Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Lucrare sinteza practica de specialitate - contabilitate si informatica de gestiune

Contabilitate
UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR – CONTABIL

SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

ANUL II

I.D. GIURGIU
LUCRARE SINTEZA

PRACTICA DE SPECIALITATE

C U P R I N S

CAPITOLUL I . PREZENTAREA GENERALA A SC ALU SRL

CAPITOLUL II. PROIECTAREA SISTEMULUI DE CONTABILITATE PE DOCUMENTE , EVIDENTE SI REGISTRE – DELIMITAREA ACTIVITATILOR PE GRUPE DE PPERATII OMOGENE 

CAPITOLUL III. FORMA , CONTIALUL, MENTIUNILE AUTENTICE SI TEHNICILE DE INREGISTRARE IN REGISTRELE CONTABILE OBLIGATORII – CATEGORII DE REGISTRE 

CAPITOLUL IV PROIECTAREA SISTEMULUI DE CONTABILITATE PE CONTURI – GRUPAJUL SITUATIEI PATRIMONIULUI IN CONTURI :

CAPITOLUL V. PROIECTAREA SISTEMULUI DE CONTABILITATE PE DOCUMENTE DE SINTEZA , SITUATIA PATRIMONIULUI SI CALCULUL REZULTATULUI :

LUCRARE SINTEZA

I. PREZENTAREA GENERALA A SC ALU SRL

Societatea comerciala “ ALU “ SRL , ia fiinta in baza contractului de societate si a statutului incheiat la data de 22 .04.1997, avand asociat unic si administrator pe ALU D. , domiciliata in comuna Putineiu, sat Vieru , judetul Giurgiu.

Societatea comerciala infiintata este o societate comerciala cu raspundere limitata, avand capital social exprimat in lei si divizat in parti sociale.

Aceasta societate este persoana juridica de drept privat, care isi desfasoara activitatea conform obiectului expus, in raport cu dispozitiile contractului de societate, precum si cu legislatia romana in vigoare.

Sediul societatii comerciale este in Romania, judetul Giurgiu , comuna Putineiu sat Vieru.  Societatea comerciala “ ALU “ SRL, isi va desfasura activitatea in raport cu obiectul stabilit in contract, atat la sediul societatii cat si in alte puncte fixe si mobile, dupa necesitati.

Societatea comerciala va infiinta sucursale si filiale in Jud. Giurgiu si in alte localitati din Romania cu respectarea legii.

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului, data la care devine persoana juridica.

Societatea are ca obiect de activitate urmatoarele :

realizarea de confectii si constructii metalice ;

realizarea de instalatii electrice si sanitare ;

servicii de editura – tipografie, multiplicare, difuzare de carti si presa, papetarie;

servicii de comert exterior, licitatii, intermedieri, afaceri intre parteneri romani si straini, prezentari de firme, inchirieri ;

servicii de turism, agrement si alimentatie publica in localuri proprii, in localitate sau in tara ;

achizitionarea si desfacerea marfurilor, importate, procurate din tara sau productie proprie, prin magazine proprii sau inchiriate, fixe sau mobile, precum si a urmatoarelor : marfuri industriale, produse chimice, produse electrice, electronice si electrocasnice, materiale de constructii si instalatii sanitare, bauturi, racoritoare – sucuri, dulciuri, alcoolice, cafea, tutun, cosmetice, bijuterii, incaltaminte, imbracaminte, marochinarie, mercerie, tricotaje, medicamente, aparate si instrumente medicale, produse agricole, automobile si piese de schimb auto, articole de artizanat, articole de sport si agrement.

servicii pentru transport de persoane sau marfuri, inclusiv Taxi, Maxi – Taxi, cu mijloace proprii de transport cumparate din tara, din strainatate sau inchiriate ;

vanzare – cumparare de marfuri de orice fel in targuri, piete, zone de agrement situate in localitate sau in tara ;

Capitalul social al societatii comerciale este fixat la 200 RON prin aport de numerar.

Majorarea capitalului social va fi hotarata de adunarea generala.

Atat majorarea cat si reducerea capitalului social al societatii comerciale, vor fi inregistrate la Registrul Comertului.

Activitatea economica a societatii :

Exercitiul economico – financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Societatea tine evidenta contabila in LEI si intocmeste bilantul contabil de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Profitul societatii se stabileste prin bilant. Din profitul societatii, in fiecare an, se va prelua 5 % pentru formarea fondului de rezerva pana la 20 % din capitalul social.

Personalul societatii se incadreaza prin incheierea contractului de munca, cu respectarea prevederilor Legislatiei Muncii, salariul stabilindu-se prin negocieri cu respectarea limitei minime de salarizare, prevazuta de lege.

Orice modificare a unuia dintre elementele contractului individualde munca impune incheierea unui act aditional la contract , intr-un termen de 15 zile . Contractul de munca se poate modifica numai cu acordul partilor in ceea ce privest oricare din urmatoarele elemente : durata contractului , locul muncii , felul muncii, conditiile de munca , timpul de munca si timpul de odihna .

Suspendarea contractului de munca poate intervenii de drept , prin acordul partilor sau prin actul unilateral a uneiua dintre parti . Contractul individual de munca se suspenda de drept , in urmatoarele situatii : concediu de maternitate , concediu de incapacitate temporara de munca , forta majora sau alte situatii prevazute de lege.

Societatea comerciala ALU SRL are un numar de 18 salariati in anul 2008 cu unul mai multi decat in anul 2007, toti cu contract permanent de munca .

Dizolvarea si lichidarea societatii :

Societatea comerciala se va dizolva in cazurile prevazute de art. 169 lit. b, c, d si e din Legea 31 / 1990.

Dizolvarea societatii comerciale se va inscrie in Registru de Comert si va fi publicata in Monitorul Oficial.

Lichidarea societatii comerciale se va realiza conform prevederii instituite de dispozitiile titlului VII din Legea nr. 31 / 1990.

II.PROIECTAREA SISTEMULUI DE CONTABILITATE PE DOCUMENTE , EVIDENTE SI REGISTRE – DELIMITAREA ACTIVITATILOR PE GRUPE DE PPERATII OMOGENE :

Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului care are obligatia gestionarii societatii.

Contabilitatea ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea 919h72j persoanelor juridice si fizice, trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie.

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.

Societatea comerciala organizeaza si conduce contabilitatea in compartiment distinct condus de directorul economic.

Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta.

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric, in conditiile stabilite de reglementarile legale.

Inregistrarea in contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizitie, de productie sau la valoarea justa pentru alte intrari decat cele prin achizitie sau productie, dupa caz.

Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.

Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.

Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, dupa caz.

Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri dupa natura sau sursa lor, dupa caz.

Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.

In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar , inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza, de regula, la sfarsitul exercitiului financiar.

Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia.

Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve si capital social, potrivit Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor sua Asociatilor.

III. FORMA , CONTIALUL, MENTIUNILE AUTENTICE SI TEHNICILE DE INREGISTRARE IN REGISTRELE CONTABILE OBLIGATORII – CATEGORII DE REGISTRE :

Registrele de contabilitate obligatorii sunt :

registrul jurnal

registrul inventar

registrul cartea mare

Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta corcondanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Registrul jurnal, registrul inventar si cartea mare, precum si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva societatii timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.

In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise in acest sens.

Registrul jurnal ( cod 14 – 1 – 1 ) este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza, in mod cronologic, toate operatiunile economico – financiare.

Societatile pot utiliza jurnale auxiliare pentru operatiunile de casa si banca, decontarile cu furnizorii, situatia incasarii – achitarii facturilor.

Orice inregistrare in registrul jurnal trebuie sa cuprinda elemente cu privire la : felul, numarul si data documentului justificativ, explicatii privind operatiunile respective si conturile sintetice debitoare si creditoare in care s-au inregistrat sumele corespunzatoare operatiunilor efectuate.

Registrul inventar ( cod 14 – 1 – 2 ) este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit Legii.

Registrul inventar se intocmeste la infiinatarea unitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii unitatii cu ocazia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de Lege pe baza de inventar faptic.

In acest registru se inscriu, intr-o forma recapitulativa, elementele inventariate dupa natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica contiALUl fiecarui post al bilantului.

Registrul inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de activ si de pasiv .Elementele de activ si de pasiv inscrise in registrul inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica contiALUl acestora.

In cazul in care inventarierea are loc pe parcursul anului, in registrul inventar se inregistreaza soldurile existente la data inventarierii, la care se adauga rulajele intrarilor si se scad rulajele iesirilor de la data inventarierii pana la data incheierii exercitiului financiar.

Cartea mare ( cod 14 – 1 – 3 ) este un registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, la un moment dat.

Acesta este un document contabil de sinteza si sistematizare si contine simbolul contului debitor si a conturilor creditoare corespunzatoare, rulajul debitor si creditor, precum si soldul contului pentru fiecare luna a anului curent.

Registrul Cartea Mare poate contine cate o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate. Cartea Mare sta la baza intocmirii balantei de verificare.

Registrul Cartea Mare poate fi inlocuit cu fisa de cont pentru operatiuni diverse.

Editarea Cartii Mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau in functie de necesitatile proprii.

Contabilitatea analitica se tine cu ajutorul formularelor comune ( fisa de cont pentru operatiuni diverse, fisa de cont analitic pentru valori materiale ) sau cu ajutorul formularelor speciale folosite in acest scop.

Balanta de verificare se intocmeste pe baza totalurilor preluate din Cartea Mare , respectiv din fisele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic.

Pentru verificarea inregistrarilor in contabilitatea analitica se pot intocmi balante de verificare analitice.

IV.PROIECTAREA SISTEMULUI DE CONTABILITATE PE CONTURI – GRUPAJUL SITUATIEI PATRIMONIULUI IN CONTURI :

Activele imobilizate reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea unitatii patrimoniale, care nu se consuma la prima utilizare.

Contabilitatea imobilizarilor se tine pe urmatoarele categorii : imobilizari necorporale, imobilizari corporale si imoblizari financiare.

Imobilizarile necorporale – Un activ mecorporal este un activ identificabil nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative.

In cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind :

cheltuieli de constituire ;

cheltuieli de dezvoltare ;

concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si alte valori similare ;

fondul comercial ;

alte imobilizari necorporale ;

imobilizari necorporale in curs de executie ;

Imobilizarile corporale sunt active care :

sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosit in scopuri administrative.

sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an si au valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare ;

Imobilizarile corporale cuprind terenuri, constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier, avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.

Contabilitatea sintetica a imobilizarilor corporale se tine pe categorii, iar contabilitatea analitica se tine pe fiecare obiect de evidenta, prin care se intelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile acestuia , destinat sa indeplineasca in mod independent, in totalitate, o functie distincta.

Imobilizarile financiare cuprind titlurile de participare, interese de participare detinute, alte titluri imobilizate si creante imobilizate.

Stocurile sunt active circulante. In cadrul lor se cuprind :

marfurile, respectiv bunurile pe care unitatea le cumpara in vederea revanzarii sau produsele predate spre vanzare magazinelor proprii ;

materiile prime, care participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit ;

materiale consumabile care participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare fara a se regasii, de regula, in produsul finit ;

materiale de natura obiectelor de inventar ;

produsele ;

animale si pasari ;

ambalaje ;

productia in curs de executie ;

In cadrul stocurilor se include si bunurile aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consignatie la terti, care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri.

Evidenta operative se tine pe fiecare client in parte si pe feluri de materii prime , piese de schimb , materiale consumabile . Inregistrarea in contabilitate a aprovizionarilor de materiale se face pe baza facturii fiscale emisa de furnizor . pe baza facrurii se intocmeste nota de receptie . In evidenta operativa aprovizionarile sunt consemnate in fise de magazie ( cantitativ ). In contabilitate aprovizionarile sunt inregistrate atat cantitativ cat si valoric.

Contabilitatea mijloacelor banesti aflate in caseria unitatii patrimoniale, precum si a miscarii acestora, ca urmare a miscarilor si platilor efectuate in numerar, se tine distinct in lei si devize.Operatiunile de incasari si plati sunt consemnate in registrul de casa , acesta se intocmeste zilnic .

Operatiunile privind disponibilitatile in devize se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei.

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor financiare in lei sau in devize se efectueaza cu respectarea regulamentului operatiilor de casa.

Contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric, sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau inventarului intermitent.

Inventarierea elementelor de activ si de pasiv se efectueaza la sfarsitul anului sau de cate ori este nevoie.

Formularele tipizate cu regim special sunt numerotate si inregistrate in fisele de magazie privind evidenta regimului special.Unitatea se aprovizioneaza cu facturi fiscale , avize de insotire a marfii , chitante de sc Eurografica SRL Bucuresti , societate abilitata de Imprimeria Nationala .

V.PROIECTAREA SISTEMULUI DE CONTABILITATE PE DOCUMENTE DE SINTEZA , SITUATIA PATRIMONIULUI SI CALCULUL REZULTATULUI :

Analiza economico-financiara se face pe baza bilantului si a contului de profit si pierdere . Bilantul este un document in care se inscriu toate elementele de activ si de pasiv ale unei intreprinderi . In el se oglindeste toata activitatea dintr-un an de zile .

Activul bilantului grupeaza bunurile economice dupa destinatie si lichiditate , iar pasivul evidentiaza sursele financiare de sustinere a activului. Ordinea de aranjare a elementelor patrimoniale de activ este cea inversa a lichiditatilor , iar a elementelor de pasiv , este ordinea inversa a exigibilitatii lor , pornind de la capitalul propriu si continuind cu datoriile pe tremen lung si pe termen scurt.

Modelul general al bilantului economic este bazat pe ecuatia fundamentala a contabilitatii.

ACTIV = Capitaluri proprii + Datorii

Analiza unui bilant poate stabili cu exactitate situatia financiara si rentabilitatea intreprinderii si se structureaza pe doua categorii de probleme :

a)     analiza rezultatelor ;

b)     analiza situatiei patrimoniului.

Contul de profit si pierdere reprezinta rezultatul exercitiului si caracterizeaza intreaga activitate economicasi financiara a unei intreprinderi . Rezultatul exercitiului este influentat de strategia de aprovizionare si vanzare , de folosirea eficienta a resurselor materiale si umane . In se reflecta toate activitatile de management si marketing.

Monografie contabila

Salarii datorate personalului

641 = 421

Retineri din salarii reprezentand : avansuri,popriri,ajutorul de somaj,cas datorat de salariat , asigurari sociale de sanatate datorate de salariat , impozitul pe salarii si alte sume datorate 

421 = %

425,427,428,4314

4312 ,4372 ,444

Plata avansurilor 425 = 5311 , 5121

Achitarea salariilor cu numerar sau prin virament bancar pe carduri

421 = 512 1, 5311

Contributia unitatii pentru asigurarile sociale si pentru constituirea fondului de somaj

645 %

4311 CAS

4371 somaj

4313 CASS

Virarea sumelor reprezentand contributia la asigurarile sociale si la fondul de somaj

% 5121

CAS 4311

somaj 4371

CASS 4313

Virarea impozitului pe salarii odata cu plata salariilor

444 = 5121

Impozit pe profit/venit datorat  691,698 = 441

Virarea la bugetul statului a impozitului datorat  441 = 5121

Evidentierea T.V.A. deductibila

- Achizitii interne 4426 = 401,404

- Achizitii din import 4426 = 5121

T.V.A. aferenta cumpararilor devenita exigibila  4426 = 4428

Evidentierea T.V.A. colectata aferenta vanzarilor 411,5311 = 4427

T.V.A. aferenta vanzarilor devenita exigibila 4428 = 4427

Regularizarea T.V.A. la sfarsitul perioadei:

- T.V.A. de plata  4427 = %

4426

4423

- T.V.A. de recuperat % = 4426

4427

4424

Virarea T.V.A. de plata  4423 = 5121

Compensarea T.V.A. de recuperat  4423 = 4424

Intrarea mijloacelor fixe prin urmatoarele cai:

- Aportul intreprinzatorului individual 212 = 108

- de la asociati prin aport la capitalul social subscris

212 = 456

- de la furnizori % = 404

212

4426

- donatii cu titlu gratuit si plus la inventariere 212 = 131

Inregistrarea amortizarii lunare, indiferent de metoda folosita pentru calcularea ei

6811 = 281

Scoaterea din folosinta a mijloacelor fixe amortizate integral

281 = 212

Judetul: 52--GIURGIU

Persoana juridica: SC ALU SRL

Adresa: localitatea Comuna Putineiu sat Vieru

Numar din registrul comertului: J52/119/1997

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5211--Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Cod de identificare fiscala: 9393060

SITUATIA ACTIVELOR DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2008

Formularul 10  - lei -

Denumirea indicatorului

Nr.

Rd.

SOLD LA

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

II. IMOBILIZARI CORPORALE

III. IMOBILIZARI FINANCIARE 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)

B. ACTIVE CIRCULANTEI. STOCURI

II. CREANTE 

III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)

C. CHELTUIELI IN AVANS

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (4+12)

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

H. PROVIZIOANE (ct 151)

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:

- subventii pentru investitii

- venituri inregistrate in avans

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:

- capital subscris nevarsat

- capital subscris varsat

- patrimoniul regiei

II. PRIME DE CAPITAL 

III.REZERVE DIN REEVALUARE

IV. REZERVE  (ct 106)

Actiuni proprii (ct.109)

Castiguri legate de instrumentele de capital proprii

Pierderi legate de instrumentele de capital proprii

Profitul sau pierderea reportata (ct117) Sold C

Sold D

VI.REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR Sold C

Sold D

Repartizarea profitului 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

Patrimoniul public 

CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)

ADMINISTRATOR,  INTOCMIT,

Numele si prenumele  Numele si prenumele (calitatea)

(1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnatura _______________ Semnatura_______________

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2008

Formularul 20  - lei -

Denumirea indicatorului

Nr.

Realizari in per. de raportare

rd.

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)

Productia vanduta 

Venituri din vanzarea marfurilor (ct 707)

Venituri din dobanzi - leasing

Venituri din subventii de exploatare aferente  cifrei de afaceri nete ( ct 7411 )

2. Variatia stocurilor  (ct 711) Sold C

Sold D

3. Productia realizata pentru scopurile proprii si capitalizata

4. Alte venituri din exploatare 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-6+07+08) 

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

Alte cheltuieli materiale 

b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa) c) Cheltuieli privind marfurile

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:

a) Salarii

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)

a.1) Cheltuieli 

a.2) Venituri 

b) Ajustarea valorii activelor circulante

b.1) Cheltuieli 

b.2) Venituri 

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe 

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 

8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare

Ajustari privind provizioanele pentru riscuri sicheltuieli (rd. 28-29)

- Cheltuieli

- Venituri

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 10-32)

Pierdere (rd. 32-10)

9. Venituri din interese de participare 

- din care, in cadrul grupului

10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

- din care, obtinute de la entitatile afiliate

11. Venituri din dobanzi 

- din care, obtinute de la entitatile afiliate 

Alte venituri financiare 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)

12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 44-45)

- Cheltuieli

- Venituri 

13. Cheltuieli privind dobanzile 

- din care, in cadrul grupului

Alte cheltuieli financiare

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)

REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 42-49)

- Pierdere ( rd. 49-42)

14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 10+42-32-49)

- Pierdere ( rd. 32+49-10-42)

15. Venituri extraordinare 

16. Cheltuieli extraordinare 

17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit(rd.54-55)

- Pierdere (rd. 55-54)

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) 

PROFITUL / PIERDEREA BRUTA - Profit (rd. 58-59)

- Pierdere (rd. 59-58)

18. IMPOZITUL PE PROFIT 

19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR – Profit (rd.60-61-62-63)

- Pierdere (rd. 61+62+63-6)

ADMINISTRATOR,  INTOCMIT,

Numele si prenumele  Numele si prenumele (calitatea)

(1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnatura _____________  Semnatura_________________

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2008

Formularul 30  - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

 

Unitati care au inreg. profit 

 

Unitati care au inreg. pierdere 

 

II. Date privind platile restante

Nr

rd.

Total col 2+3, in care

Pentru active. curenta

Pentru activ. de investitii

Plati restante-total (04+08+14 la 18+22),d.c:

Furnizori restanti - total(rd.05 la 07),d c:

- peste 30 de zile

- peste 90 de zile

- peste 1 an

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate 

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate

- contributia pentru pensia suplimentara 

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 

- alte datorii sociale 

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

Obligatii restante fata de alticreditori

Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat

Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:

- restante dupa 30 de zile

- restante dupa 90 de zile

- restante dupa 1 an 

Dobanzi restante

III. Numarul mediu de salariati

Nr.rd.

Numar mediu de salariati

IV. Plati de dobanzi si redevente

Nr.rd.

Sume (lei)

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 

- impozitul datorat la bugetul de stat

Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 

- impozitul datorat la bugetul de stat

VI. Tichete de masa 

Nr.rd.

Sume (lei)

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 

VI. Cheltuieli de inovare

Nr.rd.

- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei

- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei

BIBLIOGRAFIE

1.Monitorul Oficial al Romaniei nr 48/14.01.2005  Legea contabilitatii nr 82/1991

2.Monitorul Oficial al Romaniei nr 1080/30.11.2005 O.M.F.P. nr 1752/2005

3.Monitorul Oficial al Romaniei nr 23/07.01.2005  O.M.F.P. nr 1850/2004

4.Monitorul Oficial al Romaniei nr 466/01.04.2005 Legea 163/2005

5.Monitorul Oficial al Romaniei nr 927/23.12.2003 Legea 571/2003


Document Info


Accesari: 5605
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )