Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ANALIZA REZULTATELOR ECONOMICE LA SC "XXX" SA

economieANALIZA REZULTATELOR ECONOMICE

LA SC "XXX" SA- ratele echilibrului financiar

- ratele de îndatorare

- ratele de lichiditate si solvabilitate.

Analiza bilantului am facut-o în functie de urmatorii indicatori :

1.1. Rata lichiditatii generale


Aceasta rata reflecta posibilitatea activelor circulante de a fi transformate în timp scurt în lichiditati.

Valoarea supraunitara ne arata ca pe termen scurt întreprinderea îsi poate onora datoriile si aceasta apare ca un element favorabil în termen de echilibru financiar.

Valoarea subunitara nu prezinta un aspect negativ în cazul în care gradul de lichiditate al activelor circulante este mai mare decât gradul de exigibilitate al datoriilor pe termen scurt.


1.2. Rata lichiditatii reduse


INDICATORIACTIVE IMOBILIZATE (AI)-imobilizari necorporale- imobilizari corporale- imobilizari financiareACTIVE CIRCULANTE- stocuri- creanteDISPONIBILITĂŢITOTAL ACTIVCAPITAL PERMANENT (CPM)- capital 313q164d propriu (CP)- datorii financiare pe termen lungDATORII DE EXPLOATARE (DEX)CREDITE DE TREZORERIETOTAL PASIV2.1. Rata lichiditatii generale


Interpretare :

In 2005 aceasta rata este supraunitara ceea ce înseamna ca pe termen scurt întreprinderea îsi poate onora datoriile iar în 2006 este subunitara, dar apropiata de 1, deci este aproape de limita.2.2. Rata lichiditatii reduse

Interpretare :

Rata lichiditatii reduse pentru 2005 si 2006 nu este favorabila.2.3. Rata lichiditatii imediate


Rli= Disponibilitati

Datorii pe termen scurt

Interpretare :

In anii 2005 si 2006 situatia este grava deoarece întreprinderea nu are lichiditati sa-si acopere datoriile pe termen scurt.2.4 .Rata solvabilitatii pe termen lung


RSL= Active totale

Datorii totale


Interpretare :

Un raport mai mare 1,5 (2005), ne arata ca întreprindere este capabila sa-si onoreze datoriile fata de anumiti terti, în schimb o valoare mai mica de 1,5 (2006), dovedeste riscul de insolvabilitate a întreprinderii.

3. ANALIZA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII PE BAZA CONTULUI DE PROFIT sI PIERDERE3.1. Aspecte generale privind contul de profit si pierdere


Contul de profit si pierdere sau contul de rezultate este documentul de sinteza care masoara performantele activitatii unei întreprinderi în cursul unei perioade date.

Acesta scoate în evidenta fluxurile de valoare care au contribuit la cresterea sau micsorarea bogatiei unei întreprinderi pentru o anumita perioada.

Din punct de vedere economic rezultatul exercitiului se defineste ca diferenta între venituri si cheltuieli, acesta poate fi pozitiv, caz în care se va numi profit sau beneficiu si negativ, caz în care se va numi pierdere.

Pe scurt, contul de profit si pierdere arata astfel :

I.Venituri din exploatare

II.Cheltuieli de exploatare

III.Rezultatul exploatarii = Venituri din exploatare - Cheltuieli de exploatare

IV.Venituri financiare

V. Cheltuieli financiare

VI. Rezultatul financiar = Venituri financiare - Cheltuieli financiare

VII.Rezultatul curent = Rezultatul exploatarii + Rezultatul financiar

VIII.Venituri extraordinare

IX. Cheltuieli extraordinare

X.Rezultatul extraordinar = Venituri extraordinare - Cheltuieli extraordinare

XI.Rezultatul brut al exercitiului =Venituri totale - Cheltuieli totale sau

= Rezultatul exploatarii + Rezultatul financiar + Rezultatul extraordinar

XII.Rezultatul net = Rezultatul brut - Impozit pe profit (691).


Legatura dintre bilantul contabil si contul de profit si pierdere este rezultatul net al exercitiului, rezultat care apare în bilant în structura capitalurilor proprii iar în contul de profit si pierdere dupa determinarea rezultatului brut.

Contul de PROFIT sI PIERDERE s-a întocmit pe baza balantei de verificare la sfârsitul exercitiului financiar 2005, respectiv 2006.

Analizând contul de PROFIT sI PIERDERE la S.C « XXX » SA, se constata urmatoarele :


Nr.

crt.

Indicatori


Venituri din exploatare

Cheltuieli din exploatare

Rezultatul din exploatare

Venituri financiare

Cheltuieli financiare

Rezultat financiar (profit)

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Rezultatul extraordinar

Venituri totale

Cheltuieli totale

Rezultatul total (profit)

Impozit pe profit

Profitul net al exercitiului
3.2. METODA RATELOR FOLOSITA ÎN CONTUL DE PROFIT sI PIERDERE


Evidentiaza caracterul economic si financiar al întreprinderii permitând compararea performantelor industriale si comerciale ale acestuia. Ratele de rentabilitate se pot exprima în diverse forme în functie de elementele ce se iau în calcul. În toate cazurile, rentabilitatea exprima o relatie dintre un rezultat si capitalul investit.

Sistemul de rate de rentabilitate cuprinde 3 grupe:

rate de rentabilitate comerciala

rate de rentabilitate economica

rate de rentabilitate financiara.


3.2.1 Ratele de rentabilitate comerciala

Aceste rate se determina ca raport între marjele de acumulare si cifra de afaceri sau valoarea adaugata, exprimând randamentul diferitelor stadii ale activitatii întreprinderii la formarea rezultatului.


3.2.1.1.Rata marjei comerciale


RMC=

Aceasta rata este utilizata de întreprinderile cu activitate comerciala, pune în evidenta strategia comerciala a întreprinderii. Daca aceasta rata înregistreaza o crestere însotita de o diminuare a cifrei de afaceri, însemna ca întreprinderea încearca sa-si mentina marjele comerciale cu o politica de preturi ridicata. Daca rata înregistreaza o diminuare însotita de o crestere a preturilor de vânzare, înseamna ca întreprinderea a redus preturile de vânzare în scopul cuceririi unui nou segment de piata.


3.2.1.2. Rata marjei brute de exploatare

Rata marjei brute de exploatare =

Aceasta rata masoara nivelul rezultatului brut de exploatare independent de politica finnanciara, politica de investitii, de incidenta fiscalitatii si a elementelor extraordinare. Valoarea ridicata a acestei rate reflecta posibilitatea financiara de reînnoire rapida a echipamentelor întreprinderii.

O scadere a ratei exprima o crestere a productivitatii.3.2.1.3. Rata marjei nete

Rata marjei nete =

Aceasta rata exprima capacitatea întreprinderii de a realiza profit si de a rezista concurentei.


3.2.1.4. Rata marjei nete de exploatare

Rata marjei nete de exploatare = Rezultatul exploatarii

Cifra de afaceri


Aceasta rata pune în evidenta eficienta activitatii de exploatare sub toate aspectele: industrial, administrativ si comercial.
3.2.1.5. Rata marjei brute de autofinatare

Aceasta masoara surplusul de resurse de care dispune întreprinderea pentru a-si asigura remunerarea personalului.


Rata marjei brute de autofinatare = Capacitatea de autofinantare

Cifra de afaceri3.2.2. Ratele de rentabilitate economica

Masoara eficienta mijloacelor materiale si financiare alocate întregii activitati a întreprinderii. În functie de scopul analizei, se calculeaza mai multe rate de rentabilitate economica. Toate acestea au valoare informativa ridicata, ceea ce confera o baza mare de comparatie si evaluare.


3.2.2.1. Rata excedentului brut de exploatare

Ofera o apreciere globala asupra rentabilitatii brute a capitalului investit, având avantajul ca nu este afectata de politica de amortizare.


Rata excedentului brut de exploatare = Excedentul brut de exploatare

Activul economic


Activul economic = Activele fixe la valoare bruta + Nevoia de fond de

Rulment + Disponibilitatile3.2.2.2. Rata rentabilitatii economice

Rata rentabilitatii economice, vizeaza în esenta eficienta capitalului economic alocat activitatii productive a întreprinderii.

Rata rentabilitatii economice = Rezultatul economic

Activul economic


3.2.2.3. Rata profitului net

Exprima rentabilitatea neta de dobânzi si impozit a activului economic investit.

Rata profitului net = Profitul net

Activul economic
3.2.3. Ratele de rentabilitate financiara


Actionarii si în general proprietarii, au adus un aport la capitalul propriu. Ratele de rentabilitate financiara reflecta scopul final al acestor actionari. Actionarii se considera investitori, având depuse în întreprindere fonduri de la care asteapta o valorificare, ratele care urmeaza fiind formulate în general pentru a raspunde preocuparilor lor.


Rentabilitate financiara= Profit net

Capital propriu


3.2.3.1. Rata rentabilitatii financiare nete

Este de dorit ca rata rentabilitatii financiare sa fie mai mare decât rata medie a dobânzilor pe piata, pentru a face mai atractive actiunile întreprinderii si a creste cursul lor la bursa.

Rata rentabilitatii financiare nete =3.2.3.2. Rentabilitatea financiara înainte de impozit


Rentab.fin.înainte de impozit = Rezultatul înainte de impozitare

Capitaluri proprii
3.2.3.3. Randamentul capitalurilor proprii


Randamentul capitalurilor proprii =


3.3. Ratele folosite în contul de profit si pierdere la SC « XXX » SANRC

INDICATORI

POZIŢIE ÎN CPP

Exercitiu financiar
Venituri din vânzarea marfurilor (ct.707)

poz.03
Cheltuieli privind marfurile (ct.607)

poz.14
Marja comerciala (rd.1-2)

Productia vânduta (ct.701-706+ ct.708)

poz.02
Variatia stocurilor (+/-)(ct.711)

poz.06/poz.07
Productia imobilizata (ct.721+722)

poz.08
Productia exercitiului (rd.4+5+6)

Consumuri intermediare, respectiv cheltuieli provenite de la terti (gr.60 exclusiv ct.607, gr.61,gr.62, exclusiv ct.621)

poz.11+12+ +13+25
Valoarea adaugata (rd.3+7-8)

Venituri din subventii de exploatare aferente CA nete (ct.7411)

poz.05
Cheltuieli cu impozitele si taxele (gr.63)

poz.26
Cheltuieli cu personalul (gr.64 + ct.621)

poz.15
Excedentul (deficitul) brut din exploatare (rd.9+10-11-12) (EBE)

Alte venituri din exploatare si venituri din provizioane

poz.09+20+23+31
Alte cheltuieli din exploatare

poz.27
Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele

poz.19+22+30
Rezultatul din exploatare (rd.13+14-15-16)

Venituri financiare

poz.42
Chetuieli financiare

poz.49
Rezultatul curent (rd.17+18-19)

Venituri extraordinare

poz.54
Cheltuieli extraordionare

poz.55
Rezultatul extraordinar (rd.21-22)

Rezultatul brut al exercitiului (rd.20+23)

Impozitul pe profit

poz.62
Rezultatul net al exercitiului (rd.24-25)

3.3.1. Ratele de rentabilitate comerciala

3.3.1.1. Rata marjei comerciale


Interpretare :

In 2005 si 2006 rata este mai mare, ceea ce înseamna servicii mai bune pentru clienti.


3.3.1.2. Rata marjei brute de exploatare

Rata marjei brute de exploatare =


Interpretare :

Aceasta rata a înregistrat valori scazute ceea ce indica o redresare foarte grea a întreprinderii.


3.3.1.3.Rata marjei nete

Rata marjei nete =
Interpretare :

În cei doi ani, întreprinderea are profit mai mic si a reusit sa-si acopere cheltuielile.


3.3.1.4. Rata marjei nete de exploatare

Rata marjei nete de exploatare = Rezultatul exploatarii

Cifra de afaceri
Interpretare :

In cei doi ani întreprinderea a înregistrat valori reduse în activitatea de exploatare. În urma analizei acestei rate, rezulta ca întreprinderea are probleme financiare.


3.3.1.5. Rata marjei brute de autofinantare


Rata marjei brute de autofinatare = Capacitatea de autofinantare

Cifra de afaceri


Capacitatea de autofinantare = EBE + alte venituri din expl. - alte chelt.din expl. + venituri financiare - chelt.financiare + venituri extraordinare - chelt.extraordinare - impozit pe profit :
Interpretare :


Intreprinderea a avut capacitatea sa remunereze actionarii deoarece exista un surplus de resurse de care sa dispuna în acest sens, capacitatea de autofinantare înregistrând valori pozitive.


3.3.2. Ratele de rentabilitate economica

3.3.2.1. Rata excedentului brut de exploatare


Rata excedentului brut de exploatare= Excedentul brut de exploatare

Capitalul economic


Aceasta rata exprima rata medie înaintea impozitului, degajata de activitatea unei întreprinderi pentru a remunera capitalurile investite. Daca rentabilitatea astfel obtinuta e superioara costului capitalurilor împrumutate, efectul de levier multiplica profitul capitalurilor proprii.


3.3.2.2. Rata rentabilitatii economice

Rata rentabilitatii economice = Rezultatul economic

Activul economic

3.3.2.3. Rata profitului net

Rata profitului net = Profitul net

Activul economic
3.3.3. Ratele de rentabilitate financiara


Rentabilitate financiara= Profit net

Capital propriu3.3.3.1. Rata rentabilitatii financiare nete

Rata rentabilitatii financiare nete =


3.3.3.2. Rentabilitatea financiara inainte de impozit

Rentab.fin.inainte de impozit= Rezultatul înainte de impozitare

Capitaluri proprii


3.3.3.3. Randamentul capitalurilor proprii

Randamentul capitalurilor proprii =
3.3.4 CREANŢE - DATORII


Indicatori
Creante
Datorii

3.3.4.1. Perioada de recuperare a crenatelor

CA2005 = 13.961.379

CA2006 = 22.186.270

zile


zile3.3.4.2. Perioada de plata a datoriilor

zile

zile


Rata creantelor =     Creante . 100

Active totaleRata datoriilor =     Datorii . 100

Active totale3.3.4.3. Perioada de rotatie a stocurilor

Per. de rotatie a stocurilor =    CA

STOCURI


rotatii/an

În anul 2006 nu mai calculez deoarece nu s-au înregistrat stocuri la data de 31.12.2006.
Indicator

Rata 2005

Rata 2006


Creante
Datorii

3.4. CAPACITATEA DE AUTOFINANŢARE


Capacitatea de autofinantare reflecta forta financiara a unei întreprinderi, garantia securitatii si independentei acesteia. Diferenta dintre venituri si cheltuieli încasabile conduce la determinarea capacitatii de autofinantare care evidentiaza remunerarea întreprinderii. Determinarea acestui indicator extrem de important pentru întreprindere se poate realiza prin doua metode :3.4.1. Metoda deductiva (din EBE)

CAF= EBE

+Alte venituri de exploatare incasabile

- Alte cheltuieli de exploatare platibile

+Venituri financiare incasabile

- Cheltuieli financiare platibile

+Venituri extraordinare

- Cheltuieli extraordinare

- Impozitul pe profit


3.4.2. Metoda aditionala (de la rezultatul net)

Metoda aditionala porneste de la rezultatul net al exercitiului scotând in evidenta elementele contabile care nu genereaza fluxuri monetare , respectiv cele care nu au incidenta asupra trezoreriei.


CAF=Rezultatul net +Cheltuieli calculate-Venituri calculate

CAF=Rezultatul net al exercitiului+

+Cheltuieli privind activele cedate (6583)

+Cheltuieli cu amortizari si provizioane (681,686)

-Venituri din cedarea activelor (7583)

-Venituri din provizioane (781)

-Venituri din subventii (7584).


3.5. Capacitatea de autofinantare a SC « XXX » SA


Metoda deductiva :

CAF2005= 224.519 + 1.251 - 19.857 + 269.114 - 27.076 - 47.669 = 400.282

CAF2006= 545.781 + 23 - 23.660 +199.661 - 130.279 - 84.760 = 506.766


Metoda aditionala

CAF2005= 197.187 + 203.095 = 400.282

CAF2006= 184.341 + 322.425 = 506.766

4. CONCLUZIIDin punct de vedere financiar, SC "XXX" SA Brasov dispune de capitaluri proprii, reusind sa-si acopere nevoile investitionale proprii si sa aiba capacitatea financiara necesara pentru derularea unor contracte de anvergura.

Rezultatele economice din ultimii ani au situate SC "XXX" SA Brasov în topul firmelor din domeniul sau de activitate.Document Info


Accesari: 28572
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )