Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

REGULAMENTUL C.N.V.M. NR. 32/2006 PRIVIND SERVICIILE DE INVESTITII FINANCIARE

Legislatie
REGULAMENTUL C.N.V.M. NR. 32/2006 PRIVIND SERVICIILE DE

INVESTIŢII FINANCIARE
CUPRINS

TITLUL I - Dispozitii generale

Definitii, semnificatie termeni utilizati

b) agent delegat - un agent pentru servicii de investitii financiare care, sub

responsabilitatea deplina si neconditionata a unei singure societati de servicii de

investitii financiare în numele careia actioneaza, în baza unui contract de munca,

de mandat sau de agent, promoveaza clientilor sau clientilor potentiali servicii de

investitii si/sau servicii conexe, preia si transmite instructiunile sau ordinele de la

clienti referitoare la instrumente financiare sau servicii de investitii, plaseaza

instrumente financiare si/sau furnizeaza clientilor sau clientilor potentiali servicii

de consultanta privind aceste instrumente sau servicii;

c) agent pentru servicii de investitii financiare - persoana fizica aflata sub

responsabilitatea unui singur intermediar, care presteaza servicii de investitii

financiare exclusiv în numele intermediarului al carui angajat este;

d) analist financiar - persoana relevanta care furnizeaza datele si informatiile pentru

cercetarea în domeniul investitiilor;

g) client profesional orice client care îndeplineste criteriile prevazute în anexa nr.

h) client de retail ("retail client") 141y242b - clientul care nu este client profesional;

i) conducator - persoana sau persoanele care conduc efectiv activitatea societatii de

servicii de investitii astfel cum este prevazut în art.6 alin.(3) lit. a), b) pct.1 si c);

l) grup în legatura cu o firma de investitii - grupul din care face parte o firma de

investitii format dintr-o societate mama, filialele sale si entitatile în care societatea

mama sau filialele sale detin o participare, precum si entitatile legate una de alta

printr-o relatie având urmatorul înteles:

i) o entitate împreuna cu una sau cu mai multe entitati sunt conduse pe o baza

unica, în baza unui contract încheiat cu acea entitate sau a prevederilor din

statutul sau actul constitutiv al acelor entitati, sau

ii) organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei sau mai

multor entitati sunt formate, în cea mai mare parte, din aceleasi persoane pe

perioada anului financiar si pâna la efectuarea situatiilor consolidate;

n) executarea ordinelor în numele clientilor - efectuarea operatiunilor necesare

pentru încheierea contractelor de cumparare sau de vânzare a unuia sau a mai

multor instrumente financiare în numele clientilor;

p) firma de investitii - are întelesul prevazut la art. 7 alin. (1) pct. 6 din O.U.G. nr.

99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, respectiv orice

persoana juridica a carei activitate o constituie prestarea unuia sau a mai multor

servicii de investitii financiare catre terti si/sau desfasurarea uneia sau mai multor

activitati de investitii pe baze profesionale;

q) formator de piata ("market maker") - S.S.I.F. care este prezenta în mod continuu

pe piata pentru a tranzactiona pe cont propriu si care se comporta ca un vânzator

sau cumparator de instrumente financiare, angajând propriul capital, la preturile

afisate de aceasta;

r) operator independent ("systematic internaliser") - S.S.I.F. care, în mod organizat,

frecvent si sistematic încheie tranzactii pe cont propriu prin executarea ordinelor

clientilor în afara pietelor reglementate sau a sistemelor alternative de

tranzactionare;

s) ordin - instructiunea de a cumpara sau vinde un anumit instrument financiar;

t) ordin limita - ordinul de a cumpara sau vinde un instrument financiar la un pret

specificat sau mai bun decât acesta si într-o cantitate specificata;

u) persoana care efectueaza operatiuni cu titlu profesional - înseamna cel putin

urmatoarele: o firma de investitii, inclusiv societatile de servicii de investitii

financiare, sau o institutie de credit;

w) persoana relevanta (în cauza) - în raport cu firma de investitii înseamna oricare

din urmatoarele:

i) un director, partener sau echivalent, administrator sau agent delegat

al firmei de investitii;

ii) un director, partener sau echivalent ori administratorul oricarui

agent delegat al firmei de investitii;

iii) un angajat (salariat) al firmei de investitii sau al unui agent delegat

al firmei de investitii, precum si orice alta persoana fizica care îsi

ofera serviciile la dispozitia si sub controlul firmei de investitii sau

a agentului delegat al firmei de investitii si care este implicat în

desfasurarea de catre firma de investitii a serviciilor si activitatilor

de investitii;

iv) persoana fizica care este direct implicata în furnizarea serviciilor

catre firma de investitii sau catre agentii delegati ai acesteia în baza

unui contract de externalizare în scopul desfasurarii de catre firma

de investitii a serviciilor si activitatilor de investitii;

Art. 4

(1) Deciziile cu privire la autorizarea sau retragerea autorizatiilor prevazute de

prezentul regulament vor fi eliberate de catre C.N.V.M. în termen de maximum 30 de

zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu exceptia cazului în care

Legea nr. 297/2004 sau prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen.

(2) În cazul respingerii unei cereri, C.N.V.M. va emite o decizie motivata, care poate

fi contestata în termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei.

TITLUL II - Intermediarii de servicii de investitii financiare

Capitolul I - Societatile de servicii de investitii financiare

Sectiunea 1 - Procedura de acordare si de retragere a autorizatiei

S.S.I.F. poate fi autorizata de C.N.V.M. sa presteze serviciile de investitii

financiare prevazute în Anexa nr. 9:

Serviciile de investitii financiare ce pot fi desfasurate de S.S.I.F. sunt: (Directiva 2004/39 -anexa 1 sectiunile A si B)

1. servicii principale (servicii si activitati de investitii):

a) preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor în contul clientilor;

c) tranzactionarea instrumentelor financiare pe cont propriu;

d) administrarea portofoliilor, inclusiv a portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pebaza discretionara, cu respectarea mandatului dat de acestia, atunci când aceste portofolii includ unulsau mai multe instrumente financiare;

e) consultanta pentru investitii;

f) subscrierea de instrumente financiare si/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unuiangajament ferm;

g) plasamentul de instrumente financiare fara un angajament ferm;

h) administrarea unui sistem alternativ de tranzactionare.

2. servicii conexe:

a) pastrarea în siguranta si administrarea instrumentelor financiare în contul clientilor, inclusivcustodia si servicii în legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor

b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care societatea de servicii de investitii financiare este implicata în tranzactie;

c) consultanta acordata entitatii cu privire la structura de capital, strategie industriala si aspecte conexe acesteia, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile unor entitati;

d) servicii de schimb valutar în legatura cu activitatile de servicii de investitii prestate;

e) consultanta cu privire la instrumentele financiare, prin aceasta activitate întelegându-se cercetare pentru investitii si analiza financiara sau orice forma de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare;

f) servicii în legatura cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

g) serviciile si activitatile de investitii, precum si serviciile conexe de tipul celor prevazute la pct. 1 si 2 legate de activul suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 pct. 1 lit. e) si h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 de completare a reglementarilor C.N.V.M. în vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene, în cazul în care acestea sunt în legatura cu prevederile privind serviciile principale si conexe.

S.S.I.F. trebuie sa fie administrata de un consiliu de administratie format din cel

putin 3 membri, iar conducerea efectiva a acesteia trebuie sa fie asigurata de cel putin

doua persoane îndeplinind conditiile prevazute la art. 14 din Legea nr. 297/2004;

S.S.I.F. trebuie sa dispuna de capitalul initial minim corespunzator obiectului de

activitate propus, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 297/2004:

Servicii de investitii financiare

Art.5.- (1) Serviciile de investitii financiare reglementate de prezenta lege sunt:

1. servicii principale:

a) preluarea si transmiterea ordinelor primite de la investitori în legatura cu unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor în legatura cu unul sau mai multe instrumente financiare, altfel decât pe cont propriu;

c) tranzactionarea instrumentelor financiare pe cont propriu;

d) administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe baza discretionara, cu respectarea mandatului dat de acestia, atunci când aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;

e) subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm si/sau plasamentul de instrumente financiare;

2. servicii conexe:

a) custodia si administrarea de instrumente financiare;

b) închirierea de casete de siguranta;

c) acordarea de credite sau împrumuturi de instrumente financiare unui investitor, în vederea executarii unor tranzactii cu instrumente financiare, în care respectiva societate de servicii de investitii financiare este implicata în tranzactii;

d) consultanta acordata societatilor cu privire la orice probleme legate de structura de capital, strategie industriala, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile de societati;

e) alte servicii privind subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

f) consultanta de investitii cu privire la instrumentele financiare;

g) servicii de schimb valutar în legatura cu activitatile de servicii de investitii financiare prestate.

Capitalul initial

Art.7.- (1) Capitalul  initial al unei S.S.I.F.  va fi determinat  cu respectarea  reglementarii C.N.V.M., emise în  conformitate cu legislatia comunitara, si va fi de cel putin:

a) echivalentul în lei a 50.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a României, daca S.S.I.F. presteaza serviciile de investitii financiare prevazute la art.5 alin.(1) pct.1 lit.a), b) si d), nu detine fondurile si/sau instrumentele financiare apartinând investitorilor, nu tranzactioneaza instrumente financiare pe cont propriu si nu subscrie în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm;

 b) echivalentul în lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a României, daca S.S.I.F. presteaza serviciile de investitii financiare prevazute la art.5 pct.1 lit. a), b) si d) si pct.2 lit.a), b), d), f) si g), nu tranzactioneaza instrumente financiare pe cont propriu si nu subscrie în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm;

c) echivalentul în lei a 730.000 euro, pentru S.S.I.F. autorizate sa presteze toate serviciile de investitii financiare prevazute la art.5 alin.(1).

(5) Capitalul initial va fi considerat ca parte din fondurile proprii, incluzând capitalul social subscris si varsat, precum si alte componente ale bilantului contabil, calculat conform metodologiei prevazute în reglementarile C.N.V.M., cu respectarea legislatiei comunitare aplicabile.

(6) În scopul respectarii cerintelor prevazute de legislatia comunitara, C.N.V.M. va modifica, prin ordin al presedintelui, nivelul capitalului initial al S.S.I.F.

(7) Cursul de referinta la care se face referire în acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea.

(8)  S.S.I.F. prevazut la alin.(1) lit.b) poate  detine instrumente financiare în cont propriu, daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a)   detinerea instrumentelor financiare în cont propriu a aparut numai ca urmare a unei erori a S.S.I.F. privind executarea corecta a  ordinelor clientilor;

b)   valoarea totala de piata a instrumentelor financiare detinute în cont propriu reprezinta maximum 15% din capitalul initial al respectivei societati;

c)   S.S.I.F. respecta cerintele referitoare la adecvarea capitalului în conformitate cu legislatia comunitara;

d)   detinerile de instrumente financiare în cont propriu au caracter accidental si provizoriu si sunt strict limitate la timpul necesar finalizarii respectivelor tranzactii.

C.N.V.M. va acorda autorizatia S.S.I.F., sub conditia achitarii în contul C.N.V.M.

a tarifului de autorizare si de înscriere în Registrul C.N.V.M., în termen de maximum

6 luni de la data transmiterii documentatiei complete prevazuta la alin. (1) sau va

emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivata care poate fi contestata în

termen de 30 de zile de la data comunicarii.

În termen de maximum 60 de zile de la data eliberarii autorizatiei, S.S.I.F. are

obligatia sa prezinte la C.N.V.M. dovada dobândirii calitatii de membru al Fondului

de compensare a investitorilor.

Sectiunea 2 - Modificari în modul de organizare si functionare a S.S.I.F.

Art. 12

(1) Intentia unei persoane fizice sau juridice, de a dobândi sau de a-si majora pozitia

semnificativa în cadrul unei S.S.I.F., conform art. 18 alin. (1) si (2) din Legea nr.

297/2004, va fi notificata în prealabil C.N.V.M. de respectiva persoana, împreuna cu

documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. e), f), g), h) si r), dupa caz.

Art. 13

(1) S.S.I.F. va supune autorizarii C.N.V.M., anterior înregistrarii la Oficiul

Registrului Comertului, urmatoarele modificari în modul de organizare si

functionare:

a) majorarea/reducerea capitalului social;

b) extinderea/restrângerea obiectului de activitate;

c) modificarea structurii actionariatului ca urmare a dobândirii sau diminuarii

pozitiilor semnificative aprobate de C.N.V.M. conform art. 12 din prezentul

regulament, respectiv art. 18 alin. (4) si (5) din Legea nr. 297/2004;

d) modificarea componentei consiliului de administratie si/sau a conducerii S.S.I.F.;

e) schimbarea sediului social;

f) înfiintarea/desfiintarea de sedii secundare;

g) schimbarea denumirii si/sau a emblemei societatii.

Art. 17

(1) S.S.I.F. poate înfiinta sedii secundare (sucursale sau agentii), cu respectarea, dupa

caz, a cerintelor operationale mentionate la alin. (2) - (8).

(3) În cazul în care S.S.I.F. presteaza de la sediul sucursalei toate serviciile de

investitii financiare autorizate de C.N.V.M., spatiul destinat sediului sucursalei va

îndeplini cerintele prevazute de prezentul regulament pentru sediul social sau central,

dupa caz.

(4) În cadrul agentiei pot fi prestate numai serviciile prevazute la pct. 1 lit. a), d) si e)

si pct. 2 lit. c) si e) din Anexa nr. 9. Ordinele de tranzactionare preluate de la clienti

vor fi transmise, în vederea executarii, catre sucursala S.S.I.F. de care apartine

agentia sau catre sediul social/central.

Sectiunea 3 - Agentii pentru servicii de investitii financiare si agentii delegati

ai S.S.I.F.

Art. 18

Agentii pentru servicii de investitii financiare sunt persoane fizice care îsi desfasoara

activitatea exclusiv în numele intermediarului ai carui angajati sunt si nu pot presta

servicii de investitii financiare în nume propriu.

Art. 19

(1) S.S.I.F. poate delega unor agenti pentru servicii de investitii financiare, denumiti

în continuare agenti delegati, activitatea de promovare a serviciilor de investitii

financiare prestate, de preluare si transmitere a ordinelor primite de la clienti sau de la

potentialii clienti si de furnizare de informatii în legatura cu instrumentele financiare

si serviciile de investitii financiare prestate de S.S.I.F.

Art. 20

Agentii delegati nu pot fi implicati în operatiunile de tranzactionare sau de decontare

si nu pot efectua operatiuni de încasari si plati de la, sau pentru, clientii S.S.I.F.

Art. 22

(1) Pentru a fi autorizata de C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investitii

financiare, o persoana fizica trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie reprezentant exclusiv al S.S.I.F.;

b) sa fie angajat cu contract de munca; relatia contractuala dintre persoana care îsi va

desfasura activitatea în calitate de agent delegat si S.S.I.F. se va realiza fie în baza

unui contract de munca fie a unui contract de mandat sau de agent;

c) sa aiba cel putin studii medii;

d) sa fi promovat cursul de pregatire specific agentului pentru servicii de investitii

financiare, organizat de un organism de formare profesionala atestat de C.N.V.M.;

e) sa nu fie actionar semnificativ si sa nu detina nici o alta functie de conducere sau

de executie în cadrul altui intermediar;

f) sa nu fi fost sanctionat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea

desfasurarii de activitati pe pietele supravegheate de acestea;

g) sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de

fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum

si alte infractiuni de natura economica.

(2) O persoana fizica care actioneaza ca agent pentru servicii de investitii financiare

al unei S.S.I.F. si desfasoara serviciile de investitii financiare prevazute la pct.1 lit. e)

si pct. 2 lit. c) si e) din Anexa nr. 9, prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. c) si d)

al prezentului articol, trebuie sa aiba studii superioare absolvite cu examen de licenta

sau de diploma si sa promoveze cursul de pregatire pe piata de capital specific

consultantilor de investitii, organizat de un organism de formare profesionala atestat

de C.N.V.M.

Capitolul II - Institutiile de credit

Art. 28

(1) Institutiile de credit autorizate de B.N.R. presteaza serviciile de investitii

financiare prevazute în Anexa nr. 9, numai dupa înscrierea acestora în Registrul

C.N.V.M.

Capitolul III - Traderii

Art. 33

(1) Traderul este persoana juridica constituita sub forma unei societati pe actiuni sau

a unei societati cu raspundere limitata, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile

comerciale, republicata, autorizata de C.N.V.M. în conditiile prevederilor Titlului II,

capitolului VI din Legea nr. 297/2004 si ale prezentului regulament.

(2) În vederea autorizarii în calitate de trader si a înscrierii în Registrul C.N.V.M.,persoana juridica mentionata la alin. (1) trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii;

a) sa aiba ca obiect exclusiv de activitate tranzactionarea în nume si pe cont propriu a

instrumentelor financiare derivate de natura contractelor futures si cu optiuni;

b) sa aiba un capital initial reprezentând echivalentul a minimum 50.000 Euro,

calculat la cursul de referinta al B.N.R. din ziua varsarii. La înfiintare, capitalul

initial este egal cu capitalul social integral varsat în contul deschis în acest scop la

o societate bancara;

c) sa dispuna de o dotare tehnica corespunzatoare care sa-i permita conectarea la

sistemul pietei reglementate;

d) actionarii/asociatii, conducerea administrativa si executiva:

1. sa nu fie actionari semnificativi si sa nu detina nici o functie sau sa fie

angajati ai unui intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui

alt trader autorizat de C.N.V.M.;

2. sa nu se afle sub interdictia vreunei sanctiuni data de C.N.V.M., B.N.R.,

C.S.A. sau de alte autoritati similare;

3. sa nu fi fost condamnati pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere,

fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare

de mita, precum si alte infractiuni de natura economica;

e) sa prezinte toate documentele prevazute la art. 35 alin. (1).

Capitolul IV - Consultantii de investitii

Sectiunea 1 - Proceduri de autorizare si de retragere a autorizatiei

Art. 39

(1) Consultantii de investitii sunt persoane fizice sau juridice autorizate de C.N.V.M.

în conformitate cu prevederile Titlului II, Capitolul VII din Legea nr. 297/2004 si ale

prezentului regulament, care presteaza cu titlu profesional servicii de consultanta de

investitii cu privire la instrumentele financiare definite la art. 2 pct. 1 din

Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 de completare a reglementarilor C.N.V.M. în

vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene.

(2) În aplicarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, recomandarea personala data

unui client, fie la solicitarea acestuia, fie din initiativa consultantului de investitii, în

legatura cu una sau mai multe tranzactii cu instrumente financiare, consta în servicii

de analiza a instrumentelor financiare, de selectare a portofoliului, precum si de

furnizare de opinii în legatura cu vânzarea si cumpararea de instrumente financiare.

Pentru a fi autorizat de C.N.V.M., consultantul de investitii, persoana fizica, trebuie

sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa aiba studii superioare absolvite cu examen de licenta sau de diploma;

b) sa aiba experienta de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau al pietei de

capital. Experienta profesionala se calculeaza începând cu primul an dupa

promovarea examenului de licenta;

c) sa fi promovat cursul de pregatire pe piata de capital specific consultantilor de

investitii, organizat de un organism de formare profesionala atestat de C.N.V.M.;

d) sa nu detina direct sau indirect, în nume propriu sau împreuna cu sotia/sotul,

precum si cu rudele de gradul I o pozitie semnificativa în calitate de actionar al

unei societati implicate pe piata de capital sau sa fie salariat ori sa detina o functie

de conducere la o astfel de societate, cu exceptia societatii de consultanta de

investitii;

e) sa nu fie salariat al unei institutii din administratia publica centrala sau locala;

f) sa nu fi fost sanctionat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea

desfasurarii de activitati pe pietele supravegheate de acestea;

g) sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de

fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum

si alte infractiuni de natura economica;

h) sa prezinte toate documentele prevazute la art. 41 alin. (1).

Sectiunea 2 - Reguli privind conduita consultantilor de investitii

(11) Consultantul de investitii va tine seama de caracteristicile de baza ale investitiei,

ale portofoliului specific, precum si de particularitatile clientului la întocmirea

rapoartelor de analiza, de selectare sau la transmiterea recomandarilor si opiniilor sale

care privesc un portofoliu specific sau un anumit client.

(14) Consultantul de investitii nu va da, oral sau în scris, explicit sau implicit, nici o

garantie asupra calitatii sau profitului investitiei analizate, ci doar va transmite cu

acuratete informatii, va elabora studii si analize cu privire la instrumentele financiare

implicate.

Sectiunea 3 - Supravegherea consultantilor de investitii

Capitolul V - Operatiuni transfrontaliere

Sectiunea 1 - Servicii si activitati de investitii financiare desfasurate de S.S.I.F.

pe teritoriul altor state membre

Art. 53

(1) S.S.I.F. poate presta servicii si activitati de investitii financiare în alte state

membre în baza deciziei de autorizare eliberate de C.N.V.M.:

a) prin înfiintarea unei sucursale în conditiile prevazute la art. 38 din Legea nr.

b) în temeiul liberei circulatii a serviciilor, în conditiile prevazute la art. 39 din Legea

nr. 297/2004.

Sectiunea 2 - Servicii si activitati de investitii financiare desfasurate în

România de firmele de investitii din alte state membre

Art. 56

(1) Firmele de investitii autorizate si supravegheate de autoritatea competenta dintrun

alt stat membru pot presta în România, în limita autorizatiei acordate de statul

membru de origine, servicii si activitati de investitii financiare, în temeiul liberei

circulatii a serviciilor sau prin înfiintarea de sucursale, în conditiile prevazute la Titlul

II, Capitolul VIII, Sectiunea a 2-a din Legea nr. 297/2004.

Sectiunea 3 - Sucursalele intermediarilor din statele nemembre

Art. 60

(1) Înfiintarea de sucursale pe teritoriul României de catre un intermediar dintr-un

stat nemembru se va efectua în conditiile prevazute de art. 43 din Legea nr. 297/2004:

Art.43.- Înfiintarea de sucursale pe teritoriul României de catre intermediarii din statele nemembre va fi supusa autorizarii C.N.V.M. Conditiile de autorizare sunt:

a) satisfacerea de catre sucursala a cerintelor prevazute la art.8;

b) autorizatia societatii si prevederile legale din tara de origine, în legatura cu serviciile de investitii financiare pe care societatea de servicii de investitii financiare intentioneaza sa le presteze pe teritoriul României, prin intermediul sucursalei;

c) existenta în tara de origine a unor prevederi legale de autorizare, supraveghere, precum si structura organizatorica, similare cu cele din România;

d) existenta unui acord de cooperare între C.N.V.M. si autoritatea competenta din tara de origine;

e) îndeplinirea conditiilor de reciprocitate în tara de origine, în limitele permise de acordul international.

Titlul III - Cerinte organizatorice si reguli de conduita

Capitolul I - Cerinte organizatorice

Sectiunea 1 - Dispozitii generale

Art. 63

(1) În exercitarea activitatii si serviciilor de investitii, S.S.I.F. are obligatia respectarii

cerintelor organizatorice prevazute în prezentul regulament.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. trebuie sa îndeplineasca urmatoarele

cerinte:

a) sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina proceduri privind procesul

decizional si o structura organizatorica care precizeaza în mod clar si

documentat structurile ierarhice de raportare, precum si sa aloce functiile si

responsabilitatile aferente acestor structuri;

b) sa se asigure ca persoanele relevante ale S.S.I.F. cunosc procedurile pe care

trebuie sa le urmeze în scopul aducerii la îndeplinire în mod concret a

responsabilitatilor acestora;

c) sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina mecanisme corespunzatoare de

control intern destinate asigurarii respectarii deciziilor si procedurilor la toate

nivelele ierarhice ale S.S.I.F;

d) sa angajeze personal calificat cu aptitudini, cunostinte si experienta necesare

pentru aducerea la îndeplinire a responsabilitatilor alocate acestora;

e) sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina un sistem efectiv (effective) de

raportare si comunicare interna la toate nivelele ierarhice relevante ale S.S.I.F;

f) sa mentina înregistrari corespunzatoare si ordonate ale activitatii si ale

organizarii interne a S.S.I.F;

g) sa se asigure ca desfasurarea unor functii multiple de catre persoanele relevante

S.S.I.F. nu afecteaza sau nu va afecta aducerea la îndeplinire a oricareia dintre

functiile asumate.

Art. 66

(1) S.S.I.F. are obligatia pastrarii, pe o perioada de cel putin 5 ani, a tuturor

evidentelor si înregistrarilor referitoare la serviciile de investitii financiare prestate si

tranzactiile efectuate de societate, astfel încât C.N.V.M. sa poata supraveghea

respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor adoptate în

aplicarea acesteia si, în special, verificarea respectarii de catre societate a obligatiilor

fata de clienti sau potentialii clienti.

Sectiunea 2 - Controlul intern

Art. 67

(1) S.S.I.F. are obligatia de a constitui un compartiment de control intern care are ca

atributie supravegherea respectarii de catre societate si personalul acesteia a

legislatiei în vigoare, a reglementarilor entitatilor pietei de capital si a procedurilor

interne, precum si minimizarea riscurilor societatii de neîndeplinire a obligatiilor.

Art. 68

(1) S.S.I.F. trebuie sa stabileasca si sa mentina în mod permanent si operativ functia

de control intern, care se va desfasura în mod independent si care va avea urmatoarele

responsabilitati:

a) sa monitorizeze si sa evalueze în mod continuu eficacitatea si modul adecvat

de punere în aplicare a masurilor si procedurilor stabilite conform art. 67 alin.

(2), precum si masurile dispuse pentru rezolvarea oricaror situatii de

neîndeplinire a obligatiilor societatii (deficiente constatate în aducerea la

îndeplinire a obligatiilor societatii);

b) sa acorde consultanta si asistenta persoanelor relevante responsabile cu

desfasurarea serviciilor si activitatilor de investitii pentru respectarea cerintelor

impuse S.S.I.F. conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 71

Pentru a fi autorizata de C.N.V.M. în calitate de reprezentant al compartimentului de

control intern, persoana fizica trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie angajata cu contract individual de munca si sa aiba atributii de control intern

numai în cadrul acelei S.S.I.F.;

b) sa aiba studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licenta

sau de diploma, sau studii postuniversitare economice ori juridice de lunga durata,

dupa caz, si experienta de minimum 2 ani în piata de capital. În cazul în care

experienta în piata de capital este mai mare de 5 ani, studiile superioare pot avea si

alt profil decât economic sau juridic. În cazul în care S.S.I.F. are mai multi

reprezentanti ai compartimentului de control intern, experienta de minimum 2 ani

trebuie îndeplinita de cel putin unul dintre acestia;

c) sa fi participat la stagiile de pregatire si sa fi promovat testul privind cunoasterea

legislatiei în vigoare organizat de catre organismele de formare profesionala

atestate de C.N.V.M.;

d) sa nu fi fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz

de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita,

precum si alte infractiuni de natura economica;

e) sa nu fi fost sanctionata de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea

desfasurarii de activitati pe pietele supravegheate de acestea.

Art. 76

În aplicarea responsabilitatilor prevazute la art. 68 alin. (1), reprezentantul

compartimentului de control intern are urmatoarele atributii:

a) sa monitorizeze si sa verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale

incidente activitatii S.S.I.F. si a procedurilor interne, sa tina evidenta neregulilor

descoperite;

b) sa asigure informarea societatii si a angajatilor acesteia cu privire la regimul

juridic aplicabil pietei de capital;

c) sa avizeze documentele transmise de S.S.I.F. catre C.N.V.M. în vederea obtinerii

autorizatiilor prevazute de reglementarile C.N.V.M., precum si raportarile

transmise C.N.V.M. si entitatilor pietei de capital;

d) sa previna si sa propuna masuri de remediere a oricarei situatii de încalcare a

legilor si reglementarilor în vigoare, incidente pietei de capital, sau a procedurilor

interne ale societatii de catre S.S.I.F. sau de catre angajatii acesteia;

e) sa tina evidenta tuturor reclamatiilor primite de la clienti si a modului de

solutionare a acestora;

f) sa analizeze si sa avizeze materialele informative/publicitare ale S.S.I.F.;

g) sa se asigure de utilizarea exclusiv personala de catre fiecare agent pentru servicii

de investitii financiare a codurilor de acces si a parolelor transmise de entitatile

pietei de capital;

h) sa raporteze consiliului de administratie, conducatorilor si auditorilor interni

situatiile de încalcare a legislatiei, a reglementarilor în vigoare sau a procedurilor

interne.

Sectiunea 3 - Evaluarea si administrarea riscului

Art. 80

(1) În aplicarea prevederilor art. 64 lit. b) referitoare la administrarea riscurilor,

S.S.I.F. trebuie sa dispuna urmatoarele masuri:

a) sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina politici adecvate de administrare a

riscului si proceduri care identifica riscurile aferente activitatilor S.S.I.F.,

operatiunilor si sistemelor sale, si daca este cazul, sa stabileasca nivelul riscului pe

care societatea îl poate suporta;

b) sa adopte proceduri, metode si mecanisme pentru administrarea riscurilor aferente

activitatilor, operatiunilor si sistemelor S.S.I.F. în raport cu nivelul riscului suportat;

c) sa monitorizeze urmatoarele:

i) eficacitatea si controlul adecvat al politicilor si procedurilor de evaluare a

riscului S.S.I.F.;

ii) masura în care S.S.I.F. si persoanele relevante respecta procedurile,

metodele si mecanismele adoptate conform lit. b);

iii) eficacitatea si caracterul adecvat al masurilor luate pentru rezolvarea

oricarei nereguli în raport cu politicile, procedurile, masurile, metodele si

mecanismele, incluzând nerespectarea acestor masuri, metode si mecanisme

sau neaplicarea acestor politici si proceduri de catre persoanele relevante.

Sectiunea 4 - Auditul intern

Art. 82

S.S.I.F. trebuie sa stabileasca si sa mentina o functie de audit intern care este separata

si independenta de alte functii si activitati ale S.S.I.F. Îndeplinirea aceste functii

presupune urmatoarele responsabilitati:

a) stabilirea, implementarea si mentinerea unui plan de audit pentru a evalua si

examina eficacitatea si caracterul adecvat al sistemelor, controlului intern,

mecanismelor si procedurilor S.S.I.F.;

b) emiterea de recomandari bazate pe rezultatul activitatii desfasurate conform lit. a);

c) verificarea respectarii recomandarilor prevazute la lit. b);

d) raportarea cu privire la problemele de audit intern în conformitate cu art. 84 alin.

Sectiunea 5 - Conducatorii

Art. 84

(1) S.S.I.F. are obligatia sa se asigure ca persoanele numite în functia de conducatori

si în functia de membri ai consiliului de administratie, sunt responsabile pentru asigurarea respectarii de catre societate a obligatiilor sale conform prevederilor prezentului regulament.

(4) Membrii consiliului de administratie au obligatia supravegherii conducatorilor

S.S.I.F.

Sectiunea 6 - Externalizarea unor activitati si/sau servicii de investitii

Art. 86

(1) În situatia externalizarii functiilor operationale esentiale sau importante ori a

oricaror servicii sau activitati de investitii, S.S.I.F. ramâne pe deplin responsabila

pentru aducerea la îndeplinire a tuturor obligatiilor sale conform prevederilor

prezentului regulament si va respecta în mod distinct urmatoarele conditii:

a) externalizarea nu trebuie sa aiba ca rezultat delegarea responsabilitatilor

conducatorilor;

b) relatia cu clientii si obligatiile S.S.I.F. fata de clientii sai conform prevederilor

prezentului regulament nu trebuie schimbate;

c) conditiile pe care S.S.I.F. trebuie sa le îndeplineasca în conformitate cu art. 8

alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si pe care trebuie sa le mentina nu trebuie

subminate;

d) nici una din celelalte conditii impuse la autorizarea S.S.I.F. nu trebuie

suprimate sau modificate.

Capitolul II - Cerinte de operare

Sectiunea 1 - Tranzactiile personale

Art. 88

În aplicarea prezentului regulament, tranzactia personala înseamna o tranzactie cu un

instrument financiar efectuata de catre sau în numele unei persoane relevante, în

situatia în care cel putin unul din urmatoarele criterii sunt îndeplinite:a) acea persoana relevanta actioneaza în afara scopului (obiectului) activitatii pe

care o desfasoara în acea calitate;

b) tranzactia este efectuata în contul oricareia din urmatoarele persoane:

i) persoana relevanta;

ii) orice persoana cu care aceasta are o relatie de familie sau cu care are

legaturi strânse;

iii) o persoana a carei legatura cu persoana relevanta atesta faptul ca persoana

relevanta are un interes material direct sau indirect în efectuarea tranzactiei, altul

decât tariful sau comisionul pentru executarea tranzactiei.

Sectiunea 2 - Pastrarea în siguranta a activelor clientilor

Art. 90

(1) S.S.I.F. este obligata sa evidentieze distinct, în contabilitate, sumele primite de la

clienti si sa utilizeze în banca de decontare un cont în nume propriu si un cont în

numele clientilor. De asemenea, instrumentele financiare ale clientilor vor fi

evidentiate în conturi separate de cele ale S.S.I.F.

(2) S.S.I.F. nu trebuie sa actioneze astfel încât sa pericliteze, sa poata fi considerat ca

pericliteaza sau sa induca o situatie care poate sa prejudicieze fondurile si/sau

instrumentele financiare ale clientilor ori piata reglementata pe care tranzactioneaza

si trebuie sa se asigure ca agentii pentru servicii de investitii financiare si ceilalti

angajati ai sai nu se vor comporta în acest mod.

Sectiunea 3 - Conflictul de interese

Art. 96

(1) S.S.I.F. trebuie sa ia toate masurile astfel încât sa se asigure ca situatiile de

conflict de interese între societate, inclusiv administratori, salariati si agenti sau orice

persoana aflata în mod direct sau indirect în pozitie de control fata de societate, si

clientii societatii, între doi clienti ai societatii, precum si între combinatii ale

situatiilor de mai sus, sunt identificate si apoi prevenite si gestionate astfel încât

interesele clientilor sa nu fie afectate.

Sectiunea 4 - Cercetarea pentru investitii

Art. 100

(1) În aplicarea prezentei sectiuni, cercetarea pentru investitii înseamna

studiul/cercetarea sau alta informatie recomandând sau sugerând, explicit sau

implicit, o strategie de investitii cu privire la unul sau mai multe instrumente

financiare sau cu privire la emitentii instrumentelor financiare, incluzând orice opinie

referitoare la valoarea sau pretul curent sau viitor al acelor instrumente, destinata

canalelor de distributie sau publicului si care îndeplineste urmatoarele conditii:

a) este caracterizata sau descrisa ca cercetare pentru investitii sau în termeni

similari ori este prezentata într-un alt mod ca o explicitare obiectiva sau

independenta a problemei cuprinse în recomandare;

b) daca recomandarea în cauza a fost facuta unui client de catre S.S.I.F., aceasta

nu va constitui furnizarea serviciului de consultanta pentru investitii în sensul

definitiei prevazute la art.2 lit.j).

(2) O recomandare de tipul celei prevazute la art. 2 alin.(2) lit. a) din Regulamentul

C.N.V.M. nr.15/2006 privind prezentarea recomandarilor pentru investitii în

instrumente financiare, referitoare la instrumentele financiare, care nu îndeplineste

conditiile prevazute la alin. (1), va fi tratata ca o diseminare a unui material publicitar

si orice S.S.I.F. care produce si disemineaza o asemenea recomandare trebuie sa se

asigure ca este în mod clar identificata astfel.

Sectiunea 5 - Stimulentele

Art. 102

(1) S.S.I.F. autorizata sa presteze servicii de investitii financiare principale si/sau

conexe trebuie sa actioneze în mod onest, corect si profesional, în concordanta cu cel

mai bun interes al clientilor lor si cu respectarea principiilor stabilite în prezentul

titlu.

(2) S.S.I.F. trebuie sa actioneze în asa fel încât sa asigure o deplina egalitate de

tratament fata de clientii sai.

Capitolul III - Documente, informatii si raportari în relatia cu clientii si potentialii

clienti

Sectiunea 1 - Dispozitii generale

S.S.I.F. trebuie sa furnizeze la timp clientilor sai informatiile necesare pentru a le

permite acestora luarea deciziilor investitionale în cunostinta de cauza.

Art. 110

(1) Înaintea semnarii contractului si a cererii de deschidere de cont, S.S.I.F. va

înmâna clientului sau potentialului client un document de prezentare scris într-o

forma usor de înteles, astfel încât acesta sa fie în masura sa înteleaga natura si

riscurile serviciilor de investitii si serviciilor conexe, precum si a specificitatii

instrumentului financiar care este oferit si, în consecinta, sa ia decizii investitionale în

cunostinta de cauza.

Art. 111

(1) Anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane fizice, S.S.I.F. va verifica

identitatea acesteia.

Art. 112

(1) S.S.I.F. va presta servicii de investitii financiare în numele si pe contul clientilor

numai în baza unui contract în forma scrisa, pe suport de hârtie sau pe alt suport

durabil, care va contine drepturile si obligatiile S.S.I.F. si ale clientului si se va referi

la cel putin urmatoarele:

a) serviciile de investitii financiare ce vor fi prestate si tipul instrumentelor financiare

ce vor fi tranzactionate;

b) durata contractului, modul în care contractul poate fi reînnoit, modificat si/sau

reziliat;

c) drepturile si obligatiile partilor, precum si alti termeni în care societatea va furniza

clientului servicii de investitii financiare. Drepturile si obligatiile partilor

contractului pot fi inserate prin referire la alte documente sau texte legale;

d) consimtamântul expres al clientului pentru înregistrarea si stocarea de catre

S.S.I.F. a instructiunilor/confirmarilor acestuia transmise telefonic, dupa caz. În

cazul în care clientul nu este de acord cu înregistrarea si stocarea, ordinele nu vor

fi preluate telefonic;

e) declaratia clientului prin care mentioneaza ca întelege termenii si îsi asuma riscul

ce decurge din tranzactiile cu instrumente financiare;

f) orice alte clauze privind prestarea serviciilor de investitii financiare convenite de

parti;

g) mentiunile prevazute în documentul de prezentare prevazute la art. 110 alin.(2) lit.

b), c), f) si n) si, dupa caz, la alin. (3) lit. b), d) si e);

h) în cazul în care instructiunile/ confirmarile clientului sunt transmise prin e-mail,

consimtamântul expres al acestuia privind transmiterea instructiunilor/

confirmarilor prin e-mail si specificatiile semnaturii electronice;

i) în cazul în care clientul mandateaza S.S.I.F. sa solicite si sa obtina extrasele de

cont aferente tranzactiilor executate, consimtamântul expres al acestuia privind

mandatul acordat S.S.I.F. de a solicita si obtine extrasele de cont aferente

tranzactiilor executate;

j) regimul dobânzii aferente sumelor depuse de clienti în conturile curente;

k) cursul de schimb valutar si conditiile în care clientul poate refuza acest curs;

l) posibilitatea clientului de a revoca unilateral mandatul dat unei S.S.I.F. în baza

unui contract de administrare a portofoliului sau de a-si retrage, partial sau

integral, în orice moment fondurile libere de sarcini, fara ca acest fapt sa induca

plata unor despagubiri. Clientul are obligatia de a acoperi eventualele pierderi

rezultate din tranzactiile efectuate în contul sau;

m) semnatura clientului, a persoanei autorizate din partea S.S.I.F. si stampila

societatii.

Art. 113

(1) Contractul mentionat la art. 112 va fi însotit de cererea de deschidere de cont

pentru fiecare client

Sectiunea 2 - Informatii privind instrumentele financiare

Art. 116

(1) Informatiile furnizate de S.S.I.F. prevazute la art. 110 alin. (2) lit. l), vor contine o

descriere generala a naturii si a riscurilor asociate instrumentelor financiare, luând în

considerare, în special, categoria din care face parte clientul - client de retail sau

client profesional. Descrierea trebuie sa explice natura tipului de instrument financiar

în cauza, precum si riscurile specifice tipului de instrumente financiare într-un mod

suficient de detaliat astfel încât sa permita clientului sa adopte o decizie investitionala

în cunostinta de cauza.

Sectiunea 3 - Informatii privind pastrarea în siguranta a activelor clientilor

Sectiunea 4 - Informatii privind costurile si tarifele asociate

Sectiunea 5 - Obligatii de raportare cu privire la executarea ordinelor clientilor

Art. 121

S.S.I.F. are obligatia completarii unui formular de ordin, pentru fiecare ordin de

tranzactionare si pentru fiecare decizie de tranzactionare, luata în scopul furnizarii

serviciului de administrare a portofoliului, care va cuprinde informatiile

corespunzatoare mentionate la art. 7 din Regulamentul CE nr. 1287/2006, în

conformitate cu prevederile Anexei nr. 11.

Continutul formularului de ordin prevazut la art. 121

a) numele clientului sau orice alta informatie cu privire la acesta;

b) numele sau orice alta informatie cu privire la o persoana relevanta care actioneaza în numele clientului;

c) informatiile detaliate referitoare la:

i) indicatorul de cumparare/vânzare;

ii) identificarea instrumentului;

iii) pretul unitar;

iv) unitatea de pret;

v) cantitatea;

vi) unitatea de cantitate;

d) natura ordinului în cazul, în care este altul decât de cumparare sau vânzare;

e) tipul ordinului;

f) orice alte informatii detaliate, conditii si instructiuni specifice ale clientului, care ofera indicatii cu

privire la modul de executare al ordinului ;

g) data si momentul exact la care S.S.I.F. primeste ordinul sau decizia de tranzactionare.

Art. 122

(1) S.S.I.F. care a executat ordinul clientului, altfel decât în conditiile administrarii

portofoliului, are urmatoarele obligatii cu privire la respectivul ordin:

a) sa transmita de îndata clientului, pe un suport durabil, informatiile esentiale cu

privire la executarea respectivului ordin în cadrul unui formular de confirmare a

executarii ordinelor

Formularul de confirmare a executarii ordinelor prevazut la alin. (1) lit. b)

cuprinde, dupa caz, informatiile enumerate mai jos si, în masura în care sunt

aplicabile, informatiile prevazute în Tabelul 1 din Anexa I a Regulamentului CE nr.

a) datele de identificare a S.S.I.F. care face raportarea;

b) denumirea clientului sau orice informatii asemanatoare cu privire la acesta;

c) data tranzactiei;

d) momentul tranzactiei;

e) tipul ordinului;

f) identificarea locului de tranzactionare;

g) identificarea instrumentului;

h) indicatorul cumparare/vânzare;

i) natura ordinului, daca este alta decât cumparare/vânzare;

j) cantitatea;

k) pretul unitar;

l) pretul total;

m) suma totala a comisioanelor si a cheltuielilor facturate si, la cererea clientului de

retail, o prezentare defalcata;

n) responsabilitatile clientului în ceea ce priveste decontarea tranzactiei, inclusiv data

limita pentru plata sau livrare, precum si informatiile corespunzatoare cu privire la

cont, în cazul în care aceste informatii si responsabilitati nu au fost notificate

anterior clientului;

o) în cazul în care contrapartea clientului a fost S.S.I.F. însasi sau orice persoana din

grupul S.S.I.F. ori un alt client al S.S.I.F., mentionarea acestui fapt, cu exceptia

situatiei când ordinul a fost executat printr-un sistem de tranzactionare care

faciliteaza tranzactionarea anonima.

Sectiunea 6 - Obligatii de raportare cu privire la administrarea portofoliilor

clientilor

Art. 123

(1) S.S.I.F. care furnizeaza servicii de administrare a portofoliului trebuie sa

furnizeze periodic fiecarui client un formular de raportare privind administrarea

portofoliului, pe un suport durabil daca un astfel de formular nu este furnizat de o alta

persoana.

(2) În cazul clientilor de retail, formularul de raportare privind administrarea

portofoliului prevazut la alin. (1) va include, daca este relevant, informatiile

urmatoare: [......]

Sectiunea 7 - Obligatii de raportare cu privire la activele clientilor

Art. 125

(1) S.S.I.F. care detine instrumentele financiare ale clientului sau fondurile clientilor

trebuie sa transmita fiecarui client, cel putin o data pe an, pe un suport durabil,

formularul de raportare privind activele clientului cu privire la instrumentele

financiare sau fondurile apartinând clientului, daca astfel de informatii nu au fost

furnizate prin intermediul altei raportari periodice.

Sectiunea 8 - Reguli privind publicitatea

Capitolul IV - Evaluarea clientilor si a oportunitatii serviciului de investitii prestat

Art. 130

(1) Atunci când acorda consultanta pentru investitii sau furnizeaza servicii de

administrare a portofoliului, S.S.I.F. va obtine de la client sau de la potentialul client

informatiile necesare cu privire la cunostintele si experienta sa în domeniul

investitiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de

investitii, situatia financiara a acestuia si obiectivele investitionale, astfel încât

societatea sa fie în masura sa recomande respectivului client sau potential client

serviciile de investitii si instrumentele financiare care sunt potrivite acestuia.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. trebuie sa obtina de la clienti sau de la

clientii potentiali toate informatiile necesare care sa permita S.S.I.F. sa cunoasca

faptele esentiale cu privire la client si sa aiba o baza suficienta pentru a considera,

tinând seama de natura si de dimensiunea serviciului prestat, ca tranzactia pe care

intentioneaza sa o recomande sau sa o efectueze în cadrul unui serviciu de

administrare de portofoliu îndeplineste criteriile urmatoare:

a) corespunde obiectivelor investitionale ale clientului respectiv;

b) ia în considerare daca clientul are posibilitatea financiara de a suporta orice risc de

investitie asumat în conformitate cu obiectivele sale investitionale;

c) ia în considerare daca clientul are experienta si cunostintele necesare pentru a

întelege riscurile pe care le implica tranzactia sau administrarea portofoliului sau.

Capitolul V - Reguli privind executarea ordinelor

S.S.I.F. are obligatia sa întocmeasca si sa implementeze

reguli si proceduri clare cuprinzând politica de executare a ordinelor care trebuie sa

conduca la obtinerea celor mai bune rezultate posibile pentru ordinele clientilor.

(4) În situatia în care S.S.I.F. executa un ordin în numele unui client de retail, cel mai

bun rezultat posibil va fi determinat pe baza pretului total, reprezentând pretul

instrumentului financiar si costurile legate de executare, care trebuie sa includa toate

cheltuielile care incumba clientului si care sunt direct legate de executarea ordinului,

incluzând tarifele pentru locul de executare a ordinului, pentru compensare si

decontare si orice alte tarife platite partilor terte implicate în executarea ordinului.

Capitolul VI - Administrarea ordinelor clientilor

Art. 141

(1) S.S.I.F. autorizata sa execute ordine în numele clientilor trebuie sa implementeze

reguli si proceduri care sa urmareasca executarea prompta, corecta si expeditiva a

ordinelor clientilor fata de alte ordine ale clientilor sau fata de ordinele proprii aleS.S.I.F. Aceste reguli si proceduri vor permite executarea ordinelor comparabile ale

clientilor în concordanta cu momentul primirii acestora de catre S.S.I.F.

(2) Înainte de a tranzactiona un anumit instrument financiar în contul propriu sau în

contul persoanelor relevante, S.S.I.F. trebuie sa execute ordinele primite de la clienti

pentru acel instrument financiar, care pot fi executate în conditiile pietei.

(3) În cazul ordinelor transmise telefonic se va asigura înregistrarea pe banda

magnetica sau pe un suport echivalent.

Art. 145

În cazul unui ordin limita al unui client, cu privire la actiuni admise la tranzactionare

pe o piata reglementata care nu poate fi executat imediat în conditiile curente de piata

existente, S.S.I.F. trebuie, cu exceptia cazului în care clientul stabileste altfel în mod

expres, sa ia masurile necesare pentru a facilita executarea cât mai curând posibil a

acelui ordin, facând public respectivul ordin limita într-o maniera care sa fie usor

accesibila celorlalti participanti la piata folosind sistemul pietei reglementate,

sistemul alternativ de tranzactionare sau orice alt sistem supravegheat, cu asigurarea

publicitatii, accesibilitatii si executarii cât mai rapide a ordinului.

Capitolul VII - Contraparti eligibile

Art. 146

(1) În aplicarea acestei sectiuni, sunt considerate contraparti eligibile urmatoarele

entitati:

a) societatile de servicii de investitii financiare, institutiile de credit si societatile de

asigurare;

b) organismele de plasament colectiv si societatile lor de administrare;

c) fondurile de pensii si societatile lor de administrare;

d) alte institutii financiare autorizate sau reglementate conform legislatiei comunitare

sau legilor nationale a unui stat membru;

e) persoanele fizice sau juridice ale carei activitati principale constau în

tranzactionarea în cont propriu a marfurilor si/sau a instrumentelor financiare

derivate având ca suport marfurile;

f) traderii;

g) guvernele nationale si entitatile publice subordonate acestora inclusiv autoritatile

publice care gestioneaza datoria publica;

h) bancile centrale si organizatiile transnationale.

Capitolul VIII - Cerinte privind transparenta si integritatea operatiunilor cu

instrumente financiare

Sectiunea 1 - Obligatii privind asigurarea integritatii pietelor, raportarea

tranzactiilor si pastrarea înregistrarilor

Art. 148

(1) S.S.I.F. are obligatia sa pastreze si sa puna la dispozitia C.N.V.M., pentru cel

putin 5 ani, rapoartele si evidentele cuprinzând datele si informatiile relevante pentru

toate tranzactiile cu instrumente financiare pe care le-a efectuat fie în cont propriu, fie

în contul clientilor.

(2) În cazul tranzactiilor efectuate în contul clientilor, rapoartele si evidentele trebuie

sa cuprinda, în afara informatiilor relevante prevazute la alin. (1), toate informatiile si

detaliile privind identitatea clientului, precum si informatiile prevazute de

reglementarile în vigoare aplicabile prevenirii si combaterii spalarii banilor prin

folosirea sistemului financiar.

Art. 149

(1) Operatorul de piata, operatorul de sistem si, dupa caz, societatile de servicii de

investitii financiare, trebuie sa întocmeasca si sa transmita C.N.V.M. cât mai curând

posibil, dar nu mai târziu de sfârsitul urmatoarei zile lucratoare, rapoartele privind

tranzactiile cu instrumente financiare, întocmite conform prevederilor alin. (2), dupa

cum urmeaza:

a) în cazul în care tranzactionarea se efectueaza în piata reglementata sau în sistemul

alternativ de tranzactionare obligatia transmiterii rapoartelor revine, dupa caz,

operatorului de piata sau operatorului de sistem;

b) în cazul tranzactiilor efectuate în afara pietelor reglementate si a sistemelor

alternative de tranzactionare, obligatia transmiterii rapoartelor revine S.S.I.F.

(2) Rapoartele prevazute la alin. (1) vor cuprinde, cel putin, detalii privind denumirea

si numarul instrumentelor financiare cumparate sau vândute, cantitatea, data si

momentul executarii fiecarei tranzactii, pretul de tranzactionare, precum si datele de

identificare ale S.S.I.F. implicate

Sectiunea 2 - Obligatiile S.S.I.F. care actioneaza în calitate de operator

independent

Art. 154

(1) Operatorul independent reprezinta intermediarul care în mod organizat, frecvent si

sistematic încheie tranzactii pe cont propriu prin executarea ordinelor clientilor în

afara pietelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzactionare.

(2) S.S.I.F. care intentioneaza sa actioneze ca operator independent trebuie sa notifice

în prealabil C.N.V.M. si sa solicite eliberarea atestatului privind confirmarea acestei

calitati.

(3) C.N.V.M. poate confirma calitatea de operator independent a unei S.S.I.F. daca

documentele justificative depuse în acest sens atesta îndeplinirea conditiilor

prevazute de prezenta sectiune si de Regulamentul CE nr. 1287/2006 pentru

desfasurarea acestei activitati. (ex. scop comercial, reguli si proceduri ne-discretionare, personal si sistem dedicat, activitate disponibila pentru clienti in mod regulat sau continuu)

Sectiunea 3 - Obligatiile S.S.I.F. privind transparenta post tranzactionare

Art. 162

(1) S.S.I.F. care efectueaza, în afara pietei reglementate sau a unui sistem alternativ

de tranzactionare, tranzactii cu actiuni admise la tranzactionare pe o piata

reglementata în contul propriu sau în contul clientilor, trebuie sa faca public volumul

si pretul acelor tranzactii, precum si momentul exact la care acestea au fost executate.

Aceasta informatie va fi facuta publica imediat dupa momentul executarii tranzactiei,

în baza unor costuri comerciale rezonabile si într-o maniera cât mai usor accesibila

participantilor la piata, în conformitate cu reglementarile pietei reglementate.

Sectiunea 4 - Practici frauduloase si notificarea tranzactiilor suspecte

Art. 163

Urmatoarele fapte sunt considerate ca fiind practica frauduloasa:

a) furtul instrumentelor financiare ale clientilor si/sau al fondurilor banesti aferente

acestora;

b) împrumutul, gajarea sau constituirea de garantii în numele S.S.I.F. prin utilizarea

instrumentelor financiare si a disponibilitatilor banesti care apartin clientilor sau

tertilor, fara a avea în prealabil autorizatia scrisa expresa a clientului;

c) înstrainarea sau folosirea directa sau indirecta a activelor clientului ori a

drepturilor provenind din proprietatea asupra acestora, fara autorizatia scrisa

expresa a clientului;

d) încheierea unor tranzactii cu instrumente financiare care ar avea drept scop

ascunderea identitatii proprietarului acestora;

e) garantarea obtinerii anumitor rezultate financiare în urma tranzactiilor efectuate;

f) executarea prioritara a ordinelor de tranzactionare în contul propriu si/sau contul

persoanelor relevante fata de ordinele competitive anterioare sau concomitente în

contul clientilor;

g) efectuarea de tranzactii în situatia existentei unor conflicte de interese cu clientii

fara informarea si acordul prealabil al clientului;

h) tranzactionarea excesiva pentru un cont discretionar, în sensul efectuarii de

tranzactii repetate, în defavoarea clientului, cu scopul de a genera comision pentru

S.S.I.F.;

i) încheierea unui acord între doua sau mai multe persoane care se afla în legaturi

strânse, în scopul obtinerii de beneficii în dauna clientilor sau care au ca scop ori

rezultat cresterea ori scaderea frauduloasa a pretului instrumentelor financiare;

j) informarea eronata, incompleta sau exagerata cu privire la un instrument financiar,

transmisa unui client în vederea determinarii acestuia sa deruleze tranzactii având

ca obiect respectivul instrument financiar;

k) acoperirea obligatiilor ce rezulta din tranzactiile efectuate în contul propriu si/sau

contul persoanelor relevante folosind activele clientilor;

l) transmiterea unor informatii din surse neoficiale, prezentate ca fiind confidentiale,

în scopul determinarii clientilor sau potentialilor clienti de a efectua tranzactii ori

promisiuni de câstig facute clientilor;

m) orice alte fapte considerate de C.N.V.M. ca practica frauduloasa.

TITLUL IV - Contractele la distanta si tranzactiile prin internet

Capitolul I - Continutul si clauzele minime ale contractelor la distanta încheiate de

S.S.I.F. cu investitorii

Art. 167

(1) Pentru validitatea încheierii unui contract la distanta, definit conform art. 28 alin.

(3) din Legea nr. 297/2004, S.S.I.F. trebuie sa solicite si sa obtina, în prealabil

consimtamântul scris al investitorului pentru încheierea unui astfel de contract.

(2) Consimtamântul investitorului prevazut la alin. (1) se poate obtine prin semnatura

investitorului pe un document tipizat, transmis prin una din urmatoarele modalitati:

a) direct la sediul S.S.I.F.;

b) prin posta, cu confirmare de primire;

c) prin telex;

d) prin orice alt mijloc de comunicare recunoscut de lege, ce permite identificarea

expeditorului

Capitolul II - Tranzactionarea prin internet

Art. 177

Utilizarea internetului ca mijloc de comunicare la distanta cu investitorii nu

exonereaza S.S.I.F. de obligatia respectarii regulilor stabilite de prezentul regulament

cu privire la prestarea serviciilor de investitii financiare.

Art. 189

S.S.I.F. trebuie sa elaboreze proceduri pentru a stoca documentele transmise sau

primite prin internet, astfel încât acestea sa fie recuperabile pentru a putea fi

examinate de C.N.V.M.

TITLUL V - Tranzactii în marja. Acordarea de credite si împrumutul de valori

mobiliare

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 190

(1) Prevederile prezentului Titlu se aplica exclusiv tranzactiilor cu valori

mobiliare/instrumente financiare derivate efectuate în cadrul pietelor reglementate si

se completeaza cu prevederile reglementarilor si procedurilor pietei reglementate,

aprobate de C.N.V.M.

(2) În aplicarea prevederilor prezentului titlu, termenii de mai jos au urmatoarele

semnificatii:

a) vânzare în lipsa - vânzarea unor valori mobiliare pe care vânzatorul nu le detine în

proprietate la momentul vânzarii si pe care acesta le-a împrumutat în prealabil;

b) marja - nivelul minim pe care clientul trebuie sa îl mentina în contul de marja

deschis la S.S.I.F. pentru garantarea tranzactiilor în marja. Marja poate fi

constituita în numerar, în valori mobiliare, precum si în titluri de stat cu scadenta

mai mica de 12 luni;

c) apel în marja - cererea cu titlu de obligativitate pentru încadrarea în limitele

impuse prin contract în cazul contului de marja;

d) tranzactii în marja - tranzactiile efectuate de S.S.I.F. în numele clientului sau fie

cu valori mobiliare - în baza unui credit acordat acestuia pentru cumpararea unor

valori mobiliare sau în baza unui împrumut de valori mobiliare acordat în scopul

efectuarii unor vânzari în lipsa, fie cu instrumente financiare derivate;

e) contul de marja - contul în care se înregistreaza tranzactiile în marja cu valori

mobiliare/instrumente financiare derivate. Contul de marja pentru valori

mobiliare/ instrumente financiare derivate functioneaza prin depunerea unei marje

initiale si urmarirea mentinerii unui nivel minim obligatoriu conform prezentului

regulament.

Capitolul II - Tranzactii în marja cu valori mobiliare

Art

(1) La deschiderea contului de marja, clientul este obligat sa depuna o garantie

reprezentând echivalentul a cel putin 50% din valoarea de piata a valorilor mobiliare

ce urmeaza a fi achizitionate prin tranzactii în marja, sub forma de numerar sau de

valori mobiliare.

(2) S.S.I.F. poate solicita clientilor constituirea marjei initiale prevazuta la alin. (1)

într-un procent mai mare de 50%.

Capitolul III - Vânzarea în lipsa a valorilor mobiliare

Art. 202

(1) Înainte de efectuarea unei vânzari în lipsa de valori mobiliare, fiecare client

trebuie sa îsi deschida un cont de marja la un S.S.I.F. si sa încheie un contract pentru

vânzari în lipsa de valori mobiliare.

(2) Contractul pentru vânzari în lipsa de valori mobiliare încheiat între S.S.I.F. si

client trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele prevederi:

a) partile contractante;

b) obiectul contractului;

c) clauze referitoare la transmiterea ordinelor privind vânzarile în lipsa de valori

mobiliare;

d) clauze de valabilitate a ordinelor pentru vânzarile în lipsa de valori mobiliare;

e) clauze privind executarea ordinelor;

f) clauze privind garantiile/ marjele;

g) clauze privind tarifele si comisioanele care vor fi platite de catre client si termenul

de plata;

h) prevederi privind modul de încetare a contractului.

Capitolul IV - Împrumutul de valori mobiliare

Art. 206

(1) Acordarea cu împrumut a valorilor mobiliare în scopul vânzarii în lipsa se va

realiza cu respectarea dispozitiilor prezentului capitol.

(2) Pot face obiectul împrumutului oferit de S.S.I.F., urmatoarele valori mobiliare:

a) valorile mobiliare apartinând S.S.I.F. înregistrate în contul propriu;

b) valorile mobiliare luate cu împrumut de S.S.I.F. de la o alta S.S.I.F.;

c) valorile mobiliare apartinând clientilor S.S.I.F., numai cu acordul scris si expres al

acestora.

Capitolul V - Tranzactii cu instrumente financiare derivate

Art. 210

(1) În vederea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate S.S.I.F. va deschide un

cont în marja pentru instrumente financiare derivate, pe numele persoanelor fizice sau

juridice pentru care va executa tranzactii cu astfel de instrumente.

(2) S.S.I.F. nu va executa nici un ordin pentru clientii care nu au constituit marja

initiala.

(3) S.S.I.F. nu poate mentine pozitii deschise de cumparare si de vânzare pe acelasi

instrument financiar derivat si aceeasi scadenta.

(4) În raporturile sale cu casa de compensare sau cu membrul compensator, dupa caz,

S.S.I.F. este responsabila pentru existenta sumelor necesare în cont pentru tranzactiile

cu instrumente financiare derivate executate pe conturile clientilor sai.

Titlul VI - Cooperarea C.N.V.M. cu autoritati competente din state membre si

nemembre

Capitolul I - Cooperarea cu autoritati competente din statele membre

Capitolul II - Cooperarea cu autoritati competente din statele nemembre

Titlul VII - Sanctiuni

Art. 228

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contraventie si, se

sanctioneaza, dupa caz, cu:

a) sanctiuni contraventionale principale:

1. avertisment;

2. amenda.

b) sanctiuni contraventionale complementare:

1. suspendarea autorizatiei;

2. retragerea autorizatiei;

3. interzicerea temporara a desfasurarii unor activitati si servicii ce cad sub

incidenta Legii nr. 297/2004.

(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, S.S.I.F., administratorilor si

conducatorilor S.S.I.F., reprezentantului compartimentului de control intern,

agentului pentru servicii de investitii financiare.

(3) La individualizarea sanctiunii se va tine seama de circumstantele personale si

reale ale savârsirii faptei si de conduita faptuitorului.

(4) O data cu sanctiunea constând în suspendarea sau retragerea autorizatiei se poate

aplica si sanctiunea interzicerii temporare a desfasurarii unor activitati si servicii ce

cad sub incidenta Legii nr. 297/2004, caz în care ordonanta de sanctionare va

cuprinde si termenul de interzicere a desfasurarii respectivelor activitati si servicii.

Titlul VIII - Dispozitii tranzitorii si finaleDocument Info


Accesari: 2200
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )