Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Analiza activitațiilor economico-financiata la S.C. Complex Hotelier Decebal

economieAnaliza activitațiilor economico-financiata la S.C. Complex Hotelier Decebal S.A.
Evoluția din ultimile doua decenii indreptațește caracterizarea economiilor țarilor dezvoltate ca ”economie”, determinand intensificarea preocuparilor specialiștilor de a depași relativ ramanerea in urma a teoriei fața de practica.

Este bine cunoscut faptul ca mutațiile social-economice din epoca contemporana au creat și au dezvoltat turismul. La randul sau, aceasta ramura stimuleaza dezvoltarea altor ramuri ale economiei naționale, prin obiectul activitații sale, cum ar fi industria și agricultura, construcțiile, transporturile, comerțul etc.

Din punct de vedere economic, turismul este consumator de bunuri și beneficiaza de servicii, din cheltuelile acestuia și, impplicit, din mijloacele financiar rezultate prin activitatea unitaților economice ale industriei turismului (transporturi, cazare, alimentație, agrement etc.), o parte revine direct acestor nuitați sub forma de profit și de fonduri banești pentru plata salariilor lucratorilor ocupați in unitațile respective, alta p 454h73e arte intra in bugetul statului sau in cel local sub forma de impozite, texe etc., iar a treia parte este absorbita direct in alte ramuri ale economiei pentru plata produselo și bunurilor livrate și a serviciilor prestate de aceste sectoare pentru necesitațile industriei turismului.
Utilizarea informației pentru analiza echilibrului financiar al S.C. Complex Hotelier Decebal S.A.La modul general, echilibrul evidențiaza ideea de armonie intre diferitele elemente ale unui sistem, ceea ce in domeniul financiar presupune amortizarea resurselor cu nevoile. Resursele și utilizarile reflectate in bilamț sunt variate și se preteaza la diferire concepții despre echilibru.

Informațiile furnizate de bilanțul patrimonial sunt utilazate in analiza statica a situației financiare, respectiv in cadrul ratelor de structuta financiara, a celor de lichiditate și solvabilitate, dar și a unor indicatori precum fondul de rulment, nevoia de fond de rulment și trezoreria.

Asigurarea relevanței concluziilor desprinse din analiza echilibrului financiar presupune utilizarea unei baze de date comparabile: ajustarea valorii indicatorilor in funcție de inflație cu ajutorul indicilor prețurilor de cosum, este imperios necesara.

Analiza echilibrului financiar se efectuiaza pe baza bilanțului contabil al .S.C. Complex Hotelier S.A., ce se descompune in trei mari mase financiare (fondul de rulment, nevoia de fond de rulment și trezoreria neta), luand in calcul perioada 2006-2007.

In cele ce urmeaza se prezinta, in mod sistematizat, indicatorii financiari – contabili obținuți cu ajutorul aplicației informatice la care am facut referire, dupa care este redata interpretarea acestora și, totodata, sunt exprimate cateva considerații.

Aplicația infotmatica amintita a fost astfel elaborata incat a asigutat prelucrarea datelor din bilanțul contabil și contul de profit și pierdere aferente fiecaruia din cele trei exerciții financiare analizate și implicit determinarea tuturor indicatorilor financiari – contabili considerați a fi utili pentru caracterizarea evoluției activitații entitații cercetate.


Analiza fondului de rulment

Fondul de rulment (FR) reprezinta diferența dintre capitalurile permanente și activul imobilizat, evidențiind acel surplus de serse pentru reinoirea stocurilor și creanțelor. Acesta este expresia realozarii echilibrului financiar pe termen lung și a contribuției acestuia la infaptuirea echilibrului financiar pe termen scurt.

Determinarea fondului de rulment și neinscrierea lui distincta intr-un post din pasivul bilanțului sunt o consecința a gestiunii golobale și unitare a fondurilor entitații, fara a separa distinct fondurile pentru investiții de cele pentru producție. Utilizarea globala, fara destinații prestabilite, a fondurilor banești ofera societații libertatea de a le aloca acolo unde nevoia de finanțare impune acest lucru, fie ca este vorba de investiții, de producție, de cercetare etc.

Tabel nr. 3.1 Analiza fondului de rulment

Indicatori

Capital permanent

Capital propriu

Active imobilizate

Fondul de rulment

Fondul de rulment propriu

Fondul de rulment strain

Sursa: Hotel Decebal


In perioada 2004 și 2005 exista un fond de rulment pozitiv, in acest caz, societatea dispune de resurse permanente ce finanțiaza in toatalitate imobilizarile, dar trebuie remarcat faptul ca exista un capital propriu de -689.326 lei RON și respectiv de 993.702 lei RON datorita rezultatului exercițiului financiar ce a inregistrat o pierdere de 304.466 lei RON.

In ceea ce privește anii 2006 și 2007 putem observa ca au celeași coordonate și anume:

v    capitalul propriu are o linie ascendenta datorita inregistrarii rezultetelor exercițiilor financiare pe profit;

v    se observa, de asemenea, o creștere absolut remarcabila a imobilizarilor necorporale, dar mai ales corporale, din dorința dezvoltarii și extinderii activitații societații comerciale, conform situațiilor activelor imobilizate, de la 8.868.584 lei RON in 2006 la 8.963.532 lei RON in 2007, datorita achizițiilor in principal de construcții, instalații tehnice și mașini;

v    fondul de rulment inregistrat este negativ caurmare a creșterii valorii activelot imobilizate.Reprezentarea garafica a datelor din tabelul precedent se prezinta astfel:Desfașurarea activitaților de exploatare antreneaza formarea nevoilor de finanțare, dar im același timp presupune și constituirea, in contrapartida, a resurselor necesare finanțarii acestor nevoi. Procedand la compararea globala a nevoilor de finanțare ala ciclului de explatare cu resursele de finanțare corespunzatoare se naște necesarul de fondul de rulment.

Necesarul de fond de rulment (NFR) reprezinta diferența dintre necesitațile de finanțare ale ciclului de exploatare și datoriile de exploatare rezultand din compararea stocurilor și creanțelor cu datoriile din exploatare și din afara exploatarii.

Aceasta evidențiaza suma de bani de care trebuie sa dispuna entitatea peste cea necesara finanțarii imobilizarilor, pentru a funcționa normal.


Tabel nr. 3.2 Necesarul de fond de rulment

Indicatori

Stocuri

Creanțe

Datorii de exploatare pe termen scurt

Necesarul de fond de rulment

Sursa: Hotel Decebal


In anii 2004 și 2005 evidențiaza o nevoie de fond de rulment pozitiva, ceea ce semnifica un decalaj nefavorabil intre lichiditatea stocurilor și a creanțelor și a exigibilitații datoriilor de expoatare (s-au incetinit incasarile și s-au urgentat plațile). In ceea ce privește perioada 2006 și 2007, necesarul de fond de rulment este negativ, semnificand un surplus de surse temporale in raport cu nevoile corespunzatoare de capitaluri circulante.

Aceasta situație se apreciaza ca fiind pozitiva deoarece reprezinta rezultatul accelerarii rotației activelor circulante și al angajarii de datorii cu scadențe mai relaxante.

Reprezentarea grafica a necesarului de fond de rulment
Trezoreria


In ceea ce privește trezoreria unei entitați, prin prisma unui bilanț patrimonial, o putem defini ca diferența intre disponibilitațile și datoriile financiare curente sau datoriile. Trezoreria este expresia cea mai concludenta a desfașurarii unei activitați eficente in masura in care fondul de rulment, la un moment dat, este superior nevoii de fond de rulment. Acest excedent de finanțare este cocretizat in disponibilitați banești aflate in conturi bancare și in casa.

Trezoreria neta reflecta calitatea echilibrului financiar general al entitații atat pe termen lung, cat și pe termen scurt.


Tabel nr. 3.3 Trezoreria neta

Indicator

Disponibilitați banești

Datorii financiare curente

Trezoreria neta

Sursa: Hotel Decebal


Intreaga perioada analizata se caracterizeaza printr-o trezorerie neta pozitiva, ceea ce demonstreaza succesul societații comerciale in viața economica și plasarea rentabila a disponibilitaților banești pe piața de capital pentru intarirea poziției sale.Trezoreria neta pozitiva evidențiaza faptul ca exercițiile financiare s-au incheiat cu un surplus monetar.


Reprezentarea grafica a analizei trezoreriei nete
Pentru aprecierea echilibrului financiar am avut in vedere corelațiile intre necesitațile și posibilitațile societații comerciale, respectiv intre sursele financiare și mijloacele economice necesare desfașurarii activitații de exploatare și comercializare pe termen lung și scurt.

Existența fluxurilor banești, concomitent cu cele matriale, impune luarea in considerare in definirea echilibrului financiar a elementelor implicate de aceste fluxuri prin indicatori specifici calculați. De aici deducem ca echilibrul economico-financiar al societații comerciale trebuie ințeles ca fiind un ansamblu de corelații ce se formeaza in procesul de rotație a capitalului.

Informațiile contabile furnizate de situațiile financiare anuale ale S.C. Complex Hotelier Decebal S.A. aferente rezultatelor financiare 2004-2007 au fost prelucrate prin intermediul unei aplicații informatice complexe și astfel s-a efectuat o analiza detaliata a activitații economico-financiare a unitații.

In funcție de evoluția inregistrata de rezultatul din exploatare, financiar sau extraordianar, se stabilesc obiectivele de coordonare a activitații viitoare in scopul maximizarii rezultatelor.


Evoluția rezultatului pe categorii de activitați

Rezultat

Rezultat din expluatare

Rezultatul financiar

Rezultatul curent

Rezultatul extraordunar

Rezultatul brut

Rezultatul net

Sursa: Hotel Decebal


Prin activitatea desfașurata in anii 2004, S.C. Complex Hotelier Decebal S.A. a inregistrat pierderea neta de 2.289.157 RON, pierdere ce a fost generata atat de activitatea de exploatare, cat și activitatea financiara, respectiv 75,85% de pierderea din exploatare și 24,15% de pierderea financiara.

In anul 2005 și 2006, hotelul inregistreaza un profit net de 2.258.008 RON, profit realizat din rentabilitatea activitații de exploatare precum și din activitați financiare.

In anul 2006 și 2007 se inregistreaza un profit net de 1.534.969 RON   in 2006 și 1.651.018 RON in 2007. Activitatea financiara au avut o activitate negativa, ducand la scaderea profitului net, aceasta ca urmare a utilizarii de credite bancare purtatoare de dobanzi.

Pierderea financiara a fost insa recuperata pe seama creșterii profitului din exploatare, ceea ce atesta eficența utilizariicreditelor primite.


Situația rezultatului financiar

Indicatori

Venituri financiare

Cheltueli financiare

Rezultatul financiar


In anul 2004 cheltuielile financiare sunt net superioare veniturilor financiare datorita careditelor bancare care au generat dobanzi.

In anul 2005 veniturile devanseaza cheltuelile financiare acest lucru marcand desfașurarea profitabila a activitații financiare.

In schimb, in anii 2006 și 2007, cheltuelile financiare depașesc cu mult veniturile financiare, in special din cauza ajustarii valorii imobilizarilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante.

De remarcat ca ponderea cea mai mare in totalul veniturilor financiare o reprezinta alte venituri financiare in dretimentul veniturilor din dobanzi, dar se observa, de asemenea, faptul ca veniturile din dobanzi sunt ascendete, iar alte venituri financiare au o evoluție descendenta.


Veniturile

Evoluția veniturilor Hotelului Decebal din punct de vedere dinamic și structural


Indicatior

Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate

Venituri din dobanzi

Alte venituri financiare

TOTAL venituri financiare

Sursa: Hotel Decebal


Dinamica inregistrata de componentele veniturilor financiare se regasesc in modificarea structurala a acestora, in sensurile ca veniturile din dobanzi, de la 1% fața din totalul veniturilor financiare in anul 2004, cresc la 15% in anul 2005, iar in anii 2006 și 2007 se atinge pragul de 28% din totalul veniturilor financiare. Alte venituri financiare: veniturile din investițiile financiare pe termen scurt, venituri din creanțe imobilizate, venituri din investiții financiare cedate, venituri din diferențe de curs valutar, venituri din dobanzi, venituri din sconturi obținute și venituri din imobilizari financiare au o evoluție descendenta.
Cheltielile

Evoluția cheltuielilor Hotelului Decebal din punct de vedere dinamic și structural


Indicatori

Cheltuieli privind dobanzile

Ajustarea valorilor imobilizarilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante

Alte cheltuieli financiare

TOTAL cheltuieli financiare

Sursa: Hotel Decebal


In perioada 2004-2007, S.C. Complex Hotelier Decebal S.A., prezinta urmatoarea structura a chieltuielilor financiare: chieltuielile privind dobanzile inregistreaza o pondere de 41% in 2004, 86% in 2005, 29% in 2006 și 31% in 2007, in timp ce alte chieltuieli financiare reprezentate de pierderi din creanțe legate de participație, pierderi privind investițiile financiare cedate, chieltuieli din diferențe de curs valutar, chieltuieli privind sconturile acordate, inregistreaza urnatoarele ponderi: 59% in 2004, 14% in 2005, 16% in 2006 și 18% in 2007.

2.6.3 Profitul


Profitul este reprezentat in doua forme: bruta ca diferența intre venituri și cheltuieli,iar in forma neta dupa deducrea impozitului.

Punctul de plecare in diagnosticul profilului oricarei entitați il constituie analiza dinamica și structurala.Valorile absolute și relative aferente profitului permit aprecierea globala a rentabilitații absolute a activitații hotelului.

In analiza dinamica a profitului sunt fregvent folosiți indicii cu baza fixa sau in lanț, ritmul mediu de creștere și modificarea absoluta.

Caracterizarea dimensiunii profitului se face pe baza evoluției veniturilor și cheltuielilor.Un rezultat pozitiv al activitații este asigurat de creșterea veniturilor int-un ritm superior chelutielilor.Profitul pe cei patru ani este reprezentat astfel:

Tabel nr. 2.6.3

Ani

Evoluția profitului

Sursa:Hotel Decebal

In ceea ce privește rezultatele obținute din tabelul de mai sus rezulta ca in anul 2004 fața de anul 2005 profitul a crescut cu 815488.In anul 2006 prpfitul a crescut fața de 2005 cu 188103,61.

Din anii 2006 și respectiv 2007 rezulta un profit care a crescut cu 22023,11, aceasta fiind perioada cea mai buna a hotelului.

Pentru anul 2008 hotelul o sa intalneasca o scadere fața de cei lalți ani.


Document Info


Accesari: 4448
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )