Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR

Contabilitate
CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR

2.1 OBIECTIVE: dupa parcurgerea acestui capitol cursantii vor fii capabili sa faca diferenta dintre bunurile utilizate pe termen lung si cele utilizate pe termen scurt din perspectiva contabila, vor cunoaste si întelege notiune de amortizare atât din punct de vedere practic cât si teoretic, vor cunoaste particularitatile utilizarii capitalului în forma activelor imobilizate ca investitii ce pot si este necesar sa ofere întreprinderii valoare adaugata.2.2 PREZENTARE SINTETICĂ:

Activele imobilizate

Activele imobilizate sunt active detinute pe o perioada mai mare de un an, generatoare de beneficii economice viitoare. Beneficiile economice viitoare reprezinta potentialul de a contribui direct sau indirect la fluxurile de trezorerie sau de echivalente de trezorerie catre întreprindere.

În functie de natura lor, activele pot fi:

A.     Imobilizari necorporale ~ Sunt active identificabile, nemonetare, reprezentate de valori nemateriale si de documente juridice si comerciale.

B.     Imobilizari corporale ~ sunt bunuri tangibile de folosinta îndelungata. Pot fi clasificate în terenuri, amenajari de terenuri si mijloace fixe. Mj fixe îndeplinesc cumulativ 3 conditii: sunt utilizate în activitatea întreprinderii, au o durata normala de functionare mai mare de un an si o valoare de intrare este mai mare decât limita stabilita de lege (în prezent 1800)

C.     Imobilizari financiare ~ Imobilizarile financiare sunt investitii financiare, detinute pe termen lung, precum si creante imobilizate pe termen lung.

D.     Imobilizari necorporale si corporale în curs de executie.

Datorita faptului ca imobilizarile deservesc în mod durabil activitatea societatii, acestea sufera în timp deprecieri cauzate de:

uzura fizica sau/si morala

factori economici, sociali sau politici

La întocmirea bilantului este obligatoriu sa se faca corectii tinând seama de aceste deprecieri sau ajustari. Ajustarile pot fi:

a)      permanente denumite amortizari si reflecta deprecierile ireversibile. Amortizarea are 2 functii: una economica de esalonare în timp a consumului activelor imobilizate si una juridica de depreciere a activelor imobilizate.

b)      provizorii- denumite ajustari pentru depreciere prin care sunt reflectate deprecierile reversibile datorate de factori conjuncturali (ex:diminuarea preturilor, fluctuatii de curs valutar, cotatii la bursa, etc.)

c)      Evaluarea la intrarea în patrimoniu a imobilizarilor

Modalitati de intrare în patrimoniu →

cu titlu oneros (achizitii)

aport la capital

cu titlu gratuit (donatii, plus inventar)

imob. necoporale

cost de achizitie

valoare de aport

valoare de piata 929e43j

imob. corporale

cost de achizitie (pret cumparare + tx. Vamale + tx. nerecuperabile + ch directe necesare punerii în functiune )

valoare aport

valoare de utilitate

imob. financiare

Pret de cumparare sau valoare negociata fara cheltuieli legate de achizitie

valoare de aport

2.2.1 RELAŢII DE CALCUL:

1. Amortizare liniara

,

unde:

CaL = cota de amortizare liniara;

DU = durata normala de utilizare;

AaL = amortizarea anuala calculata liniar

Vi = valoarea de intrare a imobilizarii

Amortizare degresiva

,

unde:

CaD = cota de amortizare degresiva;

k = coeficient degresiv

DUram = durata ramasa de utilizare;

AaD = amortizarea anuala calculata degresiv

Vram = valoarea ramasa de amortizat

Amortizare accelerata

,

unde: Aacc = amortizarea anuala calculata accelerat;

Anul N = ultimul an corespunzator duratei de utilizare

Categorie bunuri

Durata de utilizare

Utilizare sau consum

Rezultatul utilizarii

Stocuri

Mai mica de 1 an

Se transforma la prima utilizare

Consum integral → trecere pe cheltuieli

Imobilizari

Mai mare de 1 an

Îsi transfera treptat valoarea prin uzura

„Consum” partial → trecere treptata pe cheltuieli pe durata de utilizare (amortizare)

2.2.2 Înregistrari în contabilitate

a) pentru imobilizari necorporale si corporale

Intrare:

a)      Achizitie

% = 404 ∑

21X /20x Cost de achizitie=Pret de cumparare+taxe nerecuperabile+cheltuieli de punere în functiune

4426 19%

b)      Productie proprie (investitie proprie)

i. Imobilizarea se finalizeaza pe parcursul mai multor exercitii financiare

La sfârsitul primului exercitiului financiar se receptioneaza imobilizarea în curs de executie

231/232 = 721/722 ∑cheltuielilor efectuate pentru obtinerea imobilizarii

În exercitiul urmator

20x/21x = 721/722 ∑cheltuielilor efectuate pentru obtinerea imobilizarii

Receptia imobilizarii receptionate

20x/21X = 232/231 ∑cheltuielilor efectuate pentru obtinerea imobilizarilor

ii. Imobilizarea se finalizeaza pe parcursul unui exercitiu financiar

20x/21X = 721/722 ∑cheltuielilor efectuate pentru obtinerea imobilizarilor

c)      Donatie, plus de inventar, subventie

20x/21X=13X valoare de piata

Important!Odata cu amortizarea se face trecerea treptata a valorii donate, subventionate sau constatate în plus la inventar pe venituri.

6811=280x/281X Vi/durata

13X=7584 valoarea donatiei, subventiei, plusului de inventar/Durata

d)      Aport la capital

20x/21X=456 valoare de aport determinata prin evaluare

Iesire:

a)      Vânzare

i. Înregistrarea veniturilor

461=% ∑

7583 Pret de vânzare

4427 19%

ii. Descarcarea din gestiune

→integral amortizat

280x/ 281X =20x/ 21X Valoare de intrare

→partial amortizat

% = 20x/ 21X Valoare de intrare

280x/281X Valoare amortizata pâna în acel moment

6583 Valoare neamortizata=Vi-V amortizata

→neamortizat

6583 = 20x/21X Valoare de intrare

b) pentru imobilizari financiare

Intrare:

→intrare titluri de valoare

26X= % valoarea titlurilor

269 valoarea achitata la achizitie

5121 valoarea ramasa de achitat

269=5121 valoare ramasa de achitat

→obtinere de venituri financiare (dividende)

5121=7611 valoarea dividendelor nete

7613 valoarea dividendelor nete

→deprecierea reversibila de valoare

6812=296X valoarea deprecierii

→apreciere de valoare

296X=7812 valoare apreciata

→vânzare

a)      Înregistrarea veniturilor

461=7641 pret negociat

(5121)

b)      Descarcarea din gestiune

6641=26X valoarea de intrare

→intrare creante imobilizate (imprumuturi banesti pe termen lung)

26X=5121 valoarea împrumutului acordat

→înregistrarea dobânzilor de încasat pentru împrumutul acordat

267X=763 valoarea dobânzii de încasat

→încasarea dobânzii +rata de împrumut

5121= % ∑

26X valoare rata împrumut

267X valoare dobânda de încasat

2.2.3. PROBLEME REZOLVATE:

Se achizitioneaza un utilaj în valoare de 20.000 lei + TVA. Pentru montarea si punerea în functiune se mai achita 500 lei + TVA. Determinati valoarea de intrare a utilajului si înregistrati în contabilitate intrarea în patrimoniu a utilajului si amortizarea acestuia în primul an(durata de utilizare 10 ani). Care va fi valoarea înscrisa în bilant pentru acest utilaj?

Rezolvare:

- Valoarea de intrare = pret de cumparare + cheltuieli de montaj si punere în functiune (sume fara TVA) = 20.000 + 500 = 20.500 lei

- intrarea în patrimoniu a utilajului

%

=

404

20.500

2131

20.000

4426

500

- amortizarea liniara în primul an (se calculeaza folosind cunostintele din anul I)

Amortizarea = valoarea de intrare / durata de functionare = 20.500 / 10 = 2.050 lei/an

6811

=

28132.050

- valoarea înscrisa în bilant = valoarea de intrare – amortizarea calculata = 20.500 – 2.050 = 18450 lei

În anul N s-a achizitionat un strung în valoare de 15.000 lei + TVA, pentru care s-au mai achitat urmatoarele: cheltuieli de transport 200 lei + TVA, cheltuieli de montaj 150 lei + TVA. Pâna la sfârsitul anului N+4 s-a calculat si înregistrat o amortizare de 5.000 lei. Se presupune ca la expirarea duratei de functionare se caseaza strungul obtinându-se 1.500 lei din vânzarea pieselor obtinute si se cheltuiesc pentru aceasta procedura 600 lei. Determinati:

Valoarea contabila

Valoarea contabila neta la sfârsitul anului N+4

Valoarea reziduala

Rezolvare:

valoarea contabila = = 15.000 + 200 + 150 = 15.350

- valoarea contabila neta N+4 = = 15.350 – 5.000 = 10.350

- valoarea reziduala = venituri obtinute din casare – cheltuieli ocazionate de casare = 1.500 – 600 = 900 lei

La inventarierea imobilizarilor se constata urmatoarele:

Utilaje: valoarea contabila 60.000 lei, valoarea de inventar 55.000 lei; diferenta este datorata unei deprecieri ireversibile;

Mijloc de transport: valoare contabila 600.000 lei, valoare de inventar 605.000 lei;

Program informatic: valoare contabila 10.000 lei, valoare de inventar 9.900 lei, diferenta datorata de o depreciere reversibila.

Determinati daca aceste diferente se înregistreaza în contabilitate si aratati cum anume se pot efectua aceste înregistrari. Justificati raspunsul.

Rezolvare:

- în contabilitate conform principiului prudentei nu se înregistreaza plusurile de valoare, deci vom avea de evidentiat deprecierea ireversibila a utilajului sub forma de amortizare si deprecierea reversibila a programului informatic prin constituirea unui provizion;

- înregistrarea deprecierii ireversibile a utilajului:

6811

=

2813

5.000

- înregistrarea deprecierii reversibile a programului informatic:

6813

=

290

100

Se achizitioneaza un utilaj în valoare de 2.000 lei + TVA. Pentru montarea si punerea în functiune se mai achita 500 lei + TVA. Determinati valoarea de intrare a utilajului si înregistrati în contabilitate intrarea în patrimoniu a utilajului si amortizarea acestuia în primul an(durata de utilizare 10 ani). Care va fi valoarea înscrisa în bilant pentru acest utilaj?

Rezolvare:

- Valoarea de intrare = pret de cumparare + cheltuieli de montaj si punere în functiune (sume fara TVA) = 2.000 + 500 = 2.500 lei

- intrarea în patrimoniu a utilajului

%

=

404

2.975

2131

2.500

4426

475

- amortizarea liniara în primul an (se calculeaza folosind cunostintele din anul I)

Amortizarea = valoarea de intrare / durata de functionare =2.500 / 10 = 250 lei/an

6811

=

2813

250

- valoarea înscrisa în bilant = valoarea de intrare – amortizarea calculata = 2.500 – 250 = 2.250 lei

5. Pentru achitarea taxelor aferente înfiintarii unei SRL (notariat, judecatorie, monitorul Oficial, Registrul Comertului), unicul asociat depune în casieria societatii un avans de 1.500 lei. Dupa începerea activitatii i se restituie acestuia suma depusa ca avans în numerar. Cheltuielile de constituire se amortizeaza liniar pe o perioada de 3 ani, dupa care sunt scoase din evidenta. Înregistrati operatiile de mai sus.

Rezolvare:

Depunere avans pentru achitare cheltuieli de constituire:

5311

=

4551

1.500

Achitare cheltuieli de constituire

201

=

5311

1.500

Restituirea avansului catre asociatul unic

4551

=

5311

1.500

Amortizarea liniara a cheltuielilor de constituire

6811

=

2801

500

6811

=

2801

500

6811

=

2801

500

Scoaterea din evidenta a acestora dupa 3 ani

2801

=

201

1.500

6. Se realizeaza cu forte proprii un procedeu tehnologic de prelucrare a metalului care se breveteaza costul lui fiind de 9.000 lei amortizabil în 5 ani. Dupa 2 ani se vinde unei terte persoane juridice la pret de vânzare 5.000 lei TVA 19%. Sa se înregistreze în contabilitate:

- receptia brevetului;

- amortizarea brevetului în primii doi ani;

- vânzarea pe credit comercial a brevetului dupa cel de-al doilea an.

Rezolvare:

- receptia brevetului

205

=

721

9.000

4426

=

4427

1.710

amortizarea acestuia

6811

=

2805

1.800

6811

=

2805

1.800

vânzarea pe credit comercial

valoarea de intrare 9.000 lei

valoare amortizata 2 ani x 1.800 lei/an = 3.600 lei

valoare neamortizata 9.000 – 3.600 = 5.400

%

=

205

9.000

2805

3.600

6583

5.400

înregistrarea veniturilor obtinute din vânzare

461

=

%

5.950

7583

5.000

4427

950

încasarea contravalorii brevetului prin cont curent

5121

=

461

5.950

7. Se importa o instalatie, conform facturii, în valoare de 5.000€. cursul valutar la achizitie este de 3,5 lei/€. Taxa vamala este de 10%, comisionul vamal 0,5%, TVA 19%. Transportul pe parcurs extern achitat furnizorului este în suma de 200€. Se achita furnizorului prin virament bancar contravaloarea instalatiei si transportului la un curs valutar de 3,43lei/€. Înregistrati în contabilitate operatiile de mai sus.

Rezolvare:

- înregistrarea facturii de la furnizorul extern [(5.000 + 200)€ x 3.5 lei/€] = 18.200 lei

2132

=

404

18.200

- înregistrarea datoriei de plata a taxei vamale, comisionul vamal si TVA

o taxa vamala = 10% x 18.200 lei = 1.820 lei;

o com. vamal = 0,5% x 18.200 lei = 91 lei;

o TVA = 19% x (18.200+1.820+91) =

= 19% x 20.111 = 3.821,09 lei

%

=

446

5.732,09

2132

1.911

4426

3.821,09

- achitarea prin cont curent a taxei vamale, comisionului vamal si TVA

446

=

5121

5.732,09

- achitarea furnizorului extern la cursul valutar de 3,43 lei/€

o valoare instalatie la achizitie: [(5.000 + 200)€ x 3,5 lei/€] = 18.200 lei

o valoare instalatie la achitare [(5.000 + 200)€ x 3,43 lei/€] = 17.836 lei;

o rezulta ca avem o diferenta favorabila de curs valutar (care se înregistreaza ca venit din diferente de curs valutar) în valoare de 18.200 – 17.836 = 364 lei404

=

%

18.200

5124

17.836

765

364

8. În cursul lunii au intrat în patrimoniu urmatoarele categorii de imobilizari:

- calculator; pret de facturare 1.500 lei + TVA, transport 50 lei + TVA; durata de utilizare 4 ani;

- licenta; pret de facturare 2.200 lei(- reducere comerciala primita 10%) + TVA; durata contractului 5 ani;

- mobilier; cost de productie 4.000 lei; durata de utilizare 6 ani.

Se cere:

- determinati regimul de amortizare care poate fi aplicat fiecarei imobilizari;

- întocmiti planul de amortizare pentru cele 3 imobilizari (alegeti sa exemplificati daca este posibil metodele de amortizare aplicabile în România);

- efectuati înregistrarile aferente planurilor de amortizare elaborate pentru punctul anterior.

Rezolvare:

- calculatorul, conform codului fiscal poate fi amortizat liniar, degresiv sau accelerat;

- licenta este o imobilizare necorporala ce poate fi amortizata liniar pe durat derularii contractului;

- mobilierului îi corespunde metoda de amortizare liniara sau degresiva.

Pentru a exemplifica toate cele 3 regimuri de amortizare, metodele de amortizare pentru care s-a optat sunt:

Calculatorul – amortizare accelerata

Planul de amortizare:

An

Mod de calcul

Amortizare anuala

Valoare ramasa de amortizat

1

50%xVi = 1.500 x 50% =750

750

Vi – Aa= 750

2

250

Vram – Aa= 500

3

250

250

4

250

-

Înregistrare în contabilitate:

Anul I:

6811

=

2814

750

Anul II, III si IV:

6811

=

2814

250

Licenta – amortizare liniara

Planul de amortizare:

An

Mod de calcul

Amortizare anuala

Valoare ramasa de amortizat

1

CaL xVi = 20% x 2.000.=400

400

Vi – Aa= 1.600

2

CaL xVi = 20% x 2.000.=400

400

Vram – Aa= 1.200

3

CaL xVi = 20% x 2.000.=400

400

800

4

CaL xVi = 20% x 2.000.=400

400

400

5

CaL xVi = 20% x 2.000.=400

400

-

Înregistrare în contabilitate:

Anul I, II, III, IV si V:

6811

=

2805

400

Mobilierul – amortizare degresiva

Planul de amortizare:

An

Mod de calcul

Amortizare anuala

Valoare ramasa de amortizat

1

CaD xVi = 33,32% x 4.000=1.332,8

1.332,8

Vi – Aa= 2.667,2

2

CaD xVram = 33,32% x 2.667,2= 888,71

888,71

Vram – Aa= 1.778,49

3

CaD xVram = 33,32% x 1.778,49= 592,59

592,59

1.185,9

4

CaD xVram = 33,32% x 1.185,9 = 395,14 ≤ 395,3 =

(Vram /DUram) = ( 1.185,9 /3)

395,3

790,6

5

Vram /DUram = 790,6 / 2 = 395,3

395,3

395,3

6

395,3

395,3

-

Înregistrare în contabilitate:

Anul I:

6811

=

2814

1.332,8

Anul II:

6811

=

2814

888,71

Anul III:

6811=

2814

592,59

Anul IV:

6811

=

2814

395,3

Anul V:

6811

=

2814

395,3

Anul VI:

6811

=

2814

395,3

9. Societatea „A” achizitioneaza 50% din actiunile unei societati „B” la pretul de 3 lei/actiune. Se stie ca numarul de actiuni emise de „B” este de 50.000. Contravaloarea actiunilor se plateste prin virament bancar odata cu achitarea comisionului de 2% pentru intermediere, bancii. Care va fi valoarea pachetului de actiuni achizitionate de „A” si unde vor fi încadrate acestea? Daca dividendul pe actiune este de 1,5 lei si impozitul pe dividende, retinut la sursa este de 10%, care este venitul din dividende cuvenit societatii „A”?

Rezolvare:

- numarul de actiuni achizitionate 50.000 actiuni * 50% = 25.000 actiuni

- Valoarea pachetului de actiuni: 25.000 act. * 3 lei/act = 75.000 lei

- dividend brut: 1,5 lei/act * 25.000 act = 37.500 lei

- dividend net = dividend brut – impozit = 37.500 – 10%*37.500 = 33.750 lei

Societatea „A”

- Achizitie titluri

263

=

404

75.000

- Plata comisionului bancii

%

=

5121

76.500

404

75.000

627

1.500

- Încasare dividende

5121

=

7611

33.750

2.2.4 APLICAŢII PROPUSE:

O întreprindere achizitioneaza un utilaj pe credit comercial a carui durata de functionare este de 3 ani. Utilajul este facturat la pretul de 1600 lei, TVA 19% cheltuieli de montaj de 200 lei, TVA 19%. Se achita furnizorul prin ordin de plata. Sa se întocmeasca tabloul de amortizare a utilajului folosind metoda liniara si accelerata. Sa se înregistreze amortizarea utilajului pe toata durata de functionare.

Se realizeaza cu forte proprii un procedeu tehnologic de prelucrare a metalului care se breveteaza costul lui fiind de 9.000 lei amortizabil în 5 ani. Dupa 2 ani se vinde unei terte persoane juridice la pret de vânzare 6.000 lei TVA 19%. Sa se înregistreze în contabilitate:

- receptia brevetului;

- amortizarea brevetului în primii doi ani;

- vânzarea pe credit comercial a brevetului dupa cel de-al doilea an.

O SC achizitioneaza de la o alta 5.000 actiuni (pachetul de control) la 10 lei/actiune achitând 60% prin OP restul urmând a fi achitat în termen de 30 de zile. Dupa închiderea primului exercitiu încaseaza în cont curent dividende de 5.000 lei. Ulterior se decide renuntarea la aceste actiuni prin vânzarea la 11 lei/actiune

Cunoscând datele de mai jos, determinati valoarea de intrarea a imobilizarilor achizitionate de societatea XYZ:

- pret negociat pentru achizitionarea unui server si echipamentelor periferice necesare este de 150.000 lei + TVA. În factura mai sunt înscrise cheltuieli de montaj în suma de 6.000 lei;

- se achizitioneaza actiuni în scopul obtinerii pachetului de control al societatii XYZ, pe factura sunt înscrise urmatoarele: 5.000 actiuni a 10 lei/actiune si 100 lei comision pentru efectuarea tranzactiei.

- Achizitia unui autoturism din import presupune urmatoarele: factura externa în valoare de 20.000 € (curs valutar 3,6 lei/€), taxe vamale 0%, comision vamal 2%, TVA 19% achitata în vama, asigurare si transport 500 €.

Se primeste cu titlu gratuit un monitor a carui valoare pe piata 929e43j este între 1.200 lei si 1.500 lei, cum va fi înregistrat în contabilitate? Justificati raspunsul. Cum înregistrati în contabilitate aceasta operatiune?

Societatea XYZ hotaraste renuntarea la mobilierul existent în magazinul de prezentare si ca urmare îl cesioneaza pentru suma de 3.000 lei. Valoarea la care a fost achizitionat acesta este de 6.000 lei si s-a recuperat în proportie de 80% prin amortizare. Care va fi valoarea la care va fi scos din gestiune mobilierul?

Detinem un pachet majoritar format din 50.000 actiuni achizitionate la pretul de 3 lei/actiune si le vindem cu 8 lei/ actiune, care sunt operatiile pe care le presupune iesirea din patrimoniu a acestor imobilizari financiare? Ce reprezinta valoarea de 8 lei/actiune? Dar cea de 3 lei/actiune?

2.3 ÎNTREBĂRI:

1. Care din activele încadrate la imobilizari nu se amortizeaza? Justificati raspunsul.

2. Care este diferenta dintre depreciere reversibila si ireversibila? Cum se reflecta contabil aceasta diferenta?

3. Care sunt metodele amortizare utilizate în România?

4. Care sunt diferentele si asemanarile între cele 3 regimuri de amortizare utilizate în România?

2.4 TESTE DE CONTROL:

1. Iesirea mijloacelor fixe din patrimoniu poate avea loc prin:

a)      achizitie

b)      productie proprie

c)      cesiune

d)      aport la capital?

2. Valoarea de intrare poate fi:

a)      costul de achizitie;

b)      costul de productie;

c)      valoarea de aport;

d)      a, b si c

3. Modalitatile de intrarea a terenurilor în patrimoniu sunt:

a)      prin achizitie;

b)      ca aport la capitalul social;

c)      prin donatie;

d)      toate raspunsurile sunt corecte.

4. Se achizitioneaza un teren în valoare de 200.000 lei, pentru care se efectueaza de catre un tert o amenajare în valoare de 30.000 lei. Care va fi valoarea la care va fi înscris în bilant terenul?

a) 230.000 lei

b) 200.000 lei

c) 170.000 lei

d) 120.000 lei

5. Urmatoarea înregistrare contabila se refera la:

2131

=

722

8.600

a) aport în natura la capitalul social

b) achizitie de mijloace fixe pe credit comercial

c) obtinerea unui utilaj prin productie proprie

d) obtinerea unei lucrari de cercetare în regie proprie

6. Ce semnifica înregistrarea contabila

2131

=

404

10.000

a). receptia mijloacelor fixe primite de la furnizor

b). facturarea lucrarilor de investitii

c). achitarea facturii furnizorului de investitii

d). intrarea mijloacelor fixe prin transfer

7. Se achizitioneaza un program informatic de la un furnizor, în conformitate cu factura, la pret de cumparare PC = 2.000 lei + TVA 19%. Plata contravalorii facturii se va face prin ordin de plata. Completati formula contabila:

%

=

B

2.380

208

2.000

A

380

a) A = 4426; B = 401

b) A = 4427; B = 404

c) A = 4428; B = 404

d) A = 4426; B = 404

8. Se înregistreaza vânzarea unei instalatii tehnice, conform facturii, la un pret de vânzare de 14.000 lei + TVA 19%. Completati formula contabila:

A

=

%

16.660

B

14.000

4427

2.660

a) A = 418; B = 7588

b) A = 461; B = 7583

c) A = 411; B = 7588

d) A = 461; B = 7584

2.5 BIBLIOGRAFIE:

Camenita, D., Belean, P., Nicolaescu, C., 2000, Bazele contabilitatii, Arad, Editura Multimedia

Cernusca L. –2001 Studiul comparativ privind structurile informationale – Analiza situatiei financiare si a performantei întreprinderii, Editura „Mitron”, Timisoara

Cernusca L. –2003 Contabilitatea aprofundata, Editura „Mitron”, Timisoara

Dutescu, A., 2002, Ghid pentru întelegerea si aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate, Editura CECCAR

Feleaga, N., Malciu, L., Bunea, st., 2002, Bazele contabilitatii - o abordare europeana si internationala, Bucuresti, Editura Economica

Feleaga, N., Malciu, L., 2002, Politici si optiuni contabile, Bucuresti, Editura Economica

Feleaga, N., Malciu, L., 2005, Contabilitate financiara, o abordare europeana si internationala, Bucuresti, Editura Infomega

Feleaga, N., Ionascu, I., 1998, Tratat de contabilitate financiara (volumul I), Bucuresti, Editura Economica

Feleaga, N., Malciu, L., Ionascu, I., 2004, Tratat de contabilitate financiara ( volumul II), Bucuresti, Editura Economica

Iacob M., 2004, Sinteze, aplicatii si teste de contabilitate financiara vol.I, Arad, Editura Concordia

Nicolaescu, C., 2001, Contabilitate financiara (volumul I), Timisoara, Editura Mirton

Nicolaescu, C., 2003, Contabilitate financiara (volumul II), Timisoara, Editura Mirton

Nicolaescu, C., Iacob, M., 2008, Contabilitate Financiara Fundamentala, Timisoara, Editura Mirton

Nicolaescu, C., Iacob, M., 2007, Contabilitate Financiara Aprofundata, Timisoara, Editura Mirton

Pântea I.P., Bodea Gh., 2007, Contabilitatea financiara româneasca conforma cu Directivele Europene, Editura Intelcredo, Deva, 2007

Pop A. – 2002, Contabilitatea financiara româneasca, Editura Intelcredo, Deva

Ristea M., Dumitru Corina Graziella, 2003, Contabilitate aprofundata, Editura Universitara, Bucuresti

*** 2005, Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), Editura CECCAR

*** 2000, Standardele Internationale de Contabilitate (IAS), Editura CECCAR

*** OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

*** Legea contabilitatii nr. 82/1991

Document Info


Accesari: 11287
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )