Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...Primaria Sectorului 4 Bucuresti - prezentarea cadrului legislativ

Legislatie
Primaria Sectorului 4 Bucuresti - prezentarea cadrului legislativ
Primaria, ca institutie administrativa autonoma isi desfasoara activitatea in baza legii 215/2000. Aceasta prevede ca administratia publica in unitatile administrative terotoriale se intemeiaza pe principiul autonomiei locale, descentralizarea serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si consultarii cetatenilor in problemele locale de interes deosebit.

Autonomia locala este administrativa si se exercita numai in cadrul legii. Autonomia locala apare in organizarea si functionarea administratiei publice locale si reprezinta dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor publice locale de a rezolva si de a gestiona in nume propriu si sub responsabilitatea lor, o parte importanta a problemelor publice, in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta.

In capitolul II al legii, se precizeaza:

autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune si orase sunt consiliile locale, ca autoritati deliberative si primariile, ca autoritati executive;

autoritatile publice locale se pot constitui si in subdiviziuni administrativ teritoriale ale municipiilor;

consiliile locale si primariile functioneaza ca autoritati administrative autonome si rezolva probleme publice in comune si orase, in conditiile prevazute de lege;

in scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatile administratiei publice din comune, orase si judete elaboreaza si aproba bugetele de venituri si cheltuieli si au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale in conditiile legii;

problemele de interes deosebit in unitatile administrativ teritoriale se pot supune in conditiile legii aprobarii locuitorilor prin referendum local;

primarul este principala autoritate la nivel local.

Primarul, viceprimarul, secretarul orasului, impreuna cu aparatul propriu al Consiliului Local constituie primaria orasului, ca institutie publica cu activitate permanenta care aduce la indeplinire efectiv hotararile Consiliului Local si solutioneaza problemele curente ale colectivitatii locale in care functioneaza.

Are initiativa si hotaraste în problemele de interes local, conform Legii Administratiei Publice Locale nr.215/2001.

Personalul Primariei este structurat pe directii, servicii, birouri si compartimente.

Principalele componente ale structuri organizatorice sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Prezentarea componentelor structurii organizatorice a Primariei Sectorului 4

Nr. Crt.

Componente

Reprezentare valorica

1.

Nr. Total de subdiviziuni, din care :

directii

servicii

compartimente

birouri

5

9

1

Numar niveluri ierahice

Total personal, din care :

de conducere

de executie

19

Pondere ierarhica pentru :

primar

viceprimar

secretar

Principalele componente sunt :

Directii :

Directia administratie publica locala si judeteana ;

Directia economica ;

Directia protectie, ordine publica si administrativ ;

Directia tehnica ;

Directia urbanism si amenajarea teritoriului.

Servicii :

Serviciul resurse umane si informare publica ;

Serviciul gospodarie comunala si probleme cu locatarii ;

Serviciul comercial, control si relatii cu agentii ;

Serviciul buget, finante, contabilitate ;

Sericiul de protectie si ordine publica ;

Serviciul investitii ;

Serviciul PIU ;

Serviciul urbanism, avizare tehnica ;

Serviciul autorizari si disciplina in constructii.

Birouri

Birou stare civila.

Compartimente

Compartimentul administratie publica locala ;

Compartimentul relatii publice ;

Compartiment registru agricol ;

Compartiment contencios ;

Compartiment autoritate tutelara ;

Compartiment de audit intern ;

Compartiment tehnologia informatiilor ;

Compartimentul administrarea domeniului public si privat ;

Compartimentul resurse umane si protectie civila ;

Compartimentul de informare publica ;

Compartiment administrativ ;

Compartiment auxiliar ;

Compartiment gospodarire comunala ;

Compartiment transport public de calatori ;

Compartiment pentru problemele locatarilor ;

Compartiment cadastru ;

Compartimentul de autorizare agenti economici ;

Compartiment de control si relatii cu agentii economici ;

Compartiment realizare proiecte Phare.

Incadrarea cu personal a structurii se prezinta in tabelul de mai jos :

Nr.

crt.

Denumire compartiment

Gruparea dupa functia ocupata

Gruparea dupa pregatire

C

E

s

m

g

T

E

J

As

Primar

Viceprimar

Secretar

Directia administratie publica locala si juridica

Compartimentul administratie publica locala

 

Compartimentul relatii publice

 

Birou stare civila 

Compartiment registru agricol

 

Compartiment contencios

 

Compartiment autoritate tutelara

 

Compartiment audit intern

 

Directia Economica

 

Serviciu buget, finante, contabilitate

 

Compartiment tehnologia informatiilor

 

Compartimentul administrarea domeniului public si privat

 

Serviciul resurse umane si informare publica

 

Compartimentul resurse umane si protectie civila

 

Compartimentul de informare publica

 

Directia protectie, ordine publica si administrativ

 

Compatiment administrativ

 

Serviciul de protectie si ordine publica

Compartiment auxiliar

Directia tehnica
Serviciul investitii

 

Serviciul PIU

 

Serviciul gospodarire comunala si probleme cu locatarii

 

Compartiment gospodarire comunala

 

Compartiment transport public de calatori

 

Compartiment pentru problemele locatarilor

 

Directia urbanism si amenajarea teritoriului

 

Serviciul urbanism, avizare tehnica

 

Serviciul autorizari si disciplina in constructii

 

Compartiment cadastru

 

Serviciul comercial, control si relatii cu agentii

 Compartimentul de autorizare agenti economici

 

Compartiment de control si relatii cu agentii economici

 

Compartiment realizare proiecte Phare

 

Functionarii Primariei se bucura de stabilitate în functie si se supun prevederilor statutului functionarilor publici.

Primaria sectorului, prin personalul sau de conducere si de executie, se preocupa în permanenta de îmbunatatirea serviciilor pe care le presteaza catre cetateni prin:

- o buna colaborare cu acestia, în scopul cunoasterii problemelor lor;

- instruirea periodica a personalului din cadrul aparatului propriu;

- aplicarea unor politici de investitii în domenii deficitare: asigurarea sanatatii unei categorii speciale a populatiei (copii din centre de plasament, persoane vârstnice cu venituri reduse, persoane fara venituri) prin construirea de noi dispensare communitare de medicina generala si stomatologice, precum si a unui laborator de analize;

- sustinerea învatamântului prescolar si scolar prin acordarea de burse celor merituosi si fara posibilitati de sustinere financiara din partea familiei;

- dezvoltarea turismului în zona prin atragerea de fonduri ale UE (PHARE, USAID, ISPA) sau ale altor organisme financiare (realizarea unei pârtii de schi pe muntele Cozla, cu telescaune si constructiile aferente, precum si continuarea lucrarilor de modernizare a strandului municipal);

- constructia de locuinte sociale, impusa de numarul mare al solicitantilor ;

- modernizarea transportului public local de persoane;

- rezolvarea problemei parcarii autoturismelor cetatenilor pe domeniul public, prin construirea unei parcari supraetajate peste Râul Cuejdi;

- reabilitarea retelelor de utilitati (apa, gaz metan, canalizare) si extinderea acestora în zone ale sectorului care nu sunt deservite în prezent.

 

1.1.1 Structura organizatorica

Activitati de prestari servicii pentru populatie efectuate de catre aparatul propriu al Primariei, prezentate pe directii conform Regulamentului de organizare si functionare al Primariei Sectorului 4:

În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, primarul, viceprimarii, secretarul, împreuna cu personalul din subordinea ierarhica a primarului, constituie Primaria, institutie publica cu activitate permanenta care duce la îndeplinire efectiva hotararile Consiliului Local si solutioneaza problemele curente ale colectivitatii locale în care functioneaza. Personalul Primariei este structurat pe directii, servicii, birouri si compartimente.

Functionarii Primariei se bucura de stabilitate în functie si se supun prevederilor Statutului functionarilor publici.

Primarul asigura conducerea serviciilor publice de specialitate din cadrul Primariei.

Primarul, în calitate de sef al administratiei publice locale, raspunde de întreaga activitate din Primarie potrivit competentelor stabilite de lege. În exercitarea atributiilor sale Primarul poate delega o parte din acestea, mai putin cele exceptate de lege. În absenta Primarului, atributiile acestuia pot fi exercitate de unul dintre viceprimari anume împuternicit.Viceprimarii coordoneaza compartimentele de specialitate din cadrul Primariei, în temeiul organigramei si dispozitiei primarului. Secretarul Primariei exercita atributiile prevazute de art.43 alin.2 si 53 din Legea administrattiei publice locale nr.215/2001, precum si cele prevazute în alte acte normative, sau încredintate de Primar si Consiliul Local, bucurandu-se de stabilitate în functie în conditiile legii.

Directia Administratie Publica Locala

Compartimentul administratie publica locala desfasoara urmatoarele activitati:

- examineaza si propune secretarului modalitatile concrete de rezolvare a petitiilor,

- plângerilor formulate de cetateni, prezinta lunar sinteze privind problematica scrisorilor adresate Primariei  si modul de rezolvare a acestora;

- raspunde de folosirea documentelor din arhiva institutiei si elibereaza, în conditiile prevazute de lege, certificatele, copiile si extrasele de pe documentele din arhiva;

- asigura înscrierea în audienta a solicitantilor, participa la audiente si urmareste rezolvarea problemelor ridicate;

- urmareste rezolvarea cererilor privind cumpararea lemnelor de foc si constructii;

- urmareste modul în care este asigurata apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, informând periodic Primarul si Consiliul Local;

- gestioneaza si solutioneaza dosarele cetatenilor privind Legea nr.10/2001;

- vizeaza de legalitate contractele încheiate între Primarie si terti.

Biroul Stare Civila presteaza urmatoarele servicii catre populatie:

- primeste, verifica si înregistreaza documentatia pentru eliberarea actelor de stare civila (nastere, deces, casatorie), precum si pentru eliberarea copiilor si extraselor dupa documentelor de stare civila;

- întocmeste actele de nastere în baza sentintelor civile de înregistrare tardiva a nasterii, precum si în baza dispozitiilor Primarului, în cazul copiilor abandonati la nastere;

- asigura relatiile cu publicul în domeniu;

- urmareste aplicarea art.62 din legea nr.119/1996, analizând si stabilind faptele ce constituie contraventii la regimul actelor de stare civila, aplicându-se sanctiuni potrivit legii;

- completeaza livretele de familie.

Biroul Registrul Agricol îsi desfasoara activitatea în folosul cetatenilor, astfel:

elibereaza adeverinte si certificate de producator agricol, precum si de adeverire a proprietatii agricole;

- rezolva corespondenta, cererile si reclamatii cetatenilor;

emite comunicari la Legea 54/1998;

- întocmeste si actualizeaza datele înscrise în Registrul agricol, conform Legii 68/1991 si H.G.R. nr.269/2001 si corelarea dateleor declarate cu evidentele din cadrul Serviciului Cadastru;

- participa la sedintele de fond funciar.

Compartimentul Contencios, prin consilierii sai juridici, participa la concilieri, în caz de litigii în contencios.

Compartimentul Autoritate Tutelara asigura urmatoarele servicii populatiei:

- efectueaza anchete sociale pentru divorturi, pentru persoanele condamnate, pentru punere sub interdictie;

- participa la activitatea de documentare în vederea solutionarii problemelor de autoritate tutelara;

- controleaza efectiv si continuu modul în care parintii, tutorii, curatorii si alte persoane obligate de lege îsi îndeplinesc obligatiile legate de persoana si bunurile minorului;

- la cererea instantei de judecata sau a organelor de urmarire penala, întocmeste documentatia în cazurile de tutela, curatela, decadere din drepturile parintesti, minori infractori.

Biroul de Audit Intern asigura transparenta referitoare la activitatea din cadrul Primariei si cetateni, astfel:

- examineaza legalitatea, regularitatea si conformitatea operatiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase si fraudelor, propunând masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea vinovatilor;

- evalueaza economicitatea, eficienta si eficacitatea cu care sistemele de conducere si de executie din institutie utilizeaza resursele financiare, umane si materiale pentru atingerea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite;

- efectueaza controlul si certificarea datelor la Directia Taxe si Impozite, în vederea emiterii Dispozitiei Primarului, în situatia formularii de contestatii de catre petenti.

Directia Economica, prin serviciile sale, urmareste corectitudinea platilor si încasarilor aferente activitatilor sale, urmareste si înregistreaza în contabilitate toate lucrarile de investitii, întocmeste contracte de închiriei, concesionari sau dare în folosinta gratuita a unor bunuri ale muncipalitatii.

Serviciul Resurse Umane, prin personalul din cadrul Compartimentului Resurse Umane si Protectie civila, asigura urmatoarele:

- întocmirea contractelor de munca pentru însotitorii persoanelor cu handicap, evidenta acestora si asigurarea retribuirii lor;

- prevenirea populatiei asupra atacului inamicului din aer sau a dezastrelor;

- stabileste masuri pentru protectia populatiei împotriva efectelor armelor nucleare, chimice,

biologice si conventionale si a dezastrelor;

- efectueaza pregatirea populatiei în vederea asigurarii protectiei;

- stabileste posibilitatea de utilizare a fondului pentru adapostire;

- executa proiecte si experimentari în scopul îmbunatatirii masurilor de protectie civila;

- propune spre aprobare mijloacele materiale si financiare necesare construirii, amenajarii si modernizarii adaposturilor, punctului de comanda, a sistemului de alarmare a mijloacelor de protectie si interventie;

- asigura, prin comisia medicala, masuri sanitare pentru raniti si sinistrati rezultati în urma dezastrelor.

Prin Compartimentul Informare Publica, cetatenii au acces la orice informatie de interes public, cu exceptia acelor informatii care sunt exceptate de la accesul liber al cetatenilor.

Directia de Protectie, Ordine Publica si Administrativa colaboreaza cu organele de politie pentru asigurarea climatului de ordine si liniste publica, siguranta persoanelor, integritatea corporala, viata, bunurile ce apartin domeniului public si privat al sectorului si a persoanelor fizice;

- în caz de incendii, sa ia masuri de stingere si salvare a persoanelor si bunurilor;

- sesizeaza politia în legatura cu orice fapta care prezinta pericol social si da concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin Politiei, pentru prinderea infractorilor.

Directia Tehnica , prin serviciile si compartimentele sale, reprezinta Directia din cadrul Primariei ce rezolva multe din problemele ridicate de populatie, si anume:

- modernizari si reabilitari ale cailor de comunicatie si lucrarilor de arta (poduri);

- lucrari privind siguranta circulatiei;

- extinderi de retele edilitare;

- lucrari de salubrizare a spatiilor publice, cailor de comunicatie.;

- lucrari de investitii: locuinte sociale, sali de sport ;

- investitii în dezvoltarea infrastructurii turistice si de agrement - amenajarea strandului municipal- prin accesarea fondurilor UE -program PHARE

- investitii în dezvoltarea infrastructurii de mediu: implementarea programului privind Sistemului de management al deseurilor - prin accesarea fondurilor UE -program ISPA, lucrari de întretinere canalizare pluviala;

- amenajarea si întretinerea spatiilor verzi, a parcurilor si a altor locuri de agrement;

asigurarea iluminatului public;

- alte lucrari gospodaresti: decolmatari de albii, lucrari de deszapezire si combatere a poleiului, lucrari de dezinsectii, deratizari, ecarisaj;

- asigura tiparirea si distribuirea legitimatiilor de calatorie gratuita pentru transportul în comun a veteranilor de razboi, a fostilor detinuti politici, a deportatilor, etc., conform legii.

Directia Urbanism si Amenajarea teritoriului , prin Serviciul Urbanism coordoneaza dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului la nivelul sectorului, conform prevederilor Legii nr.350/2001 si a Legii nr.453/2001, emitând pentru populatei Avize ale Comisiei Locale de Urbanism si Certificate de Urbanism.

Serviciul Autorizari în Constructii emite Autorizatii de construire conform prevederilor legale în vigoare, Planului Urbanistic General si Regulamentului General de Urbanism, dupa verificarea documentatiilor depuse de beneficiari .

Activitatea Serviciului Cadastru consta în aplicarea prevederilor Legii fondului funciar si avnd ca rezultat eliberarea de titluri de proprietate celor ce au acest drept.

În subordinea Consiliului Local functioneaza Punctele Socio - Comunitare ale Primariei sectorului care, prin persoanlulul sau (medici si asistenti), acorda consultatii si efectueaza

tratamente unor categorii defavorizate ale populatiei: persoane cu venituri reduse sau fara venituri, pensionarilor, persoanelor fara asigurare de sanatate.

Tot în subordinea Consiliului Local functioneaza Cantina de Ajutor Social, ce are ca obiect de activitate pregatirea si servirea a doua mese zilnic de persoana, pregatirea si distribuirea hranei prin centre mobile pentru situatii deosebite .

Caminul pentru Persoane Vârstnice functioneaza în baza Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, precum si a unei hotarâri a Consiliului Local. Caminul asigura în permanenta vârstnicilor ocrotire, cazare, asistanta medicala, trei mese pe zi, respectând normele prevazute pentru acet tip de institutie.

Primaria sprijina financiar lucrarile de investitii, reparatii, modernizari efectuate de catre societatile aflate în subordinea Consiliului Local, societati ce au ca obiect de activitate urmatoarele:

- captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea si distributia apei potabile la populatie;

- prelucrarea, transportul si epurarea apelor uzate;

- producerea si furnizarea agentului termic la populati

- modernizarea pietelor agro-alimentare ale sectorului;

- amenajari spatii parcare.

Sistemul decizional

Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Aplicarea principiilor prevazute nu poate aduce atingere caracterului de stat national, unitar si indivizibil al Romaniei.

Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii.

Primarul asigura conducerea serviciilor publice de specialitate din cadrul Primariei.

Primarul, în calitatea sa de sef al administratiei publice locale, raspunde de întreaga activitate din Primarie, potrivit competentelor stabilite prin lege.

În exercitarea atributiilor sale, Primarul poate delega o parte din acestea, mai putin cele exceptate prin lege. În absenta Primarului, atributiile acestuia pot fi exercitate de unul dintre viceprimari, anume împuternicit.

Viceprimarii coordoneaza compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primariei, în temeiul organigramei si dispozitiei primarului.

Secretarul Primariei exercita atributiile prevazute de art. 85-86 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, precum si cele prevazute în alte acte normative sau încredintate de Primar si Consiliul Local, bucurându-se de stabilitate în functie în conditiile legii.

1.1.3 Managementul resurselor umane

În prezent, în unitatile de stat românesti, dar chiar si la nivelul organismelor guvernamentale, continua sa se manifeste conceptia traditionala de considerare a personalului ca "forta de munca", dupa cum n-au disparut nici notiunile de munca fizica, cu caracter productiv, deci utila, si munca de esenta intelectuala, neproductiva, care nu duce la crearea de bunuri materiale si, într-o anumita masura, inutila.

Obiectivul principal al managerului resurselor umane este acela de a furniza pricepere si experienta în acest domeniu, astfel încât sa fie obtinute performante optime si sigure, folosind cele mai adecvate metode.

Indiferent de modul de optimizare, activitatea de personal dintr-o unitate are doua categorii de obiective:

- obiective strategice, pe termen lung, care au în vedere organizarea si planificarea resurselor umane;

- obictive operationale, de natura tactica si administrativa, vizând conducerea zilnica a grupurilor de munca.

O politica de personal corect formulata este elementul esential în obtinerea unor rezultate performante. Cerintele unei politici eficiente în domeniul resurselor umane pot fi sintetizate astfel:

- integrarea managerului resurselor umane în managementul unitatii

- obtinerea adeziunii întregului personal

- actionarea la toate nivelurile

- asigurarea unui climat de angajare si de valorificare a potentialului fiecarui angajat

- recunoasterea si motivarea personalului care obtine rezultate performante

- stimularea, la fiecare angajat, a dorintei de îmbunatptire continua a propriei activitati

- antrenarea în proces decizional a celor care dovedesc competenta profesionala.

Desfasurarea normala a activitatii unei unitati necesita organizarea unor compartimente de specialitate, constituite sub forma de birouri sau servicii, în functie de volumul si profilul de activitate, forma de organizare si marime. Modalitatile concrete de organizare ale compartimentului de resurse umane se caracterizeaza prin continutul si modul de organizare a obiectivelor proprii.

Prin organizarea interna se stabilesc domeniile de actiune, atributiunile si responsabilitatile pentru fiecare persoana si grup de munca.

Compartimentul poate desfasura activitate în urmatoarele domenii:

- personal, incluzând recrutarea, selectia, încadrarea si promovarea, gestionarea cartilor de munca, evidenta salariatilor

- învatamânt, cuprinzând pregatirea personalului, specializarea si perfectionarea acestuia

- salarizare (stabilirea drepturilor salariale, motivare si promovare)

- normarea muncii (elaborarea si revizuirea normelor de munca locale, evaluarea performantelor)

- analiza muncii la nivel individual pe ansamblul unitatii.

2.2 Administratia publica in serviciul cetateanului

Colectivitatile urbane europene se gasesc intr-un amplu process de competitie, in cadrul careia trebuie sa faca fata unui dublu set de exigente.

Pe de-o parte, in cadrul procesului de edificare a comunitatii europene unite, s-a declansat o competitie a ierarhiilor comunitatilor teritoriale.

Pe de alta parte, au crescut pretentiile cetatenilor fata de calitatea serviciilor, preferand postura de clienti in cadrul binomului cerere - oferta aplicat si in sectorul serviciilor publice. Aceasta pozitie modifica insasi semnificatia conceptului de serviciu public pentru care fiecare cetatean are obligatia de a cotiza sub forma de impozite si taxe locale, ce se transforma in "serviciu pentru public"; se modifica insasi menirea alesilor comunitatilor locale - primaria si echipa sa sunt pusi tot mai des in situatii specifice intreprinzatorului privat. Primaria devine o intreprindere originala cu logica proprie de functionare, bazata pe relatii de parteneriat pe de-o parte cu cetatenii sip e de alta parte cu prestatorii de servicii. Activitatea institutiei capata dimensiunea anteprenoriala de tip "proiect" prin care se administreaza un sistem de interese, de delegari de responsabilitati, precum si implementarea unor programe de formare - dezvoltare.

Pentru a-si indeplini angajamentele luate in fata electorilor , organele puterii publice trebuie sa dispuna de doua instrumente de actiune - o strategie pertinenta si resurse necesare transpunerii ei in practica.

O strategie poate fi pertinenta daca exista resurse disponibile pentru implementarea ei, iar o activitate de investitii benefica, nu se poate realize decat pe baza unei strategii coerente. Strategia, ca fundament al succesului are doua axe strategice - capital imagine si dezvoltare economica. Atingerea tintelor pozitionate pe aceste axe presupun o analiza strategica a trei aspecte: competitie, competitivitate si pozitionare. Numai cunoscand domeniile de concurenta si rivalii, evaluand realist propriile slabiciuni si puncte forte si delimitand atributele distincte ce vor fi promovate cu prioritate se poate stabili o politica de investitii coerenta bazata pe un portofoliu de proiecte cu tinte precise subordonate atingerii obiectivelor programului de dezvoltare a localitatii.

Analiza strategica, in termini de competitie: domenii de competitie si rivali potentiali este o problema care in cazul colectivitatilor locale trebuie abordata luand in considerare un nou actor: clinetul - elector cu problemele si dorintele sale.

In conditiile comunitatii europene unite exista doua posibilitati de eroare in analiza competitiei: pericolul de a recurge la generalizari si de a cauta rivalii numai in imediata apropiere, respective de a intocmi clasamente pe baza carora sa se intemeieze liniile strategice pe termen lung.loading...


Document Info


Accesari: 534
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )