Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
METODOLOGIA de organizare si desfasurare a examenului de grad principal, sesiunea noiembrie 2008

Legislatie
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

DIRECŢIA GENERALĂ ORGANIZARE, RESURSE UMANE, DEZVOLTARE PROFESIONALĂ SI SALARIZARE
Strada Cristian Popisteanu nr. 1-3, cod 010024, Bucuresti, ROMÂNIA

Tel. (4021)3072598, Fax. (4021) 3072601

e-mail: dirru@ms.ro

METODOLOGIA

de organizare si desfasurare a examenului de grad principal, sesiunea noiembrie 2008

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Ministerul Sanatatii Publice, prin Centrul National de Perfectionare în 636i818g Domeniul Sanitar Bucuresti (CNPDSB) organizeaza în perioada 20-21 noiembrie 2008 examen de grad principal pentru asistenti medicali, surori medicale/oficianti medicali, moase, tehnicieni dentari, laboranti, laboranti farmacie, maseuri absolventi de liceu sanitar.

(2) Examenul de grad principal se desfasoara pe specialitati, astfel:

a) pe data de 20 noiembrie 2008:

- specialitatile asistent medical generalist, pediatrie, ocrotire vor sustine examenul de grad principal in specialitatea asistent medical generalist;

b) Pe data de 21 noiembrie 2008:

- obstetrica ginecologie/moasa;

- nutritie-dietetica;

- medico-social;

- igiena si sanatate publica;

- balneofizioterapie;

- farmacie;

- radiologie-imagistica medicala;

- laborator;

- tehnica dentara;

- asistent igienist de cabinet stomatologic;

- asistent medical stomatologie.

(3) La organizarea examenului de grad principal s-a tinut cont de:

- Legea 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România cu modificarile ulterioare;

- HG nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice cu modificarile ulterioare;

- HG nr. 281/1993, anexa 12, pct. 12, alin. 3, privind angajarea si promovarea personalului în functie;

- Ordinul MS nr. 1470/2005 privind criteriile specifice de ocupare a functiilor, gradelor sau treptelor profesionale din unitatile sanitare cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MSP nr. 880/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatilor de Sanatate Publica Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, si a structurii organizatorice a acestor autoritati.

Art . - (l) Examenul se desfasoara la nivelul Autoritatilor de Sanatate Publica Judetene si a Municipiului Bucuresti.

(2) Pentru organizarea si desfasurarea examenului se desemneaza o Comisie Centrala, iar la nivel local se constituie comisiile judetene si a Municipiului Bucuresti.

Art. 3. - (1) Componenta Comisiei Centrale este urmatoarea:

Presedinte: - Prof. Dr. Florian Popa - Director General, CNPDSB;

Vicepresedinti:

- Ec. Marcela lordache - Director General, MSP;

- Dr. Aurora Prunescu - Director General Adj. CNPDSB;

- As. Med. Pr. Constanta Tieru Hatu - sef Serviciu Pregatire si Evaluare Asistenti edicali, CNPDSB;

- As. Med.Pr. Liliana lordache - Presedinte OAMMR;

Membri:

- As. Med. Pr. Mircea Timofte - Asistent sef M.S.P;

- As. Med. Pr. Elena Luca - Consilier principal, MSP;

- As. Med. Pr. Carmen Nicolae - Consilier principal, MSP;

- As. Med. Pr. Daniela Butoi - OAMMR;

- Ec. Valentin Vucea - sef Serviciu Informatica, CNPDSB;

Secretar: As. Med. Pr. Felicia Delcea - CNPDSB;

Observator: As. Med. Pr. Florin Muscanu - Vicepresedinte/Federatia Sanitas din România.

(2) Comisiile judetene si a Municipiului Bucuresti au, fiecare, urmatoarea componenta:

Presedinte: Directorul Autoritatii de Sanatate Publica sau un reprezentant al ASP desemnat de catre acesta;

Vicepresedinti:

- seful Compartimentului asistenta comunitara, înregistrare/evaluare asistenti medicali - asistent medical, sau asistentul medical care îndeplineste atributiile acestuia;

- Presedintele filialei locale OAMMR sau un reprezentant al filialei desemnat de acesta;

Membri: 3-5 asistenti medicali principali (în functie de numarul candidatilor) din care unul va fi Directorul de îngrijiri de la spitalul judetean; pentru Bucuresti 5-7 asistenti medicali principali, directorul ASPMB va nominaliza un Director de îngrijiri.

Secretar: l asistent medical din cadrul Compartimentului asistenta comunitara, înregistrare/evaluare asistenti medicali   sau un asistent medical din ASP.

Observator: l reprezentant al filialei judetene Sanitas.

(3) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii judetene si a municipiului Bucuresti se face de catre presedintele acesteia.

CAPITOLUL II

Înscrierea candidatilor

Art. 4. - Înscrierea candidatilor se face în perioada   23.10.2008 -5.11.2008, pâna la ora 16.00, la sediile Autoritatilor de Sanatate Publica, la Compartimentul asistenta comunitara, înregistrare/evaluare asistenti medicali.

Art . - La examen pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:a) sunt absolventi ai scolii Postliceale Sanitare, ai Liceului Sanitar, ai Liceului Sanitar si care au promovat examenul de echivalare, ai institutiilor de învatamânt superior medical, absolventi de învatamânt superior care au fost încadrati conform circularei M.S. nr. II/C/21262/21.05.1990 pâna la abrogarea acesteia conform Ordinului M.S. nr. 771/12.11.1999;

b) au o vechime de 5 ani, la data de 31.12.2008; la calculul vechimii în specialitate nu se ia în considerare perioada de concediu pentru îngrijirea copilului pâna la 2 ani.

Art. 6. - (1) Dosarul de înscriere cuprinde obligatoriu, dupa caz:

a) cerere de înscriere;

b) diploma de absolvire a scolii Postliceale Sanitare, Liceului Sanitar, Colegiului Medical Universitar, diploma de licenta pentru absolventii Facultatii de Asistenta Medicala si Moase, documente care   atesta îndeplinirea conditiilor prevazute de circulara M.S. nr. II/C/21262/21.05.1990, (fotocopii); la înscriere candidatul va prezenta pentru confruntare si actele de studii în original (diploma/certificatul/atestatul), care nu vor fi retinute la dosar;

c) atestat de echivalare (fotocopie);

d) certificatul de confirmare în alta specialitate (fotocopie);

e) adeverinta de vechime (5 ani la 31.12.2008) în specialitatea în care a fost încadrat/a si a lucrat conform documentelor de studii mentionate anterior, eliberata de unitatea sanitara în care este încadrat candidatul;

f) chitanta de plata a sumei de participare la examen, depusa în contul CNPDSB deschis la Trezoreria sectorului 2 Bucuresti, nr. RO72TREZ7025025XXX000266, COD CONT 5025, cod fiscal (CUI) 16142125.

(2) Pe coperta dosarului (dosar cu sina) se vor înscrie numele si prenumele candidatului cu initiala tatalui (conform actului de identitate), numele purtat anterior, specialitatea în care s-a înscris la examen, numarul de telefon al candidatului

(3) Dosarele se verifica de seful Compartimentului asistenta comunitara, înregistrare/evaluare asistenti medicali si presedintele (delegatul) filialei locale a OAMMR. În cazul în care dosarul este incomplet sau necorespunzator, acesta se respinge.

(4) Tematica si bibliografia precum si alte informatii se publica   pe site-ul www.ms.ro,

www.perfmed.ro, www.oamr.ro.

(5) Pentru acest examen se stabileste o suma de participare in cuantum de 115 lei pentru fiecare candidat, care acopera cheltuielile legate de organizarea, desfasurarea si finalizarea examenului de grad principal, respectiv cheltuielile materiale, serviciile si plata drepturilor personalului încadrat cu contract individual de munca, cheltuieli de capital, si alte cheltuieli stabilite în concordanta cu reglementarile legale în vigoare (conform notei de fundamentare elaborata de CNPDSB). Plata cheltuielilor de personal se aproba de presedintele comisiei centrale si se efectueaza de CNPDSB.

(6) Sumele de participare la examen se restituie candidatilor numai în cazul în care acestia îsi anunta retragerea din examen cu cel putin 5 zile înaintea desfasurarii examenului.

(7) Listele candidatilor înscrisi în fiecare judet si în municipiul Bucuresti vor fi trimise la CNPDSB prin e-mail la adresa gradprincipal@perfmed.ro pâna pe data de 10 noiembrie 2008, ora 16.00, conform modelului transmis pe discheta la toate autoritatile de sanatate publica.

CAPITOLUL III

Organizarea examenului

Art. 7. - Locul de desfasurare a examenului se alege de presedintele comisiei judetene si al municipiului Bucuresti (amfiteatre, sali de curs, scoli sanitare etc.) asigurându-se spatii

corespunzatoare pentru numarul de candidati. Lista cu salile de examen se va afisa la nivelul autoritatilor de sanatate publica.

Art. 8. - (1) Examenul se desfasoara dupa tematica si bibliografia de examen pe specialitati elaborate de Directia Generala Organizare, Resurse Umane, Dezvoltare Profesionala si Salarizare (DGORUDPS), Centrul National de Perfectionare în 636i818g Domeniul Sanitar Bucuresti, Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România si Federatia Sanitas din România.

(2) Pentru examenul din sesiunea noiembrie 2008, tematicile si bibliografia au fost reevaluate de reprezentantii MSP, OAMMR si CNPDSB si pot fi consultate pe adresele de internet www.ms.ro, www.perfmed.ro, www.oamr.ro.

Art. 9 - (1) Baza de date continând întrebarile a fost elaborata de reprezentantii comisiilor de specialitate ale Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România, cu respectarea tematicii si bibliografiei pentru examenul de grad principal, conform machetei elaborata de CNPDSB în care s-a precizat pentru fiecare întrebare titlul manualului, autorul, anul publicarii si au caracter orientativ.

(2) Selectarea si corectarea subiectelor se va realiza de catre comisia centrala împreuna cu specialisti desemnati de presedintele comisiei centrale în data de 13.11.2008.

Art. . - (l) Durata examenului este de 2 ore.

(2) Examenul de grad principal consta într-un test grila cu 100 de întrebari. Fiecare întrebare are 3 variante de raspuns; 40% din întrebari sa aiba un singur raspuns corect iar 60% din întrebari doua raspunsuri corecte.

(3) Caietele cu întrebarile selectate vor fi multiplicate la sediul CNPDSB si introduse în plicuri care se vor sigila în prezenta membrilor Comisiei Centrale si a observatorului. In plic se va introduce si un model de secretizare a caietului. Plicurile sigilate se vor pastra într-un loc secret pâna la distribuirea lor.

Raspunderea pentru pastrarea caracterului secret al caietelor cu întrebari de examen revine Comisiei Centrale si colaboratorilor desemnati.

Art. 11. - Membrii Comisiei Centrale si colaboratorii desemnati de catre acestia vor completa câte o declaratie pe proprie raspundere (al carei model este prezentat în Anexa A a prezentei Metodologii, facând parte integranta din aceasta) privind pastrarea confidentialitatii caietului de întrebari si grilei de corectura.

Art. 12. - (1) In ziua de 18 noiembrie 2008 ora 10.00, presedintele sau vicepresedintele comisiei judetene si a Municipiului Bucuresti se va prezenta la CNPDSB, Str. Bodesti nr. l, cu lista salilor unde se va desfasura examenul de grad principal, prezentând Comisiei Centrale adresa si numarul de telefon al sediilor acestor sali si lista nominala a membrilor comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru a fi aprobata de presedintele sau vicepresedintele comisiei centrale. Reprezentantul comisiei judetene si al Municipiului Bucuresti va ridica, pe baza de semnatura, un pachet sigilat continând caietele cu întrebarile de examen si testele grila pentru specialitatea asistent medical generalist si un pachet sigilat pentru celelalte specialitati într-un numar cu 10% mai mare decât numarul candidatilor înscrisi si doua pachete sigilate continând grilele de corectura pentru, specialitatea asistent medical generalist, respectiv restul specialitatilor.

Acestea vor fi transportate la sediul Autoritatii de Sanatate Publica unde vor fi închise într-un fiset sigilat pâna la ora începerii examenului.

(2) Pachetul continând caietele cu întrebarile de examen si testele grila vor fi desigilate, conform instructiunilor, în ziua examenului, iar pachetul continând grilele de corectura pentru fiecare specialitate se va desigila în momentul începerii corecturii, la ora consemnata în procesul verbal.

(3) Raspunderea în ceea ce priveste pastrarea caracterului secret al pachetelor sigilate primite si siguranta transportului pâna la locul de depozitare îi revine în exclusivitate reprezentantului comisiei judetene/ a Municipiului Bucuresti.

(4) Paza si securitatea examenului se face cu ajutorul jandarmilor, pe baza de contract.

Art. 13. - (1) Comisia Judeteana /a Municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii si responsabilitati:

a) sa mediatizeze pe plan local, prin afisare la sediul ASP, la spitalele si unitatile teritoriale metodologia, tematica si bibliografia de examen;

b) sa verifice corectitudinea documentelor din dosare;

c) sa efectueze înscrierea candidatilor;

d) sa alcatuiasca liste separate pe specialitati cu candidatii înscrisi in ordine alfabetica, dupa modelul de pe discheta primita de la Centrul National de Perfectionare în 636i818g Domeniul Sanitar Bucuresti;

e) sa transmita listele la sediul CNPDSB prin e-mail, la adresa mentionata anterior si în limita de timp precizata în prezenta metodologie;f) sa afiseze lista cu salile în care se va desfasura examenul, cu adresa completa si numerele de telefon ale presedintelui si secretarului comisiei, pentru eventuale situatii neprevazute;

g) sa asigure supravegherea corectitudinii si pazei examenului, secretului subiectelor, a grilelor de control si a proceselor verbale;

h) sa asigure repartitia candidatilor pe sali si sa întocmeasca lista candidatilor repartizati în fiecare sala pentru a fi înmânata sefului de sala;

i) sa asigure afisarea la nivelul fiecarei sali a listelor cu candidatii respectivi;

j) sa asigure corectarea lucrarilor cu ajutorul grilei de corectura transmisa de Comisia Centrala;

k) sa afiseze la sediul directiilor de sanatate publica rezultatele examenului de grad principal;

1) sa transmita comisiei centrale rezultatele examenului de grad principal;

m) sa asigure distribuirea adeverintelor de grad principal pentru asistentii medicali declarati admisi.

(2) Presedintele comisiei judetene/a municipiului Bucuresti va desemna sefii de sala (un numar de asistenti medicali principali în functie de numarul de sali) si supraveghetorii, în functie de numarul de candidati (l supraveghetor la 20 de candidati; se va asigura un supraveghetor de sala si în situatia în care numarul candidatilor este sub 20).

CAPITOLUL IV

Desfasurarea examenului

Art. 14. - În preziua examenului, pe usa fiecarei sali se va afisa lista candidatilor pe specialitati, în ordine alfabetica, la data de 19 noiembrie 2008 pâna la ora 12 pentru candidatii care sustin examenul de grad principal în specialitatea asistent medical generalist si la data de 20 noiembrie 2008 pâna la ora 12 pentru celelalte specialitati.

Art. 15. - (1) în ziua examenului sefii de sala si supraveghetorii vor fi prezenti la sali la ora 08.00 cu un duplicat al acestor liste si cu un catalog al participantilor din sala respectiva; ei au obligatia sa verifice prezenta listelor afisate la sala; în cazul absentei acestora, vor proceda la afisarea duplicatelor.

(2) între orele 08.30 si 08.45, candidatii vor putea intra în sala în care au fost repartizati. La intrarea în sala se vor legitima, la solicitarea sefului de sala, cu actul de identitate: BI., C.I. sau pasaport, documente ce trebuie sa fie in termen de valabilitate. Candidatii care nu detin documente de identitate nu vor putea intra în sala. seful de sala va verifica documentele prezentate si numele candidatului în catalogul salii. Pe toata durata examenului, actul de identitate se pastreaza pe coltul din dreapta fata al mesei (bancii) de lucru.

(3) Candidatii vor fi asezati în sala în ordine alfabetica, conform listelor afisate, astfel încât între doi candidati sa ramâna cel putin un loc liber cu exceptia perechilor sot-sotie, frati-surori, care au obligatia, sub sanctiunea anularii lucrarii si eliminarii din examen, sa semnaleze sefului de sala aceste situatii pentru a putea fi asezati separat. Candidatii aflati în sala vor declara, sub semnatura, situatiile mentionate mai sus.

(4) În prezenta tuturor candidatilor, sefii de sala vor citi candidatilor instructiunile privind modul de desfasurare a examenului.

(5) Pachetele continând caietele cu întrebarile de examen si grilele de raspuns se deschid la ora 09.00 în sala cea mai mare, în prezenta tuturor sefilor de sala însotiti de doi candidati din fiecare sala. Fiecare sef de sala va prelua, sub semnatura, caietele de examen si grilele de raspuns, cu un supliment de 10% fata de numarul de candidati din sala respectiva.

(6) Fiecare candidat va primi caietul cu cele 100 de întrebari si grila de raspuns; în caseta de identificare, fiecare candidat va trece numele, initiala tatalui si prenumele, specialitatea, seria si numarul actului de identitate.

(7) Pentru completarea atât a datelor personale cât si a raspunsurilor considerate corecte, candidatii vor folosi numai pix cu culoare albastra sau neagra.

(8) seful de sala si supraveghetorii vor verifica corectitudinea datelor personale înscrise, confruntându-le cu actul de identitate al candidatului, înaintea începerii examenului.

(9) Peste caseta cu datele personale se va aplica câte o stampila a ASP si semnatura presedintelui de comisie, conform modelului prezent în plic, în timpul desfasurarii examenului.

(10) La ora 10.00, la anuntul sefului de sala, candidatii desigileaza caietele de examen. Acestia vor verifica apoi caietul, solicitând schimbarea acestuia daca constata greseli de tiparire sau daca exista o motivatie pentru aceasta în timpul examenului. Din momentul acestui anunt, începe masurarea timpului de examen care este de 2 ore. Caietul cu întrebari si grila de raspuns se pot schimba o singura data. seful de sala va nota ora de începere si ora de terminare (încheiere) a examenului pe tabla sau pe o coala de hârtie care va fi afisata la loc vizibil.

(11) Candidatii care nu sunt prezenti în sala în momentul distribuirii caietelor cu întrebari si testelor grila nu mai au acces în sala de examen.

(12) In timpul examenului candidatii nu au voie sa consulte nici un fel de materiale, sa discute cu ceilalti candidati, sa copieze sau sa foloseasca telefoane mobile. Candidatii care încalca aceste instructiuni vor fi eliminati din examen, fapt ce se va consemna în procesul verbal.

(13) Candidatii absenti si cei care se retrag din examen vor fi mentionati în procesul verbal. Cei care se retrag vor preda caietele cu întrebari si testele grila si vor putea parasi sala doar dupa expirarea primelor 30 de minute de la începerea examenului. seful de sala va scrie pe testele grila "retras"; acestea vor fi ambalate împreuna cu grilele de raspuns anulate.

(14) Dupa parasirea salii nu este permisa revenirea în sala, în perioada de desfasurare a examenului, cu exceptia situatiei în care candidatul a solicitat parasirea salii pentru rezolvarea unor necesitati fiziologice, când va fi însotit la grupul sanitar de supraveghetor; se va accepta în acest sens o absenta din sala de maximum 10 (zece) minute; timpul absentei din sala nu va determina prelungirea duratei examenului pentru candidatul respectiv.

(15) Fiecare sef de sala va încheia un proces verbal în care se va mentiona numarul candidatilor prezenti, ora începerii si terminarii examenului, numarul de caiete de examen si grile de raspuns primite si returnate, precum si eventualele evenimente deosebite aparute; procesul verbal va fi semnat de seful de sala, de supraveghetor si de 3 candidati.

(16) La terminarea examenului candidatii predau sefului de sala, sub semnatura, grila de raspuns si asteapta corectura grilei, în sala. Caietul cu întrebari ramâne în posesia candidatilor, cu exceptia celor care, din orice motiv, parasesc sala în primele 30 min de examen.

(17) Candidatii absenti si cei care se retrag din examen sunt mentionati ca atare în procesul-verbal (nominal). Cei care se retrag predau grila de raspuns si caietul cu întrebari, sub semnatura si pot parasi sala doar dupa expirarea primelor 30 de minute de la începerea examenului. seful de sala scrie pe grila lor "Retras ". Aceste grile sunt preluate, constituind documente pe baza carora în lista finala, pentru candidatul care s-a retras, se face mentiunea "Retras ".

(18) Grilele de raspuns cu mentiunea "Retras" se ambaleaza separat. Grilele de raspuns gresite si cele nefolosite sunt ambalate separat si poarta mentiunea "Anulat". Pe fiecare plic cu grile (grile corectate, grile cu mentiunea "Retras" si grile "Anulat") se mentioneaza sala, numarul de candidati, numarul de grile corectate, respectiv "Retras", "Anulat".

(19) Procesul verbal, catalogul salii în care au fost trecuti absentii, retrasii si punctajul precum si pachetul în care se afla caietele cu întrebari si grilele sigilate vor fi predate presedintelui comisiei.

(20) Plicurile si procesele verbale vor fi predate presedintelui comisiei si se vor depozita la sediul Autoritatii de Sanatate Publica Judetene/al Municipiului Bucuresti într-o camera care va fi încuiata si sigilata.

Art. 16. - (1) Corectarea lucrarilor va fi efectuata la sfârsitul probei. Corectura grilelor se face pe loc, în sala de concurs, în prezenta autorului si a înca 2 candidati din sala respectiva, care semneaza pe grila.

(2) La 90 minute de la începerea examenului, seful de cladire transmite plicurile sigilate cu grile corecte (câte 1 grila la fiecare maxim 20 candidati, pentru fiecare specialitate) în toate salile de examen.

Aceste plicuri vor fi desigilate doar la încheierea timpului de examen si dupa ce toti candidatii au predat grilele de raspuns.

(3) Întrebarile la care candidatul nu a dat nici un raspuns, sau a dat mai mult de un raspuns la întrebarile cu un singur raspuns corect (1-40), respectiv diferit de doua raspunsuri la cele cu doua raspunsuri corecte (41-100), se taie cu creion rosu.

(4) Se suprapune grila corecta cu grila de raspuns si se numara raspunsurile corecte.

(5) Raspunsul corect se noteaza cu un punct. Prin raspuns corect se întelege completarea testului grila de catre fiecare candidat într-un mod identic cu cel din grila de corectura elaborata de catre Comisie, pentru fiecare din întrebarile cuprinse în caietul de întrebari. Orice alt raspuns dat de catre candidat în grila de raspuns si care se abate de la grila de corectura se considera raspuns incorect si se noteaza, în toate cazurile cu 0 (zero) puncte.

(6) Pe fiecare test grila corectat se va trece punctajul obtinut, ca si pe catalogul salii, dupa care atât autorul testului cât si un alt candidat semneaza pe grila, iar autorul semneaza în catalogul salii.

(7) Dupa anuntarea punctajului tuturor candidatilor din sala respectiva, seful de sala, în prezenta a 3 candidati, ambaleaza si sigileaza plicul cu grilele corectate si catalogul.

Art. 17. - (1) Contestatiile se depun în termen de 24 de ore de la data comunicarii rezultatelor examenului. Neexercitarea de catre candidati, în termenul prevazut, a caii administrative (prin forma sa, contestatia) atrage dupa sine sanctiunea decaderii din termen. Contestatiile se vor face personal, de catre fiecare candidat în scris. Contestatiile se solutioneaza de catre comisiile judetene/a municipiului Bucuresti, în prezenta candidatilor, în termen de 48 de ore de la data depunerii.

(2) Dupa rezolvarea contestatiilor se întocmeste un proces verbal în care se vor consemna rezultatele finale (numar de candidati înscrisi, absenti, retrasi din examen, admisi, respinsi si concluziile rezolvarii contestatiilor).Art. 18. - (1) Se declara promovat candidatul care obtine minimum 70 de puncte.

(2) Se vor întocmi tabele nominale în ordine alfabetica, pe specialitati, cu punctajele obtinute; acestea se vor afisa la sediul Autoritatilor de Sanatate Publica pe data de 26 noiembrie 2008 si pe site-ul www.perfmed.ro pe data de 28 noiembrie 2008.

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

Art. 19. - Evenimentele deosebite vor fi transmise cu operativitate comisiei centrale, la numerele de telefon: 021/255 15 74; 021/255 65 51 sau prin fax la nr. 021/2556406.

Art. 20. - Dupa data de 28 noiembrie 2008, Comisia centrala, comisiile judetene si cea a municipiului Bucuresti îsi vor înceta functionarea.

Art. 21. - (1) Procesul verbal si tabelele nominale pe specialitati cu rezultatele finale vor fi trimise prin posta sau curier si vor fi transmise prin e-mail pe adresa gradprincipal@perfmed.ro la CNPDSB si pe adresa dirru@ms.ro la Ministerul Sanatatii Publice, DGORUDPS, pâna la data de 28 noiembrie 2008.

(2) Pâna la data de 20 ianuarie 2008, CNPDSB va elibera adeverintele de grad principal candidatilor declarati admisi.

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Marcela lordache

Anexa A

DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE

Subsemnatul/a (nume. prenume, act de identitate).......... ..... ...... ............

.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... declar pe propria raspundere ca voi pastra

confidentialitatea asupra subiectelor primite pentru desfasurarea examenului de grad principal din

sesiunea ........................

Voi trata orice document care contine subiectele de examen si la care am acces drept secret si

confidential si nu îl voi transmite unei terte parti.

Dau prezenta declaratie de confidentialitate pe propria raspundere, cunoscând prevederile legale cu

privire la confidentialitatea si pastrarea secretului informatiei.

Data .......

Semnatura.


Document Info


Accesari: 911
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )