Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


CONTABILITATEA IN INSTITUTII PUBLICE

Contabilitate


UNIVERSITATEA"SPIRU HARET"-BUCURESTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR -CONTABIL

SPECIALIZAREA : « CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE »CONTABILITATEA

IN INSTITUTII PUBLICE

BUCURESTI-2008

CAPITOLUL I.

PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU"

1.1.     141b18b      141b18b Scurta prezentare-istoricul unitatii

Institutia publica in care am efectuat stagiul de practica timp de 90 de ore(6ore/zi x 15 zile),in perioada iulie 2008 este o unitate de invatamant preuniversitar de stat.

Incepand cu data de 1 iulie 1990 s-a infiintat Liceul Teoretic "Eugen Lovinescu" cu personalitate juridica,in baza Hotararii Guvernului nr.521/12 mai 1990.

Incepand cu data de 1 ianuarie 1995,prin Decizia nr.2/03.01.1995, la nivelul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti s-au format 5 centre bugetare ,respectiv ordonatori de credite,printre care si Liceul Teoretic" Eugen Lovinescu, inregistrat cu codul fiscal 6905963 la data de 30.01.1995.

Forma juridica este cea culturala,forma de proprietate de stat ,avand la baza finantare bugetara din bugetul local si de stat.Unitatea are si activitati de autofinantare ,venituri in principal din spatii inchiriate, donatii ,sponsorizari,taxe si alte venituri in invatamant.

Institutia publica ,Liceul Teoretic Eugen Lovinescu,isi are sediul in strada Valea lui Mihai ,nr.6,sector 6,Bucuresti.

Scopul si obiectul de activitate

Institutia publica are ca principala activitate invatamantul teoretic,dar si trei nivele de invatamant:primar,gimnazial si liceal.

Obiectul de activitate il constituie procesul de educatie si invatamant al elevilor scolarizati ,1360 de elevi,pe cele trei niveluri de invatamant.

Personalul unitatii este format din 125 de salariati ,respectiv cadre didactice titulare ,suplinitoare,personal didactic auxiliar si nedidactic.

Forma de finantare are la baza finantarea bugetara din bugetul local si bugetul de stat.Unitatea are si activitati de autofinantare ,venituri in principal din spatii inchiriate, donatii ,sponsorizari,taxe si alte venituri in invatamant,conform reglementarilor in vigoare.

1.3.     141b18b      141b18b Structura organizatorica

Unitatea de invatamant preuniversitar de stat este condusa de un director general si un director adjunct,care detin controlul asupra departamentelor/serviciilor organizatorice:

¨     141b18b   Serviciul secretariat/resurse umane

¨     141b18b   Serviciul financiar -contabil/contabilitate

¨     141b18b   Serviciul administrativ

¨     141b18b   Cadre didactice

¨     141b18b   Elevi

STRUCTURA ORGANIZATORICA A LICEULUI TEORETIC " EUGEN LOVINESCU"

PENTRU PARTEA DE ADMINISTRATIE ,FINANCIAR-CONTABILA SI RESURSE UMANE

DIRECTOR GENERAL

 DIRECTOR ADJUNCT

 


SERVICIUL

SECRETARIAT

RESURSE UMANE

 

SERVICIUL

ADMINISTRATIV

 

SERVICIUL

CONTABILITATE

 

Responsabilitatea compartimentului financiar -contabil

In serviciul contabilitate din liceu lucreaza doi contabili,iar atributiile acestora sunt urmatoarele:

§     141b18b      141b18b Efectueaza la timp inregistrarile in contabilitate privind intrarile materiale,obiecte de inventar,mijloace(active) fixe,alti debitori si creditori si unele decontari cu bugetele local si de stat;

§     141b18b      141b18b Inregistreaza platile si cheltuielile din alocatia bugetara in fisele de evidenta pentru operatiunile bugetare pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare;

§     141b18b      141b18b Intocmeste si inregistreaza in evidenta sintetica notele contabile;

§     141b18b      141b18b Intocmeste si inregistreaza in evidenta analitica notele contabile;

§     141b18b      141b18b Intocmeste si analizeaza balanta de verificare lunara ,urmarind toate corelatiile prevazute de Legea contabilitatii nr.82/1991;

§     141b18b      141b18b Inregistreaza trimestrial bilantul contabil-darea de seama contabila;

§     141b18b      141b18b Organizeaza efectuarea si valorificarea inventarierii generale si anuale;

§     141b18b      141b18b Participa la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei si urmareste realizarea acestuia pe capiltole bugetare;

§     141b18b      141b18b Urmareste si raspunde de recuperarea pagubelor aduse unitatii;

§     141b18b      141b18b Asigura la termen plata catre buget a sumelor datorate;

§     141b18b      141b18b Intocmeste notele contabile si darile de seama contabile asupra bugetului de venituri si cheltuieli ale institutiei;Liceul Teoretic Eugen Lovinescu are urmatoarele tipuri de bugete : local ,de stat(republican),extrabugetar (de autofinatare) si buget din fonduri speciale(exemplu: proiecte cu finantare nerambursabila);

§     141b18b      141b18b Asigura gestionarea patrimoniului institutiei bugetare in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

§     141b18b      141b18b Efectueaza operatiuni de incasari si plati catre persoane fizice si juridice ,in numerar si prin virament ,cu respectarea reglementarilor cuprinse in actele normative in vigoare;

§     141b18b      141b18b Asigura si raspunde de efectuarea corecta si latimp a calculului si a platii salariilor ,precum si a celorlate drepturi de personal ,in bani si in natura;

§     141b18b      141b18b Raspunde de incasarea de la persoane fizice si juridice a numerarului si depuneea acestuia la trezrerie ,cu respectarea reglementarilor in vigoare;

§     141b18b      141b18b Urmareste si raspunde de intocmirea notelor contabile pentru documentele de banca (trezorerie) si casieria LiceuluiTeoretic Eugen Lovinescu,precum si depunerea acestora la termenele stabilite;

§     141b18b      141b18b Exercita si alte atributii in domeniul sau de activitate,dispuse de conducerea unitatii in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

Compartimentul/serviciul contabilitate are relatii cu toate celelalte compartimente /servicii din cadrul uniatatii.Relatiile cu celelalte compartimente sunt atat de intrare cat si de iesire.


Cadre Didactice

 

CAPITOLUL II.

MODUL DE FUNDAMENTARE AL BUGETULUI UNITATII

2.1. PREZENTARE GENERALA

Fiecare institutie de invatamant preuniversitar de stat are obligatia sa isi desfasoare activitatea pe baza bugetului propriu, aprobat in conditiile Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,Legii 500/2002,Lege privind finantele publice,Legii contabilitatii nr.82/1991,Legii invatamantului nr.84/1995,modificata si completata de Legea 354/2004 si cu respectarea dispozitiilor legale privind angajarea si utilizarea fondurilor publice.

Prin actul de constituire, institutiile publice din învatamânt au personalitate juridica iar directorii lor au calitatea de ordonator de credite si raspund pentru administrarea valorilor materiale si financiare aprobate prin buget. Raspunderea pentru administrarea patrimoniului unitatii de învatamânt revine tot conducatorului unitatii.

Drept urmare, conducatorul unitatii de învatamânt este ordonator de credite si raspunde de respectarea dispozitiilor legale în utilizarea creditelor si în realizarea veniturilor, folosirea cu eficienta a sumelor alocate, de integritatea bunurilor unitatii pe care o conduce, de tinerea la zi a contabilitatii, precum si de prezentarea la termen a darilor de seama contabile asupra executiei bugetare,prin compartimentul contabilitate al unitatii. El are obligatia de a organiza controlul financiar propriu, conform reglementarilor în vigoare,prin emiterea deciziei de numire a persoanei responsabile cu acordarea vizei de control financiar preventiv.

Primele lucruri pe care directorul trebuie sa le cunoasca, în calitate de ordonator de credite sunt structura si continutul bugetului unitatii,modul de fundamentare a fiecarui indicator si modelul de constructie,proiectare si elaborare a bugetului în ansamblul sau.

2.2.Elaborarea si aprobarea bugetului institutiei de invatamant preuniversitar de stat

Fiecare institutie de invatamant preuniversitar de stat are obligatia sa isi intocmeasca bugetul propriu. Bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste anual, de fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat, conform normelor metodologice de finantare a invatamantului preuniversitar, se aproba si se executa potrivit prevederilor legale in vigoare.

La fundamentarea indicatorilor din bugetul unitatii de învatamânt se va avea în vedere ca anul financiar bugetar se suprapune peste sfârsitul unui an scolar si începutul anului scolar urmator si se vor lua în calcul numarul de elevi stabilit de catre fiecare unitate în functie de numarul de clase si costul pe elev stabilit si comunicat, în conformitate cu metodologiile aprobate.

Procesul elaborarii proiectului de buget se desfasoara pe baza unui calendar precizat de Ministerul Finantelor Publice, care prevede termene limita.

Bugetul se fundamenteaza pe criterii de eficienta urmarindu-se realizarea indicatorilor propusi si trebuie sa reflecte în mod real necesarul de finantare, aplicându-se masuri pentru utilizarea cu maxima eficienta a bazei materiale existente si a fondurilor, în interesul procesului de învatamânt si al elevilor.

Instrumentul de lucru începând cu întocmirea proiectului de buget, aprobarea bugetului, executarea acestuia prin trezoreriile teritoriale si raportarea executiei bugetare prin darile de seama trimestriale si anuale este clasificatia bugetara.

Clasificatia bugetara a veniturilor si cheltuielilor îmbraca urmatoarele forme:

-clasificatia functionala a indicatorilor privind finantele publice, grupata la venituri si cheltuieli în parti, capitole si subcapitole;

-clasificatia economica a cheltuielilor bugetului administratiei publice centrale si a bugetelor locale grupata pe titluri, în cadrul fiecarui titlu pe articole, iar unele articole desfasurate pe alineate.

Cea mai importanta este clasificatia economica care indica felul cheltuielilor efectuate de catre unitatea de învatamânt si care grupeaza cheltuielile pe titluri, articole si alineate .

Clasificatia bugetara este stabilita,deci, prin lege si are un caracter obligatoriu pentru institutiile publice.

Actuala clasificatie bugetara cuprinde:

.     141b18b      141b18b pentru venituri:

-capitole

-subcapitole

-pentru cheltuieli:

-parti

-capitole 

-subcapitole

-titluri

-articole

-alineate

.     141b18b      141b18b Clasificatia bugetara a veniturilor si cheltuielilor se compune din doua parti distincte:

-clasificatia veniturilor pe capitole si subcapitole si clasificatia functionala a cheltuielilor pe parti, capitole si subcapitole;

-clasificatia economica a cheltuielilor se defalca pe titluri, articole si alineate în conformitate cu destinatia creditelor.

2.3.Titlurile clasificatiei economice sunt grupate astfel:

Titlul I - Cheltuieli de personal

-cuprinde toate cheltuielile efectuate cu drepturile salariale ale personalului (salarii de baza, de merit, sporuri, indemnizatii, ore suplimentare, premii, alte drepturi acordate salariatilor), cheltuieli cu deplasarile, detasari si transferari de personal, contributiile la asigurarile sociale, la constituirea fondului de somaj, la asigurarile sociale de sanatate, fondul de risc si accidente,creante salariale.

Titlul II - Cheltuieli materiale si servicii

-cuprinde toate cheltuielile legate de organizarea si desfasurarea concursurilor pe obiecte de învatamânt si a altor forme, întretinerea si functionarea unitatii de învatamânt, dotari cu obiecte de inventar, reparatii curente, carti si publicatii achizitionate pentru fondul de carte al bibliotecii, manuale scolare, cheltuieli ocazionate de desfasurarea cursurilor de perfectionare a personalului didactic si functional precum si alte cheltuieli materiale,pentru servicii sau de sprijin social autorizate prin dispozitii legale.

Titlul III - Subventii

Titlul IV - Prime (nu se utilizeaza în învatamântul preuniversitar)

Titlul V - Transferuri- cuprinde bursele acordate elevilor

Titlul VI - Dobânzi (nu se utilizeaza în învatamântul preuniversitar)

Titlul VII - Cheltuieli de capital

-cuprinde cheltuielile ocazionate de realizarea unor obiective de investitii, modernizarea sau finalizarea unor obiective începute, precum si investitii de natura consolidarilor si interventiilor pentru prevenirea sau înlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale sau calamitati naturale.

Titlul VIII - Împrumuturi acordate (nu se utilizeaza în învatamântul preuniversitar)

Titlul IX - Rambursari de credite, plati de dobânzi si comisioane la credite (nu se utilizeaza în învatamântul preuniversitar).

Bugetul institutiei de invatamant preuniversitar de stat se construieste pe surse de finantare.

Bugetul institutiei de invatamant preuniversitar de stat se fundamenteaza pe baza:

a) finantarii proportionale cu numarul de elevi sau prescolari, pentru cheltuieli de personal, manuale scolare si burse;

b) finantarii complementare, pentru cheltuieli materiale si servicii, alocatii pentru institutii publice, precum si pentru cheltuieli de capital.

2.4.Fundamentarea finantarii proportionale

 Sumele necesare pentru finantarea proportionala se calculeaza de fiecare institutie de invatamant preuniversitar de stat pe baza numarului de elevi/prescolari, pe profiluri de invatamant, si a costului anual orientativ pe un elev/prescolar, comunicat de inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

In faza de elaborare a proiectului de buget se iau in calcul numarul de elevi/prescolari estimat de fiecare institutie, in functie de numarul de clase, si costul anual orientativ pe un elev/prescolar.

Metodologia de editare, difuzare, recuperare, recartare si de finantare a manualelor scolare se elaboreaza de Ministerul Educatiei si Cercetarii si se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

Cheltuielile cu bursele elevilor se stabilesc potrivit dispozitiilor legale.

Fundamentarea finantarii complementare

Finantarea complementara se efectueaza in functie de necesitatile de cheltuieli ale institutiei de invatamant preuniversitar de stat. La propunerea institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti se prevad cheltuielile materiale si servicii (cu exceptia manualelor), alocatiile pentru institutiile publice si cheltuielile de capital, care se asigura de catre acestea.

2.4.1 Fundamentarea cheltuielilor de personal

Fundamentarea cheltuielilor cu salariile se face tinându-se seama de legislatia privind salarizarea în sectorul bugetar, de statutul personalului didactic precum si de cheltuielile salariale ocazionate de desfasurarea examenelor nationale (testare nationala,teza cu subiect unic, bacalaureat ,etc), titularizarea posturilor vacante, perfectionarea cadrelor didactice.

Fundamentarea se realizeaza pe baza statului de functiuni întocmit de unitatea scolara luându-se în considerare salariile de baza aferente lunii decembrie si indexarile salariale stabilite pentru anul urmator. Pentru fundamentarea celorlalte elemente ce se iau în calcul la stabilirea fondului de salarii (contributia la asigurarile sociale de stat, contributia la fondul de somaj, contributia la asigurarile sociale de sanatate, fondul de risc si accidente si alte contributii ale angajatorului) se au în vedere prevederile legale privind modul de calcul si cotele aferente pentru fiecare element în parte.

2.4.2. Fundamentarea cheltuielilor materiale si servicii

Fundamentarea cheltuielilor materiale se face pe baza normelor fizice, a costurilor proprii si a actelor normative specifice fiecarui domeniu de activitate. Se va analiza necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecarei cheltuieli, asigurându-se conditii normale de functionare a unitatii de învatamânt. În vederea fundamentarii cheltuielilor materiale se vor avea în vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii, cresterea prognozata a acestora si indicele de inflatie prognozat. În categoria cheltuielilor materiale intra si cheltuielile cu deplasarile personalului, cheltuieli ce se fundamenteaza în functie de numarul mediu de deplasari, durata medie si costul mediu al unei deplasari (diurna, cazare, transport).

2.4.3.Fundamentarea burselor

Se are în vedere pe de o parte, numarul de elevi beneficiari de bursa de merit, de studiu sau de ajutor social si criteriile specifice stabilite prin acte normative, iar pe de alta parte cuantumul aferent pentru intreg anul bugetar.

2.4.4.Fundamentarea cheltuielilor de capital

Pentru fundamentarea cheltuielilor de capital se are în vedere achizitionarea de mijloace fixe, realizarea de constructii, efectuarea de lucrari de modernizare a unor constructii sau mijloace fixe aflate în administrarea unitatii, efectuarea unor lucrari de consolidare.

Volumul anual al cheltuielilor de capital va avea în vedere programele anuale si multianuale de dezvoltare a bazei materiale a institutiei aprobate de organele în drept.

Volumul de fonduri necesar se stabileste pe baza proiectelor si devizelor de lucrari.

2.5. Venituri extrabugetare ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat

Institutiile de invatamant preuniversitar de stat pot utiliza, pe langa finantarea proportionala si finantarea complementara, si alte surse de venituri realizate in conditiile legii, si anume: venituri proprii provenite din activitatea de productie (ateliere-scoala, ferme agricole etc.), prestari de servicii, taxe de la persoane fizice si juridice, venituri din inchirieri de spatii, donatii, sponsorizari si alte venituri realizate din activitatea de invatamant, activitati cultural-educative, ale internatelor si cantinelor pentru prescolari si elevi.

Veniturile extrabugetare se inscriu in bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare, pe surse, astfel:

-     141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b   Veniturile rezultate din activitatea de productie (ateliere-scoala, ferme agricole etc.), prestari de servicii, care cuprind sumele incasate de institutia de invatamant din activitatea de conversie si reconversie profesionala, scolarizare, cursuri de initiere de informatica, limbi straine, activitati de productie, prestari de servicii si alte activitati, in conditiile legii.

- Taxele de la persoane fizice si juridice .

Institutiile de invatamant preuniversitar de stat sunt autorizate, potrivit dispozitiilor legale, sa stabileasca nivelul taxelor pentru desfasurarea examenului de admitere sau a altor examene, din care se acopera cheltuielile aferente activitatilor respective.

Pentru stabilirea taxelor fiecare institutie de invatamant preuniversitar de stat isi estimeaza cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea examenelor si, in functie de numarul de elevi participanti, stabileste si taxa pentru un elev. Conform acestor elemente se stabilesc si prevederile din buget la subdiviziunea respectiva.

Sumele incasate pentru eliberarea certificatelor sau a diplomelor de absolvire, dupa caz, reprezinta o alta sursa proprie de venit, al carei nivel se stabileste si se comunica de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti. Estimarile bugetare se calculeaza si se fundamenteaza in functie de elementele respective, astfel: numarul certificatelor sau al diplomelor de absolvire, ce urmeaza sa fie eliberate, inmultit cu suma pe un certificat sau o diploma.

Tarifele pe elev/cursant percepute pentru organizarea de cursuri de pregatire solicitate de persoane juridice sau fizice se stabilesc, pe baza de conventie, cel putin la nivelul cheltuielilor efectuate pentru desfasurarea cursurilor respective.

-Veniturile din inchirierea spatiilor disponibile se prevad in buget la nivelul chiriei stabilite in contractele de inchiriere, la care se adauga obligatoriu cheltuielile cu intretinerea si utilitatile folosite.

Veniturile din donatii reprezinta sumele donate de persoane fizice si juridice pentru a fi folosite la cheltuielile de functionare ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat. Acestea se prevad fie la nivelul executiei anului precedent, fie la nivelul estimat pentru exercitiul anului curent.

- Veniturile din sponsorizari primite de la persoanele juridice sau fizice, conform legii.

2.6.Cheltuielile pentru activitatile extrabugetare

Cheltuielile pentru activitatile extrabugetare se inscriu in buget, pe titluri, articole si alineate, in functie de continutul acestora, avandu-se in vedere urmatoarele precizari:

-Cheltuielile pentru activitatea de productie (ateliere-scoala, ferme agricole etc.) se stabilesc pe baza de devize intocmite pentru fiecare activitate de productie, prestari de servicii, in limita veniturilor prevazute sa fie realizate.

Cheltuielile pentru desfasurarea examenelor sau a cursurilor de pregatire solicitate de persoanele juridice si fizice se stabilesc in limita veniturilor din taxele respective.

In acest scop se intocmesc note de fundamentare in care se cuprind taxele cuvenite pentru activitatile respective si cheltuielile aferente realizarii acestor venituri, si anume: drepturile cuvenite comisiilor de examen, cheltuielile de intretinere a salilor de examene, procurarea rechizitelor (hartie, stampile, cerneala, tusuri etc.) necesare in vederea desfasurarii examenelor. De regula cheltuielile se incadreaza in limita veniturilor prevazute sa fie incasate.

-Cheltuielile necesare pentru tiparirea certificatelor sau a diplomelor de absolvire se stabilesc in limita sumelor incasate pentru eliberarea certificatelor sau a diplomelor.

-Cheltuielile din veniturile incasate din inchirieri de spatii

Cheltuielile din sumele incasate drept donatii si sponsorizari se inscriu in buget pentru realizarea actiunii stabilite de donator sau in contractele de sponsorizare, dupa caz. In situatia in care nu au fost stabilite destinatii impreuna cu sponsorii si cu donatorii, sumele din sponsorizari si donatii se folosesc pentru acoperirea celorlalte cheltuieli de functionare ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat.

2.7.Prezentarea si aprobarea bugetelor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat

Bugetele elaborate de institutiile de invatamant preuniversitar de stat se prezinta autoritatii administratiei publice locale, in faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a proiectelor bugetelor locale, astfel:

Institutiile de invatamant preuniversitar de stat ai caror conducatori indeplinesc calitatea de ordonator tertiar de credite si institutiile de invatamant preuniversitar de stat arondate la unitatile administrativ-teritoriale prezinta autoritatii publice locale proiectul de buget si fundamentarile corespunzatoare.

Institutiile de invatamant preuniversitar de stat cu contabilitate proprie, care organizeaza si evidenta contabila a altor institutii de invatamant arondate, prezinta bugetul propriu si cate un buget pentru fiecare dintre acestea, precum si un buget centralizat pentru toate institutiile arondate, inclusiv bugetul propriu. Acest buget va fi insotit de fundamentarile corespunzatoare.

Conducerile institutiilor de invatamant preuniversitar de stat raspund de exactitatea datelor cuprinse in notele de fundamentare care au stat la baza intocmirii proiectului de buget al fiecarei institutii de invatamant.

Dupa aprobarea legii bugetului de stat consiliul judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotarare si cu asistenta tehnica a directiei generale a finantelor publice si a inspectoratului scolar, vor repartiza sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele unitatilor administrativ-teritoriale si, in cadrul acestora, pe fiecare institutie de invatamant preuniversitar de stat. Repartizarea sumelor se va realiza in cuantumul si cu respectarea destinatiilor aprobate prin legea bugetului de stat.

Consiliile locale, pe baza sumelor repartizate de la bugetul de stat prin consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa adaugarea sumelor necesare pentru finantarea complementara, comunica bugetele, aprobate conform legii, institutiilor de invatamant si trezoreriilor la care acestea sunt arondate.

Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste anual, de fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat, conform normelor metodologice de finantare a invatamantului preuniversitar, se aproba si se executa potrivit prevederilor legale in vigoare. Bugetul se intocmeste in faza de elaborare a proiectului bugetului local, respectiv a bugetului de stat, se definitiveaza dupa intrarea in vigoare a legii bugetului de stat si se aproba o data cu aprobarea bugetelor locale. Pe parcursul executiei bugetare, in situatia in care au loc rectificari bugetare, se urmeaza aceleasi etape.

Dupa aprobare bugetele institutiilor de invatamant preuniversitar de stat reprezinta documentul pe baza caruia se asigura finantarea cheltuielilor acestora in exercitiul financiar respectiv.


Studiu de caz

FUNDAMENTAREA BUGETULUI 2008 PENTRU CHELTUIELI DE PERSONAL,CHELTUIELI MATERIALE SI INVESTITII

In anul bugetar 2008,la capitolul cheltuieli de personal,am estimat sumele din proiect luand ca baza statul de functii al lunii octombrie 2007(salariile brute la nivelul lunii decembrie),la care am aplicat o majorare salariala de 15%incepand cu 1 ianuarie 2008 si de 15% din luna octombrie 2008,aplicata lunii septembrie 2008,pentru acoperirea aplicarii indexarilor salariale din anul 2008.

La capitolul cheltuieli salariale in bani art.10.01 am estimat si luat in calcul si urmatoarele drepturi:premiul anual,premiile aferente diplomei "GH.Lazar "si de excelenta,primele de nastere ,indemnizatii de pensionare si recompense in bani pentru pensionarii la limita de varsta,indemnizatii de concediu,prime de vacanta,eventualele diferente salariale in urma hotararilor judecatoresti,prime de instalare,si alte drepturi salariale conform CCMUNISMB,CCMUNN si CCMUNRI.

La articolul 10.02.01-"tichete de masa" am fundamentat eventualele plati in invatamant in anul 2008 pentru acordarea tichetelor de masa aferente salariatilor cadrelor didactice titulare,personalului auxiliar si nedidactic.

La capitolul 10.03-"contributii" am calculat contributiile angajatorului aferente veniturilor salariale,pentru contributia de CAS,somaj,sanatate,fd.accid.si boli profesionale,contributia pentru medicale si indemnizatii si fondul pentru garantare a creantelor salariale pentru anul bugetar 2008. 

In anul bugetar 2008,la capitolul cheltuieli materiale,respectiv bunuri si servicii am prevazut urmatoarele cheltuieli pe articole bugetare:

am prevazut cheltuieli cu utilitatile aferente unitatii noastre scolare pentru:energie electrica ,energie termica,apa ,canal,salubrizare ,servicii telefonice ,internet,furnituri,materiale de curatenie si alte bunuri cu caracter functional si intretinere;

-am prevazut pentru anul 2008 servicii pentru realizarea cadastrului, intabularii ,cartii funciare,servicii PRAM,PSI,service pentru calculatoare,obtinerea avizului sanitar,dezinsectie,deratizare si alte servicii necesare desfasurarii activitatii de invatamant (ex.program legislativ ,etc).

-Articolul de reparatii curente.Unitatea noastra scolara formata din trei corpuri de cladiri(scoala generala,liceu,sala de sport) necesita in anul financiar 2008 urmatoarele reparatii:

-rampe pentru persoane cu dizabilitati.

-refacerea instalatiei de incalzire ,tevi ,radiatoare ,etc(sc.gen,liceu,sala sport);

-schimbarea partiala a instalatiei sanitare in scoala generala;

-completarea instalatiei electrice in scoala generala;

-reparatii curente instalatii sanitare,igienizarea in cele trei cladiri;

-placare cu gresie ,faianta si mozaic;

-igienizare ,vopsire,zugravire interioara in toate cele trei corpuri;

-parchetare(inlocuire si raschetare);

-inlocuirea tevilor pluviale si de scurgere;

-gratii pentru scoala generala etajul I si II;

-refacerea scarilor interioare;

-slefuirea mozaicului pe holurile interioare scoala si liceu;

-reparatii terasa (scoala generala ,liceu si sala sport).

-am estimat cheltuieli privind uniformele si echipamentul de protectie (a muncii),pentru achizitionarea acestora . 

- La alte obiecte de inventar prevedem urmatoarele:

-mobilier pentru cele trei laboratoare de informatica (2 laboratoare in liceu si 1laborator in sc generala;

-mobilier pentru 2 laboratoare de fizica (1 laborator liceu si 1 laborator sc gen);

-mobilier laborator chimie in sc generala;

-table scolare de sticla sau ecologice pentru 40 sali de clasa;

-mobilier pentru biblioteca din cladirea liceului:40 rafturi metalice,16 scaune,4 mese de lectura;

-mobilier cabinet director adjunct;

-mobilier cancelarie(1 liceu si 1 sc generala);

-10 scaune ergonomice;

-telefon -fax sc generala;

-aer conditionat pentru 30 sali de clasa(situate la nivelul II al cladirilor);

-aviziere;

-harti istorie ,geografie,literatura;

-materiale didactice pentru cabinetele de lb.straine;

-pubele pentru reciclarea deseurilor;

-art.20.06.01-s-a prevazut decontarea cheltuielilor a 6 calatorii/an dus-intors pe mijloacele de transport feroviare ,pe liniile interne,cu reducere de 50%,deplasari in interes de serviciu cf.HG.1860/2006,cheltuieli de naveta.

-art.20.11-s-au prevazut sume pentru achizitionarea de carti si publicatii.

-art.20.13-articolul bugetar pentru pregatirea profesionala prevede cheltuieli ocazionate de participarea salariatilor la cursurile si stagiile de formare ,activitate de perfectionare si conversie profesionala pentru anul 2008.

-art.20.14-articolul pentru protectia muncii prevede pentru anul 2008 sume in vederea asigurarii cadrului organizatoric pentru instruirea ,testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele de protectie a muncii;efectuarea analizelor medicale si a examenului medical,alte servicii medicale;

-art.20.30.30-In articolul alte cheltuieli cu bunuri si servicii am prevazut varsaminte pentru personalul cu handicap neincadrat si alte cheltuieli in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

-art.55.01.13-Sumele sunt prevazute pentru acoperirea diferentei pentru realizarea de programe de dezvoltare si proiecte cu finantare nerambursabila .

-La capitolul cheltuieli de capital am prevazut pentru anul 2008 urmatoarele:

-informatizare cu retea de calculatoare pentru cabinetul de informatica din liceu;

-schimbarea centralei telefonice( foarte veche);

-10 calculatoare cu monitoare LCD pentru dotarea laboratoarelor,cabinetelor,cancelariilor;

- 2 copiatoare si o imprimanta multifunctionala;

-asfaltarea curtii interioare;

-instalatii de supraveghere si monitorizare (acces intrari si interioare);

-amenajarea bazei sportive pentru sustinerea probei de educatie fizica de la bacalaureat(ex:groapa de nisip,pista de alergari,etc); -1 tabla interactiva Smart pentru scoala generala.


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2008

proiect de buget LOCAL

MII LEI

art.

alin.

EXPLICATIA INDICATORILOR

exercitiul financiar

 

total an

trim. I

trim. II

trim. III

trim. IV

 

0

1

2

3

4

5

5

7

CHELTUIELI TOTALE (01+70)

6746.00

1649.50

1623.00

1721.00

1752.50

 

01

CHELTUIELI CURENTE(01=10+20+59)

6146.00

1499.50

1473.00

1571.00

1602.50

 

10

TITLUL I-Cheltuieli de personal

4102.00

959.501002.00

994.00

1146.50

 

10.01

cheltuieli salariale in bani

3029.00

701.00

735.00

758.50

834.50

 

01

salarii de baza

1768.00

481.00

367.00

367.00

553.00

 

02

salarii de merit

87.00

21.00

21.00

21.00

24.00

 

03

indemnizatii de conducere

21.00

5.00

5.00

5.00

6.00

 

04

spor vechime

344.00

83.00

83.00

83.00

95.00

 

05

spor noapte

5.00

1.00

1.00

1.50

1.50

 

06

alte sporuri

25.00

6.00

6.00

6.00

7.00

 

07

ore suplimentare

71.00

17.00

17.00

17.00

20.00

 

08

fd.premii

83.00

11.00

15.00

24.00

33.00

 

09

prima vacanta

250.00

0.00

125.00

125.00

0.00

 

10

fd.posturi ocupate prin cumul

109.00

27.00

26.00

26.00

30.00

 

11

fd .aferent plata cu ora

91.00

22.00

22.00

22.00

25.00

 

12

fd.conv,civile(pers.din afara unitatii)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

indemnizatii de delegare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

indemnizatii de detasare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

alocatii pt.transp

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

alocatii pt.lociunte

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

30

alte drepturi salariale in bani

175.00

27.00

47.00

61.00

40.00

 

10.02

cheltuieli salariale in natura

172.00

49.50

48.00

11.50

63.00

 

01

TICHETE DE MASA

172.00

49.50

48.00

11.50

63.00

 

10.03

contributii

901.00

209.00

219.00

224.00

249.00

 

01

contributii de asigurari sociale de stat

591.00

137.00

143.00

148.00

163.00

 

02

contributii de asigurari de somaj

61.00

14.00

15.00

15.00

17.00

 

03

contributii de asig.sociale de sanatate

181.00

42.00

44.00

45.00

50.00

 

04

contributii de asig.pt.accid.munca si b.p

36.00

8.00

9.00

9.00

10.00

 

05

prime de asigurare viata platite de angajator pt.angajati

0.00

0

0.00

0.00

0.00

 

06

FNUASS

25.50

6.00

6.00

6.50

7.00

 

07

contrib la fd.de garantare a creantelor salariale

6.50

2.00

2.00

0.50

2.00

 

20

TITLUL II-BUNURI SI SERVICII

1984.00525.00

456.00

562.00

441.00

 

20.01

bunuri si servicii

880.00

249.00

180.00

286.00

165.00

 

01

furnituri de birou

20.00

2.00

2.00

12.00

4.00

 

02

materiale de curatenie

28.00

4.00

14.00

8.00

2.00

 

03

incalzit,iluminat si forta motrica

430.00

176.00

118.00

98.00

38.00

 

04

apa,canal,salubritate

64.00

8.00

14.00

34.00

8.00

 

05

carburanti si lubrifianti

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

06

piese de schimb

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

07

transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

08

posta ,telecomunicatii,radio,tv,internet

54.00

18.00

12.00

22.00

2.00

 

09

materiale si prestari de serv cu caract fct

6.00

1.00

2.00

2.00

1.00

 

30

alte bunuri si serv pt.intretinere si fct

278.00

40.00

18.00

110.00

110.00

 

20.02

reparatii curente

400.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

20.03

hrana

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20.04

medicamente si mat.sanitare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20.05

bunuri de natura ob.de inventar

416.00

104.00

104.00

104.00

104.00

 

01

uniforme si echipament

16.00

4.00

4.00

4.00

4.00

 

13

lenjerie si accesorii pat

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

30

alte obiecte de inventar

400.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

20.06

01

deplasari,detasari,transferari

80.00

20.00

20.00

20.00

20.00

 

20.09

materiale de laborator

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20.11

carti publicatii,mat.documentare

8.00

2.00

2.00

2.00

2.00

 

20.13

pregatire profesionala

120.00

30.00

30.00

30.00

30.00

 

20.14

protectia muncii

40.00

10.00

10.00

10.00

10.00

 

20.30

alte cheltuieli

40.00

10.00

10.00

10.00

10.00

 

30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

40.00

10.00

10.00

10.00

10.00

 

55.01

TRANSFERURI INTERNE

10.00

2.50

2.50

2.50

2.50

 

55.01

13

PROGRAME DE DEZVOLTARE

10.00

2.50

2.50

2.50

2.50

 

59

TITLUL IX-ALTE CHELTUIELI

60.00

15.00

15.00

15.00

15.00

 

59.01

BURSE

60.00

15.00

15.00

15.00

15.00 

70

D

CHELTUIELI DE CAPITAL

600.00

150.00

150.00

150.00

150.00

 

71

TITLUL X-ACTIVE NEFINANCIARE

600.00

150.00

150.00

150.00

150.00

 

71.01

active fixe(inclusiv reparatii capitale)

600.00

150.00

150.00

150.00

150.00

 

01

constructii

0.00

0

0

0

0

 

02

masini,echipam si mijl de transp

0.00

0

0

0

0

 

03

mobilier,aparat. birotica si alte active corp

220.00

55.00

55.00

55.00

55.00

 

30

alte active fixe

380.00

95.00

95.00

95.00

95.00

 

71.02

Stocuri

0.00

0

0

0

0

 

72

TITLUL XI-ACTIVE FINANCIARE

0.00

0

0

0

0

 

72.01

active financiare

0.00

0

0

0

0

 

CAPITOLUL III.

MODUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

3.1.Modul de organizare a controlului financiar preventiv in cadrul compartimentului financiar-contabil

Principiul autorizarii bugetare a cheltuieliieste reglementat de Legea nr.500/2002 prin art.14(3) si art.4(2),conform carora "Nici o cheltuiala din fondurile publie nu poate fi angajata ,ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si nu are prevederi bugetare".

Continutul controlului financiar preventiv deriva ,in cea mai mare parte ,din dubla autorizare bugetara,conform careia orice cheltuiala ,pentru aputea fi efectuata,trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa existe o baza legala,sa existe credit aprobat prin buget si sa respecte destinatia creditului potrivit clasificatiei bugetare.

Desi controlul financiar preventiv este definit ca un control de legalitate aceasta nu inseamna ca nu se efectueaza si un control al aplicarii principiului bunei gestiuni financiare.Obligativitatea aplicarii principiului bunei gestiuni financiare este prevazuta la art.22(2) din Legea 500/2002,fapt pentru care punerea sa in practica se face prin stabilirea unor norme procedurale privind initierea unor operatiuni.

Ordonatorul nu este liber in a utiliza creditele bugetare,ci este constans de dispozitii legale cu caracter imperativ .Aceasta decurge din faptul ca oronatorul administreaza un patrimoniu public si

fonduri publice in baza unui mandat; respectarea mandatului si a dispozitiilor legale incidente actelor de gestiune trebuie controlata.

Controlul preventiv propriu este integrat in sfera raspunderii manageriale.

Acest fapt este reglementat de art.52(3) din Legea nr.500/2002:"Operatiunile specifice angajarii,lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt competenta ordonatorilor de credite si se efectueaza pe baza avizelor compartimentelor de specialitate".

In vederea acordarii vizei de control financiar preventiv propriu ,proiectele de operatiuni se prezinta insotite de documente justificative corespunzatoare,certificate in privinta realitatii si legalitatii semnatura conducatorilor compartimentelor de specialitate care initiaza operatiunea respectiva.

Controlul financiar preventiv contribuie la folosirea cu maxim de eficienta a mijloacelor materiale si disponibilatati banesti,la intarirea ordinii si cresterii raspunderii in angajarea si efectuarea cheltuielilor,la respectarea stricta a legislatiei de gestiune,la preintampinarea oricaror forme de risipa si eventualelor deficiente inainte de a produce efecte negative.

La unitatea bugetara unde am efectuat stagiul de practica operatiunile supuse controlului financiar preventiv ,sunt in pricipal urmatoarele:

-contracte/comenzi de achizitii publice;

-ordine/acte interne de decizie privin angajarea personalului,acordarea salariului/gradatiei de merit;acordarea altor drepturi salariale;

-angajamente bugetare;

-ordonantare de plata pentru: achizitii publice,cheltuieli ce seefectueaza din fonduri primite cu titlu de donatie sau sponsorizare;

-ordonantari de plata ale salariilor altor drepturi salariale acordate personalului,obligatiile fiscale aferente acestora;

-procese verbale de scoatere din functiune a mijlocului fix;

-dispozitia de incasare catre casierie;

-facturi sau /si situatii de plata a furnizorilor;

-state de plata a salariilor,burselor;

-centralizatoare referitoare la compartimentul salarizare;

-facturi fiscale pentru cheltuieli din fonduri extrabugetare.

Controlul finaciar preventiv consta in verificarea din punct de vedere al legalitatii ,regularitatii si incadrarii in limitele angajamentelor bugetare stabilite potrivit legii.

La Liceul Teoretic Eugen Lovinescu controlul financiar preventiv se exercita de catre contabilul sef prin viza de control financiar preventiv propriu.

ORGANIGRAMA CFPP

SERVICIUL

SECRETARIAT PERSONAL

 

SERVICIUL

ADMINISTRATIV

 

SERVICIUL

CONTABILITATE

CONTROL FINANCIAR

PREVENTIV

 

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE

 

Pentru "BUN DE PLATA"

Pentru acordarea vizei CFPP

La acordarea vizei CFPP documentele se inregistreaza in registrele de control proprii si se predau sub semnatura.

3.2.OPERATIUNI PREZENTATE LA ACORDAREA VIZEI CFPP

3.2.1.ACORDAREA DE BURSE PENTRU ELEVI

Documentul prezentat la viza STAT DE PLATA A BURSELOR.

Dupa inregistrarea Statului de plata pentru luna mai 2008 a burselor pentru elevi in Registrul privind operatiuni prezentate la viza de control financiar preventiv,se efectueaza verificarea din punct de vedere al legalitatii,regularitatii si incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare conform clasificatiei .In urma verificarii se constata ca operatiunea indeplineste conditiile : este intocmit conform legislatiei in vigoare,se incadreaza in limitele bugetare si exista finantare bugetara pe articolul de clasificatie ;astfel se acorda viza prin aplicarea sigiliului si a semnaturii pe exemplarul documentului.Documentul vizat se restituie sub semnatura compartimentului de specialitate emitent in vederea continuarii circuitului acestuia.

3.2.2.ANGAJAMENT BUGETAR PENTRU PLATA SALARIILOR

Documentul este prezentat la viza de seful compartimentului salarizare-respectiv serviciul Secretariat.Se verifica legalitatea ,regularitatea si incadrarea in limitele creditelor bugetare conform statului de plata a salariilor pe luna iunie 2008 si a centralizatorului si situatia retinerilor obligatiilor fiscale ale acestora.Dupa verificarea si constatarea ca se indeplinesc toate conditiile legale se acorda viza CFPP prin aplicarea sigiliului si a semnaturii pe exemplarul documentului care se arhiveaza la entitatea publica,respectiv,Liceul Teoretic Eugen Lovinescu.

Documentul vizat se restituie sub semnatura compartimentului de specialitate emitent in vederea continuarii circuitului acestuia.

3.2.3.FACTURA FISCALA

Se prezinta factura fiscala nr.1871/14.07.2008 reprezentand c/v jaluzele,in valoare de 1387.00 lei.Se verifica exactitatea intocmirii de catre furnizor,alaturi de cerintele departamentului administrativ,conform referatului de necesitate aprobat de ordonatorul de credite.Se verifica incadrarea acestei sume in limitele clasificatiei bugetare a bugetului propriu al unitatii,incadrarea in conformitate cu Ordonanta de Urgenta 37/2008,limita bugetara la articolul de obiecte de inventar de mica valoare si scurta durata. Dupa verificarea si constatarea ca se indeplinesc toate conditiile legale se acorda viza CFPP prin aplicarea sigiliului si a semnaturii pe exemplarul documentului care se arhiveaza . Documentul vizat se restituie sub semnatura compartimentului de specialitate emitent in vederea continuarii circuitului acestuia.

3.2.4.DISPOZITIE DE PLATA/ INCASARE CATRE CASIERIE

Se prezinta documente pentru plata ajutorului financiar pentru carti a cadrelor didactice,conform Legii.315/2006,de catre compartimentul secretariat .Se verifica legalitatea ,regularitatea si incadrarea bugetara in limitele aprobate ,se acorda viza de CFPP .Dupa exercitarea vizei de control financiar preventiv se prezinta la viza Dispozitia de plata catre casierie pe care se aplica sigiliul si a semnatura pe exemplarul documentului care se arhiveaza in contabilitate. Documentul vizat se restituie sub semnatura compartimentului de specialitate emitent in vederea continuarii circuitului acestuia.

3.2.5.CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE

In cadrul Ordinului Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului 3504/2008,in conformitate cu reglementarile legale in vigoare se contracteaza de catre ordonatorul unitatii carti necesare desfasurarii procesului educational.Se prezinta la viza contractul de furnizare.Se verifica procedura de achizitii publice si se constata incadrarea in aprobarile bugetare.Astfel se aplica sigiliul si a semnatura celui ce e desemnat sa exercite viza de control financiar preventiv propriu. Documentul vizat se restituie sub semnatura compartimentului de specialitate emitent in vederea continuarii circuitului acestuia

CAPITOLUL IV.

DAREA DE SEAMA CONTABILA

In perioada efectuarii stagiului de practica la Liceul Teoretic Eugen Lovinescu am luat participat la elaborarea si intocmirea darii de seama contabile la 30 iunie 2008.

Din cadrul darii de seama am ales ca tema pentru lucrare Anexa 2-Contul de rezultat patrimonial.

4.1.Sursa de date din contabilitate

Continutul documentului este bazat pe datele furnizate de conturile de executie ale unitatii ,respectiv contul de executie al bugetului local ,de stat si extrabugetar.Datele furnizate din contabilitate constau in veniturile operationale si cheltuielile operationale ale institutiei ,la data intocmirii bilantului,din care reiese rezultatul din activitatea operationala ,acesta reprezentand rezultatul patrimonial al exercitiului ,respectiv soldul contului 121 .

4.2.Corelatii cu celelalte documente

Contul de rezultat patrimonial are legatura cu urmatoarele documente din contabilitate: contul de executie bugetara ,balanta de verificare ,anexa 1 Bilantul contabil,conturile de venituri si cheltuieli ale institutiei.

4.3.Rolul sau in executia bugetului

In felul acesta contul 121 "Profit si pierdere" realizeaza legatura intre contul de venituri si cheltuieli ,pe de o parte si conturile din bilant ,pe de alta parte.

Soldul creditor al contului 121 evidentiaza rezultatul sub forma de profit(excedent) si soldul debitor,rezultatul sub forma pierderii(deficit).

CAPITOLUL V.

OPERATII DE INREGISTRARI CONTABILE

ACORDAREA DE CONCEDII PENTRU CADRELE DIDACTICE AFLATE IN VACANTA (CONCEDIU DE ODIHNA-IULIE -AUGUST 2008)

-ALIMENTARE CARDURI

425 = 7702 150500 LEI

Avans acordat personalului  Finantare buget local

-EVIDENTIEREA CONCEDIILOR DE ODIHNA

421 = 425 150500 LEI

Personal -salarii Avans acordat personalului

1.2.ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR CADRELOR DIDACTICE PENTRU CARTI CONFORM LEGII 315/2006

-RIDICARE NUMERAR TREZORERIE

= 550 740 LEI

Viramente interne  Disponibil din fonduri cu destinatie speciala

-VIRAMENTE INTERNE

= 581 740 LEI

Casa in lei  Viramente interne

-DECONTAREA CHELTUIELILOR POTRIVIT DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE PREZENTATE DE CADRE DIDACTICE

= 5311 740 LEI

Alte creante privind bugetul Casa in lei

1.3.EVIDENTIAT PRIME DE VACANTA

641 = 421 130936 LEI

Cheltuieli cu salariile personalului   Personal -salarii

1.4.ACHITAREA VIRAMENTELOR SALARIILOR LUNII IUNIE 2008 SI ALIMENTAREA CARDURILOR

% = 7702 92036 LEI

431     141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b   30415 LEI

Asigurari sociale Finantare buget local

437     141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b     1061 LEI

Asigurari pentru somaj

427     141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b     1412 LEI

Retineri din salarii

444     141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b     8285 LEI

Impozit pe salarii

421     141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b      141b18b     50863 LEI

Personal -salarii

1.5.FACTURAT SI INCASAT CHIRIE SALA SPORT

FACTURAT CHIRIE CLIENT

=706 399 LEI

Clienti  Venituri din chirii

INCASAT C/V CHIRIE NUMERAR

= 411 399 LEI

Casa in lei Clienti

VIRAMENTE INTERNE

= 5311 399 LEI

Viramente interne Casa in lei

DEPUNERE NUMERAR LA TREZORERIE

=581 399 LEI

Disponibil din venituri proprii Viramente interne

1.6.EVIDENTIAT SERVICII DEZINSECTIE DERATIZARE

= 401 1092 LEI

Cheltuieli cu serviciile Furnizori

1.7.CONSUM MATERIALE FURNITURI DE BIROU SI MATERIALE DE CURATENIE LUNA IULIE 2008-

6021 =3021 931 LEI

Cheltuieli cu materiale consumabile Materiale consumabile

1.8.INREGISTRARE CONTRIBUTII ASIGURARI SOCIALE SALARII IULIE 2008 ANGAJATOR

=431 19577 LEI

Cheltuieli cu asig.sociale Asigurari sociale

1.9.INREGISTRARE RETINERI DIN SALARII IMPOZIT PE VENIT DIN SALARII

=444 8681 LEI

Personal -salarii Impozit pe salarii

1.10.INREGISTRARE MATERIALE SI PLATA FURNIZORI

-PRIMIT MATERIALE DE CURATENIE

3021 =401 5550 LEI

Materiale consumabile Furnizori

-     141b18b      141b18b   ACHITAT MATERIALE DE CURATENIE FURNIZORULUI

=7702 5550 LEI

Furnizori  Finantare buget local

BIBLIOGRAFIE

v     141b18b Catalogul formularelor tipizate cu regim special privind activitatea finaciara si contabila,Editura Imprimeria Nationala,Bucuresti,2004;

v     141b18b Codul Fiscal al Romaniei,versiunea actualizata la data de 1 ianuarie 2008,cu modificarile si completarile ulterioare;

v     141b18b Hotararea Guvernului nr.105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe ,publicata in M.O.al Romaniei ,Partea I,nr.103/12.02.2007;

v     141b18b Legea Contabilitatii nr.82/1991,republicata in Monitorul Oficial al Romaniei ,nr.48/14.01.2005;

v     141b18b Legea finantelor publice nr.500/2002,publicata inM.O. al Romaniei ,Partea I,nr.597/2002,modificata prin Legea 314/2003, publicata in M.O. al Romaniei ,Partea I,nr.506/2003;

v     141b18b Noile reglementari contabile conforme cu directivele europene(editia a III-a-actualizat 17.01.2008),Producator Best Publishing,Bucuresti,2008;

v     141b18b O.G.119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv,republicata in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I,nr.799/2003;

v     141b18b OMFP nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene , publicat in M.O.al Romaniei ,Partea I,nr.1080 bis /30.11.2005;

v     141b18b OMFP nr.1753/2004 ,pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv , publicat in M.O.al Romaniei ,Partea I,nr.1174/13.12.2004;

v     141b18b OMFP nr.1792/2002 ,pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea ,lichidarea ,ordonatarea si plata cheltuielilor publice si organizarea ,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale , publicat in M.O.al Romaniei ,Partea I,nr.37/2003;

v     141b18b OMFP nr.1850/2004 ,privind registrele si formularele financiar -contabile , publicat in M.O.al Romaniei ,Partea I,nr.23/07.01.2005;

v     141b18b OMFP nr.1917/2005, ,pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice ,Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare ale acestuia, publicat in M.O.al Romaniei ,Partea I,nr.1186 bis /29.12.2005,cu modificarile si completarile ulterioare;

v     141b18b OMFP nr.1954/2005 ,pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, publicat in M.O.al Romaniei ,Partea I,nr.1176/27.12.2005 cu modificarile si completarile ulterioare;

v     141b18b Reglementari contabile 2008/ Editura Con Fisc,Bucuresti,2008;

v     141b18b OMFP nr.2226/2006 ,privind utilizarea unor formulare financiar contabile de catre personele prevazute la art.1 din Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata, publicat in M.O.al Romaniei ,Partea I,nr.1056/30.12.2006;

v     141b18b OMFP nr.2374/2007 ,privind modificarea si completarea OMFP nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene ,publicat in M.O.al Romaniei ,Partea I,nr.25/14.01.2008;

v     141b18b Controlul financiar si auditul intern la institutiile publice , Ed. Sedcom Libris , Iasi , 2003 .

v     141b18b Ionescu Luminita, Bugetul si Contabilitatea Institutiilor Publice, Editura Fundatiei România de Mâine, Bucuresti, 2002;

v     141b18b Morariu Ana, Suciu Gheorghe, Contabilitatea Institutiilor Publice, Editura Universitara, Bucuresti, 2004

v     141b18b Alberta Chitu, Analiza cheltuielilor institutiilor publice, în Revista Finante Publice si Contabilitate nr.8, iulie - august 2006

Document Info


Accesari: 20590
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )