Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Legislatie


Judetul Brasov

Consiliul Local al

Municipiului SaceleHOTARAREA nr.

din data de 31.05.2007

privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul local al municipiului Sacele, intrunit in sedinta ordinara din data de 31.05.2007

Analizand raportul cu nr. 11662/03.05.2007 intocmit de serviciul Impozite si taxe, prin care se propune stabilirea in conditii legii a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008,

In conformitate cu H.G. nr.1514/17.11.2006, art.288 din Legea nr.571/2003 si pct. 85 din H.G. 44/2004 cu modificarile si completarile ulterioare "Nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anii 2007, 2008 si 2009 se vor stabili avāndu-se īn vedere nivelurile stabilite pentru anul 2007, īn anexa la hotarārea Guvernului adoptata īn conditiile <LLNK 12006 343 10 202 0 31>art. III din Legea nr. 343/2006

Pentru anii fiscali 2008 si 2009, Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarāri privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pana la data de 31 mai a anului precedent si vor fi aplicate īncepānd cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

Avand in vedere prevederile art. 292 din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare "Īn cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta īntr-o anumita suma īn lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume īn lei, sumele respective se indexeaza o data la 3 ani, tinānd cont de evolutia ratei inflatiei de la ultima indexare."

In conformitate cu Legea nr. 351/24.07.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, Municipiul Sacele se incadreaza in localitatile urbane de rangul II .

Conform art. 287 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare "nivelul impozitelor si taxelor locale prevazute īn prezentul titlu poate fi majorat anual cu pana la 20% de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b)-d)."

In temeiul art.36 alin.1,alin 2, lit.b,alin.4 lit.c si al art.45 alin.1 din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;

Analizand Inventarierea materiei impozabile cu nr. 11663 /2006, Nomenclatorul Stradal, Zonarea municipiului Sacele precum si Planul Urbanistic General aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sacele nr.  23/ 2001.,

tinand seama de necesitatile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2008 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte,

Consiliul Local al Municipiului Sacele, adopta prezenta hotarare

Art. 1 - Se stabilesc si se aproba īn conditiile legii, impozitele si taxele locale pentru anul 2008, dupa cum urmeaza:

a) nivelurile impozitelor si taxelor locale in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale pentru anii 2007, 2008 constituind anexa nr. 1 ;

b) cota prevazuta la art. 253 alin. (2) (privind impozitul pe cladiri persoane juridice) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, este de 1%;

c) cota prevazuta la art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal este de 10% ;

d) cota prevazuta la art. 270 alin. (4) (privind taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal este de 3%;

e) cota prevazuta la art. 279 alin. (2) ( privind taxa hoteliera) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal este de 1% ;

f) taxe speciale prevazute la art 282 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal

- Taxa de pompieri in suma de 5 lei/imobil/an instituita pentru functionarea serv. Public de pompieri civili conform referatului cu nr.4532/22.04.2004 intocmit de compartimentul de Investitii, dotari edilitare, P.S.I., in conformitate cu O.G. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) impozitul anual pentru fiecare din urmatoarele vehicule lente conform art.283 este de 40 lei:

1. autocositoare;

2. autoexcavator (excavator pe autosasiu);

3. autogreder sau autogreper;

4. buldozer pe pneuri;

5. compactor autopropulsat;

6. excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri

sau excavator pe pneuri;

7. freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamānt stabilizat;

8. freza rutiera;

9. īncarcator cu o cupa pe pneuri;

10. instalatie autopropulsata de sortare-concasare;

11. macara cu greifer;

12. macara mobila pe pneuri;

13. macara turn autopropulsata;

14. masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele:

a. lucrari de terasamente;

b. constructia si īntretinerea drumurilor;

c. decopertarea īmbracamintii asfaltice la drumuri;

d. finisarea drumurilor;

e. forat;

f. turnarea asfaltului;

g. īnlaturarea zapezii;

15. sasiu autopropulsat cu fierastrau pentru taiat lemne;

16. tractor pe pneuri;

17. troliu autopropulsat;

18. utilaj multifunctional pentru īntretinerea drumurilor;

19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa;

20. vehicul pentru macinat si compactat deseuri;

21. vehicul pentru marcarea drumurilor;

22. vehicul pentru taiat si compactat deseuri;

23. motostivuitor (autostivuitor);

24. si altele asemenea.

- Taxa prestari servicii politia comunitara in suma de 1166 lei/agent/luna, stabilita in conformitate cu Legea 371/2004 si O.G. 45/2003, cu modificarile si completarile ulterioare in baza referatului nr.29396/2006 Prestarea de servicii se va face pe baza unui contract ferm incheiat intre beneficiar si Primaria mun. Sacele prin Directia Politia Comunitara.

Taxa pentru inregistrarea in Registrul special a contractelor de arendare in conformitate cu L16/1994 cu modificarile si completarile ulterioare, stabilita prin H.C.L nr.4 /2000 este de :

2 lei pentru suprafete de teren de pana la 1 hectar;

4 lei pentru suprafete de teren intre 1-5 hectare

6 lei pentru suprafete de teren intre 5-10 hectare

12 lei pentru suprafete mai mari de 10 hectare

Art. 2. - Bonificatia prevazuta la art. 255 alin(2), art 260 alin(2) si art. 265 alin (2), din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal este :

a) in cazul impozitului pe cladiri persoane fizice, de 10 %;

b) in cazul impozitului pe teren, persoane fizice de 10 %;

c)      in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport, persoane fizice de 10 %;

Art. 3. - (1) majorarea anuala prevazuta la art. 287 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal este:

a) in cazul impozitului pe cladiri, 0%

b) in cazul impozitului pe teren, 0%

c) in cazul taxei pe teren, 0%

d) in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport, 0%

e) in cazul taxelor pentru eliberarea:

e.1. certificatului de urbanism 20 %;

e.2. autorizatiei de construire, 0%

e.3. autorizatiei de foraje si escavari, 20 %;

e.4. autorizatiei de desfiintare, 0%

e.5. autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente, 20 %;;

e.6. avizul comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, 20 %;

e.7. certificatului de nomenclatura stradala, 20 %;

e.8. autorizatiei de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala, 20% ;

e.9. de copii heliografice, 20 %;

e.10. certificatului de producator si pentru viza trimestriala a acestuia, 20 %;

f) in cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, 20 %;

g) in cazul impozitului pe spectacole 0%

h) in cazul taxei hoteliere, 0%

i) in cazul altor taxe locale, la 0%

(2) In cazul impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe, majorarea anuala prevazuta la alin. (1) este inclusa la nivelurile acestora prevazute in anexa nr. 1.

Art. 4. Se aproba pentru persoanele fizice si pentru persoanele juridice anularea creantelor fiscale si a accesoriilor aferente acestora, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2007, in sume mai mici de 10 lei.

Art. 5. - Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren, pentru anul 2008, se delimiteaza zonele din Mun. Sacele conform H.C.L. nr. 87 din 31.05.2007.

Art. 6. - Se stabilesc, conform anexei nr.5 care face parte integranta din prezenta :

tarifele de baza pe metru patrat pentru inchirierea terenurilor proprietatea municipiului Sacele, a spatiilor destinate desfasurarii activitatiilor medicale precum si a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta construite din fondul locative de stat ,

taxele zilnice prevazute de art. 283, alin. 1 cod fiscal pentru ocuparea temporara a locurilor publice si private de catre persoanele fizice, persoane fizice si asociatii familiale autorizate sau persoane juridice

Art. 7. - Lista actelor normative prin care sunt instituite impozitele si taxele locale, inclusiv Hotararile Consiliului Local al Municipiului Sacele prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in anexa nr. 2.

Art. 8. - Lista cuprinzand acte normative, in temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in anexa nr. 3.

Art. 9. - Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la art. 284 alin. (4) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, potrivit anexei nr. 4.

Art. 10. - Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 11. Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Brasov in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica.

PRESEDINTELE SEDINTEI

CONSILIER,

BALINT KAROLY

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

JR. MARIA ANDRONIC

SACELE, 31.05.2007

Anexa nr. 2

Lista cuprinzand actele normative prin care sunt instituite impozitele si taxele locale, inclusiv Hotararile Consiliului Local al mun. Sacele prin care s-au instituit stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent

Acte normative

Legea nr. 27/ 1994 privind impozitele si taxele locale

Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe terenurile agricole

Hotararea de Guvern nr. 506/1994 pentru aprobarea normelor privind metodologia de calcul si formularistica corespunzatoare referitoare la asezarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale.

Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri pentru agricultura sau silvicultura.

O.G. nr. 24/1995 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind impozitul pe venitul agricol si impozitele si taxele locale

O.G. nr. 84/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale

O.G. nr. 61/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale;

Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului de Finante;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale.

Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Legea nr. 12/1998 privind taxele de timbru privind activitatea notariala

O.G. nr. 15/ 1999 aprobata prin Legea nr. 122/ 1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale;

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 453/2001.

O.G. nr. 36/2002 republicata privind impozitele si taxele locale

H.G. nr. 1278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/ 2002 privind impozitele si taxele locale;

O.U.G. nr.138/2002 pentru completarea art. 45 din O.G. 36/2002 privind impozitele si taxele Locale;

Legea nr. 95/2003 privind aprobarea O.U.G. nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din O.G. nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale;

O.U.G. nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localitatiilor;

Hotararea nr. 149/2003 privind modificarea si completarea normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1278/2002.

Legea nr. 273/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localitatiilor;

Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea O.G. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii

din legislatia financiar- fiscala;

O.U.G. nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin (1) din O.G. 36/ 2002 privind

impozitele si taxele locale;

H.G. nr.561/2003 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru

aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin H.G. 1278/2002;

Legea 571/2003 privind Codul fiscal

H.G. nr.44 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571 privind Codul fiscal

Ordonanta de urgenta nr. 123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

H.G. nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile īn anul fiscal 2005;

Ordonanta nr. 83 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

Hotararea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Lege nr. 494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea <LLNK 12004 83130 301 0 33>Ordonantei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

Hotararea nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,

impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile

care se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul

fiscal 2005.

Ordonanta de urgenta nr. 123 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

Ordonanta de urgenta nr. 138 din 29 decembrie 2004 pentru modificarea si completarea <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

Ordonanta de urgenta nr. 24 din 24 martie 2005 pentru modificarea si completarea <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Lege nr. 163 din 1 iunie 2005 privind aprobarea <LLNK 12004 138180 301 0 47>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

Lege nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma īn domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Legea 343/2006 pentru modificarea si compectarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal

H.G. 1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004

Hotararile Consiliului Local al Municipiului Sacele

H.C.L. nr.1/22.01.1998 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;

H.C.L. nr. 12/26.02.1998 aprobarea de taxe de pasunat pe anul 1998

H.C.L. nr. 25/26.03.1998 stabilirea tarifelor pentru inchirierea de fanete pentru anul

H.C.L. nr. 56/26.11.1998 stabilirea de taxe si impozite

H.C.L. nr. 2/12.01.1999 stabilirea de taxe si impozite locale

H.C.L. nr.7/26.02.1999 stabilirea de taxe de pasunat

H.C.L. nr.12/26.02.1999 instituirea de taxe in vederea emiteri de autorizatii de catre biroul comercial conform decretului Lege nr. 54/1990

H.C.L. nr.18/18.03.1999 privind stabilirea de impozite si taxe locale in orasul Sacele

H.C.L. nr.26/25.04.1999 privind stabilirea traseului pentru transhumanta turmelor de ovine a unei taxe speciale ai a cuantumului amezii contraventionale;

H.C.L. nr.50/09.1999 privind stabilirea unei taxe pentru serviciile de apa si canalizare;

H.C.L. nr.51/09.1999 privind aprobare unor taxe pentru ocupare spatiilor amenajate ca locuri de parcare pentru deblocarea autovehiculelor

H.C.L. nr.52/09.1999 privind stabilirea unor taxe pentru oficierea casatoriilor in zilele de repaos saptamanal si sarbatori legale;

H.C.L. nr. 59/10.1999 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2000

H.C.L. nr 2/27.01/2000 privind stabilirea nivelului taxei pentru utilizarea pasunii;

H.C.L. nr.4/27.01.2000 privind stabilirea nivelului taxei de redactare si inregistrare a contractelor de arenda;

H.C.L. nr.22/24.02.2000 privind stabilire taxei pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru activitatea de taximetrie si viza anuala a acesteia;

H.C.L. nr.1/25.01.2001 modifica si completeaza H.C.L. nr.52/1999 privind stabilirea unor taxe pentru oficierea casatoriilor;

H.C.L. nr.2/25.01.2001 privind stabilirea nivelului taxei pentru utilizarea pasunii;

H.C.L. nr.3/25.01.2001 privind modificarea art. 9 din H.C.L. nr.47/26.10.2000 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;

H.C.L. nr.4/25.01.2001 privind actualizarea taxelor extrajudiciare de timbru;

H.C.L. nr.7/25.01.2001 privind stabilirea nivelului taxei pentru utilizarea fanetelor;

H.C.L. nr.22/22.02.2001 privind actualizarea nivelului chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie decat locuinta construite din fondul locative de stat;

H.C.L. nr.27/22.02.20001 privind actualizare nivelului chiriilor pentru spatiile destinate desfasurarii activitatilor medicale;

H.C.L. nr.88/23.08.2001 privind stabilirea nivelului taxei pentru eliberarea

certificatelor de producator;

H.C.L. nr.102/30.10.2001 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul

H.C.L. nr.114/30.11.2001 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2002 stabilite conform H.C.L. nr.102/2001;

H.C.L. nr.3/28.01.2002 privind stabilirea nivelului taxei pentru utilizarea pasunii;

H.C.L. nr. 4/28.01.2002 privind stabilirea nivelului taxei pentru utilizarea fanetelor;

H.C.L. nr. 63/30.05.2002 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2003 in conformitate cu prevederile O.G. 36/2002

H.C.L. nr. 97/29.08.2002 privind stabilirea unei taxe privind servicii apa;

H.C.L. nr.105/26.09.2002 privind instituirea unei taxe pentru traversarea canionului

" 7 Scari";

H.C.L. nr.144/19.12.2002 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2003 in conformitate cu prevederile O.G.36/2002 republicata si a Normelor metodologice nr.1278/2002;

H.C.L. nr.4/2003 privind actualizarea tarifelor de baza pe metro patrat pentru inchirierea terenurilor proprietatea mun. Sacele, a spatiilor destinate desfasurarii activitatii medicale, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta construite din fondul locative de stat:

H.C.L. nr. 13/2003 privind modificarea anexei nr.1 H.C.L. nr. 5 din 28 ian 2002;

H.C.L. nr. 14/2003 privind modificarea Regulamentului de eliberare si folosire a permiselor de libera trecere;

H.C.L. nr. 20/2003 privind actualizarea nivelului taxelor pentru utilizarea pasunilor;

H.C.L. nr. 74/2003 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004 in conformitate cu prevederile O.G. 36/2002 republicata si a Normelor metodologice nr.1278/2002;

H.C.L. nr.120/2003 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004;

H.C.L. nr. 132/2003 privind instituirea unei taxe de interventie pentru echipa de salvamont;

H.C.L. nr.3/2004 privind modificarea H.C.L. nr.121/2003 pentru stabilirea impozitelor si taxelor pe anul 2004

H.C.L. nr.10/2004 privind actualizarea tarifelor de baza pe metru patrat pentru inchirierea terenurilor proprietate a mun Sacele a spatiilor destinate desfasurarii activitatii medicale precum si spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta construita din fondul locativ de stat

H.C.L. nr.84/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005 conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal

H.C.L. nr. 68 /2004 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005 conform Legi nr. 571/2003 si H.G. 783/2004 cuprinse in H.C.L. nr.84/2004

H.C.L. nr.109 /2004 privind stabilirea criteriilor si procedurilor de acordare a unor facilitati fiscale pentru persoanele prevazute la art.286 din Legea 571/2003 si H.G. nr.44/2004

H.C.L. nr. 9 /2005 privind acordarea unor facilitati fiscale pentru persoanele prevazute la art.286 din L571/2003 si H.G. 44/2004

H.C.L. nr. 24/2005 privind aprobarea inchirierii obiectiv "Sala sport" situat in Sacele cart. Stefan cel Mare

H.C.L. nr. 46/2005 privind acordarea unor facilitati fiscale pentru persoanele prevazute la art.286 din L571/2003 si H.G. 44/2004

H.C.L. nr. 66/ 2005 privind acordarea unor facilitati fiscale pentru persoanele prevazute la art.286 din L571/2003 si H.G. 44/2004

H.C.L. 80/2005 privind acordarea unor facilitati fiscale pentru persoanele prevazute la art.286 din L571/2003 si H.G. 44/2004

H.C.L. nr. 95/2005 privind acordarea unor facilitati fiscale pentru persoanele prevazute la art.286 din L571/2003 si H.G. 44/2004

H.C.L. nr. 108/2005 privind acordarea unor facilitati fiscale pentru persoanele prevazute la art.286 din L571/2003 si H.G. 44/2004

H.C.L. nr. 141/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006 conform L571/2003 privind Codul fiscal

H.C.L. nr. 151/2005 privind acordarea unor facilitati fiscale pentru persoanele prevazute la art.286 din L571/2003 si H.G. 44/2004

H.C.L. nr. 179/2005 privind acordarea unor facilitati fiscale pentru persoanele prevazute la art.286 din L571/2003 si H.G. 44/2004

H.C.L. nr. 180/2005 privind anularea creantelor fiscale mai mici de 10 lei ron conform art 174 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala repubicata

PRESEDINTELE SEDINTEI

CONSILIER,

BALINT KAROLY

PRIMAR

EC. VASILE LATA

Anexa nr.3

Lista cuprinzand actele normative in temeiul carora s-a acordat facilitate fiscale

O.G. nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare

H.G. nr. 714/1999 privind aprobarea metodologiei de acordre a facilitatiior privind impozitele si taxele locale

O.U.G. nr. 40/2002 privind recuperarea arieratelor bugetare

H.G. nr. 794/2002 privind aprobarea metodologiei de acordare a facilitatiilor privind impozitele si taxele locale

Legea nr.137/2002

6. O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, modificata si republicata

7. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarire ulterioare

8. Hotararea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Ordonantei de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

PRESEDINTELE SEDINTEI

CONSILIER,

BALINT KAROLY

PRIMAR

EC. VASILE LATA

Anexa nr.4

PROCEDURA

de acordare a facilitatiilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la art. 286

Pentru anul 2008 facilitatiile fiscale precum si scutirile stabilite de consiliul local se acorda numai pentru cladirile si terenul aferent locuintei de domiciliu, pe baza de cerere depusa la Primaria Mun. Sacele si proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta actele doveditoare prin care atesta situatia respectiva.

Dosarul privind cererea de acordare a facilitatiilor fiscale se claseaza daca acesta nu poate fi intocmit in mod complet, respectiv nu cuprinde toate elementele prevazute in prezenta, din motive imputabile solicitantului

Criteriile pentru acordarea facilitatlor fiscale persoanelor fizice :

totalul veniturilor lunare pe familie (pentru membrii familiei care au acelasi

domiciliu cu petentul),  sa fie mai mici decāt salariul minim brut pe tara valabil in

cursul anului 2008 ori constau īn exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor

social.

sa nu detina mai mult de o proprietate;

scutirile se acorda numai pe baza de ancheta sociala.

Cererea de acordare a scutirilor la plata va cuprinde urmatoarele :

elemente de identificare ale contribuabilului

sumele datorate pentru care se solicita scutirea la plata.

natura facilitatiilor fiscale solicitate si o scurta prezentare a cauzelor ce au condus la imposibilitatea de plata a debitelor catre bugetul local;

Cererea de acordare a scutirii trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte:

original si copie dupa buletin/ carte de identitate de unde sa rezulte adresa de domiciliu pentru toti membrii familiei

acte care fac dovada proprietatii respectiv extras de carte funciara actualizat (copie contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, certificat de mostenitor)

original si copie dupa orice alte documente justificative

dovada veniturilor lunare pentru toti membrii familiei (copie dupa ultimul cupon de pensie sau adeverinta de salariu, pensie de asistenta sociala, alocatie pentru copii pentru fiecare membru de familia)

certificat fiscal eliberat de Administratia Fiscala privind veniturile impozabile.

orice alte acte doveditore considerate utile in rezolvarea cererii,

declaratie pe proprie raspundere ca nu au alte venituri si ca solicitanul un detine alte proprietati

membrii de familie care au īmplinit vārsta de 18 ani vor prezenta declaratie pe proprie raspundere ca nu realizeaza venituri;

PRESEDINTELE SEDINTEI

CONSILIER,

BALINT KAROLY

PRIMAR

EC. VASILE LATA

Prezenta Hotarare s-a difuzat la :

-1.ex. Prefectura jud. Brasov

-1.ex. Dosar colectie

-1.ex. Dosar sedinta

-1.ex. D-l Primar

-1.ex. Directia tehnica,

-1.ex. Serviciul financiar, buget, contabilitate, salarizare,

-1.ex. Serviciul Impozite si taxe

-1 ex. Compartiment control comercial

-1.ex. Compartiment Fond funciar, Registru agricol


Document Info


Accesari: 3708
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )