Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
REGULAMENT de organizare si functionare al AGENTIEI NATIONALE PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA

Legislatie
Anexa 1
REGULAMENT

de organizare si functionare al

AGENTIEI NATIONALE PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. (1) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, organ de specialitate aflat in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, finantata integral de la bugetul de stat care isi desfasoara activitatea pe baza reglementarilor in vigoare si a prezentului regulament.

Art. 2. (1) Sediul Agentiei este in municipiul Bucuresti, Soseaua Oltenitei nr. 35-37, Sectorul 4.

Art. 3. Agentia este condusa de un presedinte cu rang de director general, numit prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.

Art. 4. In exercitarea atributiilor sale, presedintele Agentiei emite decizii.

Art. 5. Presedintele Agentiei are calitatea de ordonator secundar de credite.

Art. 6. Presedintele poate da imputernicire de reprezentare si altor persoane cu functii de conducere din cadrul Agentiei.

Art. 7. Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Agentia exercita urmatoarele functii ׃

a)     de elaborare a strategiei de dezvoltare a pescuitului, acvaculturii si pietei produselor pescaresti; 444h79e

b)    de autoritate de management al politicii structurale in domeniul pescuitului si acvaculturii;

c)     de reglementare a cadrului juridic specific;

d)    de control si inspectie piscicola.

Art. 8. Principalele atributii ale Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura sunt:

a)     coordoneaza si urmareste in domeniul sau de activitate, aplicarea Programului Guvernului, realizarea prevederilor legilor, ordonantelor si hotararilor Guvernului, ordinelor ministrului si a altor reglementari care privesc pescuitul si acvacultura;

b)    elaboreaza Strategia Nationala Sectoriala si Programul Operational Sectorial pentru Pescuit, stabilind prioritatile si contributiile financiare ale Fondului European pentru Pescuit si alte resurse financiare;

c)     verifica proiectele selectate pentru finantare din Programul Operational Sectorial pentru Pescuit in concordanta cu criteriile de eligibilitate;

d)    asigura conducerea Comitetului de monitorizare pentru Programul Operational Sectorial pentru Pescuit;

e)     elaboreaza reglementari privind accesul la resursele acvatice vii cu scopul de a asigura protectia, refacerea si conservarea acestora, in conformitate cu obligatiile asumate de Romania prin semnarea acordurilor de aderare la conventiile si organismele internationale;

f)      organizeaza si actualizeaza Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit, Registrul Unitatilor din Acvacultura si Registrul Unitatilor de Procesare, emitand licente si autorizatii;

g)     organizeaza si desfasoara activitati permanente de control si inspectie piscicola privind respectarea legislatiei in domeniu;

h)     intocmeste si propune spre aprobare Planurile comune anuale, de colaborare cu celelalte structuri cu drept de control, abilitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor;

i)       organizeaza si asigura functionarea sistemului statistic din domeniul pescuitului si acvaculturii la nivel national si transmiterea datelor in sistemul informatic comunitar;

j)       dezvolta si promoveaza parteneriate la nivel national, regional si local, inclusiv parteneriat public-privat in domeniul pescuitului si acvaculturii;

k)     elaboreaza anual proiectul ordinului comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si gospodaririi apelor privind perioadele si zonele de prohibitie, precum si zonele de protectie a resurselor acvatice vii;

l)       elaboreaza planul de actiuni in vederea prevenirii efectelor starilor de calamitati naturale si urmareste materializarea actiunilor si masurilor prevazute, in colaborare cu ceilalti factori decizionali de la nivel local si central;

m)  colaboreaza cu toate structurile administrative, profesionale, interministeriale, in vederea permanentei imbunatatiri a cadrului legislativ si organizatoric general de dezvoltare al pescariilor;

n)     asigura implementarea tehnica a masurilor referitoare la asistenta tehnica si pregatirea profesionala in domeniul pescuitului si acvaculturii;

o)    intocmeste anual Raportul de activitate si il supune spre aprobare autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura.

CAPITOLUL II

Structura organizatorica a

Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

Art. 9. Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura functioneaza cu un numar maxim de 150 de posturi.

Art. 10. Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura are, conform organigramei, urmatoarele structuri:

a)     Directia strategii, reglementare si politici structurale;

b)     Directia control si inspectie ;

c)     Serviciul juridic, relatii interinstitutionale si internationale;

d)     Serviciul personal, administrativ si contabilitate;

e)     Compartimentul audit public intern;

f)       Filialele teritoriale: Iasi, Galati, Tulcea, Constanta, Calarasi, Mehedinti, Timis, Cluj, Brasov.

CAPITOLUL III

Atributiile Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

A. Directia strategii, reglementare si politici structurale

are in componenta sa:

A.1. Serviciul management politici structurale are in componenta sa urmatoarele compartimente:

A.1.1. Compartimentul Programare si Monitorizare, cu urmatoarele atributii:

a)     elaborarea proiectului Programului Operational pentru Pescuit, in parteneriat cu reprezentantii institutiilor, agentilor economici din sector si ai societatii civile;

b)    revizuirea Programului Operational, in urma evaluarii intermediare, a rapoartelor anuale sau analizelor privind implementarea;

c)     elaborarea Manualelor de proceduri si altor documente privind implementarea Programului Operational;

d)    cooperarea cu Autoritatea Nationala pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, cu alte institutii, cu Comisia Europeana si cu alte State Membre, precum si cu alte autoritati nationale cu atributii privind managementul, monitorizarea si evaluarea Programului Operational;

e)     organizeaza si asigura secretariatul Comitetului de Monitorizare al Programului Operational;

f)      creeaza si actualizeaza sistemul electronic de inregistrare si depozitare a inregistrarilor contabile si altor date privind managementul financiar, monitorizarea, verificarile, auditul si evaluarile;

g)     se asigura ca documentele privind cheltuielile si auditarile privind Programul Operational, in original sau in forma certificata, sunt disponibile Comisiei Europene si Curtii de Conturi;

h)     infiintarea si asigurarea secretariatului Comisiei de Selectie;

i)       acordarea asistentei privind conformitatea implementarii Programului Operational cu legislatia europeana si nationala;

j)       elaboreaza criteriile de evaluare si selectare a proiectelor finantate;

k)     elaborarea procedurii de apel pentru depunerea proiectelor;

l)       asigurarea fluxului informational intre autoritati( Autoritate de Management, Autoritate de Certificare, Autoritate de Audit) ; transmiterea informatiilor privind procedurile si verificarile efectuate catre Autoritatea de Certificare si Autoritatea de Audit;

m)  efectueaza schimbul de date intre Statul Membru si Comisia Europeana

A.1.2. Compartimentul de asistenta tehnica si instruire, cu urmatoarele atributii:

a)     elaboreaza masuri de asistenta tehnica;

b)    elaboreaza si coordoneaza instruirea personalului ;

c)     implementeaza axa prioritara 5 - Asistenta tehnica;

d)    lanseaza apelul privind depunerea proiectelor, organizeaza licitatiile;

e)     organizeaza licitatiile privind evaluarea POP;

f)      organizeaza seminarii si grupuri de lucru ;

g)     sprijina constructia institutionala.

A.1.3. Compartimentul de gestionare financiara si control, cu urmatoarele atributii:

a)     elaboreaza sistemul de control intern, gestioneaza, organizeaza si coordoneaza activitatile financiare si de contabilitate a resurselor financiare pentru a fi in concordanta cu prevederile nationale si comunitare;

b)    asigura proceduri interne specifice pentru reglementarea neregulilor, fraudelor si coruptiei;

c)     elaborarea procedurii pentru pregatirea raportului anual de control;

d)    realizeaza verificarea administrativa si controlul pe teren ale proiectelor;

e)     realizeaza verificarea selectiei proiectelor finantate de FEP;

f)      pregateste rapoartele privind rezultatele verificarilor;

g)     gestioneaza, organizeaza si controleaza intocmirea documentelor contabile in concordanta cu cerintele legale;

h)     infiintarea de proceduri interne pentru auditare in acord cu Autoritatea de Audit;

i)       realizeaza si actualizeaza sistemul de management si control;

j)       identifica un organism independent pentru auditarea sistemului de management si control.

A.2. Serviciul managementul resurselor acvatice vii are in componenta sa urmatoarele compartimente:

A.2.1. Compartimentul pescuit, cu urmatoarele atributii:

a)     organizeaza si actualizeaza Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit;

b)    propune spre aprobare modelul autorizatiilor, licentelor si permiselor de pescuit;

c)     autorizeaza lucrarile de modernizare si reconversie a navelor/ambarcatiunilor de pescuit prevazute in programele pentru adaptarea efortului de pescuit la cerintele impuse de reglementarile comunitare;

d)    monitorizeaza, prin satelit, activitatea de pescuit in apele maritime nationale si internationale a navelor de pescuit care arboreaza pavilionul romanesc, cu lungimi mai mari de 15 m;

e)     stabileste impreuna cu institutiile de cercetare, de profil, acreditate, captura total admisibila (TAC) si cotele anuale de pescuit;f)      elaboreaza reglementari specifice pescuitului si le propune spre aprobare;

g)     anual propune spre aprobare proiectul ordinului comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si ministrului mediului si gospodaririi apelor privind perioadele si zonele de prohibitie precum si zonele de protectie a resurselor acvatice vii;

h)     asigura baza de date privind pescuitul in bazinele piscicole naturale necesare verificarii dosarelor primite pentru instrumentare si evaluare;

i)       verifica modul de respectare a cotelor alocate la pescuit, propune masuri de inlaturare a disfunctionalitatilor inregistrate;

j) participa la elaborarea manualelor de proceduri pentru accesarea FEP.

A.2.2. Compartimentul acvacultura, cu urmatoarele atributii:

a)     organizeaza si actualizeaza Registrul Unitatilor de Productie din Acvacultura, pe baza datelor inscrise in Fisa unitatilor de acvacultura;

b)    elaboreaza reglementari specifice acvaculturii si le propune spre aprobare;

c)     identifica impreuna cu administratiile publice locale suprafetele de teren care se preteaza la realizarea de amenajari piscicole;

d)    inventariaza amenajarile piscicole cu potential productiv diminuat in vederea includerii in Programul de ameliorare a terenurilor;

e)     colaboreaza cu structurile autoritatii publice de mediu pentru introducerea in cultura a unor specii cu valoare economica ridicata;

f)      colaboreaza cu institutiile de cercetare, de profil, pentru initierea unor studii si cercetari privind dezvoltarea acvaculturii precum si strategia si obiectivele cercetarii stiintifice in domeniu;

g)     avizeaza importul de material piscicol destinat popularii amenajarilor piscicole;

h)     asigura baza de date privind activitatea de acvacultura, necesara verificarii dosarelor primite pentru instrumentare si evaluare.

i) participa la elaborarea manualelor de proceduri pentru accesarea FEP.

A.2.3. Compartimentul procesare si piata, cu urmatoarele atributii:

a)     primeste documentatia necesara introducerii unitatilor de procesare in Registrul Unitatilor de Procesare;

b)    organizeaza si actualizeaza Registrul Unitatilor de Procesare pe baza fisei unitatilor de procesare.

c)     propune masuri pentru respectarea normelor de comercializare, standardelor de calitate, in conformitate cu reglementarile specifice pentru conservarea si protectia resurselor acvatice vii.

d)    propune criterii de recunoastere a organizatiilor de producatori.

e)     primeste documentatia necesara pentru recunoasterea organizatiilor de producatori;

f)      organizeaza si actualizeaza Registrul organizatiilor de producatori si emite avizul de recunoastere

g)     tine legatura permanenta cu organizatiile de producatori si actualizeaza baza de date.

h)     participa cu organele sanitar-veterinare la programul de modernizare a unitatilor de procesare.

i)       asigura baza de date privind procesarea si piata produselor pescaresti necesare verificarii dosarelor primite pentru instrumentare si evaluare.

j) participa la elaborarea manualelor de proceduri pentru accesarea FEP.

A.2.4. Compartimentul baza de date si statistica, cu urmatoarele atributii:

a)     centralizeaza datele privind activitatea de pescuit si acvacultura.

b)    colecteaza si centralizeaza date din activitatea de procesare a pestelui

c)     colecteaza si centralizeaza datele privind piata produselor pescaresti.

d)    transmite datele statistice din domeniul pescuitului si acvaculturii organismelor nationale si internationale.

e)     stabileste si actualizeaza sistemul de colectare si transmitere a datelor statistice.

f)      analizeaza periodic modul de transmitere si colectare a datelor la nivelul filialelor teritoriale.

g)     propune masuri operative de imbunatatire a sistemului de colectare a datelor statistice.

h)     elaboreaza rapoarte statistice privind situatia sectorului.

i)       centralizeaza in Baza de date informatiile cu privire la zonele costiere defavorizate in vederea promovarii de proiecte finantate din fonduri structurale.

j)       participa la elaborarea manualelor de proceduri pentru accesarea FEP.

A2.5. Compartimentul de evaluare si raportare, cu urmatoarele atributii:

a)     asigurarea efectuarii evaluarii ex-ante si interimara de catre evaluatori independenti elaborarea procedurii de selectare a evaluatorului ,

b)    selectarea evaluatorului,

c)     introducerea si implementarea rezultatelor rapotului de evaluare in POP

d)    elaborarea si transmiterea catre Comisie a raportului anual si final de implementare;

B. Directia control si inspectie

B.1. Serviciul licente si autorizatii are in componenta sa urmatoarele compartimente:

B1.1 Compartimentul emitere licente autorizatii, cu urmatoarele atributii:

a)     verifica documentatia pentru obtinerea autorizatiilor si licentelor;

b)    verifica documentatia si emite licente de acvacultura solicitantilor care intocmesc proiecte ce urmeaza a fi propuse selectarii;

c)     inregistreaza si urmareste documentatia in circuitul de aprobare;

d)    redacteaza si elibereaza licentele si autorizatiile in baza documentatiei aprobate;

e)     arhiveaza documentatia si copiile licentelor si autorizatiilor eliberate;

f)      personalul filialelor/serviciului va asigura promovarea Programului Operational Sectorial prin participarea la diverse manifestari;

g)     participa la elaborarea Manualelor de proceduri;

h)     colaboreaza cu celelalte compartimente in vederea culegerii de informatii necesare eliberarii licentelor si autorizatiilor;

i)       colaboreaza cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul Directiei strategii, reglementare si politici structurale, realizand schimbul de informatii necesare emiterii de licente si autorizatii;

j)       colaboreaza cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul Agentiei in vederea actualizarii Bazei de date, a Fisierului Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit, a Registrului Unitatilor din Acvacultura si a Registrului Unitatilor de Procesare;

k)     intretine o legatura permanenta si realizeaza schimbul de informatii cu organizatiile de producatori si agentii economici cu privire la Programul Operational Sectorial;

B.1.2. Compartimentul de implementare a axelor prioritare din POS, cu urmatoarele atributii:

a) realizeaza evaluarea si selectarea proiectelor;

b) notifica solicitantii privind decizia asupra proiectelor;

c) inainteaza proiectele selectate spre consultare si aprobare Comitetului de Monitorizare;

d) colecteaza date financiare, statistice si de monitorizare;

e) transmite informatii la sistemul informatic de monitorizare: infiintarea unui sistem de inregistrare si stocare in forma electronica a datelor privind proiectele, colectarea acestora fiind necesara pentru gestionarea, monitorizarea, verificarea, auditarea si evaluarea POS;

B. 2. Serviciul de coordonare a activitatii de inspectie si control are in componenta sa urmatoarele compartimente:

B.2.1 Compartimentul programe si evaluare inspectie, cu urmatoarele atributii:

a)     participa la elaborarea, impreuna cu Directia strategii, reglementare si politici structurale, a criteriilor si indicatorilor de monitorizare a masurilor din programele de dezvoltare a pescuitului si acvaculturii;

b) coordoneaza activitatea de inspectie din cadrul filialelor teritoriale;

c)     intocmeste si propune spre aprobare Planurile comune anuale de colaborare cu celelalte structuri cu drept de control din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera si Inspectoratul General al Politiei, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii";

d)    elaboreaza si propune spre aprobare Programul si tematica anuala de inspectii pe care le transmite in teritoriu;

e)     elaboreaza Ordinul de control si programul de lucru lunar pentru filialele teritoriale

f)      evalueaza activitatea de inspectie si control a filialelor teritoriale si a inspectorilor piscicoli pe baza Rapoartelor lunare si a consemnarilor din Condica de serviciu;

g)     organizeaza si desfasoara activitati permanente de control, inspectie piscicola privind respectarea legislatiei in domeniu;

h)     colaboreaza cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul Directiei strategii, reglementare si politici structurale la elaborarea proiectelor de acte normative si promovarea de actiuni comune in teritoriu

i)       coordoneaza si monitorizeaza activitatea de control in teritoriu la agentii economici care solicita fonduri de finantare;

j)       organizeaza si desfasoara activitati permanente de control, inspectie piscicola privind respectarea legislatiei in domeniu;

k)     asigura transmiterea informatiilor catre membrii Comitetului de monitorizare pentru Programul Operational Sectorial;

l) participa la elaborarea manualelor de proceduri.

B.2.2. Compartimentul urmarirea aplicarii sanctiunilor, cu urmatoarele atributii:

a)     organizeaza si actualizeaza Registrul de evidenta a proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiei la normele de pescuit si de protectie a resurselor acvatice vii;

b)    urmareste si centralizeaza situatia lunara/anuala aplicarii sanctiunilor prevazute in procesele verbale de constatare si incasarea contravalorii amenzilor;

c)     intocmeste periodic informari privind finalizarea proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;

d)    intocmeste raportul anual privind activitatea de inspectie si control impreuna cu Compartimentul programe si evaluare inspectie;

e)     participa la elaborarea manualelor de proceduri pentru accesarea FEP.

B.2.3. Compartimentul VMS, cu urmatoarele atributii:

a) monitorizeaza activitatea de pescuit in apele marine nationale si internationale a navelor de pescuit care arboreaza pavilionul romanesc cu lungimi mai mari de 15 metri, precum si a navelor de pescuit care arboreaza pavilionul altor state si activeaza in apele marine nationale;

b) asigura transmiterea datelor preluate de la navele de pescuit la Directia de Pescuit si Afaceri Maritime din cadrul Comisiei Europene;c) supravegheaza si asigura buna functionare a tehnicii de calcul din componenta sistemului de monitorizare prin satelit;

d) verifica functionarea sistemului de monitorizare prin satelit instalat pe nave si asigura legatura cu acestea si firma de intretinere/reparatie a dispozitivelor instalate la bord in caz de necesitate;

e) transmite periodic sau ori de catre ori este nevoie Inspectoratului General al Politiei de Frontiera situatia cu navele de pescuit inregistrate si monitorizate prin satelit;

f) coopereaza cu Inspectoratul General al Politiei de Frontiera pentru monitorizarea navelor de pescuit care activeaza in apele de sub jurisdictia statului Roman si nu au instalat la bordul acestora sistemul de monitorizare prin satelit;

g) elaboreaza studii, sinteze, analize privind navele de pescuit care activeaza in apele maritime interioare, marea teritoriala sau zona economica exclusiva a Romaniei;

h) participa la elaborarea de proiecte de ordine, dispozitii pe linie de munca;

B.2.4. Compartimentul de comunicare, informatie si publicitate, cu urmatoarele atributii:

a)     stabileste procedura interna cu privire la comunicare, informatie si publicitate;

b)    stabileste planul de comunicare;

c)     informeaza beneficiarii, publicul larg cu privire la criteriile de selectare a proiectelor, despre conditiile de eligibilitate, descrie procedurile pentru examinarea proiectelor;

d)    furnizeaza informatii si ghiduri pentru potentialii beneficiari;

e)     organizeaza apelul pentru depunerea de proiecte;

f)      asigura informarea permanenta privind continutul POS si modificarile acestuia;

g)     asigurarea contactului cu alte organisme care pot furniza informatii (asociatii, ONG, alte agentii);

h)     furnizarea informatiilor prin mass-media;

i)       completarea permanenta a listei beneficiarilor, a numelor proiectelor si a sumelor de cofinantare publica;

j)       asigurarea ca beneficiarii respecta cerintele privind publicitatea cerute prevederile Comunitare.

C. Serviciul personal, administrativ si contabilitate

are in componenta sa urmatoarele compartimente:

1. Biroul personal, administrativ

2. Compartimentul contabilitate, financiar

C.1.Biroul personal, administrativ, tehnic, cu urmatoarele atributii :

a)     tine legatura cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici, colaboreaza cu aceasta in vederea solutionarii diverselor probleme ce apar in procesul de aplicare a reglementarilor specifice corpului functionarilor publici si organizeaza in colaborare cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici concursurile pentru ocuparea posturilor vacante;

b)    creeaza baze de date care sa evidentieze incadrarea pe functii, date de stare civila, pregatirea de baza a fiecarui salariat, cursuri de perfectionare urmate, limbi straine cunoscute, etc;

c)     gestioneaza carnetele de munca, le completeaza potrivit schimbarilor intervenite;

d)    intocmeste, actualizeaza, pastreaza si tine evidenta dosarelor profesionale si a contractelor de munca ale personalului contractual;

e)     elaboreaza deciziile de incadrare, promovare, incetare a raporturilor de serviciu etc. si raspunde de arhivarea acestora;

f)      coordoneaza recrutarea personalului pentru Agentie;

g)     organizeaza concursurile de promovare si de obtinere a gradelor profesionale;

h)     intocmeste statul de functii al Agentiei;

i)       gestioneaza fisele de post, intocmite conform legii si de asemenea intocmeste si supune spre aprobare Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul de ordine interioara;

j)       elaboreaza deciziile privind drepturile si obligatiile salariale ale personalului Agentiei;

k)     elaboreaza propunerile de teme/proiecte si documentatiile aferente pentru pregatire profesionala care se finanteaza din Fondul European pentru Pescuit sau alte resurse financiare;

l)       elaboreaza programul anual al achizitiilor publice pe baza necesitatilor si prioritarilor comunicate de celelalte compartimente/directii din cadrul Agentiei;

m)  organizeaza procedura privind achizitiile publice si asigura secretariatul comisiilor de evaluare si participa, dupa caz, la evaluarea ofertelor in vederea adjudecarii;

n)     asigura aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire;

o)    arhiveaza dosarele de achizitii publice;

p)    personalul serviciului participa la evaluarea ofertelor, in vederea selectarii autoritatilor si organismelor de formare profesionala;

q)    gestioneaza si raspunde de buna functionare a mijloacelor de transport pe apa si pe uscat si urmareste incadrarea consumurilor de carburant in limita cotelor alocate;

r)      elaboreaza documentatiile privind acordul pentru transferuri de fonduri fixe intre unitatile bugetare;

s)     participa la elaborarea temelor de proiectare, programelor si asigura avizarea documentatiilor privind studiile si executia proiectelor;

t)       efectueaza raportari privind programul de investitii;

u)     elaboreaza propuneri care raspund cerintelor Uniunii Europene in domeniul selectiei, recrutarii si angajarii, salarizarii, formarii si pregatirii personalului din aparatul central si filiale;

v)     desfasoara activitati adiacente procesului de gestionare a asistentei financiare nerambursabile comunitare de natura financiara si administrativa;

w)   fundamenteaza cheltuielile necesare actiunii de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului, finantate prin Programele comunitare cu finantare nerambursabila;

x)     asigura asistenta pe aspecte ce privesc dosarele de finantare sau alte forme de sprijin destinate sustinerii activitatii de pescuit si acvacultura finantate din fondurile comunitare;

y)     asigura pregatirea si urmarirea administrativa a deplasarilor in strainatate pentru personalul si conducerea ANPA;

z)     participa la elaborarea manualelor de proceduri pentru accesarea FEP.

C.2. Compartimentul contabilitate, financiar, cu urmatoarele atributii:

a) elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului de cheltuieli pe baza propunerilor celorlalte compartimente si avand in vedere realizarea in bune conditii a obiectivelor Agentiei nationale pentru Pescuit si Acvacultura;

b) intocmeste statele de plata salariatilor si altor categorii de personal, tine evidenta acestor drepturi, raspunde de corectitudinea datelor inscrise in acestea, executa deciziile de retinere sau imputare, urmareste recuperarea pagubelor;

c) raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei contabile, in conformitate cu planul de conturi elaborat de Ministerul Finantelor Publice si cu Normele metodologice de aplicare a acestora;

d) organizeaza, potrivit prevederilor legale, efectuarea inventarierii valorilor materiale si banesti;

e) organizeaza evidenta angajamentelor bugetare si legale;

f) organizeaza controlul financiar preventiv propriu;

g) intocmeste situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal;

h) verifica deconturile de cheltuieli prezentate de titulari;

i) verifica si raspunde de corectitudinea intocmirii actelor justificative de incasari si plati ce se efectueaza din conturile curente sau prin casieria proprie

j) asigura buna desfasurare a activitatii de casierie;

k) intocmeste balante de verificare lunar si situatii financiare trimestriale si anuale;

l) asigura executia bugetului in limita creditelor bugetare aprobate;

m) asigura managementul asistentei financiare acordate din fondurile comunitare nerambursabile pentru pescuit si acvacultura, respectiv din bugetul Fondului European pentru Pescuit prin analiza capacitatii economico-finaciar a proiectelor;

n) urmareste bugetul programului operational si informeaza autoritatea de certificare despre necesarul de credite pentru cererea de fonduri precum si incadrarea in limitele alocate pentru absorbtia fondului european pentru pescuit;

o) asigura respectarea cadrului financiar in domeniul gestionarii asistentei financiare nerambursabile comunitare;

p) asigura asistenta financiar-contabila pe aspecte ce privesc dosarele de finantare sau alte forme de sprijin destinate sustinerii activitatii de pescuit si acvacultura finantate din fondurile comunitare;

r) furnizeaza date si participa la proiecte cu finantare comunitara nerambursabila.

s) participa la elaborarea manualelor de proceduri pentru accesarea FEP.

D. Serviciul juridic, relatii interinstitutionale si internationale are in componenta sa urmatoarele compartimente:

1. Compartimentul juridic;

2. Compartimentul de registratura si relatii.

D. 1. Compartimentul juridic, cu urmatoarele atributii:

a)     colaboreaza cu directiile de specialitate pentru definitivarea proiectelor de acte normative;

b)    urmareste ca proiectele de acte normative care privesc activitatea, sa fie armonizate cu reglementarile Uniunii Europene;

c)     urmareste ca actele normative cu relevanta comunitara sa fie transpuse in conformitate cu cerintele Uniunii Europene;

d)    avizeaza pentru legalitate deciziile Presedintelui;

e)     analizeaza si avizeaza pentru legalitate deciziile privind incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu si/sau a raporturilor de munca ale personalului;

f)      avizeaza pentru legalitate protocoalele de colaborare cu alte institutii;

g)     avizeaza pentru legalitate contractele care angajeaza fonduri din buget si care privesc activitatea proprie a acesteia;

h)     asigura consultanta juridica pe aspecte ce privesc dosarele de finantare sau alte forme de sprijin destinate sustinerii activitatii de pescuit si acvacultura finantate din fondurile europene;

i)       avizeaza pentru legalitate dosarele de finantare privind activitatea de pescuit si acvacultura finantate din fondurile europene;

j)       avizeaza pentru legalitate procedurile elaborate in cadrul ANPA;

k)     avizeaza pentru legalitate contractele de finantare;

l)       acorda consultanta juridica la cerere, pentru directiile de specialitate, serviciile, birourile, filiale din cadrul ANPA;

m)  verifica respectarea reglementarilor referitoare la gestionarea fondurilor europene;

q) participa la elaborarea manualelor de proceduri ale ANPA;

n)     avizeaza pentru legalitate raspunsurile/notele/actele administrative elaborate de catre directiile de specialitate, serviciile si birourile din cadrul ANPA, prin rezolutia presedintelui;

o)    avizeaza pentru legalitate notificarile, actele aditionale, conventiile sau oricare alte documente cu caracter juridic, intocmite de catre directiile de specialitate, serviciile si birourile din cadrul ANPA;

p)    urmareste aparitia in Monitorul Oficial a actelor normative cu relevanta pentru ANPA, semnaleaza conducerii ANPA si directiilor de specialitate prevederile aplicabile si tine evidenta monitoarelor oficiale;

q)    asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale ANPA in fata intantelor judecatoresti de toate gradele, a organelor de urmarire penala, precum si a tuturor autoritatilor si organelor administrative cu atributii jurisdictionale, in baza delegatiei de imputernicire;

r)      formuleaza si promoveaza actiuni civile, comerciale, de contencios administrativ, in litigii de munca, asigurari sociale si de alta natura, potrivit legii, la solicitarea Presedintelui ;s)     formuleaza si promoveaza apararile, caile de atac ordinare si extraordinare, precum si orice alte acte de procedura in litigiile in care ANPA este parte;

t)       colaboreaza cu directiile de specialitate in vederea intocmirii actelor de procedura, pe baza documentatiilor complete puse la dispozitie de catre acestea;

s) intocmeste si actualizeaza evidentele privind litigiile ANPA;

t) redacteaza si transmite raspunsurile la corespondenta specifica activitatii serviciului, cum ar fi: memorii, petitii, adrese etc.,

t) initiaza actiuni de recuperare a creantelor ANPA;

u) participa la activitatea unor comisii de specialitate, stabilite prin decizia presedintelui ANPA;

v) indeplineste si alte atributii specifice functiei de consilier juridic, stabilite de Presedinte, conform reglementarilor legale in vigoare.

2. Compartimentul de registratura si relatii, cu urmatoarele atributii:

In activitatea de registratura si relatii cu publicul are urmatoarele atributii:

atributiile, organizarea si functionarea compartimentului de relatii cu publicul sunt stabilite pe baza dispozitiilor O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor aprobata prin Legea nr. 233/2002 si a Legii nr. 544/12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

a)     comunica in scris petentilor, informatiile de interes public solicitate in temeiul Legii nr.544 /2001;

b)    colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul Agentiei in vederea solutionarii reclamatiilor, petitiilor etc.;

c)     inscrie in audienta la conducerea Agentiei persoanele care solicita acest lucru;

d)    primeste si inregistreaza solicitarile privind informatiile de interes public ;

e)     primeste, inregistreaza, se ingrijeste de rezolvarea petitiilor, precum si de expedierea raspunsurilor catre petitionari.

In activitatea de relatii internationale are urmatoarele atributii:

a)     colaboreaza cu directiile de specialitate la elaborarea programelor cu finantare nerambursabila comunitara si organizeaza vizitele efectuate de delegatii straine;

b)    realizeaza managementul sistematic al informatiei prin:

comunicarea si transferul de cunostinte

- managementul proiectelor cu finantare nerambursabila comunitara: conceptualizare, design, elaborare, finalizare

k) sustine prezentari publice;

l) analizeaza si elaboreaza documente legate de afacerile europene;

m) revizuieste si evalueaza procedurile si regulamentele activitatilor curente in conformitate cu standardele UE;

n) identifica lacune, suprapuneri sau duplicari in relatiile organizationale existente;

o) identifica domenii care ar putea beneficia de asistenta externa, precum si proiectele corespunzatoare pentru absorbtia fondurilor structurale in cadrul A.N.P.A.;

p) initiaza, dezvolta, mentine relatiile dintre institutiile europene, internationale, nationale si A.N.P.A., in sectorul pescaresc;

q) participa la elaborarea manualelor de proceduri pentru evaluare, selectare si contractare, monitorizare si arhivare proiecte cu finantare din Fondul European pentru Pescuit

E. Compartimentul Audit Public Intern

Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, organizat conform prevederilor Legii nr.672/2002 privind auditul public intern ca un compartiment functional, aflat in subordinea presedintelui Agentiei indeplineste urmatoarele atributii:

a) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si de control ale Agentiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate privind fondurile publice, inclusiv fondurile comunitare;

b) sprijina conducatorul Agentiei in vederea identificarii si evaluarii riscurilor semnificative.

c) prin evaluarea periodica a eficientei si eficacitatii sistemului de control intern, auditul public intern ajuta Agentia sa-si mentina un sistem de control intern adecvat;

d) desfasoara misiuni de audit ad-hoc cu caracter exceptional, necuprinse in Planul anual de audit public intern, pe baza ordinului de serviciu emis de catre conducatorul autoritatii;

e) respecta si aplica legislatia si normele de audit public intern;

f)      duce la indeplinire masurile si recomandarile de natura metodologica si de specialitate elaborate de D. A. P. I. din cadrul M.A.P.D.R.;

g)     efectueaza misiuni de audit public intern in cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura;

h)     efectueaza misiuni de audit privind gestionarea asistentei financiare din fondurile comunitare, informand si compartimentul de certificare asupra rezultatelor actiunilor intreprinse;

i)       evalueza eficacitatea structurilor implicate in gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare;

j)       semnaleaza incompatibilitati procedurale identificate in cadrul structurilor implicate in gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare si elaboreaza propuneri in vederea revizuirii acestora.

F. Filialele teritoriale

1. Filiala Constanta, organizata la nivel de serviciu, are in componenta:

1.1. Biroul control, inspectie;

1.2. Compartimentul politici structurale;

2. Filiala Tulcea, organizata la nivel de serviciu, are in componenta:

2.1. Biroul control, inspectie;

2.2. Compartimentul politici structurale;

3. Filiala Calarasi, organizata la nivel de serviciu, are in componenta:

3.1. Compartimentul control, inspectie;

3.2. Compartimentul politici structurale;

4. Filiala Galati, organizata la nivel de serviciu, are in componenta:

4.1. Compartimentul control si inspectie;

4.2. Compartimentul politici structurale;

Filialele Iasi, Mehedinti, Timis, Brasov si Cluj sunt organizate la nivel de birou.

Filialele teritoriale au urmatoarele atributii:

In domeniul controlului si inspectiei:

a) reprezinta Agentia in teritoriu cu privire la aplicarea strategiei sectoriale adoptate, respectarea cadrului juridic si implementarea reglementarilor specifice privind accesul la resursele acvatice vii, pescuit, acvacultura, procesare si piata produselor pescaresti; 444h79e

b) verifica documentele care stau la baza activitatii persoanei controlate si, dupa caz propun masuri administrative sau constata faptele care constituie contraventii sau infractiuni si aplica sanctiunile contraventionale;

c) constata modul de respectare a prevederilor privind pescuitul si acvacultura si aplica masuri de protectie a resurselor acvatice vii si de combatere a braconajului si furturilor de peste;

d) monitorizeaza activitatea din punctele de debarcare, vizeaza declaratiile de debarcare, fisele de captura sturioni si notele de prima vanzare si asigura transmiterea in copie a documentelor catre Agentie si in format electronic;

e) au drept de control si acces la bordul navelor/ambarcatiunilor de pescuit romanesti si straine pentru a constata modul in care sunt respectate reglementarile privind pescuitul si protectia resurselor acvatice vii;

f) controleaza mijloacele de transport, punctele de debarcare/ centrele de prima vanzare a pestelui, unitatile de comercializare a pestelui si a produselor din peste, precum si fermele piscicole/ de acvacultura;

g) controleaza documentele si inscrierea corecta a datelor cu privire la activitatea de pescuit si acvacultura, provenienta si circulatia pestelui, conditiile de igiena, normele de comercializare, conditiile de depozitare si de manipulare a pestelui si a altor vietuitoare acvatice;

h) verifica datele inscrise in fisa unitatii de productie in acvacultura si intocmeste Nota de constatare care va sta la baza emiterii licentei de acvacultura;

i) controleaza documentele si inscrierea corecta a datelor cu privire la activitatea de procesare a pestelui si a altor vietuitoarea acvatice si intocmeste nota de control care va sta la baza emiterii licentei de fabricatie;

j) verifica respectarea conditiilor impuse prin licentele de pescuit, autorizatiile/permisele persoanelor juridice si fizice autorizate sa practice pescuitul in scop comercial, stiintific si recreativ/sportiv;

k) verifica respectarea conditiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei speciale pentru capturarea reproducatorilor;

l) in baza constatarilor facute, pot propune retragerea, suspendarea sau anularea, dupa caz, a licentei de pescuit, licentei de acvacultura, autorizatiei de pescuit, permisului de pescuit;

m) verifica marcarea sturionilor si a altor specii de pesti protejate, inregistrarea si raportarea capturilor, marcarea uneltelor si ambarcatiunilor de pescuit;

n) controleaza activitatea de pescuit si de procesare a pestelui la bordul navelor/ambarcatiunilor de pescuit;

o) controleaza respectarea normelor de comercializare a pestelui si a produselor din peste;

p controleaza marcarea zonelor de pescuit si a zonelor de protectie, cu semne vizibile precum si intretinerea acestora;

r) verifica tipul si numarul de inmatriculare al ambarcatiunilor de pescuit;

s) controleaza programului de paza al agentilor economici ;

t) constata incalcarea normelor de pescuit si de protectie a resurselor acvatice vii, incheie procesului verbal de constatare a contraventiei , sisteaza pescuitul si confisca pestele si uneltele/ambarcatiunile folosite la pescuit, iar in cazul infractiunilor sesizeaza organele de urmarire penala;

t) desfasoara activitatea de inspectie si control, in conformitate cu prevederile legale si cu cele din Manualul de inspectie piscicola.

In domeniul implementarii Programului operational sectorial:

a)     realizeaza activitati de informare si publicitate aferente implementarii POS;

b)    furnizeaza informatii si ghiduri pentru potentialii beneficiari;

c)     primeste si inregistreaza aplicatiile pentru proiectele individuale;

d)    informeaza solicitantii care au depus aplicatii incomplete sau neeligibile;

e)     realizeaza inspectii ex-ante pe teren;

f)      realizeaza raportul de instrumentare la proiectele propuse pentru selectie si il transmite Compartimentului de instrumentare;

g)     efectueaza inspectii intermediare pe teren, intocmeste raportul de control si il transmite Compartimentului de instrumentare

h)     participa la elaborarea Programului Operational Sectorial pentru Pescuit;

i)       colecteaza si asigura informatii privind activitatea de pescuit, acvacultura si procesare necesare verificarii dosarelor primite pentru instrumentare si evaluare;

j)       primeste de la agentii economici din teritoriu dosarele privind cererile de finantare;

k)     verifica, din punct de vedere al continutului dosarelor privind cererile de finantare si informeaza solicitantii care au depus dosare incomplete;

l)       transmite dosarele privind cererile de finantare catre Serviciul management si politici structurale din cadrul Agentiei;

m)  asigura promovarea Programului Operational Sectorial prin participarea la diverse manifestari;

n)     culege si transmite informatii pentru organizarea Bazei de date a zonelor defavorizate si tine evidenta efectelor aplicarii masurilor pentru sprijinirea pescarilor, piscicultorilor si agentilor economici din zonele costiere si cu handicap natural;

o)    acorda consultanta tehnica pe aspecte ce privesc dosarele de finantare sau alte forme de sprijin destinate sustinerii activitatii de pescuit si acvacultura finantate din fondurile europene;

p)    colaboreaza, dupa caz, cu compartimentul de Audit privind finantarea asistentei financiare din fondurile comunitare informand si Compartimentul de certificare asupra rezultatelor actiunilor intreprinse;

q)    verifica in teren exactitatea inscrisurilor depuse in dosarele privind cererile de finantare.

r) participa la elaborarea manualelor de proceduri ale ANPA.

In alte domenii:

a) sprijina si participa efectiv la actiuni de repopulare a apelor din domeniul public al statului precum si la actiuni pentru salvarea puietului din balti, lacuri, garle, canale etc. supuse desecarii;

b) urmareste aplicarea sanctiunilor prevazute in procesele verbale de constatare;

c) participa la actiuni in cazul starilor de calamitati naturale;

d) preia si detaliaza Planul de control anual in profil teritorial;

e) elaboreaza si transmite Agentiei rapoartele de activitate lunare/anuale

f) completeaza, zilnic, condica de serviciu privind activitatile desfasurate.

g) indeplineste orice alte atributii sau sarcini trasate de conducerea Agentiei;

Capitolul IV

Dispozitii finale

Art. 10. Relatiile cu producatorii/pescarii, persoane fizice si/sau juridice, organizatiile de producatori/pescari din domeniul pescuitului comercial, cu societatile comerciale din tara si din strainatate, precum si cu alte terte persoane fizice si juridice se desfasoara in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Art. 11 Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura incheie, in conditiile legii, contracte de prestari servicii cu firme specializate, pentru asigurarea serviciului de administrare a retelelor informatice si de asigurare a softurilor necesare, precum si contracte pentru acordarea de asistenta juridica, in conditiile legii.

Art. 12. Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile si cu reglementarile legale in domeniul pescuitului si acvaculturii.


Document Info


Accesari: 2302
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )