Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


CONTABILITATEA REZULTATULUI REPORTAT

Contabilitate


CONTABILITATEA REZULTATULUI REPORTAT

În categoria capitalurilor proprii se includ si rezultatele reportate din exercitiile precedente a caror deciziede repartizare a fost amânata de adunarea generala a asociatilor. Profitul figureaza ca sursa proprie de finantare pâna

în momentul distribuirii sale pe destinatiile stabilite prin lege ş 141f52b ;i statutul întreprinderii societare, iar pierderea pâna la

acoperirea sa din rezultatul exercitiului urmator sau din rezervele destinate în acest sens.

La întreprinderile personale profitul net virat la capitalul individual în prima zi de deschidere a exercitiului

celui care urmeaza realizarii sale.

Rezultatul sub forma de profit sau pierdere obtinut în exercitiile anterioare a carui decizie de

repartizare a fost amânata pentru exercitiile urmatoare se înregistreaza la contul 1171 "Rezultatul reportat

reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita". Se crediteaza cu rezultatul reportat sub

forma de profit, se debiteaza cu rezultatul reportat sub forma de pierdere. Ulterior, cu ocazia admiterii deciziei de

repartizare a rezultatului, contul se crediteaza cu acoperirea pierderii din profitul realizat în perioada curenta, din

rezervele constituite sau prin decontare asupra capitalului social. Se debiteaza cu profitul reportat destinat prin

repartizare cresterii rezervelor sau capitalului social. Soldul debitor reprezinta pierderea nerepartizata, iar soldul

creditor, profitul nerepartizat.

a) în cazul profitului:

Profit si pierdere Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

b) în cazul pierderilor:

Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

Profit si pierdere

Pe masura ce se ia decizia de repartizare se fac înregistrarile:

a) în cazul în care profitul este distribuit:

Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

= Capital subscris varsat

Rezerve

Dividende de plata

b) în cazul în care pierderile sunt acoperite, în ordine, din:

rezultatul pozitiv al exercitiului:

Profit si pierdere Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

din rezervele legale constituite:

Rezerve legale Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

din capitalul social constituit:

Capital subscris varsat Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

7.1. IAS 8 "Profitul net sau pierderea neta a perioadei, erori fundamentale

si modificari ale politicilor contabile" - lectura de referinta

A. Erori fundamentale. În general, erorile pot aparea: ca rezultat al unui calcul matematic gresit; ca

rezultat al aplicarii gresite a metodelor contabile; ca rezultat al unei interpretari gresite a evenimentelor; fraudelor

sau omisiunilor.

Corectarea acestor erori este inclusa de obicei în determinarea rezultatului net corespunzator

perioadei curente.

Erorile fundamentale sunt cele descoperite în perioada curenta si care au un asemenea impact asupra

situatiilor financiare încât afecteaza major credibilitatea acestora.

Corectarea acestor erori presupune afectarea rezultatului curent dar si recalcularea informatiilor

corespunzatoare perioadelor precedente.

Daca se presupune ca întreprinderea aplica pentru prima data IAS în anul N situatia tratamentelor de baza si

alternativ este:

Etape Tratament de baza Tratament alternativ

Etapa 1 Corectarea erorii fundamentale aferenta

anului N-1 se va face asupra rezultatului

exercitiului N-1 (prin afectarea

cheltuielilor si veniturilor aferente)

Efectul cumulativ al corectiei erorilor anilor

precedenti este ajustat asupra soldului de

deschidere al rezultatului reportat al anului N

daca întreprinderea aplica pentru prima data

IAS - urile

Etapa 2 Corectia erorilor anilor anteriori N-1 se

va afecta asupra soldului rezultatului

reportat al anuluiN-1

Corectarea erorii fundamentale aferenta anului

N se va face asupra rezultatului exercitiului N

(prin afectarea cheltuielilor si veniturilor

aferente)

Etapa 3 Efectul cumulativ al corectiei erorilor

este ajustat asupra soldului de deschidere

al rezultatului reportat al anului N

Tratamentul de baza. Suma corespunzatoare corectarii unei erori fundamentale înregistrate într-o perioada

anterioara trebuie reflectata prin ajustarea soldului de deschidere al rezultatului reportat. Informatiile necesare

realizarii de comparatii trebuie recalculate, în cazul în care acest lucru este posibil. Suma corectiei corespunzatoare

fiecarei perioade prezentate trebuie inclusa în rezultatul net al perioadei respective. Suma corectiei corespunzatoare

perioadelor dinaintea celor incluse în informatiile comparative este prezentata ca o ajustare a soldului de deschidere al

rezultatului reportat aferent perioadei prezentate anterioare celei de raportare.

Recalcularea informatiei comparative nu da nastere în mod necesar la o amendare a situatiilor financiare

care au fost deja aprobate de actionari sau depuse la autoritatile în cauza. Totusi legile nationale pot cere amendarea

acestor situatii financiare.

Tratamentul alternativ permis. Suma corespunzatoare corectarii unei erori fundamentale trebuie inclusa

în determinarea rezultatului net corespunzator perioadei curente. Informatiile comparative trebuie prezentate în

acelasi fel în care au fost raportate în situatiile f1nanciare ale perioadei anterioare. Informatiile aditionale pro forma

trebuie prezentate, în afara de cazul în care acest lucru este imposibil de realizat.

Aplicarea tratamentului alternativ în corectia erorilor fundamentale implica afectarea doar a exercitiului

curent, respectiv corectarea erorii aferente exercitiului curent în contul de profit si pierdere al anului 2000 cu efectul

cumulat al corectiei erorilor fundamentale ale anilor anteriori. Aplicarii pentru prima data a IAS va presupune

corectia erorilor fundamentale din anii precedenti prin afectarea soldului de deschidere al rezultatului reportat al

anului 2000.

Conform OMF 94/2001 evidenta rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale se tine

cu ajutorul contului 1174 "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale" care este un cont

bifunctional. Creditul acestui cont înregistreaza rezultatul favorabil provenit provenit din corectarea erorilor

fundamentale iar debitul rezultatul nefavorabi provenit din corectarea acelorasi erori.

Soldul creditor reprezinta profitul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale iar cel debitor

pierderea reportata aferenta acesteia.

Exemplu. În anul 2002 societatea CORA S.A. a descoperit ca anumite marfuri care fusesera vândute în

decursul anului 2001 au fost anregistrate, în mod incorect cu valoarea de 10.000 lei, la inventarul facut la data de 31

decembrie 2001.

Situatiile financiare ale societatii CORA S.A. în anul 2002 prezinta vânzari în valoare de500.000 lei, costul

bunurilor vândute 300.000 lei (inclusiv 10.000 lei eroare în soldul initial al marfurilor) si un impozit pe profit de

50.000 lei.

În anul 2001 societatea CORA S.A. a raportat:

Vânzari 390.000 lei

- Costul bunurilor vândute 160 000 lei

= Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii 230.000 lei

- Impozit pe profit

(230.000 lei × 25 %)

57.500 lei

= Profit net 172.500 lei

În anul 2001, soldul initial al rezultatului reportat este de 150.000 lei, iar soldul final 150.000 lei +172.500 lei = 322.500 lei.

Societatea CORA S.A.

Extras din contul de profit si pierdere conform tratamentului contabil de baza - lei -

SPECIFICARE ELEMENTE 2002 2001

(recalculat)

Vânzari 500.000 390.000

- Costul bunurilor vândute 300.000 - 10.000 =

= Profit din activitatea curenta înaintea

impozitarii

- Impozit pe profit 52.500 * 55.000

= Profit net 157.500 165.000

* unde 52.500 lei s-a calculat:

50.000 lei + 10.000 lei × 25 % sau: 210.000 × 25 %.

Societatea CORA S.A.

Situatia rezultatului reportat conform tratamentului contabil de baza - lei-

SPECIFICARE ELEMENTE 2002 2001

(recalculat)

Sold ul initial al rezultatului reportat

anterior recalcularii

- Corectia erorii fundamentale

(10.000 lei - 10.000 lei × 25 % )

= Soldul initial al rezultatului reportat

recalculat

+ Profit net 157.500 165.000

= Soldul final al rezultatului reportat 472.500 315.000

Societatea CORA S.A.

Extras din contul de profit si pierdere conform tratamentului contabil alternativ - lei -

SPECIFICARE ELEMENTE Pro-forma

(recalculat)

(recalculat)

Vânzari 500.000 390.000 500.000 390.000

- Costul bunurilor

vândute

= Profit din activitatea

curenta înaintea

impozitarii

- Impozit pe profit

(include efectele

corectiei erorilor

fundamentale)

= Profit net 150.000 172.500 157.500 165.000

Societatea CORA S.A.

Situatia rezultatului reportat conform tratamentului contabil alternativ - lei-

SPECIFICARE ELEMENTE Pro-forma

(recalculat)

(recalculat)

Sold ul initial al

rezultatului reportat

anterior recalcularii

- Corectia erorii

fundamentale

(10.000 lei - 10.000 lei

= Soldul initial al

rezultatului reportat

recalculat

+ Profit net 150.000 172.500 157.500 165.000

= Soldul final al

rezultatului reportat

B. Modificari ale politicilor contabile. O modificare a politicii contabile trebuie efectuata doar daca

este ceruta de statut sau de un organism de elaborare a standardelor contabile; sau daca aceasta modificare are ca

rezultat o prezentare mai adecvata a evenimentelor sau tranzactiilor în situatiile financiare ale societatii.

Cum poate fi aplicata o modificare a politicii contabile ?

Modificare retrospectiva Modificare

prospectiva

Rezultat O noua politica contabila aplicata

evenimentelor si tranzactiilor

anterioare, ca si cum noua politica ar

fi fost folosita dintotdeauna.

O noua politica contabila aplicata

evenimentelor si tranzactiilor

ulterioare (ce au loc dupa data la

care s-a efectuat schimbarea).

Aplicare Evenimentelor si tranzactiilor la data

la care acestea au avut loc.

Soldurilor existente la data

schimbarii.

Tratament de baza Tratament alternativ

Aplicare retrospectiva Aplicare

progresiva

Aplicare

retrospectiva

Aplicare

progresiva

Când trebuie

aplicata

De obicei, exceptie:

valoarea oricarei

ajustari rezultate,

Când ajustarea

soldului de

deschidere a

De obicei,

exceptie: valorile

ajustarilor

Când ajustarea

ce trebuie

inclusa în

aferente perioadelor

anterioare nu poate fi

determinata în mod

rezonabil.

rezultatului

reportat nu

poate fi

determinata în

mod rezonabil.

aferente

perioadelor

anterioare nu pot

fi determinate în

mod rezonabil.

rezultatul net al

perioadei

curente nu poate

fi determinata în

mod rezonabil.

Reflectare Ca o ajustare a soldului

de deschidere a

rezultatului reportat.

Ca o ajustare a

rezultatului net al

perioadei curente.Informatii

comparative

Se recalculeaza. Sunt prezentate

asa cum au fost

reflectate în

situatiile

financiare

anterioare.

Conform OMF 94/2001 evidenta rezultatului reportat provenit din modificari ale politicilor contabile se

tine cu ajutorul contului 1173 "Rezultat reportat provenit din modificari ale politicilor contabile" care este un

cont bifunctional. Creditul acestui cont înregistreaza rezultatul favorabil provenit provenit din modificari ale

politicilor contabile iar debitul rezultatul nefavorabil provenit din aceleasi modificari.

Soldul creditor reprezinta profitul reportat provenit din modificari ale politicilor contabile iar cel debitor

pierderea reportata aferenta acestora.

Exemplu În anul 2002, societatea FRED S.A. si-a modificat politica contabila privind tratamentul

costurilor îndatorarii aferente achizitiei unui hotel aflat în curs de constructie pentru a fi utilizat de catre societatea

FRED S.A. În perioadele anterioare, societatea capitalizase asemenea costuri, dupa scaderea impozitului pe profit,

în concordanta cu tratamentul alternativ permis de IAS 23 "Costurile îndatorarii". FRED S.A. a luat acum decizia

de a trece aceste costuri pe cheltuieli, în loc sa le capitalizeze, pentru a respecta tratamentul de baza conform IAS 23

"Costurile îndatorarii".

Societatea a capitalizat costurile îndatorarii în valoare de 15.000 lei în anul 1991 si 35.000 lei în

perioadele anterioare acestui an. Astfel, au fost capitalizate toate costurile îndatorarii aferente achizitiei hotelului,

costuri înregistrate în anii anteriori.

Înregistrarile contabile ale societatii FRED S.A. pe anul 2002 prezinta un profit din activitatea curenta

înainte de dobânzi si impozitul pe profit de 400.000 lei, cheltuieli cu dobânzile de 50.000 lei (aferente anului 2002) si

un impozit pe profit de 87.500 lei.

Societatea nu a înregistrat cheltuieli cu amortizarea aferente hotelului deoarece acesta nu a fost înca pus

în functiune.

În anul 2001 societatea a raportat:

Profit din activitatea curenta înainte de dobânzi si impozitul pe profit 250.000 lei

- Cheltuieli cu dobânzi -

= Profit din activitatea curenta înaintea impozitarii 250.000 lei

- Impozit pe profit

(250.000 lei × 25 %)

62.500 lei

= Profit net 187.500 lei

În anul 2001, soldul initial al rezultatului reportat este de 200.000 lei, iar soldul final 200.000 lei +

187.500 lei = 387.500 lei.

Societatea FRED S.A.

Extras din contul de profit si pierdere conform tratamentului contabil de baza - lei -

SPECIFICARE ELEMENTE 2002 2001

(recalculat)

Profit din activitatea curenta înainte de

dobânzi si impozitul pe profit

- Cheltuieli cu dobânzi 50.000 15.000

= Profit din activitatea curenta înaintea

impozitarii

- Impozit pe profit 87.500 58.750

= Profit net 262.500 176.250

Societatea FRED S.A.

Situatia rezultatului reportat conform tratamentului contabil de baza - lei-

SPECIFICARE ELEMENTE 2002 2001

(recalculat)

Sold ul initial al rezultatului reportat

anterior recalcularii

- Modificarea politicii contabile privind

capitalizarea dobânzii

= Soldul initial al rezultatului reportat

recalculat

+ Profit net 262.500 176.250

= Soldul final al rezultatului reportat 612.500 350.000

Unde:

* 26.250 lei = 35.000 lei - 35.000 lei × 25 %

** 37.500 lei = 50.000 lei - 50.000 lei × 25 % iar 50.000 lei = 15.000 lei + 35.000 lei

Societatea FRED S.A.

Extras din contul de profit si pierdere conform tratamentului contabil alternativ - lei -

SPECIFICARE ELEMENTE Pro-forma

(recalculat)

(recalculat)

Profit din activitatea

curenta înainte de

dobânzi si impozitul pe

profit

- Cheltuieli cu dobânzi 50.000 - 50.000 15.000

- Efectul cumulativ al

modificarii politicii

contabile

= Profit din activitatea

curenta înaintea

impozitarii

- Impozit pe profit

(include influenta

modificarii unei politici

contabile)

= Profit net 225.000 187.500 262.500 176.250

Societatea FRED S.A.

Situatia rezultatului reportat conform tratamentului contabil alternativ - lei-

SPECIFICARE ELEMENTE Pro-forma

(recalculat)

(recalculat)

Sold ul initial al

rezultatului reportat

anterior recalcularii

- Modificarea politicii

contabile privind

capitalizarea dobânzii

(dupa scaderea

impozitului pe profit)

= Soldul initial al

rezultatului reportat

recalculat

+ Profit net 225.000 187.500 262.500 176.250

= Soldul final al

rezultatului reportat

7.2. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29

În primul an de aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate, situatiile financiare se întocmesc în

conformitate cu Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin H.G. 704/1993, iar prin

retratare, în conformitate cu IAS.

Având în vedere cele de mai sus, întreprinderile vor efectua urmatoarele operatiuni:

a) în cursul anului contabilitatea va fi tinuta conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si

Regulamentului de aplicare a acesteia, aprobat prin H.G. nr. 704/1993. Pe aceasta baza se întocmesc raportari

contabile semestriale si situatii financiare anuale, care se depun la organele în drept, potrivit legii.b) pâna pe data de 30 septembrie a anului urmator (anul 2001 pentru societatile cuprinse în lista-anexa la

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001) se vor întocmi situatii financiare retratate, în conformitate cu

cerintele IAS. Situatiile financiare retratate nu vor contine informatii comparative. Vor fi prezentate doar soldurile

finale ale primei perioade de aplicare, retratate în conformitate cu IAS, inclusiv IAS 29 la societatile care opteaza

pentru aplicarea acestui IAS.

Se va proceda 1a retratarea posturilor de bilant cuprinse în bilantul de la 31 decembrie 2000, respectiv a

soldurilor conturilor cuprinse în balanta de verificare la aceasta data, fara a se retrata si soldurile de început de an,

respectiv soldurile de la 31 decembrie 1999.

Situatiile financiare obtinute prin retratare vor cuprinde: bilant cu o singura coloana, respectiv 31

decembrie, retratat, precum si cont de profit si pierdere pe anul 2000, nemodificat, deoarece toate corectiile privind

eventualele cheltuieli si venituri aferente anului 2000 se fac prin contul 1172 ,,Rezultatul reportat provenit din

adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29", situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor

capitalului propriu, politici contabi1e si note explicative.

Situatiile financiare retratate însotite de o copie de pe raportul administratorilor, precum si o copie de pe

raportul auditori1or, vor fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

În prima etapa, "Ajustari cerute de adoptarea IAS-urilor, altele decât IAS 29", asupra perioadelor

anterioare primei perioade de aplicare, inclusiv asupra anului de raportare, prin retratarea soldurilor la 3 1 decembrie

în prima perioada de aplicare. Ajustarile de mai sus se vor înregistra prin contul 1172 ,,Rezultatul reportat provenit

din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29".

În urma efectuarii acestor ajustari se va întocmi o balanta intermediara, care va cuprinde efectele aplicarii

tuturor Standardelor Internationale de Contabilitate, mai putin IAS 29. La entitatile care nu opteaza pentru aplicarea

IAS 29, aceasta balanta intermediara va fi balanta finala.

Tipurile de înregistrari contabile care pot apare sunt de forma:

a) capital social si rezerve: eliminarea rezervelor din diferente de curs aferente disponibilitatilor în valuta:

Alte rezerve /aferente

disponibilitatilor în valuta

Rezultatul reportat

provenind din adoptarea

pentru prima data a

IAS, mai putin IAS 29

b) subventii.:înregistrarea sumelor ce trebuiau transferate la venituri în anii anteriori în corelatie cu

amortizarea:

Subventii pentru investitii Rezultatul reportat

provenind din adoptarea

pentru prima data a

IAS, mai putin IAS 29

c) provizioane: eliminarea soldurilor 1514,476 si 477:

Provizioane pentru pierderi

din diferente de curs valutar

Diferente de conversie

activ

Diferente de conversie pasiv Rezultatul reportat

provenind din adoptarea

pentru prima data a

IAS, mai putin IAS 29

d) imobilizari necorporale: eliminarea soldurilor cheltuielilor de dezvoltare care conform IAS 38 nu se

capitalizeaza:

Rezultatul reportat provenind

din adoptarea pentru prima

data a IAS, mai putin IAS 29

Cheltuieli de dezvoltare

e) imobilizari în curs: e1)eliminarea diferentelor de curs capitalizate pe perioada sistarii constructiei:

Rezultatul reportat

provenind din adoptarea

pentru prima data a IAS,

mai putin IAS 29

Imobilizari corporale în

curs

e2) eliminarea dobânzilor capitalizate dupa sfârsitul perioadei de constructie:

Rezultatul reportat provenind

din adoptarea pentru prima

data a IAS, mai putin IAS 29

Instalatii tehnice,

mijloace de transport,

animale si plantatii

Amortizarea instalatiilor

tehnice, mijloacelor de

transport, animalelor si

plantatiilor

f) imobilizari corporale:Contabilizarea pierderilor din depreciere:

Rezultatul reportat provenind

din adoptarea pentru prima

data a IAS, mai putin IAS 29

Instalatii tehnice,

mijloace de transport,

animale si plantatii

g) titluri de participare: Constituirea provizionului pentru depreciere:

Rezultatul reportat provenind

din adoptarea pentru prima

data a IAS, mai putin IAS 29

Provizioane pentru

deprecierea

imobilizarilor financiare

h) stocuri: h1)eliminarea cheltuielilor de distributie si administratie din valoarea stocului:

Rezultatul reportat provenind

din adoptarea pentru prima

data a IAS, mai putin IAS 29

Produse finite

h2) înregistrarea provizionului pentru depreciere din anii anteriori:

Rezultatul reportat provenind

din adoptarea pentru prima

data a IAS, mai putin IAS 29

Provizioane pentru

deprecierea materiilor

prime

i) tertii: i1)constituirea provizionului pentru clientii incerti:

Rezultatul reportat provenind

din adoptarea pentru prima

data a IAS, mai putin IAS 29

Provizioane pentru

deprecierea creantelor

clienti

i2) înregistrarea impozitului amânat:

Rezultatul reportat provenind

din adoptarea pentru prima

data a IAS, mai putin IAS 29

Impozit pe profit

amânat

Document Info


Accesari: 20658
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )