Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
PREZENTAREA DETALIATA A PRINCIPALELOR INFORMATII CUPRINSE IN SITUATIILE FINANCIARE

economie


PREZENTAREA DETALIATA

A PRINCIPALELOR INFORMATII CUPRINSE

IN SITUATIILE FINANCIARE1.-Prezentarea generala
Pozitia în raport cu concurenta

Avand in vedere calitatea marfurilor vandute putem considera ca principalii concurenti sunt magazinele de vanzare cu amanuntul din zona centrala a orasului: Princess, Alexandra, Central, Rialda. Principalul avantaj fata de societatile concurente il constituie

  1. calitatea foarte buna a produselor comercializate
  2. politica de fidelizare a clientilor practicata de Steilmann, Il Passo, Rosch si Daniel Hechter (principalii colaboratori).
  3. faptul ca face parte din retaua de magazine Steilmann care detine 52 de unitati de vanzare ce amanuntul cu acoperire nationala. In cadrul acestei retele Facto Com ocupa locul 6 dupa volumul vanzarilor realizate

2. Baza intocmirii situatiilor financiare si a inregistrarilor contabile


2.1-Evidenta contabila si inregistrarile in contabilitate a operatiunilor patrimoniale s-au facut cu respectarea reglementarilor contabile in vigoare.


3.Principii si metode contabile


Prezentam mai jos principiile si metodele contabile folosite pentru evaluarea elementelor patrimoniale si intocmirea situatiilor financiare.


3.1 Imobilizari corporale


Conform prevederilor Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.306/2002, societatea FACTO COM SRL, a optat, pentru inregistrarea in situatiile financiare a imobilizarilor corporale la cost e achizitie. In situatiile financiare aceste active sunt evidentiate la cost istoric, mai putin amortizarea cumulata .


O cheltuiala ulterioara este capitalizata numai daca majoreaza beneficiile economice viitoare generate de imobilizarea corporala respectiva. Orice alta cheltuiala este inclusa ca atare direct în contul de profit si pierdere.


Astfel costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, în scopul asigurarii utilizarii continue a acestora, este recunoscut ca o cheltuiala în perioada în care este efectuata. În situatia unei modernizari care conduce la obtinerea de beneficii economice suplimentare, aceasta este recunoscuta ca o componenta a activului.


Amortizarea a fost calculata utilizând metoda lineara, pe întreaga durata de viata a activelor. Activele se amortizeaza începând cu luna urmatoare punerii in functiune.

In cursul anului 2004 sinteza miscarilor imobilizarilor corporale se prezinta in tabelul urmator:

Mii lei

Valori brute

Sold initial

Cresteri

Reduceri

Sold final

Terenuri

Constructii

Instalatii

Alte instalatii

Imob.in curs

TOTAL


3.2. Stocuri


Potrivit specificului activitatii societatea nu gestioneaza stocuri de materii prime sau produse finite.

Stocurile de marfuri din magazin se tin pe gestiuni. La majoritatea inregistrarea se face intrarea in gestiune la pretul de vinzare cu amanuntul (care include adaos+TVA).Iesirile de marfa sunt inregistrate prin repartizarea diferentelor de pret asupra valorii marfurilor iesite cu ajutorul coeficientului de repartizare calculat intre soldul creditor al diferentelor de pret+diferentele de pret aferente intrarilor din luna curenta si soldul debitor+valoarea de intrare a marfurilor in luna curenta.


3.3. Creante   


Creantele inscrise in situatiile financiare sunt inregistrate la valori nominale si sunt reprezentate de creante comerciale si avansuri salariati


3.4 Trezoreria   


Principalele operatiuni de incasari si plati se deruleaza prin conturile bancare si prin casieria societatii in lei .

Operatiunile derulate prin casierie sunt evidentiate in Registrul de casa, se stabileste zilnic soldul casei,urmarindu-se incadrarea in plafonul de plati catre furnizori si plafonul soldului de casa.

Avansurile de trezorerie in numerar sau valuta puse la dispozitia personalului in vederea efectuarii unor plati in contul societatii, ori pentru acoperirea unor cheltuieli de deplasare sunt evidentiate in conturi analitice pe fiecare salariat urmarindu-se decontarea in termen a acestor sume.

SC Facto Com SRL are conturi bancare deschise la Banca Transilvania si Banca Comerciala Agentia Cluj

Pentru a face distinctie intre soldurile conturilor s-au deschis analitice.

Soldurile din balanta de verificare corespund cu cele din extrasele de cont din ultima zi lucratoare a anului 2004.


3.5. Datorii   


3.6 Capitaluri proprii


Situatia financiara a firmei este apreciata printr-un complex de indicatori calculati pe baza datelor din bilantul contabil si a contului de profit si pierdere.Prezentam in continuare, evolutia unor indicatori financiari sintetici ai societatii calculati pe baza datelor din situatiile financiare incheiate la 3.12.2003 si 2004.5.1 Solvabilitatea generala (Sg)- arata capacitatea societatii de a face fata, cu ajutorul activelor circulante, scadentelor la termen scurt. Se considera corespunzatoare valoarea acestui indicator daca este supraunitara, caz in care platile pot fi efectuate.


Active circulante

Sg=-------- ----- ------

Datorii curente


Anul

Valoarea

ObservatiiSolvabilitate in scadereNivel bunLichiditatea imediata (Li) prezinta capacitatea firmei de a-si onora obligatiile din active circulante cu grad ridicat de lichiditate (creante si disponibilitati banesti).


Active circulante -stocuri

Li=----- ----- ----- ----- -------

Datorii curenteAnul

Valoarea

ObservatiiNivel redusNivel redusAr putea exista momente in care societatea sa aiba dificultati de trezorerie.Indicatorul este in usoara crestere fata de anul precedent.


5.3 Rata rentabilitatii economice(RRE) -masura in care activele societatii contribuie la obtinerea profitului.Rezultatul brut

RRE=----- ----- --------- ----- ----x 100

Total active


Anul

Valoarea

ObservatiiRentab.bunaRentab buna


Valoarea indicatorului se considera bun daca atinge cel putin rata inflatiei inregistrata in anul raportat.In situatia noastra, pe langa faptul ca indicatorul inregistreaza un nivel mai bun decat in anul 2003,si este peste rata inflatiei pe anul 2004 care este de 9,3% si a dobanzii medii bancare care a fost de 18,2%


6.Impozite si taxe


Impozitele si taxele existente in sold la 31.12.2004 reprezinta obligatii curente aferente luna decembrie.


7.Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului corespunde prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991, modificata de O.G.nr.70/2004 si ale Ordinului Ministerului de Finante nr.1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv.

La SC FACTO COM raspunderea pentru organizarea si inventarierea patrimoniului revine administratorului.

In vederea inventarierii patrimoniului s-a emis Decizia nr.201/3.12.2004,care cuprinde o comisie centrala.

Comisia inventariaza gestiunile conform metodologiei stabilita in norme.La valorificarea rezultatelor odata cu procesul verbal de stabilire a diferentelor fac propuneri pentru solutionarea diferentelor in sensul imputarii sau trecerii pe cheltuieli.

Obligatiile fata de furnizori s-au vericat pe baza confirmarii soldurilor de catre furnizori.La inventariere am asistat prin reprezentant in calitate de auditor financiar prin sondaj.

Rezultatele inventarierii s-au consemnat in referatul privind terminarea operatiunii de inventariere si rezultatele sunt incluse in situatiile financiare incheiate la 31.12.2004.

ACCEPTAREA MANDATULUI

Initiale

DataClient:

Întocmit de: MA   

Perioada auditata:


Revizuit de: MR   Ref.sit Da/Nu

1. Depinde firma excesiv de client ?


Nu

2. Datoreaza clientul onorarii care se ridica la o suma sufficient de mare pentru a fi considerate un imprumut?


Nu

3. I-a acordat firma sau orice persoana strins legata de firma clientului

Un imprumut sau garantii ori a luat firma sau orice persoana strins legata de firma un imprumut sau garantii de la client ?Nu

4.A acceptat vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatii firmei de audit bunuri sau servicii semnificative din partea clientului sau ospitalitatea acestuia ?


Nu

5. Exista vreun litigiu in derulare sau potential intre firma si client ?


Nu

6. Are vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatii firmei de audit cunostinte personale sau rude in conducerea sau printre angajatii firmei client ?


Nu

7. A fost vreo persoana cu functie de raspunderedi societatea-client auditor principal sau a avut o functie de conducere in firma de audit ?


Nu

8. Are firma de audit interese de afaceri cu societatea client sau cu o persoana cu functie de raspundere ori cu u angajat al firmei ?


Nu

9. Detine vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatii firmei de audit actiuni sau alte plasamente in societatea -client ?


Nu

10. Detine vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatii firmei de audit participatii intr-un trist care poseda actiuni la societatea client ?


Nu

11. Are partenerul firmei de audit sau oricare dintre auditorii angajati unitati de fond de orice fel la societatea client ?


Nu

12. Detine actiuni la societatea client,in oricare calitate,vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatii firmei de audit ?


Nu

13. Poate fi amenintata independenta firmei in urma presiunilor generale de la alte firme de specialitate sau de surse externe,cum ar fi bancheri sau avocati ?


Nu

14. A ramas responsabil de audit acelasi auditor principal timp de 5 ani ?


Nu

15. Are firma de auit o pregatire si resurse suficiente pentru desfasurarea auditului ?

Da


16. Exista anumiti factori referitori la client care ar putea influenta decizia de acceptare a reuniunii ?


NuScrisoarea de angajament


Catre Consiliul de Administratie sau reprezentantilor adecvati ai conducerii la vârf:


PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE
Initiale

DataClient: SC FACTO COM SRL

Întocmit de: MA   

Perioada auditata: 31.12.2004


Revizuit de: MR   


Situatii financiare     Buget

Exercitii anterioare

exercitiu curent 1998

(Nota 4)

lei lei lei
Active totale (înainte de scaderea datoriilor)
Cifra de afaceri
Profit înainte de impozitare (nota 3)
Prag de semnificatie


Etapa de planificare


Etapa exprimarii opiniei


NOTĂ EXPLICATIVĂ privind rationamentul selectiei pragului de semnificatie.

Pragul de semnificatie a fost calculat în functie de cifra activele totale, deoarece acesta a fost indicatorul cel mai constant în ultimii ani. Cifra profitului / pierderii a variat considerabil si de aceea nua fost luata în considerare.
Evaluarea riscului de esantionare


VERIFICAREA RISCULUI INERENT GENERAL

Initiale

DataClient: SC FACTO COM SRL

Întocmit de: MA   

Perioada auditata: 31.12.2004


Revizuit de: MR   


Da

Nu


1. Managementul
Sectiunea

F2

LISTA DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT SPECIFIC
Initiale

DataClient: SC FACTO COM S.A.

Întocmit de: MA   

Perioada: 31.12.2004


Revizuit de: MR   


Pragul de semnificatie = 1,2 miliarde leiRiscuri inerente specifice


Ref. sit.

Marimea esantionului (bazata pe judecata)/

Factorul initial de risc (la F3)

Riscul inerent general = scazutEvaluare
Imobilizarile corporale si necorporaleMediuStocuri si productie în curs de executie - cantitatiMediuStocuri si productie în curs de executie - evaluare

Da


MediuDebitori


Da

MediuConturi la banci si casa - platiMediuConturi la banci si casa - încasariMediuConturi la banci - confruntate cu extrasele de contMediuCreditoriMediuCreditori pe termen lungMediuVânzariMediuCumparariMediuCheltuieli


Da

MediuSalarii si indemnizatii
DaMediuAlte sectiuni de audit


Da

MediuBalanta de verificare si înregistrari contabileMediuSituatii financiare preliminare si înregistrari dupa sfârsitul exercitiuluiMediu

RISCURI INERENTE SPECIFICE sI MĂRIMEA EsANTIOANELOR INIŢIALENumar de riscuri inerente specifice identificate

NIVEL GENERAL DE RISC INERENT


Foarte scazut

Scazut

Nivel mediu

Nivel ridicat

0, 1 sau 2 riscuri

3 sau 4 riscuri

5 sau 6 riscuri

ÎNTREBĂRI PRIVIND RISCURILE INERENTE SPECIFICE


Sectiunea

F3

RISCURI INERENTE SPECIFICE sI MĂRIMEA EsANTIOANELOR INIŢIALE
Initiale

DataClient: SC FACTO COM SRL

Întocmit de: MA   

Perioada auditata: 31.12.2004


Revizuit de: MR   
SE VA UTILIZA NUMAI ÎN CAZUL ADOPTĂRII METODEI DE EsANTIONARE BAZATE PE RISCRisc inerent (RI): sursa F2

RDNE


Calculul benzii de risc

RI x RDNE x RC


Marimea esantio-nului

Riscul de control

Imobilizarile corporale si necorporaleN/AStocuri si productie în curs de executie - cantitatiN/AStocuri si productie în curs de executie - evaluareN/ADebitoriN/AConturi la banci si casa - platiN/AConturi la banci si casa - încasariN/AConturi la banci - confruntate cu extrasele de contN/ACreditoriN/ACreditori pe termen lungN/AVânzariN/ACumparariN/ACheltuieliN/ASalarii si indemnizatiiN/AAlte sectiuni de auditN/A

Balanta de verificare si înregistrari contabileN/ASituatii financiare preliminare si înregistrari dupa sfârsitul exercitiuluiN/A


IMPOZITE sI TAXE

Sectiunea

MClient: S.C FACTO COM SRL

Initiale

Întocmit de: M.A.

Data

Perioada auditata: 31.12.2004

Revizuit de: M.R.
Probe de audit necesare

Grad de acoperire

Ref.

Sit.

Initiale

Probleme aparute

Impozitul pe profit


1. Obtineti o analiza sintetica a soldurilor initiale si a rulajelor impozitelor si taxelor datorate, precum si a cheltuielilor cu impozitele si taxele aferente exercitiului auditat.M1

M.A.

Nu exista

2. Revizuiti situatia impozitelor si taxelor datorate în exercitiul anterior si asigurati-va ca s-au înregistrat dobânzile si penalitatile aferente.M1M.A.Nu exista

3. Revizuiti calculele clientului privind impozitele si taxele aferente exercitiului curent.

M1,

M2


M.A


Nu exista

4. Realizati o reconciliere fiscala între cota de impozitare teoretica asupra profitului net si cea efectiv aplicata.


Impozitul amânat


5. Decideti daca societatea client trebuie sa înregistreze impozit amânat.


TVA


6. Revizuiti deconturile de TVA si reconciliati un esantion din acestea cu evidentele contabile lunare/trimestriale.

M1
M.A.
Nu exista

7. Verificati corectitudinea si acuratetea înregistrarii TVA, atunci când testati vânzarile si cumpararile.

M.A.


Nu exista
Grad de acoperire

Ref.

Sit.

Initiale

Probleme aparute

8. Asigurati-va ca toate deconturile de TVA s-au depus la timp. Cercetati daca societatea datoreaza dobânzi sau penalitati si daca acestea au fost corect înregistrate.M1M.A.Nu exista

9. Revizuiti corespondenta cu Ministerul Finantelor.

M1


M.A.


Nu exista

10. Reconciliati soldul final al TVA si asigurati-va ca suma a fost platita sau încasata dupa încheierea exercitiului.

M1


M.A.


Nu exista

11. Asigurati-va ca toate soldurile privind impozitul pe profit si impozitul amânat sunt prezentate corespunzator în situatiile financiare.

Sit fin.M.A.Nu exista

12. Asigurati-va ca toate riscurile legate de fiscalitate sunt prezentate în conformitate cu reglementarile contabile.
M.A.

Nu exista.

Teste suplimentare


13. Analiza impozitului pe cladiri si pe terenuri.


Concluzie

Cu exceptia aspectelor supuse atentiei verificatorului, am obtinut o asigurare rezonabila ca impozitele si taxele:


  1. Au fost înregistrate corect si în totalitate;
  2. Sunt corect evaluate în bilant;
  3. Sunt prezentate corect în situatiile financiare, în conformitate cu standardele contabile


Semnat .................. Data ........

(Verificator/Responsabil de misiune)
Foaia de lucru K2

Exercitiul financiar încheiat la 31.12.2004

Grad de acoperire: Esantion (vezi F3)


Analiza încasarilor si platilor în numerar si prin banca

Obiectiv:

Sa ne asiguram ca societatea a contabilizat încasarile si platile într-o maniera corecta.


Munca de audit:

Am verificat un esantion de încasari si plati prin casa si prin banca pornind de la documentele justificative si pâna la consemnarea lor în extrasele de cont si în registrul de casa.

Selectarea esantionului:

Pe baza rationamentului profesional si potrivit F3 am verificat 52 încasari si 52 plati, dupa cum urmeaza:

Incasari/Plati prin casa***)


Numarul ordinului de plata(cec)/ incas

Data

Suma încasata

Suma virata

Beneficiar

Platitor

Explicatii

Kozma Gabor

f.983827

Lipou Traian

f.1307952

Ilies Nicolae

Aprov.mat.

SCTroisAmisSimleu

F.4020714

Energorom pericei

f.4015496

f.5118589Nr ordin plata/incasare

Data

Suma inca- sata

Suma virata (lei)

Beneficiar platitor

Explicatii

O.P.203
Hercules ValeaDragan.

f.6439995

f.9376365

o.p70
SC SIMEX PLUS Simleu

F.1653857

d.pl.ext47259
Yang Bistrita

F.350984

o.p. 1057
STRATOMOB

F.776890

o.p. 178
SC EUROSIMEX


O.P1074.
Delta Glass Bucuresti

f.24696,Rezultate:-Toate elementele au fost probate corespunzator;

Toate elementele au fost regasite în extrasele de cont sau în Registrul de casa, dupa caz.


Concluzie:

Societatea a contabilizat încasarile si platile într-o maniera corecta


Foaia de lucru K3

Exercitiul financiar încheiat la 31.12.2004

Grad de acoperire: 100%


Analiza elementelor cu valoare mare sau neobisnuita


Obiectiv:

Sa ne asiguram ca societatea a contabilizat încasarile si platile într-o maniera corecta.


Munca de audit:

Am verificat registrul de casa si extrasele de cont pe întreaga perioada, cautând elemente mari sau neobisnuite.


Rezultate:

Ţinând seama de pragul de semnificatie stabilit în faza de planificare (în raport cu care stabilim daca o încasare/plata are valoare mare) si de rationamentul profesional (în raport cu care stabilim daca o încasare/plata are valoare neobisnuita) nu am identificat încasari/plati prin casa si/sau banca de valoare mare sau neobisnuita. Deci, din acest punct de vedere nu exista probleme.


Concluzie:

Societatea a contabilizat încasarile si platile într-o maniera corecta.


Foaia de lucru K4

Exercitiul financiar încheiat la 31.12.2004

Grad de acoperire: 100%


Verificarea fondurilor în numerar


Obiectiv:

Sa ne asiguram ca societatea nu a supraevaluat soldul contului de disponibil în casa si ca a contabilizat încasarile si platile în numerar într-o maniera corespunzatoare.


Munca de audit:

Am verificat încasarile si platile derulate prin casieria unitatii.


Rezultate:

Soldul în casa la 31.12.2004 este de 58.112.382 lei A fost numarat la inventarul de la sfârsitul anului si nu s-au constatat diferente.

Am verificat Registrul de Casa si am constatat ca toate încasarile si platile au fost înregistrate în baza documentelor justificative.

De asemenea, tranzactiile cu directorii prin casa au fost decontate la timp.


Concluzie:

Societatea nu a supraevaluat soldul contului de disponibil în casa si a contabilizat încasarile si platile în numerar într-o maniera corespunzatoare.

Foaia de lucru K5

Exercitiul financiar încheiat la 31.12.2004

Grad de acoperire: 100%Confirmarea soldurilor bancare


Obiectiv

Sa ne asiguram ca soldurile bancare sunt reale si apartin societatii.


Munca de audit

Verificarea existentei confirmarilor bancare si a concordantei cu soldurile din balanta de verficare.

Rezultate:

Soldurile confirmate de catre banci sunt egale cu cele prezentate in balanta de verificate si reflectate in situatiile financiare anuale.


Concluzie:

Soldurile nu sunt subevaluate . Exprima realitatea si se incadreaza in plafoanele convenite in contractele de credit.
Document Info


Accesari: 3008
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )