Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
SISTEM INFORMATIC PENTRU EVIDENTA PERSONALULUI SI CALCULUL SALARIILOR

economie
UNIVERSITATEA GEORGE BARITIU

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

ECTS ZI DIMINEATA
SISTEM INFORMATIC PENTRU EVIDENTA


PERSONALULUI SI CALCULUL


SALARIILOR


PROFESOR: C. CARSTEA

STUDENT: NICULESCU ANA MARIA

BRASOV


CUPRINS:
CAP I Introducere.....................

Motivatia alegerii temei - Obiecive.........

2.1 Angajarea - angajator,angajat - contractul de munca......

Analiza sistemului de calcul, evidenta si controlul salariatilor...

2.3 Salariul de baza.....................

Determinarea salariului brut..............

Sporuri la salariul de baza...............

Indemnizatii de conducere...............

Contributia de asigurarile sociale - CAS...........

Contributia de asigurari sociale de sanatate - CASS......

Fondul de somaj.....................

Deducerile personale...................

2.11 Venit neimpozabil - Venit impozabil.............

2.12 Alte datorii.......................


CAP III Studiu de caz - Evidenta personalului si calculul salariilor la Gimnaziul de Stat "Alexandru Ceusianu".............

Analiza detaliata a sistemului economic utilizat Descrierea structurilor de date si a legaturilor dintre ele.....

3.2. Editari de situatii pentru evidenta personalului si a salarizarii...


BIBLIOGRAFIE.........................


ANEXECAP I INTRODUCERE1.1 Motivatia alegerii temei -ObiectiveAm ales aceasta tema tinand cont de importanta pe care o are compartimentul Personal-salarizare intr-o societate comerciala sau institutie si implicit a acestui subsistem in sistemul Socitate economica, si importanta pe care o are componenta umana in realizarea feed-back-ului si reglarea (autoreglarea) sistemului in sine.

Am studiat in acest sens activitatea Compartimentului Personal-salarizare de la o scoala din orasul Reghin, sistemul informatic pentru evidenta personalului si salarizarii, pe care l-am descris in cap. 3.1.

In ceea ce priveste aportul meu la imbunatatirea activitatii de evidenta a personalului am creat o baza de date care cuprinde mai multe obiecte precum :tabele, rapoarte, interogari, pe care o voi descrie in capitolul 3.2.


1.2 Sistem informational, sistem informatic


În viata noastra de zi cu zi, calculatoarele sunt ceva obisnuit, ba chiar indinspensabil în unele cazuri. Se poate spune, pe drept cuvânt ca traim într-o societate informatizata . În zilele noastre, întâlnim calculatoare peste tot, de la bacanul din colt, care-si tine evidentele sale cu ajutorul unui PC si pâna la ghiseul la care platim telefonul. Peste tot sunt calculatoare, legate eventual între ele si formând astfel retele de calculatoare. Toate acestea se datoreaza faptului ca ne dam seama din ce în ce mai mult ca PC-ul ne usureaza munca. Dar trebuie de subliniat faptul ca un calculator este de fapt o "masinarie" care prelucreaza o serie de informatii pe care i le dam. Informatia, este elementul esential din acest întreg lant. De fapt, în practica întâlnim, printre altele, doua concepte legate de aceasta si anume sistemul informational si sistemul informatic.

Definirea unor notiuni si parametrii economici care intervin in studiul problemelor de personal si salarizare

Angajarea - angajator,angajat - contractul de muncaPrin angajator se intelege persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca.

Angajarea se face in urma completarii contractului individual de munca (vezi Anexa 1) conform contractului colectiv de munca existent in unitatea respective pe ramura,in acest referat in cadrul Gimnaziului De Stat Alexandru Ceusianu din Reghin.

Fiecarui contract I se da un numar din regsitrul de evidenta.Astfel,fiecare salariat are alt numar de inregistrare in registrul de evidenta.

În vederea stabilirii drepturilor si obligatiilor salariatilor, angajarea se face prin incheierea contractului individual de munca.

Incheierea contractului individual de munca se face pe baza conditiilor

stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale.

Contractul individual de munca se încheie în scris, în doua exemplare, câte unul

pentru fiecare parte ( angajator si salariat), în maxim 60 de zile de la data angajarii.

Angajarea cadrelor didactice asociate se va realize pe baza Tabelului de acoperire a orelor prin plata cu ora si cumul elaborate de catedra. Acest document confirma desfasurarea concursului nominalizand persoanele declarate reusite si care vor acoperi posturile didactice vacante prin cumul si plata cu ora. Angajarea se va realiza. dupa caz, prin contract individual de munca pe durata determinata sau prin contract de munca pe durata determinata si timp partial de munca. Angajarea personalului didactic titular se realizeaza prin încheierea unui contract de munca pe perioada nedeterminata, cu norma de baza, completa, întrega între institutie si titular.

La angajare fiecarie persoane I se intocmeste un carnet de munca,in cazul in care nu a mai lucrat in alte unitati. Incadrarea se face in conformitate cu grilele.(vezi Anexa 2)

Orice contract sinalagmatic conduce la nasterea de drepturi si obligatii reciproce ale partilor, a caror interdependenta intemeiaza, de altfel, specificitatea acestei categorii de contracte. Cum contractul individual de munca face parte din categoria contractelor sinalagmatice, si in cazul acestuia pot fi intalnite drepturi si obligatii reciproce ale partilor care, in ansamblu, formeaza efectele contractului individual de munca.

Aceste efecte ale contractului individual de munca pot fi:

■ principale, cuprinzand obligatia salariatului de a presta munca si obligatia angajatorului de a plati salariul;

■ derivate, cuprinzand toate celelalte obligatii ale partilor.

Distinctia este relevanta in ceea ce priveste ipoteza suspendarii contractului individual de munca: ceea ce se suspenda sunt numai efectele principale ale acestuia, in timp ce, in principiu, efectele derivate subzista. Astfel, potrivit art. 49 alin. 2 si 3 din Codul muncii,

suspendarea contractului individual de munca are drept efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.

Pe durata suspendarii, pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor, daca prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contractele individuale de munca sau prin regulamentele interne nu se prevede altfel.

Potrivit art. 37 din Codul muncii, "drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca".

Tot astfel, efectele contractului individual de munca se pot produce:

■ intre parti;

■ in raport cu tertii. In aceasta categorie intra, spre exemplu, obligatia angajatorului de plata a contributiilor si impozitelor aflate in sarcina sa, obligatie la care este tinut in raport cu statul, nu cu salariatul.

Unele obligatii ce decurg din contractul individual de munca revin ambelor parti, la momente diferite si cu sanctiuni diferite, dar cu un continut asemanator. Un exemplu in acest sens il constituie obligatia de informare, care le revine, deopotriva, ambelor parti contractante.


2.2 Analiza sistemului de calcul, evidenta si controlul salariatilor


Drepturile de personal - reprezinta drepturile banesti si în natura cuvenite personalului pentru munca prestata.
Marimea salariilor se stabileste prin negocieri colective sau,dupa caz, individuale între persoanele juridice sau fizice.
Fiecare unitate patrimoniala îsi stabileste prin contract colectiv de munca propriul sistem de salarizare care include: sistemul tarifar, sistemul de sporuri, formele de salarizare , formele de premiere, alte elemente de salarizare.
Salariile individuale se stabilesc prin contract individual de munca, aplicând sistemul de salarizare fixat în contractul colectiv de munca. Persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat nu pot negocia si stabilii salariul tarifar prin contractul individual de munca sub salariul tarifar minim pe tara, care este fixat prin norme legale pentru un program de lucru de 170 de ore, în medie, pe luna, caruia îi corespunde un anumit nivel de salariu tarifar orar minim pe tara.
Formele de salarizare practicate de o unitate patrimoniala care foloseste personal
salariat pot fi: acordul direct, acordul indirect, salarizarea pe baza de tarife sau
cote procentuale din veniturile realizate. Acordul direct sau indirect se aplica individual sau colectiv. Forma de salarizare care se utilizeaza la fiecare loc de munca este cea prevazuta în contractul colectiv de munca încheiat la nivelul fiecarei unitati.
Salariul cuprinde salariul de baza, sporurile si adaosurile la acestea.
Sistemul de sporuri la salariul de baza este format din:
· Sporuri pentru conditii grele de munca cum sunt: sporuri pentru conditii
grele , periculoase, nocive sau penibile de munca;
· Sporuri pentru orele lucrate peste programul normal de lucru si lucrul în
zilele libere si sarbatorile legale. Prin contractul colectiv de munca sau
contractul individual de munca se nominalizeaza fiecare fel de spor si se
mentioneaza daca face parte sau nu din salariul de baza.
· Sporuri pentru vechime în munca ,
· Sporuri pentru lucrul în timpul noptii;
· Sporuri pentru exercitarea unei functii suplimentare;
Prin contractul colectiv de munca se poate preciza si acordarea " sporului de fidelitate fata de intreprindere" în functie de vechimea în aceeasi unitate si
rezultatele obtinute în munca. In contractul colectiv de munca sau in contractul individual de munca se nominalizeaza fiecare spor si se mentioneaza daca face parte sau nu din salariul de baza.
Ca adaosuri la salariul de baza sunt considerate:
· Premiile acordate din fondul de premiere constituit pe seama fondului de
salarii;
· Cota - parte din profit ce se repartizeaza salariilor;
· Alte adaosuri.
Fiecare societate comerciala isi stabileste sistemul propriu de norme de munca si
normative de personal. Normele de munca pot fi exprimate si sub forma de norme de timp, norme de productie, sfera de atributii sau alte forme corespunzatoare specificului activitatii.
In afara drepturilor pentru munca prestata (salarii), salariatii beneficiaza si de alte
drepturi de personal acordate in baza normelor legale si a contractelor de munca ,
cum sunt indemnizatii pentru concediul de odihna, stimulente si premii de orice fel, care se platesc din fondul de salarii; indemnizatii de asigurari sociale suportate de unitati din fondul de salarii sau din bugetul asigurarilor sociale; alte drepturi de personal.
Salariul - reprezinta dreptul cuvenit personalului ca plata a muncii prestate.
Salariile acordate personalului constituie pentru unitatea care efectueaza plata o
cheltuiala de exploatare la nivelul salariilor brute impozabile. Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile;indemnizatiile si alte adaosuri de acest fel, compensarile si indexarile primite ca urmare a cresterii preturilor si tarifelor; avantajele in natura.
Indexarea reprezinta suma rezultata din aplicarea unui procent la salariu de baza;
compensarea reprezinta o suma fixa ce se acorda indiferent de marimea salariului
Avantajele in natura reprezinta o parte a remuneratiei care nu este varsata sub
forma baneasca ci sub forma de bunuri si servicii.
Principalele retineri din salariu sunt: impozitul pe salariu; contributia salariatilor
pentru pensia suplimentara; contributia personalului la asigurarile sociale si de
sanatate , avansurile banesti si avantajele in natura acordate; retineri din valori
datorate tertilor sub forma de chirii; cumparari cu plata in rate, alte retineri din
salariu.
Retinerile din salariile personalului reprezantand chirii; cumparari cu plata in rate
sau alte obligatii opozabile salariatilor si datorate tertilor se efectueaza ca urmare
a existentei unor relatii contractuale sau a unor titluri executorii.


Salariul de baza


Salariul de baza poate fi stabilit pe ora, zi sau luna, pentru personalul din sectorul bugetar, salariile de baza , potrivit legii, sunt lunare.
In cazul in care o persoana nu a lucrat intreaga luna , salariul corespunzator perioadei lucrate se calculeaza prin inmultirea salariului de baza ce revine pentru
o zi lucratoare din acea luna (calculat prin impartirea salariului de baza lunar la
numarul de zile lucratoare din luna respectiva , stabilite potrivit legii) cu numarul
de zile lucrate.
Trecerea de la salariile lunare la cele orare sau zilnice se face prin utilizarea duratei medii anuale, in ore sau in zile ale unei luni.
Durata medie pentru anul 1999 este de 21,5 zile lucratoare/luna, respectiv 172 ore/luna.
Personalul, pentru care salariul lunar se calculeaza pe baza salariului orar zilnic,
nu mai primeste in toate lunile acelasi salariu, intrucat numarul de zile lucratoare
si respectiv numarul de ore lucratoare variaza de la luna la luna, dar se asigura o
legatura mai buna intre cheltuielile de personal si volumul de munca prestat.


SALARIUL DE BAZA SALARIUL DE INCADRARE+ INDEMNIZATIA DE CONDUCERE+SALARIUL DE MERIT

(pt.personalul didactic) (GRADATIA DE MERIT)+INDEMNIZATIA DE DIRIGINTE+INDEMNIZATIA DE INV.SPEC   
SALARIUL DE BAZA SALARIUL DE INCADRARE+INDEMNIZATIA DE CONDUCERE+SALARIUL DE MERIT

(pt.personalul auxiliar) (GRADATIA DE MERIT)+SPORUL DE STABILITATE+INDEMNIZATIA DE INV.SPEC   
SALARIUL DE BAZA=SALARIUL DE INCADRARE+INDEMNIZATIA DE CONDUCERE+ SALARIUL DE MERIT

(pt. personalul nedidactic)


Determinarea salariului brut


Salariul este expresia baneasca a partii din venitul national destinat consumului individual si repartizata celor ce muncesc, proportional cu cantitatea si calitatea muncii depuse. Salariile se platesc angajatilor în doua transe: chenzina I (avans) si chenzina a II-a (lichidare). Plata chenzinei I se face pe baza "Listei de avans chenzinal", iar plata chenzinei a II-a pe baza "Statului de plata al salariilor".

Venitul reprezinta sumele sau valorile încasate sau de încasat din: livrari de bunuri, executari de lucrari, prestari de servicii, executari de obligatii legale sau contractuale.

Potrivit Codului fiscal, sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani si/sau natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate în baza unui contract de individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate de munca.

Potrivit noii reglementari, sunt asimilate salariilor, pe lânga veniturile prevazute în Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, si sumele acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice.


Veniturile salariale obtinute de angajati se compun din:


Salariu de baza + Alte drepturi salariale = Venit brut


Sau


Salariul realizat + Adaosurile la salariu = Venitul brut realizat


Sporuri la salariul de baza


Sporurile se utilizeaza pentru diferentierea salariilor in raport cu conditiile in care
se desfasoara activitatea, cu vechimea in munca sau in raport cu alte elemente.

Angajatii din invatamint(personal didactic,didactic auxiliar si nedidactic) beneficiaza la functia de baza de un spor de vechime in munca de pina la 25% diferentiat in functie de vechimea in munca.(art 7 din HG.281/1993)

intre 3-5 ani vechime in munca = 5%

intre 5-10 ani vechime in munca = 10%

intre 10-15 ani vechime in munca =15% din SALARIUL DE BAZA

intre 15-20 ani vechime in munca = 20%

peste 20 de ani vechime in munca = 25%

Pentru acordarea sporului de vechime in munca,angajatorul va lua in considerare toate perioadele lucrate de catre salariat indiferent de locurile de munca.

Sporul corespunzator vechimii in munca se plateste cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca prevazuta in transa respectiva.

Sporul de vechime in munca se acorda si personalului pensionat pentru limita de virsta corespunzator vechimii in munca dobindita in intreaga activitate,numai daca acesta este angajat in baza unui nou contract de munca.

Daca un angajat are doua sau mai multe norme in aceeasi unitate sau in unitati diferite ,acesta beneficiaza de spor de vechime numai o singura data la unitatea unde are functia de baza.

Pensionarii pentru limita de virsta care se angajeaza pe baza unui contract individual de munca ,beneficiaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca dobindite in intreaga activitate.


Sporul pentru lucru in timpul noptii . Potrivit art. 115 din Codul muncii, se considera munca in timpul noptii aceea care se presteaza in intervalul cuprins intre orele 22:00 6:00, cu posibilitatea abaterii in cazuri justificate, cu o ora in minus sau in plus fata de aceste limite.Persoanele al caror program de lucru se desfasoara in timpul noptii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decat durata muncii prestata in timpul zilei, fara ca acesta sa aduca o scadere a remunerarii. In contractul colectiv de munca unic national s-a prevazut ca unitatile unde procesul muncii este neintrerupt sau conditiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul noptii poate fi egal cu cel al zilei.
Munca prestata in timpul noptii se plateste un spor de 25% din salariul de baza,
daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul de lucru.
De acest spor beneficiaza si salariatii care lucreaza in conditii deosebite , unde
Durata timpului de munca este mai mica de 8 ore pe zi.


2.5.3 Sporul pentru ore suplimentare. In contractul colectiv de munca se prevede ca orele prestate la solicitarea patronului peste programul normal de lucru stabilit in unitate sunt suplimentare .Salariatii pot fi chemati sa presteze ore suplimentare numai cu consimtamantul lor, dar pentru prevenirea sau inlaturarea unor calamitati naturale ori altor cazuri de forta majora, salariatii au obligatia de a presta munca suplimentara ceruta de cel ce angajeaza.
Orele suplimentare se compenseaza cu timpul liber corespunzator, iar cele care nu au putut fi compensat pana la sfarsitul lunii se platesc cu un spor fata de tariful pentru orele normale.
Potrivit art.120 din Codul muncii, sporul este de :
· 50% din salariul de baza pentru primele 2 ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru
· 100% din salariu de baza pentru orele ce depasesc primele 2 ore pentru
munca prestata in zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatori legale si
in celelalte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza.
Aceste cuantumuri de sporuri pentru orele suplimentare sunt prevazute si pentru
unitatile bugetare. Numarul de ore suplimentare nu trebuie sa depaseasca anual 120 ore.


Spor predare simultana(art 8b din HG 281/1993)-se acorda personalului didactic care asigura predarea simultana la doua ,trei sau patru clase de elevi si reprezinta 7%,10%,15% din salariul de baza.


2.5.5. Spor conditii vatamatoare(art.8a din HG 281/1993,art.14 din OG 3/2006)-se acorda personalului didactic,didactic auxiliar si nedidactic care isi desfasoara activitatea in conditii periculoase,vatamatoare,nedorite si dificile si este de pina la 10% din salariul de baza.(proportional cu timpul lucrat).

Locurile de munca,categoriile de personal,marimea concreta a sporului se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.


2.5.6 Spor conditii grele de munca(art 8c din HG 281/1993)-se acorda personalului didactic,didactic auxiliar si nedidactic care isi desfasoara activitatea in conditii grele de munca, si este de pina la 15% din salariul de baza.

Locurile de munca,categoriile de personal,marimea concreta a sporului si conditiile de acordare se stabilesc de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii.


2.5.7 Spor pentru control financiar preventiv(art.13 alin 7 din Legea 84/2003)-se acorda persoanelor desemnate sa efectueze controlul financiar preventiv propriu dintr-o unitate si este de pina la 25% din salariul de baza.La unitatile unde se numesc doua sau mai multe persoane care sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu sporul de 25% se imparte la numarul persoanelor.


Indemnizatii de conducere


pentru directori - maxim 50% din salariul de incadrare

pentru directori adj. - maxim 40% din salariul de incadrare

pentru contabili sefi - maxim 40% din salariul de incadrare

pentru secretari sefi - maxim 20% din salariul de incadrare


Contributia de asigurarile sociale - CAS


Persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat au obligatie platii contributiei la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, în functie de conditiile de munca în care este încadrat personalul angajat, si anume:

Contributia de asigurari sociale de sanatate - CASS


Persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat si nesalariat au obligatia sa contribuie la fondul special pentru asigurarile sociale de sanatate într-o cota de 7% aplicata asupra fondului de salarii.

Prin fondul de salarii asupra caruia se aplica cota de 7% se întelege suma veniturilor în bani si/sau natura obtinute de o persoana fizica pentru munca prestata în baza unui contract individual de munca sau a unei conventii civile de prestari de servicii, încheiate potrivit legii, indiferent de perioada la care se refera. Potrivit acestor norme reglementare, sunt asimilate veniturilor care fac parte din fondul de salarii si urmatoarele drepturi:

Fondul de somaj


Persoanele fizice si juridice române si straine, cu sediul în România, care angajeaza personal salariat român, sunt obligate sa contribuie la bugetul asigurarilor pentru somaj, într-o cota de 2,5 % aplicata asupra fondului total de salarii brute realizate de urmatoarele categorii de asigurati:

Deducerile personale


Persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul anual global a unor sume sub forma de deducere personala acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile.Aceasta deducere este fixata de la 1 ianuarie 2005 la suma de 250 lei pentru persoanele fizice care au un venit brut lunar de pina la 1000 lei inclusiv.

Venituri neimpozabile:

-ajutoarele de inmormintare

-bursele scolare

-premiile acordate sportivilor si antrenorilor

-alocatia zilnica de hrana pentru sportivi

-alimentatia de efort acordata sportivilor

-prima de instalare

-indemnizatia de risc maternal,indemnizatia de maternitate

-indemnizatia pentru cresterea copilului pina la virsta de 2 ani

-indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

-indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca(boala obisnuita)

Venituri impozabile:

-salarii de baza

-sporuri,indemnizatii si adaosuri de orice fel

-premii lunare 2% si premiile anuale-salariul 13

-indemnizatiile de concediu de odihna

-plata cu ora,ore suplimentare

VENITUL IMPOZABIL-se determina la locul unde angajatul are functia de baza prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net.

VENITUL NET= Venitul brut - 1% - 9,5% - 6,5% - Deducerea personala - cotizatia de sindicat - contributia la schemele facultative de pensii pina la 200 de Euro pe an.

Un angajat care are norma didactica in mai multe unitati scolare va beneficia de deducerea personala si va fi impozitat pentru intreaga norma la unitatea unde are functia de baza.

Un angajat care cumuleaza doua norme in aceeasi unitate va beneficia de deducerea personala numai la functia de baza,iar veniturile obtinute din cele doua norme se vor cumula si se vor impozita o singura data.

Un angajat care cumuleaza doua norme in unitati diferite,va beneficia de deducerea personala numai la unitatea unde are functia de baza,iar impozitarea se va face la fiecare din cele doua unitati.

Un angajat care are o norma didactica intr-o unitate si are si plata cu ora in aceeasi unitate,veniturile acestuia se vor cumula,se va acorda o singura deducere personala,iar impozitarea se va face la venitul total cumulat.

Un angajat care are o norma didactica intr-o unitate si plata cu ora in alta unitate,va beneficia de deducerea personala o singura data la unitatea unde are norma intreaga,iar impozitarea veniturilor se va face de fiecare din cele doua unitati.


Alte datorii


a. Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale - se plateste in exclusivitate de catre angajatori si este variabila, in functie de nivelul de risc cuantificat pe baza indicatorilor de morbiditate si imbolnavire profesionala. Limitele minima si maxima intre care variaza contributia sunt de 0,5 % si 4%, aplicate asupra fondului brut de salarii.

Potrivit art.5, modificat, sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi:

CAP III Studiu de caz - Evidenta personalului si calculul salariilor la Gimnaziul de Stat "Alexandru Ceusianu" din ReghinAnaliza detaliata a sistemului informatic; Descrierea structurilor de date si a legaturilor dintre ele
Sistemul informatic in discutie este :

Sporurile acordate in aceasta unitate sunt:

Incadrarea persoanelor se face conform normelor fiecarei persoane.In catedra fiecare persoana are 16 sau 18 ore(16 ore/sapt-cadreele didactice cu gradul I si o vechime mai mare de 25 de ani). Orele peste norma se considera ore suplimentare si se retribuie la plata cu ora.

Plata cu ora inseamna salariul tarifar de incadrare impartit la numarul de ore total(16 sau 18ore/sapt si 64 sau 72 ore/luna). Rezultatul impartirii se inmulteste cu numarul de ore din saptamana/luna respective.

Evidenta personalului se editeaza atat la fiecare ordonanta de guvern privind modificarea salariilor precum si la trecerea intr-o alta transa de salarizare a unuia dintre angajati.

Transele de salarizare sunt:

Editari de situatii pentru evidenta personalului si a salarizarii
In descrierea aplicatiei de evidenta automatizata a personalului si salarizarii utilizata la Gimnaziul de Stat «Alexandru Ceusianu » din Reghin (realizata in foxpro) am facut referire la documentul « Situatia incadrarii cu personal la data... », (numita si « stat de functii » care se editeaza in vederea calculului necesarului bugetar in data de 1 a lunii si se repartizeaza compartimentului Contabilitate pentru aprobari). Am creat cu datele din aceasta situatie tabela Statfunctii in Access, cu urmatoarele campuri :
Unde :

Retributia =salariul de baza.

suma reprezinta suma corespunzatoare sporului de vechime si se calculeazaca :

Suma=sporvechime%*(retributia+ indemnizcond+salarmerit)


Totalbrut=retributia + indemnizcond + salarmerit +suma+spornoapte)


Platacuora -reprezinta numarul de ore suplimentare


Retriblunara-reprezinta suma pentru orele suplimentare sau cadrele platite cu ora si se calculeaza dupa formula :retributia/64*4*platacuora ;


retributia/64-reprezinta tariful orar pt. Plata cu ora ;


Totaldrepturi=retriblunara+totalbrut.

Campul Marca este cheie unica ; tipul fiecarui camp se vede mai sus.

Am creat-o in Excel si am importat-o intr-o tabela Access.

Am creat apoi un raport din aceasta tabela , o interogare si un raport din interogare, care sunt listate in anexe.In scopul editarii unei liste cu numele tuturor salariatilor, adresele si numerele lor de telefon(foarte utila dealtfel si nu exista la secretsriat o astfel de lista) am creat o tabela numita AGENDA care contine doar marca, adresa si telefonul angajatilor, numele si prenumele preluindu-l din tabela STATFUNCTII ( se putea si din tabela DATE SALARIATI)

Structura acestei tabele este:
Situatia editata are forma:

Alte doua tabele create au structurile:
Relatiile dintre tabele:


Un exemplu de formular creat:
Am atasat si la anexe mai multe interogari si formulare.Document Info


Accesari: 23744
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )