Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
DOBANDIREA CALITATII DE ASIGURAT

Asigurari


DOBANDIREA CALITATII DE ASIGURAT

Asiguratii sunt persoane fizice care contribuie la constituirea fondului de finantare a sistem public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. Acestia pot fi:cetateni romani

cetateni ai altor state

apatrizi, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania.

Sunt asigurati obligatoriu prin efectul legii in sistemul public de pensii, (art.5 din Legea nr.19/2000)

I.           persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici;

II.    persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective, sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt assimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct.I;

III.     persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite someri;

IV. persoanele care se afla in una dintre situatiile urmatoare:

asociat unic, asociati, comanditari

administratori sau manageri care incheie un contract de administrare sau management;

membri ai asociatiilor familiale

persoane autorizate sa desfasoare activitati independente in categoria carora intra:

a) expert contabil;

b) contabil autorizat;

c) consultant de plasament īn valori mobiliare;

d) medic;

e) farmacist;

f) medic veterinar;

g) psiholog cu drept de libera practica;

h) notar public;

i) auditor financiar;

j) practician īn reorganizare si lichidare;

k) persoane autorizate sa realizeze si sa verifice lucrarile de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si car 747s1815h tografiei;

l) expert tehnic;

m) urbanist;

n) restaurator;

o) persoane autorizate sa furnizeze servicii publice conexe actului medical;

p) consilier īn proprietate industriala;

q) expert criminalist;

r) executor judecatoresc;

s) arhitect;

t) traducator autorizat;

u) consultant fiscal;

v) broker;

w) oricare alte persoane care realizeaza venituri din practicarea unor profesii reglementate, desfasurata īn mod independent, īn conditiile legii, precum si persoanele care realizeaza venituri din practicarea unei meserii.

persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;

alte persoane care realizeaza venituri din  activitati profesionale;

V. Persoanele care se regasesc īn doua sau mai multe situatii prevazute la pct. IV.

(2) Se pot asigura īn sistemul public, pe baza de contract de asigurare sociala, īn conditiile prezentei legi, persoanele care se regasesc īn situatiile prevazute la alin. (1) si care doresc sa īsi completeze venitul asigurat, precum si persoanele care nu se regasesc īn situatiile prevazute la alin. (1).

Modalitati de dobandire a calitatii de asigurat

Incheierea unui contract individual de munca cu o persoana fizica sau juridica (denumita angajator)

Depunerea unei declaratii de asigurare cf. Legii nr.19/2000 la casele teritoriale de pensii

Incheierea unui contract de asigurare sociala cu casa teritoriala de pensii

Incheierea unui raport de serviciu ( functionarii publici)

Contract individual de munca

Este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridical, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

Varsta minima la care o persoana fizica poate incheia un contract de munca in calitate de salariat este 16 ani ( la aceasta varsta dobandeste capacitatea deplina de exercitiu)

Poate incheia un contract individual de munca si la implinirea varstei de 15 ani , cu acordul parintilor sau reprezentantilor legali.

Angajatori:

DREPTURI:

sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii;

sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

OBLIGATII:

sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor;

sa asigure permament conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractile individuale de munca;

sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii;

sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;

sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;

sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

Salariat:

DREPTURI:

- dreptul la salarizare pentru munca depusa;

- dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

- dreptul la concediu de odihna anual;

- dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

- dreptul la demnitate in munca;

- dreptul la securitate si sanatate in munca

- dreptul la acces la formare profesionala;

- dreptul la informare si consultare;

- dreptul la protectie in caz de concediere;

- dreptul la negociere colectiva si individuala;

- dreptul de a constitui sau a adera la un sindicat;

OBLIGATII:

- obligatia de a realiza norma de munca sau dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

- obligatia de respecta disciplina muncii;

- obligatia de respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;

- obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

- obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

- obligatia de a respecta secretul de serviciu.

A) Modificarea contractului individual de munca: poate fi modificat numai prin acordul partilor.In caz execeptional este posibila si modificarea unilaterala numai in cazurile prevazute de lege ( ex.locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca).

Orice modificare a unuia dintre elementele contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 15 zile de la data incunostintarii in scris a salariatului, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare rezulta ca posibila din lege sau din contractul colectiv de munca aplicabil.

Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre elementele:

a)     durata contractului

b)    locul muncii

c)     felul muncii

d)    conditiile de munca

e)     salariul

f)      timpul de munca si timpul de odihna

B) Suspendarea contractului individual de munca: 3 situatii:

de drept

din initiativa salariatului

din initiativa angajatorului

DE DREPT:

a)     concediu de maternitate

b)    concediu pentru incapacitate temporara de munca

c)    efectuarea serviciului militar obligatoriu

d)    d) exercitarea unei functii īn cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel;

e)     indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat

f)      in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala;

g)     forta majora;

h)     in alte cazuri expres prevazute de lege.

DIN INITIATIVA SALARIATULUI:

a)     concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;

b)    concediu pentru cresterea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;

c)     concediu paternal;

d)    concediu pentru formare profesionala;

e)     exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului;

f)      participarea la greva;

DIN INITIATIVA ANGAJATORULUI:

a)    pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii;

b)    ca sanctiune disciplinara;

c)     in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitive a hotararii judecatoresti;

d)    īn cazul īntreruperii temporare a activitatii, fara īncetarea raportului de munca, īn special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare

e)     pe durata detasarii

C) Incetarea contractului individual de munca:

- de drept

- ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;

- ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitative prevazute de lege 

de drept: contractul individual de munca inceteaza de drept:

- la data decesului salariatului;

- la data ramānerii irevocabile a hotarārii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului;

- la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta, pensionare anticipata, pensionare anticipata partiala sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii;

- ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarāre judecatoreasca definitiva;

- ca urmare a admiterii cererii de reintegrare īn functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramānerii definitive a hotarārii judecatoresti de reintegrare;

- ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data ramānerii definitive a hotarārii judecatoresti

- de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;

- ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara, de la data ramānerii definitive a hotarārii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;

- la data expirarii termenului contractului individual de munca īncheiat pe durata determinata;

- retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, īn cazul salariatilor cu varsta cuprinsa īntre 15 si 16 ani.

Concedierea - incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului:

- in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara;

- īn cazul īn care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile, īn conditiile Codului de procedura penala

- īn cazul īn care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi īndeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;

- īn cazul īn care salariatul nu corespunde profesional locului de munca īn care este īncadrat.

- īn cazul īn care salariatul īndeplineste conditiile de varsta standard si stagiu de cotizare si nu a solicitat pensionarea īn conditiile legii

Concedierea - pentru motive care nu tin de persoana salariatului, poate fi individuala sau colectiva

- desfiintarea locului de munca ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii. In acest caz, salariatii beneficiaza de masuri active de combatere a somajului si pot beneficia de compensatii in conditiile prevazute de lege

Concedierea colectiva = se īntelege concedierea, īntr-o perioada de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu tin de persoana salariatului, a unui numar de:

a) cel putin 10 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are īncadrati mai mult de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati;

b) cel putin 10% din salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are īncadrati cel putin 100 de salariati, dar mai putin de 300 de salariati;

c) cel putin 30 de salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are īncadrati cel putin 300 de salariati.

(2) La stabilirea numarului efectiv de salariati concediati colectiv, se iau īn calcul si acei salariati carora le-au īncetat contractele individuale de munca din initiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fara legatura cu persoana salariatului, cu conditia existentei a cel putin 5 concedieri.

Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi incadrari pe locurile de munca ale salariatilor concediati timp de 9 luni de la data concedierii acestora.

In situatia īn care īn aceasta perioada se reiau activitatile a caror īncetare a condus la concedieri colective, angajatorul are obligatia de a transmite salariatilor care au fost concediati o comunicare scrisa īn acest sens si de a-i reangaja pe aceleasi locuri de munca pe care le-au ocupat anterior, fara examen sau concurs ori perioada de proba

Dosarul unui salariat angajat in baza unui contract individual de munca, cuprinde:

cerere privind solicitarea incadrarii la un agent economic

recomandare de la ultimul loc de munca

curriculum vitae

dispozitie de repartizare ( de la AJOFM)

copie act identitate

contract individual de munca

fisa de aptitudini ( semnata de medical de medicina muncii)

carnet de munca

fisa postului

Durata contractului individual de munca este: 8ore/zi si 40 de ore/saptamana.

Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusive orele suplimentare.

Cand munca se efectueaza in schimburi, durata timpului de munca va putea fi prelungita peste 8 ore/zi si peste 48 de ore /saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada maxima de 3 saptamani, sa nu depaseasca 8 ore/zi sau 48 de ore pe saptamana.

In afara de contract individual de munca de 8 ore/zi ,mai exista contracte de munca cu timp partial - part time ( de la 2 ore la 7 ore si chiar sub 2 ore/zi).

Declaratie de asigurare cf. Legii nr.19/2000

Persoanele fizice care au implinit varsta de 18 ani economie si care se incadreaza in conditiile art. 5 alin(1) pc.IV din legea19/2000, modificata

Persoanele care se afla in una dintre situatiile urmatoare:

asociat unic, asociati, comanditari

administratori sau manageri care incheie un contract de administrare sau management;

membri ai asociatiilor familiale

persoane  autorizate sa desfasoare activitati independente:

persoane  angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;

alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.

Obligatii

depunerea declaratiei de asigurare in termen de 30 de zile de la data incadrarii in una din situatiile mentionate mai sus

Nedepunerea in termen de 30 de zile a declaratiei de asigurare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.

ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare,( venit asigurat,adresa,nume, act identitate),este obligatorie depunerea unui document : Comunicare de modificare (2ex.)

daca asiguratul face dovada ca nu se mai incadreaza in una din situatiile mentionate mai sus, pentru care asigurarea este obligatorie,trebuie sa depuna formularul tip de retragere a declaratiei de asigurare - Solicitare de retragere a declaratiei de asigurare in termen de 30 de zile de la modificarea situatiei.

termenul de plata fara majorari este lunar pana in ultima zi a lunii in curs pentru care se face plata

Achitarea contributiei de asigurari sociale:

Contributia de asigurari sociale pentru asiguratii care nu se afla in raporturi de munca cu un angajator si care suporta integral cota de contributie de asigurari sociale (cf. art. 5 alin(1) pct. IV si V si alin2)

 

se suporta integral de catre persoanele  respective

contributia de asigurari sociale = 29% asupra bazei de calcul

baza de calcul = venitul lunar asigurat prevazut in declaratia sau in contractul de asigurare

 

se achita lunar

 

Drepturi de care beneficiaza asiguratii dupa o perioada de cotizare de cel putin 6 luni de la inscrierea in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Prestatii de asigurari sociale(venit de inlocuire ca urmare a pierderii totale sau partiale a veniturilor profesionale):

accidente

deces

invaliditate

batranete

recuperarea capacitatii de munca,tratament, odihna

primeste certificatul privind stagiul de cotizare si punctajul realizat o data pe an gratuit si de cate ori doreste in cursul anului contra cost.

Actele necesare depunerii declaratiei de asigurari sociale:

declaratie de asigurare - anexa 4 (cf.Legii nr.19/2000)

copie document justificativ incadrarii in una din situatiile enumerate mai sus

copie act identitate

Contract de asigurare sociala cf.Legii nr.19/2000

Cine poatebeneficia?

(2) Se pot asigura īn sistemul public, pe baza de contract de asigurare sociala, īn conditiile prezentei legi, persoanele care se regasesc īn situatiile prevazute la alin. (1) si care doresc sa īsi completeze venitul asigurat, precum si persoanele care nu se regasesc īn situatiile prevazute la alin. (1).

Obligatii

in cazul in care intervin modificari asupra elementelor din contractul de asigurare sociala (nume, venit asigurat,adresa,act identitate), este obligatorie incheierea unui act aditional la contract

Termenul de plata este lunar, dar se poate face si anticiapt pe o perioada de cel mult 12 luni, calculate de la data de la care se face plata.

Drepturi de care beneficiaza asiguratii dupa o perioada de cotizare de cel putin 6 luni de la inscrierea in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Prestatii de asigurari sociale (venit de inlocuire ca urmare a pierderii totale sau partiale a veniturilor profesionale):

accidente

deces

invaliditate

batranete

recuperarea capacitatii de munca, tratament, odihna

primeste certificatul privind stagiul de cotizare si punctajul realizat de cate ori doreste in cursul anului contra cost.

Achitarea contributiei de asigurari sociale

se suporta integral de catre persoanele  respective

contributia de asigurari sociale = 29% asupra bazei de calcul

baza de calcul = venitul lunar asigurat prevazut  in contractul de asigurare sociala

Actele necesare incheierii contractului de asigurare sociala:

contractde asigurare sociala- anexa3 (cf.Legii nr.19/2000)

copie act identitate

Raport de serviciu -

Functionarii publici din institutiile :- locale

- centrale

aparatul propriu al Guvernului

institutii descentralizate

ministere

II.persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective, sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct.I; (art.5 alin1 din Legea nr.19/2000)


Document Info


Accesari: 4154
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )