Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload




privind organizarea si finantarea rezidentiatului

administratie


ORDONANŢĂ


privind organizarea si finantarea rezidentiatului





În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata si art.1, pct.III.1 din Legea nr.373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonante


Guvernul României adopta prezenta ordonanta.



CAPITOLUL I
Rezidentiatul


Art. 1. Rezidentiatul reprezinta forma specifica de învatamânt postuniversitar a absolventilor licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie, care asigura pregatirea necesara obtinerii uneia dintre specialitatile cuprinse în Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.

(2) Rezidentiatul se organizeaza sub forma rezidentiatului pe locuri, a rezidentiatului pe post si a rezidentiatului cu timp partial.

(3) Întreaga activitate de pregatire prin rezidentiat se desfasoara sub autoritatea Ministerului Sanatatii Publice si a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.


Art. 2. - (1) Admiterea la forma de rezidentiat pe locuri si la forma de rezidentiat pe post se face prin concurs national, organizat de Ministerul Sanatatii Publice în sesiune unica, în trimestrul patru al anului. Concursul pentru aceste forme de rezidentiat se organizeaza pe domeniile de medicina, de medicina dentara si de farmacie, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice .

Art. 3. (1) Rezidentiatul cu timp partial se organizeaza numai pentru specialitatea medicina de familie.

(2) La acesta forma de rezidentiat au acces medicii de medicina generala cu drept de libera practica.

(3) Admiterea se face prin selectie organizata de Ministerul Sanatatii Publice.

(4) Selectia si pregatirea prin rezidentiat cu timp partial în specialitatea medicina de familie se organizeaza pe baza unei metodologii aprobata prin ordin al ministrului sanatatii publice,cu avizul Colegiului Medicilor din Romania.


Art.4 (1) Rezultatele concursului national pentru forma de rezidentiat pe locuri, respectiv pentru forma de rezidentiat pe post si rezultatele selectiei pentru rezidentiatul cu timp partial în specialitatea medicina de familie, se confirma prin ordi 939v2123j n al ministrului sanatatii publice.

(2) Medicii, medicii dentisti si farmacistii care promoveaza concurs organizat pentru forma de rezidentiat pe locuri si aleg loc în specialitate se confirma prin ordi 939v2123j n al ministrului sanatatii publice ca rezidenti în specialitatea respectiva, cu pregatire în centrul universitar ales.

(3) Medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupa post de rezident, se confirma prin ordi 939v2123j n al ministrului sanatatii publice ca rezidenti cu post în specialitatea postului ales.

(4) Medicii de medicina generala cu drept de libera practica selectati în rezidentiat cu timp partial se confirma prin ordi 939v2123j n al ministrului sanatatii publice ca medici rezidenti medicina de familie pe locul de munca avut la data confirmarii selectiei, fara a se modifica natura contractului individual de munca si fara sa se încheie contractul de munca ca medic rezident.


Art. 5. (1) Rezidentiatul pe locuri oferteaza un numar de locuri care asigura specialisti conform necesitatilor din teritoriu.

(2) Medicii, medicii dentisti si farmacistii confirmati în rezidentiat, ca urmare a concursului pe locuri, încheie un contract individual de munca pe perioada determinata egala cu durata rezidentiatului, cu unitatea sanitara la care au fost repartizate locurile pentru rezidentiat.


Art.6(1) Rezidentiatul pe post se organizeaza în functie de numarul de posturi solicitate de unitatile sanitare publice din reteaua Ministerului Sanatatii Publice, precum si de ministerele cu retea sanitara proprie, în specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.

(2) Rezidentiatul pe post se poate organiza numai pentru unitati sanitare publice, din zone deficitare din punct de vedere al asigurarii asistentei medicale. Pentru resedinta de judet se nominalizeaza numai specialitatile si unitatile sanitare care functioneaza cu mai putin de 50% din numarul de personal normat/locuri de munca, în resedinta de judet si în judet stabilit pentru medici, medici dentisti sau farmacisti. Pentru celelalte unitati din judet, se nominalizeaza numai specialitatile si unitatile sanitare care functioneaza cu mai putin de 50 % din numarul de personal normat pe locuri de munca din localitatea respectiva, stabilit pentru medici, medici dentisti sau farmacisti.

(3) Unitatile si specialitatile pentru care se organizeaza rezidentiat pe post se aproba anual prin ordin al ministrului sanatatii publice;

) Pentru spitalele clinice cu sectii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, precum si pentru spitalele regionale nu se organizeaza rezidentiat pe post.

(5) Rezidentii, care ocupa prin concurs posturile pentru care se organizeaza rezidentiat în conditiile alin. (1), (2) si (3), încheie contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu unitatea sanitara publica, care a publicat postul respectiv, în conditiile prevazute de legislatia în vigoare.

(6) Dupa obtinerea titlului de specialist, autoritatile locale în colaborare cu unitatile sanitare vor acorda acestora prima de instalare ca medic specialist, spatii de locuit în folosinta gratuita si dupa caz spatii destinate desfasurarii actului medical.

(7) Specialistii formati în urma promovarii concursului de rezidentiat pe post, sunt obligati sa lucreze la unitatea sanitara publica, cu care au încheiat contractul individual de munca, cel putin un numar de ani egal cu durata corespunzatoare pregatirii în rezidentiat. Obligatia se stabileste prin act aditional la contractul individual de munca, în baza prevederilor art.193 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Nerespectarea de catre salariat a obligatiilor asumate îl obliga pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, respectiv a cheltuielilor de personal, precum si a restituirii primei de instalare, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita, conform actului aditional la contractul individual de munca.

(8) Prevederile alin. (7) nu se aplica în cazul în care prin reorganizare este desfiintata unitatea sanitara în care se afla postul pe care este confirmat rezident.



Art.7 Medicii confirmati în rezidentiatul cu timp partial desfasoara activitate medicala în cadrul contractelor încheiate cu casele de asigurari de sanatate sau dupa caz prevazute în contractul individual de munca. Pregatirea în rezidentiat se efectueaza conform metodologiei prevazuta la art.3, alin.(4).


Art. 8. (1) Pregatirea în rezidentiat se desfasoara, în mod descentralizat, la nivelul urmatoarelor centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Târgu Mures si Timisoara.

(2) Centrelor universitare mentionate la alin.(1) li se arondeaza celelalte facultati de medicina, medicina dentara si farmacie acreditate, prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.

(3) Institutiile de învatamânt superior medico-dentar sau farmaceutic acreditate, propun Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar, coordonatorii, directorii de programe precum si responsabilii de formare dupa caz, pe specialitatile în care se efectueaza pregatirea. Nominalizarea acestora se face prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului. Plata unor sporuri directorilor de programe si responsabililor de formare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se face numai în cazul în care acestia nu detin functii didactice.

(4) Un coordonator sau director de program nu poate coordona simultan pregatirea în mai multe specialitati.

(5) Coordonatorul de program trebuie sa aiba functia didactica de profesor sau de conferentiar universitar. Prin exceptie, pentru specialitatea medicina de urgenta, directorul de program de rezidentiat poate avea functia didactica de sef de lucrari, gradul de medic primar sau titlul de specialist care practica în mod curent, de cel putin 5 ani, aceasta specialitate.

(6) Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar, coordoneaza, la nivel national, întreaga activitate de pregatire în rezidentiat din centrele universitare si unitatile sanitare acreditate.

Art.9. (1) Pregatirea în rezidentiat se desfasoara, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum de pregatire si a unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice, obligatorii si unice pe tara, elaborat de universitatile de medicina si farmacie, avizat de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar si aprobat prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.

(2) Curriculumul de pregatire se aplica tuturor rezidentilor aflati în pregatire, în limita duratei prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.

(3) Pregatirea in rezidentiat reprezinta un proces continuu de pregatire teoretica si practica, fiind normata integral ca activitate didactica .

(4) Rezidentiatul în specialitatea medicina de familie forma cu timp partial are durata totala, curriculum de pregatire si baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice prevazute pentru rezidentiatul pe loc si respectiv pentru rezidentiatul pe post în specialitatea medicina de familie si asigura acelasi nivel si calitate a pregatirii de specialitate ca si formele de rezidentiat continuu pe baza de program integral, mentionate.


Art. 10. Pe perioada pregatirii, rezidentii au acces la închirierea locurilor de cazare din caminele universitare sau spatiile de cazare anexate spitalelor universitare sau clinice acreditate din centrul unde au fost repartizati sau detasati, cu respectarea prevederilor legale.


Art. 11 Rezidentii efectueaza pregatirea de specialitate în sectii si laboratoare clinice, în unitatile sanitare publice sau în cabinete medicale individuale de medicina de familie, acreditate, nominalizate de Ministerul Sanatatii Publice, stabilite la propunerile universitatilor de medicina si farmacie si de capacitatile de pregatire ale unitatilor sanitare acreditate, precum si cele ale ministerelor cu retea sanitara proprie. Criteriile si procedurile de acreditare si reacreditare pentru fiecare specialitate aparte se propun Ministrului Sanatatii Publice spre aprobare de catre comisiile de specialitate.


Art. 12 (1) Drepturile de personal ale rezidentilor pe perioada pregatirii în rezidentiat se suporta în totalitate de la bugetul de stat, cu exceptia rezidentiatului cu timp partial.

Drepturile de personal se acorda prin unitatile sanitare cu care rezidentii pe loc, respectiv pe post au încheiat contract individual de munca pe durata determinata sau dupa caz nedeterminata, pe baza documentelor doveditoare a frecventarii stagiilor, emise de unitatea la care se efectueaza pregatirea.

(3) Rezidentii anul I si II pot fi inclusi în linia de garda, în afara programului normal de lucru, pe raspunderea medicului titular de garda dublând acest medic, fara a fi salarizati pentru aceasta activitate.

(4) Rezidentii care efectueaza garzi, începând cu anul III de rezidentiat, sunt salarizati pentru aceasta activitate cu respectarea reglementarilor legale în vigoare, de catre unitatea sanitara unde efectueaza garda.


Art. 13.(1) Rezidentiatul se finalizeaza printr-un examen care cuprinde probe teoretice si practice, sustinute în fata unei comisii de specialisti propuse de catre institutiile de învatamânt superior, avizate de colegiile profesionale si numite prin ordin al ministrului sanatatii publice.

(2) Examenul se organizeaza în centrele universitare prevazute la art.6, alin. (1) cu exceptia specialitatii medicina de urgenta pentru care examenul se va desfasura numai în centrele universitare Bucuresti si Târgu Mures, comisiile de examinare fiind formate din directori de programe si responsabili de formare din toate centrele prevazute in art. 8, alin (1).

(3) Absolventii stagiilor de rezidentiat se pot prezenta la examenul de finalizare în maximum 5 ani de la absolvire.

(4) Dupa promovarea examenului prevazut la alin. (1) rezidentilor li se elibereaza certificatul de specialist, în specialitatea în care a promovat examenul, specialitate cuprinsa în Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, de catre Ministerul Sanatatii Publice.

(5) Calitatea de medic specialist, medic dentist specialist sau de farmacist specialist este dovedita de certificatul eliberat conform alin. (4).

(6) Metodologia desfasuarii probelor examenului de specialist se aproba prin Ordin al Ministrului Sanatatii Publice.


Art.14(1) Posesorii certificatului de specialist pot efectua pregatire pentru obtinerea celei de a doua specialitati în regim cu taxa.

(2) Stagiul de pregatire în cea de a doua specialitate se efectueaza integral, cu frecventa. Stagiile efectuate în prima specialitate care se regasesc în curricula celei de a doua specialitati pot fi echivalate.

(3) Specialistii care au efectuat rezidentiat pe post, pot efectua a doua specialitate, dupa îndeplinirea conditiilor din actul aditional încheiat la contractul de munca.


Art.15 Posesorii certificatului de specialist în specialitati asimilate, efectueaza pregatire în specialitatea de asimilare, fara concurs de rezidentiat si fara taxa.


Art. 16. - (1) Înscrierea la concursul de rezidentiat pe loc, a rezidentiatului pe post , precum si selectia în rezidentiatul de medicina de familie cu timp partial, se face cu taxa, al carei cuantum se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice.

(2) Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar si se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de personal si materiale necesare sustinerii concursului de rezidentiat. Sumele ramase disponibile se reporteaza în anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.



CAPITOLUL II

DREPT DE LIBERA PRACTICA

PRACTICA SUPRAVEGHEATA/ASISTATA


Art.17 (1) Începând cu promotia 2005 de absolventi licentiati ai facultatilor de medicina, dobândirea dreptului de libera practica se face dupa promovarea examenului de medic specialist.

(2) Medicii rezidenti care nu finalizeaza stagiul de rezidentiat în specialitatea obtinuta prin concurs, pot continua pregatirea în specialitatea medicina de familie. Prezentarea la examenul de medic specialist se face dupa caz, la finele completarii pregatirii în specialitatea medicina de familie sau, dupa parcurgerea integrala a curriculei de pregatire în aceasta specialitate.

(3) Medicii confirmati specialisti în alta specialitate decât specialitatea medicina de familie, aflati în situatie de reconversie profesionala, pot obtine Certificatul de medic specialist medicina de familie dupa efectuarea unui stagiu de pregatire de minim 6 luni în unitati sanitare acreditate pentru pregatirea în rezidentiatul de medicina de familie si promovarea examenului de medic specialist organizat de Ministerul Sanatatii Publice.

(4) În vederea aplicarii prevederilor alin (3) se analizeaza în ce masura formarea de specialist, precum si experienta profesionala însusita pot înlocui formarea prin rezidentiat în specialitatea medicina de familie si se stabileste durata stagiului de pregatire în specialitatea medicina de familie, care urmeaza a fi efectuat.

(5) Durata si continutul pregatirii în specialitatea medicina de familie prevazuta la alin. (2)-(4), precum si prezentarea la examenul de medic specialist se aproba de catre Ministerul Sanatatii Publice.


Art.18 (1) Începând cu promotia 2005 absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, neconfirmati în rezidentiat, pot efectua trei ani de practica supravegheata/asistata în unitati sanitare publice, cabinete de medicina de familie, la solicitarea acestor unitati, beneficiind de contract individual de munca pe durata determinata. Actul medical pe care îl presteaza în timpul celor trei ani de practica este sub responsabilitatea unui medic cu drept de libera practica.

(2) Pe parcursul celor trei ani, medicii care efectueaza practica supravegheata/asistata au obligatia sa se prezinte la concursul de rezidentiat si dobândesc dreptul de libera practica dupa promovarea examenului de medic specialist.


Art.19 Salarizarea se face de la bugetul de stat, iar salariul de baza va fi stabilit la nivelul functiei de medic prevazuta în Legea privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.


Art.20 Absolventii facultatilor de medicina care dupa încheierea practicii supravegheate/asistate cu durata de trei ani, nu devin rezidenti, pot fi angajati cu contract individual de munca cu durata determinata/ nedeterminata la cabinete medicale individuale si servicii de ambulanta sub îndrumarea unui medic cu drept de libera practica, beneficiind de salarizarea prevazuta pentru functia de medic.


Art.21 Absolventii facultatilor de medicina care au finalizat stagiul de rezidentiat dar nu promoveaza examenul de medic specialist pot fi încadrati cu contract individual de munca pe durata determinata/ nedeterminata în servicii de primiri urgente, servicii de ambulanta sub îndrumarea unui medic cu drept de libera practica, beneficiind de încadrarea pe functia de medic si salarizarea corespunzatoare ultimului an de rezidentiat, în functie de specialitatea în care au fost confirmati medici rezidenti.




CAPITOLUL III


Dispozitii finale si tranzitorii


Art. 22(1) Absolventii facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie licentiati anterior promotiei 2005, dobândesc drept de libera practica dupa finalizarea stagiaturii cu durata de un an.

(2) Pe perioada stagiaturii, drepturile de personal pentru absolventii facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie, licentiati anterior promotiei 2005, se suporta de la bugetul de stat.


Art.23 Începând cu promotia 2005, absolventii licentiati ai facultatilor de medicina dentara si farmacie, obtin dreptul de libera practica o data cu dobândirea licentei.


Art.24(1) Înscrierea la concursurile de rezidentiat se poate face si imediat dupa promovarea examenului de licenta sau/si înaintea finalizarii anului de stagiatura, în vederea asigurarii posibilitatii obtinerii specializarilor la vârste mai apropiate de tendintele actuale ale standardelor internationale.

(2) Absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care devin rezidenti, în conditiile alin. (1), anterior anului 2005, dobândesc dreptul de libera practica dupa un an de rezidentiat, conform prevederilor legale anterioare.


Art. 25.(1) Dispozitiile prezentei ordonante nu afecteaza drepturile câstigate de medici, medici dentisti si farmacisti sub regimul actelor normative anterioare.

(2) Ministerul Sanatatii Publice Metodologia de aplicare a prezentei ordonante, se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii Publice , se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Art.26 Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala în sectorul sanitar, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.215 din 26 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, art.65 din Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.372 din 28 aprilie 2006, art.12 si art.16 din Hotarârea de Guvern nr.899/2002 privind organizarea învatamântului postuniversitar medical si farmaceutic uman, publicata în Monitorul Oficial nr. 660 din 5 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare.









PUBLICATIE Privind selectia la rezidentiat cu timp partial, în specialitatea medicina de familie sesiunea 9 iulie 2008

POSTUNIVERSITAR

Vineri, 30 Mai 2008 19:27

1. Ministerul Sanatatii Publice organizeaza miercuri 9 iulie 2008 test de selectie de intrare în rezidentiat cu timp partial în specialitatea medicina de familie. Selectia se va desfasura în centrele universitare medicale: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Timisoara si Târgu - Mures.


2. (1) Selectia se desfasoara sub forma unui test scris cu 10 întrebari, pe o durata de 2 ore.


(2) Raspunsurile se noteaza cu note de la 1 la 10, fiind admisi cei care au obtinut minimum media 5,00.


3.Testul de selectie se sustine dupa tematica si bibliografia concursului de rezidentiat, domeniul medicina, publicate în ziarul "Viata Medicala" nr.8/22 febr.2008.


4. La testul de selectie se pot prezenta absolventii facultatilor de medicina, promotii anterioare anului 2005, medici de medicina generala cu drept de libera practica.


5. Înscrierile se fac la sediile autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv la ministerele cu retea sanitara proprie, din momentul aparitiei în presa a publicatiei de selectie, si se termina cu 25 de zile înaintea testului( pana la data de 13 iunie 2008, inclusiv).


6. Dosarul de înscriere va cuprinde:


a) cererea de înscriere la selectie, cu numele de familie, initiala tatalui si toate prenumele înscrise în buletinul/ cartea de identitate, cu precizarea centrului universitar în care solicita sustinerea testului;


b) fotocopia buletinului / cartii de identitate sau pasaportului (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, CNP, precum si data nasterii);


c) copia legalizata a diplomei de licenta de medic;


d) copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor;


e) adeverinta din care sa reiasa locul actual de munca sau declaratie pe proprie raspundere, în cazul în care nu sunt angajati;


f) certificatul medical privind starea de sanatate, eliberat de unitatea sanitara desemnata de autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, în care se precizeaza ca este apt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii medicale;


g) copie legalizata a actelor doveditoare (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele,


h) chitanta de plata a taxei de selectie 370 lei (RON)/participant, achitata în contul IBAN al Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti nr.RO72TREZ7025025XXX000266, deschis la Trezoreria sector 2 Bucuresti, cod cont 5025, COD FISCAL 16142125.



7. (1) Dupa verificarea documentelor din dosare si a conditiilor de participare pentru fiecare candidat, autoritatile de sanatate publica, respectiv ministerele cu retea sanitara proprie, alcatuiesc o singura lista cu candidatii, în ordinea alfabetica a numelor, care cuprinde urmatoarele rubrici:


Nr. crt.


ASP


Nume, initiala tatalui, prenume


Promotia (absolvent) UMF absolvita


Loc actual de munca


Numarul chitantei de plata a taxei de selectie


Centrul universitar în care solicita sustinerea testului de selectie


Observatii privind starea de sanatate


Functia Unitatea


LEGENDA:


ASP - autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti (se foloseste indicativul auto; ex.: BZ pentru ASP Buzau, B pentru ASPM Bucuresti);


Locul actual de munca: Pentru cei neîncadrati se trece "FP" în rubrica "unitatea", iar rubrica "functia" se lasa necompletata.


Observatii privind starea de sanatate: Se completeaza numai cu "Apt" sau "Inapt".


(2) Întreaga responsabilitate a corectitudinii datelor înscrise în tabele apartine autoritatilor de sanatate publica, respectiv ministerelor cu retea sanitara proprie.


(3) Listele sunt redactate, conform structurii de la alin. (1), într-un fisier Excel si sunt transmise la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti (str. Bodesti nr. 1, sectorul 2) prin e-mail la adresa rezidentiat@perfmed.ro , în termen de doua zile de la terminarea înscrierilor, iar originalele sunt trimise prin Prioripost la adresa de mai sus, însotite de discheta.


8. (1) Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti redacteaza, în ordine alfabetica, lista finala a candidatilor înscrisi la selectie, pe centre universitare medicale, pe care le transmite comisiilor comune zonale pana la data de 23 iunie 2008.


Repartizarea candidatilor pe sali se face în ordinea alfabetica de catre comisia comuna zonala de selectie.


(2) Candidatii pot afla sala si ora începerii probei de selectie cu 3 zile înainte de sustinerea probei( 6 iulie 2008), consultând site-ul www.rezidentiat.info.


(3) Cu cel putin 24 de ore înainte de selectie, comisiile comune zonale afiseaza la fiecare sala lista candidatilor repartizati în sala respectiva.


9. (1) Testul se desfasoara în ziua de miercuri 9 iulie 2008.


(2) În dimineata zilei de selectie, la ora 8.30, seful de sala si supraveghetorii lipesc în dreptul fiecarui loc din sala o legitimatie de banca cu numarul de ordine al candidatului respectiv, numar corespunzator cu cel aflat în listele candidatilor.


(3) Începând cu ora 9.00, candidatii pot intra în sala în care au fost repartizati. La intrare se legitimeaza în fata sefului de sala cu buletinul/cartea de identitate sau pasaportul, documente ce trebuie sa fie în termen de valabilitate. Cei fara un astfel de document valabil nu sunt primiti în sala de testare.


10.(1) Candidatii se aseaza în sala în ordine alfabetica, conform listelor finale afisate, cu exceptia perechilor sot-sotie, frati-surori, care au obligatia, sub sanctiunea anularii lucrarii, sa semnaleze sefului de sala aceste situatii, pentru a putea fi asezati separat.


Candidatii aflati în sala pot declara, sub semnatura, situatiile mentionate mai sus. Fiecare candidat se aseaza la locul indicat prin legitimatia de banca. Candidatii ocupa numai locurile indicate de organizatori si nu au voie sa le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat initial nu este corespunzator, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicatia sefului de sala.


(2) Candidatii sunt asezati în sala în asa fel încât sa ramâna cel putin un loc liber între doi candidati.


(3) În prezenta tuturor candidatilor, sefii de sala citesc instructiunile privind modul de desfasurare a testului de selectie.


11. (1) Începând cu ora 9.30, se împart candidatilor caietele pentru raspuns precum si pixuri cu pasta albastra.


(2) Candidatii nu au voie sa pastreze carti sau alte materiale informative. Materialele documentare sunt depozitate într-un colt al salii, unde candidatii nu au acces pâna la terminarea testului.


(3) Secretizarea caietelor se face de fiecare candidat în parte, prin introducerea unui bilet ce contine datele de identificare (nume, prenume, numarul si seria buletinului de identitate) în plicul situat în partea interioara a copertii.


(4) Înainte de introducerea biletului în plic, seful de sala verifica datele înscrise pe acesta, apoi va lipi plicul si va aplica stampila stabilita de comisia comuna centrala, astfel încât sa cuprinda si o portiune din afara plicului. Totodata, presedintele comisiei îsi pune semnatura deasupra stampilei. Candidatii care nu sunt prezenti în sala în momentul dictarii întrebarilor nu mai au acces în sala.


(5) Cele 10 subiecte stabilite de comisie sunt dictate candidatilor de catre sefii de sala, iar candidatii le vor scrie la începutul fiecarei foi.


(6) Terminarea enuntarii ultimului subiect corespunde cu ora începerii probei, ora ce va fi trecuta pe tabla alaturi de ora terminarii probei.


(7) Timpul acordat pentru testul de selectie este de 2 ore. În prima jumatate de ora de la începerea testului nici un candidat sau membru al comisiei nu va parasi sala.


(8) În timpul testului candidatii nu au voie sa consulte nici un fel de materiale, sa discute cu ceilalti candidati, sa copieze sau sa aiba asupra lor aparatura electronica de comunicare. Încalcarea disciplinei duce la eliminarea din selectie a candidatilor vinovati, comisia întocmind în acest sens un proces verbal.


(9) Candidatii folosesc numai pixuri cu pasta albastra, alta culoare constituind semn distinctiv ce poate duce la identificarea candidatului, nerespectarea ducând la anularea testului.


(10) În situatii exceptionale, candidatii pot schimba primul caiet de teza, care însa va fi anulat.


(11) La terminarea testului candidatii predau sefului de sala, sub semnatura, caietul de test.


La sfârsitul celor doua ore, caietele se strâng, se numara si se sigileaza în prezenta întregii comisii si a doi candidati care vor semna alaturi de comisie pe pachetul respectiv. Caietele anulate si nefolosite se vor împacheta separat.



12. (1) Corectura testului se face conform baremului transmis de comisia comuna centrala, în termen de 2 saptamâni. Presedintele si membrii comisiei vor acorda pentru fiecare întrebare, note de la 1 la 10, nota pentru fiecare întrebare rezultând din media celor 3 notari. Media generala se calculeaza numai cu 2 zecimale. Se considera admis candidatul al carui test a obtinut nota finala cel putin 5,00 (cinci).


(2) Deschiderea tezelor se face la o data ce va fi afisata din timp de fiecare comisie de corectura, pentru a da posibilitatea candidatilor sa participe la aceasta operatiune.


(3) Dupa afisarea rezultatelor testului de selectie, comisia de corectura asteapta timp de o ora eventualele contestatii, la care va trebui sa raspunda în scris candidatului prin reverificarea tezei în termen de 24 de ore. În cazul în care contestatiile se refera la modul de alcatuire a întrebarilor sau a baremului de corectura, acestea vor fi înaintate comisiei comune zonale. Aceasta le grupeaza tematic si le transmite comisiei comune centrale de rezidentiat, care va da raspunsul în termen de 72 ore.


13. (1) Dupa solutionarea contestatiilor, secretarul comisiei de corectura întocmeste catalogul testului cu nota obtinuta de fiecare candidat, catalog pe care îl afiseaza la sediul comisiei.


(2) Comisia comuna zonala întocmeste catalogul definitiv pe baza cataloagelor de la comisiile de corectura.


(3) Presedintii comisiilor comune zonale transmit Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, în termen de trei zile de la finalizarea selectiei, materialele întocmite( catalog definitiv, procese-verbale, fise de pontaj, etc.), cu exceptia caietelor testelor de selectie, care se pastreaza în arhiva autoritatilor de sanatate publica timp de un an.


14.(1) Medicii confirmati ca rezidenti de medicina de familie cu timp partial efectueaza pregatire minimum 3 zile pe saptamâna, durata maxima de parcurgere a stagiilor prevazute în curricula fiind de 5 ani în unitati sanitare acreditate pentru specialitatea medicina de familie.


(2). Alegerea unitatii sanitare de pregatire se face prin teleconferinta, în prima decada a lunii septembrie. Prezentarea la stagii se va face începând cu 1 octombrie.


(3).Efectuarea integrala a stagiilor de pregatire este certificata de catre îndrumatorii de stagii si managerul unitatii sanitare respective. Efectuarea si finalizarea modulelor de pregatire se face cu respectarea prevederilor ordinului comun MSP/MEdCT 1141/1386/ 2007.


(4) Dupa parcurgerea integrala a curriculei de pregatire, rezidentii în specialitatea medicina de familie sustin examenul de medic specialist, în sesiunile organizate de Ministerul Sanatatii Publice, cu respectarea metodologiei desfasurarii examenului de specialist.


Tematica si bibliografia pentru Concursul National de Rezidentiat , noiembrie 2008


( in paranteza este precizat indexul bibliografic al temei si paginile )



Tematica Medicina dentara


Examenul clinic oro-maxilo-facial (4, pag 7-49).


Anestezia locala si loco-regionala in Medicina dentara (3, pag 80-208).


Extractia dentara (4, pag 109-182).


Metode chirurgicale ajutatoare tratamentului endodontic (4, pag 199-232).


Replatarea si transplatarea dentara (4, pag 233-236).


Metode chirurgicale ajutatoare tratamentului protetic (1, pag 197-221).


Patologia eruptiei dentare (4, pag 299-382).


Traumatisme oro-maxilo-faciale (1, pag 497-698).


Traumatisme dento-parodontale (1, pag 699-711).


Infectiile oro-maxilo-faciale (fara abcesul parodontal) (1, pag 293-363).


Sinuzita odontogena si comunicarea oro-sinuzala (1, pag 365-379).


Chisturile maxilarelor si chisturile partilor moi oro-maxilo-faciale (1, pag 713-752).


Tumorile benigne ale partilor moi oro-faciale (1, pag 753-772).


Tumorile benigne ale maxilarelor: osteogene si non-osteogene (1, pag 773-796).


Tumorile odontogene ale maxilarelor (1, pag 797-814).


Tumorile maligne ale partilor moi oro-faciale (2, pag 20-44, 50-102, 114-260).


Tumorile maligne ale maxilarelor (2, pag 261-297).


Osteopatii ale viscerocraniului (2, pag 364-377).


Patologia glandelor salivare (1, pag 1115-1149, 1154-1167), (2, pag 298-322).


Patologia articulatiei temporo-mandibulare (1, pag 1169-1211).


Durerea in teritoriul oro-maxilo-facial: nevralgia de trigemen (2, pag 458-465).


Despicaturile labio-maxilo-palatine (2, pag 411-425).


Anomaliile dento-maxilare (2, pag 426-456).


Metode locale de prevenire a cariei dentare din santuri si fosete (11, integral).


Rolul factorilor functionali in formarea aparatului dento-maxilar (12, pag 315-392, 405-417, 433-445).


Tratamentul cariei dentare (7, pag 167-185, 294-333, 339-346).


Etiopatogenia cariei dentare (7, pag 31-57).


Formele anatomo-clinice ale pulpitelor dintilor permanenti (8, pag 68-93).


Necroza si gangrena pulpara (8, pag 94-102).


Parodontite apicale acute si cronice (8, pag 103-125).


Tratamentul necrozei si gangrenei pulpare (8, pag 158-213).


Obturarea canalelor radiculare (8, pag. 214-248).


Tratamentul parodontitelor apicale acute si cronice (8, pag. 103-125).


Morfologia parodontiului marginal (6, pag. 16-57).


Etiopatologia parodontopatiilor marginale cronice (6, pag. 63-95).


Clasificarea bolilor parodontiului marginal (6, pag. 119-123).


Gingivite si stomatite (6, pag. 124-150).


Manifestari gingivo-parodontale si orale in SIDA (6, pag. 162-164).


Abcesul parodontal marginal, hiperestezia dentinara si alte complicatii ale bolilor parodontiului marginal (6, pag. 171-175).


Tratamentul parodontopatiilor marginale cronice (profilactic, medicamentos al placii microbiene) (6, pag 176-246).


Etapele tratamentului edentatiei partiale (10, pag 87-140).


Elementele structurale ale protezelor partiale scheletate (10, pag 140-314).


Deteriorarea si inregistrarea relatiei intermaxilare in edentatia partiala tratata cu proteze scheletate (10, pag 515-524).


Amprentarea campului protetic edentat total (9, pag 60-69, 94-129).


Determinarea relatiilor intermaxilare la edentatul total (9, pag 130-151).


Proba machetelor (9, pag 202-222).


Stomatopatiile protetice la edentatul total (9, pag 275-282).


Restaurari unidentare intracoronare si extracoronare (5, pag 191-243).


Inregistrarea relatiilor intermaxilare in protezarea fixa (5, pag 142-162).


Biodinamica protezelor scheletate in cavitatea bucala (10, pag 114-140).


Bibliografie


C Burlibasa, (sub redactia)-Chirurgie orala si maxilo-faciala, Ed. II, Ed. Medicala, Bucuresti, 2005.


N. Ganuta, A. Bucur-Chirurgie maxilo-faciala-Curs, Ed. Medicala Nationala, Bucuresti, 2003.


N. Ganuta, A. Bucur si colab.-Chirurgie oro-maxilo-faciala, vol. I, Ed. National, Bucuresti, 1999.


N. Ganuta, A. Bucur si colab.- Chirurgie oro-maxilo-faciala, vol. II, Ed. National, Bucuresti, 1998.


D. Bratu, Nussbaum-Bazele clinice si tehnice ale protezarii fixe, Ed. Medicala, 2003 sau Ed. Helicon, Timisoara, 2001.


H. T. Dumitriu-Paradontologie, editia a treia, Ed. Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 1999.


A. Iliescu, M. Gafar-Cariologie si odontoterapie restauratoare, Ed. Medicala, Bucuresti, 2001.


M. Gafar, A. Iliescu-Endodontia clinica si practica, ed. II, Ed. Medicala, Bucuresti, 2002.


E. Hutu, s.a.-Edentatia totala, ed. III, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1998.


A. Ionescu-Clinica si tehnica de laborator a pretezei scheletate, Vol I si II, Ed. Cerma, Bucuresti, 1997.


Rodica Luca-Metode locale de prevenire a cariei in santuri si fosete, Ed. Cerma, Bucuresti, 1997.


Gh. Boboc-Aparatul dentomaxilar. Formare si dezvolatre, Ed. Medicala, Bucuresti, 1995.


( in paranteza este precizat indexul bibliografic al temei si paginile )



Tematica Medicina


Bronsita cronica, emfizemul si obstructia cailor respiratorii (1, pag 1600-1610).


Pneumoniile si infectiile pulmonare necrozante (1, pag 1585-1594).


Tuberculoza pulmonara (1, pag 1109-1121).


Astmul bronsic (1, pag 1566-1573).


Cancerul bronhopulmonar (1, pag 602-612).


Afectiunile pleurei, mediastinului si diafragmului (1, pag 1624-1628).


Boala cardiaca ischemica (1, pag 1492-1517).


Boala vaculara hipertensiva (1, pag 1523-1538).


Insuficienta cardiaca (1, pag 1419-1432).


Tulburarile de ritm si de conducere (tahicardie paroxistica supraventriculara, flutterul sifibrilatia atriala, tahicardia ventriculara, flutterul si fibrilatia ventriculara, blocurile atrioventriculare) (1, pag 1383-1410).


Tromboembolismul pulmonar (1, pag 1620-1624).


Colapsul cardiovascular, stopul cardiac si moartea subita cardiaca (1, pag 245-251).


Hepatita acuta virala (1, pag 1847-1864).


Ciroza hepatica si complicatiile cirozei (1, pag 1878-1892).


Pancreatita acuta (2, pag 1989-2007).


Ulcerul gastric si duodenal (1, pag 1756-1772).


Cancerul colorectal (2, pag 1664-1685 si 1709-1727).


Icterul (1, pag 275-281).


Litiaza biliara (2, pag 1915-1942).


Diabetul zaharat (1, pag 2265-2287).


Septicemia si socul septic (1, pag 852-857).


Anemia feripriva si anemii megaloblastice (1, pag 698-704, 714-721).


Leucemia mieloida acuta si cronica (definitie, incidenta, etiologie, clasificare, prezentare clinica, factori de prognostic) (1, pag 750-762).


Infectiile tractului urinar si pielonefritele (1, pag 899-906).


Insuficienta renala (1, pag 1657-1674).


Accidentele vasculare cerebrale hemoragice si ischemice (1, pag 2557-2584).


Spondilita anchilozanta, artrita reactiva si spondilartropatii nediferentiate (1, pag 2094-2100).


Lupusul eritematos sistemic (1, pag 2062-2068).


Cancerul de san (2, pag 1187-1206).


Nutritie si alimentatie pediatrica (3, pag 23-48).


Infectiile perinatale (bacteriene si virale) (3, pag 133-146).


Diareea acuta la copil (3, pag 348-358).


Infectii ale tractului respirator la copil (3, pag 172-225).


Convulsiile si epilepsia la copil (3, pag 505-520).


Infectia cu virusul imunodeficientei umane (fara tratament) (4, pag 422-450).


Traumatismele abdominale (2, pag. 2093-2114).


Tumorile maligne gastrice (6, pag 1205-1210).


Ocluzia intestinala (2, pag 2168-2182).


Apendicita acuta (6, pag 1381-1390).


Peritonitele (2, pag 2116-2151).


Litiaza urinara (2, pag 2825-2839).


Hiperplazia si carcinomul prostatic (2, pag 2905-2933).


Hemoragiile digestive (6, pag 1066-1077).


Fracturi-generalitati (2, pag 2301-2325).


Arsurile (6, pag 227-263).


Herniile peretelui abdominal (6, pag 1582-1605).


Hipertiroidismul, hipotiroidismul si gusa endemica (7, pag 119-134, 141-151).


Cancerul de col uterin (2, pag 3069-3078).


Sarcina normala si dispensarizarea gravidei (5, pag 73-100).


Tumori genitale benigne (6, pag 1834-1836).


Bibliografie


Harrison-Principii de Medicina Interna, editia 14, Ed. Teora, Bucuresti, 2003 (retiparire editia din 2001).


N. Angelescu (sub redactia)-Tratat de Patologie Chirurgicala, vol I si II, Ed. Medicala, Bucuresti, 2001.


E. Ciofu, C. Ciofu-Esentialul in Pediatrie, ed. II, Ed. Amaltea, Bucuresti, 2002.


I. Rebetea-Boli Infectioase, Ed. Medicala, Bucuresti 2000.


V. Ancar-Obstetrica, Ed. National, 1998.


Schwartz-Principiile Chirurgiei, vol. I si II, Ed. Teora, Bucuresti, 2005.


Set as favorite

Bookmark

Email This

Colegiul Medicilor din Romania-Ghiduri de practica medicala, Vol II, Ed. Info Medica 2001.




Document Info


Accesari: 5810
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare




Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )