se acorda pe o perioada de 5 ani.

(2) Pentru prelungirea valabilitatii avizului tehnic p.s.i. se repeta procedura, conform prezentei metodologii.

(3) Avizul tehnic p.s.i. se retrage în cazul în care se constata ca mijlocul tehnic p.s.i. nu mai îndeplineste conditiile existente la data avizarii.

ART. 15

(1) În cazul în care mijlocul tehnic p.s.i. nu este conform cu specificatiile tehnice de referinta, Comisia de avizare respinge motivat emiterea avizului tehnic p.s.i.

(2) Respingerea avizarii se comunica în scris solicitantului în termen de 5 zile de la adoptarea hotarârii, de catre presedintele Comisiei de avizare.

(3) Împotriva hotarârii de respingere a avizarii tehnice solicitantul poate face contestatie în termen de 15 zile de la data primirii comunicarii.

CAP. 4

Dispozitii finale

ART. 16

(1) Producatorii si distribuitorii de mijloace tehnice p.s.i. au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) sa respecte cerintele tehnice pe baza carora s-a emis avizul tehnic p.s.i., certificatul de conformitate sau agrementul tehnic;

b) sa comunice, în scris, Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari modificarile intervenite în sistemul de asigurare a calitatii mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor, avizate, în termen de maximum 15 zile de la data producerii acestora;

c) sa prezinte, la cererea organelor abilitate de lege, avizul tehnic p.s.i.

(2) Se recomanda ca producatorii de mijloace tehnice p.s.i. sa solicite reavizarea mijlocului tehnic p.s.i. cu cel putin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a acestuia.

(3) La schimbarea titularului licentei pentru un mijloc tehnic p.s.i. avizat tehnic se va solicita Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari reevaluarea conditiilor tehnice de realizare a produsului.

ART. 17

Pentru aplicarea prezentei metodologii Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari elaboreaza proceduri specifice, aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari, care se publica în publicatiile de specialitate.

ART. 18

Avizul tehnic p.s.i. nu acorda titularului acestuia dreptul exclusiv de producere sau de comercializare a mijlocului tehnic p.s.i. pentru care a fost eliberat.

ART. 19

Verificarea existentei avizelor tehnice p.s.i. pentru mijloacele tehnice p.s.i. si a respectarii conditiilor prevazute la emiterea acestora se exercita, potrivit competentelor legale, de personalul anume desemnat din marile unitati si din unitatile de pompieri militari.

ART. 20

(1) Tarifele si, dupa caz, contravaloarea prestarilor de servicii efectuate în vederea certificarii, agrementarii sau avizarii mijloacelor de aparare împotriva incendiilor se stabilesc în conditiile legii.

(2) Achitarea tarifelor se face la compartimentele financiar-contabilitate ale C.S.E.S.P.S.I. pentru certificatele de conformitate si agrementare si ale Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pentru avizul tehnic p.s.i.

(3) Achitarea contravalorii serviciilor prestate pe baza de contract pentru verificari în teren, încercari, testari, experimente sau avize executate în laboratoare si poligoane se face la sediul marilor unitati sau al unitatilor de pompieri militari prestatoare.

ART. 21

Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta metodologie.

ANEXA 1

la metodologie

| Model-cerere |

Catre

Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor

Societatea Comerciala .......... ..... ...... ........., reprezentata prin domnul (doamna) ......................, în calitate de ..................., cu sediul în ..................., str. ................. nr. ......, judetul .............., tel. ........., fax .........., tara ............., înregistrata la Registrul comertului cu nr. ................, la data ...................., contul ............., deschis la ................., solicita certificarea de conformitate sau agrementarea tehnica în vederea fabricarii, comercializarii si/sau utilizarii în România a urmatoarelor mijloace tehnice:

Depunem alaturat dosarul cuprinzând documentatia tehnica pentru mijloacele tehnice nominalizate, în conformitate cu prevederile Metodologiei de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 85/2001.

Data ............... Manager,

L.S.

ANEXA 2

la metodologie

| Model-cerere |

ROMÂNIA

MINISTERUL DE INTERNE

CORPUL POMPIERILOR MILITARI

CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTĂRI sI SPECIALIZARE

PENTRU PREVENIREA sI STINGEREA INCENDIILOR - C.S.E.S.P.S.I.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

nr. ...... din ...............

În baza prevederilor art. 11 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si ale art. 2 din Hotarârea Guvernului nr. 1.164/1996 privind functionarea Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor,

se certifica:

PRODUSUL

PRODUCĂTORUL

adresa:  tara

FURNIZORUL

adresa:  tara

Produsul identificat prin Fisa tehnica nr. ......... din .................., anexata, este conform cu prevederile ............................. .

Certificatul este valabil pâna la data .......... ..... ...... .... .

seful Centrului de Studii,

Experimentari si Specializare

pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor,

seful biroului

avizare-certificare,

Certificatul de conformitate si fisa tehnica sustin Avizul tehnic de prevenire si stingere a incendiilor nr. .............................. din ............................. .

ANEXA 3

la metodologie

| MODEL |

ROMÂNIA

MINISTERUL DE INTERNE

CORPUL POMPIERILOR MILITARI

CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTĂRI sI SPECIALIZARE

PENTRU PREVENIREA sI STINGEREA INCENDIILOR - C.S.E.S.P.S.I.

AGREMENT TEHNIC DE PREVENIRE sI STINGERE A INCENDIILOR

nr. .......... din ...................

În baza prevederilor art. 11 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si ale art. 2 din Hotarârea Guvernului nr. 1.164/1996 privind functionarea Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor,

se agrementeaza tehnic:

PRODUSUL

PRODUCĂTORUL

adresa:  tara

FURNIZORUL

adresa:  tara

pentru a fi utilizat în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.

Produsul este identificat prin Fisa tehnica nr. ....... din .............. .

Agrementul tehnic este valabil pâna la data ....................... .

seful Centrului de Studii, Experimentari

si Specializare pentru Prevenirea

si Stingerea Incendiilor,

seful biroului

avizare-certificare,

Detinatorul agrementului tehnic poarta raspunderea pentru utilizarea în conditii legale a produsului agrementat.

Nerespectarea conditiilor din documentatia în baza careia s-a eliberat prezentul agrement tehnic atrage retragerea acestuia si raspunderea potrivit legii.

ANEXA 4

la metodologie

ROMÂNIA

MINISTERUL DE INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI

AVIZ TEHNIC DE PREVENIRE sI STINGERE A INCENDIILOR

nr. ......... din ..................

În baza prevederilor art. 17 lit. e) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si ale art. 8 alin. (1) din Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998,

se avizeaza tehnic:

PRODUSUL

PRODUCĂTORUL

adresa:  tara

FURNIZORUL

adresa:  tara

Prezentul aviz tehnic de prevenire si stingere a incendiilor este valabil numai însotit de urmatoarele documente:

1. Certificat de conformitate nr. ............. din ................., emis de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor

2. Fisa tehnica de identificare nr. ............. din ....................., întocmita de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor.

Avizul tehnic este valabil pâna la data ............................ .

Comandantul

Corpului Pompierilor Militari,

Presedintele Comisiei de avizare,

adjunct al comandantului,

La cererea organelor abilitate de lege pentru îndrumarea si controlul activitatii de prevenire si stingere a incendiilor este obligatorie prezentarea avizului tehnic p.s.i.

Detinatorul avizului tehnic p.s.i. poarta raspunderea pentru utilizarea în conditii legale a produsului avizat.

Nerespectarea conditiilor din documentatia în baza careia s-a eliberat prezentul aviz tehnic p.s.i. atrage retragerea acestuia si raspunderea potrivit legii.

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 13 septembrie

ORDINUL MINISTRULUI DE INTERNE NR. 86/14.06.2001

PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIND ATESTAREA PERSOANELOR JURIDICE CARE PRESTEAZĂ LUCRĂRI DE TERMOPROTECŢIE, IGNIFUGARE, VERIFICARE, ÎNTREŢINERE sI REPARARE A AUTOSPECIALELOR sI A ALTOR MIJLOACE TEHNICE DESTINATE APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

ART. 1

Se aproba Metodologia privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, întretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii împotriva incendiilor, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va urmari punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

ART. 3

Nerespectarea prevederilor Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, întretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii împotriva incendiilor atrage raspunderea juridica, potrivit legii.

ART. 4

(1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

(2) La data intrarii în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare îsi înceteaza aplicabilitatea.

ANEXA 1

METODOLOGIE

privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, întretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii împotriva incendiilor

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Prezenta metodologie stabileste cadrul de desfasurare a activitatii de atestare a persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, încarcare si reparare a stingatoarelor, verificare, întretinere si reparare la sistemele, instalatiile, aparatele si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu, verificare, întretinere si reparare la sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor, întretinere si reparare a autospecialelor destinate apararii împotriva incendiilor.

(2) Atestarea persoanelor juridice care desfasoara activitati de verificare, întretinere si reparare a altor mijloace tehnice destinate apararii împotriva incendiilor se face, dupa caz, prin metodologii specifice.

ART. 2

În aplicarea prezentei metodologii se utilizeaza urmatoarele definitii:

a) certificat de atestare - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, ce indica existenta încrederii adecvate ca persoana juridica numita este competenta sa efectueze anumite servicii;

b) evaluare - examinare sistematica a masurii în care persoana juridica este capabila sa satisfaca conditiile specifice;

c) referat de supraveghere - document în care se consemneaza daca se mentin sau nu se mentin conditiile tehnico-organizatorice care au stat la baza atestarii.

ART. 3

Atestarea persoanelor juridice care executa pe teritoriul României lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, întretinere si reparare a stingatoarelor, verificare, întretinere si reparare la sistemele, instalatiile, aparatele si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu, verificare, întretinere si reparare la sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor, întretinere si reparare a autospecialelor destinate apararii împotriva incendiilor este obligatorie.

CAP. 2

Desfasurarea activitatii de atestare

ART. 4

Pentru atestare solicitantul depune dosarul de atestare la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, denumit în continuare C.S.E.S.P.S.I., unitate specializata din structura Corpului Pompierilor Militari.

ART. 5

(1) Dosarul de atestare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr. 1;

b) copii legalizate de pe urmatoarele documente: statutul societatii comerciale, care trebuie sa cuprinda obiectul de activitate conform codului CAEN si precizarea clara a activitatii desfasurate, mentionata la art. 1; hotarârea judecatoreasca de înfiintare a societatii comerciale; certificatul de înmatriculare si certificatul de înregistrare fiscala;

c) lista cuprinzând personalul atestat conform procedurii aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari si copii de pe certificatele de competenta;

d) lista cuprinzând mijloacele tehnice din dotare, dupa caz, buletinele de verificare metrologica emise de laboratoare autorizate metrologic, ISCIR etc. (conform anexelor nr. 2.1 - 2.6); pentru mijloacele tehnice cumparate în anul solicitarii atestarii se admit facturile fiscale si certificatele de calitate si garantie;

e) procedurile de lucru.

(2) În cazul în care solicitantul nu prezinta toate documentele prevazute la alin. (1), C.S.E.S.P.S.I. comunica în scris, în cel mult 30 de zile de la data înregistrarii cererii, neconformitatile constatate.

(3) În cazul în care solicitantul nu rezolva neconformitatile în cel mult 60 de zile de la comunicare, dosarul este respins.

ART. 6

(1) Atestarea persoanelor juridice prevazute la art. 1 se efectueaza pe baza dosarului de atestare de catre C.S.E.S.P.S.I., prin Comisia de atestare, care este desemnata anual, prin ordin, de catre comandantul Corpului Pompierilor Militari.

(2) Presedintele Comisiei de atestare este seful C.S.E.S.P.S.I.

(3) Componenta si modul de lucru ale comisiei sunt stabilite prin procedura aprobata de comandantul Corpului Pompierilor Militari.

ART. 7

(1) Comisia de atestare are urmatoarele atributii:

a) studiaza si analizeaza dosarul de atestare si hotaraste asupra emiterii certificatului de atestare;

b) hotaraste asupra retragerii certificatului de atestare;

c) transmite periodic publicatiilor de specialitate lista cuprinzând persoanele juridice atestate, precum si persoanele carora li s-a retras certificatul de atestare, în vederea publicarii.

(2) Membrii Comisiei de atestare trebuie sa asigure pastrarea secretului profesional asupra informatiilor din documentele studiate, potrivit legii.

(3) Modelul certificatului de atestare este prezentat în anexa nr. 3.

ART. 8

Comisia de atestare se întruneste cel putin o data pe luna sau ori de câte ori este necesar.

ART. 9

Certificatul de atestare se acorda pe o perioada de 3 ani.

ART. 10

Hotarârea de atestare se comunica solicitantului în scris, în termen de 30 de zile de la data prezentarii documentatiei complete.

CAP. 3

Supravegherea persoanelor juridice atestate

ART. 11

(1) Supravegherea persoanelor juridice atestate se realizeaza prin audit de catre specialisti nominalizati din C.S.E.S.P.S.I. si, dupa caz, din marile unitati si unitatile militare de pompieri, cel putin o data pe durata de atestare.

(2) Lista cuprinzând persoanele nominalizate din marile unitati si unitatile de pompieri militari pentru efectuarea auditului se aproba de comandantul Corpului Pompierilor Militari dupa efectuarea de catre acestea a unei pregatiri specifice la C.S.E.S.P.S.I.

ART. 12

(1) Persoanele juridice atestate trebuie sa permita accesul neconditionat al auditorilor în spatiile de lucru, la toate documentele si la toate lucrarile efectuate.

(2) Controlul calitatii lucrarilor efectuate se realizeaza pe baza procedurilor de lucru întocmite în conformitate cu reglementarile tehnice specifice în vigoare, la minimum 3 lucrari alese de auditor, si se consemneaza într-un referat de supraveghere.

ART. 13

(1) Auditul de supraveghere poate fi planificat sau inopinat.

(2) Auditul de supraveghere planificat se comunica de C.S.E.S.P.S.I. persoanei juridice în cauza cu cel putin 15 zile înainte de a fi efectuat.

(3) Auditul de supraveghere inopinat se executa în urma reclamatiilor unui beneficiar cu privire la calitatea lucrarilor efectuate de persoana juridica atestata sau ori de câte ori exista dovezi obiective care impun efectuarea supravegherii.

ART. 14

La auditul de supraveghere se verifica mentinerea conditiilor care au stat la baza atestarii.

ART. 15

(1) În urma auditului de supraveghere se întocmeste referat de supraveghere.

(2) Modelul referatului de supraveghere este prezentat în anexa nr. 4.

CAP. 4

Suspendarea, retragerea si anularea atestarii persoanelor juridice

ART. 16

În cazul constatarii unor abateri de la conditiile care au stat la baza atestarii, C.S.E.S.P.S.I. suspenda atestarea si atentioneaza persoana juridica ca în cel mult 30 de zile sa remedieze deficientele constatate.

ART. 17

(1) Abaterile constatate, atentionarea si termenul de suspendare se consemneaza într-un raport întocmit în 3 exemplare care se distribuie astfel:

a) un exemplar la persoana juridica în cauza;

b) un exemplar la unitatea teritoriala de pompieri militari competenta;

c) un exemplar la C.S.E.S.P.S.I.

(2) Constatarile din raport se vor mentiona si în registrul de control aflat la persoana juridica.

ART. 18

(1) Suspendarea se ridica daca în urma unei verificari persoana juridica în cauza dovedeste ca s-au eliminat cauzele care au dus la luarea masurii de suspendare.

(2) Perioada de suspendare nu se adauga duratei de valabilitate a certificatului de atestare.

(3) Verificarea în vederea ridicarii suspendarii se efectueaza de C.S.E.S.P.S.I.

ART. 19

Pe perioada suspendarii persoana juridica suspendata nu are dreptul de a mai executa lucrari în domeniul în care era atestata. În caz contrar se retrage certificatul de atestare în vederea anularii.

ART. 20

(1) Daca în termen de 30 de zile persoana juridica careia i s-a aplicat suspendarea nu face dovada înlaturarii cauzelor care au stat la baza suspendarii, C.S.E.S.P.S.I. retrage si anuleaza certificatul de atestare.

(2) Retragerea si anularea certificatului de atestare se comunica în scris persoanei juridice în cauza, precum si unitatii teritoriale de pompieri militari competente.

CAP. 5

Mentinerea atestarii persoanei juridice

ART. 21

(1) Atestarea persoanei juridice este mentinuta prin prelungirea cu înca 3 ani a termenului de valabilitate a certificatului de atestare de catre C.S.E.S.P.S.I.

(2) Mentinerea atestarii se face pe baza dosarului initial de atestare actualizat si a referatului/referatelor de supraveghere.

ART. 22

Pentru mentinerea atestarii persoana juridica trebuie sa depuna la C.S.E.S.P.S.I., cu cel putin 90 de zile înaintea expirarii termenului de valabilitate a certificatului de atestare, documentele urmatoare:

a) cerere de mentinere a atestarii;

b) certificatul de atestare, în original;

c) documentele actualizate, dupa caz.

ART. 23

Decizia cu privire la mentinerea atestarii este luata de Comisia de atestare si se comunica în scris în termen de 15 zile de la data întrunirii acesteia.

CAP. 6

Contestatii si reclamatii

ART. 24

Contestatiile se adreseaza comandantului Corpului Pompierilor Militari, iar reclamatiile se adreseaza sefului C.S.E.S.P.S.I.

ART. 25

Solutionarea contestatiilor si reclamatiilor se face conform procedurii de tratare a contestatiilor si a reclamatiilor, aprobata de comandantul Corpului Pompierilor Militari.

ART. 26

Deciziile comandantului Corpului Pompierilor Militari referitoare la solutionarea contestatiilor ramân definitive.

CAP. 7

Înregistrari privind atestarea

ART. 27

C.S.E.S.P.S.I. pastreaza dosarele de atestare pentru o durata de 10 ani dupa expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare.

ART. 28

Dosarele de atestare pastrate în arhiva C.S.E.S.P.S.I. cuprind documentatia ce justifica atestarea, completata cu documentele provenite din auditul de supraveghere, cererile de mentinere, contestatii, reclamatii etc.

ART. 29

(1) Accesul la dosarele de atestare se face pe baza unei liste nominale aprobate de seful C.S.E.S.P.S.I.

(2) Persoanele juridice au drept de acces la dosarul propriu.

CAP. 8

Dispozitii finale

ART. 30

Persoanele juridice atestate au urmatoarele obligatii:

a) sa asigure pastrarea în permanenta a conditiilor tehnice si organizatorice pe baza carora s-a emis certificatul de atestare;

b) sa mentina înregistrari privind toate lucrarile executate;

c) sa comunice în scris C.S.E.S.P.S.I. modificarile survenite în sistemul propriu de calitate sau în conditiile care au stat la baza atestarii, în termen de 15 zile de la data producerii acestora;

d) sa transmita C.S.E.S.P.S.I. documentele actualizate (buletin de verificare metrologica, certificate de competenta etc.);

e) sa achite în avans contravaloarea prestarilor de servicii incluse în activitatea de audit de supraveghere.

ART. 31

Persoanele juridice atestate poarta întreaga raspundere pentru activitatile desfasurate ori în legatura cu acestea si nu se pot prevala de certificatul de atestare acordat de C.S.E.S.P.S.I. pentru a fi exonerate de raspundere sau pentru împartirea raspunderii ce le revine potrivit legii.

ART. 32

(1) Persoanele juridice atestate trebuie sa asigure pentru fiecare sucursala cel putin o persoana fizica atestata si mijloacele tehnice prevazute în anexele nr. 2.1 - 2.6.

(2) Fiecare filiala constituita conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, este atestata conform prevederilor prezentei metodologii.

ART. 33

Pentru aplicarea prezentei metodologii C.S.E.S.P.S.I. elaboreaza proceduri specifice aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari, care se publica în publicatiile de specialitate.

ART. 34

(1) Tarifele si, dupa caz, contravaloarea prestarilor de servicii efectuate în vederea atestarii se stabilesc în conditiile legii.

(2) Achitarea tarifelor, respectiv a contravalorii serviciilor prestate pe baza de contract, pentru verificarea în teren se face la sediul C.S.E.S.P.S.I. si, dupa caz, la sediul marilor unitati sau al unitatilor de pompieri militari prestatoare.

ART. 35

Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta metodologie.

ANEXA 1

la metodologie

Catre

seful Centrului de Studii, Experimentari si Specializare

pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor

Subsemnatul/Subsemnata ..................., în calitate de manager/patron al ................, persoana juridica, cu sediul în localitatea ................, judetul ................, str. ................... nr. ......., înregistrata la Registrul comertului sub nr. ..................., solicit atestarea pentru executarea lucrarilor de .......... ..... ...... .......................

În sustinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde un numar de ...... documente, care atesta îndeplinirea conditiilor si criteriilor prevazute în Metodologia privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, întretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii împotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001.

Declar ca am luat cunostinta de obligatiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001.

Localitatea ................. Data ............

Semnatura

ANEXA 2.1

la metodologie

LISTA

cuprinzând dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de termoprotectie

1. Instalatie de sablare - omologata sau documente similare

2. Perii mecanice abrazive

3. Instalatie de aplicare a vopselelor cu presiune nominala de minimum 240 atm, cu presiune la pistol de minimum 4 atm, debit minim de lucru de 5 l/min., raport de compresie minim 1/30 - omologata sau documente similare.

4. Set duze de la 0,48 mm - 0,84 mm

5. Dispozitiv de determinare a aderentei grundului conform SR ISO 2409-1994 - verificat metrologic de un laborator autorizat

6. Dispozitive de masurat grosimea stratului umed - verificate metrologic de un laborator autorizat

7. Aparate de masurat umiditatea si temperatura suprafetei metalului - verificate metrologic de un laborator autorizat

8. Aparat electronic de masurat grosimea stratului uscat - verificat metrologic de un laborator autorizat

9. Etaloane pentru grade de curatare conform ISO 8501-1 (STAS 10166/1-77)

10. Pensule de diferite marimi

11. Perii rulou.

ANEXA 2.2

la metodologie

LISTA

cuprinzând dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de ignifugare

1. Utilaj pentru executarea vopsirii (vermorel, compresor, pistol de vopsit, instalatie tip Airless) - manometre verificate metrologic de un laborator autorizat

2. Duze diverse

3. Perii de sârma (actionate manual si mecanic)

4. Pensule de diferite tipuri

5. Balanta tehnica cu diviziuni pentru indicarea gramelor - verificata metrologic de un laborator autorizat

6. Unelte diverse: spaclu, cancioc, galeti, ferastrau

7. Aparat de masurat umiditatea lemnului - verificat metrologic de un laborator autorizat

8. Aparat de masurat umiditatea si temperatura aerului - verificat metrologic de un laborator autorizat.

ANEXA 2.3

la metodologie

LISTA

cuprinzând dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de verificare, încarcare si reparare a stingatoarelor

1. Dispozitiv pentru încarcarea buteliilor cu CO2 - omologat sau documente similare

2. Dispozitiv pentru verificarea hidraulica a corpului stingatoarelor - omologat sau documente similare

3. Banc de lucru (cu menghina paralela si menghina pentru tevi)

4. Trusa de scule de lacatuserie

5. Trusa de chei (fixe, inelare, tubulare)

6. Trusa de vopsitorie

7. Compresor de aer de 12 bari - manometru verificat metrologic de un laborator autorizat

8. Polizor (de banc sau portabil)

9. Masina de gaurit

10. Perii din sârma

11. Sita pentru cernut pulbere

12. Sita pentru filtrat solutiile A si B

13. Pâlnie

14. Cântar pâna la 10 kg - verificat metrologic de un laborator autorizat

15. Cântar pâna la 50 kg - verificat metrologic de un laborator autorizat

16. Termometru - 100 grade C

17. Pensule de diferite marimi.

ANEXA 2.4

la metodologie

LISTA

cuprinzând dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de verificare, întretinere si reparare a instalatiilor de semnalizare a incendiilor

1. Multimetru de masura pentru marimi electrice diverse (tensiunea, intensitatea curentului, rezistenta electrica etc.) cu clasa de precizie sub 2% - verificat metrologic de un laborator autorizat)

2. Megohmetru - verificat metrologic de un laborator autorizat

3. Sursa de tensiune stabilizata

4. Truse de scule diverse (electronist, electrician etc.)

5. Masina de gaurit portabila (rotopercutoare)

6. Simulator tip spray pentru verificat detectoare (în cazul în care producatorul impune asemenea mijloace) - documente de provenienta de la furnizor

7. Scari diverse (simple, duble-articulate)

8. Aparat pentru masurarea radiatiilor (în cazul depozitarii unor detectoare cu surse radioactive) - verificat metrologic de un laborator autorizat.

NOTĂ:

Se va indica seria aparatelor de masura din dotare.

ANEXA 2.5

la metodologie

LISTA

cuprinzând dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de verificare, întretinere si reparare a instalatiilor de stins incendii

1. Generator de sudura cu acetilena

2. Transformator (convertizor) pentru sudura

3. Masina de gaurit portativa (cu percutie)

4. Trusa de lacatuserie

5. Polizor de banc (dublu, simplu)

6. Strung (facultativ)

7. Ferastrau de taiat metale (manual)

8. Dispozitiv de taiat metale cu disc abraziv

9. Polizor manual

10. Masina (dispozitive) pentru filetat pâna la 4"

11. Electrocompresor - manometru verificat metrologic de un laborator autorizat

12. Ciocan pneumatic (dupa caz)

13. Cântar (cel putin 100 kg) - verificat metrologic de un laborator autorizat

14. Banc de lucru (cu menghina paralela si menghina pentru tevi, masina de gaurit de banc)

15. Pompa hidraulica (cel putin 15 bari)

16. Trusa de chei (fixe, inelare)

17. Trusa de burghie pentru beton

18. Trusa de burghie pentru metal

19. Set de pile

20. Set de filiere

21. Set de surubelnite

22. Trusa de vopsitorie

ANEXA 2.6

la metodologie

LISTA

cuprinzând dotarea minima necesara persoanelor juridice care executa lucrari de verificare, reparare si întretinere a autospecialelor destinate apararii împotriva incendiilor

1. Macara rulanta de cel putin 5 t/f - verificata metrologic de un laborator autorizat

2. Palan pâna la 5 t/f - verificat metrologic de un laborator autorizat

3. Trusa mecanica auto

4. Trusa electrica auto

5. Trusa de tapiterie

6. Utilaje pentru prelucrari prin aschiere (strung, freza, masina de gaurit, polizor)

7. Aparat de sudura autogena

8. Aparat de sudura electrica

9. Butelii de oxigen (verificate I.S.C.I.R.)

10. Butelii de acetilena (verificate I.S.C.I.R.)

11. Compresor de aer

12. Manometru - verificat metrologic de un laborator autorizat

13. Trusa de vopsitorie

14. Masina de gaurit portativa

15. Polizor portativ

16. Prese diferite (rulmenti, presetupe)

17. Rampa pentru schimbat uleiul (20 t).

ANEXA 3

la metodologie

ROMÂNIA

MINISTERUL DE INTERNE

CORPUL POMPIERILOR MILITARI

Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea

si Stingerea Incendiilor

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. ............. din .................

În baza prevederilor art. 17 lit. a) si l) din Legea nr. 121/1996,

ale art. 2 lit. h) din Hotarârea Guvernului nr. 1.164/1996 si ale

art. 48 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997, cu

modificarile si completarile ulterioare, si a Dosarului nr. ........

din ...................., Societatea Comerciala ......................

din localitatea ...................., str. ............... nr. ......,

judetul ...................., înregistrata la Registrul comertului cu

nr. ............., se atesteaza ca persoana juridica pentru executarea

lucrarilor de .......... ..... ...... .........................

.......... ..... ...... .......... ..... ...... ........

.......... ..... ...... .......... ..... ...... ........

Perioada pentru care se acorda atestarea .........................

Nerespectarea cerintelor obligatorii atrage anularea certificatului|

de atestare.

seful Centrului de Studii,

Experimentari si Specializare pentru

Prevenirea si Stingerea Incendiilor,

.......... ..... ...... .......

ANEXA 4

la metodologie

MINISTERUL DE INTERNE

Corpul Pompierilor Militari

Brigada/Grupul de Pompieri

a/al judetului ............

Vazut

Comandantul unitatii,

REFERAT DE SUPRAVEGHERE

Nr. ......... din .............

Noi, .............................., auditori din Brigada/Grupul de Pompieri

(gradul, numele si prenumele),

a/al judetului ........................., si domnul/doamna ...................., având functia de ............................., din partea Societatii Comerciale ......................., str. ................ nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., localitatea ...................., judetul (sectorul) ..............., tel. .............., care executa lucrari de .......... ..... ...... ....

.......... ..... ...... .......... ..... ...... ......., în baza Certificatului de atestare nr. ................., eliberat de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor la data de ............................, am procedat la verificarea conditiilor tehnico-organizatorice si a lucrarilor executate pentru îndeplinirea cerintelor obligatorii din Metodologia de atestare a persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, întretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii împotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001, si am constatat:

- persoanele fizice atestate (numele, prenumele, numarul certificatului de competenta - data expirarii): .......... ..... ...... ...................

- buletinele de verificare metrologica emise de ......................... cu numerele: .......... ..... ...... .......... ..... ...... ........

- lista cuprinzând mijloacele tehnice este/nu este întocmita conform listei de dotare din dosarul de atestare: .......... ..... ...... ..............

- registrul de evidenta a lucrarilor este/nu este tinut la zi;

- personalul atestat respecta/nu respecta procedura de lucru;

- spatiul de lucru este/nu este adecvat conditiilor de lucru si are/nu are asigurate masurile de prevenire si stingere a incendiilor;

- modificari în sistemul calitatii: .......... ..... ...... .........

Au fost verificate lucrarile efectuate la urmatoarele obiective:

1. .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........

2. .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........

3. .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........

Constatari în urma verificarii lucrarilor: .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..................

Prezentul referat de supraveghere s-a încheiat în 3 exemplare dupa cum urmeaza:

- un exemplar la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor;

- un exemplar la Brigada/Grupul de pompieri ................. a/al judetului .....................;

- un exemplar la Societatea Comerciala .......... ..... ...... .... .

Auditor, Am luat cunostinta.

......................... Manager,

.........................

Responsabil cu activitatea,

.............................

EMITENT: MINISTERUL DE INTERNE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 13 septembrie 2001


Document Info


Accesari: 4730
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )